На основу члана 41а став 2. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о проглашењу предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ

"Службени гласник РС", број 36 од 9. априла 2021.

Члан 1.

Подручје ада и неогених и лесних одсека узводно од Сланкамена, које обухвата узак појас приобаља на десној обали Дунава, Урошев спруд и неколико мањих ада уз десну обалу Дунава, као и Велику аду уз леву обалу Дунава, проглашава се за предео изузетних одлика под именом „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ и ставља под заштиту као подручје I категорије, односно од изузетног значаја (у даљем тексту: Предео изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ).

Члан 2.

Предео изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ ставља се под заштиту у циљу заштите и одржавања значајних предела и природних и осталих вредности. На подручју Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ посебно се истичу палеофлористички локалитет „Јандаˮ, геолошки профил језерско-речних седимената са сачуваним окамењеним стаблима тропско-суптропске вегетације и добро очуваним листовима копнене вегетације, профил са доњосарматским седиментима „Поћентаˮ изграђен од седимената са многобројном фосилном фауном који представљају записе о простирању и еволуцији некадашњег Панонског мора, Велика јаруга као један од најекстремнијих рељефних облика АП Војводине, процеси стварања, разграђивања и међусобне смене пешчаних спрудова рукаваца, лагуна, плићака, бара, тршћака и поника врба на Урошевом спруду, 13 национално и међународно значајних биљних врста (најзначајније су разноротка, црни глог и тестерица), 19 за заштиту приоритетних типова станишта која представљају изузетан пример репрезентативних станишта континенталног и панонског региона (умерено влажне панонске ливаде, копнени високи шашеви, заједница водених љутића мезотрофилних стајаћих вода, обалне средње траволике заједнице и панонске лесне степе), 55 национално и међународно значајних врста бескичмењака од чега су три строго заштићене, три заштићене и једна угрожена, 38 врста риба (украјинска паклара, јегуља, гавчица, вијуница, чиков, мали и велики вретенар) које на овом простору имају значајна локална мрестилишта, 11 врста водоземаца – осам строго заштићених и девет врста гмизаваца – пет строго заштићених (подунавски мрмољак и барска корњача), 162 врсте птица од којих су 132 строго заштићене.

Члан 3.

Предео изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ налази се на територији општине Инђија и захвата делове подручја катастарских општина Стари Сланкамен и Нови Сланкамен, укупне површине 407,83 hа, од чега је 310,29 hа у државној својини, у приватној својини 63,19 hа и у јавној својини 34,35 hа.

Опис границе и графички приказ Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ дати су у Прилогу – Опис границе и графички приказ Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 4.

На подручју Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ из члана 3. ове уредбе, није дозвољено обављати радове и активности, за које се у складу са законом којим се уређује заштита природе, утврди да могу оштетити популације, заједнице и станишта биљних и животињских врста из члана 2. ове уредбе, нарушити природне процесе и еколошку целовитост подручја или значајно неповољно утицати на естетска и културно-историјска обележја подручја и животну средину, осим за водопривредне активности.

Члан 5.

На подручју Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ утврђују се режими заштите II и III степена.

Режим заштите II степена, укупне површине 228,16 hа, односно 56 % подручја Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ, обухвата следеће локалитете:

1) Велика ада, низводни источни део, са барама, пашњацима и старим врбама, општина Инђија, катастарскe општинe Нови Сланкамен и Стари Сланкамен;

2) Урошев спруд, са рукавцем и Великом јаругом, општина Инђија, катастарскa општинa Нови Сланкамен;

3) Степски сурдук, општина Инђија, катастарска општина Стари Сланкамен;

4) неогени и лесни одсеци на локалитету „Поћентаˮ, општина Инђија, катастарска општина Стари Сланкамен.

Режим заштите III степена, укупне површине 179,67 ha, односно 44% подручја Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ, обухвата преостали део заштићеног подручја који није обухваћен режимом заштите II степена.

Члан 6.

На подручју Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ на површинама на којима је утврђен режим заштите III степена спроводи се проактивна заштита и могу се вршити управљачке интервенције у циљу рестаурације, уређења објеката културно-историјског наслеђа, одржања и унапређења природних екосистема, предела и објеката геонаслеђа, очувања еколошке целовитости и одрживог коришћења природних ресурса и простора уз потребну инфраструктурну и другу изградњу.

