На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац

"Службени гласник РС", број 7 од 3. фебруара 2021.

Члан 1.

Утврђује се Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Просторним планом утврђују се основе организације, уређења, коришћења и заштите подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на деловима територија градова Смедерево и Пожаревац и општина Велико Градиште и Голубац.

Члан 3.

Просторни план се састоји из текстуалног дела и графичких приказа.

Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Графички прикази (рефералне карте) Просторног плана су:

1) Реферална карта број 1. „Посебна намена простора”, у размери 1:50.000;

2) Реферална карта број 2. „Инфраструктурни системи и заштита животне средине, природних и културних добара”, у размери 1:50.000;

3) Реферална карта број 3. „Спровођење Просторног плана”, у размери 1:50.000;

4) Тематскa карта број 1. „Детаљна регулација са елементима спровођења” (листови 1–16), у размери 1:2.500.

Графичке приказе из става 3. овог члана, израђене у осам примерака, својим потписом оверава овлашћено лице органа надлежног за послове просторног планирања.

Члан 4.

Просторни план се спроводи, у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, директно и индиректно на начин утврђен Просторним планом.

Уређење, грађење, коришћење и заштита подручја посебне намене спроводиће се сагласно решењима из Просторног плана.

Члан 5.

Графички прикази из члана 3. став 3. ове уредбе, чувају се трајно у Влади (један комплет), Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (два комплета), Јавном предузећу „Путеви Србије” Београд (један комплет), граду Смедереву (један комплет), граду Пожаревцу (један комплет), општини Велико Градиште (један комплет) и општини Голубац (један комплет).

Члан 6.

Документациона основа планског документа израђује се у два примерка (у аналогном и дигиталном формату) и трајно се чува у министарству надлежном за послове просторног планирања.

Члан 7.

Просторни план је доступан заинтересованим лицима, у електронском облику, преко Централног регистра планских докумената, који води орган надлежан за послове државног премера и катастра.

Члан 8.

Усклађивање важећих планских докумената, планова и програма развоја и техничке документације са решењима, правилима и смерницама Просторног плана извршиће се на начин утврђен Просторним планом.

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-545/2021-1

У Београду, 28. јануара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА, АУТО-ПУТ Е-75 БЕОГРАД – НИШ (ПЕТЉА „ПОЖАРЕВАЦ”) – ПОЖАРЕВАЦ (ОБИЛАЗНИЦА) – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ГОЛУБАЦ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (у даљем тексту: Просторни план), урађен је према Одлуци о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац („Службени гласник РС”, број 13/19) и Одлуци о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац на животну средину („Службени гласник РС”, број 10/19).

Садржај и основна решења Просторног плана усклађени су са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) – у даљем тексту: Закон), Закона о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), Законом о путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон), Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС, 14/16, 76/18 и 95/18 – др. закон), Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19), Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11), као и са другим прописима.

Носилац израде Просторног плана је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Стручни обрађивачи Просторног плана и Идејног пројекта су Институт за архитектуру и урбанизам Србије из Београда и Институт за путеве а.д. Београд.

Просторни план садржи текстуални и графички део. Текстуални део Просторног плана садржи: полазне основе; принципе, циљеве и концепцију изградње система; планска решења; правила уређења и правила грађења; имплементацију. Графички део Просторног плана садржи: Рефералну карту број 1. „Посебна намена простора”, Рефералну карту број 2. „Инфраструктурни системи и заштита животне средине, природних и културних добара”, Рефералну карту број 3. „Спровођење Просторног плана”, Тематску карту број 1. „Детаљна регулација са елементима спровођења” (листови 1–16). Документациона основа Просторног плана садржи: изводе из Просторног плана Републике Србије и других релевантних развојних докумената; програм опремања и уређења коридора ауто-пута; анализе и дијагнозе стања; прогнозе; планске исказе као и образложења планских решења; податке, услове и друга документа из процедуре припремања, са одговарајућим графичким приказима, као и другу документацију на којој је заснован Просторни план.

Рани јавни увид у Просторни план је одржан у периоду од 25. марта до 8. априла 2019. године, након чега је Комисија за стручну контролу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Комисија), сачинила Извештај о обављеном Раном јавном увиду број 350-01-001760/2018-11 од 17. априла 2019. године, који је саставни део документације плана.

Стручну контролу Нацрта просторног плана у складу са чланом 49. став 1. Закона о планирању и изградњи обавила је Комисија за стручну контролу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, која је сачинила Извештај о обављеној стручној контроли Просторног плана број 350-01-01760/2018-11 од 14. априла 2020. године.

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину одржан је у периоду од 20. јула 2020. године до 18. августа 2020. године у трајању од 30 дана, у градовима Смедерево и Пожаревац и општинама Велико Градиште и Голубац. Комисија за јавни увид у Нацрт Просторног плана Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре је одржала јавну седницу 21. септембра 2020. године у Пожаревцу, након чега је сачинила Извештај о обављеном јавном увиду у Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана на животну средину број 350-01-01760/2018-11 од 30. септембра 2020. године.

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

1.1. ОБУХВАТ И ОПИС ГРАНИЦА ПОДРУЧЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

Граница Просторног плана одређена је на основу коридора државног пута, у просечној ширини од 100 до 200 m, која обухвата појас пута, заштитни појас, појас контролисане изградње, постојеће водно и железничко земљиште и планирано водно земљиште потребно за регулацију токова и заштиту пута од поплава, у укупној дужини од око 68 km. Просторни план је припремљен у складу са идејним решењем и истовремено са израдом елемената Идејног пројекта и садржи детаљну регулациону разраду за целокупну деоницу државног пута. Коначна граница је смањена у односу на прелиминарну дефинисану Одлуком о изради Просторног плана и обухвата коридор државног пута. Просторним планом обухваћени су постојећи и планирани коридори других магистралних инфраструктурних система са трасом и заштитним појасима (непосредним и ширим) који су у обухвату планског подручја.

Табела 1. Обухват подручја Просторног плана

Јединица локалне самоуправе (ЈЛС)

Површина обухваћеног дела територије ЈЛС (ha)

%

Дужина деоница планираног пута на територији ЈЛС, km

Град Смедерево

119,27

11,62

8,24

Град Пожаревац

348,18

33,93

24,24

Општина Велико Градиште

366,67

35,74

23,84

Општина Голубац

191,98

18,71

11,62

Укупно

1026,1

100

67,94

Граница Просторног налази се на деловима територија градова Смедерева и Пожаревца и општина Велико Градиште и Голубац, и то у следећим катастарским општинама:

1) на територији града Смедерево – катастарске општине (3): Враново, Мала Крсна и Скобаљ;

2) на територији града Пожаревац – катастарске општине (7): Драговац, Пожаревац, Ћириковац, Бубушинац, Братинац, Баре и Берање;

3) на територији општине Велико Градиште – катастарске општине (10): Сираково, Мајиловац, Ђураково, Поповац, Кисиљево, Тополовник, Кумане, Велико Градиште, Кусиће и Триброде;

4) на територији општине Голубац – катастарске општине (5): Браничево, Поникве, Усије, Радошевац и Голубац.

Укупна површина обухвата Просторног плана је 10,26 km2.

Граница подручја Просторног плана дефинисана је карактеристичним тачкама, координатама1 (редни број тачке, Х координата, Y координата од 1 до 2369), у делу који прати осу коридора планираног пута, а приказана је графички (рефералне карте, Тематска карта 1).

