Zakon

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о новчаној помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2

"Службени гласник РС", број 57 од 16. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

 

Предмет уређивања

Члан 1.

Овом уредбом уређује се исплата новчане помоћи пољопривредним газдинствима у циљу ублажавања последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Значење појединих појмова

Члан 2.

Поједини појмови, у смислу ове уредбе, имају следеће значење:

1) пољопривредно газдинство јесте производна јединица на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник обавља пољопривредну производњу, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

2) носилац породичног пољопривредног газдинства јесте физичко лице – пољопривредник и предузетник који обавља пољопривредну производњу, и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, као носилац породичног пољопривредног газдинства, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

3) члан породичног пољопривредног газдинства јесте члан истог домаћинства, који се стално или повремено бави радом на газдинству и који је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као члан породичног пољопривредног газдинства, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој;

4) комерцијално породично пољопривредно газдинство јесте оно пољопривредно газдинство које је тржишно усмерено и чије својство је као такво утврђено у Регистру пољопривредних газдинстава, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју;

5) крава јесте свако женско грло говеда старије од 24 месеца;

6) новчана помоћ јесте једнократна уплата бесповратних новчаних средстава пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом.

Лица која остварују право на новчану помоћ пољопривредним газдинствима

Члан 3.

Право на исплату новчане помоћи у складу са овом уредбом остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој (у даљем тексту: Регистар) и налази се у активном статусу у Регистру ако испуњава један од посебних услова прописаних овим чланом, и то ако:

1) у Регистру има уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, у складу са шифарником биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава;

2) је власник краве која је обележена и регистрована у Централној бази података о обележавању животиња у складу са законом којим се уређује ветеринарство (у даљем тексту: Централна база) или је власник краве члан његовог породичног пољопривредног газдинства;

3) је власник овце или козе која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник овце или козе члан његовог породичног пољопривредног газдинства;

4) је власник кошнице пчела која је обележена и регистрована у Централној бази или је власник кошнице пчела члан његовог породичног пољопривредног газдинства и ако власник кошнице пчела има 70 или више година старости у 2020. години.

Износ новчане помоћи пољопривредним газдинствима

Члан 4.

Лицу из члана 3. ове уредбе одобрава се једнократна помоћ у апсолутном новчаном износу по јединици уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, односно по грлу краве, овце или козе, односно по кошници пчела, до највишег укупног износа новчане помоћи у складу са овом уредбом, и то:

1) 25 динара по квадратном метру уписане површине под гајењем поврћа у заштићеном простору, а највише 90.000 динара;

2) 3.000 динара по грлу краве, а највише 30.000 динара;

3) 500 динара по грлу овце или козе, а највише 20.000 динара;

4) 800 динара по кошници пчела, а највише 20.000 динара.

Кумулација

Члан 5.

Новчана помоћ из члана 4. ове уредбе кумулира се међусобно, као и са евентуалним другим врстама помоћи (подстицаји, субвенције, донације) у складу са посебним прописима.

Исплата новчане помоћи пољопривредним газдинствима

Члан 6.

Исплату новчане помоћи пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом врши Министарство финансија – Управа за трезор, на основу достављених података у електронском облику од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за аграрна плаћања, на наменски рачун пољопривредног газдинства отворен код пословне банке и уписан у Регистар.

Средства за реализацију ове уредбе утврђена су у укупном износу 1.150.000.000 динара на Разделу 24 – Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Глава 24.10 – Управа за аграрна плаћања, Програм 0103 – Подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов и риболов, Програмска активност/пројекат 7078 – Превенција и ублажавање последица насталих услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, Економска класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима.

Принудно извршење

Члан 7.

Средства остварена по основу новчане помоћи у складу са овом уредбом, не могу бити предмет принудног извршења.

Обавезе корисника новчане помоћи пољопривредним газдинствима

Члан 8.

Корисник новчане помоћи пољопривредним газдинствима у складу са овом уредбом дужан је да даје тачне податке за остваривање права на новчану помоћ и придржава се обавеза корисника подстицаја у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.

На поступак повраћаја неосновано исплаћене новчане помоћи сходно се примењују одредбе закона којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју о поступку повраћаја неосновано исплаћених новчаних средстава на име подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Казнене одредбе

Члан 9.

Лице које оствари право на новчану помоћ, а на то нема право у складу са овом уредбом и не изврши повраћај неосновано исплаћених новчаних средстава у складу са овом уредбом, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30–70% примљених новчаних средстава директних давања, а не мање од 15.000 динара за физичко лице, односно 30.000 динара за предузетника, односно 90.000 динара за правно лице.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000 до 30.000 динара.

Завршна одредба

Члан 10.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-3220/2020

У Београду, 16. априла 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.