Zakon

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

o финансијскoj подршци пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", број 57 од 16. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

 

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом уређује се финансијска подршка пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Финансијска подршка пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита

Члан 2.

Финансијска подршка пољопривредним газдинствима у отежаним економским условима услед услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 у складу са овом уредбом, омогућава олакшани приступ коришћењу кредита, и то за:

1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овом уредбом;

2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;

3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;

4) набавку хране за животиње;

5) инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи;

6) ликвидност.

Олакшани приступ коришћењу кредита из става 1. тач. 1), 2), 4) и 6) овог члана остварује се кроз субвенционисање дела камате на кредит, и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећава за пет процентних поена и умањује за један процентни поен (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години).

Олакшани приступ коришћењу кредита из става 1. тач. 3) и 5) овог члана остварује се кроз субвенционисање дела камате на кредит, и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећава за 4,5 процентна поена и умањује за три процентна поена (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години).

Изузетно од става 3. овог члана, oлакшани приступ коришћењу кредита из става 1. тачка 3) овог члана са роком отплате до три године, за физичко лице – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој (у даљем тексту: Регистар) са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди прописаним правилником којим се уређује одређивање подручја са отежаним условима рада у пољопривреди (у даљем тексту: подручје са отежаним условима рада у пољопривреди), односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола, остварује се кроз субвенционисање дела камате на кредит, и то тако да се каматна стопа која је једнака референтној каматној стопи Народне банке Србије увећава за пет процентних поена и умањује за један процентни поен (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години).

Лица која остварују право на кредитну подршку

Члан 3.

Право на кредитну подршку под условима утврђеним овом уредбом остварују:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,

(2) ако је разврстано у микро или мало правно лице у складу са законом којим се уређује рачуноводство.

Лице из става 1. овог члана остварује право на коришћење кредитне подршке ако:

1) је уписано у Регистар и налази се у активном статусу;

2) испуњава посебне услове у складу са овом уредбом.

Посебни услови за остваривање права на кредитну подршку

Члан 4.

Право на кредитну подршку у складу са овом уредбом остварује се и под следећим посебним условима:

1) да је рок отплате кредита највише три године за кредите одобрене за развој сточарства који обухвата набавку: телади и јунади за тов телесне масе до 300 kg, квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству, јагњади за тов телесне масе до 20 kg, јаради за тов телесне масе до 15 kg, квалитетних приплодних грла у свињарству, прасади за тов телесне масе до 25 kg, квалитетних родитељских јата живине (кокошке, ћурке, гуске, патке, бисерке), једнодневних пилића за тов, ројева пчела стандардно формираних на пет рамова и пчелиње матице са или без кошница и рибље млађи за тов; као и за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тач. 2)–4) и 6) ове уредбе;

2) да је рок отплате кредита највише од три до пет година за кредите одобрене за развој сточарства који обухвата набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година, као и за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тачка 5) ове уредбе;

3) да се кредит одобрава и исплаћује у динарима;

4) да за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тач. 1), 2), 4) и 6) ове уредбе каматна стопа на годишњем нивоу није већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за пет процентних поена (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години);

5) да за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тач. 3) и 5) ове уредбе каматна стопа на годишњем нивоу није већа од референтне каматне стопе Народне банке Србије увећане за 4,5 процентна поена (обрачуната конформном методом на стварни број дана у години);

6) да је за лице из члана 3. ове уредбе, за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тач. 1), 2), 4) и 6) ове уредбе, фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 1% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита;

7) да је за лице из члана 3. ове уредбе, за кредите одобрене за намену из члана 2. став 1. тач. 3) и 5) ове уредбе, фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 3% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита, осим за физичко лице – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар са пребивалиштем које је на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, односно које је навршило највише 40 година живота у текућој години, односно које је женског пола, за које је фиксна каматна стопа на неотплаћени део кредита 1% на годишњем нивоу у периоду отплате кредита са роком отплате до три године;

8) да накнада за обраду захтева за одобрење кредита не прелази 1,5 проценат;

9) да се кредити чији је рок отплате до три године враћају у месечним, тромесечним, шестомесечним и годишњим ануитетима, а за кредите чији је рок отплате од три до пет година да се враћају у шестомесечним ануитетима;

10) да за кредит чији је рок отплате од једне до три године може да се одобри одложени рок враћања главнице до једне године који се укључује у рок отплате кредита, као и да за кредит за набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година може да се одобри одложени рок враћања главнице до две године, који се укључује у рок отплате кредита;