Граница Просторног плана полази из 1. 7499056, 4937351, даље наставља тачкама: 2. 7499070, 4937361; 3. 7499136, 4937415; 4. 7499139, 4937420; 5. 7499160, 4937439; 6. 7499223, 4937486; 7. 7499221, 4937492; 8. 7499201, 4937525; 9. 7499178, 4937559; 10. 7499166, 4937572; 11. 7499126, 4937615; 12. 7499141, 4937628; 13. 7499158, 4937609; 14. 7499172, 4937598; 15. 7499191, 4937596; 16. 7499207, 4937602; 17. 7499251, 4937633; 18. 7499278, 4937646; 19. 7499298, 4937668; 20. 7499330, 4937693; 21. 7499344, 4937711; 22. 7499351, 4937707; 23. 7499352, 4937699; 23a. 7499361, 4937696; 24. 7499372, 4937690; 25. 7499406, 4937657; 26. 7499657, 4937870; 27. 7499782, 4937969; 28. 7499867, 4938030; 29. 7499956, 4938088; 30. 7500047, 4938138; 31. 7500128, 4938180; 32. 7500186, 4938163; 33. 7500215, 4938176; 34. 7500224, 4938178; 35. 7500238, 4938187; 36. 7500352, 4938237; 37. 7500359, 4938273; 38. 7500468, 4938317; 39. 7500545, 4938343; 40. 7500542, 4938349; 41. 7500572, 4938362; 42. 7500599, 4938370; 43. 7500606, 4938382; 44. 7500613, 4938390; 45. 7500633, 4938402; 46. 7500650, 4938407; 47. 7500690, 4938407; 48. 7500706, 4938410; 49. 7500728, 4938418; 50. 7500733, 4938400; 51. 7500760, 4938407; 52. 7500804, 4938420; 53. 7500896, 4938465; 54. 7500949, 4938482; 55. 7501001, 4938489; 56. 7501191, 4938544; 57. 7501438, 4938610; 58. 7501534, 4938631; 59. 7501633, 4938652; 60. 7501927, 4938706; 61. 7502129, 4938736; 62. 7502524, 4938798; 63. 7502579, 4938805; 64. 7502579, 4938839; 65. 7502583, 4938879; 66. 7502594, 4938899; 67. 7502654, 4938970; 68. 7502670, 4938956; 69. 7502629, 4938908; 70. 7502610, 4938881; 71. 7502604, 4938850; 72. 7502610, 4938826; 73. 7502670, 4938836; 74. 7502723, 4938834; 75. 7502912, 4938873; 76. 7503004, 4938896; 77. 7503107, 4938916; 78. 7503203, 4938939; 79. 7503299, 4938963; 80. 7503491, 4939016; 81. 7503586, 4939044; 82. 7503775, 4939106; 83. 7503870, 4939134; 84. 7504058, 4939197; 85. 7504150, 4939231; 86. 7504241, 4939271; 87. 7504426, 4939342; 88. 7504463, 4939359; 89. 7504520, 4939381; 90. 7504616, 4939417; 91. 7504982, 4939570; 92. 7505167, 4939644; 93. 7505361, 4939713; 94. 7505552, 4939773; 95. 7505582, 4939780; 96. 7505646, 4939805; 97. 7505656, 4939821; 98. 7505675, 4939842; 99. 7505666, 4939858; 100. 7505668, 4939862; 101. 7505679, 4939860; 102. 7505696, 4939839; 103. 7505707, 4939843; 104. 7505724, 4939871; 105. 7505737, 4939878; 106. 7505767, 4939884; 107. 7505788, 4939892; 108. 7505800, 4939893; 109. 7505802, 4939889; 110. 7505786, 4939874; 111. 7505751, 4939866; 112. 7505731, 4939856; 113. 7505741, 4939850; 114. 7505759, 4939850; 115. 7505777, 4939845; 116. 7505792, 4939833; 117. 7505899, 4939857; 118. 7506079, 4939892; 119. 7506297, 4939923; 120. 7506444, 4939936; 121. 7506550, 4939942; 122. 7506774, 4939953; 123. 7506804, 4939953; 124. 7506852, 4939955; 125. 7506945, 4939961; 126. 7507012, 4939960; 127. 7507062, 4939948; 128. 7507147, 4939945; 129. 7507180, 4939926; 130. 7507437, 4939913; 131. 7507451, 4939911; 132. 7507452, 4939906; 133. 7507468, 4939902; 134. 7507472, 4939911; 135. 7508539, 4939874; 136. 7508544, 4939882; 137. 7508550, 4939903; 138. 7508558, 4939916; 139. 7508573, 4939929; 140. 7508590, 4939934; 141. 7508620, 4939932; 142. 7508632, 4939954; 143. 7508637, 4939954; 144. 7508640, 4939939; 145. 7508689, 4939931; 146. 7508707, 4939920; 147. 7508718, 4939902; 148. 7508725, 4939878; 149. 7508804, 4939875; 150. 7509104, 4939887; 151. 7509125, 4939885; 152. 7509148, 4939889; 153. 7509207, 4939893; 154. 7509218, 4939889; 155. 7509234, 4939894; 156. 7509398, 4939906; 157. 7509796, 4939942; 158. 7509894, 4939950; 159. 7509946, 4939959; 160. 7509999, 4939958; 161. 7510292, 4939972; 162. 7510347, 4939983; 163. 7510353, 4940010; 164. 7510369, 4940027; 165. 7510390, 4940035; 166. 7510418, 4940032; 167. 7510426, 4940026; 168. 7510490, 4940063; 169. 7510734, 4940234; 170. 7510819, 4940288; 171. 7511153, 4940513; 172. 7511249, 4940563; 173. 7511314, 4940589; 174. 7511378, 4940628; 175. 7511381, 4940639; 176. 7511398, 4940664; 177. 7511432, 4940683; 178. 7511472, 4940689; 179. 7511513, 4940683; 180. 7511531, 4940666; 181. 7511609, 4940704; 182. 7511673, 4940761; 183. 7511701, 4940794; 184. 7511726, 4940830; 185. 7511772, 4940912; 186. 7511851, 4941088; 187. 7511882, 4941178; 188. 7511907, 4941271; 189. 7511927, 4941364; 190. 7511948, 4941556; 191. 7511951, 4941650; 192. 7511947, 4941693; 193. 7511934, 4941697; 194. 7511913, 4941712; 195. 7511893, 4941742; 196. 7511882, 4941789; 197. 7511878, 4941800; 198. 7511872, 4941799; 199. 7511865, 4941819; 200. 7511947, 4941838; 201. 7511926, 4941937; 202. 7511911, 4942036; 203. 7511891, 4942134; 204. 7511885, 4942184; 205. 7511864, 4942280; 206. 7511856, 4942329; 207. 7511843, 4942379; 208. 7511821, 4942534; 209. 7511818, 4942587; 210. 7511817, 4942692; 211. 7511822, 4942797; 212. 7511831, 4942849; 213. 7511845, 4942950; 214. 7511879, 4943103; 215. 7511931, 4943253; 216. 7511974, 4943347; 217. 7512019, 4943442; 218. 7512095, 4943565; 219. 7512075, 4943586; 220. 7512069, 4943596; 221. 7512065, 4943607; 222. 7512063, 4943634; 223. 7512051, 4943643; 224. 7512063, 4943664; 225. 7512074, 4943662; 226. 7512083, 4943666; 227. 7512095, 4943676; 228. 7512115, 4943688; 229. 7512135, 4943695; 230. 7512171, 4943697; 231. 7512202, 4943692; 232. 7512272, 4943773; 233. 7512343, 4943845; 234. 7512480, 4943991; 235. 7512532, 4944044; 236. 7512645, 4944179; 237. 7512699, 4944250; 238. 7512757, 4944339; 239. 7512729, 4944385; 240. 7512721, 4944412; 241. 7512721, 4944443; 242. 7512727, 4944468; 243. 7512737, 4944491; 244. 7512756, 4944509; 245. 7512770, 4944517; 246. 7512791, 4944518; 247. 7512807, 4944510; 248. 7512833, 4944546; 249. 7512833, 4944550; 250. 7512821, 4944566; 251. 7512846, 4944583; 252. 7512861, 4944563; 253. 7512904, 4944583; 254. 7512922, 4944588; 255. 7512942, 4944587; 256. 7512994, 4944577; 257. 7513014, 4944579; 258. 7513030, 4944585; 259. 7513090, 4944620; 260. 7513104, 4944636; 261. 7513112, 4944655; 262. 7513121, 4944687; 263. 7513141, 4944714; 264. 7513147, 4944712; 265. 7513135, 4944654; 266. 7513181, 4944653; 267. 7513221, 4944677; 268. 7513312, 4944726; 269. 7513359, 4944749; 270. 7513453, 4944790; 271. 7513551, 4944827; 272. 7513651, 4944857; 273. 7513701, 4944870; 274. 7513752, 4944882; 275. 7513854, 4944902; 276. 7514008, 4944916; 277. 7514309, 4944937; 278. 7514309, 4944993; 279. 7514305, 4945026; 280. 7514305, 4945060; 281. 7514320, 4945064; 282. 7514332, 4945029; 283. 7514348, 4944939; 284. 7514857, 4944973; 285. 7515007, 4944979; 286. 7515056, 4944984; 287. 7515107, 4944989; 288. 7515155, 4944991; 289. 7515200, 4944997; 290. 7515246, 4945005; 291. 7515296, 4945013; 292. 7515297, 4945022; 293. 7515306, 4945045; 294. 7515323, 4945061; 295. 7515340, 4945066; 296. 7515359, 4945067; 297. 7515389, 4945060; 298. 7515419, 4945056; 299. 7515447, 4945065; 300. 7515476, 4945088; 301. 7515503, 4945114; 302. 7515530, 4945133; 303. 7515530, 4945143; 304. 7515528, 4945158; 305. 7515525, 4945178; 305a. 7515605, 4945266; 305б. 7515619, 4945280; 306. 7515627, 4945289; 307. 7515640, 4945332; 307a. 7515647, 4945346; 308. 7515664, 4945376; 309. 7515681, 4945423; 310. 7515707, 4945476; 311. 7515741, 4945521; 312. 7515774, 4945568; 313. 7515817, 4945608; 314. 7515862, 4945646; 315. 7515916, 4945673; 316. 7516021, 4945714; 317. 7516078, 4945726; 318. 7516134, 4945732; 319. 7516193, 4945734; 320. 7516307, 4945713; 321. 7516297, 4945837; 322. 7516327, 4945838; 323. 7516334, 4945741; 324. 7516337, 4945719; 325. 7516337, 4945705; 326. 7516415, 4945668; 327. 7516506, 4945598; 328. 7516576, 4945517; 329. 7516622, 4945479; 330. 7516647, 4945427; 331. 7516672, 4945383; 332. 7516692, 4945338; 333. 7516718, 4945298; 334. 7516744, 4945255; 335. 7516798, 4945170; 336. 7516823, 4945127; 337. 7516876, 4945043; 338. 7516929, 4944963; 339. 7516944, 4944943; 340. 7516967, 4944895; 341. 7516999, 4944839; 342. 7517034, 4944794; 343. 7517156, 4944738; 344. 7517203, 4944722; 345. 7517252, 4944709; 346. 7517291, 4944703; 347. 7517301, 4944703; 348. 7517395, 4944692; 349. 7517796, 4944644; 350. 7517987, 4944636; 351. 7518012, 4944633; 352. 7518071, 4944624; 353. 7518116, 4944620; 354. 7518161, 4944610; 355. 7518206, 4944608; 356. 7518250, 4944590; 357. 7518256, 4944584; 358. 7518337, 4944544; 359. 7518420, 4944519; 360. 7518462, 4944514; 361. 7518505, 4944511; 362. 7518752, 4944531; 363. 7518802, 4944529; 364. 7518998, 4944543; 365. 7519048, 4944549; 366. 7519098, 4944553; 367. 7519148, 4944560; 368. 7519196, 4944561; 369. 7519238, 4944568; 370. 7519279, 4944579; 371. 7519318, 4944595; 372. 7519354, 4944614; 373. 7519388, 4944641; 374. 7519423, 4944667; 375. 7519451, 4944697; 376. 7519477, 4944732; 377. 7519520, 4944796; 378. 7519472, 4944787; 379. 7519455, 4944780; 380. 7519382, 4944768; 381. 7519368, 4944770; 382. 7519362, 4944798; 383. 7519386, 4944804; 384. 7519422, 4944808; 385. 7519443, 4944813; 386. 7519493, 4944842; 387. 7519514, 4944852; 388. 7519542, 4944860; 389. 7519557, 4944859; 390. 7519639, 4944945; 391. 7519687, 4944980; 392. 7519737, 4945008; 393. 7519852, 4945059; 394. 7520006, 4945075; 395. 7520055, 4945076; 396. 7520103, 4945084; 397. 7520205, 4945095; 398. 7520354, 4945105; 399. 7520899, 4945161; 400. 7520950, 4945170; 401. 7521002, 4945172; 402. 7521099, 4945182; 403. 7521182, 4945193; 404. 7521339, 4945194; 405. 7521389, 4945210; 406. 7521439, 4945219; 407. 7521534, 4945251; 408. 7521583, 4945262; 409. 7521867, 4945356; 410. 7522057, 4945421; 411. 7522248, 4945480; 412. 7522817, 4945668; 413. 7523155, 4945778; 414. 7523197, 4945794; 415. 7523240, 4945805; 416. 7523352, 4945842; 417. 7523334, 4945909; 418. 7523322, 4945969; 419. 7523308, 4946026; 420. 7523298, 4946059; 421. 7523295, 4946080; 422. 7523316, 4946085; 423. 7523364, 4945978; 424. 7523390, 4945928; 425. 7523417, 4945863; 426. 7524148, 4946103; 427. 7524181, 4946113; 428. 7524194, 4946113; 429. 7524222, 4946122; 430. 7524223, 4946130; 431. 7524217, 4946141; 432. 7524239, 4946148; 433. 7524284, 4946171; 434. 7524332, 4946184; 435. 7524342, 4946185; 436. 7524465, 4946258; 437. 7524513, 4946272; 438. 7525274, 4946521; 439. 7525320, 4946536; 440. 7525364, 4946552; 441. 7525404, 4946571; 442. 7525442, 4946593; 443. 7525479, 4946618; 444. 7525518, 4946651; 445. 7525517, 4946671; 446. 7525520, 4946694; 447. 7525535, 4946712; 448. 7525551, 4946720; 449. 7525561, 4946720; 450. 7525606, 4946751; 451. 7525649, 4946824; 452. 7525692, 4946913; 453. 7525737, 4946999; 454. 7525753, 4947049; 455. 7525780, 4947095; 456. 7525803, 4947139; 457. 7525873, 4947267; 458. 7525743, 4947367; 459. 7525753, 4947379; 460. 7525813, 4947347; 461. 7525889, 4947296; 462. 7525986, 4947494; 463. 7526010, 4947538; 464. 7526026, 4947573; 465. 7526041, 4947599; 466. 7526078, 4947651; 467. 7526119, 4947713; 468. 7526173, 4947800; 469. 7526230, 4947885; 470. 7526219, 4947899; 471. 7526176, 4947911; 472. 7526176, 4947924; 473. 7526201, 4947929; 474. 7526221, 4947925; 475. 7526241, 4947913; 476. 7526245, 4947907; 477. 7526405, 4948128; 478. 7526527, 4948287; 479. 7526562, 4948336; 480. 7526546, 4948339; 481. 7526529, 4948345; 482. 7526515, 4948352; 483. 7526526, 4948377; 484. 7526560, 4948363; 485. 7526576, 4948366; 486. 7526636, 4948455; 487. 7526668, 4948494; 488. 7526688, 4948525; 489. 7526706, 4948547; 490. 7526732, 4948575; 491. 7526762, 4948612; 492. 7526819, 4948691; 493. 7526840, 4948725; 494. 7526866, 4948770; 495. 7526902, 4948826; 496. 7526963, 4948938; 497. 7526978, 4948979; 498. 7527000, 4949072; 499. 7527021, 4949164; 500. 7527030, 4949212; 501. 7527041, 4949256; 502. 7527044, 4949302; 503. 7527049, 4949351; 504. 7527051, 4949375; 505. 7527053, 4949396; 506. 7527052, 4949431; 507. 7527052, 4949458; 508. 7527054, 4949493; 509. 7527052, 4949537; 510. 7527048, 4949563; 511. 7527038, 4949609; 512. 7527028, 4949649; 513. 7527015, 4949694; 514. 7526890, 4950046; 515. 7526858, 4950144; 516. 7526848, 4950184; 517. 7526838, 4950232; 518. 7526835, 4950254; 519. 7526834, 4950270; 520. 7526832, 4950291; 521. 7526831, 4950310; 522. 7526830, 4950326; 523. 7526830, 4950349; 524. 7526830, 4950366; 525. 7526831, 4950386; 526. 7526833, 4950409; 527. 7526835, 4950423; 528. 7526840, 4950450; 529. 7526846, 4950478; 530. 7526857, 4950534; 531. 7526916, 4950657; 532. 7526946, 4950710; 533. 7526976, 4950753; 534. 7526996, 4950777; 535. 7527027, 4950808; 536. 7527055, 4950832; 537. 7527082, 4950853; 538. 7527115, 4950875; 539. 7527148, 4950894; 540. 7527180, 4950910; 541. 7527219, 4950927; 542. 7527215, 4950962; 543. 7527217, 4951034; 544. 7527242, 4951034; 545. 7527242, 4950976; 546. 7527249, 4950937; 547. 7527286, 4950947; 548. 7527310, 4950954; 549. 7527334, 4950960; 550. 7527361, 4950966; 551. 7527396, 4950973; 552. 7527452, 4950970; 553. 7527508, 4950973; 554. 7527566, 4950965; 555. 7527617, 4950951; 556. 7527666, 4950943; 557. 7527721, 4950936; 558. 7527770, 4950917; 559. 7527813, 4950905; 560. 7527857, 4950896; 561. 7527949, 4950883; 562. 7527989, 4950870; 563. 7528073, 4950888; 564. 7528119, 4950892; 565. 7528157, 4950908; 566. 7528203, 4950934; 567. 7528262, 4950959; 568. 7528320, 4950956; 569. 7528373, 4950970; 570. 7528406, 4950967; 571. 7528430, 4950965; 572. 7528466, 4950964; 573. 7528518, 4951003; 574. 7528589, 4950990; 575. 7528631, 4950973; 576. 7528667, 4950981; 577. 7528712, 4950985; 578. 7528751, 4950995; 579. 7528766, 4951000; 580. 7528781, 4951006; 581. 7528799, 4951015; 582. 7528818, 4951026; 583. 7528830, 4951037; 584. 7528845, 4951053; 585. 7528881, 4951097; 586. 7528917, 4951111; 587. 7528936, 4951118; 588. 7528975, 4951142; 589. 7529011, 4951168; 590. 7529045, 4951202; 591. 7529125, 4951271; 592. 7529210, 4951328; 593. 7529250, 4951367; 594. 7529304, 4951390; 595. 7529339, 4951408; 596. 7529365, 4951419; 597. 7529400, 4951429; 598. 7529438, 4951452; 599. 7529487, 4951495; 600. 7529551, 4951497; 601. 7529594, 4951509; 602. 7529648, 4951530; 603. 7529704, 4951530; 604. 7529752, 4951541; 605. 7529784, 4951544; 606. 7529811, 4951546; 607. 7529864, 4951540; 608. 7529967, 4951544; 609. 7530023, 4951537; 610. 7530125, 4951515; 611. 7530161, 4951510; 612. 7530176, 4951508; 613. 7530198, 4951503; 614. 7530231, 4951496; 615. 7530279, 4951476; 616. 7530367, 4951450; 617. 7530402, 4951445; 618. 7530445, 4951462; 619. 7530501, 4951468; 620. 7530565, 4951452; 621. 7530587, 4951488; 622. 7530641, 4951539; 623. 7530688, 4951520; 624. 7530759, 4951571; 625. 7530885, 4951652; 626. 7530920, 4951681; 627. 7530951, 4951715; 628. 7530984, 4951755; 629. 7531024, 4951794; 630. 7531070, 4951826; 631. 7531116, 4951850; 632. 7531144, 4951869; 633. 7531161, 4951927; 634. 7531219, 4951964; 635. 7531267, 4951989; 636. 7531311, 4952008; 637. 7531389, 4952075; 638. 7531421, 4952072; 639. 7531446, 4952079; 640. 7531449, 4952109; 641. 7531459, 4952108; 642. 7531458, 4952121; 643. 7531534, 4952171; 644. 7531517, 4952170; 645. 7531473, 4952204; 646. 7531471, 4952192; 647. 7531462, 4952193; 648. 7531470, 4952228; 649. 7531479, 4952228; 650. 7531485, 4952217; 651. 7531517, 4952197; 652. 7531532, 4952193; 653. 7531554, 4952201; 654. 7531638, 4952269; 655. 7531653, 4952274; 656. 7531663, 4952274; 657. 7531746, 4952373; 658. 7531814, 4952461; 659. 7531831, 4952465; 660. 7531842, 4952479; 661. 7531840, 4952498; 662. 7531884, 4952552; 663. 7531924, 4952602; 664. 7531978, 4952659; 665. 7532021, 4952698; 666. 7532064, 4952725; 667. 7532083, 4952742; 668. 7532103, 4952759; 669. 7532117, 4952768; 670. 7532151, 4952784; 671. 7532237, 4952839; 672. 7532264, 4952854; 673. 7532308, 4952873; 674. 7532334, 4952882; 675. 7532343, 4952885; 676. 7532366, 4952892; 677. 7532413, 4952903; 678. 7532447, 4952910; 679. 7532498, 4952924; 680. 7532552, 4952930; 681. 7532551, 4952939; 682. 7532555, 4952970; 683. 7532577, 4952972; 684. 7532579, 4952938; 685. 7532605, 4952937; 686. 7532657, 4952951; 687. 7532679, 4952948; 688. 7532754, 4952954; 689. 7532854, 4952957; 690. 7533153, 4952978; 691. 7533234, 4952982; 692. 7533325, 4952988; 693. 7533351, 4952989; 694. 7533364, 4952991; 695. 7533388, 4952995; 696. 7533402, 4952996; 697. 7533417, 4952997; 698. 7533445, 4952996; 699. 7533454, 4952996; 700. 7533752, 4953019; 701. 7533803, 4953021; 702. 7533904, 4953022; 703. 7534002, 4953025; 704. 7534051, 4953031; 705. 7534101, 4953033; 706. 7534148, 4953037; 707. 7534193, 4953044; 708. 7534228, 4953049; 709. 7534245, 4953053; 710. 7534245, 4953055; 711. 7534308, 4953087; 712. 7534413, 4953149; 713. 7534427, 4953163; 714. 7534472, 4953187; 715. 7534496, 4953212; 716. 7534531, 4953257; 717. 7534636, 4953412; 718. 7534662, 4953445; 719. 7534656, 4953461; 720. 7534663, 4953468; 721. 7534677, 4953462; 722. 7534709, 4953494; 723. 7534725, 4953510; 724. 7534758, 4953541; 725. 7534771, 4953553; 726. 7534789, 4953568; 727. 7534809, 4953582; 728. 7534823, 4953592; 729. 7534881, 4953629; 730. 7534929, 4953654; 731. 7534961, 4953668; 732. 7534980, 4953676; 733. 7535011, 4953687; 734. 7535031, 4953694; 735. 7535048, 4953699; 736. 7535084, 4953709; 737. 7535167, 4953726; 738. 7535217, 4953732; 739. 7535244, 4953735; 740. 7535361, 4953740; 741. 7535396, 4953740; 742. 7535433, 4953743; 743. 7535461, 4953744; 744. 7535498, 4953742; 745. 7535624, 4953745; 746. 7535733, 4953750; 747. 7535884, 4953769; 748. 7535930, 4953780; 749. 7535976, 4953790; 750. 7535999, 4953798; 751. 7536021, 4953805; 752. 7536039, 4953811; 753. 7536066, 4953820; 754. 7536154, 4953855; 755. 7536225, 4953890; 756. 7536321, 4953945; 757. 7536377, 4953984; 758. 7536478, 4954059; 759. 7536507, 4954083; 760. 7536529, 4954100; 761. 7536601, 4954147; 762. 7536883, 4954355; 763. 7537028, 4954457; 764. 7537020, 4954479; 765. 7537006, 4954539; 766. 7536988, 4954589; 767. 7537009, 4954596; 768. 7537027, 4954547; 769. 7537055, 4954494; 770. 7537065, 4954483; 771. 7537126, 4954528; 772. 7537155, 4954552; 773. 7537209, 4954588; 774. 7537247, 4954619; 775. 7537412, 4954737; 776. 7537660, 4954904; 777. 7537782, 4954991; 778. 7537898, 4955071; 779. 7537988, 4955131; 780. 7538018, 4955155; 781. 7538074, 4955189; 782. 7538197, 4955272; 783. 7538458, 4955453; 784. 7538529, 4955493; 785. 7538587, 4955521; 786. 7538745, 4955579; 787. 7538840, 4955606; 788. 7538898, 4955611; 789. 7538947, 4955611; 790. 7539000, 4955621; 791. 7539004, 4955636; 792. 7539043, 4955692; 793. 7539064, 4955676; 794. 7539041, 4955639; 795. 7539038, 4955623; 796. 7539164, 4955619; 797. 7539271, 4955599; 798. 7539513, 4955524; 799. 7539562, 4955512; 800. 7539611, 4955496; 801. 7539706, 4955470; 802. 7539801, 4955440; 803. 7539848, 4955430; 804. 7539947, 4955407; 805. 7539997, 4955394; 806. 7540043, 4955379; 807. 7540104, 4955365; 808. 7540139, 4955356; 809. 7540188, 4955345; 810. 7540239, 4955332; 811. 7540335, 4955299; 812. 7540404, 4955279; 813. 7540480, 4955256; 814. 7540532, 4955238; 815. 7540651, 4955183; 816. 7540713, 4955150; 817. 7540722, 4955186; 818. 7540733, 4955218; 819. 7540747, 4955254; 820. 7540758, 4955294; 821. 7540780, 4955299; 822. 7540794, 4955283; 823. 7540789, 4955264; 824. 7540770, 4955238; 825. 7540755, 4955191; 826. 7540748, 4955133; 827. 7540813, 4955091; 828. 7540897, 4955023; 828а. 7540973, 4954948; 828б. 7540996, 4954964; 828в. 7541015, 4954975; 828г. 7541035, 4954983; 828д. 7541056, 4954989; 828ђ. 7541077, 4954993; 828е. 7541098, 4954995; 828ж. 7541159, 4954991; 828з. 7541259, 4954988; 829. 7541021, 4954898; 829а. 7541287, 829, 1; 829б. 7541291, 829, 2; 829в. 7541302, 829, 3; 829г. 7541303, 829, 4; 829д. 7541304, 829, 5; 829ђ. 7541290, 829, 6; 829е. 7541285, 829, 7; 829ж. 7541278, 829, 8; 829з. 7541258, 829, 9; 830. 7541024, 4954887; 830а. 7541044, 4954958; 830б. 7541012, 4954941; 830в. 7540996, 4954925; 830г. 7541021, 4954898; 830д. 7541024, 4954887; 831. 7541067, 4954840; 832. 7541085, 4954817; 833. 7541106, 4954781; 834. 7541125, 4954749; 835. 7541131, 4954737; 836. 7541145, 4954717; 837. 7541159, 4954694; 838. 7541185, 4954648; 839. 7541221, 4954575; 840. 7541238, 4954535; 841. 7541259, 4954483; 842. 7541270, 4954453; 843. 7541277, 4954431; 844. 7541284, 4954402; 845. 7541289, 4954385; 846. 7541297, 4954350; 847. 7541299, 4954338; 848. 7541306, 4954300; 849. 7541318, 4954250; 850. 7541322, 4954235; 851. 7541331, 4954198; 852. 7541333, 4954163; 853. 7541334, 4954137; 854. 7541331, 4954087; 855. 7541333, 4954039; 856. 7541332, 4953989; 857. 7541334, 4953974; 858. 7541335, 4953951; 859. 7541335, 4953927; 860. 7541333, 4953905; 861. 7541331, 4953886; 862. 7541335, 4953739; 863. 7541339, 4953688; 864. 7541338, 4953639; 865. 7541342, 4953590; 866. 7541346, 4953538; 867. 7541344, 4953488; 868. 7541347, 4953437; 869. 7541344, 4953386; 870. 7541344, 4953335; 871. 7541339, 4953287; 872. 7541342, 4953238; 873. 7541340, 4953187; 874. 7541341, 4953139; 875. 7541343, 4953090; 876. 7541348, 4953053; 877. 7541348, 4953024; 878. 7541346, 4952985; 879. 7541343, 4952935; 880. 7541341, 4952888; 881. 7541344, 4952839; 882. 7541344, 4952801; 883. 7541345, 4952689; 884. 7541347, 4952642; 885. 7541353, 4952598; 886. 7541362, 4952549; 887. 7541367, 4952503; 888. 7541379, 4952463; 889. 7541415, 4952385; 890. 7541521, 4952291; 891. 7541577, 4952234; 892. 7541605, 4952199; 893. 7541594, 4952189; 894. 7541561, 4952217; 895. 7541531, 4952242; 896. 7541513, 4952253; 897. 7541478, 4952267; 898. 7541464, 4952259; 899. 7541493, 4952208; 900. 7541522, 4952171; 901. 7541550, 4952130; 902. 7541582, 4952089; 903. 7541607, 4952046; 904. 7541637, 4952007; 905. 7541688, 4951924; 906. 7541726, 4951890; 907. 7541757, 4951842; 908. 7541777, 4951801; 909. 7541811, 4951770; 910. 7541846, 4951728; 911. 7541878, 4951682; 912. 7541897, 4951636; 913. 7541926, 4951601; 914. 7541984, 4951521; 915. 7542017, 4951484; 916. 7542031, 4951468; 917. 7542052, 4951442; 918. 7542077, 4951397; 919. 7542105, 4951359; 920. 7542128, 4951313; 921. 7542126, 4951293; 922. 7542137, 4951256; 923. 7542232, 4951156; 924. 7542272, 4951100; 925. 7542250, 4951084; 926. 7542284, 4950979; 927. 7542303, 4950931; 928. 7542314, 4950881; 929. 7542330, 4950835; 930. 7542344, 4950787; 931. 7542374, 4950696; 932. 7542392, 4950654; 933. 7542410, 4950614; 934. 7542437, 4950577; 935. 7542459, 4950539; 936. 7542493, 4950508; 937. 7542522, 4950468; 938. 7542551, 4950437; 939. 7542584, 4950411; 940. 7542625, 4950388; 941. 7542664, 4950362; 942. 7542693, 4950347; 943. 7542700, 4950362; 944. 7542718, 4950358; 945. 7542721, 4950333; 946. 7542788, 4950311; 947. 7542832, 4950299; 948. 7542876, 4950291; 949. 7542920, 4950286; 950. 7542965, 4950285; 951. 7543011, 4950287; 952. 7543056, 4950292; 953. 7543101, 4950300; 954. 7543144, 4950309; 955. 7543227, 4950343; 956. 7543534, 4950506; 957. 7543580, 4950530; 958. 7543633, 4950553; 959. 7543625, 4950556; 960. 7543599, 4950557; 961. 7543576, 4950551; 962. 7543546, 4950531; 963. 7543518, 4950515; 964. 7543491, 4950507; 965. 7543474, 4950507; 966. 7543466, 4950509; 967. 7543412, 4950528; 968. 7543386, 4950536; 969. 7543391, 4950549; 970. 7543403, 4950544; 971. 7543426, 4950536; 972. 7543451, 4950536; 973. 7543482, 4950534; 974. 7543513, 4950542; 975. 7543536, 4950557; 976. 7543555, 4950574; 977. 7543583, 4950591; 978. 7543621, 4950600; 979. 7543655, 4950596; 980. 7543687, 4950585; 981. 7543696, 4950578; 982. 7543791, 4950595; 983. 7543903, 4950603; 984. 7544013, 4950586; 985. 7544067, 4950573; 986. 7544120, 4950555; 987. 7544171, 4950532; 988. 7544219, 4950506; 989. 7544266, 4950476; 990. 7544309, 4950445; 991. 7544349, 4950412; 992. 7544425, 4950353; 993. 7544463, 4950326; 994. 7544502, 4950302; 995. 7544544, 4950280; 996. 7544584, 4950261; 997. 7544630, 4950246; 998. 7544673, 4950226; 999. 7544716, 4950214; 1000. 7544761, 4950204; 1001. 7544808, 4950198; 1002. 7544854, 4950188; 1003. 7544900, 4950183; 1004. 7545096, 4950174; 1005. 7545257, 4950166; 1006. 7545310, 4950150; 1007. 7545361, 4950138; 1008. 7545459, 4950103; 1009. 7545565, 4950076; 1010. 7545662, 4950019; 1011. 7545753, 4949954; 1012. 7545824, 4949871; 1013. 7545898, 4949799; 1014. 7545991, 4949680; 1015. 7546053, 4949611; 1016. 7546086, 4949582; 1017. 7546122, 4949555; 1018. 7546160, 4949530; 1019. 7546199, 4949508; 1020. 7546259, 4949481; 1021. 7546291, 4949503; 1022. 7546311, 4949509; 1023. 7546327, 4949517; 1024. 7546339, 4949529; 1025. 7546350, 4949543; 1026. 7546366, 4949555; 1027. 7546381, 4949544; 1028. 7546373, 4949526; 1029. 7546359, 4949510; 1030. 7546342, 4949495; 1031. 7546319, 4949482; 1032. 7546305, 4949476; 1033. 7546293, 4949469; 1034. 7546376, 4949435; 1035. 7546427, 4949422; 1036. 7546473, 4949397; 1037. 7546517, 4949381; 1038. 7546569, 4949364; 1039. 7546642, 4949322; 1040. 7546669, 4949302; 1041. 7546693, 4949283; 1042. 7546713, 4949263; 1043. 7546816, 4949150; 1044. 7547023, 4948934; 1045. 7547095, 4948861; 1046. 7547162, 4948788; 1047. 7547274, 4948670; 1048. 7547348, 4948652; 1049. 7547391, 4948645; 1050. 7547392, 4948628; 1051. 7547333, 4948626; 1052. 7547404, 4948533; 1053. 7547469, 4948460; 1054. 7547540, 4948388; 1055. 7547570, 4948353; 1056. 7547637, 4948318; 1057. 7547634, 4948271; 1058. 7547641, 4948265; 1059. 7547666, 4948217; 1060. 7547695, 4948179; 1061. 7547725, 4948132; 1062. 7547728, 4948149; 1063. 7547754, 4948150; 1064. 7547763, 4948119; 1065. 7547763, 4948092; 1066. 7547760, 4948089; 1067. 7547806, 4948012; 1068. 7547826, 4947986; 1069. 7547833, 4947971; 1070. 7547861, 4947939; 1071. 7547891, 4947904; 1072. 7547922, 4947874; 1073. 7547958, 4947849; 1074. 7547997, 4947824; 1075. 7548036, 4947801; 1076. 7548117, 4947763; 1077. 7548158, 4947751; 1078. 7548201, 4947744; 1079. 7548293, 4947738; 1080. 7548323, 4947744; 1081. 7548440, 4947745; 1082. 7548463, 4947743; 1083. 7548501, 4947738; 1084. 7548527, 4947732; 1085. 7548561, 4947721; 1086. 7548587, 4947710; 1087. 7548618, 4947695; 1088. 7548641, 4947681; 1089. 7548668, 4947661; 1090. 7548689, 4947646; 1091. 7548715, 4947623; 1092. 7548736, 4947600; 1093. 7548755, 4947576; 1094. 7548773, 4947550; 1095. 7548787, 4947523; 1096. 7548807, 4947480; 1097. 7548826, 4947387; 1098. 7548860, 4947362; 1099. 7548875, 4947322; 1100. 7548875, 4947239; 1101. 7548874, 4947197; 1102. 7548882, 4947175; 1103. 7548898, 4947149; 1104. 7548921, 4947122; 1105. 7548937, 4947096; 1106. 7548931, 4947090; 1107. 7548905, 4947111; 1108. 7548852, 4947161; 1109. 7548824, 4947187; 1110. 7548816, 4947143; 1111. 7548822, 4947092; 1112. 7548810, 4947031; 1113. 7548794, 4946968; 1114. 7548791, 4946961; 1115. 7548811, 4946960; 1116. 7548817, 4946965; 1117. 7548817, 4946973; 1118. 7548804, 4946973; 1119. 7548804, 4946983; 1120. 7548856, 4946983; 1121. 7548874, 4946979; 1122. 7548873, 4946971; 1123. 7548860, 4946973; 1124. 7548847, 4946973; 1125. 7548849, 4946964; 1126. 7548849, 4946953; 1127. 7548839, 4946922; 1128. 7548863, 4946899; 1129. 7548860, 4946895; 1130. 7548821, 4946913; 1131. 7548806, 4946907; 1132. 7548795, 4946907; 1133. 7548794, 4946909; 1134. 7548802, 4946916; 1135. 7548801, 4946918; 1136. 7548771, 4946926; 1137. 7548760, 4946910; 1138. 7548748, 4946894; 1139. 7548714, 4946860; 1140. 7548669, 4946825; 1141. 7548635, 4946796; 1142. 7548606, 4946720; 1143. 7548545, 4946710; 1144. 7548525, 4946699; 1145. 7548512, 4946680; 1146. 7548492, 4946643; 1147. 7548478, 4946635; 1148. 7548474, 4946615; 1149. 7548459, 4946601; 1150. 7548458, 4946562; 1151. 7548446, 4946534; 1152. 7548466, 4946512; 1153. 7548490, 4946466; 1154. 7548502, 4946418; 1155. 7548508, 4946386; 1156. 7548529, 4946373; 1157. 7548576, 4946352; 1158. 7548617, 4946317; 1159. 7548657, 4946281; 1160. 7548696, 4946240; 1161. 7548733, 4946195; 1162. 7548765, 4946149; 1163. 7548794, 4946101; 1164. 7548843, 4946001; 1165. 7548859, 4945948; 1166. 7548865, 4945926; 1167. 7548872, 4945915; 1168. 7548908, 4945883; 1169. 7548967, 4945855; 1170. 7549021, 4945833; 1171. 7549070, 4945719; 1172. 7549072, 4945698; 1173. 7549068, 4945660; 1174. 7549079, 4945622; 1175. 7549069, 4945565; 1176. 7549069, 4945534; 1177. 7549070, 4945524; 1178. 7549080, 4945507; 1179. 7549122, 4945475; 1180. 7549191, 4945426; 1181. 7549193, 4945426; 1182. 7549195, 4945416; 1183. 7549239, 4945373; 1184. 7549389, 4945236; 1185. 7549426, 4945198; 1186. 7549496, 4945119; 1187. 7549530, 4945075; 1188. 7549556, 4945027; 1189. 7549582, 4944983; 1190. 7549618, 4944912; 1191. 7549651, 4944844; 1192. 7549671, 4944801; 1193. 7549693, 4944760; 1194. 7549716, 4944723; 1195. 7549745, 4944687; 1196. 7549774, 4944651; 1197. 7549804, 4944622; 1198. 7549839, 4944594; 1199. 7549864, 4944576; 1200. 7549874, 4944601; 1201. 7549887, 4944601; 1202. 7549899, 4944562; 1203. 7549973, 4944523; 1204. 7549917, 4944388; 1205. 7549855, 4944403; 1206. 7549839, 4944379; 1207. 7549819, 4944383; 1208. 7549822, 4944428; 1209. 7549777, 4944459; 1210. 7549750, 4944477; 1211. 7549706, 4944513; 1212. 7549667, 4944553; 1213. 7549631, 4944596; 1214. 7549597, 4944640; 1215. 7549568, 4944686; 1216. 7549539, 4944733; 1217. 7549516, 4944782; 1218. 7549497, 4944829; 1219. 7549477, 4944872; 1220. 7549434, 4944956; 1221. 7549411, 4944995; 1222. 7549386, 4945031; 1223. 7549353, 4945064; 1224. 7549289, 4945134; 1225. 7549255, 4945166; 1226. 7549218, 4945199; 1227. 7549183, 4945232; 1228. 7549104, 4945292; 1229. 7549007, 4945371; 1230. 7548996, 4945372; 1231. 7548994, 4945386; 1232. 7548931, 4945455; 1233. 7548902, 4945465; 1234. 7548868, 4945474; 1235. 7548813, 4945477; 1236. 7548775, 4945492; 1237. 7548720, 4945518; 1238. 7548700, 4945546; 1239. 7548672, 4945606; 1240. 7548652, 4945660; 1241. 7548674, 4945722; 1242. 7548673, 4945788; 1243. 7548677, 4945820; 1244. 7548709, 4945874; 1245. 7548717, 4945898; 1246. 7548717, 4945934; 1247. 7548704, 4945968; 1248. 7548694, 4945991; 1249. 7548673, 4946026; 1250. 7548661, 4946042; 1251. 7548647, 4946059; 1252. 7548632, 4946074; 1253. 7548617, 4946088; 1254. 7548603, 4946099; 1255. 7548584, 4946113; 1256. 7548503, 4946161; 1257. 7548455, 4946194; 1258. 7548409, 4946237; 1259. 7548383, 4946290; 1260. 7548360, 4946311; 1261. 7548340, 4946333; 1262. 7548316, 4946369; 1263. 7548300, 4946376; 1264. 7548284, 4946382; 1265. 7548226, 4946414; 1266. 7548232, 4946477; 1267. 7548238, 4946511; 1268. 7548245, 4946528; 1269. 7548260, 4946556; 1270. 7548273, 4946577; 1271. 7548275, 4946628; 1272. 7548285, 4946686; 1273. 7548282, 4946704; 1274. 7548280, 4946732; 1275. 7548282, 4946769; 1276. 7548311, 4946790; 1277. 7548310, 4946808; 1278. 7548328, 4946844; 1279. 7548380, 4946884; 1280. 7548425, 4946896; 1281. 7548472, 4946901; 1282. 7548477, 4946896; 1283. 7548485, 4946898; 1284. 7548488, 4946894; 1285. 7548555, 4946933; 1286. 7548587, 4946955; 1287. 7548601, 4946967; 1288. 7548564, 4946990; 1289. 7548560, 4946963; 1290. 7548549, 4946964; 1291. 7548536, 4946986; 1292. 7548531, 4946997; 1293. 7548531, 4947006; 1294. 7548480, 4947033; 1295. 7548480, 4947038; 1296. 7548507, 4947040; 1297. 7548538, 4947032; 1298. 7548560, 4947038; 1299. 7548576, 4947028; 1300. 7548578, 4947037; 1301. 7548581, 4947036; 1302. 7548580, 4947026; 1303. 7548582, 4947018; 1304. 7548608, 4947014; 1305. 7548609, 4947006; 1306. 7548593, 4947007; 1307. 7548590, 4947004; 1308. 7548620, 4946994; 1309. 7548643, 4947022; 1310. 7548652, 4947041; 1311. 7548655, 4947056; 1312. 7548648, 4947099; 1313. 7548657, 4947164; 1314. 7548671, 4947172; 1315. 7548680, 4947217; 1316. 7548686, 4947224; 1317. 7548687, 4947258; 1318. 7548674, 4947268; 1319. 7548655, 4947290; 1320. 7548621, 4947303; 1321. 7548616, 4947289; 1322. 7548624, 4947273; 1323. 7548623, 4947266; 1324. 7548580, 4947274; 1325. 7548557, 4947275; 1326. 7548550, 4947284; 1327. 7548579, 4947291; 1328. 7548587, 4947296; 1329. 7548608, 4947317; 1330. 7548610, 4947325; 1331. 7548629, 4947352; 1332. 7548621, 4947374; 1333. 7548566, 4947426; 1334. 7548578, 4947438; 1335. 7548651, 4947369; 1336. 7548671, 4947420; 1337. 7548657, 4947460; 1338. 7548638, 4947494; 1339. 7548615, 4947523; 1340. 7548587, 4947546; 1341. 7548554, 4947563; 1342. 7548518, 4947575; 1343. 7548481, 4947579; 1344. 7548393, 4947578; 1345. 7548356, 4947575; 1346. 7548325, 4947565; 1347. 7548225, 4947584; 1348. 7548171, 4947599; 1349. 7548122, 4947616; 1350. 7548019, 4947642; 1351. 7547963, 4947664; 1352. 7547913, 4947698; 1353. 7547831, 4947768; 1354. 7547792, 4947806; 1355. 7547720, 4947885; 1356. 7547671, 4947945; 1357. 7547663, 4947935; 1358. 7547628, 4947970; 1359. 7547627, 4948002; 1360. 7547598, 4948051; 1361. 7547571, 4948085; 1362. 7547534, 4948116; 1363. 7547489, 4948155; 1364. 7547463, 4948207; 1365. 7547446, 4948249; 1366. 7547420, 4948281; 1367. 7547387, 4948317; 1368. 7547355, 4948357; 1369. 7547324, 4948396; 1370. 7547188, 4948539; 1371. 7547155, 4948578; 1372. 7547087, 4948650; 1373. 7546914, 4948831; 1374. 7546780, 4948979; 1375. 7546746, 4949014; 1376. 7546711, 4949049; 1377. 7546674, 4949086; 1378. 7546642, 4949124; 1379. 7546611, 4949154; 1380. 7546579, 4949178; 1381. 7546545, 4949195; 1382. 7546496, 4949209; 1383. 7546454, 4949244; 1384. 7546414, 4949268; 1385. 7546372, 4949289; 1386. 7546231, 4949343; 1387. 7546210, 4949314; 1388. 7546191, 4949281; 1389. 7546170, 4949255; 1390. 7546148, 4949271; 1391. 7546168, 4949299; 1392. 7546188, 4949325; 1393. 7546196, 4949353; 1394. 7546135, 4949380; 1395. 7546087, 4949404; 1396. 7546039, 4949432; 1397. 7545992, 4949464; 1398. 7545913, 4949537; 1399. 7545906, 4949536; 1400. 7545895, 4949539; 1401. 7545867, 4949540; 1402. 7545870, 4949558; 1403. 7545892, 4949553; 1404. 7545836, 4949615; 1405. 7545778, 4949696; 1406. 7545745, 4949730; 1407. 7545717, 4949766; 1408. 7545610, 4949852; 1409. 7545531, 4949902; 1410. 7545491, 4949923; 1411. 7545449, 4949942; 1412. 7545361, 4949976; 1413. 7545317, 4949995; 1414. 7545277, 4950008; 1415. 7545230, 4950012; 1416. 7545139, 4950031; 1417. 7545042, 4950027; 1418. 7544780, 4950045; 1419. 7544676, 4950075; 1420. 7544576, 4950112; 1421. 7544527, 4950134; 1422. 7544479, 4950158; 1423. 7544389, 4950213; 1424. 7544345, 4950243; 1425. 7544225, 4950337; 1426. 7544151, 4950391; 1427. 7544071, 4950428; 1428. 7544029, 4950441; 1429. 7543985, 4950452; 1430. 7543943, 4950459; 1431. 7543898, 4950459; 1432. 7543852, 4950462; 1433. 7543795, 4950456; 1434. 7543815, 4950429; 1435. 7543836, 4950418; 1436. 7543865, 4950408; 1437. 7543869, 4950399; 1438. 7543896, 4950390; 1439. 7543892, 4950376; 1440. 7543870, 4950383; 1441. 7543845, 4950374; 1442. 7543793, 4950399; 1443. 7543761, 4950420; 1444. 7543712, 4950435; 1445. 7543642, 4950402; 1446. 7543335, 4950237; 1447. 7543286, 4950214; 1448. 7543235, 4950193; 1449. 7543187, 4950178; 1450. 7543182, 4950184; 1451. 7543130, 4950167; 1452. 7543075, 4950157; 1453. 7543021, 4950151; 1454. 7542966, 4950149; 1455. 7542911, 4950151; 1456. 7542803, 4950164; 1457. 7542718, 4950188; 1458. 7542678, 4950196; 1459. 7542669, 4950187; 1460. 7542658, 4950190; 1461. 7542656, 4950212; 1462. 7542559, 4950261; 1463. 7542528, 4950283; 1464. 7542463, 4950337; 1465. 7542389, 4950410; 1466. 7542342, 4950445; 1467. 7542311, 4950500; 1468. 7542265, 4950597; 1469. 7542226, 4950696; 1470. 7542183, 4950841; 1471. 7542164, 4950888; 1472. 7542153, 4950938; 1473. 7542118, 4951043; 1474. 7542086, 4951023; 1475. 7542038, 4951007; 1476. 7542007, 4951110; 1477. 7542009, 4951149; 1478. 7542017, 4951163; 1479. 7541976, 4951210; 1480. 7541970, 4951212; 1481. 7541973, 4951241; 1482. 7541984, 4951262; 1483. 7541942, 4951299; 1484. 7541913, 4951344; 1485. 7541881, 4951386; 1486. 7541859, 4951435; 1487. 7541835, 4951471; 1488. 7541802, 4951510; 1489. 7541747, 4951592; 1490. 7541714, 4951632; 1491. 7541636, 4951758; 1492. 7541601, 4951793; 1493. 7541569, 4951839; 1494. 7541546, 4951882; 1495. 7541516, 4951919; 1496. 7541486, 4951962; 1497. 7541459, 4952003; 1498. 7541431, 4952040; 1499. 7541411, 4952062; 1500. 7541357, 4952119; 1501. 7541333, 4952176; 1502. 7541330, 4952171; 1503. 7541328, 4952118; 1504. 7541304, 4952118; 1505. 7541300, 4952153; 1506. 7541304, 4952182; 1507. 7541311, 4952202; 1508. 7541293, 4952273; 1509. 7541273, 4952319; 1510. 7541240, 4952421; 1511. 7541228, 4952471; 1512. 7541212, 4952523; 1513. 7541205, 4952580; 1514. 7541204, 4952634; 1515. 7541202, 4952685; 1516. 7541202, 4952736; 1517. 7541200, 4952786; 1518. 7541202, 4952838; 1519. 7541204, 4952888; 1520. 7541203, 4952935; 1521. 7541195, 4953021; 1522. 7541195, 4953040; 1523. 7541199, 4953089; 1524. 7541200, 4953111; 1525. 7541200, 4953135; 1526. 7541195, 4953186; 1527. 7541199, 4953237; 1528. 7541191, 4953334; 1529. 7541187, 4953486; 1530. 7541187, 4953589; 1531. 7541194, 4953639; 1532. 7541192, 4953738; 1533. 7541195, 4953787; 1534. 7541192, 4953836; 1535. 7541194, 4953886; 1536. 7541191, 4953919; 1537. 7541191, 4953927; 1538. 7541190, 4953946; 1539. 7541192, 4954036; 1540. 7541188, 4954084; 1541. 7541187, 4954131; 1542. 7541171, 4954228; 1543. 7541170, 4954275; 1544. 7541160, 4954319; 1545. 7541140, 4954392; 1546. 7541126, 4954434; 1547. 7541117, 4954459; 1548. 7541102, 4954498; 1549. 7541081, 4954544; 1550. 7541061, 4954582; 1551. 7540995, 4954694; 1552. 7540898, 4954814; 1553. 7540835, 4954882; 1554. 7540794, 4954919; 1555. 7540714, 4954980; 1556. 7540688, 4954906; 1557. 7540684, 4954874; 1558. 7540678, 4954861; 1559. 7540660, 4954863; 1560. 7540660, 4954876; 1561. 7540668, 4954910; 1562. 7540672, 4954967; 1563. 7540676, 4955009; 1564. 7540565, 4955068; 1565. 7540479, 4955108; 1566. 7540424, 4955126; 1567. 7540295, 4955158; 1568. 7540104, 4955215; 1569. 7540045, 4955227; 1570. 7539957, 4955248; 1571. 7539859, 4955277; 1572. 7539764, 4955307; 1573. 7539717, 4955321; 1574. 7539626, 4955342; 1575. 7539574, 4955342; 1576. 7539520, 4955352; 1577. 7539469, 4955365; 1578. 7539418, 4955382; 1579. 7539374, 4955402; 1580. 7539328, 4955413; 1581. 7539280, 4955428; 1582. 7539234, 4955440; 1583. 7539143, 4955455; 1584. 7539099, 4955460; 1585. 7539027, 4955456; 1586. 7539017, 4955435; 1587. 7538987, 4955398; 1588. 7538952, 4955380; 1589. 7538900, 4955359; 1590. 7538817, 4955369; 1591. 7538787, 4955365; 1592. 7538739, 4955331; 1593. 7538724, 4955344; 1594. 7538755, 4955388; 1595. 7538770, 4955400; 1596. 7538897, 4955417; 1597. 7538952, 4955438; 1598. 7538966, 4955452; 1599. 7538908, 4955460; 1600. 7538841, 4955448; 1601. 7538775, 4955430; 1602. 7538729, 4955421; 1603. 7538668, 4955398; 1604. 7538632, 4955382; 1605. 7538593, 4955363; 1606. 7538552, 4955341; 1607. 7538316, 4955186; 1608. 7538154, 4955072; 1609. 7538101, 4955032; 1610. 7538069, 4955014; 1611. 7537865, 4954872; 1612. 7537657, 4954735; 1613. 7537576, 4954674; 1614. 7537369, 4954536; 1615. 7537262, 4954452; 1616. 7537136, 4954365; 1617. 7537153, 4954323; 1618. 7537196, 4954258; 1619. 7537177, 4954247; 1620. 7537135, 4954311; 1621. 7537103, 4954343; 1622. 7537049, 4954299; 1623. 7536927, 4954209; 1624. 7536806, 4954121; 1625. 7536684, 4954034; 1626. 7536593, 4953964; 1627. 7536561, 4953945; 1628. 7536481, 4953886; 1629. 7536376, 4953815; 1630. 7536306, 4953774; 1631. 7536212, 4953727; 1632. 7536140, 4953698; 1633. 7536041, 4953666; 1634. 7535962, 4953645; 1635. 7535859, 4953625; 1636. 7535730, 4953611; 1637. 7535502, 4953604; 1638. 7535438, 4953598; 1639. 7535388, 4953599; 1640. 7535300, 4953596; 1641. 7535253, 4953595; 1642. 7535195, 4953590; 1643. 7535135, 4953580; 1644. 7535118, 4953576; 1645. 7535094, 4953568; 1646. 7535033, 4953546; 1647. 7534963, 4953512; 1648. 7534903, 4953475; 1649. 7534857, 4953440; 1650. 7534806, 4953397; 1651. 7534774, 4953361; 1652. 7534778, 4953352; 1653. 7534773, 4953347; 1654. 7534764, 4953350; 1655. 7534739, 4953319; 1656. 7534666, 4953207; 1657. 7534622, 4953148; 1658. 7534590, 4953111; 1659. 7534551, 4953072; 1660. 7534493, 4953025; 1661. 7534474, 4953011; 1662. 7534442, 4952990; 1663. 7534427, 4952981; 1664. 7534399, 4952966; 1665. 7534377, 4952956; 1666. 7534348, 4952942; 1667. 7534326, 4952933; 1668. 7534300, 4952925; 1669. 7534274, 4952918; 1670. 7534242, 4952907; 1671. 7534219, 4952900; 1672. 7534060, 4952888; 1673. 7534009, 4952887; 1674. 7533961, 4952884; 1675. 7533910, 4952880; 1676. 7533866, 4952879; 1677. 7533816, 4952859; 1678. 7533756, 4952860; 1679. 7533705, 4952866; 1680. 7533659, 4952869; 1681. 7533611, 4952865; 1682. 7533561, 4952862; 1683. 7533523, 4952859; 1684. 7533464, 4952855; 1685. 7533450, 4952852; 1686. 7533429, 4952847; 1687. 7533413, 4952845; 1688. 7533395, 4952845; 1689. 7533374, 4952846; 1690. 7533359, 4952847; 1691. 7533345, 4952847; 1692. 7533311, 4952845; 1693. 7532887, 4952817; 1694. 7532856, 4952814; 1695. 7532763, 4952809; 1696. 7532666, 4952800; 1697. 7532651, 4952796; 1698. 7532646, 4952787; 1699. 7532648, 4952767; 1700. 7532638, 4952756; 1701. 7532627, 4952752; 1702. 7532618, 4952758; 1703. 7532614, 4952769; 1704. 7532613, 4952791; 1705. 7532524, 4952780; 1706. 7532477, 4952765; 1707. 7532448, 4952760; 1708. 7532406, 4952751; 1709. 7532374, 4952740; 1710. 7532350, 4952731; 1711. 7532315, 4952710; 1712. 7532277, 4952681; 1713. 7532234, 4952656; 1714. 7532206, 4952634; 1715. 7532183, 4952618; 1716. 7532158, 4952604; 1717. 7532150, 4952600; 1718. 7532129, 4952584; 1719. 7532114, 4952574; 1720. 7532102, 4952563; 1721. 7532082, 4952543; 1722. 7532062, 4952525; 1723. 7532038, 4952502; 1724. 7531991, 4952446; 1725. 7531936, 4952362; 1726. 7531899, 4952319; 1727. 7531858, 4952288; 1728. 7531770, 4952184; 1729. 7531774, 4952173; 1730. 7531775, 4952156; 1731. 7531772, 4952127; 1732. 7531741, 4952123; 1733. 7531747, 4952160; 1734. 7531684, 4952102; 1735. 7531671, 4952084; 1736. 7531645, 4952057; 1737. 7531599, 4952033; 1738. 7531566, 4952000; 1739. 7531448, 4951902; 1740. 7531446, 4951888; 1741. 7531434, 4951889; 1742. 7531434, 4951896; 1743. 7531395, 4951882; 1744. 7531380, 4951869; 1745. 7531359, 4951856; 1746. 7531323, 4951823; 1747. 7531283, 4951796; 1748. 7531248, 4951760; 1749. 7531193, 4951725; 1750. 7531167, 4951701; 1751. 7531055, 4951610; 1752. 7531028, 4951569; 1753. 7530990, 4951527; 1754. 7530949, 4951495; 1755. 7530928, 4951475; 1756. 7530884, 4951430; 1757. 7530855, 4951379; 1758. 7530796, 4951337; 1759. 7530728, 4951319; 1760. 7530704, 4951317; 1761. 7530672, 4951315; 1762. 7530623, 4951289; 1763. 7530557, 4951284; 1764. 7530505, 4951288; 1765. 7530449, 4951277; 1766. 7530345, 4951292; 1767. 7530317, 4951299; 1768. 7530232, 4951329; 1769. 7530158, 4951352; 1770. 7530095, 4951369; 1771. 7530050, 4951376; 1772. 7530004, 4951382; 1773. 7529978, 4951384; 1774. 7529912, 4951387; 1775. 7529878, 4951386; 1776. 7529817, 4951385; 1777. 7529771, 4951381; 1778. 7529726, 4951377; 1779. 7529636, 4951355; 1780. 7529590, 4951343; 1781. 7529545, 4951331; 1782. 7529502, 4951316; 1783. 7529461, 4951299; 1784. 7529431, 4951282; 1785. 7529408, 4951270; 1786. 7529377, 4951254; 1787. 7529330, 4951225; 1788. 7529237, 4951157; 1789. 7529110, 4951049; 1790. 7529068, 4951024; 1791. 7529035, 4950991; 1792. 7528983, 4950947; 1793. 7528938, 4950917; 1794. 7528891, 4950886; 1795. 7528856, 4950864; 1796. 7528802, 4950840; 1797. 7528758, 4950825; 1798. 7528729, 4950820; 1799. 7528684, 4950817; 1800. 7528622, 4950816; 1801. 7528584, 4950818; 1802. 7528532, 4950804; 1803. 7528477, 4950811; 1804. 7528431, 4950810; 1805. 7528384, 4950809; 1806. 7528339, 4950804; 1807. 7528302, 4950797; 1808. 7528263, 4950773; 1809. 7528207, 4950751; 1810. 7528101, 4950750; 1811. 7528060, 4950736; 1812. 7528003, 4950710; 1813. 7527963, 4950708; 1814. 7527871, 4950709; 1815. 7527820, 4950737; 1816. 7527769, 4950744; 1817. 7527718, 4950767; 1818. 7527628, 4950797; 1819. 7527581, 4950806; 1820. 7527536, 4950822; 1821. 7527510, 4950826; 1822. 7527464, 4950792; 1823. 7527402, 4950800; 1824. 7527386, 4950803; 1825. 7527373, 4950805; 1826. 7527353, 4950806; 1827. 7527319, 4950804; 1828. 7527254, 4950792; 1829. 7527228, 4950747; 1830. 7527219, 4950718; 1831. 7527219, 4950666; 1832. 7527193, 4950666; 1833. 7527190, 4950702; 1834. 7527193, 4950729; 1835. 7527202, 4950756; 1836. 7527155, 4950721; 1837. 7527118, 4950689; 1838. 7527075, 4950642; 1839. 7527048, 4950609; 1840. 7527028, 4950572; 1841. 7527011, 4950534; 1842. 7527003, 4950504; 1843. 7526989, 4950449; 1844. 7526984, 4950394; 1845. 7526985, 4950320; 1846. 7526991, 4950279; 1847. 7526997, 4950254; 1848. 7527016, 4950194; 1849. 7527065, 4950052; 1850. 7527097, 4949957; 1851. 7527142, 4949813; 1852. 7527163, 4949738; 1853. 7527174, 4949691; 1854. 7527180, 4949657; 1855. 7527185, 4949604; 1856. 7527191, 4949552; 1857. 7527193, 4949502; 1858. 7527201, 4949465; 1859. 7527204, 4949437; 1860. 7527204, 4949396; 1861. 7527206, 4949344; 1862. 7527204, 4949290; 1863. 7527199, 4949237; 1864. 7527194, 4949184; 1865. 7527185, 4949130; 1866. 7527172, 4949078; 1867. 7527156, 4949025; 1868. 7527135, 4948974; 1869. 7527113, 4948929; 1870. 7527097, 4948882; 1871. 7527078, 4948831; 1872. 7527054, 4948782; 1873. 7527027, 4948735; 1874. 7526983, 4948670; 1875. 7526965, 4948646; 1876. 7526931, 4948609; 1877. 7526845, 4948492; 1878. 7526828, 4948460; 1879. 7526812, 4948435; 1880. 7526788, 4948406; 1881. 7526761, 4948364; 1882. 7526724, 4948317; 1883. 7526737, 4948303; 1884. 7526764, 4948293; 1885. 7526783, 4948292; 1886. 7526774, 4948259; 1887. 7526733, 4948273; 1888. 7526715, 4948282; 1889. 7526704, 4948294; 1890. 7526670, 4948247; 1891. 7526591, 4948120; 1892. 7526450, 4947915; 1893. 7526483, 4947904; 1894. 7526483, 4947893; 1895. 7526458, 4947888; 1896. 7526444, 4947890; 1897. 7526423, 4947883; 1898. 7526412, 4947869; 1899. 7526405, 4947842; 1900. 7526392, 4947821; 1901. 7526371, 4947808; 1902. 7526269, 4947672; 1903. 7526241, 4947631; 1904. 7526209, 4947593; 1905. 7526184, 4947557; 1906. 7526171, 4947525; 1907. 7526157, 4947499; 1908. 7526137, 4947468; 1909. 7526088, 4947383; 1910. 7526004, 4947219; 1911. 7526075, 4947164; 1912. 7526115, 4947127; 1913. 7526104, 4947113; 1914. 7525988, 4947185; 1915. 7525933, 4947072; 1916. 7525887, 4946981; 1917. 7525861, 4946938; 1918. 7525743, 4946715; 1919. 7525715, 4946671; 1920. 7525732, 4946666; 1921. 7525747, 4946667; 1922. 7525766, 4946672; 1923. 7525844, 4946680; 1924. 7525867, 4946610; 1925. 7525796, 4946574; 1926. 7525751, 4946563; 1927. 7525674, 4946539; 1928. 7525606, 4946516; 1929. 7525558, 4946497; 1930. 7525513, 4946474; 1931. 7525467, 4946448; 1932. 7525416, 4946425; 1933. 7525366, 4946406; 1934. 7524558, 4946142; 1935. 7524346, 4946068; 1936. 7524351, 4946023; 1937. 7524342, 4946008; 1938. 7524319, 4946022; 1939. 7524309, 4946017; 1940. 7524293, 4946012; 1941. 7524278, 4946014; 1942. 7524269, 4946022; 1943. 7524255, 4946041; 1944. 7524081, 4945985; 1945. 7523985, 4945957; 1946. 7523843, 4945910; 1947. 7523805, 4945900; 1948. 7523516, 4945806; 1949. 7523439, 4945774; 1950. 7523467, 4945646; 1951. 7523452, 4945639; 1952. 7523390, 4945765; 1953. 7523273, 4945727; 1954. 7523226, 4945707; 1955. 7523176, 4945695; 1956. 7522133, 4945354; 1957. 7522085, 4945335; 1958. 7521942, 4945292; 1959. 7521898, 4945275; 1960. 7521850, 4945251; 1961. 7521797, 4945239; 1962. 7521751, 4945226; 1963. 7521322, 4945089; 1964. 7521271, 4945074; 1965. 7521166, 4945054; 1966. 7521016, 4945037; 1967. 7520965, 4945028; 1968. 7520913, 4945027; 1969. 7520418, 4944977; 1970. 7520219, 4944949; 1971. 7520117, 4944939; 1972. 7520068, 4944939; 1973. 7519973, 4944926; 1974. 7519898, 4944906; 1975. 7519838, 4944898; 1976. 7519803, 4944882; 1977. 7519768, 4944861; 1978. 7519733, 4944832; 1979. 7519833, 4944843; 1980. 7519885, 4944841; 1981. 7519886, 4944825; 1982. 7519886, 4944825; 1983. 7519886, 4944814; 1984. 7519844, 4944810; 1985. 7519790, 4944807; 1986. 7519721, 4944775; 1987. 7519692, 4944767; 1988. 7519673, 4944767; 1989. 7519597, 4944646; 1990. 7519563, 4944601; 1991. 7519523, 4944558; 1992. 7519477, 4944522; 1993. 7519428, 4944492; 1994. 7519378, 4944466; 1995. 7519323, 4944444; 1996. 7519268, 4944430; 1997. 7519160, 4944412; 1998. 7519108, 4944411; 1999. 7519057, 4944408; 2000. 7519007, 4944408; 2001. 7518812, 4944395; 2002. 7518763, 4944384; 2003. 7518659, 4944377; 2004. 7518609, 4944376; 2005. 7518506, 4944370; 2006. 7518448, 4944372; 2007. 7518390, 4944381; 2008. 7518335, 4944398; 2009. 7518283, 4944419; 2010. 7518193, 4944463; 2011. 7518151, 4944479; 2012. 7518111, 4944491; 2013. 7518013, 4944501; 2014. 7517969, 4944522; 2015. 7517794, 4944523; 2016. 7517722, 4944536; 2017. 7517678, 4944540; 2018. 7517631, 4944542; 2019. 7517584, 4944541; 2020. 7517531, 4944534; 2021. 7517473, 4944537; 2022. 7517401, 4944545; 2023. 7517394, 4944540; 2024. 7517368, 4944535; 2025. 7517321, 4944561; 2026. 7517235, 4944628; 2027. 7517199, 4944634; 2028. 7517185, 4944630; 2029. 7517159, 4944600; 2030. 7517142, 4944617; 2031. 7517158, 4944639; 2032. 7517123, 4944650; 2033. 7517073, 4944672; 2034. 7517025, 4944696; 2035. 7516976, 4944723; 2036. 7516927, 4944755; 2037. 7516886, 4944794; 2038. 7516844, 4944832; 2039. 7516810, 4944878; 2040. 7516780, 4944922; 2041. 7516645, 4945134; 2042. 7516590, 4945220; 2043. 7516568, 4945267; 2044. 7516521, 4945351; 2045. 7516495, 4945388; 2046. 7516377, 4945525; 2047. 7516344, 4945546; 2048. 7516316, 4945560; 2049. 7516301, 4945467; 2050. 7516274, 4945469; 2051. 7516291, 4945572; 2052. 7516226, 4945588; 2053. 7516140, 4945594; 2054. 7516099, 4945590; 2055. 7516058, 4945581; 2056. 7516020, 4945568; 2057. 7515984, 4945548; 2058. 7515916, 4945500; 2059. 7515889, 4945462; 2060. 7515852, 4945434; 2061. 7515809, 4945363; 2062. 7515790, 4945318; 2063. 7515738, 4945230; 2064. 7515717, 4945180; 2065. 7515623, 4945039; 2066. 7515582, 4945011; 2067. 7515590, 4944982; 2068. 7515591, 4944929; 2069. 7515572, 4944927; 2070. 7515569, 4944943; 2071. 7515559, 4944968; 2072. 7515554, 4944992; 2073. 7515529, 4944991; 2074. 7515509, 4944986; 2075. 7515489, 4944978; 2076. 7515468, 4944961; 2077. 7515434, 4944909; 2078. 7515419, 4944889; 2079. 7515402, 4944880; 2080. 7515384, 4944879; 2081. 7515377, 4944881; 2082. 7515274, 4944858; 2083. 7515219, 4944852; 2084. 7515165, 4944848; 2085. 7515016, 4944843; 2086. 7514962, 4944834; 2087. 7514932, 4944837; 2088. 7514865, 4944836; 2089. 7514715, 4944826; 2090. 7514665, 4944826; 2091. 7514473, 4944813; 2092. 7514435, 4944797; 2093. 7514364, 4944796; 2094. 7514364, 4944730; 2095. 7514368, 4944693; 2096. 7514364, 4944661; 2097. 7514350, 4944659; 2098. 7514341, 4944690; 2099. 7514337, 4944728; 2100. 7514322, 4944804; 2101. 7514018, 4944783; 2102. 7513923, 4944774; 2103. 7513875, 4944763; 2104. 7513825, 4944758; 2105. 7513733, 4944739; 2106. 7513686, 4944727; 2107. 7513552, 4944683; 2108. 7513413, 4944627; 2109. 7513330, 4944585; 2110. 7513246, 4944535; 2111. 7513206, 4944510; 2112. 7513165, 4944481; 2113. 7513080, 4944429; 2114. 7513042, 4944403; 2115. 7513003, 4944370; 2116. 7513069, 4944278; 2117. 7513050, 4944266; 2118. 7513042, 4944277; 2119. 7512988, 4944261; 2120. 7512984, 4944237; 2121. 7512977, 4944224; 2122. 7512965, 4944213; 2123. 7512947, 4944206; 2124. 7512930, 4944206; 2125. 7512907, 4944214; 2126. 7512872, 4944224; 2127. 7512831, 4944192; 2128. 7512811, 4944169; 2129. 7512751, 4944087; 2130. 7512684, 4944008; 2131. 7512616, 4943934; 2132. 7512583, 4943896; 2133. 7512414, 4943711; 2134. 7512319, 4943607; 2135. 7512338, 4943576; 2136. 7512349, 4943537; 2137. 7512346, 4943497; 2138. 7512349, 4943486; 2139. 7512343, 4943478; 2140. 7512287, 4943520; 2141. 7512276, 4943518; 2142. 7512269, 4943507; 2143. 7512254, 4943496; 2144. 7512231, 4943497; 2145. 7512171, 4943410; 2146. 7512123, 4943328; 2147. 7512081, 4943243; 2148. 7512043, 4943155; 2149. 7512029, 4943115; 2150. 7512016, 4943065; 2151. 7512005, 4943017; 2152. 7511990, 4942967; 2153. 7511966, 4942833; 2154. 7511965, 4942784; 2155. 7511958, 4942735; 2156. 7511956, 4942685; 2157. 7511951, 4942655; 2158. 7511949, 4942620; 2159. 7511954, 4942592; 2160. 7511960, 4942547; 2161. 7511964, 4942498; 2162. 7511970, 4942451; 2163. 7511979, 4942403; 2164. 7511986, 4942355; 2165. 7511996, 4942312; 2166. 7512009, 4942259; 2167. 7512021, 4942210; 2168. 7512057, 4942028; 2169. 7512083, 4942019; 2170. 7512093, 4942006; 2171. 7512100, 4941990; 2172. 7512111, 4941968; 2173. 7512121, 4941942; 2174. 7512125, 4941917; 2175. 7512130, 4941892; 2176. 7512133, 4941883; 2177. 7512151, 4941883; 2178. 7512151, 4941865; 2179. 7512136, 4941863; 2180. 7512111, 4941853; 2181. 7512098, 4941838; 2182. 7512096, 4941815; 2183. 7512105, 4941786; 2184. 7512110, 4941762; 2185. 7512108, 4941743; 2186. 7512101, 4941726; 2187. 7512086, 4941710; 2188. 7512087, 4941651; 2189. 7512083, 4941547; 2190. 7512076, 4941444; 2191. 7512060, 4941341; 2192. 7512038, 4941239; 2193. 7512011, 4941139; 2194. 7511978, 4941040; 2195. 7511937, 4940943; 2196. 7511891, 4940851; 2197. 7511840, 4940759; 2198. 7511811, 4940715; 2199. 7511785, 4940670; 2200. 7511591, 4940322; 2201. 7511531, 4940355; 2202. 7511515, 4940375; 2203. 7511514, 4940408; 2204. 7511528, 4940440; 2205. 7511527, 4940468; 2206. 7511509, 4940496; 2207. 7511491, 4940493; 2208. 7511396, 4940463; 2209. 7511311, 4940429; 2210. 7511231, 4940386; 2211. 7510736, 4940051; 2212. 7510568, 4939942; 2213. 7510569, 4939936; 2214. 7510613, 4939932; 2215. 7510672, 4939913; 2216. 7510665, 4939844; 2217. 7510605, 4939825; 2218. 7510586, 4939827; 2219. 7510564, 4939823; 2220. 7510532, 4939828; 2221. 7510488, 4939817; 2222. 7510461, 4939817; 2223. 7510410, 4939830; 2224. 7510357, 4939830; 2225. 7510304, 4939833; 2226. 7510206, 4939832; 2227. 7510156, 4939824; 2228. 7510055, 4939821; 2229. 7509907, 4939811; 2230. 7509810, 4939802; 2231. 7509759, 4939795; 2232. 7509708, 4939793; 2233. 7509513, 4939774; 2234. 7509108, 4939747; 2235. 7509007, 4939742; 2236. 7508808, 4939738; 2237. 7508723, 4939730; 2238. 7508711, 4939699; 2239. 7508700, 4939688; 2240. 7508686, 4939681; 2241. 7508632, 4939675; 2242. 7508627, 4939664; 2243. 7508622, 4939664; 2244. 7508619, 4939674; 2245. 7508584, 4939675; 2246. 7508568, 4939681; 2247. 7508557, 4939689; 2248. 7508548, 4939703; 2249. 7508538, 4939729; 2250. 7508454, 4939736; 2251. 7508389, 4939731; 2252. 7508388, 4939727; 2253. 7508396, 4939699; 2254. 7508392, 4939697; 2255. 7508383, 4939704; 2256. 7508378, 4939704; 2257. 7508372, 4939693; 2258. 7508331, 4939632; 2259. 7508277, 4939577; 2260. 7508270, 4939582; 2261. 7508281, 4939608; 2262. 7508275, 4939616; 2263. 7508166, 4939646; 2264. 7508153, 4939658; 2265. 7508147, 4939679; 2266. 7508151, 4939741; 2267. 7508003, 4939749; 2268. 7507953, 4939745; 2269. 7507862, 4939753; 2270. 7507836, 4939762; 2270a. 7507653, 4939772; 2271. 7507701, 4939771; 2272. 7507434, 4939775; 2273. 7507405, 4939800; 2274. 7507175, 4939812; 2275. 7507139, 4939798; 2276. 7506906, 4939801; 2277. 7506797, 4939797; 2278. 7506748, 4939808; 2279. 7506605, 4939808; 2280. 7506594, 4939811; 2280a. 7506461, 4939801; 2281. 7506412, 4939799; 2282. 7506315, 4939786; 2283. 7506215, 4939777; 2284. 7506022, 4939746; 2285. 7505926, 4939728; 2286. 7505816, 4939704; 2287. 7505811, 4939693; 2288. 7505794, 4939679; 2289. 7505728, 4939660; 2290. 7505709, 4939661; 2291. 7505689, 4939671; 2292. 7505590, 4939646; 2293. 7505422, 4939595; 2294. 7505233, 4939529; 2295. 7504881, 4939385; 2296. 7504770, 4939335; 2297. 7504669, 4939296; 2298. 7504583, 4939256; 2299. 7504519, 4939232; 2300. 7504499, 4939231; 2301. 7504461, 4939217; 2302. 7504449, 4939206; 2303. 7504328, 4939153; 2304. 7504273, 4939138; 2305. 7504201, 4939113; 2306. 7504163, 4939107; 2307. 7504152, 4939103; 2308. 7504144, 4939080; 2309. 7504027, 4939037; 2310. 7503927, 4939004; 2311. 7503731, 4938943; 2312. 7503439, 4938858; 2313. 7503038, 4938756; 2314. 7503011, 4938749; 2315. 7502953, 4938740; 2316. 7502745, 4938696; 2317. 7502631, 4938675; 2318. 7502644, 4938592; 2319. 7502650, 4938590; 2320. 7502691, 4938598; 2321. 7502692, 4938594; 2322. 7502652, 4938574; 2323. 7502632, 4938568; 2323a. 7502611, 4938563; 2324. 7502579, 4938553; 2325. 7502561, 4938554; 2326. 7502560, 4938557; 2327. 7502574, 4938568; 2328. 7502604, 4938577; 2329. 7502618, 4938584; 2330. 7502603, 4938670; 2331. 7502499, 4938653; 2332. 7502451, 4938639; 2333. 7502415, 4938633; 2334. 7502346, 4938630; 2335. 7502248, 4938614; 2336. 7502193, 4938609; 2337. 7502116, 4938592; 2338. 7501833, 4938547; 2339. 7501803, 4938546; 2339а. 7501708, 4938527; 2339б. 7501691, 4938524; 2340. 7501561, 4938496; 2341. 7501227, 4938415; 2342. 7500967, 4938333; 2343. 7500939, 4938329; 2344. 7500894, 4938313; 2345. 7500844, 4938302; 2346. 7500769, 4938279; 2347. 7500635, 4938207; 2348. 7500591, 4938186; 2349. 7500539, 4938167; 2350. 7500461, 4938132; 2351. 7500408, 4938136; 2352. 7500249, 4938066; 2353. 7500229, 4938020; 2354. 7500054, 4937937; 2355. 7499876, 4937842; 2356. 7499753, 4937763; 2357. 7499632, 4937666; 2358. 7499597, 4937646; 2359. 7499467, 4937522; 2360. 7499465, 4937516; 2361. 7499435, 4937487; 2362. 7499405, 4937477; 2363. 7499391, 4937469; 2364. 7499353, 4937427; 2365. 7499342, 4937427; 2366. 7499274, 4937368; 2367. 7499193, 4937298; 2368. 7499161, 4937269; 2369. 7499137, 4937249 и завршава се у тачки: 1. 7499056, 4937351.

