Zakon

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,

Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

УРЕДБУ

о померању рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица

"Службени гласник РС", број 60 од 24. априла 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Уредба je потврђена Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела за време ванредног стања, који је поднела Влада ("Службени гласник РС", број 62/2020), који је ступио на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 29. априла 2020. године (види члан 1. Закона - 62/2020-3).

 

Члан 1.

Овом уредбом се утврђује померање рока за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица прописаног чланом 21ж став 3. Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – УС, 93/12, 114/12 – УС, 47/13, 48/13 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19) и чланом 45ђ став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18 и 86/19), услед околности изазваних ванредним стањем насталим услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2.

Члан 2.

Рок за стицање статуса квалификованог новозапосленог лица из члана 21ж став 3. Закона о порезу на доходак грађана и члана 45ђ став 3. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, за лице које у периоду од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године није имало статус осигураника запосленог, односно осигураника самосталних делатности који је оснивач, односно члан привредног друштва, који је у радном односу у привредном друштву чији је оснивач, односно члан, помера се на рок од 60 дана од дана престанка ванредног стања.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-3379/2020

У Београду, 24. априла 2020. године

Влада

Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.

Председник Владе,

Ана Брнабић, с.р