11) да може да се одобри превремена отплата кредита, без права на накнаду трошкова превремене отплате кредита;

12) да се као средство обезбеђења не користи новчани депозит, нити гаранција Републике Србије заснована на програму олакшавања последица узрокованих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2;

13) да се, у случају када се кредитна подршка користи ненаменски, кредит сматра доспелим, и то целокупна главница, припадајућа редовна камата и затезна камата и цео износ субвенционисаног дела камате са обрачунатом законском затезном каматом и пада на терет лица из члана 3. ове уредбе;

14) да пун износ премије осигурања за прве три године отплате кредита пада на терет лица из члана 3. ове уредбе, ако се право на кредитну подршку користи за набавку квалитетних приплодних јуница и квалитетних приплодних крава старости до пет година, а лице нема важећу полису осигурања, као и да пун износ премије осигурања пада на терет лица из члана 3. ове уредбе ако нема важећу полису осигурања до отплате кредита, односно док су животиње у његовом власништву, ако се право на кредитну подршку користи за набавку других животиња;

15) да је добављач предмета кредита правно лице или предузетник који обавља трговину, осим ако је предмет кредита набавка животиња када добављач може бити и пољопривредник који је регистрован у складу са прописом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и који у погледу пољопривредних производа који су предмет регистрације и предмет кредита има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина, као и осим када је предмет кредита набавка половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела када добављач може бити било које лице.

Највиши износ кредита

Члан 5.

Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

Лице из члана 3. ове уредбе може да оствари право на кредитну подршку за ликвидност из члана 2. став 1. тачка 6) ове уредбе под условом да је износ кредита за ову намену до 3.000.000 динара.

Кредитна подршка за развој сточарства

Члан 6.

Право на кредитну подршку за развој сточарства остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку:

1) квалитетних приплодних јуница;

2) квалитетних приплодних крава старости до пет година;

3) телади и јунади за тов телесне масе до 300 kg;

4) квалитетних приплодних грла у овчарству и козарству;

5) јагњади за тов телесне масе до 20 kg;

6) јаради за тов телесне масе до 15 kg;

7) квалитетних приплодних грла у свињарству;

8) прасади за тов телесне масе до 25 kg;

9) квалитетних родитељских јата живине (кокошке, ћурке, гуске, патке, бисерке);

10) једнодневних пилића за тов;

11) ројева пчела стандардно формираних на пет рамова и пчелиње матице са или без кошница;

12) рибље млађи за тов.

Животиње из става 1. овог члана не могу да се отуђе за време отплате кредита, осим грла намењених тову која могу да се отуђе пре отплате кредита, уз претходну сагласност банке.

Кредитна подршка за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства

Члан 7.

Право на кредитну подршку за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку:

1) семена и садног материјала за ратарство, воћарство, виноградарство, повртарство и цвећарство;

2) свих врста ђубрива;

3) свих врста средстава за заштиту биља.

Кредитна подршка за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему

Члан 8.

Право на кредитну подршку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку нове:

1) механизације и опреме за производњу житарица, индустријског, лековитог, ароматичног и зачинског биља, и то за:

(1) тракторе и тракторске кабине,

(2) механизацију за основну и предсетвену обраду земљишта,

(3) механизацију за сетву ратарских култура,

(4) механизацију за заштиту ратарских култура од болести, штеточина и корова,

(5) опрему за чување, прераду, односно паковање уљаних култура, гајеног лековитог, зачинског и ароматичног биља, гајених врста гљива,

(6) опрему за чување, прераду, односно паковање шумских плодова и лековитог биља сакупљеног из природе,

(7) тракторске приколице,

(8) комбајне и адаптере за комбајне,

(9) бераче за кукуруз;

2) механизације и опреме за производњу воћа, поврћа, украсног биља, односно цвећа, и то:

(1) специјализованих трактора за воћарску и виноградарску производњу,

(2) механизације за сетву и садњу повртарског биља и цвећа,

(3) механизације и опреме за заштиту воћа, поврћа и цвећа од болести, штеточина, корова, града и хладноће,

(4) опреме и материјала за гајење воћа, поврћа и цвећа у заштићеном простору покривеног пластичним материјалима,