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите III степена, забрањују се и:

1) радови и активности који могу имати неповољан утицај на геоморфолошке, хидролошке и педолошке карактеристике, живи свет, животну средину, еколошки интегритет и естетска обележја предела;

2) формирање грађевинског земљишта;

3) изградња саобраћајница;

4) узимање геолошког и палеонтолошког материјала, осим за потребе научних истраживања;

5) експлоатација минералних сировина, осим подземних вода;

6) извођење земљаних, грађевинских, шумарских и других радова који могу нарушити постојеће стање геолошких локалитета;

7) обрада, заоравање, мелиорација, пошумљавање и други видови нарушавања травнатих станишта, ливада и пашњака;

8) уклањање травнатог покривача са слојем земљишта;

9) крчење и непланска сеча шума;

10) сеча и оштећивање старих и репрезентативних стабала аутохтоних врста дрвећа;

11) уништавање и крчење малата домаћих врба и топола;

12) чиста сеча на удаљености мањој од 20 m од бара;

13) уношење инвазивних врста;

14) узнемиравање, непланско сакупљање и уништавање вегетације, дивљих врста биљака, животиња и гљива;

15) прекидање миграторних праваца риба;

16) изградња постројења за коришћење енергије ветра;

17) обављање активности којима се угрожава проходност и функционалност обале;

18) одлагање и испуштање свих врста загађујућих материја;

19) непланско одлагање и складиштење инертног материјала (песак, шљунак, земља и др.);

20) лоцирање садржаја и обављање активности, који су потенцијални извори повишеног нивоа буке, вибрација и/или узнемиравања живог света, осим за водопривредне активности.

Радови и активности ограничавају се на:

1) изградњу објеката и инфраструктуре, за потребе одрживог коришћења, промоцију и управљање заштићеним подручјем;

2) промену намене и културе површина (земљишта), на промене у смеру смањења интезитета коришћења простора (превођење обрадивих површина у пашњаке и сл.), као и на промене у сврху ревитализације станишта;

3) подизање и гајење шума на катастарским парцелама намењеним за шумску производњу, као и на планско подизање заштитног зеленила на обрадивом пољопривредном земљишту;

4) обнову шума чистом сечом у складу са законом којим се уређују шуме;

5) испашу, кошење и сечу вегетације на просторно, временски и технички планиране активности које су усклађене са циљевима заштите природе;

6) риболов рекреативни и спортски за то планским документима предвиђеним местима;

7) промену морфологије терена, на планске активности у кориту реке Дунав, као и на активности за потребе ревитализације станишта, укључујући активности на пословима техничког одржавања међународног водног пута реке Дунав;

8) подизање ограда, на оне које обезбеђују несметану миграцију дивљих животиња и несметано кретање чувара заштићеног подручја;

9) осветљавање простора на усмерено осветљавање објеката, приземних површина и површине земљишта, као и за потребе безбедности саобраћаја и туристичких садржаја;

10) формирање плажа и уређених купалишта на подручјима са режимом заштите III степена и деоницама на којима постоје услови за приступ и уређење обале;

11) уређење обале на биотехничке мере у складу са циљевима очувања природних вредности;

12) паљење вегетације, за потребе ревитализације.

Члан 7.

На површинама на којима је утврђен режим заштите II степена спроводи се активна заштита ради очувања и унапређења природних вредности, посебно кроз мере управљања популацијама дивљих биљака и животиња, одржање и побољшање услова у природним стаништима и традиционално коришћење природних ресурса.

Осим забране радова и активности које су као такве утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, на површинама на којима је утврђен режим заштите II степена, забрањује се и:

1) изградња објеката и инфраструктуре;

2) изградња електроенергетске инфраструктуре;

3) организовање јавних скупова и манифестација;

4) изградња молова, осим за потребе управљања.

Поред радова и активности из става 2. овог члана забрањени су и радови и активности из члана 6. став 2. ове уредбе.

Радови и активности ограничавају се на:

1) риболов, на рекреативни, на обали Дунава;

2) постављање мобилијара, на плански утврђеном простору за потребе управљања, образовања и истраживања природних вредности подручја;

3) коришћење пестицида, за потребе сузбијања инвазивних врста.

Забране и ограничења прописане чл. 6. и 7. ове уредбе, не односе се на војне објекте и комплексе, као и активности које Војска Србије изводи или ће изводити за потребе одбране Републике Србије.

Члан 8.

Предео изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ поверава се на управљање Удружењу грађана „Еко лес паркˮ из Старог Сланкамена (у даљем тексту: Управљач).