Слика 1. Положај коридора државног пута

––––––––

1 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији (x, y).

1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ДРУГИХ РАЗВОЈНИХ ДОКУМЕНАТА

Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године

Законом о Просторном плану Републике Србије за период од 2010. до 2020. године утврђене су дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на њеној територији.

Дефинисана је концепција развоја путног саобраћаја и путне инфраструктуре која представља синтезу раније започетих студија и пројеката. Према таквој концепцији, Република Србија представља велики транспортни и саобраћајни центар у коме егзистира неколико већих урбаних центара који су носиоци примарних функција.

У правцу остваривања просторнoг развоја овим планом је утврђено спровођење активности на коридору државног пута I реда Београд – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Ђердап I (Румунија), као једно од планских решења у области путног саобраћаја.

Подручје на коме се планира нови коридор поменутог државног пута се налази у зонама интензивне пољопривреде, што условљава да се кроз даље планске активности у што је могуће већој мери подржи наменско коришћење пољопривредног земљишта, успостављање ефикасних механизама контроле спровођења одговарајућих урбанистичких и просторно-планских мера за спречавање прекомерног заузимања плодних земљишта у непољопривредне сврхе, посебно у рубним зонама градова, дуж саобраћајница и речних токова.

Уредба о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Браничевског и Подунавског управног округа („Службени гласник РС”, број 8/15)

Регионалним просторним планом Браничевског и Подунавског управног округа обухваћена је територија површине 5078 km2. Подручје предметног просторног плана у потпуности се налази у обухвату овог плана.

Уредбом о утврђивању Регионалног просторног плана за подручје Браничевског и Подунавског управног округа, као једно од планских решења развоја друмског саобраћаја, предвиђена је реконструкција, рехабилитација и остале активности на побољшању постојећег државног пута I реда Пожаревац – Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Ђердап I (Румунија).

На површинама у непосредном окружењу поменутог постојећег државног пута, као и планираног новог коридора, заступљена је интензивна пољопривредна производња, базирана првенствено на ратарству и повртарству, на најплоднијем пољопривредном земљишту високе бонитетне класе, у долини река на теренима до 200 m надморске висине. То су простори повољни за економски ефикасну пољопривредну производњу, због чега приоритет претставља строга контрола коришћења пољопривредног земљишта и спречавање непланске пренамене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе.

Остали планови подручја посебне намене

Граница Просторног плана се преклапа или тангира и следеће просторне планове подручја посебне намене, без значајнијег утицаја на саму посебну намену, и то: Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене Костолачког угљеног басена („Службени гласник РС”, бр. 1/13 и 20/18); Уредба о утврђивању Просторног плана подручја инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75, деоница Београд–Ниш („Службени гласник РС”, бр. 69/03 и 121/14); Просторни план подручја посебне међународног водног пута Е 80 – Дунав (паневропски Коридор VII) („Службени гласник РС”, број 14/15); Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Ђердап” („Службени гласник РС”, број 43/13); Просторни план подручја посебне намене археолошког налазишта Виминацијум („Службени гласник РС”, број 14/15); Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 98/13, 52/18 и 36/19) и Уредбу о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене система продуктовода кроз Републику Србију (Сомбор – Нови Сад – Панчево – Београд – Смедерево – Јагодина – Ниш) („Службени гласник РС”, број 19/11).

2. ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА

2.1. ПРИНЦИПИ ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВНОГ ПУТА

Изградња државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац (у даљем тексту: државни пут) директно ће допринети бржем развоју обухваћеног дела Браничевског и Подунавског управног округа и јединица локалне самоуправе које се непосредно везују за овај коридор, у првом реду њиховој саобраћајној и привредној интеграцији са укупним простором Србије. Допринеће и привредном развоју и интеграцији других делова централне и источне Србије који нису у непосредном окружењу инфраструктурног коридора. У непосредној близини подручја Просторног плана налази се регионални привредни и урбани центар Пожаревац, као и насеља Велико Градиште и Голубац, а у ширем окружењу Смедерево. Уз друге мере и програме, њихово саобраћајно интегрисање у простор Србије сматра се једним од главних предуслова бржег привредног и социјалног развоја. Саобраћајно повезивање подручја Просторног плана са осталим деловима Србије заснива се на планској концепцији Просторног плана Републике Србије и стратешком приоритету јачања веза и повезивања градова и региона. Изградња, опремање и уређење инфраструктурног коридора индиректно ће допринети јачању саобраћајних, привредних и других функција Пожаревца, и већег броја осталих насеља и општина Браничевског и Подунавског округа, а тиме и остваривању циљева ППРС и укупне стратегије развоја Републике Србије.

Израда Просторног плана и концепција изградње и развоја државног пута и магистралних инфраструктурних система у коридору базирана је на следећим основним принципима одрживог развоја, и то:

принцип одрживог развоја инфраструктуре чијом применом се подстиче равномеран просторни развој, кроз стварање услова за повезивање неразвијених и изолованих подручја са већим насељима и омогућавање њиховог приступа магистралним инфраструктурним системима. У циљу постизања уравнотеженог просторног развоја подразумева побољшање веза између малих градова и руралних области са транс-европским мрежама и саобраћајним центрима, као и активности на повећању регионалне доступности кроз остваривање недостајућих унутаррегионалних веза. Принцип подразумева и спровођење активности изградње телекомуникационих мрежа и елиминисања физичких и других ограничења, са циљем да се свим насељима обезбеди подједнак приступ информацијама;

– принцип смањивања штетног утицаја на животну средину који подразумева сагледавање квалитета животне средине и дефинисање планских решења којима се она штити од негативних утицаја. При томе је потребно базирати концепт заштите на превенцији и заштити од негативних утицаја који могу настати изградњом државног пута IБ реда и одвијањем саобраћаја, као и функционисањем других магистралних инфраструктурних система у коридору. Примена принципа мора предупредити или ублажити различите врсте штетних утицаја по животну средину, првенствено у погледу заштите од буке, заштите и смањивања емисије штетних гасова и спречавања и смањивања могућих штетних утицаја на животну средину приликом потенцијалних акцидената у коридору.

Поред тога, концепција планирања државног пута и других магистралних инфраструктурних система је дефинисана уз поштовање следећих посебних принципа изградње, и то:

афирмација и доследна подршка политици полицентризма и децентрализације, уз истовремену функционално-развојну интеграцију јединица локалне самоуправе у непосредном окружењу коридора;

интеррегионално и трансдржавно функционално повезивање регионалних и локалних јединица;

унапређење саобраћајне доступности као доминантан фактор искоришћења територијалних потенцијала и уравнотеженог развоја;

јачање конкурентности, што подразумева јачање и функционално профилисање слабо развијених подручја;

активна имплементација политике учешће јавности у поступку израде и доношења Просторног плана, а нарочито у погледу утицаја на избор појединих планских решења, као и већа транспарентност код одлучивања;

обезбедити могућност решавања одређеног проблема на више нивоа одлучивања, односно на оном нивоу одлучивања који ће обезбедити највећу ефикасност;

стриктно поштовање заштите јавног интереса, јавних добара и јавног простора;

развој јавно-приватног партнерства, посебно у погледу изградње и коришћења пратећих садржаја за потребе корисника пута на коридору;

сагледавање економске исплативости кроз израду студије оправданости;

обезбеђење безбедности свих корисника пута, којом се са високим степеном поузданости гарантује сигурност учесника у саобраћају и материјалних добара од евентуалних хаварија;

прилагођавање европским стандардима при пројектовању и извођењу путева и опреме пута, увођење нових технологија у управљању саобраћајем, формирање квалитетних база података, и др.

2.2. ОПШТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

Општи циљ израде Просторног плана јесте дефинисање планског основа и обезбеђење просторних услова за изградњу, опремање и функционисање државног пута IБ реда Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, као и за развој и функционисање других магистралних инфраструктурних система у коридору.

Основни циљеви дугорочног развоја, коришћења и уређења подручја Просторног плана су:

1) утврђивање смерница за размештај и подршка развоју становништва, насеља и активности на подручју Просторног плана, уз уважавање економских, техничко-технолошких, еколошких, социјалних и просторно-функционалних критеријума; и

2) обезбеђење услова за боље функционисање магистралних саобраћајних објеката који се налазе у инфраструктурном коридору, укључујући и њихово евентуално измештање.

Посебни циљеви су:

– утврђивање планских решења којима се резервише простор за инфраструктурни коридор државног пута IБ реда, утврђује посебан режим заштите коридора и контактних подручја, обезбеђују услови за очување и унапређење квалитета саобраћајне повезаности и доступности насеља, привредних и туристичких комплекса у заштитним појасима пута и зони његовог утицаја;

– дефинисање односа са осталим наменама и инфраструктурним системима у заштитном појасу и појасу контролисане изградње, ради боље интеграције и веће улоге државног пута и утицаја на привредни и социјални развој окружења;

– утврђивање трасе државног пута и саобраћајних веза са мрежом државних и општинских путева у окружењу коридора опредељивањем оптималних локација површинских раскрсница и денивелисаних укрштаја;

– утврђивање локација функционалних пратећих садржаја пута;

– утврђивање локација пратећих садржаја за потребе корисника пута – паркиралишта, одморишта и услужни центри;

– усклађивање положаја државног пута IБ реда и осталих постојећих и планираних инфраструктурних система у коридору (железничке пруге, водопривредне, електроенергетске и телекомуникационе инфраструктуре) и њихових заштитних појасева;

– смањење негативних утицаја државног пута на животну средину у заштитним појасима и зони његовог утицаја;

– обезбеђење заштите од буке на деловима коридора који пролазе поред насеља и зона под заштитом;

– очување и унапређење природних, културних и других вредности у коридору;

– пејзажно уређење трасе и објеката пута, очување карактера предела у коридору и на подручју Просторног плана;

– очување и заштита регионалних и локалних изворишта водоснабдевања и квалитета воде у водотоцима у коридору и зони његовог утицаја;

– омогућавање остварења одрживог развоја пољопривредне производње у зони утицаја коридора и максимално очување постојећег квалитета пољопривредног земљишта;

– усаглашавање и решавање потенцијалних конфликата везаних за пролазак коридора кроз шуме и шумско земљиште; и

– развој туризма прилагођеног потребама туристичких тржишта и локалног становништва, али и захтевима које транзит на коридору поставља у погледу удобности и безбедности путовања.

Основни задаци у изради Просторног плана су:

– резервисање простора за објекте државног пута и утврђивање услова и мера за заштиту и рационално коришћење простора у његовим заштитним појасима;

– ублажавање развојних, физичких (просторних) и еколошких конфликата између пута (коридора), осталих површина посебне намене и непосредног окружења;

– обезбеђење услова за квалитетно саобраћајно повезивање насеља, постојећих и планираних привредних комплекса и зона са државним путем и за развој других саобраћајних праваца који омогућавају повећање квалитета доступности и повезаности насеља и активности у његовим заштитним појасима и зони утицаја;

– утврђивање смерница и основа за измену и допуну важећих и израду нових планских документа, као и даљу разраду на нивоу техничке документације; и

– детаљна регулациона разрада планских решења и утврђивање смерница Просторног плана за директну имплементацију, на основу којих се могу издати локацијски услови. Ови елементи за директну имплементацију су неопходни за дефинисање просторне, технолошке или функционалне везе коридора државног пута са непосредним окружењем, као и положај и правила уређења, грађења и коришћења објеката и површина у коридору. У ове објекте спадају: деонице пута, функционални пратећи садржаји и пратећи садржаји за потребе корисника пута за које је урађена пројектно-техничка документација на нивоу идејног решења.

2.3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА СИСТЕМА ДРЖАВНОГ ПУТА

Планиране активности на реализацији деонице државног пута IБ реда представљају функционално и технички усаглашен део ширег стратегијског опредељења постизања већег степена функционалне интегрисаности планског подручја и његово саобраћајно повезивање са регионалним и међународним окружењем.

Овим просторним планом површине потребне за изградњу пута и формирање коридора са заштитним појасима утврђују се на основу следећих критеријума: задовољење просторних услова за смештање и изградњу планираног пута; утврђивање заштитног безбедносног растојања осталих намена и активности у простору ради њихове заштите од негативних утицаја објеката пута на животну средину, у првом реду од буке и аерозагађења; и обезбеђење заштите основних функција у експлоатацији објеката пута од негативних утицаја из окружења, у првом реду од непланске изградње, неконтролисаног одлагања отпада и других активности. Посебан акценат дат је безбедности, и то на начин да се са високим степеном поузданости гарантује сигурност учесника у саобраћају и материјалних добара од евентуалних хаварија.

Планирањем и изградњом државног пута IБ реда Аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац, обезбеђени су неопходни плански и просторни услови за повезивање дела источне Србије, Браничевског и Подунавског управног округа, тј. коридора Х (аутопут Е-75) и коридора VII (река Дунав као међународни пловни пут), односно коридора X и државних путева IБ реда бр. 33 и 34 који представља тзв. „Ђердапску магистралу” и повезује планско подручје са источном Србијом и Румунијом.

Поред бољег повезивања са непосредним и ширим међународним окружењем, најзначајнији интрарегионални ефекти реализације коридора огледају се у побољшању регионалне позиције у домену приступачности и у саобраћајном растерећењу урбаних подручја (обилазница око Пожаревца, Великог Градишта и других насеља).

Планирана траса државног пута IБ реда почиње од постојеће петље „Пожаревац” на коридору аутопута Е-75 Београд–Ниш (на стационажи km 264 + 05 аутопута, однoсно на почетку постојећег државног пута IБ реда број 33). Од ове петље, коридор планираног државног пута IБ реда се пружа у правцу североистока и пролази кроз територије града Смедерева, града Пожаревца (који заобилази са северне стране), општине Велико Градиште (заобилазећи грађевинско подручје са јужне стране), све до уласка у Голубац. Траса планираног државног пута се у првом делу (од стационаже km 0 + 000 до km 31 + 600) пружа дуж постојећег државног пута IБ реда број 33 (до Пожаревца) и државног пута IБ реда број 34 (обилазница Пожаревца) који се реконструишу и шире, док се у другом делу (од стационаже km 31 + 600 до km 67 + 900) пружа новопланираном трасом заобилазећи насеља.

На подручју Просторног плана, за читаву трасу државног пута IБ реда, планира се и пројектује траса пута за рачунску брзину од 100 km/h.

Због потребе униформисања елемената попречног профила на целој траси, уз уважавање прописаних параметaра из важећег Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС”, број 50/11), приликом израде планских решења примењиваће се следећи основни технички елементи: ширина возне траке 4 x 3,50 m; ширина ивичне траке 4 x 0,50 m; ширина разделне траке 1 x 4–3 m; ширина банкине 2 x 1,50 m; ширина уливно/изливне траке 3,50 m. На деловима трасе где се планира изградња сервисних саобраћајница биће планиран коловоз сервисне саобраћајнице од 5,50 m.

Предметна деоница државног пута се може поделити на потдеонице које се налазе ван подручја насеља и потдеонице које се налазе на подручју насеља (тангирају грађевинска подручја). Доминантна функција на подручју насеља јесте вођење транзитних токова и преко раскрсница повезивање путне мреже насеља са путем. Положај раскрсница је усклађен са функционалним рангом пута са једне, и потребама развоја насеља и привреде, са друге стране, при чему се користи принцип планирања што је могуће мањег број чворишта, док ће се саобраћајне потребе стамбених, привредних и пољопривредних објеката и зона разрешавати развијањем паралелних сервисних саобраћајница.

Планска решења трасе пута су базирана и на следећем:

– планирање површинских укрштаја са разменом токова на растојањима не мањим од 2–3 km;

– повезивање постојећих урбаних садржаја на предметни пут повезивањем на сервисне саобраћајнице, а сервисне саобраћајнице трасиране до чворишта на којима се дозвољава измена смерова; везивање на основни путни правац само по принципу омогућавања десних скретања, односно улива/излива;

– на деловима трасе са изразито пољопривредном наменом површина и у зависности од оријентације парцела и просторног размештаја постојећих атарских путева, у оквиру граница јавне намене уз обезбеђене додатне просторе за сервисне саобраћајнице или атарске путеве који се повезују на постојећу мрежу;

– омогућено повезивање садржаја уз основни путни правац по принципу само улив/излив и лоцирање полукружних окретница на погодним местима, у циљу смањења броја чворишта са прекидањем саобраћаја и кретања корисника у нежељеном смеру;

– предност је дата кружним раскрсницама, а у случају денивелисаних чворишта предност је дата решењима са олакшаном изменом смера вожње.

2.4. РЕГИОНАЛНИ ЗНАЧАЈ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА И ФУНКЦИОНАЛНЕ ВЕЗЕ

Према Просторном плану Републике Србије приступачност територије Републике Србије и њених регионалних целина представља један од кључних критеријума за мерење успешности просторног развоја и један је од најважнијих индикатора за одређивање просторних аспеката саобраћајних система. Добра приступачност саобраћајној инфраструктури подразумева координирани развој саобраћајних система и предуслов је побољшања услова за равномеран економски и социјални развој, остваривање уравнотеженог регионалног развоја и полицентричног система урбаних центара. Повећање приступачности треба да прати умрежавање функционалних урбаних подручја. Токови људи, добара и капитала кретаће се ка великим центрима и њиховим функционалним подручјима, међу којима је процењено да ће Београд да се развија у европски МЕГА 3 центар, Нови Сад и Ниш као центри међународног значаја, Смедерево и Пожаревац као центри државног значаја, а Велико Градиште и Голубац као мањи урбани центри.

Највећи део подручја Просторног плана обухваћен је функционалним урбаним подручјима Смедерева и Пожаревца, док Смедерево истовремено гравитира и функционалном урбаном подручју Београда. Подручје Просторног плана је у целости обухваћено развојном осовином I ранга, дуж међународног водног пута Дунавом (коридор VII).

Основни проблем саобраћајног, економског и социјалног повезивања делова територије Републике Србије су недовољно квалитетне попречне саобраћајне везе (са правцем пружања исток-запад) до развојних осовина I и II ранга формираних дуж постојећих и планираних саобраћајних коридора. Државни пут IБ реда од везе са аутопутем Е-75 Београд – Ниш (преко петље „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац представља значајну попречну саобраћајну везу Региона Јужна и Источна Србија (Подунавски, Браничевски и Борски управни округ/област). Представљаће најзначајнији саобраћајни правац развојне осовине I ранга који повезује коридор Х (аутопут Е-75) и коридор VII (река Дунав као међународни водни пут). Државни пут IБ, заједно са мрежом других државних путева II реда омогућаваће функцијско повезивање центара државног значаја Смедерево и Пожаревац са малим урбаним центрима и центрима на руралном подручју у њиховом функцијском и ширем окружењу.

Полазећи од предвиђене улоге државног пута IБ реда, на правцу пружања постојећег државног пута IБ реда бр. 33 и 34, у побољшању приступачности и повезаности делова територије Републике Србије, повећање квалитета овог државног пута је Просторним планом Републике Србије сврстано у приоритетне активности на реализацији планских решења у области путног саобраћаја у периоду после 2014. године.