(5) механизације за бербу воћа, поврћа и обликованог украсног биља,

(6) опреме за прање, калибрирање, класирање, полирање и паковање воћа, поврћа и цвећа, као и бокс палета за складиштење воћа и поврћа у хладњачама и расхладних уређаја за хладњаче,

(7) механизације за уклањање остатака након резидбе воћа,

(8) опреме за паковање садног материјала украсног биља (семена, луковица, садница),

(9) мулчера,

(10) хексагона са прикључцима (мулчер са прикључцима),

(11) машина за зелену бербу,

(12) улагача за ђубриво,

(13) механичких средстава за заштиту биља;

3) опреме за сушаре за житарице, уљарице, поврће, воће и лековито биље;

4) механизације и опреме за наводњавање;

5) механизације и опреме за сточарску производњу, и то:

(1) механизације за припрему кабасте сточне хране,

(2) опреме за мужу, хлађење и чување млека,

(3) опреме за системе за аутоматско напајање и исхрану животиња,

(4) механизације и опреме за манипулацију стајњаком и осоком,

(5) опреме за вентилацију објеката за гајење животиња,

(6) опреме за гајење и терморегулацију свињарских и живинарских фарми,

(7) специјализоване опреме за живинарске фарме за производњу конзумних и приплодних јаја,

(8) опреме за пчеларство,

(9) приколице атестиране за превоз кошница пчела,

(10) атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела;

6) опреме за силосе (ћелије силоса, хоризонтални и вертикални транспортери, пречишћивачи);

7) опреме за контролу житарица и уљарица приликом промета;

8) опреме, односно мерних контролних инструмената на линији клања;

9) опреме – соларни панели за опремање пољопривредних газдинстава.

Правно лице и предузетник остварују право на кредит за набавку нове опреме за производњу ракије ако су уписани у Регистар произвођача јаких алкохолних пића у складу са законом којим се уређују јака алкохолна пића, а право на кредит за набавку нове опреме за производњу вина, ако су уписани у Винарски регистар у складу са законом којим се уређује вино.

Изузетно од става 1. овог члана, лице из члана 3. ове уредбе остварује право на кредитну подршку намењену за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела ако је његова појединачна вредности до 600.000 динара.

Кредитна подршка за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи

Члан 9.

Право на кредитну подршку за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку нове механизације и опреме, и то:

1) трактора и тракторске кабине;

2) тракторске приколице;

3) комбајна и адаптера за комбајне;

4) специјализованог трактора за воћарску и виноградарску производњу;

5) берача кукуруза;

6) механизације за основну и предсетвену обраду земљишта;

7) механизације за сетву ратарских култура;

8) механизације за заштиту ратарских култура од болести, штеточина и корова;

9) механизације за сетву и садњу повртарског биља и цвећа;

10) механизације и опреме за заштиту воћа, поврћа и цвећа од болести, штеточина, корова, града и хладноће;

11) механизације за бербу воћа, поврћа и обликованог украсног биља.

Право на кредитну подршку из става 1. овог члана остварује се под условом да није одобрен кредит за набавку исте механизације и опреме из члана 8. став 1. тачка 1) подтач. (1), (2), (3), (4), (7), (8) и (9), као и тачке 2) подтач. (1), (2), (3) и (5) ове уредбе.

Кредитна подршка за набавку хране за животиње

Члан 10.

Право на кредитну подршку за набавку хране за животиње остварује се ако се одобрени износ кредита користи за набавку хране за животиње која испуњава услове у погледу квалитета, у складу са посебним прописом којим се уређује квалитет хране за животиње, и то за:

1) хранива (изузев зрнастих хранива);

2) премиксе;

3) смеше.

Захтев за одобрење кредитне подршке

Члан 11.

Право на кредитну подршку остварује се подношењем писменог захтева за одобрење кредитне подршке (у даљем тексту: захтев за одобрење) банци која је са министарством надлежним за послове пољопривреде (у даљем тексту: Министарство) закључила уговор.

Захтев за одобрење подноси се банци из става 1. овог члана до 1. новембра текуће године.

Документација уз захтев за одобрење кредита за развој сточарства

Члан 12.