У обављању законом утврђених послова управљања заштићеним подручјем, Управљач је овлашћен и дужан нарочито да: организује чуварску службу; обележи заштићено подручје и подручје заштитне зоне; донесе план управљања, годишњи програм управљања и акт о унутрашњем реду и чуварској служби; води евиденције о природним вредностима и људским активностима; обавештава кориснике заштићеног подручја и заштитне зоне о могућностима за обављање радова и активности; учествује у поступку утврђивања накнаде за ускраћивање или ограничавање права коришћења; издаје сагласности и одобрења; прати стање и води евиденције о природним вредностима, непокретностима и људским активностима; утврђује и наплаћује накнаде за коришћење заштићеног подручја.

Управљач је дужан да изврши упис делатности управљања заштићеним подручјем у складу са прописима којима се уређује класификација делатности и регистрација удружења у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 9.

Очување, унапређење, одрживо коришћење и приказивање природних и других вредности Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ спроводи се према плану управљања који доноси Управљач на период од десет година (у даљем тексту: План управљања), са садржином и на начин прописан законом којим се уређује заштита природе.

План управљања садржи циљеве и приоритетне задатке очувања повољног стања заштитне зоне, као и превентивне мере заштите од пожара у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и прописима донетим на основу тог закона.

План управљања Управљач доноси и доставља министарству надлежном за послове заштите природе (у даљем тексту: Министарство) најкасније у року од десет месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У поступку давања сагласности на План управљања, Министарство прибавља мишљења министарстава надлежних за послове науке, просвете, туризма, просторног планирања, водопривреде, рударства, пољопривреде, шумарства и финансија.

Управљач је дужан да једном у три године анализира спровођење Плана управљања и остварене резултате и по потреби изврши његову ревизију.

До доношења Плана управљања, Управљач врши послове на основу годишњег програма управљања који је дужан да донесе и достави Министарству на сагласност у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Годишњи програм управљања из става 6. овог члана садржи нарочито: сажет приказ природних и других вредности заштићеног подручја, циљева заштите и одрживог коришћења, могућности и ограничења за њихово остваривање; детаљан приказ годишњих задатака на чувању, одржавању, унапређењу, приказивању и одрживом коришћењу заштићеног подручја за потребе науке, образовања, рекреације и туризма и укупног социо-економског развоја; приказ конкретних послова на изради и доношењу управљачких докумената, првенствено Плана управљања, акта о унутрашњем реду и чуварској служби и акта о накнади за коришћење заштићеног подручја; приказ задатака на обележавању заштићеног подручја, заснивању информационог система и противпожарној заштити; приказ субјеката и организационих и материјалних услова за извршења програма, висине и извора потребних финансијских средстава.

Члан 10.

Управљач је дужан да обезбеди спровођење режима заштите, односно унутрашњи ред и чување заштићеног подручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чуварској служби који доноси уз сагласност Министарства у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

У оквиру садржине прописане Законом о заштити природе, правилником из става 1. овог члана се ближе утврђују забрањени радови и активности, као и правила и услови обављања радова и активности који су допуштени на подручју Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ.

Правилник из става 1. овог члана се објављује у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Члан 11.

Управљач је дужан да на прописан начин обележи Предео изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ, његове спољне границе и границе површина, односно локалитета са режимом заштите II и III степена најкасније у року од годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Управљач је дужан да у сарадњи са Републичким геодетским заводом и Покрајинским заводом за заштиту природе, изврши идентификацију граница Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ на терену, дигиталној ортофото карти и катастарском плану, у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 12.

Управљач израђује софтверско решење о природним и створеним вредностима, непокретностима, активностима и другим подацима од значаја за управљање Пределом изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ у року од две године од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 13.

Управљач може прогласити рибарско подручје у оквиру граница Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ, на основу претходно прибављене сагласности министра, у складу са законом којим се уређује заштита и одрживо коришћење рибљег фонда.

Члан 14.

Висину накнаде за коришћење Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ, својим актом утврђује Управљач, у складу са законом којим се уређују накнаде за коришћење јавних добара.

Члан 15.

Средства за спровођење Плана управљања Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ обезбеђују се из буџета Републике Србије, од накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода остварених обављањем делатности Управљача и из других извора у складу са законом.

Члан 16.

Плански документи, планови, програми и основе из области шумарства, ловства, управљања рибљим фондом, водопривреде, пољопривреде и туризма и други програми и планови који се односе на коришћење природних ресурса и простора у заштићеном подручју Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ усагласиће се са Просторним планом Републике Србије, овом уредбом и Планом управљања.

Члан 17.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-3071/2021

У Београду, 8. априла 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРИЛОГ

ОПИС ГРАНИЦЕ И ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ
ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „АДЕ И ОДСЕЦИ КОД СЛАНКАМЕНАˮ

1. Границе Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ

Граница заштите Предела изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкаменаˮ простире се на три одвојене просторне целине.