Виши квалитет саобраћајне повезаности и приступачности урбаних центара и њихових функционалних подручја омогућиће интензивнији привредни и интеррегионални развој у правцу веће интегрисаности области у оквиру Региона Јужна и Источна Србија и овог региона са укупним простором Србије и међународним окружењем, у првом реду са Румунијом. Државни пут IБ реда допринеће побољшању регионалне позиције у домену приступачности и у саобраћајном растерећењу обилазницама урбаних подручја Пожаревца и Великог Градишта. Утицаће на подизање тзв. „степена инвестиционе привлачности” окружења (побољшања „регионалног профила”), у првом реду за развој активности и функција којима ће се валоризовати погодности положаја у окружењу коридора пута.

Подједнаког значаја је очекивани допринос овог државног пута IБ реда развоју и интеграцији туристичке понуде у склопу туристичког кластера Београд, у првом реду примарне туристичке дестинације Доње подунавље са пловним туринг туристичким правцем (Е80 – Дунав) ка међународним градским туристичким центрима – Београду и Кладову. Допринеће вишем квалитету приступачности и конкурентности примарне туристичке дестинације Доње подунавље са мањим учешћем целогодишње понуде. У склопу наведене примарне туристичке дестинације, допринеће развоју: туристичких просторних целина утврђених Просторним планом подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав – Средњем Подунављу (на сектору од Београда до Голупца) и Доњем Подунављу (на сектору од Голупца до ушћа Тимока); презентацији и развоју природног и културног наслеђа – у првом реду Смедеревске тврђаве, археолошког парка Виминацијум, тврђава Рам и Голубац у непосредном окружењу коридора пута; као и других туристичких ресурса примарне туристичке дестинације Доње подунавље (Сребрно језеро и др.).

За постизање очекиваних позитивних ефеката утицаја државног пута на регионални, привредни и социјални развој и интегрисаност простора неопходно је побољшати квалитет капиларне путне мреже (остали државни путеви и општински путеви) и остварити планирано повезивање те мреже преко државног пута IБ реда са међународним водним путем Е-80 Дунав и са ауто-путем Е-75.

3. ПЛАНСКА РЕШЕЊА

3.1 ПОЛОЖАЈ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА И ПЛАН РАЗМЕШТАЈА ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА

3.1.1. Положај коридора државног пута

Коридор државног пута IБ реда, Ауто-пут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац (обилазница) – Велико Градиште – Голубац почиње на стационажи km 0 + 000 од постојеће петље „Пожаревац” на аутопуту Е-75 деоница Београд–Ниш и пружа се дуж постојећег државног пута IБ реда број 33 до Пожаревца, кроз територију града Смедерева и Пожаревца. Непосредно пред градом Пожаревац траса преузима улогу северне обилазнице Пожаревца и даље се пружа дуж постојећег државног пута IБ реда број 34. Након обиласка Пожаревца, на стационажи km 31 + 600, планирана траса државног пута напушта постојећу трасу и највећим делом новом трасом обилази грађевинска подручја насеља на територији града Пожаревца и општина Велико Градиште и Голубац и завршава се на уласку у Голубац.

Због начина пружања планиране трасе државног пута и односа са постојећом путном мрежом и грађевинским подручјима насеља, траса планираног државног пута је подељена на три деонице:

– Деоница 1 (km 0 + 000 – km 11 + 900) – почиње од постојеће петље „Пожаревац” на аутопуту Е-75 деоница Београд-Ниш и пружа се дуж постојећег државног пута IБ реда број 33 (који се шири и реконструише) до Пожаревца (почетак обилазнице);

– Деоница 2 (km 11 + 900 – km 31 + 600) – има функцију северне обилазнице града Пожаревца и пружа се дуж постојећег државног пута IБ реда број 34, који се шири и реконструише и завршава на стационажи km 31 + 600 северозападно од Пожаревца;

– Деоница 3 (km 31 + 600 – km 67 + 900) – јесте најдужа деоница и представља новопланирану трасу државног пута, која заобилази грађевинска подручја насеља и преузима транзитни саобраћај и категорију државног пута IБ реда број 34, док се постојећи пут задржава и омогућава одвијање саобраћаја до и унутар насеља.

Због конфигурације терена и укрштања са водотоковима и саобраћајницама, планиран је већи број различитих објеката државног пута, као што су мостови, надвожњаци, подвожњаци и пропусти (Табела 2: Објекти државног пута).

Табела 2.Објекти државног пута

Редни број

Објекат

Стационажа (km)

Деоница 1 (km 0 + 000 – km 11 + 900)

1.

мост преко пруге и државног пута

1 + 450

2.

мост преко у оквиру петље

1 + 725

3.

мост преко реке Језава

2 + 200

4.

мост преко реке Велика Морава

8 + 750

Деоница 2 (km 11 + 900 – km 31 + 600)

5.

мост преко регулације канала

13 + 725

6.

мост у оквиру петље

20 + 300

7.

мост пролаз

20 + 725

8.

мост реке Могиле

23 + 350

9.

мост реке Млаве

25 + 450

Деоница 3 (km 31 + 600 – km 67 + 900)

10.

мост пролаз

32 + 250

11.

мост пролаз

33 + 600

12.

мост преко пруге

34 + 550

13.

мост пролаз

36 + 425

14.

мост пролаз

38 + 300

15.

мост пролаз

39 + 300

16.

мост пролаз

39 + 900

17.

мост пролаз

41 + 050

18.

мост регулација канала

46 + 000

19.

мост регулација канала

48 + 450

20.

мост регулација канала

48 + 850

21.

мост регулација канала

49 + 150

22.

мост пролаз

53 + 550

23.

мост пролаз

55 + 200

24.

мост пролаз

55 + 700

25.

мост преко реке Пек

55 + 850

26.

мост преко канала

59 + 350

27.

мост преко Туманске рекe

62 + 900

28.

мост пролаз

63 + 700

29.

мост преко реке Радошевца

64 + 400

30.

мост пролаз

66 + 650

3.1.2. Размештај пратећих садржаја у коридору државног пута

Пратећи садржаји државног пута деле се на:

1) функционалне садржаје путног саобраћаја за одржавање, управљање и обезбеђење бржег, сигурнијег, удобнијег и поузданијег транспорта робе и људи на државном путу, и могу бити базе за одржавање пута и објекти контроле и управљања;

2) пратеће садржаје за потребе корисника у саобраћају – одмориштa и услужни центар (уз могућност изградње станице за снабдевање погонским горивом – бензинске станице).

Основни критеријуми за локацију пратећих садржаја у коридору државног пута јесу: задовољење основних захтева безбедности саобраћаја – неповољним се сматрају све локације на петљи и у непосредној близини петље и раскрсница; конфор корисника државног пута и пратећег садржаја – локација пратећег садржаја не сме да представља место „насилног” успорења на државном путу; и могућност фазне реализације пратећег садржаја у зависности од пораста саобраћаја и неопходних реконструкција.

На једној локацији може бити по правилу једна доминантна функција пратећег садржаја са појединим допунским, компатибилним садржајима са више корисника, са једном улазном саобраћајницом са државног пута и једном излазном саобраћајницом на државни пут.

Стационажа одређеног садржаја представља стационажу на средини дужине у односу на излив и улив са државног пута.

У изградњи пратећих садржаја у коридору државног пута препоручује се поштовање принципа: био-климатске архитектуре и еколошких критеријума са малим степеном утицаја на средину; коришћења обновљивих извора енергије и напредних техника градње које користе сунце за грејање и ветар за климатизацију, као и локалне грађевинске материјале; уклапања у пејзаж и др.

Функционални пратећи садржаји

Базе за одржавање пута имају основну улогу сервисирања свих потребних радова зимског и летњег одржавања пута, а комплементарни су им и објекти у функцији информатике (телефонске везе, регулисање и контрола саобраћаја и сл.). База за одржавање државног пута се може формирати у обухвату путног земљишта одређеног овим просторним планом (у близини петљи или раскрсница) или се предметни државни пут може одржавати из базе за одржавање лоциране изван обухвата овог просторног плана.

Критеријуми за избор локације базе за одржавање пута су близина насеља, могућност опремања комуналном инфраструктуром, еколошка погодност; могућност манипулисања возила (петље, раскрснице), површина од 1 до 2 ha и др.

У циљу обезбеђивања сталне проходности и безбедности пута, базе за одржавање имају следеће основне функције:

– редовно одржавање коловоза и њему припадајућих површина (укључујући мање поправке коловоза) и објеката, као и одржавање саобраћајне сигнализације и путне опреме;

– зимско одржавање, које пре свега представља чишћење снега и посипање соли, како би се тиме обезбедила проходност пута;

– свакодневне редовне прегледе коловоза и објеката;

– интервенције у ванредним околностима, као што су „шпиц” у саобраћају и саобраћајне несреће;

– вођење и надзор над саобраћајем.

Поред наведених радова, база за одржавање предвиђене су да изводе и остале радове на одржавању, који се не односе директно на одржавање и надзор над путевима, као што су комплетно одржавање возила и опреме.

Објекти и службе контроле и управљања саобраћајем, који имају основну намену надгледања одвијања саобраћаја, полицијске контроле (станице), информационог центра и пружања помоћи (пункта), уобичајено се лоцирају код база за одржавање пута у зависности од њиховог ранга. Локације објеката контроле и управљања могу се, у складу са програмом развоја ЈП „Путеви Србије”, одредити и у оквиру осталих функционалних садржаја у коридору државног пута.

Пратећи садржаји за кориснике државног пута

Паркиралишта са паркинзима површине 1,5–3 ha имају основну функцију обезбеђења сигурног и конфорног путовања, у првом реду одмора и допунску функцију промоције туризма у окружењу. У коридору државног пута могуће је формирати паркиралиште у појасу пута, као фазу у реализацији планираног одморишта.

Одмориште са паркинзима површине 1,5–3 ha има основну функцију обезбеђења сигурног и конфорног путовања, у првом реду одмора путника. Одмориште подразумева дуже задржавање корисника пута (30–90 мин.) и има раздвојене површине за паркирање путничких возила, аутобуса, теретних возила и ако постоји потреба туристичких возила. Оно садржи све програме паркиралишта, станицу за снабдевање горивом, као и јавни телефон, осветљење и по потреби ресторане, продавнице и др. Слободне површине су предвиђене за одмор и краћу рекреацију корисника пута.

У коридору државног пута предвиђено је једно планирано обострано одмориште на стационажи km 66 + 300, уз могућност дефинисања других потенцијалних-нових локација (на Деоници 3), кроз израду урбанистичког пројекта у складу са правилима овог просторног плана и условима ЈП „Путеви Србије”.

За постојеће станице за снабдевање горивом на државном путу, на Деоници 1, где је предвиђена његова реконструкција и проширење, постојећи прикључци (улив и излив) се задржавају, односно дозвољава се задржавање станица за снабдевање горивом у функцији, при чему се сви елементи уређења локација и њихове реконструкције дефинишу израдом урбанистичког пројекта, у складу са овим планом, планским документима јединица локалне самоуправе и Законом о планирању и изградњи, и то:

– станица за снабдевање горивом на стационажи km 5 + 500 десно, на КП 696/14 у КО Мала Крсна;

– станица за снабдевање горивом на стационажи km 5 + 800 лево, на КП 700/1 у КО Мала Крсна;

– станица за снабдевање горивом на стационажи km 9 + 700 десно, на КП 1124 у КО Драговац.

Постојећа станица за снабдевање горивом на КП 20810/2 у КО Пожаревац, која се налази на државном путу IБ реда број 33 (изван трасе планираног државног пута) се задржава у функцији.

Бензинска станица на државном путу је пратећи садржај који представља пункт мање величине, претежно са специјализованим саобраћајним садржајима за снабдевање погонским горивом, прибором и резервним деловима, за пружање услуга мањих оправки возила, прања возила и друго, уз одговарајуће задовољавање потреба (предах, узимање хране, куповина и сл.) у току краћег и средњег задржавања путника.

3.2. ПЛАН ВЕЗА ДРЖАВНОГ ПУТА СА ОКРУЖЕЊЕМ

Веза државног пута са окружењем оствариваће се путем раскрсница и петљи, а остале путне мреже преко денивелисаних укрштања.

Основни критеријуми за планирање веза државног пута јесу: обезбеђење веза с постојећим путевима на местима укрштања и са саобраћајно најфреквентнијим путевима II реда или јавним општинским путевима, уз коришћење алтернативних путних праваца; и обезбеђење везе са градским и општинским центрима у окружењу коридора, по могућности на месту постојећих укрштања са правцима главних градских – насељских саобраћајница.

3.2.1. Раскрснице и петље

Овим просторним планом утврђен је положај следећих раскрсница и петљи, и то:

1) кружна раскрсница на стационажи km 0 + 400 – уз реконструкцију постојеће везе, у функцији преусмеравања транзитног саобраћаја са/ка аутопуту Е-75 и везе према државном путу IБ реда број 14, Смедереву и подручју западно од обухвата Просторног плана;

2) петља на стационажи km 1 + 900 – уз реконструкцију постојеће раскрснице, у функцији везе са државним путем IIА реда број 158, односно везе са Смедеревом и Малом Крсном (уз задржавање постојеће везе државног пута IIА реда број 158 са планираним државним путем у јужном делу петље и прикључења у смеру ка Пожаревцу);

3) кружна раскрсница на стационажи km 7 + 200 – у функцији везе са новопланираним сервисним саобраћајницама и околним грађевинским подручјем и производним објектима;

4) кружна раскрсница на стационажи km 10 + 100 – у функцији везе са новопланираним сервисним саобраћајницама и околним грађевинским подручјем и производним објектима;

5) кружна раскрсница на стационажи km 11 + 900 – у функцији повезивања планираног државног пута са наставком постојећег државног пута IБ реда број 33 и грађевинским подручјем Пожаревца, и у функцији преусмеравања транзитног саобраћаја на новопланирану деоницу, односно северну обилазницу града Пожаревца;

6) раскрсница на стационажи km 13 + 100 – типа улив/излив (лево) у функцији повезивања планираног државног пута и обилазнице са подручјем Пожаревца (из смера Великог Градишта);

7) петља на стационажи km 14 + 500 – уз реконструкцију постојеће раскрснице, у функцији везе са грађевинским подручјем Пожаревца и насељем Драговац;

8) петља на стационажи km 16 + 400 – уз реконструкцију постојеће раскрснице, у функцији везе са грађевинским подручјем Пожаревца и насељем Живица;

9) петља на стационажи km 17 + 600 – уз реконструкцију постојеће кружне раскрснице, у функцији везе са државним путем IIБ реда број 371, грађевинским подручјем Пожаревца и насељем Забела, Дубравица и др.;

10) раскрсница на стационажи km 19 + 600 – типа улив/излив (десно) у функцији повезивања са локалним путем и регионалном трансфер станицом (уз избегавање проласка теретних возила из смера Пожаревца и у смеру Великог Градишта кроз део грађевинског подручја Пожаревца, односно смањивања теретног саобраћаја кроз грађевинско подручје и планирану кружну раскрсницу на стационажи km 20 + 100);

11) петља на стационажи km 20 + 100 – уз реконструкцију постојеће денивелисане раскрснице, у функцији везе са државним путем IIА реда број 159, односно везе са грађевинским подручјем Пожаревца, насељима Ћириковац, Кленовник, Костолац и др.;

12) кружна раскрсница на стационажи km 22 + 900 – уз реконструкцију постојеће раскрснице, у функцији повезивања планираног државног пута са постојећим државним путем IБ реда број 34 (раздвајање траса у дужини од око 4 km) и везе са грађевинским подручјем Пожаревца;

13) кружна раскрсница на стационажи km 25 + 600 – у функцији повезивања планираног државног пута са постојећим државним путем IIБ реда број 372;

14) раскрсница на стационажи km 30 + 100 – типа улив/излив (десно) у функцији повезивања са локалним путем и насељем Касидол;

15) кружна раскрсница на стационажи km 31 + 600 – представља тачку раздвајања трасе планиране и постојеће деонице државног пута IБ реда број 34, у функцији повезивања са наставком постојећег државног пута IБ реда број 34 и државним путем IIБ реда број 375;

16) кружна раскрсница на стационажи km 36 + 400 – у функцији повезивања са насељима Курјаче, Мајиловац, Сираково и локалним путем даље за Кличевицу;

17) кружна раскрсница на стационажи km 41 + 400 – у функцији повезивања са постојећим државним путем IБ реда број 34 и насељима Поповац и Ђураково;

18) кружна раскрсница на стационажи km 44 + 800 – у функцији повезивања са постојећим државним путем IIБ реда број 373 и насељима Тополовник и Кисијево;

19) кружна раскрсница на стационажи km 49 + 700 – у функцији повезивања са постојећим државним путем IБ реда број 34 и Великим Градиштем;

20) кружна раскрсница на стационажи km 51 + 800 – у функцији повезивања са постојећим државним путем IБ реда број 34 и Великим Градиштем;

21) кружна раскрсница на стационажи km 54 + 600 – у функцији повезивања са постојећим државним путем IБ реда број 34 и државним путем IIА реда број 162;

22) кружна раскрсница на стационажи km 56 + 900 – у функцији повезивања са државним путем IIБ реда број 374, локалном путном мрежом и насељима Браничево и Доња Крушевица;

23) раскрсница на стационажи km 60 + 500 – типа улив/излив (десно) у функцији повезивања са локалном путном мрежом и насељем Поникве;

24) раскрсница на стационажи km 62 + 200 – типа улив/излив (лево) у функцији повезивања са локалном путном мрежом и насељем Усије;

25) кружна раскрсница на стационажи km 64 + 300 – уз денивелисано укрштање, у функцији повезивања са постојећим државним путем IБ реда број 34 и локалном путном мрежом;

26) кружна раскрсница на стационажи km 67 + 900 – у функцији повезивања са државним путем IIА реда број 163.

3.2.2. Денивелисана укрштања

Денивелисаним укрштањима обезбеђује се квалитетно повезивање и проходност мреже осталих државних и локалних путева на подручју коридора и његовог непосредног и регионалног окружења.

Размештај планираних денивелисаних укрштања се утврђује полазећи од следећих критеријума:

1) задржавањем постојећих траса свих државних и јавних општинских путева и њиховог денивелисаног укрштања са државним путем;

2) обезбеђењем денивелисаног укрштања за некатегорисане општинске путеве (атарске путеве – пољски и шумски), с тим да место укрштања може бити померено са трасе атарског пута на дистанци максималне дужине 500 m, у ком случају се обезбеђује изградња деонице некатегорисаног општинског пута (сервисне саобраћајнице) до погодног места за укрштање;

3) размештајем денивелисаних укрштања јавних и некатегорисаних општинских путева са државним путем обезбедиће се удаљеност суседних укрштања која је већа од 1 km, а мања од 4 km;

4) предност ће имати подвожњаци, док ће остали надземни водови (водопривредни, енергетски и др.) бити проведени испод трасе у случају да то диктирају локални услови (структура тла, рељеф итд.) и у случају да је наведено техничко решење прихватљиво за субјект у чијој је надлежности надземни вод;

5) димензионисање надвожњака или подвожњака омогућиће пролазак свих врста возила (нпр. пољопривредне механизације), за двосмерни саобраћај, уз минималну висину подвожњака 4,5 m и ширину 6 m;

6) пропусти – мостови (за премошћавање водотока, сувих долина и депресија) предвидеће се по могућству као вишенаменски, са могућношћу коришћења за колски и пешачки саобраћај или пролаз ниске дивљачи;

7) инсталације и водови, који су положени уз државни пут и пругу, сместиће се ван путног или пружног појаса, а уколико не постоји адекватно решење за њихово измештање, инсталацијама и водовима обезбедиће се посебне мере приступа и заштите.

Табела 3. Денивелисана укрштања на коридору државног пута

Бр.

Тип укрштања са планираном трасом

Укрштање/веза

КО

Општина/Град

Стационажа (km)

1.

подвожњак

државни пут IIA реда број 158 и железничка пруга

Мала Крсна

Смедерево

1 + 600

2.

надвожњак

локални пут

Мала Крсна

Смедерево

3 + 850

3.

надвожњак

локални пут

Пожаревац

Пожаревац

19 + 000

4.

надвожњак

локални пут

Ћириковац

Пожаревац

21 + 300

5.

надвожњак

државни пут IБ реда број 34

Бубушинац

Пожаревац

25 + 250

6.

надвожњак

локални пут

Баре

Пожаревац

29 + 200

7.

надвожњак

локални пут

Берање

Пожаревац

32 + 250

8.

надвожњак

локални пут

Сираково

Велико Градиште

33 + 000

9.

надвожњак

локални пут

Сираково

Велико Градиште

33 + 600

10.

подвожњак

локални пут

Поповац

Велико Градиште

41 + 000

11.

надвожњак

локални пут

Поповац

Велико Градиште

42 + 600

12.

надвожњак

локални пут

Кумане

Велико Градиште

47 + 400

13.

надвожњак

локални пут

Велико Градиште

Велико Градиште

51 + 500

14.

подвожњак

локални пут

Триброде

Велико Градиште

55 + 700

15.

надвожњак

државни пут IБ реда број 34

Браничево

Голубац

58 + 000

16.

надвожњак

локални пут

Поникве

Голубац

60 + 900

17.

подвожњак

државни пут IБ реда број 34 и локални пут

Усије

Голубац

63 + 700

18.

подвожњак

државни пут IБ реда број 34

Радошевац

Голубац

64 + 350

19.

подвожњак

локални пут

Радошевац

Голубац

64 + 700

20.

подвожњак

локални пут

Радошевац

Голубац

65 + 050

21.

подвожњак

локални пут

Голубац

Голубац

66 + 700

3.2.3. Паралелни алтернативни путни правац

Функцију алтернативног путног правца планираном државном путу имају:

– на деоницама 1 и 2, на којима се планирана траса поклапа са постојећим државним путевима IБ реда бр. 33 и 34 (који се шире и реконструишу), мрежа локалних путева и сервисних саобраћајница;

– на Деоници 3, на којој највећим делом планирана траса има нови коридор, постојећи државни пут IБ реда број 34.

– Основне функције алтернативног путног правца планираном државном путу су:

– обезбеђење алтернативног саобраћајног правца у близини коридора, ради омогућавања обављања дела саобраћаја на овом правцу;

– пријем саобраћаја са попречних путних праваца и усмеравање на државни пут преко најближих раскрсница и петљи;

– повезивање државних путева I и II реда и општинских путева и задовољење локалних саобраћајних потреба.

Полазећи од основних функција, положај коридора алтернативног путног правца утврђен је применом следећих критеријума: (а) да се налази у близини коридора планираног државног пута и (б) да повезује градске и општинске центре и већа насеља у окружењу коридора.

3.3. УТИЦАЈ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА НА ПРИРОДУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

3.3.1. Заштита природе и природних добара

На подручју Просторног плана, односно у коридору планираног државног пута нема природних добара која сходно одредбама Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10 – исправка и 14/16) имају статус заштићеног подручја, евидентираног и подручја у поступку заштите или еколошки значајног подручја. Такође, није индиковано постојање станишта значајних дивљих врста и за заштиту приоритетних типова станишта.

Према акту о условима заштите природе који је издао Завод за заштиту природе Србије, у ширем окружењу Просторног плана (катастарске општине кроз које пролази планирани коридор) налазе се:

1) Заштићена подручја: део Националног парка „Ђердап” (КО Голубац);

2) Природна добра заштићена као споменици природе: 1. Стабло храста сладуна у КО Братинац; 2) Стабло платана у КО Велико Градиште; 3) Група стабала храста лужњака, локалитет Камена ћуприја у КО Драговац; и 4) Група стабала храста лужњака, пољског јасена, пољског бреста и ситнолисне липе, Љубичево, у КО Пожаревац;

3) Подручја еколошке мреже Републике Србије: део еколошки значајног подручја (ЕЗП) „Ђердап”, делови међународно значајних еколошких коридора Дунава и Велике Мораве и локални еколошки коридори представљени водотоцима у природном и полуприродном стању, каналима са полуприродном вегетацијом и другим предеоним елементима (живице, пашњаци, ливаде и др.). Као граница ЕЗП „Ђердап” приказана је граница ђердапског међународно значајног подручја за птице (IBA „Ђердап”), које је шире од подручја Националног парка Ђердап. Границе споменутих еколошких коридора нису ближе утврђене нити графички приказане;

4) Станишта важна за очување: око 70 станишта значајних за очување дивљих врста и за очување за заштиту приоритетних типова станишта. Она су изван граница коридора државног пута а на Рефералној карти број 2. приказана су тачкасто и обележена нумерички. Најближе граници коридора, на растојању 50–100 метара од путног појаса, налази се десетак станишта (у атарима Радошевца, Великог Градишта, Драговца и Мале Крсне). Посебно су значајна станишта пешчарских (Helichrysum arenarium – пешчарско смиље, Dianthus diutinus – трајан каранфил и Achillea ochroleuca – чешљаста хајдучица у Голубачко-пожеженској пешчари) и степских (Crambe tataria – татарски купус у долини Млаве, у Стигу, код Пожаревца) крајње угрожених биљака у Србији. Од значајних птица истиче се орао белорепан – Haliaeetus albicilla, највећи орао Европе, строго заштићена врста на националном и међународном нивоу, чије се једно гнездо налази у атару села Поникве код Голупца.

Коридор се пружа геоморфолошки једноличним, благо нагнутим, широким алувијалним равнима и речним терасама Велике Мораве, Млаве, Дунава и Пека и лесним заравнима и терасама између њих, као и кроз заталасани терен песковито-лесних хумки и дина у Голубачко-пожеженској пешчари, између Браничева и Радошевца. Висински распони на траси пута су мали и крећу се између 70 и 175 m н.в. при чему је преко 80% коридора на висинама испод 100 m н.в. Геолошку подлогу чине готово у целости растресити или слабо везани квартарни седименти, највише плеистоценски лес на заравнима, лесоидни пескови и алеврити на лесним терасама, делувијални шљункови, пескови и алеврити на падинама терена, холоцено-плеистоценски еолски пескови поред Дунава (Голубачко-пожеженска пешчара). На коридору је знатно присуство холоценских наносних седимената у оквиру алувијалних равни и речних тераса Велике Мораве, Млаве, Дунава и Пека. Само се кратке деонице коридора налазе на теренима изграђеним од миоценских (код Голупца) и плиоценских конгломерата, шљункова и пескова (на пожаревачкој греди). Коридор пресеца три веће реке (Велика Морава, Млава – старо и ново корито и Пек), као и више малих, периодских водотока (Курјачка, Кисиљевачка, Бикињска, Туманска река и др.).

Предео у ширем окружењу коридора снажно је антропогено измењен, првенствено пољопривредном делатношћу, изградњом насеља, индустријских и инфраструктурних објеката и експлоатацијом лигнита у костолачком угљеном басену. Пољопривредно земљиште је на 56% површина од чега су око 8% ливаде и пашњаци, шуме и жбунаста вегетација заузимају 32%, вештачке површине 8% (насеља и др.), водене и влажне површине и гола земљишта 4%.

У педолошком покривачу заступљена су алувијална и ливадска земљишта у долинским наносним равницама Велике Мораве, Млаве, Дунава и Пека, затим излужени чернозем на пожаревачкој греди и између Братинца и Сиракова, гајњаче између Мајиловца и Тополовника и песковита земљишта (лесоидне и мрке пескуше, живи и слабо везани пескови) од Кумана и Великог Градишта, преко Браничева до Радошевца.

Шуме су представљене изданачким састојинaма цера, китњака, сладуна, лужњака, тополе, брезе, јасике и багрема и вештачки подигнутим састојинама топола, црног бора, осталих лишћара и четинара. Знатно је присуство шикара и шбљака са карактеристичним врста дрвећа и жбуња (грабић, црни граб, клен, глог, црни јасен), линијско галеријско дрвеће и жбуње дуж речних токова (са врбама, тополом и црном јовом), на међама парцела и дуж путева. Државне шуме захватају око 30% укупних шумских површина и уређене су у оквиру четири газдинске јединице („Доњи Пек – Чезава”, „Острво – Стиг”, „Горица – Рујак” и „Острво”) којима газдују ЈП „Србијашуме”, ШГ „Северни Кучај” из Кучева и једном газдинском јединицом (ГЈ „Чезава” на делу КО Голубац) којом газдује ЈП „Национални парк Ђердап”. Већи део државних шума на ширем планском подручју добио је међународни еколошки сертификат као шуме високе заштитне вредности (High Conservation Value Forests – HCVF) у категорији HCVF – 4 (подручја која пружају основне природне користи у критичним ситуацијама, и то као шуме под сталном заштитом/ван газдинског третмана и шуме за заштиту земљишта од ерозије). Угроженост шума од пожара није посебно изражена с обзиром да највећи део обраслих површинa представљају лишћарске састојине, шикаре и шибљаци који се сврставају у IV–VI (средњи и мали) степен угрожености од пожара.

У границама Просторног плана, на земљишту које није планирано за изградњу, максимално ће се очувати постојећа намена површина и природне карактеристике подручја, као и пољопривредне, еколошке, рекреативне и пејзажно-естетске функције ораница, башта, група и појединачних стабала, живица, кошаница, воћњака и травних површина. Планско подизање зелених појасева поред пута одвијаће се тако да се што верније репродукује садашња, питома, лепа и привлачна предеона слика подручја. Препоручује се формирање и одржавање континуалног појаса мултифункционалног заштитног зеленила (смена дрвореда и жбуња) од врста отпорних на аерозагађење које лишћем и плодовима не привлаче животиње, са израженом функцијом заштите од ветра и средњег и високог домета заштите од буке. Предност треба дати аутохтоним врстама (минимално 50% врста), отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу, а као декоративне могу се користити и неинвазивне и неалергене егзоте. Не препоручује се коришћење следећих врста дрвећа и жбуња: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Atlanthus altissima (кисело дрво), Fraxinus americana (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica (пенсилвански јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila (ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна сремза) и алергених врста тополе.

При регулацији водотока предност дати тзв. натуралном уређењу и биотехничким мерама, са што мање видљивог бетона, камена и геометријски правилних линија регулације. Мостове планирати и пројектовати тако да простори испод њих могу бити у функцији еколошких пролаза за животиње, а посебно за несметано кретање акватичних организама (риба, гмизаваца, водоземаца, видри). Гнезда ретких и угрожених врста птица (роде, грабљивице и др.), не смеју се уништавати и оштећивати, нарочито у периоду од 20. фебруара до 15. јуна, а уколико се то не може избећи онда гнезда изместити на другу локацију.

Планска решења не индикују непожељне промене стања природе, односно вредности живог света, геонаслеђа и предела. Планирани просторни развој основне намене подручја као саобраћајног коридора не изазива у значајном обиму и интензитету уништавање и нарушавање дивљих врста и њихових станишта, неповољне промене површина под природном и полуприродном вегетацијом, оштећивање морфолошких и хидролошких обележја.

У коначним границама просторног плана, односно на подручју коридора државног пута, чија површина износи око 1026 ha, дрвенаста вегетација са шумама (124,54 ha) и жбуњем (49,27 ha) заузима 16,72% простора, док су највеће површине под пољопривредним земљиштем, односно ораницама, баштама, воћњацима и виноградима (662,38 ha или 63,77%) и вештачким и природним ливадама (99,60 hа или 9,91%). Вештачке површине (зграде и други објекти у насељима и изван насеља – 57,02 ha), гола земљишта (првенствено постојећи путеви – 44,61 ha), воде и влажна земљишта (1,30 ha) захватају укупно 9,60% површине коридора. На половини дужине (око 33 km) државни пут је планиран трасом постојећих путева, чиме се у значајној мери умањују неповољни ефекти на природу. На делу трасе који не иде постојећим државним путем (око 34 km), пут ће прећи преко површина обраслих шумском и жбунастом вегетацијом на дужини око 4,5 km (око 13%). У појасу пута (регулационом појасу) нема стабала ширине крошње веће од 12 метара, нити старих, репрезентативних и у другом погледу значајних примерака дендрофлоре.

У спровођењу просторног плана обавезна је примера мера заштите природних вредности, односно дивљих врста и њихових станишта, предела и геонаслеђа утврђених у складу са Законом о заштити природе. Студијом о процени утицаја изградње државног пута на животну средину испитаће се могући ефекти изградње и функционисања те саобраћајнице на претходно наведене врсте угрожених биљака, на орла белорепана и на станишта која су непосредној близини коридора и утврдити потребне мере њихове заштите, као и утврдити ближе мере заштите осталих природних вредности које се том приликом (израде студије) евентуално установе у појасу пута и његовом непосредном окружењу.

Сходно Закону о заштити природе, уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др) која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да о налазу обавести министарство надлежно за послове заштите животне средине у року од осам дана од проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.

3.3.2. Заштита непокретних културних добара

У границама Просторног плана, односно коридора планираног државног пута, не налазе се објекти, археолошка налазишта и друга места која сходно Закону о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон, 99/11 – др. закон и 6/20 – др. закон) имају статус заштићеног непокретног културног добра, нити евидентираног културног добра под претходном заштитом.

Према акту о условима чувања, одржавања и коришћења и мерама техничке заштите непокретних културних добара који је за потребе овог просторног плана издао Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево и према одговарајућим регистрима културних добара у ширем окружењу Просторног плана (катастарске општине кроз које пролази планирани коридор) налази се 26 заштићених/утврђених непокретних културних добара и то: споменика културе (22), археолошких налазишта (2), просторно културно-историјске целине (1) и знаменита места (1), од којих је један споменик културе категорисан као непокретно културно добро од изузетног и један од великог значаја, а једно знаменито место је непокретно културно добро од великог значаја (Табела 4).

Табела 4. Заштићена непокретна културна добра у ширем окружењу Просторног плана

ЈЛС/КО

бр.

Назив и локација

Врста и заштитни

статус НКД

ГРАД СМЕДЕРЕВО

Враново

1

Орнице

Заштићено археолошко налазиште

2

Црква Св. Тројице

Заштићен споменик културе

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Пожаревац

3

Зграда СО Пожаревац (некадашњег Начелства окружја пожаревачког)

Заштићен споменик културе – НКД од великог значаја

4

Стара зграда у Пожаревцу, Немањина 46. Пожаревац

Заштићен споменик културе

5

Две старе зграде, Немањина 31, Пожаревац

6

Споменик српским војницима 1912–1918. у Пожаревцу

7

Епископски двор у Пожаревцу, Хајдук Вељкова 2

8

Саборна црква Св. Арханђела Михаила и Гаврила, Пожаревац,

9

Црква Св. Николе, Пожаревац

10

Гроб и споменик Васе Пелагића и Димитрија Марковића, Пожаревац

11

Спомен парк Чачалица

Заштићено знаменито место – НКД од великог значаја

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Велико Градиште

12

Зграда СО Велико Градиште

Заштићен споменик културе

13

Црква Св. арханђела Гаврила

14

Стара електрана, управна зграда и канали на реци Пеку

15

Трг Бориса Кидрича, парк, Улица Маршала Тита и Трг Младена Милорадовића у Великом Градишту

Заштићена просторно културно-историјска целина

16

Локалитет Пинкум Велико Градиште

Заштићено арехолошко налазиште

Кисиљево

17

Црква Св. Николе, Кисиљево

Заштићен споменик културе

Курјаче

18

Манастир Нимник, Курјаче

Кусић

19

Воденица Војислава Стефановића, Кусић

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ

Браничево

20

Црква Св. пророка Јеремије, Браничево

Заштићен споменик културе

Голубац

21

Зграда у улици Голубачки трг, Голубац

26

Зграда у улици Цара Лазара

22

Црква Св. Николе, Голубац

23

Средњовековна тврђава Голубачки град

Заштићен споменик културе – НКД од изузетног значаја

24

Локалитет Ливадица

Заштићено археолошко налазиште

Радошевац

25

Кућа Јелице Стричевић, Радошевац

Заштићен споменик културе

Грађевинске и друге активности, посебно на местима где се врши уклањање земље, раде ископи, денивелација, насипи и други земљани и грађевински радови, без обзира на дубину, подлежу условима и мерама заштите које утврђује надлежни Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, уз обавезно присуство и контролу археолога који ће вршити стални надзор над извођењем грађевинских и других радова. Осим прибављања услова и мера заштите у законом утврђеној процедури, обавеза инвеститора и извођача радова је да о почетку радова благовремено обавести надлежну установу заштите и обезбеди потребне организационе и финансијске услове за археолошки надзор.