Уз захтев за одобрење кредита за развој сточарства за набавку животиња из члана 6. ове уредбе, пре пуштања кредита у течај, подноси се предрачун за набавку животиња, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

Ако је добављач предмета кредита физичко лице, уз захтев за одобрење за набавку животиња из члана 6. став 1. тач. 3)–11) ове уредбе, пре пуштања кредита у течај, подноси се предуговор о купопродаји наведених животиња, односно изјава подносиоца захтева дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ће средства искористити за намене наведене у захтеву, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

После пуштања кредита у течај, за набавку животиња из члана 6. ове уредбе, банци се доставља следећа документација:

1) копија уверења о пореклу и производним особинама квалитетне приплодне животиње (педигре) за квалитетна приплодна грла, а за увозна грла копија оригиналног педигреа из земље извозника;

2) копија одговарајућег документа о пореклу увеженог јата живине издатог од надлежног органа земље извознице, а оригинал потврде на увид;

3) копија потврде о контроли јата живине у одгоју издате од стране овлашћене установе за селекцију и репродукцију животиња, а оригинал потврде на увид;

4) копија пасоша за говеда којим се утврђује да је извршено обележавање и регистрација говеда, односно њихово праћење кретања (оригинал пасоша за говеда на увид, а за увозна грла копија оригиналног пасоша из земље извознице) и доказ да су говеда евидентирана у Централној бази података о обележавању животиња, односно копија одговарајуће потврде о извршеном обележавању и регистрацији свиња, оваца и коза, односно копија одговарајуће потврде о извршеној вакцинацији живине против Атипичне куге живине – Њукастл болести, издата у складу са законом којим се уређује ветеринарство и прописима донетим за његово спровођење;

5) копија уверења о здравственом стању животиња складу са законом којим се уређује ветеринарство и прописима донетим за његово спровођење;

6) копија рачуна за набављени предмет кредита и оригинал рачуна на увид, а ако је добављач животиња из члана 6. став 1. тач. 3)–11) ове уредбе физичко лице, може се доставити само копија уговора о купопродаји за набављени предмет кредита и оригинал купопродајног уговора на увид;

7) винкулирана полиса осигурања у корист банке за животиње из члана 6. тач. 1)–8) ове уредбе које су осигуране од ризика угинућа од болести или несрећног случаја, ризика принудног клања због болести или несрећног случаја, када животињи прети непосредна опасност да угине и клање се врши ради искоришћења, односно смањења штете (принудно клање из нужде), ризика принудног клања или убијања када због болести или несрећног случаја животињи не прети непосредна опасност да угине, али је постала неупотребљива за било коју сврху и нема изгледа да се то стање лечењем измени, па је даље држање постало из економских разлога нерентабилно (принудно клање из економских разлога, које се може одобрити само код оних хроничних обољења која су имала свој почетак и била лечена након почетка обавезе осигуравача) и ако висина годишњих премијских стопа није већа од висине утврђене у Прилогу – Висина годишњих премијских стопа које субвенционише Министарство у пуном износу, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део;

8) друга документација у складу са пословном политиком банке.

Ако је добављач правно лице, односно предузетник који обавља трговину, документација из става 3. овог члана, доставља се банци најкасније у року од 30 дана од дана испоруке предмета кредита, а ако је добављач пољопривредник који има статус трговца у складу са законом којим се уређује трговина, документација из става 3. овог члана, доставља се банци у року од 60 дана од дана пуштања кредита у течај.

Полиса осигурања из става 3. тачка 7) овог члана закључује се са друштвом за осигурање које је са Министарством закључило уговор.

Документација уз захтев за одобрење кредита за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства

Члан 13.

Уз захтев за одобрење кредита за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства из члана 7. ове уредбе, пре пуштања кредита у течај, подноси се следећа документација:

1) предрачун за набавку предмета кредита;

2) друга документација у складу са пословном политиком банке.

После пуштања кредита у течај кредита за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства из члана 7. ове уредбе, а најкасније у року од 30 дана од дана испоруке предмета кредита, банци се доставља копија рачуна за набављени предмет кредита, а оригинал рачуна на увид, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

Документација уз захтев за одобрење кредита за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему и за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи

Члан 14.