Прва просторна целина „Аˮ: Почетна тачка описа границе заштите прве просторне целине је тромеђа КО Гардиновци oпштина Тител, КО Крчедин и КО Нови Сланкамен oпштина Инђија. Граница заштите иде на југ дуж границе између КО Крчедин и КО Нови Сланкамен до преломне тачке која је удаљена 600 m од почетне тачке, скреће на исток и креће се праволинијски до северозападне међе к.п. број 5249/1. Граница наставља да се простире у правцу северозапад–југоисток северним границама к.п. бр. 5249/1 и 5249/2 до северозападне међне тачке к.п. број 5249/3 која је уједно североисточна међна тачка к.п. број 5249/2, где се ломи на југ и иде источном међном границом к.п. број 5249/2 до североисточне међне тачке к.п. број 5239 која је и северозападна међна тачка к.п. број 5238 и наставља јужном међном линијом к.п. бр. 5249/3 и 5249, обухватајући Јарак између парцела 5310 и 5302, до северозападне међе к.п. број 6032/2. Граница се даље простире јужном границом к.п. број 6017/2 до к.п. број 6017/1 где наставља да се креће на југоисток дуж јужне границе к.п. број 6017/1 до југоисточне међе к.п. број 6018/1, наставља у истом правцу око 85 m до тачке чије су координате 7439748.710; 5002208.920, у њој се ломи на југоисток и простире праволинијски до тачке на граници између КО Нови Сланкамен и КО Стари Сланкамен која је удаљена око 15 m од југоисточне међе к.п. број 6017/1. Граница се прелама на југ и иде право до северне међе к.п. број 349, затим прати њену североисточну границу до прве преломне тачке у којој се ломи на исток и иде 3,5 m, затим се прелама на југозапад и иде до међе са к.п. број 346, прелама се и наставља да иде на југоисток јужном страницом к.п. број 335, до међе са к.п. бр. 650, 322 и 330. Граница се ломи на североисток и иде границом између к.п. бр. 335 и 331 и границом између к.п. бр. 334 и 333/1 до тачке чије су координате 7441120.560; 5001360.617, прелама се на северозапад, пресеца к.п. број 334 и границу између КО Стари Сланкамен и КО Нови Сланкамен у тачки чије су координате 7439944.566; 5002650.380, ломи се на запад и креће праволинијски до северозападне међе к.п. број 6017/2. Граница се прелама на северозапад, пресеца к.п. бр. 6083, 6591, 5327/1 и 6590 и иде праволинијски до јужне међе КО Лок која је удаљена 1500 m од међе између КО Гардиновци, КО Крчедин, КО Нови Сланкамен и КО Лок. Даље граница иде међном границом између КО Лок и КО Нови Сланкамен до почетне тачке описа границе заштите прве просторне целине.

Друга просторна целина „Бˮ: Почетна тачка описа границе заштите друге просторне целине је тачка пресека североисточне границе парцеле 6089 са северном границом парцеле 6138/1. Граница заштићеног подручја се креће на југоисток северном границом парцеле 6089. Од југоисточне међе к.п. број 6764 граница иде праволинијски до међе КО Тител и КО Стари Сланкамен, ломи се на север и прати границу између КО Тител и КО Стари Сланкамен, затим границу између КО Тител и КО Нови Сланкамен и границу КО Лок и КО Нови Сланкамен до к.п. број 6132/2, прати њену северну границу до источне међне тачке, прелама се на југозапад, пресеца парцелу 6088 и спаја са почетном тачком описа границе заштите друге просторне целине.

Трећа просторна целина „Вˮ: Трећа просторна целина налази се на к.п. број 860 у КО Стари Сланкамен. Почетна тачка описа је северна међна тачка између к.п. бр. 7783 и 7782. Граница иде од ове тачке северним границама к.п. бр. 7782 и 7781 до северне међне тачке између к.п. бр. 7781 и 7780, затим се прелама на североисток и иде редом до тачака чије су координате 7441151.900; 4999963.060, затим до 7441227.177; 5000029.150 па праволинијски до западне међне тачке к.п. број 841/3. Даље иде њеном северозападном границом до к.п. број 2008/189, ломи се на запад, иде до к.п. број 2008/123, ломи се на југозапад и креће се њеном и југоисточном границом, источном и југоисточном границом к.п. бр. 2008/124, 856, 858. Од јужне међе к.п. број 858 праволинијски сече к.п. број 860 и спаја се са почетном тачком описа границе заштите треће просторне целине.

2. Границе површина и локалитета у режиму заштите II степена

Простор заштићен режимом заштите II степена се састоји од четири дела.