Прибављање и спровођење услова и мера истраживања, техничких мера и других радова на местима и објектима за које се на основу података надлежне установе или других сазнања претпоставља или зна да имају културне вредности уређени су Законом о заштити културних добара, а посебно су значајне следеће обавезе инвеститора, извођача радова и установа заштите културних добара утврђене тим законом:

– уколико се у току грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта и археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен;

– ако постоји непосредна опасност оштећења археолошког налазишта или предмета, наведени завод привремено ће обуставити радове док се не утврди да ли је непокретност или ствар културно добро или није;

– ако надлежни завод за заштиту споменика културе не обустави радове, радове ће обуставити Републички завод за заштиту споменика културе;

– инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра које ужива претходну заштиту које открије приликом изградње, до предаје добра на чување надлежној установи заштите.

Ради обезбеђења транспарентности и ефикасног спровођења заштите културних добара као и информисаности инвеститора и других носилаца развојних активности, неопходно је да поступку издавања услова и мера заштите за израду техничке документације за изградњу пута, установа надлежна и одговорна за заштиту културних добара утврди прецизне и детаљне локацијске карактеристике простора/зона и објеката са претпостављеним (потенцијалним, очекиваним) културним вредностима.

3.3.3. Утицај на животну средину и мере заштите

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите животне средине и природе утврђених прописима. У том смислу се, на основу анализе и оцене стања животне средине и на основу процењених могућих утицаја, дефинишу смернице за заштиту животне средине.

Смернице за заштиту имају за циљ да идентификоване негативне утицаје на животну средину усмере у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне средине и здравља људи. Оне служе и да би позитивни утицаји задржали такав тренд. Смернице за заштиту омогућавају развој и спречавају конфликте у простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја.

На основу резултата извршене мултикритеријумске анализе приоритетних активности које су предвиђене планским документом, утврђују се смернице за заштиту животне средине које су дате за планирани државни пут и пратеће садржаје, односно за оне објекте који по природи свог функционисања могу представљати значајне загађиваче.

Опште смернице за заштиту животне средине су следеће:

– адекватно спровођење прописа који се односе на заштиту животне средине и спровођење преузетих међународних обавеза, које се односе на сектор саобраћајне инфраструктуре и сектор заштите животне средине;

– обавезно спровођење смерница за заштиту животне средине дефинисаних у Стратешкој процени утицаја и њихова детаљна разрада у процесу имплементације Просторног плана, односно кроз израду пројектно-техничке документације за појединачне пројекте и студије о процени утицаја на животну средину у складу са законском регулативом;

– обавезно спровођење мониторинга квалитета животне средине у складу са релевантном законском регулативом и Програмом праћења стања животне средине дефинисаним у Стратешкој процени утицаја;

– обавезно обезбеђивање надокнаде у складу са релевантним прописима власницима објекта који су директно угрожени реализацијом државног пута (заузимање тј. уклањање објеката на траси будуће саобраћајнице и сл.);

– обезбеђивање едукације и учешће јавности у свим фазама реализације пројеката у сектору саобраћајне инфраструктуре.

1) Мере заштите ваздуха

За време извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера како би се негативни утицаји на квалитет ваздуха свели на минимум:

– у циљу спречавања неконтролисаног разношења грађевинског материјала транспортним средствима потребно је спроводити чишћење возила пре изласка на јавне површине, као и обавезно прекривање или влажење материјала који се транспортује како не би дошло до његовог развејавања;

– по сувом и ветровитом времену спроводити редовно влажење површина са којим може доћи до развејавања прашине;

– обавезно обезбедити техничку исправност механизације, редовним (по потреби ванредним) техничким контролама норми емисије штетних гасова.

Уколико се у непосредној близини налазе угрожени објекти, пројектном документацијом је потребно предвидети следеће мере:

– формирање зелених заштитних шумских појасева, од различитих засада отпорних на загађење ваздуха;

– израда пројекта пејзажног решења за заштиту од загађења ваздуха у непосредној близини пратећих садржаја.

2) Мере заштите од буке

Претходном анализом утицаја на животну средину државног пута извршена је анализа утицаја саобраћајне буке. Дуж трасе планираног државног пута лоцирано је више насеља која у планском периоду могу бити изложена прекомерним нивоима буке у току изградње и у току експлоатације. У фази израде Идејног пројекта, односно Студије о процени утицаја на животну средину, потребно је извршити моделовање саобраћајне буке и на основу резултата предвидети мере у току изградње и у току експлоатације, које су неопходне за умањење утицаја буке на околину.

У току извођења радова потребно је предузети следеће мере заштите:

– спроводити редован мониторинг буке у непосредној близини градилишта;

– захтевати од извођача радова да поштује мере ублажавања од буке;

– приликом извођења радова користити модерну опрему са пругушивачима буке (опрема која задовољава захтеве Директиве EC/2000/14);

– придржавати се уобичајних радних сати у току дана;

– у близини насеља рад са бучном опремом треба да буде ограничен, обавезна употреба заклона.

Пре пуштања државног пута у експлоатацију, а на основу локацијских услова, урадити техничку документацију за техничке мере заштите од буке унутар појаса пута (Пројекат за грађевинску дозволу техничких мера заштите од буке и Пројекат за извођење техничких мера заштите од буке), при чему обезбедити следеће мере заштите:

– на местима где долази до прекорачења саобраћајне буке, у близини насељених места и објеката, потребно је планирати техничке мере заштите – конструкције за заштиту од буке;

– конструкције за заштиту од буке морају задовољавати акустичне, конструктивне и визуелне карактеристике;

– конструкције је потребно димензионисати и реализовати за плански период од најмање десет година, са могућношћу етапне надоградње.

3) Мере заштите тла

Земљиште на подручју Просторног плана је релативно очувано од загађења и великим делом погодно за производњу хране.

Ради заштите државног пута од спирања и одроњавања, предвидети озелењавање травом, шибљем и другим аутохтоним растињем које не угрожава прегледност пута косина, усека, засека и насипа, као и друге косине у путном земљишту на локацијама где је то могуће и ако карактеристике терена то омогућавају.

Ради заштите и спречавања неповољног утицаја радова на изградњи планираног државног пута на квалитет земљишта потребно је предузети следеће мере:

– изградити контролисани систем одвођења атмосферских вода са коловоза до сепаратора за пречишћавање;

– хумусни материјал који ће бити скинут приликом изградње потребно је користити за хумузирање косина насипа. Начин и место његовог депоновања утврдити приликом израде пројектно-техничке документације;

– приликом изградње избећи непотребно збијање тла;

– увести забрану отварања неконтролисаних приступних путева појединим деловима градилишта;

– све манипулације нафтом и њеним дериватима у току процеса градње, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту уз максималне мере заштите како не би дошло до просипања;

– сва амбалажа за уље и друге нафтне деривате сакупљати и односити на контролисане депоније извођача радова, са којих се контролисано односи преко овлашћеног комуналног предузећа;

– обавезно је паркирање машина само на уређеним местима;

– уколико дође до загађења тла уљем и нафтним дериватима, на тим местима обавезно се уклања део земљишта и односи на депонију предвиђену за такву врсту отпада;

– забрањено је прање машина и возила у зони радова;

– забрањено је прања миксера и одстрањивање преосталих делова бетонске масе на било које површине ван непосредне површине пута;

– за сва позајмишта и депоније израдити потребну техничку документацију (пројекти рекултивације);

– изградити контролисани систем одвођења атмосферских вода са коловоза до сепаратора за пречишћавање.

4) Мере заштите вода

Заштита вода и њихово коришћење остварује се у оквиру интегралног управљања водама спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, квалитета и количина. Воде се могу користити, а отпадне воде испуштати уз примену одговарајућег третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност од загађивања. Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање. Ради заштите и спречавања неповољног утицаја државног пута на квалитет вода потребно је предузети следеће мере:

– обавезно је очување квалитета површинских и подземних вода у складу са захтеваном класом квалитета;

– у близини водотокова кориситити само квалитетан материјал за насип, као што је шљунак без примеса земље или других нечистоћа;

– приликом израде техничке документације предвидети зоне од биљног покривача између саобраћајнице и водних тела;

– испуштена вода у реципијент квалитетом мора да одговара прописима, што се доказује пројектом за водотокове и подземне воде;

– пројектно-техничком документацијом предвидети заштиту ерозија и седиментације;

– пројектно-техничком документацијом предвидети решење обезбеђивања изворишта подземних и површинских вода и заштиту водоносних слојева од загађења;

– на местима укрштања пута са водотоком обезбедити протицање меродавних рачунских великих вода грађењем пропуста и мостова;

– државни пут не сме да прекине водоносне слојеве, уколико пресеца техничком документацијом предвидети дренажни слој којим ће се сачувати континуитет водоносног слоја;

– одводњавање атмосферске воде мора да се обезбеди контролисаним системом одвођења атмосферских вода са коловоза до сепаратора за пречишћавање пре упуштања у реципијент;

– сви објекти који су у функцији државног пута, ако испуштају отпадне воде у водоток морају обезбедити третман вода до друге категорије по свим параметрима дефинисаним категоризацијом водотокова;

– приликом пројектовања система за одводњавање отпадних вода са коловозне површине посебну пажњу обратити на местима укрштања државног пута са водотоковима ради спречавања директног изливања штетних материја у реципијенте;

– доношење акта који регулише обим и временске интервале поступка контроле, чишћења и према потреби поправке објекта одводњавања површинских вода и објеката за њихово пречишћавање.

– при регулацији водотока предност дати тзв. натуралном уређењу и биотехничким мерама, са што мање видљивог бетона, камена и геометријски правилних линија регулације.

5) Мере заштите природних добара, флоре и фауне

Опште мере заштите заштићених подручја природних вредности, флоре и фауне дате су у подпоглављу 3.3.1. Просторног плана.

У фази изградње државног пута потребно је спровести мере заштите како би се утицаји на флору и фауну посматраног простора минимализовали, и то:

– градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање;

– при избору локације водити рачуна да то не буде простор са израженим карактеристикама флоре и фауне како би се избегао непотребан губитак биотопа;

– у случају да је у периоду припреме локације и извођења радова неопходно уклонити шумску вегетацију у одређеном обиму, неопходно је одабрати, обележити дозначним жигом и евидентирати стабла за сечу (извршити дознаку), испланирати извлачење и складиштење дрвне запремине, до њене предаје власнику (кориснику) земљишта са кога је вегетација уклоњена;

– потребно је дефинисати локације евентуалних позајмишта земље, изворишта камена и локације за одлагање откривке (јаловине), коју након извршених радова треба искористити за санацију позајмишта;

– адекватан мониторинг загађености ваздуха и земљишта, у складу са са законском регулативом;

– у случају да током радова на локацији дође до хаваријског изливања горива, уља и других опасних и штетних материја и супстанци, неопходно је извођачким пројектом предвидети благовремену евакуацију загађеног земљишта на место и под условима надлежне комуналне службе и тренутну санацију терена.

На траси саобраћајног коридора планирани су екодукти (денивелисани пролази) за домаће животиње у руралним пределима и дивље животиње у еколошки значајним подручјима, посебно у близини Националног парка Ђердап. Пролази су ограђени како би се спречио излазак животиња на саобраћајницу. Број и тачна позиција подземних или надземних пролаза ће се утврдити на основу потреба и праћења миграторних кретања врста између станишта. Димензије и услови уређења ће се утврдити од стране надлежног завода у току израде техничке документације.

3.3.4. Мере заштите од удеса и мере заштите у ванредним ситуација

С обзиром на чињеницу да постоји вероватноћа удеса возила која транспортују опасне материје неопходно је предвидети посебне мере заштите у таквим ситуацијама. Низ мера које су планиране у склопу опште заштите животне средине имају свој пуни смисао и обезбеђују значајну поузданост читавог система и у случајевима хаваријских загађења. Насипи преко пет метара и мостови преко водотокова представљају најугроженија места на државном путу на којима постоји највећи ризик од загађења услед акцидента.

Имајући у виду значај подручја кроз које пролази траса будућег државног пута потребно је да се у фази израде техничке документације предвиде мере превенције и мере санације.

Мере превенције су:

– обавезно предвидети техничке мере заштите у попречном профилу пута (издигнути ивичњаци, попуњавајући слојеви, хидроизолациони слојеви);

– студијом процене утицаја на животну средину обавезно предвидети мере заштите у фази градње и у фази експлоатације;

– обавезно предвидети мере ограничења брзине за возила која превозе опасне терете које су предвиђене Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 – др. закон) и Законом о транспорту опасног терета („Службени гласник РС”, бр. 104/16, 83/18, 95/18 – др. закон и 10/19 – др. закон);

– потребно је планирати депоновање одређених количина сорбента и одговорајуће механизације у бази за одржавање државног пута.

Мере санације су:

– у фази пројектовања треба предвидети мере евакуације и неутрализације токсичних супстанци;

– у случају хаварије возила са опасним теретом (у прашкастом, грануларном, течном или гасовитом стању) саобраћај обавезно зауставити, пребацити на другу траку државног пута и послати захтев специјализованој служби у најближем месту или бази за одржавање или Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова;

– потребно је оганичити истицање опасне материје;

– потребно је ограничити изливену течност на простор на који се излива;

– прикупљене материје третирати са посебним поступцима регенерације и њихово депоновање на специјализоване депоније;

– обавезна употреба специјалних сорбенаса и других средстава за деконтаминацију терена и санирање последица на месту изливања опасних материја;

– уколико дође до загађења у границама и ван граница појаса пута обавезно применти методе ремедијације, како земљишта, тако и подземних вода уколико дође до контакта;

– техничком документацијом предвидети превентивне и оперативне мере заштите, реаговање и поступке санације за случај хаваријског изливања опасних материја у околину.

За превентивну заштиту од пожара, као и његово успешно елиминисање, примењиваће се Закон o заштити од пожара („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 20/15, 87/18 – др. закон и 87/18), утврђене мере и критеријуми противпожарне заштите. Приликом израде техничке документације, потребно израдити елаборат о заштити од пожара и прибавити сагласност на техничку документацију Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова.

3.4. УТИЦАЈ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА НА ФУНКЦИОНИСАЊЕ НАСЕЉА И РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ

Мрежа насеља

Кључну улогу за функционисање насеља и исказивање успешности просторног развоја у зони утицаја планираног државног пута има повећање приступачности насеља. Побољшана приступачност са једне стране и саобраћајно растерећење обилазницама урбаних подручја Пожаревца и Великог Градишта, са друге, имплицира боље позиционирање центара у мрежи насеља и јачање свих облика просторне мобилности становништва, чиме се, дугорочно гледано, очекује ефекат на обнављање потенцијала социоекономског развоја у свим насељским центрима планског подручја и његовог ширег окружења.

Мрежу насеља у ширем окружењу Просторног плана чини 25 насеља у исто толико К.О. и она обухвата фрагменте мреже насеља града Смедерева (3 насеља, тј. 11% насеља са територије града Смедерево); града Пожаревца (7 насеља, са градским центром Пожаревцем, тј. 26% насеља са територије града Пожаревца); општине Велико Градиште (10 насеља, укључујући општински центар и градско насеље Велико Градиште, тј. 38% насеља ове општине); и општине Голубац (5 насеља, којима припада и општински центар Голубац, тј. 21% насеља са територије општине).

У погледу демографске величине, према Попису 2011. године, у ширем окружењу се идентификују следеће категорије насеља: 1) патуљаста (са мање од 250 становника) – Ђураково, Поповац, Поникве и Радошевац; 2) мала (од 251 до 500 становника) – Берање, Братинац, Кумане, Триброде и Усије; 3) средња мања (од 501 до 750 становника) – Бубушинац, Кисиљево, Кусиће и Сираково; 4) средња већа (од 751 до 1.000 становника) – Баре, Драговац, Мајиловац, Тополовник и Браничево; 5) велика остала насеља (преко 1.000 становника) – Враново, Мала Крсна, Скобаљ, Ћириковац и Голубац; и 6) градска насеља (од 5.000 до 45.000 становника) – Пожаревац и Велико Градиште.

Према морфолошкој структури, у подунавско-поморавском појасу су заступљена збијена села линеарног друмског типа. Због специфичног развоја путне мреже наглашен је процес ширења друмских села, нарочито у правцу и око градских центара, а тај процес се одвија стихијски, уз појаву бесправне градње, непотребног заузимања пољопривредног земљишта и др. На тај начин се као последица често јавља нарушавање квалитета функција заједничког живљења и комуналног опремања насеља, безбедности људи, угрожавање функција пољопривредних домаћинстава, ремећење еколошких вредности као и смањење функције путева.

Највећи део територије Просторног плана и ширег окружења је обухваћен функционалним урбаним подручјима Смедерева и Пожаревца. Градски центар Смедерево, који се непосредно граничи са подручјем Просторног плана, јесте нодус високог степена централитета под чијим се директним и индиректним утицајима врши демографски, функционални, социоекономски и физиономски преображај околних насеља (Враново, Мала Крсна и Скобаљ, тј. дуж ДП IIа реда број 158 (Мала Крсна – Велика Плана)). Смедерево истовремено гравитира функционалном урбаном подручју Београда, чији је значајан комплемент у укључивању у развојне процесе и токове европских мултимодалних коридора VII (развојне осовине I ранга дуж међународног водног пута Дунавом, којом је у целости обухваћено подручје Просторног плана) и коридора X (ауто-пут Е-75). Нарочито се истиче улога Смедерева као тачке укрштања праваца Београд – Источна Србија, Београд – Велико Поморавље, источна и југоисточна Војводина – Велико Поморавље. Пожаревац је центар националног значаја који је смештен на укрштању саобраћајних коридора другог реда (јужни и источни правац) у оквиру Моравске развојне осовине. Развојем коридора планираног државног пута, у пуној мери ће доћи до изражаја поларизацијски утицај и стварање интензивнијих развојних веза Пожаревца ка Смедереву и Малој Крсни на западу, као и ка Великом Градишту и Браничеву на истоку. Поларизацијски утицај општинских центара Велико Градиште и Голубац на насеља ширег окружења ће се релативно слабије исказати у односу на утицај који врше Пожаревац и Смедерево. Насеље Велико Градиште у Подунавској зони, са претежно развијеним секундарним и терцијарним секторима делатности представља доминантан центар развоја за насеља Кусиће и Кисиљево у његовом непосредном окружењу. Насеље Голубац на општинском нивоу концентрише административне и управне функције, привредне делатности, трговину и услуге, а у новије време и туризам. Његови поларизацијски утицаји на насеља планског подручја су ограничени на непосредно окружење, тј. на локални центар Радошевац.

Детерминисање улоге и значаја у мрежи насеља осталих центара која су у зони утицаја државног пута IБ реда, исказује се пре као оријентација – полазиште, а не као планско решење. Имајући у виду одреднице просторних планова обухваћених јединица локалне самоуправе, издвајају се следећи насељски центри:

– насеља са развијеним основним функцијама за задовољење дела свакодневних потреба становништва: Драговац, Ћириковац и Бубушинац. Она припадају мешовитом типу насеља која се развијају као пригрaдскa друмскa нaсeљa која гравитирају Пожаревцу, сa тeндeнциjoм фoрмирaњa урбaнo-рурaлнoг кoнтинуумa. У овој групацији је и Мајиловац (општина Велико Градиште) у чијој се зони утицаја налазе економски снажнија сеоска насеља (Сираково, Ђураково, Кисиљево, Тополовник и Кумане) са већ зачетим функцијама центара и тенденцијом згушњавања. Такође, овој групи центара придружује се Браничево (општина Голубац) које, поред развијених основних функција, има зачетке туристичке понуде (друго је по туристичкој понуди насеље општине Голубац);

– сеоски центри и насеља са ограниченим функцијама: Братинац и Баре (град Пожаревац), заснивају свој функционални централитет на елементарним jaвним, упрaвним и сeрвисним сaдржajимa нa нивoу мeсних зajeдницa и месних канцеларија. Капацитети oвих сaдржaja oдгoвaрaју брojу кoрисникa нa нивoу зajeдницe нaсeљa. Oсим oснoвних пoтрeбa, постојећи функционални садржаји не oбeзбeђују aглoмeрaтивнe, сoциoeкoнoмскe и дeмoгрaфскe рaзвojнe eфeктe;

– насеља са специфичним функцијама: Усије, које се развија као викенд-насеље узводно од Голупца на обали Дунава; и

– остала насеља (примарна села), која се ослањају на своје центре гравитационих подручја и центар града/општине за разноврсне услуге вишег степена, а у њима је акценат на мешовитој намени, нарочито на могућностима за укључење у сеоски туризам.

Планирана деоница државног пута може се поделити на поддеонице које се налазе ван подручја насеља и поддеонице које се налазе на подручју насеља (тангирају грађевинска подручја). Евидентно се дуж путних праваца државних путева дешавају на веће морфолошке промене у мрежи насеља, у смислу функционалног и физичког повезивања насеља, планског, мада делимично и спонтаног релоцирала одређених производних погона из урбаних центара у рубна насеља, чиме се шире урбанизацијски утицаји на окружење. У саобраћајном погледу, доминантна функција на подручју насеља је вођење транзитних токова и преко раскрсница повезивање путне мреже насеља са путем. Нагласак је на усклађености положаја раскрсница са функционалним рангом пута са једне стране, и потребама развоја насеља и привреде, са друге стране, уз истовремено унапређење квалитета капиларне путне мреже (остали државни путеви и општински путеви) чиме ће се остварити планирано повезивање те мреже са ауто-путем Е-75 и реком Дунав као међународним водним путем Е-80.

Привреда

Привреду у ширем окружењу Просторног плана карактерише недовољна диверзификаност. Док су значајно заступљене пропулзивне индустријске гране (металски и прехрамбени комплекс) у развијеним привредним срединама попут Пожаревца као полифункцијског националног урбаног центра, у неразвијеним општинама су претежно заступљене традиционалне индустријске гране као што су дрвнопрерађивачка, текстилна индустрија, прерада неметала и прехрамбена индустрија, које су подложне технолошком застаревању, губљењу конкурентске способности и тржишта. Услед различитости природних и створених услова, уочава се издиференцираност простора на два типа пољопривреде: тржишно мешовите пољопривреде са превагом биљне производње (Мmr) која је карактеристична за општине Голубац и Велико Градиште; и тржишно мешовите пољопривреде са превагом биљне производње и значајним уделом воћарства (Мmf) која је типична за градове: Смедерево и Пожаревац. Незавршени процеси реструктурирања (нарочито својинске трансформације), недостатак инвестиција, недовољно развијен сектор малих и средњих предузећа, уз друге ефекте досадашњег тока транзиције, одразили су се на успорену ревитализацију индустрије и унапређење њене конкурентности и иновативности, а посебно на смањење индустријске запослености. У туризму је недовољно искоришћен потенцијал богатства мотива, природне и културне баштине и приступачности (положај на Дунаву – деоници коридора VII, и гравитациона зона ауто-пута Е-75).

Досадашњи развој примарног сектора базиран је на тржишно мешовитој пољопривреди са нагласком на ратарској, воћарској, повртарској и сточарској производњи, мада је последњих деценија запажена тенденција запостављања сточарства. Одрживо коришћење пољопривредног земљишта у спрези је са развојем транзитног саобраћаја и комплементарне делатности туризма. Императив је омогућавање остварења одрживог развоја пољопривредне производње у зони утицаја коридора и максимално очување постојећег квалитета пољопривредног земљишта. Изазове свакако представљају већа фрагментисаност и дисекција пољопривредног земљишта због нужног проласка пута преко пољопривредних површина, као и условљености социоекономске природе (старосна доб активних пољопривредника, њихов ниво општег и стручног образовања, застарелост опреме за квалитетну обраду земљишта, недостатак савремене опреме за наводњавање и др.).

Међутим, потенцијали за развој пољопривреде на овом подручју се сагледавају кроз валоризацију утицаја планираног државног пута, тј. бољих могућности транспорта стандардних, класичних пољопривредних производа (жито, поврће, индустријске културе, воће), као и специфичних пољопривредних производа (производи са еко префиксом, храна дефинисаног географског порекла, маргинални пољопривредни производи, нпр. са малих сеоских газдинстава, мед, млеко, лековито биље и др.). Осим тога, са циљем постизања веће конкурентности пољопривредних производа потребно је појачати економско-тржишну повезаност пољопривреде, пратећих индустрија и, нарочито, ускладити их за захтевима корисника инфраструктурног коридора државног пута. Затим, циљ је побољшање асортимана пољопривредних производа прилагођавањем производње по количини, квалитету и конкурентности захтевима тржишта али и положају на коридору. Такође, пажњу је потребно посветити постепеном увођењу нових линија и производа, осавремењивању амбалаже и паковања и њиховом усклађивању са потребама корисника пута и крајњих корисника. Нарочито се треба усмерити на успостављање модернијег рада менаџмента и маркетинга, који ће сагледати и у пуној мери искористити значај геостратешког положаја производних и трговинских капацитета дуж ове важне деонице.

Размештај индустријских капацитета се заснива на јачању привредне конкурентности и територијалне кохезије након реализације планиране деонице државног пута IБ реда, уз пуно уважавање стратешких приоритета: опоравак индустрије; децентрализација и дисперзија неких индустријских функција из изразитих индустријских центара (Смедерево, Пожаревац) у остала насеља нижег ранга, диференциран развој малих и средњих предузећа која треба да допринесу већем запошљавању (Велико Градиште) и унапређење и модернизација постојећих облика прерађивачке индустрије чиме се директно отварају могућности за развој туризма, угоститељства, речног и друмског транспорта (Голубац).

Нарочит потенцијал за развој индустрије има Мала Крсна, која већ сада представља мали индустријски центар (до 250 запослених), где се на површини од 4,2 ha одвија производња грађевинског материјала (према новој номенклатури делатности реч је о сектору вађења руде и камена) и бетонских производа. У питању је сировински оријентисана производња са знатним ефектима у просторно-физиономској структури подручја, израженим неповољним еколошким утицајем на окружење и ограниченим просторним могућностима за ширење. До сада, због неадекватно валоризованог положаја насеља као железничког пункта, није дошло до снажнијег привредноразвојног импулса заснованог на складишно-претоварним, односно, дистрибутивним функцијама у регионалним размерама. Ове активности су се спонтано развиле између Коридора X и железничке пруге, дуж државног пута I реда. У циљу спречавања даљег спонтаног и бесправног развоја, а у правцу и рационалног коришћења локалитета неопходно је плански организовати и уредити простор. Ова зона би могла да преузме део трговинских, посредничких и сервисних функција Смедерева, што с аспекта задовољавања потреба становништва околних насеља има велике предности (приступачност, децентрализација индустрије у мања насеља планског подручја и смањен обим дневних миграција радника ка Смедереву, односно привлачење миграционих токова становништва у друге центре града Смедерева и др.).

Највише ресурса у ширем окружењу има за развој пољопривредно-прерађивачких капацитета (индустрија меса и месних прерађевина, прерада млека, производња и конзервирање воћа, производња пива, производња сточне хране, прерада житарица и складиштење и др.). Највећи индустријски погони у агрокомплексу су на територији града Пожаревца: концерн „Бамби–Банат” а.д. (кондиторска индустрија), „Житостиг” а.д. МДД Имлек „Млекара”, „Стижанка” фабрика сточне хране, „Воћепродукт” (прерада и конзервисање воћа, поврћа), „Филип” (складиштење житарица и сушаре), „Агракс”, ПИТ – Комерц „панефино”, „Рас продукт”, „Пољопривреда” за пољопривредну и сточарску производњу, „Стиг” Завод за пољопривреду, „Храстовача” пољопривреда и промет (гајење жита и фарма јунади) Кличевац, погон сокара и млин (Братинац) и др. Основни пољопривредно-прерађивачки капацитети (млекаре, пекаре, кланице) налазе се у неколико већих приградских и ванградских места града Смедерева (Скобаљ). У Великом Градишту предвиђен је развој радно-индустријске зоне, претежно са објектима прерађивачке индустрије, као и складиштења и прераде пољопривредних производа. Развој прерађивачке индустрије у обухвату општине Голубац предвиђа изградњу индустријске зоне са пажљивим избором делатности које не загађују животну средину (паковање) у насељу Радошевац (због близине викенд зона) и организовање прерађивачке делатности у мањим погонима на ресурсима у пољопривредној производњи у Браничеву, као и у другим сеоским центрима и примарним сеоским насељима.

Поред знатног удела агрокомплекса у индустрији, Пожаревац као полифункционални центар има развијене и друге гране индустрије: машиноградња, производња грађевинских материјала, експлоатација песка и шљунка, металопрерађивачка делатност, производња намештаја, конфекције, обуће и др. Привредни погони највећим делом лоцирани су у индустријскoj зони у Пожаревцу, површине око 215 hа. За индустријску делатност користи се око 125 hа, док простори за складишта, стоваришта и друге садржаје захватају око 90 hа.

У неколико насеља постоје капацитети мале привреде, са нагласком на експлоатацију и прераду грађевинског материјала и производњу амбалаже.

Специфичан развојни потенцијал општине Голубац у обухвату Просторног плана је могућност отварања луке, са слободном зоном и робно саобраћајним терминалом у насељу Усије на Дунаву, због близине румунског града Молдова Веке са луком, што подстиче прекограничну сарадњу.

Такође, постоје потенцијали за коришћење нових енергетских ресурса (ветар) тако да је планирано ветро поље у Браничеву.

На основу туристичке валоризације, потенцијали ширег окружења се могу оценити као релативно повољни у погледу богатства мотива, природне и културне баштине и приступачности (путне везе коридора X са коридором VII – Дунавом), тако да представљају један од примарних туристичких простора који интегрише туристичке кластере Војводине, Београда и југоисточне Србије.

Планирани државни пут допринеће развоју и интеграцији туристичке понуде у склопу туристичког кластера Београд, у првом реду примарне туристичке дестинације Доње подунавље са пловним туринг туристичким правцем (Е80 – Дунав) ка међународним градским туристичким центрима – Београду и Кладову. Допринеће вишем квалитету приступачности и конкурентности примарне туристичке дестинације Доње подунавље са мањим учешћем целогодишње понуде. У оквиру наведене примарне туристичке дестинације, допринеће развоју: туристичких просторних целина утврђених Просторним планом подручја посебне намене међународног водног пута Е-80 Дунав – Средње Подунавље (на сектору од Београда до Голупца) и Доње Подунавље (на сектору од Голупца до ушћа Тимока); презентацији и развоју природног и културног наслеђа – у првом реду Смедеревске тврђаве, археолошког парка Виминацијум, тврђава Рам и Голубац у непосредном окружењу коридора пута; као и других туристичких ресурса примарне туристичке дестинације Доње подунавље (Сребрно језеро и др.); бициклистичких стаза, које представљају део европске бициклистичке руте – Еуровело 6, деоница: Рам – Сребрно језеро – Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац; пешачења; јахања; лова; риболова; излетничког и других видова туризма.

Имајући у виду природне и створене туристичке ресурсе, као и критеријуме тражње ширег круга туристичке клијентеле, у туристичкој понуди ће се развијати: транзитни туризам – првенствено на правцу планираног државног пута, где ће у његовој ужој зони бити лоцирани пратећи садржаји који одговарају потребама корисника пута; сеоски туризам (активирање агротуризма – боравак у сеоским домаћинствима употпуњен различитим активностима и садржајима попут организованих традиционалних туристичко-спортских манифестација (нпр. Љубичевске коњичке игре); и градски туризам у Пожаревцу са низом туристичких вредности (Саборна црква, Народни музеј, Галерија Милене Павловић Барили, Градски парк, спомен парк Чачалица у Пожаревцу, Зграда начелства и суда, Етно парк Тулба и др.

3.5. РАЗВОЈ ОСТАЛИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА У КОРИДОРУ ДРЖАВНОГ ПУТА

3.5.1. Остала путна инфраструктура

Путну мрежу у обухвату Просторног плана и непосредном ширем окружењу, према Уредби о категоризацији државних путева („Службени гласник РС”, бр. 105/13, 119/13 и 93/15), чине следећи државни путеви (у даљем тексту: ДП):

– ДП IА реда А1 (аутопут Е-75 деоница Београд–Ниш),

– ДП IБ реда број 14 (Панчево – Ковин – Раља – веза са државним путем 33),

– ДП IБ реда број 33 (веза са државним путем А1 – Пожаревац – Кучево – Мајданпек – Неготин – државна граница са Бугарском),

– ДП IБ реда број 34 (Пожаревац – Велико Градиште – Голубац – Доњи Милановац – Поречки мост – веза са државним путем 35),

– ДП IIА реда број 156 (Раља – Смедеревска Паланка – Наталинци),

– ДП IIА реда број 158 (Мала Крсна – Велика Плана – Баточина – Јагодина – Ћуприја – Параћин – Ражањ – Алексинац – Ниш – Клисура – Лесковац),

– ДП IIА реда број 159 (Пожаревац–Костолац),

– ДП IIА реда број 160 (Пожаревац–Жабари–Свилајнац–Деспотовац–Двориште–Ресавица–Сење–Ћуприја),

– ДП IIА реда број 161 (Братинац – Салаковац – Мало Црниће – Петровац на Млави – Жагубица – Брестовац),

– ДП IIА реда број 162 (Велико Градиште – Макце – Божевац – Рановац – Петровац на Млави – Тановац – Дубница – Свилајнац),

– ДП IIА реда број 163 (Голубац–Зеленик–Љешница),

– ДП IIБ реда број 371 (Пожаревац (веза са државним путем 34) – Дубравица),

– ДП IIБ реда број 372 (Рам–Кличевац–Братинац),

– ДП IIБ реда број 373 (Рам–Тополовник),

– ДП IIБ реда број 374 (Браничево–Миљевић–Зеленик),

– ДП IIБ реда број 375 (Берање–Средњево–Миљевић),

– ДП IIБ реда број 377 (Пожаревац (веза са државним путем 33) – Осипаоница) и

– ДП IIБ реда број 378 (Пожаревац (веза са државним путем 33) – Велико Село – Орљево – Велики Поповац – веза са државним путем 147).