Уз захтев за одобрење за набавку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему из члана 8. ове уредбе и за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи из члана 9. ове уредбе, пре пуштања кредита у течај, подноси се предрачун за набавку те механизације и опреме, осим за набавку атестираног половног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела када се подноси предуговор о купопродаји који садржи начин плаћања искључиво преко текућег рачуна, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

После пуштања кредита у течај за набавку за инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему из члана 8. ове уредбе и за инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи из члана 9. ове уредбе, а најкасније 30 дана од дана испоруке предмета кредита, банци се доставља следећа документација:

1) копија рачуна за набављену опрему и механизацију, а оригинал рачуна на увид;

2) копија отпремнице којом се доказује набавка механизације и опреме, за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања отпремнице, а оригинал отпремнице на увид;

3) копија гарантног листа за извршену набавку механизације и опреме за коју је по важећим прописима утврђена обавеза издавања гарантног листа;

4) оверен уговор о купопродаји који садржи начин плаћања искључиво преко рачуна за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела;

5) извод из Регистра произвођача јаких алкохолних пића, односно Винарског регистра, за набавку опреме из члана 8. став 2. ове уредбе;

6) друга документација у складу са пословном политиком банке.

Изузетно од става 1. овог члана, за набавку половног атестираног теретног возила за превоз уграђених кошница пчела банци се доставља копија атеста у року од 60 дана од дана испоруке предмета кредита.

Документација уз захтев за одобрење кредита за набавку хране за животиње

Члан 15.

Уз захтев за одобрење за набавку хране за животиње из члана 10. ове уредбе, пре пуштања кредита у течај, банци се подноси предрачун за набавку хране за животиње.

После пуштања кредита у течај за набавку хране за животиње из члана 10. ове уредбе, најкасније у року од 30 дана од дана испоруке предмета кредита, банци се доставља копија рачуна за набављени предмет кредита, а оригинал рачуна на увид, као и друга документација у складу са пословном политиком банке.

Документација уз захтев за одобрење кредита за ликвидност

Члан 16.

Уз захтев за одобрење кредита за ликвидност из члана 2. став 1. тачка 6) ове уредбе, банци се доставља само документација у складу са пословном политиком банке.

Кумулација

Члан 17.

Финансијска подршка пољопривредним газдинствима кроз олакшан приступ коришћењу кредита у отежаним економским условима услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 у складу са овом уредбом кумулира се са евентуалним другим врстама помоћи (подстицаји, субвенције, донације) у складу са посебним прописима.

Средства за спровођење уредбе

Члан 18.

Средства за спровођење ове уредбе утврђена су у укупном износу 1.450.000.000 динара на Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.1 – Фонд за подстицање развоја пољопривредне производње у Републици, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност 7078 – Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима.

Принудно извршење

Члан 19.

Средства остварена по основу финансијске подршке у складу са овом уредбом, не могу бити предмет принудног извршења.

Обавезе корисника финансијске подршке пољопривредним газдинствима

Члан 20.

Корисник финансијске подршке пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом дужан је да даје тачне податке за остваривање права и придржава се обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

На поступак повраћаја неосновано исплаћених средстава финансијске подршке у складу са овом уредбом, сходно се примењују одредбе закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју о поступку повраћаја неосновано исплаћених новчаних средстава на име подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Надзор над спровођењем уредбе

Члан 21.

Надзор над спровођењем ове уредбе врши Министарство, сходном применом закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

Послове инспекцијског надзора Министарство врши преко пољопривредног инспектора.

Казнене одредбе

Члан 22.

Лице које ненаменски користи средства финансијске подршке у складу са овом уредбом и не изврши повраћај неосновано исплаћених новчаних средстава у складу са овом уредбом казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 10.000 до 100.000 динара за физичко лице, односно у висини од 100.000 до 500.000 за предузетника, односно у висини од 300.000 до 1.500.000 динара за правно лице.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 20.000 до 100.000 динара.

Завршна одредба

Члан 23.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-3221/2020

У Београду, 16. априла 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.

ПРИЛОГ

Висина годишњих премијских стопа које субвенционише Министарство у пуном износу

НАМЕНА

Висина годишње премијске стопе

1.

Квалитетне приплодне јунице

4,28%

2.

Квалитетне приплодне краве старости до пет година

4,28%

3.

Телад и јунад телесне масе до 300 kg (годишња премијска стопа коригује се временом това)

5,82%

4.

Квалитетна приплодна грла у овчарству и козарству

4,23%

5.

Јагњад за тов телесне масе до 20 kg (годишња премијска стопа коригује се временом това)

4,23%

6.

Јарад за тов телесне масе до 15 kg (годишња премијска стопа коригује се временом това)

4,23%

7.

Квалитетна приплодна грла у свињарству

4,47%

8.

Прасад за тов телесне масе до 25 kg (годишња премијска стопа коригује се временом това)

4,47%