Први део, Урошев спруд, са рукавцем и Великом јаругом, налази се у КО Нови Сланкамен општина Инђија, припада првој просторној целини. Почетна тачка описа граница првог дела режима II степена заштите је тромеђа КО Гардиновци општина Тител, КО Крчедин и КО Нови Сланкамен општина Инђија. Граница заштите иде на југ дуж границе између КО Крчедин и КО Нови Сланкамен до преломне тачке која је удаљена 600 m од почетне тачке, скреће на исток и креће се праволинијски до северозападне међе к.п. број 5249/1. Граница наставља да се простире у правцу северозапад-југоисток северним границама к.п. бр. 5249/1 и 5249/2 до северозападне међне тачке к.п. број 5249/3 која је уједно североисточна међна тачка к.п. број 5249/2, где се ломи на југ и иде источном међном границом к.п. број 5249/2 до североисточне међне тачке к.п. број 5239 која је и северозападна међна тачка к.п. број 5238 и наставља јужном међном линијом к.п. бр. 5249/3 и 5249, обухватајући Јарак између парцела 5310 и 5302. У тромеђи к.п. бр. 5249, 5303 и 5047 ломи се на север и иде 28 m западном међном линијом к.п. број 5047 и наставља 440 m западном међном линијом к.п. број 6033. У тачки пресека са границом заштите прве просторне целине скреће на северозапад, претећи границу заштите прве просторне целине пресеца к.п. бр. 6083, 6590 и 5327 и иде праволинијски до јужне међе КО Лок која је удаљена 1500 m од међе између КО Гардиновци, КО Крчедин, КО Нови Сланкамен и КО Лок. Даље граница иде међном границом између КО Лок и КО Нови Сланкамен до почетне тачке описа.

Други део, Велика ада, низводни источни део, са барама, пашњацима и старим врбама, налази се у КО Нови Сланкамен и КО Стари Сланкамен општина Инђија, припада другој просторној целини. Почетна тачка описа граница другог дела режима II степена заштите је северозападна међна тачка к.п. број 6220. Граница иде у правцу северозапад-југоисток, западном и јужном међном линијом к.п. број 6220. У североисточној међној тачки к.п. број 6371 ломи се на југ и иде њеном источном међном линијом до југоисточне међне тачке, ломи се на југоисток и иде северном границом к.п. број 6089 до југоисточне међне тачке к.п. број 6691 у којој се ломи на север, иде њеном источном границом до североисточне међне тачке, ломи се на југоисток и прати границу к.п. број 6084 до североисточне међне тачке к.п. број 6726 која је уједно и северозападна међна тачка к.п. број 6727. У овој тачки се ломи на југ, прати границу између к.п. бр. 6726 и 6727, 6725 и 6728, затим се у југоисточној међној тачки к.п. број 6725, која је и југозападна међна тачка к.п. број 6728, ломи на југоисток и наставља северном границом к.п. број 6089, пресеца границу између КО Нови Сланкамен и КО Стари Сланкамен и иде 530 m до југозападне међне тачке КО Тител у којој се ломи на север, прати границу између КО Стари Сланкамен и КО Тител, затим границу између КО Тител и КО Нови Сланкамен и границу КО Лок и КО Нови Сланкамен до тачке на граници која се налази наспрам северозападне међне тачке к.п. број 6244, скреће на југ, иде 174 m до северозападне међне тачке к.п. број 6244 и наставља њеном западном границом до границе са к.п. број 6220, ломи се на запад и прати северну границу к.п. број 6220 до почетне тачке описа.

Трећи део, Степски сурдук, налази се на к.п. број 860 у КО Стари Сланкамен. Почетна тачка описа је северна међа између к.п. бр. 7783 и 7782. Граница иде од ове тачке северним границама к.п. бр. 7782 и 7781 до северне међе између к.п. бр. 7781 и 7780, затим се прелама на североисток и иде редом до тачака чије су координате 7441151.900; 4999963.060, затим до 7441227.17; 5000029.150 па праволинијски до западне међе к.п. број 841/3. Даље иде њеном северозападном границом до к.п. број 2008/189, ломи се на запад, иде до к.п. број 2008/123, ломи се на југозапад и креће се њеном и југоисточном границом, источном и југоисточном границом к.п. бр. 2008/124, 856, 858. Од јужне међе к.п. број 858 праволинијски сече к.п. број 860 и спаја се са почетном тачком описа границе трећег дела режима II степена заштите.

Четврти део, неогени и лесни одсеци на локалитету „Поћентаˮ, је вертикални профил који се налази између координата (7440.561; 5001.547) и (7440.696; 5001.422) по Гаус-Кригеру.