3.5.2. Железничка инфраструктура

У обухвату Просторног плана и непосредном ширем окружењу налази се следећа јавна железничка инфраструктура:

– Магистрална једноколосечна еликтрифицирана железничка пруга Београд – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана,

– Регионална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – Вражогрнац,

– Регионална једноколосечна еликтрифицирана железничка пруга Смедерево – Мала Крсна,

– Локална једноколосечна неелектрифицирана железничка пруга (Пожаревац) – Распутница Сопот Пожаревачки – Костолац (није у функцији),

– Индустријски колосек који се из железничке станице Пожаревац са 2. главног колосека скретницом број 6а одваја за Забелу.

Траса планираног државног пута која је предмет овог просторног плана има денивелисане укрштаје са железничким пругама у виду друмског надвожњака, и то:

– на стационажи km 1 + 500 са железничком пругом Београд – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана и Смедерево – Мала Крсна,

– на стационажи km 21 + 850 (пруга у тунелу) и km 34 + 500 са железничком пругом Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – Вражогрнац.

3.5.3. Остали инфраструктурни системи

3.5.3.1. Водопривредни системи

Речни токови у обухвату Просторног плана и ширем окружењу представљени су притокама Велике Мораве и Дунава и припадају Црноморском сливу. Као најзначајније хидрографске караткеристике на територији планског подручја могу се издвојити речни токови: Дунава и Велике Мораве, као и Млаве и Пека, док се од стајаћих вода издваја Сребрно језеро код Великог Градишта.

Највећи утицаја на планска решења имају токови река Велике Мораве која је вода I реда према Одлуци о утврђивању пописа вода I реда („Службени гласник РС”, број 83/10), затим река Млаве, Пека, Језаве, Туманске, Бикињске и Кисиљевачке, Бадрике, као и Курјачког и других канала. Граница планираног путног коридора не захвата нити пресеца међународни водни пут – реку Дунав.

У планирању се руководити одредницама Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон) и у складу са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године („Службени гласник РС”, број 3/17), у смислу дефинисања и заштите водног земљишта у јавној својини и водопривредних објеката, заштита од великих вода, заштита режима вода и коришћење вода. Водно земљиште текуће воде, у складу са одредницама наведеног закона, је корито за велику воду (простор који плави велика вода повратног периода једном у 100 година) и приобално земљиште тј. појас земљишта непосредно уз корито за велику воду, који служи одржавању заштитних објеката и корита и обављању других активности које се односе на управљање водама у подручју заштићеном од поплава.

Табела 5. Постојеће и планиране регулације на рекама и потоцима за заштиту пута од поплава

Стационажа пута (km)

Поток/река (назив)

Коментар

2 + 200

река Језава

регулација – постојеће

8 + 800

река Велика Морава

регулација – постојеће

13 + 725

канал

регулација – постојеће

25 + 475

река Млава

регулација – постојеће

37 + 350

поток

регулација – постојеће

38 + 375

поток

регулација – постојеће

41 + 250

поток

регулација – планирано

43 + 050

поток

пропуст – планирано

43 + 350

поток

пропуст – планирано

43 + 850

поток

пропуст – планирано

44 + 200

поток

регулација – планирано

45 + 500

поток

регулација – планирано

46 + 000

поток

пропуст – планирано

48 + 050

поток

регулација – планирано

48 + 400

поток

регулација – планирано

48 + 900

поток

регулација – планирано

49 + 125

поток

регулација – планирано

49 + 350

поток

регулација – планирано

49 + 500

поток

регулација – планирано

55 + 850

река Пек

регулација – планирано

56 + 800

поток

регулација – планирано

59 + 350

поток

регулација – планирано

62 + 900

Туманска река

регулација – планирано

63 + 025

поток

регулација – планирано

66 + 700

поток

регулација – планирано

Системи за снабдевање становништва водом у сеоским насељима делом се налазе у обухвату овог просторног плана, а у надлежности су локалних јавних комуналних предузећа. Приликом извођења радова водити рачуна да постојеће инсталације у потпуности буду заштићене, а по потреби измештене (што ће бити дефинисано у техничкој документацији). На основу копије плана водова и ситуационог плана извршити обележавање и утврдити тачан положај истих, уз претходно обавештавање надлежног јавног комуналног предузећа. Сва паралелна вођења и укрштања извести у складу са правилима овог плана, важећим техничким прописима и стандардима за ту врсту радова.

Санитарни режими у зонама заштите дефинисани су Законом о водама, Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08), Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98, 44/99 и „Службени гласник РС”, број 28/19) и Законом о санитарном надзору („Службени гласник РС”, број 125/04).

На подручју Просторног плана не постоји развијена мрежа фекалне канализације. Одвођење отпадних вода је без предтретмана у већини сеоских насеља. Отпадне воде из домаћинстава, привреде и пољопривреде се директно или преко фекалног колектора испуштају у природне реципијенте (реке и потоке). За делове сеоских насеља чији делови су у обухвату Просторног плана, предлаже се примена савремених „пакет уређаја” код којих се све технолошке фазе одигравају у једној или више комора у склопу истог уређаја. У насељима где не постоји изграђена канализациона мрежа, планира се прикупљање отпадних вода водонепропусним септичким јамама, док се иста не изгради. Пражњење септичких јама вршиће се преко локалних јавних комуналних предузећа, које ће вршити црпљење и транспорт отпадних вода до најближег система за пречишћавање.

Инсталације канализације у сеоским насељима које се налазе у обухвату овог просторног плана, у надлежности су локалних јавних комуналних предузећа. Приликом извођења радова водити рачуна да постојеће инсталације у потпуности буду заштићене. На основу копије плана водова и ситуационог плана извршити обележавање и утврдити тачан положај истих, уз претходно обавештавање надлежног јавног комуналног предузећа.

Приликом планирања и пројектовања објеката за евакуацију отпадних вода, руководити се следећим прописима:

– Закон о водама,

– Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања водне дозволе („Службени гласник РС”, број 72/17),

– Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16),

– Правилник о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11),

– Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08).

3.5.3.2. Енергетски системи

3.5.3.2.1. Електроенергетска мрежа и објекти

Снабдевање електричном енергијом врши се преко преносног система Оператора преносног система Акционарско друштво „Електромрежа Србије”, и дистрибутивног система Оператора дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција”, системом мреже далековода и објеката у функцији снабдевања електричном енергијом, обједињеног у електроенергетски систем Републике Србије.

Трасе постојећих далековода које се налазе у обухвату Просторног плана (укрштају се са трасом планираног пута или паралелно воде) или у непосредном окружењу су:

– ДВ 400 kV бр. 401/1 ТС Београд 8 – РП Дрмно,

– ДВ 400 kV бр. 401/2 РП Дрмно – РП Ђердап 1,

– 2 х 110 kV бр. 102АБ/1 ТЕ Костолац А – ТС Пожаревац,

– 2 х 110 kV бр. 102АБ/2 ТС Пожаревац – ТС Петровац,

– 110 kV бр. 1196/2 ТС Рудник 3 – ТС Велико Градиште,

– дистрибутивна мрежа 35 kV и 10 kV,

– трансформаторске станице 10/0,4kV.

Према Плану развоја преносног система за период од 2019. године до 2028. године и Плану инвестиција планирани су далеководи чија траса се укршта са трасом планираног пута:

– 110 kV ТС Бела Црква – ТС Велико Градиште,

– 110 kV ПРП Кривача – ТС Велико Градиште,

– 110 kV за повезни вод за ТС 110/35 kV Пожаревац 2.

Тачке укрштања свих постојећих и планираних електроенергетских водова са планираном трасом државног пута дате су у Табели 7. и на графичком прилогу Тематска карта број 1. „Детаљна регулација са елементима спровођења”, листови 1–16).

При планирању, пројектовању и изградњи руководити се нормативима и техничким условима за планирање и изградњу објеката у близини далековода и припадајућег заштитног појаса, датим у:

– Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон),

– Правилнику о техничким нормативима за изградњу електоенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92),

– Правилнику о техничким нормативима за електоенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95),

– Правилнику о техничким нормативима за уземљења електоенергетских постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, број 4/74),

– Закону о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09) и припадајућим правилницима,

– Свим важећим техничким условима за заштиту подземних металних цевовода и телекомуникационих постројења, од утицаја електроенергетских постројења.

3.5.3.2.2. Гасоводна мрежа и објекти

У обухвату Просторног плана или у непосредном ширем окружењу изграђени су и у експлоатацији следећи гасоводи и станице:

– транспортни гасовод од челичних цеви макс. радног притиска (МОР) 50 bar, разводни гасовод РГ 08-01 ГРЧ „Велико Орашје” – ГМРС Радинац, пречника Ø 323,9 mm,

– транспортни гасовод од челичних цеви МОР 50 bar, РГ 08-07, разводни гасовод до ГМРС „Врбовац”, пречника Ø 114,3 mm, као и ГМРС „Врбовац”,

– дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 bar, ГГМ Мала Крсна – Врбовац (у изградњи),

– дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 bar, ГГМ Смедерењво – Вранови – Мала Крсна (у изградњи),

– дистрибутивни гасовод од мреже МОР 4 bar, ДГМ „Враново”, ДМГ „Мала Крсна”, ДМГ Скобаљ”, ДМГ Врбовац”,

– дистрибутивни гасоводи од челичних цеви МОР 16 bar, градска мрежа Пожаревац,

– мерно регулационе станоце МРС „Љубичево”, МРС „Индустријска зона”, МРС „Тулба”, МРС „Братинац”, МРС „Маљуревац”, МРС „Ћириковац”,

– дистрибутивне гасоводне мреже МОР 4 bar, ДГМ „Драговац”, ДГМ „Пожаревац, ДГМ „Ћириковац”, ДГМ „Бабушианац”, ДГМ „Љубићево”, ДГМ „Бусија”, ДГМ „Баре”, ДГМ „Берање”, ДГМ „Братинац”,

– дистрибутивни гасовод од челичних цеви МОР 16 bar (у изградњи),

– дистрибутивне гасоводне мреже МОР 4 bar, ДГМ „Браничево”.

Планирана је траса магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске, деоница 2, пречника DN1200 и радног притиска 74 bar, која је у фази припреме за реализацију.

Тачке укрштања свих постојећих и планираних гасовода са планираном трасом државног пута дате су у Табели 7 и на графичком прилогу Тематска карта број 1 „Детаљна регулација са елементима спровођења”, листови 1–16).

3.5.3.2.3. Топловодна мрежа и објекти

У коридору планираног државног пута налазе се следеће постојеће и планиране топловодне инсталације:

– на месту укрштања обилазнице око Пожаревца и пута за Костолац, на к.п. број 2073 КО Пожаревац налази се изведен надземни топловод Костолац–Пожаревац (подземни у бетонском каналу у делу испод постојеће саобраћајнице и по 10 метара лево и десно од саобраћајнице),

– на месту укрштања обилазнице око Пожаревца и пута за Забелу, на к.п. број 3055/1 КО Пожаревац планирана је изградња магистралног топловода за насеље Забела.

Тачке укрштања свих постојећег и планираног топловода са планираном трасом државног пута дате су у Табели 7. и на графичком прилогу Тематска карта број 1. „Детаљна регулација са елементима спровођења”, листови 1–16).

3.5.3.3. Електронска комуникациона мрежа и објекти

У обухвату Просторног плана или у непосредном ширем окружењу електронску инфраструктуру покривају мреже Телеком Србија – Предузеће за телекомуникације а.д., Теленор д.о.о. Србија и СББ – Српске кабловске мреже д.о.о. Постојећа телекомуникациона инфраструктура Телеком Србија на подручју Просторног плана обухвата објекте фиксне телекомуникационе мреже са ТК канализацијом и кабловском инфраструктуром и објекте бежичне телекомуникационе мреже. У широј зони планираног коридора државног пута у систему мобилне телефоније постоје активне базне станице и РР коридори.

План изградње нових и реконструкције постојећих ТТ капацитета вршиће се у неколико сегмената:

– кроз полагање нових оптичких каблова,

– кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових месних приступних мрежа, изведених подземним DSL кабловима,

– кроз изградњу нових и проширење свих постојећих MSAN-ова.

Тачке укрштања постојеће електронске инфраструктуре са планираном трасом државног пута дате су у Табели 7. и на графичком прилогу Тематска карта број 1. „Детаљна регулација са елементима спровођења”, листови 1–16)

3.6. УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА И ПРЕГЛЕД УКРШТАЊА КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА СА ОСТАЛИМ ТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА

Постојећа употреба простора на подручју Просторног плана (површине 1026,1 ha) има следећу структуру (Табела 6.):

– пољопривредно земљиште 753,1 ha (73,39%);

– шуме и шумско земљиште 172,17 ha (16,78%);

– водне површине 1,31 ha (0,13%);

– насеља и други антропогени терени у функцији насеља и инфраструктуре ha 99,52 (9,70%).

Промене у билансу основне намене простора су планским решењима усмерене ка заузимању земљишта за потребе реализације и изградњe инфраструктурног објекта државног пута (Табела 6.).

Табела 6. Приказ биланса намене простора на подручју Просторног плана у ha

Година

Намена простора

Пољопривредно

Шумско

Водно

Остало

Укупно

Смедерево

2020.

64,57

19,68

0,06

34,96

119,27

2025.

38,69

12,93

0,06

67,59

2025/2020.

–25,88

–6,75

0,00

+32,63

Пожаревац

2020.

245,99

41,49

0,88

59,82

348,18

2025.

129,94

22,68

0,88

194,68

2025/2020.

–116,05

–18,81

0,00

+134,86

Велико Градиште

2020.

277,07

85,99

0,36

3,25

366,67

2025.

141,75

39,50

5,25

180,17

2025/2020.

–135,32

–46,49

+4,89

+176,92

Голубац

2020.

165,50

25,01

0,00

1,47

191,98

2025.

76,59

13,24

2,87

99,28

2025/2020.

–88,91

–11,77

+2,87

+97,81

Укупно подручје Просторног плана (1 + 2 + 3 + 4)

2020.

753,13

172,17

1,30

99,50

1026,1

2025.

386,97

88,35

9,06

541,72

2025/2020.

–366,16

–83,82

+7,76

+442,22

Извор: Републички геодетски завод, 2019, стање 2011. године.

Планиране промене у билансу намене простора до 2025. године одразиће се највише на пољопривредно земљиште које ће се смањити за око 365 ha, углавном за потребе изградње инфраструктурног објекта државног пута и пратећих садржаја јавне намене.

Табела 7. Списак тачака укрштања коридора планираног државног пута са границама јединица локалних самоуправа и другим техничким инфраструктурним објектима

Р. бр.

Ознака укрштања

Објекат

КО

Општина/Град

Стање

Опис укрштања

Стац. km

Деоница

1.

УТК1

Бакарни кабл

Враново

Смедерево

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 0 + 150

Деоница 1

2.

УВ1

водовод

Враново

Смедерево

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 0 + 243

Деоница 1

3.

УГ1

гасовод 50 бара

Враново

Смедерево

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 0 + 339

Деоница 1

4.

УЕ1

далековод 35 kV

Враново

Смедерево

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 0 + 380

Деоница 1

5.

УКО1

граница КО

Враново – Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 0 + 693

Деоница 1

6.

УКО2

граница КО

Враново – Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 0 + 750

Деоница 1

7.

УТК2

РР веза

Враново

Смедерево

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 1 + 171

Деоница 1

8.

УКО3

граница КО

Враново – Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 1 + 270

Деоница 1

9.

УТК3

оптички кабл

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 1 + 343

Деоница 1

10.

УПР1

обилазни колосек Мала Крсна

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са железничком инфраструктуром – пруга

km 1 + 360

Деоница 1

11.

УПР2

пруга Београд – Раковица – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са железничком инфраструктуром – пруга

km 1 + 512

Деоница 1

12.

УПР3

пруга Смедерево-Мала Крсна

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са железничком инфраструктуром – пруга

km 1 + 534

Деоница 1

13.

УГ2

гасовод 4 бара и 16 бара

Мала Крсна

Смедерево

постојеће и планирано

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 1 + 582

Деоница 1

14.

УТК4

Бакарни кабл

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 1 + 584

Деоница 1

15.

УП1

асфалтни пут

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром-пут

km 1 + 591

Деоница 1

16.

УТК5

оптички кабл

Мала Крсна

Смедерево

постојеће и планирано

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 1 + 604

Деоница 1

17.

УТК6

оптички кабл

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 1 + 617

Деоница 1

18.

УР1

река Језава

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са реком

km 2 + 212

Деоница 1

19.

УЕ2

далековод 35 kV

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 2 + 970

Деоница 1

20.

УП2

асфалтни пут

Мала Крсна

Смедерево

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром-пут

km 3 + 873

Деоница 1

21.

УГ3

магистрални гасовод

Мала Крсна

Смедерево

планирано

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 5 + 260

Деоница 1

22.

УТК7

оптички кабл

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 5 + 530

Деоница 1

23.

УТК8

оптички кабл

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 5 + 538

Деоница 1

24.

УР2

река Бадрика

Мала Крсна

Смедерево

постојеће

Укрштање са реком

km 5 + 970

Деоница 1

25.

УКО4

граница КО

Мала Крсна – Скобаљ

Смедерево

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 6 + 625

Деоница 1

26.

УКО5

граница КО

Мала Крсна – Скобаљ

Смедерево

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 6 + 717

Деоница 1

27.

УКО6

граница КО

Мала Крсна – Скобаљ

Смедерево

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 6 + 815

Деоница 1

28.

УКО7

граница КО

Скобаљ–Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 8 + 247

Деоница 1

29.

УЕ3

далековод 10 kV

Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 8 + 602

Деоница 1

30.

УР3

река Велика Морава

Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са реком

km 8 + 787

Деоница 1

31.

УЕ4

далековод 10 kV

Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 8 + 893

Деоница 1

32.

УТК9

РР веза

Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 9 + 406

Деоница 1

33.

УЕ5

нисконапонска мрежа

Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 10 + 089

Деоница 1

34.

УЕ6

далековод 10 kV

Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 10 + 104

Деоница 1

35.

УЕ7

нисконапонска мрежа

Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 10 + 377

Деоница 1

36.

УЕ8

нисконапонска мрежа

Драговац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 10 + 616

Деоница 1

37.

УКО8

граница КО

Драговац–Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 10 + 632

Деоница 1

38.

УЕ9

нисконапонска мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 11 + 313

Деоница 1

39.

УЕ10

нисконапонска мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 11 + 677

Деоница 1

40.

УЕ11

нисконапонска мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 11 + 849

Деоница 1

41.

УВ2

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 12 + 128

Деоница 2

42.

УВ3

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 12 + 132

Деоница 2

43.

УВ4

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 12 + 150

Деоница 2

44.

УТК10

РР веза

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 12 + 480

Деоница 2

45.

УГ4

гасовод 50 бара

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 12 + 651

Деоница 2

46.

УР4

безимени водоток

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са реком

km 13 + 735

Деоница 2

47.

УЕ12

далековод 110 kV

Пожаревац

Пожаревац

планирано

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 14 + 203

Деоница 2

48.

УГ5

гасовод 16 бара

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 14 + 439

Деоница 2

49.

УЕ13

нисконапонска мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 14 + 538

Деоница 2

50.

УЕ14

далековод 10 kV

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 14 + 560

Деоница 2

51.

УТК11

Бакарни кабл

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 14 + 613

Деоница 2

52.

УЕ15

нисконапонска мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 14 + 686

Деоница 2

53.

УТК12

РР веза

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 14 + 748

Деоница 2

54.

УВ5

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 14 + 824

Деоница 2

55.

УТК13

РР веза

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 16 + 107

Деоница 2

56.

УЕ16

нисконапонска мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 16 + 364

Деоница 2

57.

УВ6

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 17 + 442

Деоница 2

58.

УЕ17

далековод 10 kV

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 17 + 494

Деоница 2

59.

УЕ18

далековод 10 kV

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 17 + 517

Деоница 2

60.

УТЕ1

Пожаревац

Пожаревац

магистрални топловод

планирано

Укрштање са термоенергетском инфраструктуром

km 17 + 536

Деоница 2

61.

УТК14

бакарни и оптички кабл

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 17 + 567

Деоница 2

62.

УТК15

Бакарни кабл

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 17 + 568

Деоница 2

63.

УВ7

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 17 + 578

Деоница 2

64.

УГ6

гасовод 4 бара

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 17 + 588

Деоница 2

65.

УВ8

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 17 + 678

Деоница 2

66.

УП3

земљани пут

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 19 + 023

Деоница 2

67.

УЕ19

далековод 35 kV

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 19 + 500

Деоница 2

68.

УГ7

гасовод 16 бара

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 19 + 632

Деоница 2

69.

УЕ20

далековод 10 kV

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 19 + 798

Деоница 2

70.

УВ9

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 19 + 912

Деоница 2

71.

УТЕ2

Пожаревац

Пожаревац

вреловод

постојеће

Укрштање са термоенергетском инфраструктуром

km 19 + 947

Деоница 2

72.

УЕ21

далековод 35 kV

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 19 + 978

Деоница 2

73.

УЕ22

далековод 35 kV

Пожаревац

Пожаревац

планирано

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 20 + 000

Деоница 2

74.

УВ10

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 20 + 054

Деоница 2

75.

УВ11

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 20 + 170

Деоница 2

76.

УВ12

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 20 + 172

Деоница 2

77.

УВ13

секундарна водоводна мрежа

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 20 + 183

Деоница 2

78.

УТК16

оптички кабл

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 20 + 264

Деоница 2

79.

УКО9

граница КО

Пожаревац–Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 20 + 271

Деоница 2

80.

УТК17

оптички кабл

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 20 + 273

Деоница 2

81.

УТК18

Бакарни кабл

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 20 + 277

Деоница 2

82.

УЕ23

далековод 35 kV

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 20 + 312

Деоница 2

83.

УПР4

пруга Пожаревац–Распутница–Сопот Пожаревачки–Костолац

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са железничком инфраструктуром – пруга

km 20 + 314

Деоница 2

84.

УЕ24

далековод 35 kV

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 20 + 342

Деоница 2

85.

УВ14

магистрални водовод

Ћириковац

Пожаревац

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 20 + 426

Деоница 2

86.

УЕ25

далековод 35 kV

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 20 + 498

Деоница 2

87.

УЕ26

далековод 110 kV

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 20 + 590

Деоница 2

88.

УТК19

РР веза

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 21 + 077

Деоница 2

89.

УП4

асфалтни пут

Бубушинац

Пожаревац

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 21 + 329

Деоница 2

90.

УПР5

пруга Мала Крсна – Бор – Распутница 2 – Вражогрнац

Ћириковац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са железничком инфраструктуром – пруга

km 21 + 862

Деоница 2

91.

УКО10

граница КО

Ћириковац–Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 22 + 335

Деоница 2

92.

УТК20

РР веза

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 22 + 468

Деоница 2

93.

УТК21

бакарни и оптички кабл

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 22 + 706

Деоница 2

94.

УТК22

оптички кабл

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 22 + 720

Деоница 2

95.

УР5

река

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са реком

КМ 23 + 357

Деоница 2

96.

УТК23

РР веза

Пожаревац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 23 + 454

Деоница 2

97.

УКО11

граница КО

Пожаревац–Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 23 + 455

Деоница 2

98.

УЕ27

далековод 10 kV

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 23 + 760

Деоница 2

99.

УТК24

РР веза

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 23 + 812

Деоница 2

100

УЕ28

далековод 110 kV

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 23 + 832

Деоница 2

101.

УГ8

гасовод 16 бара

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 24 + 276

Деоница 2

102.

УГ9

гасовод 16 бара

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 24 + 932

Деоница 2

103.

УЕ29

далековод 110 kV

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 24 + 996

Деоница 2

104.

УЕ30

далековод 10 kV

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 25 + 074

Деоница 2

105.

УГ10

гасовод 16 бара

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 25 + 218

Деоница 2

106.

УТК25

оптички кабл

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 25 + 238

Деоница 2

107.

УТК26

оптички кабл

Братинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 25 + 238

Деоница 2

108.

УКО12

граница КО

Братинац–Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 25 + 241

Деоница 2

109.

УП5

асфалтни пут

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 25 + 243

Деоница 2

110.

УТК27

Бакарни кабл

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 25 + 263

Деоница 2

111.

УГ11

гасовод 16 бара

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 25 + 388

Деоница 2

112.

УР6

река Млава

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са реком

km 25 + 466

Деоница 2

113.

УЕ31

нисконапонска мрежа

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 25 + 492

Деоница 2

114.

УТК28

Бакарни кабл

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 25 + 566

Деоница 2

115.

УТК29

оптички кабл

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 25 + 569

Деоница 2

116.

УГ12

гасовод 16 бара

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 25 + 587

Деоница 2

117.

УЕ32

нисконапонска мрежа

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 25 + 603

Деоница 2

118.

УВ15

водовод

Бубушинац

Пожаревац

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 25 + 650

Деоница 2

119.

УГ13

гасовод 16 бара

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 25 + 985

Деоница 2

120.

УТК30

РР веза

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 26 + 649

Деоница 2

121.

УКО13

граница КО

Братинац–Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 27 + 353

Деоница 2

122.

УКО14

граница КО

Братинац–Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 27 + 454

Деоница 2

123.

УТК31

оптички кабл

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 27 + 880

Деоница 2

124.

УТК32

бакарни и оптички кабл

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 27 + 886

Деоница 2

125.

УКО15

граница КО

Братинац–Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 27 + 901

Деоница 2

126.

УТК33

оптички кабл

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 28 + 006

Деоница 2

127.

УТК34

бакарни и оптички кабл

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 28 + 006

Деоница 2

128.

УЕ33

далековод 10 kV

Бубушинац

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 28 + 181

Деоница 2

129.

УЕ34

далековод 400 kV

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 28 + 236

Деоница 2

130.

УП6

асфалтни пут

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 29 + 197

Деоница 2

131.

УТК35

бакарни и оптички кабл

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 30 + 093

Деоница 2

132.

УЕ35

далековод 400 kV

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 30 + 150

Деоница 2

133.

УТК36

бакарни и оптички кабл

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 30 + 162

Деоница 2

134.

УТК37

бакарни и оптички кабл

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 30 + 362

Деоница 2

135.

УТК38

бакарни и оптички кабл

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 30 + 408

Деоница 2

136.

УТК39

бакарни и оптички кабл

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 30 + 597

Деоница 2

137.

УКО16

граница КО

Баре–Берање

Пожаревац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 30 + 617

Деоница 2

138.

УТК40

бакарни и оптички кабл

Берање

Пожаревац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 30 + 713

Деоница 2

139.

УП7

асфалтни пут

Берање

Пожаревац

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 32 + 254

Деоница 3

140.

УКО17

граница КО

Берање–Сираково

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 32 + 481

Деоница 3

141.

УП8

асфалтни пут

Сираково

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 33 + 038

Деоница 3

142.

УЕ36

далековод 35 kV

Баре

Пожаревац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 33 + 078

Деоница 3

143.

УП9

асфалтни пут

Сираково

Велико Градиште

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 33 + 600

Деоница 3

144.

УВ16

магистрални водовод

Сираково

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 34 + 287

Деоница 3

145.

УПР6

пруга Мала Крсна – Бор Распутница 2 – Вражогрнац

Сираково

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са железничком инфраструктуром – пруга

km 34 + 541

Деоница 3

146.

УКО18

граница КО

Сираково-Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 34 + 618

Деоница 3

147.

УВ17

магистрални водовод

Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 35 + 066

Деоница 3

148.

УТК41

РР веза

Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 35 + 238

Деоница 3

149.

УВ18

магистрални водовод

Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 36 + 327

Деоница 3

150.

УТК42

Бакарни кабл

Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 36 + 336

Деоница 3

151.

УГ14

гасовод 4 бара

Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 36 + 352

Деоница 3

153.

УЕ37

далековод 10 kV

Сираково

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 36 + 886

Деоница 3

154.

УР7

безимени водоток

Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са реком

km 38 + 486

Деоница 3

155.

УР8

Курјачки канал

Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са реком

km 38 + 610

Деоница 3

156.

УКО19

граница КО

Мајиловац–Ђураково

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 39 + 504

Деоница 3

157.

УЕ38

далековод 10 kV

Мајиловац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 39 + 794

Деоница 3

158.

УТК43

РР веза

Ђураково

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 39 + 869

Деоница 3

159.

УКО20

граница КО

Ђураково–Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 40 + 729

Деоница 3

160.

УГ15

гасовод 4 бара

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 41 + 008

Деоница 3

161.

УП10

асфалтни пут

Поповац

Велико Градиште

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 41 + 030

Деоница 3

162.

УЕ39

далековод 35 kV

Ђураково

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 41 + 032

Деоница 3

163.

УВ19

канализација

Поповац

Велико Градиште

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 41 + 150

Деоница 3

164.

УТК44

Бакарни кабл

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 41 + 183

Деоница 3

165.

УР9

Кисиљевачка река

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са реком

km 41 + 225

Деоница 3

166.

УЕ40

нисконапонска мрежа

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 41 + 308

Деоница 3

167.

УТК45

оптички кабл

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 41 + 536

Деоница 3

168.

УТК46

бакарни и оптички кабл

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 41 + 538

Деоница 3

169.

УТК47

РР веза

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 41 + 649

Деоница 3

170.

УВ20

канализација

Поповац

Велико Градиште

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 41 + 739

Деоница 3

171.

УТК48

РР веза

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 42 + 154

Деоница 3

172.

УТК49

оптички кабл

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 42 + 181

Деоница 3

173.

УТК50

РР веза

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 42 + 224

Деоница 3

174.

УТК51

оптички кабл

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 42 + 239

Деоница 3

175.

УП11

асфалтни пут

Поповац

Велико Градиште

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 42 + 584

Деоница 3

176.

УКО21

граница КО

Поповац–Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 42 + 759

Деоница 3

177.

УГ16

гасовод 16 бара

Кисиљево

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 42 + 815

Деоница 3

178.

УТК52

бакарни и оптички кабл

Кисиљево

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 42 + 942

Деоница 3

179.

УТК53

бакарни и оптички кабл

Кисиљево

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 186

Деоница 3

180.

УТК54

бакарни и оптички кабл

Кисиљево

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 320

Деоница 3

181.

УКО22

граница КО

Кисиљево–Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 43 + 360

Деоница 3

182.

УТК55

бакарни и оптички кабл

Кисиљево

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 360

Деоница 3

183.

УТК56

бакарни и оптички кабл

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 442

Деоница 3

184.

УТК57

бакарни и оптички кабл

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 582

Деоница 3

185.

УТК58

Бакарни кабл

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 584

Деоница 3

186.

УТК59

РР веза

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 676

Деоница 3

187.

УТК60

бакарни и оптички кабл

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 762

Деоница 3

188.

УТК61

оптички кабл

Тополовник

Велико Градиште

планирано

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 764

Деоница 3

189.

УТК62

оптички кабл

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 43 + 800

Деоница 3

190.

УГ17

гасовод 4 бара

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 44 + 797

Деоница 3

191.

УТК63

Бакарни кабл

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 44 + 803

Деоница 3

192.

УЕ41

далековод 10 kV

Поповац

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 44 + 825

Деоница 3

193.

УТК64

РР веза

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 44 + 874

Деоница 3

194.

УВ21

канализација

Тополовник

Велико Градиште

планирано

Укрштање са водопривредноминфраструктуром

km 45 + 014

Деоница 3

195.

УЕ42

нисконапонска мрежа

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 45 + 162

Деоница 3

196.

УТК65

РР веза

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 45 + 290

Деоница 3

197.

УГ18

гасовод 16 бара

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 45 + 511

Деоница 3

198.

УГ19

гасовод 16 бара

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 45 + 643

Деоница 3

199.

УР10

безимени водоток

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са реком

km 46 + 007

Деоница 3

200.

УГ20

гасовод 16 бара

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 46 + 446

Деоница 3

201.

УКО23

граница КО

Тополовник–Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 46 + 725

Деоница 3

202..

УГ21

гасовод 16 бара

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 47 + 185

Деоница 3

203.

УП12

асфалтни пут

Кумане

Велико Градиште

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 47 + 443

Деоница 3

204.

УГ22

гасовод 16 бара

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 47 + 538

Деоница 3

205.

УЕ43

далековод 10 kV

Тополовник

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 48 + 020

Деоница 3

206.

УВ22

канализација

Кумане

Велико Градиште

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 48 + 141

Деоница 3

207.

УЕ44

далековод 35 kV

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 48 + 171

Деоница 3

208.

УЕ45

далековод 110 kV

Кумане

Велико Градиште

планирано

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 48 + 285

Деоница 3

209.

УР11

безимени водоток

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са реком

km 48 + 860

Деоница 3

210.

УГ23

гасовод 16 бара

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 49 + 118

Деоница 3

211.

УР12

безимени водоток

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са реком

km 49 + 136

Деоница 3

212.

УЕ46

далековод 110 kV

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 49 + 152

Деоница 3

213.

УТК66

РР веза

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 49 + 208

Деоница 3

214.

УГ24

гасовод 16 бара

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 49 + 248

Деоница 3

215.

УТК67

РР веза

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 49 + 273

Деоница 3

216.

УЕ47

далековод 10 kV

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 49 + 291

Деоница 3

217.

УКО24

граница КО

Кумане–Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 49 + 342

Деоница 3

218.

УЕ48

далековод 10 kV

Кумане

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 49 + 500

Деоница 3

219.

УЕ49

далековод 35 kV

Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 49 + 559

Деоница 3

220.

УТК68

Бакарни кабл

Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 49 + 600

Деоница 3

221.

УТК69

оптички кабл

Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 49 + 606

Деоница 3

222.

УТК70

оптички кабл

Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 49 + 612

Деоница 3

223.

УКО25

граница КО

Кумане–Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 49 + 630

Деоница 3

224.

УКО26

граница КО

Кумане–Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 50 + 533

Деоница 3

225.

УП13

асфалтни пут

Велико Градиште

Велико Градиште

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 51 + 481

Деоница 3

226.

УГ25

гасовод 16 бара

Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 51 + 516

Деоница 3

227.

УКО27

граница КО

Кусиће–Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 51 + 750

Деоница 3

228.

УЕ50

далековод 10 kV

Велико Градиште

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 52 + 498

Деоница 3

229.

УЕ51

далековод 35 kV

Кусиће

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 52 + 570

Деоница 3

230.

УЕ52

далековод 35 kV

Кусиће

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 52 + 588

Деоница 3

231.

УЕ53

далековод 110 kV

Кусиће

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 52 + 612

Деоница 3

232.

УГ26

гасовод 16 бара

Кусиће

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 53 + 861

Деоница 3

233.

УГ27

гасовод 16 бара

Кусиће

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 54 + 256

Деоница 3

234.

УТК71

Бакарни кабл

Кусиће

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 54 + 294

Деоница 3

235.

УЕ54

далековод 110 kV

Кусиће

Велико Градиште

планирано

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 54 + 827

Деоница 3

236.

УТК72

РР веза

Кусиће

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 54 + 938

Деоница 3

237.

УКО28

граница КО

Кусиће–Триброде

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 55 + 206

Деоница 3

238.

УП14

земљани пут

Триброде

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 55 + 716

Деоница 3

239.

УТК73

Бакарни кабл

Триброде

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 55 + 724

Деоница 3

240.

