Zakon

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о померању рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника, као и рокова за подношење пријава за порез на добит и пореза на приход од самосталне делатности, важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности које истичу за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

"Службени гласник РС", број 57 од 16. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

 

Члан 1.

Овом уредбом се утврђује померање рокова за одржавање редовне седнице скупштине привредног друштва и достављање годишњих и консолидованих финансијских извештаја привредних друштава, задруга, других правних лица и предузетника за 2019. годину, рокова за подношење пријава за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности, као и рокова важења лиценци овлашћених ревизора и лиценци за вршење процене вредности непокретности, прописаних одредбама члана 364. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), одредбама Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15, 108/16 и 9/20), одредбама Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник РС”, бр. 46/06, 51/09, 31/11 и 115/14), одредбама Закона о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом („Службени гласник РС”, број 73/19), одредбама члана 33. ст. 1, 3. и 4. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, бр. 62/13 и 30/18), члана 7. Закона о ревизији („Службени гласник РС”, број 73/19), члана 63. Закона о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19), члана 93. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 69/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19) и члана 11. Закона о проценитељима вредности непокретности („Службени гласник РС”, бр. 108/16 и 113/17 – др. закон), за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Члан 2.

Рок за одржавање редовне седнице скупштине друштва из члана 364. Закона о привредним друштвима помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања.

Члан 3.

Рок за предају годишњих извештаја, односно годишњих финансијских извештаја са извештајем ревизора свих обвезника чије је извештавање уређено Законом о тржишту капитала, односно Законом о инвестиционим фондовима или Законом о отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом, помера се на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Члан 4.

Рокови из Закона о рачуноводству померају се према следећем календару:

1) рок из члана 33. став 1. помера се на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања;

2) рок из члана 33. став 3. помера се на рок од 120 дана од дана престанка ванредног стања;

3) рок из члана 33. став 4. помера се на рок од 30 дана од дана престанка ванредног стања, под условом да рок за достављање ванредних финансијских извештаја истиче за време ванредног стања.

Рок из става 1. тачка 1) овог члана сходно се примењује на правна лица која имају пословну годину различиту од календарске године, под условом да рок за достављање финансијских извештаја тих правних лица истиче за време ванредног стања.

Рокови за подношење пореске пријаве за порез на добит правних лица и пореза на приход од самосталне делатности померају се према следећем календару:

1) обвезници пореза на добит правних лица подносе пријаву за порез на добит правних лица у року из става 1. тачка 1) овог члана за оне обвезнике пореза на добит правних лица којима је порески период једнак календарској години, односно из става 2. овог члана за обвезнике пореза на добит правних лица којима је порески период различит од календарске године;

2) обвезници пореза на приход од самосталне делатности који воде пословне књиге у складу са чланом 43. ст. 2. и 3. Закона о порезу на доходак грађана подносе пореску пријаву и порески биланс у року из става 1. тачка 1) овог члана.

Члан 5.

Рокови из члана 7. Закона о ревизији који истичу за време ванредног стања сматраће се истеклим по истеку 30 дана од дана престанка ванредног стања.

До дана истека рока од 30 дана од дана престанка ванредног стања из става 1. овог члана све издате лиценце за обављање ревизије настављају да важе.

Члан 6.

Рокови из члана 11. Закона о проценитељима вредности непокретности који истичу за време ванредног стања и 30 дана од дана престанка ванредног стања, сматраће се истеклим по истеку 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3213/2020-1

У Београду, 16. априла 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р.