УР13

река Пек

Триброде

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са реком

km 55 + 853

Деоница 3

241.

УКО29

граница КО

Триброде–Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 56 + 078

Деоница 3

242.

УЕ55

далековод 10 kV

Кусиће

Велико Градиште

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 56 + 165

Деоница 3

243.

УКО30

граница КО

Триброде–Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 56 + 229

Деоница 3

244.

УКО31

граница КО

Триброде–Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 56 + 486

Деоница 3

245.

УГ28

гасовод 4 бара

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 56 + 609

Деоница 3

246.

УР14

безимени водоток

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са реком

km 56 + 793

Деоница 3

247.

УГ29

гасовод 4 бара

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 56 + 911

Деоница 3

248.

УТК74

оптички кабл

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 56 + 911

Деоница 3

249.

УЕ56

далековод 10 kV

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 57 + 773

Деоница 3

250.

УГ30

гасовод 4 бара

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 57 + 796

Деоница 3

251.

УВ23

канализација

Браничево

Голубац

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 57 + 855

Деоница 3

252.

УТК75

бакарни и оптички кабл

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 57 + 896

Деоница 3

253.

УП15

асфалтни пут

Браничево

Голубац

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 58 + 020

Деоница 3

254.

УЕ57

далековод 35 kV

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 58 + 035

Деоница 3

255.

УЕ58

далековод 10 kV

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 58 + 906

Деоница 3

256.

УКО32

граница КО

Браничево–Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 59 + 050

Деоница 3

257.

УЕ59

далековод 10 kV

Браничево

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 59 + 150

Деоница 3

258.

УР15

Бикињска река

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са реком

km 59 + 369

Деоница 3

259.

УВ24

водовод

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 60 + 426

Деоница 3

260.

УВ25

водовод

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 60 + 469

Деоница 3

261.

УГ31

гасовод 4 бара

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 60 + 727

Деоница 3

262.

УГ32

гасовод 4 бара

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 60 + 864

Деоница 3

263.

УП16

асфалтни пут

Поникве

Голубац

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 60 + 879

Деоница 3

264.

УКО33

граница КО

Поникве–Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 60 + 888

Деоница 3

265.

УТК76

оптички кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 60 + 920

Деоница 3

266.

УТК77

оптички кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 60 + 978

Деоница 3

267.

УТК78

оптички кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 61 + 008

Деоница 3

268.

УТК79

оптички кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 61 + 066

Деоница 3

269.

УКО34

граница КО

Поникве–Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 61 + 076

Деоница 3

270.

УТК80

оптички кабл

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 61 + 117

Деоница 3

271.

УТК81

оптички кабл

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 61 + 324

Деоница 3

272.

УТК82

оптички кабл

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 61 + 505

Деоница 3

273.

УКО35

граница КО

Поникве–Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 61 + 532

Деоница 3

274.

УТК83

оптички кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 61 + 621

Деоница 3

275.

УТК84

оптички кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 61 + 786

Деоница 3

276.

УЕ60

далековод 10 kV

Поникве

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 61 + 944

Деоница 3

277.

УТК85

оптички кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 62 + 205

Деоница 3

278.

УТК86

оптички кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 62 + 256

Деоница 3

279.

УТК87

Бакарни кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 62 + 553

Деоница 3

280.

УР16

Туманска река

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са реком

km 62 + 908

Деоница 3

281.

УЕ61

далековод 110 kV

Усије

Голубац

планирано

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 62 + 939

Деоница 3

282.

УР17

канал

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са реком

km 62 + 993

Деоница 3

283.

УКО36

граница КО

Усије–Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 63 + 006

Деоница 3

284.

УЕ62

далековод 35 kV

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 63 + 412

Деоница 3

285.

УВ26

водовод

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 63 + 476

Деоница 3

286.

УЕ63

далековод 35 kV

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 63 + 523

Деоница 3

287.

УВ27

водовод

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 63 + 580

Деоница 3

288.

УВ28

водовод

Радошевац

Голубац

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 63 + 609

Деоница 3

289.

УЕ64

далековод 10 kV

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 63 + 612

Деоница 3

290.

УГ33

гасовод 4 бара

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 63 + 673

Деоница 3

291.

УТК88

оптички кабл

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 63 + 674

Деоница 3

292.

УКО37

граница КО

Усије–Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 63 + 676

Деоница 3

293.

УП17

асфалтни пут

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 63 + 689

Деоница 3

294.

УКО38

граница КО

Усије–Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 63 + 696

Деоница 3

295.

УКО39

граница КО

Усије–Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 63 + 698

Деоница 3

296.

УТК89

Бакарни кабл

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 63 + 698

Деоница 3

297.

УЕ65

далековод 10 kV

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 63 + 704

Деоница 3

298.

УЕ66

нисконапонска мрежа

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 63 + 741

Деоница 3

299.

УКО40

граница КО

Усије–Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 64 + 145

Деоница 3

300.

УП18

асфалтни пут

Радошевац

Голубац

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 64 + 366

Деоница 3

301.

УТК90

бакарни и оптички кабл

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 64 + 386

Деоница 3

302.

УГ34

гасовод 4 бара

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 64 + 388

Деоница 3

303.

УТК91

Бакарни кабл

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 64 + 394

Деоница 3

304.

УГ35

гасовод 4 бара

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са гасном инфраструктуром

km 64 + 405

Деоница 3

305.

УЕ67

нисконапонска мрежа

Усије

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 64 + 534

Деоница 3

306.

УЕ68

далековод 35 kV

Радошевац

Голубац

постојеће

Укрштање са електроенергетском инфраструктуром

km 64 + 612

Деоница 3

307.

УП19

асфалтни пут

Радошевац

Голубац

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 64 + 694

Деоница 3

308.

УП20

асфалтни пут

Радошевац

Голубац

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 65 + 060

Деоница 3

309.

УВ29

водовод

Радошевац

Голубац

планирано

Укрштање са водопривредном инфраструктуром

km 65 + 248

Деоница 3

310.

УКО41

граница КО

Радошевац–Голубац

Голубац

постојеће

Укрштање са границом катастарске општине

km 65 + 662

Деоница 3

311.

УТК92

РР веза

Голубац

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 65 + 991

Деоница 3

312.

УП21

асфалтни пут

Голубац

Голубац

планирано

Укрштање са саобраћајном инфраструктуром – пут

km 66 + 678

Деоница 3

313.

УТК93

РР веза

Голубац

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 67 + 770

Деоница 3

314.

УТК94

оптички кабл

Голубац

Голубац

постојеће

Укрштање са телекомуникационом инфраструктуром

km 67 + 883

Деоница 3

4. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

4.1. ПОЈАСИ ЗАШТИТЕ И РЕЖИМИ КОРИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА У КОРИДОРУ ДРЖАВНОГ ПУТА И ОСТАЛЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4.1.1. Појаси заштите и режими коришћења и уређења у коридору државног пута

Просторним планом се утврђује коридор државног пута просечне ширине од 100 до 200 m. У коридору државног пута налазе се следећи појаси заштите, и то:

– појас пута (путно земљиште) – чини земљиште потребно за изградњу државног пута, раскрсница, петљи, денивелисаних укрштања и пратећих садржаја. Појас пута утврђује се као земљиште јавне намене и има ширину од 40 m до 100 m, у зависности од конфигурације терена и услова за изградњу објеката пута. На појединим деловима трасе појас пута се шири, и то до 150 m на локацији одморишта, односно до максималних 200 m на деловима трасе планираним за изградњу петљи и раскрсница. Граница појаса пута јесте уједно и регулациона линија;

– заштитни појас – чини земљиште за које се одређује строго контролисани режим коришћења (обострано) у циљу заштите функције државног пута. Заштитни појас се утврђује као земљиште остале намене и има ширину од 20 m од границе појаса пута. У зони петљи и раскрсница заштитни појас се шири и обухвата земљиште које уоквирују приступне и уливно-изливне саобраћајнице. На деловима трасе где се граничи појас пута са парцелама железничке пруге, заштитни појас није дефинисан;

– појас контролисане изградње – чини земљиште у режиму контролисане градње и заштите животне средине (обострано). Појас контролисане изградње се утврђује као земљиште остале намене и има ширину од 20 m од границе заштитног појаса. Граница појаса контролисане изградње јесте уједно и граница Просторног плана. На деловима коридора на којима важе режими инфраструктурног појаса железничке пруге, појас контролисане изградње је смањен или укинут, те се граница плана поклапа са заштитним појасом или појасом пута.

У појасу пута и заштитном појасу успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање државним путем код планирања, пројектовања и извођења других грађевинских и земљаних радова.

Успоставља се следећи режим коришћења и уређења простора у коридору државног пута, и то за:

1) појас пута – успоставља се режим забране изградње свих објеката који нису у функцији изградње трасе и објеката пута, раскрсница, петљи, денивелисаних укрштања, приступних саобраћајница и пратећих садржаја пута;

2) заштитни појас – успоставља се режим строго контролисаног коришћења простора, којим се:

– забрањује отварање рудника, каменолома и депонија комуналног и другог отпада,

– дозвољава се изградња, односно постављање водовода, канализације и других објеката техничке инфраструктуре по претходно прибављеним условима и сагласности од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање путем,

– не дозвољава се изградња нових објеката, изузев објеката коју су у функцији пута, а простор се може користити као шумско и пољопривредно земљиште,

– на грађевинском, шумском и пољопривредном земљишту дозвољава се реконструкција и санација постојећих објеката, без могућности промене габарита и волумена, уколико не угрожавају функцију пута и уколико техничким решењима може да се обезбедити адекватна заштита од негативних утицаја пута (од буке, вибрација и аерозагађења), а по претходно прибављеним условима од стране предузећа надлежног за реализацију и газдовање путем,

– за све постојеће стамбене објекте, обавезна је адекватна заштита од негативних утицаја пута (од буке, вибрација и аерозагађења);

3) појас контролисане изградње – успоставља се режим контролисаног коришћења простора, којим се:

– не дозвољава изградња следећих објеката: депонија комуналног и другог отпада, рудника, каменолома, кречана, циглана, сточних пијаца, кванташких пијаца и других објеката за која се ограничења утврде у складу са посебним прописима,

– дозвољава развој постојећих и нових активности које нису у колизији са функционалним и техничким захтевима постојећих и планираних саобраћајних и техничких инфраструктурних система од националног и регионалног значаја,

– за проширење и реконструкцију постојећих и изградњу планираних производних, складишних, дистрибутивних, услужно-трговинских и других капацитета утврђује обавеза израде процене утицаја на животну средину, којом ће се, поред прописаног садржаја, обухватити и утицаји тих објеката на и од државног пута, с тим да трошкове спровођења свих мера заштите животне средине сносе инвеститори тих објеката,

– приликом израде нових планских докумената, приоритет у коришћењу простора обухваћених делова постојећих и планираних индустријских зона дати складишним капацитетима, логистичким центрима, комерцијално-прометним и саобраћајним услугама, регионалним трговинским центрима и сличним садржајима.

Коридори, појасеви заштите и режим коришћења и уређења простора у коридорима осталих државних и општинских путева утврђују се просторним плановима за јединице локалне самоуправе.

4.1.2. Појаси, зоне заштите и режими коришћења коридора осталих инфраструктурних система

4.1.2.1. Појаси заштите и режими коришћења и уређења вода и водопривредне инфраструктуре

За сва постојећа и планирана локална изворишта водоснабдевања установљавају се зоне санитарне заштите у складу са Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, број 92/08). Зона непосредне санитарне заштите изворишта подземне воде (зона I) формира се на простору изворишта на удаљењу од минимум 10 m око водозахватног објекта. У овој зони је забрањена изградња објеката који нису у функцији водоснабдевања. У остале две зоне санитарне заштите изворишта подземне воде дозвољена је изградња саобраћајница са каналима за одвод атмосферских вода.

Заштита водног земљишта спроводи се на начин који је дефинисан у Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године и Законом о водама. Према Закону о водама, водно земљиште јесте корито за велику воду и приобално земљиште. Просторним планом успоставља се водно земљиште за: 1) нерегулисане водотоке – на појасу ширине 10 m дуж обала водотока; 2) регулисане водотоке успоставља се водно земљиште до 50 m од ножице насипа према брањеном подручју, изузев када се регулациони објекти граде за заштиту пута од поплава на путном појасу.

На водном земљишту забрањује се изградња објеката који нису у функцији водних објеката и обављање радова на уређењу водотока и заштити од штетног дејства воде.

За планиране краке магистралног цевовода за снабдевање водом насеља успоставља се коридор укупне ширине од 20 m за потребе позиционирања и извођења радова на траси и пратећим објектима цевовода. Након постављања трасе и објеката магистралног цевовода, успоставља се заштитни појас укупне ширине 5 m. У заштитном појасу могућа је изградња или реконструкција других објеката и инсталација, по претходно прибављеним условима од предузећа надлежног за цевовод сирове воде.

4.1.2.2. Појаси заштите и режими коришћења и уређења енергетске инфраструктуре

4.1.2.2.1. Појаси заштите и режими коришћења и уређења електроенергетске инфраструктуре

Просторним планом утврђују се коридори за електроенергетске водове следеће ширине према напонским нивоима:

1) надземне водове – 400 kV од 60 m; 110 kV од 50 m; и 35 kV од 30 m;

2) подземне водове (каблове) – 110 kV од 4 m и 35 kV од 2 m.

Коридоре формира заштитни појас за електроенергетске водове (према члану 218. Закона о енергетици, следеће ширине: 1) за надземне водове са обе стране вода од крајњег фазног проводника – 400 kV од по 30 m; 110 kV од по 25 m и 35 kV од по 15 m; 2) за подземне водове (каблове) од ивице армирано – бетонског канала – 110 kV од по 2 m и 35 kV од по 1 m.

Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи 10 m за напонски ниво до 35 kV и 30 m за напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV.

У заштитној зони далековода забрањено је складиштење лако запаљивог материјала (гориво и сл.). Приликом извођења радова и експлоатације планираних објеката не сме да се наруши сигурносна удаљеност од 5 m у односу на проводнике далековода напонског нивоа 110 kV, односно 7 m од проводника далековода напонског нивоа 400 kV. Минимално растојање планираних објеката, пратеће инфраструктуре и инсталација износи 12 m од било ког дела стуба далековода.

У заштитној зони далековода неопходна је израда елабората о могућностима градње планираних објеката, на који сагласност даје Акционарско друштво „Електромрежа Србије” Београд. У заштитној зони успоставља се трајна обавеза прибављања услова/сагласности од стране привредног субјекта надлежног за газдовање далеководом за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката и инсталација.

Изградња објеката (који нису намењени за трајни боравак људи) и друге инфраструктуре у коридору заштитног појаса далековода мора бити у складу са:

– Законом о енергетици;

– Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88 и „Службени лист СРЈ”, број 18/92);

– Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/74, 13/78 – др. правилник и „Службени лист СРЈ”, број 61/95 – др. правилник);

– Правилником о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ”, бр. 4/72 и 13/78);

– Законом о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09);

– Правилником о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС”, број 104/09);

– Правилником о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени гласник РС”, број 104/09);

– JUS N.C0.105 – Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ”, број 68/86).

4.1.2.2.2. Појаси заштите и режими коришћења и уређења гасоводне инфраструктуре

Просторним планом опредељује се енергетски коридор транспортног и разводних гасовода гасне интерконекције у укупној ширини од 400 m, по 200 m са обе стране осе цевовода, до његовог дефинитивног утврђивања одговарајућим планским документом. У оквиру овог коридора утврђују се следећи појасеви/зоне заштите магистралног гасовода, у складу са условима надлежног привредног субјекта и одредбама Правилника о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar („Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15):

– појас непосредне заштите – обухвата експлоатациони појас цевовода ширине 6 m са обе стране осе цевовода (укупне ширине 12 m), према условима надлежног предузећа и зону опасности од експлозије минималне ширине 3 m око објеката који представљају саставни део гасовода;

– појас уже заштите – успоставља се од крајње тачке појаса непосредне заштите у ширини од 24 m (односно 30 m од осе цевовода) са обе стране цевовода (укупне ширине 60 m) и појас одговарајуће ширине око објеката који представљају саставни део гасовода;

– појас шире заштите – успоставља се од крајње тачке појаса непосредне заштите у ширини од 170 m (односно 200 m од осе цевовода) са обе стране цевовода (укупне ширине 340 m).

Установиће се следећи режим коришћења и уређења простора у енергетском коридору магистралног гасовода у:

– појасу непосреднe заштите – успоставља се режим забране изградње свих објеката који нису у функцији гасовода. У експлоатационом појасу гасовода не смеју се изводити радови и друге активности (постављање трансформаторских станица, пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за камповање, контејнера, складиштења силиране хране и тешко – транспортујућих материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) без одобрења оператора транспортног система;

– појасу уже заштите – забрањена је изградња објеката и других јавних површина који подразумевају трајни или привремени боравак људи. Постојећа путна и друга инфраструктура задржава се као стечено стање уз могућност усаглашава/измештања, што се решава кроз пројектну документацију гасовода и уз сарадњу са власником/управљачем предметне инфраструктуре. Изградња нове путне и друге инфраструктуре је могућа, уз обавезујући услов обезбеђења сарадње са управљачем гасовода;

– појасу шире заштите – дозвољена је реконструкција, адаптација и санација постојећих објеката, као и изградња путне и друге инфраструктуре. Изградња надземних објеката, инфраструктурних и комуналних система је могућа, уз обавезну процену могуће угрожености.

4.1.2.3. Појаси заштите и режими коришћења и уређења електронске комуникационе мреже и објеката

Просторним планом утврђују се коридори за оптичке каблове укупне ширине 5 m, по 2,5 m са обе стране осе кабла, у складу са Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе мреже и припадајућих средстава, радио – коридора и заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени гласник РС”, број 16/12). У оквиру овог коридора експлоатациони појас оптичког кабла има ширину 1 m. Дуж експлоатационог појаса Просторним планом утврђује се непосредни појас заштите ширине 2 m од спољне ивице експлоатационог појаса са обе стране оптичког кабла. У коридору оптичког кабла – експлоатационом појасу и непосредном појасу заштите не дозвољава се изградња нових и реконструкција постојећих објеката и подизање трајних засада.

4.2. ГРАНИЦА И ОБУХВАТ ПОЈАСА ПУТА И ЗЕМЉИШТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

4.2.1. Списак координата преломних тачака и катастарских парцела у појасу пута (путно земљиште јавне намене за потпуну експропријацију)

Регулациона линија путног земљишта и парцеле јавне намене (П1 – П.80) одређене су координатама2 преломних тачака (редни број тачке, Х координата, Y координата) и катастарским парцелама (кп) у обухвату, и представљене на Тематској карти број 1 „Детаљна регулација са елементима спровођења” (листови 1–16).

Јавна парцела – П1-КО Враново, раскрсница – површине 4,93 ha.

Координате преломних тачака: 1. 7499081, 4937319; 2. 7499094, 4937329; 3. 7499165, 4937388; 4. 7499170, 4937394; 5. 7499185, 4937408; 6. 7499220, 4937434; 7. 7499217, 4937437; 8. 7499221, 4937447; 9. 7499226, 4937476; 10. 7499221, 4937492; 11. 7499201, 4937525; 12. 7499178, 4937559; 13. 7499166, 4937572; 14. 7499126, 4937615; 15. 7499141, 4937628; 16. 7499158, 4937609; 17. 7499172, 4937598; 18. 7499191, 4937596; 19. 7499207, 4937602; 20. 7499251, 4937633; 21. 7499278, 4937646; 22. 7499298, 4937668; 23. 7499330, 4937693; 24. 7499344, 4937711; 25. 7499351, 4937707; 26. 7499352, 4937699; 27. 7499361, 4937696; 28. 7499372, 4937690; 29. 7499426, 4937638; 30. 7499444, 4937636; 31. 7499534, 4937712; 32. 7499567, 4937673; 33. 7499477, 4937587; 34. 7499465, 4937571; 35. 7499471, 4937551; 36. 7499472, 4937533; 37. 7499465, 4937516; 38. 7499461, 4937513; 39. 7499451, 4937524; 40. 7499430, 4937543; 41. 7499409, 4937518; 42. 7499437, 4937489; 43. 7499435, 4937487; 44. 7499405, 4937477; 45. 7499391, 4937469; 46. 7499353, 4937427; 47. 7499341, 4937427; 48. 7499332, 4937438; 49. 7499323, 4937448; 50. 7499314, 4937453; 51. 7499310, 4937452; 52. 7499166, 4937328; 53. 7499135, 4937299; 54. 7499112, 4937280; 55. 7499199, 4937570; 56. 7499264, 4937618; 57. 7499276, 4937621; 58. 7499285, 4937621; 59. 7499297, 4937617; 60. 7499306, 4937610; 61. 7499343, 4937570; 62. 7499342, 4937545; 63. 7499270, 4937481; 64. 7499247, 4937506; 65. 7499221, 4937537; 66. 7499207, 4937555; 67. 7499324, 4937464; 68. 7499347, 4937483; 69. 7499378, 4937510; 70. 7499386, 4937511; 71. 7499400, 4937501; 72. 7499390, 4937493; 73. 7499353, 4937453; 74. 7499344, 4937446; 75. 7499340, 4937447; 76. 7499332, 4937454; 77. 7499303, 4937636; 78. 7499302, 4937643; 79. 7499310, 4937654; 80. 7499332, 4937671; 81. 7499345, 4937679; 82. 7499358, 4937678; 83. 7499423, 4937617; 84. 7499410, 4937602; 85. 7499380, 4937578; 86. 7499358, 4937586; 87. 7499319, 4937624.

Делови кп: 2721, 2722, 2723/1, 2723/2, 2723/3, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729/2, 2729/4, 2729/5, 2730/3, 2790/23, 2791, 2792, 2793, 2795/3, 2802/4, 2803/3, 2803/5, 2805/2, 2806/1, 2807/1, 2807/2, 2808/4, 2809/1, 2809/3, 2810/1, 2811/1, 2811/3, 2812/1, 2813, 2814/1, 2814/2, 2814/3, 2815/1, 2815/3, 2816/1, 2816/4, 2817/1, 2817/2, 2818/1, 2818/2, 2818/3, 2819/1, 2819/3, 2821/1, 2822/1, 2824/1, 2825/1, 2826/1, 2827, 2828/4, 2829, 2830/2, 2864/1, 2864/2, 2864/3, 2865/1, 2865/2, 2866.

Јавна парцела – П2-КО Мала Крсна раскрсница – површине 0,14 ha.

Координате преломних тачака: 42. 7499461, 4937513; 41. 7499451, 4937524; 40. 7499430, 4937543; 39. 7499409, 4937518; 38. 7499437, 4937489.

Делови кп: 856/1, 856/2.

Јавна парцела – П3-КО Враново, пут – површине 0,53 ha.

Координате преломних тачака: 32. 7499534, 4937712; 88. 7499599, 4937767; 89. 7499626, 4937748; 90. 7499652, 4937733; 91. 7499610, 4937699; 92. 7499573, 4937678; 31. 7499567, 4937673.

Делови кп: 2828/1, 2828/4, 2829, 2830/1, 2830/2, 2830/3, 2831/1, 2831/3, 2831/4, 2831/5, 2834/1, 2834/3, 2835/1, 2835/3, 2866.

Јавна парцела – П4-КО Мала Крсна, пут – површине 0,28 ha.

Координате преломних тачака: 88. 7499599, 4937767; 93. 7499618, 4937772; 94. 7499631, 4937777; 95. 7499644, 4937786; 96. 7499653, 4937794; 97. 7499697, 4937769; 90. 7499652, 4937733; 89. 7499626, 4937748.

Целе кп: 878/2, 878/3, 879/2, 879/3.

Јавна парцела – П5 – КО Враново, пут – површине 4,37 ha.

Координате преломних тачака: 88. 7499599, 4937767; 98. 7499620, 4937786; 99. 7499625, 4937802; 100. 7499642, 4937817; 101. 7499664, 4937834; 102. 7499678, 4937835; 103. 7499807, 4937937; 104. 7499890, 4937997; 105. 7499976, 4938053; 106. 7500065, 4938103; 107. 7500110, 4938125; 108. 7500136, 4938116; 109. 7500149, 4938099; 110. 7500116, 4938071; 111. 7500084, 4938039; 112. 7500076, 4938033; 113. 7500035, 4937987; 114. 7500020, 4937973; 115. 7500005, 4937956; 116. 7499856, 4937877; 117. 7499730, 4937795; 97. 7499697, 4937769; 96. 7499653, 4937794; 95. 7499644, 4937786; 94. 7499631, 4937777; 93. 7499618, 4937772.

Целе кп: 2575/3, 2837/3, 2841/1, 2846/1, 2847/1.

Делови кп: 2572/1, 2572/2, 2573/1, 2574/3, 2574/4, 2575/2, 2833, 2836, 2837/1, 2838/2, 2839, 2841/2, 2841/3, 2842/2, 2842/3, 2843/2, 2843/3, 2844/2, 2844/3, 2845/2, 2845/3, 2846/2, 2846/3, 2847/2, 2847/3, 2848/2, 2848/3, 2849/2, 2849/3, 2850/3, 2850/4, 2850/5, 2850/6, 2850/7, 2850/9, 2850/10, 2850/11, 2851/1, 2851/3, 2866.

Јавна парцела – П6 – КО Мала Крсна, пут – површине 0,85 ha.

Координате преломних тачака: 115. 7500005, 4937956; 114. 7500020, 4937973; 113. 7500035, 4937987; 112. 7500076, 4938033; 111. 7500084, 4938039; 110. 7500116, 4938071; 109. 7500149, 4938099; 118. 7500155, 4938104; 119. 7500160, 4938100; 120. 7500211, 4938078; 121. 7500198, 4938050; 122. 7500036, 4937973.

Целе кп: 882/5, 882/6, 882/7.

Делови кп: 882/1, 882/2, 882/3.

Јавна парцела – П7 – КО Мала Крсна, пут – површине 0,33 ha.

Координате преломних тачака: 125. 7500189, 4938120; 127. 7500226, 4938138; 128. 7500238, 4938139; 129. 7500257, 4938152; 130. 7500304, 4938172; 131. 7500307, 4938171; 132. 7500278, 4938131; 133. 7500283, 4938125; 126. 7500219, 4938096.

Делови кп: 882/4, 882/8, 912/1, 912/2, 913/2, 914/2, 918/2, 918/3, 919/1, 919/2, 921/2, 921/3.

Јавна парцела – П8 – КО Мала Крсна, петља – површине 4,77 ha.

Координате преломних тачака: 134. 7500380, 4938206; 135. 7500388, 4938209; 136. 7500394, 4938244; 137. 7500482, 4938280; 138. 7500626, 4938327; 139. 7500624, 4938338; 140. 7500616, 4938342; 141. 7500600, 4938342; 142. 7500555, 4938324; 143. 7500542, 4938349; 144. 7500572, 4938362; 145. 7500599, 4938370; 146. 7500606, 4938382; 147. 7500613, 4938390; 148. 7500633, 4938402; 149. 7500650, 4938407; 150. 7500690, 4938407; 151. 7500706, 4938410; 152. 7500728, 4938418; 153. 7500734, 4938398; 154. 7500706, 4938392; 155. 7500694, 4938390; 156. 7500658, 4938389; 157. 7500642, 4938386; 158. 7500632, 4938378; 159. 7500634, 4938371; 160. 7500644, 4938369; 161. 7500682, 4938359; 162. 7500722, 4938356; 163. 7500771, 4938368; 164. 7500819, 4938383; 165. 7500864, 4938406; 166. 7500910, 4938427; 167. 7500958, 4938443; 168. 7500987, 4938447; 169. 7500969, 4938375; 170. 7500959, 4938372; 171. 7500929, 4938368; 172. 7500883, 4938352; 173. 7500834, 4938341; 174. 7500754, 4938317; 175. 7500616, 4938242; 176. 7500575, 4938223; 176a. 7500533, 4938208; 176б. 7500539, 4938213; 177. 7500536, 4938215; 177а. 7500484, 4938193; 177б. 7500453, 4938180; 177в. 7500458, 4938175; 178. 7500453, 4938173; 179. 7500425, 4938175; 180. 7500402, 4938177; 181. 7500401, 4938177.

Целе кп: 847/2, 1520/2, 1521/4, 1521/6, 1537/2, 1537/3, 1538/2, 1538/3, 1540/4, 1541/1, 1541/2, 1542/1, 1542/2, 1542/3, 1542/5, 1543/2, 1543/3, 1543/4, 1543/5, 1544, 1545/1, 1547/1, 1547/2, 1547/3, 1547/4, 1547/5, 1548/4, 1548/6, 1548/9, 1548/10, 1548/11, 1548/12, 1548/13, 1548/14, 1550/5, 1551/11, 1551/12, 1551/13, 1551/14, 1552/2, 1553/3, 1567/2, 1567/3, 1568/3, 1571/4, 1730/2.

Делови кп: 847/1, 1519/1, 1519/2, 1520/1, 1521/1, 1521/2, 1521/3, 1526/2, 1528/2, 1536/1, 1536/2, 1536/3, 1537/1, 1538/1, 1540/1, 1540/3, 1543/1, 1546/1, 1546/3, 1548/1, 1548/2, 1548/3, 1548/8, 1548/15, 1548/16, 1548/17, 1549/8, 1550/2, 1550/3, 1550/6, 1550/7, 1551/1, 1551/2, 1551/5, 1551/6, 1551/7, 1551/8, 1552/1, 1553/2, 1554/2, 1567/1, 1568/1, 1568/2, 1571/2, 1571/5, 1571/6, 1728, 1730/1, 1731/2, 1732, 1733/2, 1734/2, 1735.

Јавна парцела – П9 – КО Мала Крсна, пут – површине 26,96 ha

Координате преломних тачака: 182. 7500997, 4938448; 183. 7501009, 4938449; 184. 7501057, 4938462; 185. 7501202, 4938505; 186. 7501299, 4938530; 187. 7501351, 4938560; 188. 7501387, 4938570; 189. 7501402, 4938573; 190. 7501444, 4938570; 191. 7501542, 4938592; 192. 7501641, 4938613; 193. 7501823, 4938646; 194. 7501937, 4938668; 195. 7501967, 4938683; 196. 7502005, 4938690; 197. 7502036, 4938681; 198. 7502348, 4938730; 199. 7502358, 4938738; 200. 7502388, 4938743; 201. 7502431, 4938744; 202. 7502530, 4938759; 203. 7502581, 4938765; 204. 7502581, 4938775; 205. 7502579, 4938817; 206. 7502579, 4938839; 207. 7502580, 4938861; 208. 7502583, 4938879; 209. 7502594, 4938899; 210. 7502609, 4938918; 211. 7502654, 4938970; 212. 7502670, 4938956; 213. 7502629, 4938908; 214. 7502610, 4938881; 215. 7502604, 4938850; 216. 7502619, 4938790; 217. 7502634, 4938789; 218. 7502672, 4938796; 219. 7502726, 4938794; 220. 7502921, 4938834; 221. 7503013, 4938857; 222. 7503116, 4938877; 223. 7503213, 4938900; 224. 7503310, 4938924; 225. 7503502, 4938977; 226. 7503597, 4939006; 227. 7503692, 4939036; 228. 7503787, 4939068; 229. 7503882, 4939096; 230. 7504071, 4939159; 231. 7504165, 4939194; 232. 7504256, 4939234; 233. 7504350, 4939269; 234. 7504431, 4939301; 235. 7504449, 4939289; 236. 7504483, 4939302; 237. 7504488, 4939326; 238. 7504592, 4939366; 239. 7504599, 4939376; 240. 7504628, 4939379; 241. 7504813, 4939455; 242. 7504905, 4939495; 243. 7505052, 4939555; 244. 7505057, 4939574; 245. 7505074, 4939576; 246. 7505074, 4939563; 247. 7505090, 4939570; 248. 7505217, 4939620; 249. 7505216, 4939584; 250. 7505218, 4939566; 251. 7504865, 4939422; 252. 7504754, 4939372; 253. 7504654, 4939333; 254. 7504568, 4939293; 255. 7504510, 4939272; 256. 7504491, 4939271; 257. 7504441, 4939252; 258. 7504428, 4939240; 259. 7504334, 4939199; 260. 7504308, 4939188; 261. 7504300, 4939182; 262. 7504297, 4939177; 263. 7504300, 4939171; 264. 7504285, 4939165; 265. 7504282, 4939174; 266. 7504275, 4939182; 267. 7504229, 4939165; 268. 7504191, 4939152; 269. 7504154, 4939146; 270. 7504121, 4939135; 271. 7504113, 4939111; 272. 7504014, 4939075; 273. 7503915, 4939042; 274. 7503827, 4939014; 275. 7503719, 4938981; 276. 7503527, 4938925; 277. 7503428, 4938896; 278. 7503130, 4938821; 279. 7503029, 4938795; 280. 7503003, 4938789; 281. 7502939, 4938779; 282. 7502928, 4938766; 283. 7502895, 4938758; 284. 7502879, 4938764; 285. 7502835, 4938756; 286. 7502786, 4938746; 287. 7502737, 4938735; 288. 7502628, 4938715; 289. 7502632, 4938669; 290. 7502640, 4938611; 291. 7502644, 4938592; 292. 7502650, 4938590; 293. 7502691, 4938598; 294. 7502692, 4938594; 295. 7502652, 4938574; 296. 7502632, 4938568; 297. 7502611, 4938563; 298. 7502579, 4938553; 299. 7502561, 4938554; 300. 7502560, 4938557; 301. 7502574, 4938568; 302. 7502604, 4938577; 303. 7502618, 4938584; 304. 7502604, 4938666; 305. 7502591, 4938709; 306. 7502490, 4938692; 307. 7502442, 4938678; 308. 7502411, 4938673; 309. 7502342, 4938670; 310. 7502243, 4938653; 311. 7502184, 4938648; 312. 7502161, 4938633; 313. 7502145, 4938629; 314. 7502129, 4938628; 315. 7502113, 4938632; 316. 7501898, 4938599; 317. 7501829, 4938587; 318. 7501799, 4938586; 319. 7501701, 4938566; 320. 7501679, 4938563; 321. 7501650, 4938540; 322. 7501599, 4938531; 323. 7501555, 4938536; 324. 7501216, 4938453; 325. 7501073, 4938410; 326. 7501026, 4938393; 327. 7500981, 4938379.

Целе кп: 345/7, 345/8, 366/2, 367/3, 637/4, 639/5, 639/7, 639/9, 639/10, 642/3, 642/4, 643/2, 652/7, 656/2, 657/5, 660/11, 660/12, 660/13, 660/14, 668/7, 668/9, 668/11, 670/16, 670/18, 670/20, 670/22, 670/40, 670/42, 683/3, 683/5, 684/2, 685/2, 686/2, 688/9, 688/10, 688/11, 688/12, 691/2, 712/2, 713/2, 714/2, 717/2, 784/2, 784/4, 814/4, 816/2, 836/6, 836/11, 848/3, 852/2, 1576/1, 1576/3, 1577/1, 1577/6, 1582/3, 1610/2, 1614/4, 1614/5, 1615/1, 1615/3, 1616, 1617/2, 1619/2, 1621/2, 1622/2, 1625/2, 1627/2, 1628/3, 1628/6, 1628/7, 1656/2.

Делови кп: 280/1, 280/2, 344/1, 345/1, 345/2, 346/1, 346/2, 346/6, 346/7, 347/2, 348, 352/1, 352/2, 352/3, 352/5, 353/1, 353/2, 353/3, 353/4, 353/6, 353/8, 358/3, 358/4, 359/2, 359/3, 361/1, 361/3, 362/1, 362/2, 363/1, 363/2, 365/1, 365/2, 366/1, 367/1, 367/2, 368, 370/1, 370/2, 371/1, 371/2, 372/1, 372/2, 373/1, 373/2, 405/1, 405/2, 416/1, 416/2, 637/1, 637/2, 638/1, 638/2, 638/3, 638/4, 638/5, 639/3, 639/4, 639/6, 639/8, 641, 642/1, 642/2, 642/5, 643/1, 644, 648, 649/1, 650/1, 651/1, 652/3, 652/4, 652/8, 653/1, 653/2, 653/3, 653/4, 653/5, 654/1, 654/2, 654/3, 655/1, 655/2, 656/1, 657/1, 657/2, 657/4, 660/1, 660/2, 660/4, 660/6, 660/7, 660/8, 660/9, 660/10, 668/1, 668/2, 668/8, 668/10, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6, 670/7, 670/8, 670/9, 670/10, 670/11, 670/12, 670/13, 670/14, 670/15, 670/17, 670/19, 670/21, 670/23, 670/24, 670/25, 670/26, 670/28, 670/30, 670/32, 670/34, 670/36, 670/38, 670/39, 670/41, 670/43, 670/44, 670/45, 670/46, 670/47, 683/1, 683/2, 683/4, 683/6, 684/1, 684/3, 685/1, 685/3, 686/1, 687, 688/1, 688/2, 688/3, 688/4, 688/5, 688/6, 688/7, 688/8, 690/1, 690/2, 690/3, 690/5, 690/6, 691/1, 696/1, 696/2, 696/3, 696/4, 696/5, 696/6, 696/8, 696/10, 696/11, 696/12, 696/14, 697/2, 699/2, 700/1, 700/2, 701/1, 701/2, 701/3, 701/4, 701/5, 712/1, 712/3, 713/1, 713/3, 714/1, 714/3, 717/1, 717/3, 720/1, 720/2, 784/1, 814/1, 814/2, 816/1, 835/2, 836/3, 836/4, 836/7, 836/8, 836/10, 836/12, 845/2, 845/3, 846/2, 846/3, 848/1, 848/2, 850/1, 850/2, 852/1, 1576/2, 1577/2, 1577/3, 1578/1, 1578/2, 1581/2, 1582/2, 1583/2, 1602/1, 1602/2, 1603/1, 1603/2, 1607/1, 1607/2, 1608/1, 1608/2, 1608/3, 1608/5, 1610/1, 1614/3, 1615/2, 1617/1, 1619/1, 1620, 1621/1, 1622/1, 1624/2, 1625/1, 1625/3, 1626/1, 1627/1, 1627/3, 1628/1, 1628/2, 1628/4, 1628/5, 1629, 1647/2, 1647/3, 1647/8, 1648/3, 1649/1, 1649/2, 1650/1, 1650/2, 1650/3, 1656/1, 1657/1, 1657/2, 1658/1, 1658/2, 1659/2, 1659/3, 1764, 1766, 1781, 1782.

Јавна парцела – П10 – КО Мала Крсна, пут – површине 0,53 ha.

Координате преломних тачака: 329. 7505277, 4939662; 346. 7505297, 4939669; 347. 7505329, 4939660; 348. 7505373, 4939675; 349. 7505439, 4939696; 350. 7505440, 4939702; 334. 7505441, 4939702; 333. 7505448, 4939688; 332. 7505314, 4939605; 331. 7505286, 4939655; 330. 7505283, 4939654.

Делови кп: 374/1, 374/2, 374/3, 374/4, 375/1, 375/2, 375/3, 408.

Јавна парцела – П11 – КО Скобаљ, пут – површине 1,84 ha.

Координате преломних тачака: 248. 7505217, 4939620; 328. 7505249, 4939652; 329. 7505277, 4939662; 330. 7505283, 4939654; 331. 7505286, 4939655; 332. 7505314, 4939605; 333. 7505448, 4939688; 334. 7505441, 4939702; 335. 7505444, 4939704; 336. 7505452, 4939699; 337. 7505469, 4939704; 338. 7505565, 4939736; 339. 7505575, 4939740; 340. 7505578, 4939743; 341. 7505590, 4939740; 342. 7505613, 4939750; 343. 7505628, 4939697; 344. 7505580, 4939684; 345. 7505410, 4939633; 250. 7505218, 4939566; 249. 7505216, 4939584.

Целе кп: 112/8, 578/3.

Делови кп: 112/2, 112/3, 157/6, 157/7, 158, 159, 160/5, 160/7, 161/3, 168/2, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 578/1585/3, 596/3, 596/4.

Јавна парцела – П12 – КО Скобаљ, раскрсница– површине 2,73 ha.

Координате преломних тачака: 342. 7505613, 4939750; 351. 7505639, 4939760; 352. 7505648, 4939775; 353. 7505652, 4939789; 354. 7505641, 4939791; 355. 7505639, 4939794; 356. 7505656, 4939821; 357. 7505665, 4939832; 358. 7505675, 4939842; 359. 7505666, 4939858; 360. 7505668, 4939862; 361. 7505679, 4939860; 362. 7505696, 4939839; 363. 7505707, 4939843; 364. 7505713, 4939855; 365. 7505724, 4939871; 366. 7505737, 4939878; 367. 7505767, 4939884; 368. 7505788, 4939892; 369. 7505800, 4939893; 370. 7505802, 4939889; 371. 7505786, 4939874; 372. 7505777, 4939871; 373. 7505751, 4939866; 374. 7505731, 4939856; 375. 7505741, 4939850; 376. 7505759, 4939850; 377. 7505777, 4939845; 378. 7505791, 4939834; 379. 7505807, 4939810; 380. 7505821, 4939803; 381. 7505841, 4939803; 382. 7505858, 4939807; 383. 7505869, 4939756; 384. 7505849, 4939752; 385. 7505831, 4939743; 386. 7505824, 4939732; 387. 7505819, 4939709; 388. 7505811, 4939693; 389. 7505794, 4939679; 390. 7505763, 4939669; 391. 7505728, 4939660; 392. 7505709, 4939661; 393. 7505690, 4939670; 394. 7505670, 4939690; 395. 7505656, 4939699; 396. 7505637, 4939699; 343. 7505628, 4939697; 397. 7505668, 4939772; 398. 7505671, 4939788; 399. 7505674, 4939797; 400. 7505678, 4939805; 401. 7505685, 4939812; 402. 7505692, 4939817; 403. 7505703, 4939818; 404. 7505709, 4939816; 405. 7505713, 4939810; 406. 7505715, 4939800; 407. 7505715, 4939783; 408. 7505710, 4939777; 409. 7505690, 4939766; 410. 7505676, 4939762; 411. 7505668, 4939761; 412. 7505679, 4939711; 413. 7505685, 4939715; 414. 7505717, 4939720; 415. 7505736, 4939712; 416. 7505739, 4939700; 417. 7505739, 4939689; 418. 7505727, 4939683; 419. 7505704, 4939688; 420. 7505740, 4939793; 421. 7505734, 4939813; 422. 7505735, 4939823; 423. 7505744, 4939829; 424. 7505760, 4939828; 425. 7505776, 4939817; 426. 7505792, 4939795; 427. 7505784, 4939789; 428. 7505760, 4939785; 429. 7505746, 4939786; 430. 7505769, 4939735; 431. 7505801, 4939743; 432. 7505802, 4939735; 433. 7505797, 4939717; 434. 7505787, 4939702; 435. 7505774, 4939697; 436. 7505764, 4939699; 437. 7505759, 4939712; 438. 7505761, 4939728.

Делови кп: 113/4, 113/5, 113/6, 113/9, 120/1, 120/3, 123/2, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 149/3, 149/4, 151/1, 151/2, 152/1, 152/4, 152/5, 152/10, 153/1, 153/3, 153/4, 154/1, 154/3, 154/4, 155/1, 155/3, 155/4, 156/1, 156/3, 156/4, 157/3, 157/6, 157/7, 158, 160/3, 160/5, 160/7, 577, 578/1, 585/1, 585/3.

Јавна парцела – П13 – КО Скобаљ, пут – површине 5,79 ha.

Координате преломних тачака: 382. 7505858, 4939807; 439. 7505907, 4939818; 440. 7506085, 4939853; 441. 7506192, 4939868; 442. 7506216, 4939886; 443. 7506275, 4939894; 444. 7506294, 4939883; 445. 7506352, 4939887; 446. 7506447, 4939896; 447. 7506552, 4939903; 448. 7506615, 4939905; 449. 7506622, 4939915; 450. 7506638, 4939913; 451. 7506638, 4939907; 452. 7506692, 4939908; 453. 7506810, 4939880; 454. 7506924, 4939854; 455. 7506966, 4939841; 456. 7506906, 4939841; 457. 7506801, 4939837; 458. 7506754, 4939848; 459. 7506729, 4939850; 460. 7506700, 4939834; 461. 7506643, 4939833; 462. 7506606, 4939850; 463. 7506603, 4939846; 464. 7506605, 4939828; 465. 7506600, 4939825; 466. 7506588, 4939836; 467. 7506576, 4939850; 468. 7506558, 4939849; 469. 7506459, 4939841; 470. 7506409, 4939839; 471. 7506311, 4939826; 472. 7506210, 4939817; 473. 7506102, 4939799; 474. 7506096, 4939793; 475. 7506090, 4939790; 476. 7506072, 4939795; 477. 7506015, 4939786; 478. 7505918, 4939767; 383. 7505869, 4939756.

Целе кп: 139/2, 140/3, 144/2, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 445, 4419/2, 4420/2, 4421/2, 4422/2, 4423/2, 4424/2, 4427/2, 4428/2, 4429/2, 4430/2, 4431/2, 4432/2, 4433/2, 4434/2, 4435/2, 4436/2, 4439/2, 4440/2, 4441/2, 4442/2, 4443/2.

Делови кп: 139/1, 140/1, 141/3, 141/4, 142/2, 143/2, 144/1, 145/1, 145/2, 147/2, 147/3, 147/5, 147/6, 147/12, 147/14, 147/16, 147/18, 147/19, 148/1, 148/2, 148/4, 148/5, 148/7, 149/3, 149/4, 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 151/2, 152/4, 152/6, 152/7, 429/2, 430/7, 430/8, 430/9, 430/10, 430/11, 433/2, 435/2, 435/3, 436/2, 436/3, 440/2, 440/3, 442, 446, 587/1, 587/2, 588/1, 588/2, 588/3, 4374, 4417, 4418, 4419/1, 4420/1, 4421/1, 4422/1, 4423/1, 4424/1, 4425/1, 4425/2, 4426/1, 4426/2, 4426/3, 4427/1, 4428/1, 4429/1, 4430/1, 4431/1, 4432/1, 4433/1, 4434/1, 4435/1, 4436/1, 4439/1, 4440/1, 4441/1, 4442/1, 4443/1, 4444.

Јавна парцела – П14 – КО Драговац, пут – површине 2,93 ha.

Координате преломних тачака:. 452. 7506692, 4939908; 479. 7506747, 4939911; 480. 7506754, 4939926; 481. 7506775, 4939933; 482. 7506797, 4939912; 483. 7506854, 4939915; 484. 7506946, 4939921; 485. 7507007, 4939920; 486. 7507057, 4939908; 487. 7507108, 4939907; 488. 7507135, 4939906; 489. 7507168, 4939887; 490. 7507283, 4939880; 491. 7507279, 4939862; 492. 7507281, 4939849; 493. 7507283, 4939845; 494. 7507169, 4939852; 495. 7507132, 4939838; 455. 7506966, 4939841; 454. 7506924, 4939854; 453. 7506810, 4939880.

Делови кп: 2055, 2057/1, 2057/2, 2057/3, 2058/2, 2059/2, 2060, 2064/1, 2064/2, 2064/3, 2064/4, 2064/5, 2064/8, 2064/9, 2097, 2098, 2104/1, 2160/1.

Јавна парцела – П15 – КО Драговац, раскрсница – површине 15,32 ha.

Координате преломних тачака: 496. 7507403, 4939874; 497. 7507420, 4939873; 498. 7507437, 4939913; 499. 7507451, 4939911; 500. 7507452, 4939906; 501. 7507459, 4939903; 502. 7507468, 4939902; 503. 7507472, 4939911; 504. 7507477, 4939911; 505. 7507481, 4939903; 506. 7507608, 4939893; 507. 7507619, 4939893; 508. 7507628, 4939903; 509. 7507634, 4939903; 510. 7507631, 4939893; 511. 7507857, 4939872; 512. 7507955, 4939863; 513. 7508006, 4939860; 514. 7508057, 4939852; 515. 7508157, 4939846; 516. 7508351, 4939839; 517. 7508454, 4939838; 518. 7508503, 4939835; 519. 7508525, 4939847; 520. 7508535, 4939864; 521. 7508544, 4939882; 522. 7508550, 4939903; 523. 7508558, 4939916; 524. 7508573, 4939929; 525. 7508590, 4939934; 526. 7508620, 4939932; 527. 7508632, 4939954; 528. 7508637, 4939954; 529. 7508640, 4939939; 530. 7508661, 4939934; 531. 7508689, 4939931; 532. 7508707, 4939920; 533. 7508718, 4939902; 534. 7508731, 4939862; 535. 7508744, 4939845; 536. 7508754, 4939837; 537. 7508804, 4939835; 538. 7508904, 4939840; 539. 7509103, 4939847; 540. 7509127, 4939845; 541. 7509153, 4939849; 542. 7509181, 4939851; 543. 7509187, 4939811; 544. 7509192, 4939786; 545. 7509178, 4939792; 546. 7509106, 4939787; 547. 7509006, 4939782; 548. 7508806, 4939778; 549. 7508755, 4939773; 550. 7508735, 4939765; 551. 7508718, 4939712; 552. 7508713, 4939704; 553. 7508672, 4939703; 554. 7508625, 4939704; 555. 7508618, 4939704; 556. 7508615, 4939704; 557. 7508620, 4939710; 558. 7508624, 4939721; 559. 7508620, 4939728; 560. 7508614, 4939773; 561. 7508612, 4939783; 562. 7508604, 4939787; 563. 7508554, 4939787; 564. 7508544, 4939776; 565. 7508551, 4939764; 566. 7508567, 4939726; 567. 7508577, 4939708; 568. 7508589, 4939702; 569. 7508603, 4939702; 570. 7508608, 4939703; 571. 7508609, 4939695; 572. 7508612, 4939686; 573. 7508613, 4939674; 574. 7508584, 4939675; 575. 7508568, 4939681; 576. 7508557, 4939689; 577. 7508548, 4939703; 578. 7508529, 4939751; 579. 7508521, 4939764; 580. 7508504, 4939772; 581. 7508454, 4939776; 582. 7508425, 4939774; 583. 7508412, 4939770; 584. 7508400, 4939760; 585. 7508391, 4939738; 586. 7508388, 4939727; 587. 7508390, 4939719; 588. 7508393, 4939713; 589. 7508396, 4939699; 590. 7508392, 4939697; 591. 7508383, 4939704; 592. 7508378, 4939704; 593. 7508372, 4939693; 594. 7508344, 4939654; 595. 7508331, 4939632; 596. 7508277, 4939577; 597. 7508270, 4939582; 598. 7508276, 4939595; 599. 7508281, 4939608; 600. 7508275, 4939616; 601. 7508184, 4939640; 602. 7508166, 4939646; 603. 7508153, 4939658; 604. 7508147, 4939679; 605. 7508152, 4939752; 606. 7508152, 4939766; 607. 7508148, 4939777; 608. 7508135, 4939782; 609. 7508103, 4939784; 610. 7508053, 4939786; 611. 7508003, 4939789; 612. 7507953, 4939785; 613. 7507870, 4939793; 614. 7507844, 4939801; 615. 7507792, 4939806; 616. 7507702, 4939811; 617. 7507554, 4939813; 618. 7507486, 4939815; 619. 7507448, 4939815; 620. 7507436, 4939825; 621. 7507425, 4939839; 622. 7507398, 4939840; 623. 7508179, 4939767; 624. 7508177, 4939780; 625. 7508177, 4939789; 626. 7508209, 4939787; 627. 7508226, 4939797; 628. 7508277, 4939795; 629. 7508295, 4939780; 630. 7508304, 4939788; 631. 7508354, 4939785; 632. 7508389, 4939784; 633. 7508386, 4939778; 634. 7508380, 4939767; 635. 7508376, 4939753; 636. 7508375, 4939745; 637. 7508371, 4939741; 638. 7508367, 4939745; 639. 7508355, 4939749; 640. 7508352, 4939744; 641. 7508353, 4939737; 642. 7508361, 4939729; 643. 7508365, 4939723; 644. 7508365, 4939715; 645. 7508358, 4939704; 646. 7508312, 4939645; 647. 7508294, 4939639; 648. 7508277, 4939643; 649. 7508271, 4939641; 650. 7508182, 4939667; 651. 7508176, 4939685; 652. 7508174, 4939696; 653. 7508546, 4939826; 654. 7508556, 4939842; 655. 7508578, 4939894; 656. 7508592, 4939905; 657. 7508617, 4939906; 658. 7508625, 4939898; 659. 7508627, 4939889; 660. 7508622, 4939836; 661. 7508605, 4939823; 662. 7508555, 4939823.

Целе кп: 931, 932, 971.

Делови кп: 810/1, 811, 812, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 828, 830, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 858, 861, 927, 928, 929, 930, 964, 965, 967, 969, 970, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 992, 993, 996, 997, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1009, 1010, 1011, 1013, 1084, 1085, 1086, 1095, 1096, 1097, 1106, 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 1115, 1116, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1129, 1130, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143, 1144, 1151, 1152, 1153, 1154, 1175, 1255, 1256, 1257, 1258, 1260, 1264, 1265, 1266, 1267, 1276, 1277, 2132, 2158.

Јавна парцела – П16 – КО Пожаревац, пут – површине 6,71 ha.

Координате преломних тачака: 542. 7509181, 4939851; 672. 7509202, 4939852; 673. 7509215, 4939849; 674. 7509226, 4939850; 675. 7509241, 4939854; 676. 7509401, 4939866; 677. 7509501, 4939875; 678. 7509600, 4939883; 679. 7509799, 4939903; 680. 7509899, 4939911; 681. 7509949, 4939919; 682. 7510000, 4939918; 683. 7510050, 4939921; 684. 7510083, 4939936; 685. 7510116, 4939937; 686. 7510150, 4939925; 687. 7510249, 4939929; 688. 7510253, 4939873; 689. 7510202, 4939872; 690. 7510152, 4939864; 691. 7510053, 4939861; 692. 7510003, 4939857; 693. 7509954, 4939853; 694. 7509904, 4939851; 695. 7509805, 4939842; 696. 7509755, 4939834; 697. 7509705, 4939833; 698. 7509516, 4939814; 699. 7509476, 4939789; 700. 7509436, 4939785; 701. 7509404, 4939806; 702. 7509206, 4939793; 703. 7509198, 4939786; 704. 7509194, 4939786; 544. 7509192, 4939786; 543. 7509187, 4939811.

Цела кп: 20303/17, 20303/26.

Делови кп: 19945, 19966, 19967, 19968, 19970, 19971, 19972, 19973, 19976, 19978/1, 19978/2, 19979, 19980, 19981, 19982, 19983, 19984, 19985, 19986, 19987, 19988, 19989, 19990, 19991, 19992, 20300/1, 20300/3, 20303/2, 20303/3, 20303/5, 20303/6, 20303/7, 20303/8, 20303/9, 20303/10, 20303/11, 20303/12, 20303/13, 20303/14, 20303/15, 20303/16, 20303/18, 20303/20, 20303/21, 20303/22, 20809, 20815, 20823.

Јавна парцела – П17 – КО Пожаревац, раскрсница – површине 0,25 ha.

Координате преломних тачака: 570. 7508608, 4939703; 556. 7508615, 4939704; 555. 7508618, 4939704; 554. 7508625, 4939704; 553. 7508672, 4939703; 552. 7508713, 4939704; 663. 7508711, 4939699; 664. 7508700, 4939688; 665. 7508686, 4939681; 666. 7508668, 4939677; 667. 7508640, 4939677; 668. 7508632, 4939675; 669. 7508627, 4939664; 670. 7508622, 4939664; 671. 7508619, 4939674; 573. 7508613, 4939674; 572. 7508612, 4939686; 571. 7508609, 4939695.

Делови кп: 20305, 20306, 20307, 20817.

Јавна парцела – П18 – КО Пожаревац, петља – површине 3,58 ha.

Координате преломних тачака: 687. 7510249, 4939929; 705. 7510297, 4939932; 706. 7510335, 4939939; 707. 7510344, 4939946; 708. 7510349, 4939962; 709. 7510351, 4939974; 710. 7510346, 4939984; 711. 7510353, 4940010; 712. 7510369, 4940027; 713. 7510390, 4940035; 714. 7510418, 4940032; 715. 7510436, 4940021; 716. 7510468, 4940004; 717. 7510511, 4940028; 718. 7510546, 4939975; 719. 7510511, 4939952; 720. 7510501, 4939930; 721. 7510509, 4939911; 722. 7510522, 4939919; 723. 7510526, 4939928; 724. 7510530, 4939928; 725. 7510538, 4939903; 726. 7510574, 4939894; 727. 7510605, 4939892; 728. 7510629, 4939885; 729. 7510627, 4939874; 730. 7510601, 4939866; 731. 7510572, 4939867; 732. 7510568, 4939864; 733. 7510565, 4939864; 734. 7510565, 4939871; 735. 7510558, 4939871; 736. 7510548, 4939872; 737. 7510532, 4939872; 738. 7510524, 4939872; 738a. 7510505, 4939866; 738б. 7510483, 4939862; 738в. 7510466, 4939862; 738г. 7510456, 4939865; 738д. 7510456, 4939860; 739. 7510415, 4939870; 740. 7510358, 4939870; 741. 7510305, 4939873; 688. 7510253, 4939873.

Делови кп: 19991, 19992, 19993, 19995, 19996, 19997, 19998, 20006, 20021, 20022, 20278, 20286, 20287, 20288, 20289, 20290, 20291, 20300/1, 20302, 20810/1, 20810/2, 20815, 20826.

Јавна парцела – П19 – КО Пожаревац, пут.– површине 6,66 ha.

Координате преломних тачака: 717. 7510511, 4940028; 742. 7510592, 4940087; 743. 7510675, 4940143; 744. 7510756, 4940201; 745. 7510841, 4940254; 746. 7511089, 4940422; 747. 7511174, 4940478; 748. 7511266, 4940527; 749. 7511314, 4940547; 750. 7511339, 4940483; 751. 7511294, 4940465; 752. 7511210, 4940420; 753. 7511129, 4940364; 754. 7510880, 4940196; 755. 7510714, 4940084; 756. 7510631, 4940028; 757. 7510546, 4939975; 718. 7510546, 4939975.

Целе кп: 20034.

Делови кп: 19992, 20006, 20021, 20035, 20036, 20073, 20074, 20075, 20076, 20078, 20081, 20085, 20089, 20802, 20803, 20805, 20810/1.

Јавна парцела – П20 – КО Пожаревац, петља – површине 5,94 ha.

Координате преломних тачака: 749. 7511314, 4940547; 758. 7511332, 4940554; 759. 7511361, 4940571; 760. 7511381, 4940639; 761. 7511398, 4940664; 762. 7511432, 4940683; 763. 7511472, 4940689; 764. 7511513, 4940683; 765. 7511561, 4940636; 766. 7511631, 4940670; 767. 7511666, 4940702; 768. 7511722, 4940641; 769. 7511684, 4940571; 770. 7511655, 4940518; 771. 7511605, 4940430; 772. 7511575, 4940376; 773. 7511557, 4940386; 774. 7511555, 4940390; 775. 7511554, 4940401; 776. 7511568, 4940432; 777. 7511567, 4940480; 778. 7511529, 4940539; 779. 7511482, 4940533; 780. 7511382, 4940500; 750. 7511339, 4940483.

Целе кп: 20096, 20097.

Делови кп: 20084, 20085, 20089, 20090, 20091, 20092, 20093, 20094, 20095, 20098, 20099, 20100, 20110, 20111, 20117, 20118, 20119, 20120, 20121, 20123, 20790, 20792, 20800, 20805.

Јавна парцела – П21 – КО Пожаревац, пут – површине 5,96 ha.

Координате преломних тачака: 767. 7511666, 4940702; 781. 7511702, 4940733; 782. 7511732, 4940770; 783. 7511760, 4940809; 784. 7511808, 4940894; 785. 7511888, 4941073; 786. 7511920, 4941167; 787. 7511946, 4941261; 788. 7511967, 4941358; 789. 7511988, 4941553; 790. 7511991, 4941651; 791. 7512047, 4941651; 792. 7512043, 4941550; 793. 7512036, 4941448; 794. 7512021, 4941348; 795. 7511999, 4941248; 796. 7511972, 4941150; 797. 7511940, 4941054; 798. 7511901, 4940960; 799. 7511855, 4940869; 800. 7511805, 4940780; 801. 7511777, 4940736; 768. 7511722, 4940641.

Делови кп: 6913/2, 6913/4, 6920/1, 6920/2, 6921, 6922/1, 6922/2, 6923/1, 6923/2, 6927/1, 6939/1, 6939/2, 6940, 6941, 6942, 6944, 6945, 6947/1, 6947/2, 6948, 6949/1, 6949/2, 6949/3, 6951/1, 6952/2, 6952/3, 6953/2, 6954/6, 6955/5, 19800, 19810, 20099, 20100, 20101, 20110, 20684, 20784, 20789, 20792, 20793, 20804, 20871/2, 20871/3, 20871/4, 20871/5.

Јавна парцела – П22 – КО Пожаревац, петља – површине 5,08 ha.

Координате преломних тачака: 790. 7511991, 4941651; 802. 7511988, 4941683; 803. 7511973, 4941685; 804. 7511934, 4941697; 805. 7511913, 4941712; 806. 7511893, 4941742; 807. 7511882, 4941789; 808. 7511878, 4941800; 809. 7511872, 4941799; 810. 7511865, 4941819; 811. 7511986, 4941848; 812. 7511976, 4941896; 813. 7511965, 4941944; 814. 7511957, 4941993; 815. 7511951, 4942043; 816. 7511940, 4942092; 817. 7512001, 4942104; 818. 7512011, 4942054; 819. 7512031, 4942033; 820. 7512061, 4942027; 821. 7512083, 4942019; 822. 7512093, 4942006; 823. 7512100, 4941990; 824. 7512111, 4941968; 825. 7512121, 4941942; 826. 7512125, 4941917; 827. 7512130, 4941892; 828. 7512133, 4941883; 829. 7512151, 4941883; 830. 7512151, 4941865; 831. 7512136, 4941863; 832. 7512111, 4941853; 833. 7512098, 4941838; 834. 7512096, 4941815; 835. 7512105, 4941786; 836. 7512110, 4941762; 837. 7512108, 4941743; 838. 7512101, 4941726; 839. 7512081, 4941704; 840. 7512055, 4941691; 841. 7512047, 4941681; 791. 7512047, 4941651; 842. 7511912, 4941778; 843. 7511904, 4941800; 844. 7511905, 4941805; 845. 7511919, 4941810; 846. 7511964, 4941822; 847. 7511991, 4941824; 848. 7511985, 4941807; 849. 7511973, 4941798; 850. 7511920, 4941777; 851. 7512032, 4941841; 852. 7512074, 4941850; 853. 7512071, 4941840; 854. 7512070, 4941822; 855. 7512073, 4941801; 856. 7512077, 4941786; 857. 7512078, 4941763; 858. 7512066, 4941745; 859. 7512048, 4941737; 860. 7512046, 4941736; 861. 7512042, 4941752; 861а. 7512038, 4941767; 862. 7512034, 4941858; 863. 7512032, 4941868; 864. 7512027, 4941904; 865. 7512022, 4941926; 866. 7512023, 4941946; 867. 7512033, 4941959; 868. 7512047, 4941965; 869. 7512063, 4941967; 870. 7512079, 4941966; 871. 7512098, 4941956; 872. 7512105, 4941942; 873. 7512112, 4941910; 874. 7512120, 4941883; 875. 7512119, 4941879; 876. 7512090, 4941871; 877. 7512051, 4941860; 878. 7512048, 4941862.

Целе кп: 6911/2, 6913/3, 6913/5.

Делови кп: 6772/1, 6909/3, 6910, 6911/1, 6913/1, 6913/2, 6913/4, 6914/1, 6914/2, 19527, 19529, 19530, 19531, 19532, 19534, 19535, 19536, 19537/1, 19537/2, 19537/3, 19588, 19589, 19590, 19591, 19593/2, 20760, 20761.

Јавна парцела – П23 – КО Пожаревац, пут – површине 8,98 ha.

Координате преломних тачака: 816. 7511940, 4942092; 879. 7511931, 4942141; 880. 7511924, 4942190; 881. 7511904, 4942288; 882. 7511895, 4942338; 883. 7511883, 4942387; 884. 7511874, 4942437; 885. 7511861, 4942538; 886. 7511858, 4942589; 887. 7511857, 4942640; 888. 7511857, 4942691; 889. 7511862, 4942793; 890. 7511871, 4942843; 891. 7511885, 4942944; 892. 7511895, 4942994; 893. 7511907, 4943043; 894. 7511918, 4943093; 895. 7511933, 4943142; 896. 7511950, 4943190; 897. 7511968, 4943238; 898. 7511992, 4943289; 899. 7512010, 4943330; 900. 7512054, 4943423; 901. 7512109, 4943509; 902. 7512166, 4943472; 903. 7512137, 4943432; 904. 7512088, 4943347; 905. 7512065, 4943304; 906. 7512044, 4943259; 907. 7512006, 4943169; 908. 7511989, 4943123; 909. 7511997, 4943070; 910. 7511986, 4943023; 911. 7511952, 4942981; 912. 7511942, 4942933; 913. 7511933, 4942885; 914. 7511926, 4942836; 915. 7511925, 4942787; 916. 7511918, 4942738; 917. 7511916, 4942689; 918. 7511911, 4942661; 919. 7511909, 4942643; 920. 7511909, 4942618; 921. 7511915, 4942585; 922. 7511920, 4942542; 923. 7511925, 4942494; 924. 7511931, 4942445; 925. 7511940, 4942397; 926. 7511947, 4942348; 927. 7511958, 4942299; 928. 7511990, 4942254; 929. 7512001, 4942206; 930. 7511991, 4942153; 817. 7512001, 4942104.

Делови кп: 19125, 19126, 19127, 19128, 19306, 19307, 19308, 19309, 19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19329, 19330, 19331, 19332, 19333, 19334, 19335, 19336, 19337, 19338, 19339, 19340, 19341, 19342, 19343, 19345, 19347, 19348, 19349, 19350, 19351, 19352, 19353, 19355, 19357, 19358, 19359, 19363, 19364, 19365, 19366, 19367, 19368, 19369, 19370, 19371, 19372, 19373, 19374, 19375, 19376, 19531, 19537/1, 19537/2, 19537/3, 19539, 19541, 19543, 19544, 19545, 19546, 19547, 19548, 20750, 20751, 20758, 20759, 20761, 20771.

Јавна парцела – П24 – КО Пожаревац, петља – површине 4,31 ha.

Координате преломних тачака: 901. 7512109, 4943509; 931. 7512118, 4943525; 932. 7512118, 4943535; 933. 7512114, 4943545; 934. 7512107, 4943554; 935. 7512083, 4943577; 936. 7512075, 4943586; 937. 7512069, 4943596; 938. 7512065, 4943607; 939. 7512065, 4943622; 940. 7512063, 4943634; 941. 7512051, 4943643; 942. 7512063, 4943664; 943. 7512074, 4943662; 944. 7512083, 4943666; 945. 7512095, 4943676; 946. 7512115, 4943688; 947. 7512135, 4943695; 948. 7512154, 4943697; 949. 7512171, 4943697; 950. 7512191, 4943694; 951. 7512215, 4943688; 952. 7512243, 4943678; 953. 7512269, 4943707; 954. 7512317, 4943664; 955. 7512300, 4943645; 956. 7512304, 4943627; 957. 7512327, 4943597; 958. 7512338, 4943576; 959. 7512349, 4943537; 960. 7512346, 4943497; 961. 7512349, 4943486; 962. 7512343, 4943478; 963. 7512287, 4943520; 964. 7512276, 4943518; 965. 7512269, 4943507; 966. 7512254, 4943496; 967. 7512238, 4943496; 968. 7512208, 4943500; 969. 7512181, 4943495; 902. 7512166, 4943472; 970. 7512097, 4943596; 971. 7512088, 4943616; 972. 7512103, 4943621; 973. 7512152, 4943610; 974. 7512167, 4943595; 975. 7512174, 4943581; 976. 7512170, 4943573; 977. 7512149, 4943543; 978. 7512141, 4943542; 979. 7512126, 4943568.

Целе кп: 19095, 19096, 20748.

Делови кп: 19017, 19018, 19093, 19094, 19097, 19098, 19099/1, 19099/2, 19122, 19124, 19125, 19126, 19130, 19136, 19143, 20686, 20741, 20745, 20746, 20747, 20749/1, 20749/2, 20761.

Јавна парцела – П25 – КО Пожаревац, пут – површине 4,43 ha.

Координате преломних тачака: 953. 7512269, 4943707; 980. 7512302, 4943746; 981. 7512372, 4943817; 982. 7512508, 4943964; 983. 7512579, 4944034; 984. 7512571, 4944055; 985. 7512630, 4944120; 986. 7512672, 4944149; 987. 7512703, 4944188; 988. 7512732, 4944228; 989. 7512780, 4944193; 990. 7512751, 4944152; 991. 7512720, 4944112; 992. 7512654, 4944035; 993. 7512586, 4943960; 994. 7512553, 4943922; 995. 7512417, 4943776; 996. 7512351, 4943700; 954. 7512317, 4943664.

Делови кп: 18811, 18816, 18817, 18818, 18821, 18822, 18823, 18824, 18825, 18826, 18958, 18959, 18960, 19017, 19018, 20735, 20740, 20741, 20742, 20744.

Јав

на парцела – П26 – КО Пожаревац, петља – површине 7,06 ha.

Координате преломних тачака: 988. 7512732, 4944228; 997. 7512768, 4944284; 998. 7512774, 4944300; 999. 7512767, 4944322; 1000. 7512729, 4944385; 1001. 7512721, 4944412; 1002. 7512721, 4944443; 1003. 7512727, 4944468; 1004. 7512737, 4944491; 1005. 7512756, 4944509; 1006. 7512770, 4944517; 1007. 7512791, 4944518; 1008. 7512807, 4944510; 1009. 7512826, 4944534; 1010. 7512833, 4944546; 1011. 7512833, 4944550; 1012. 7512821, 4944566; 1013. 7512846, 4944583; 1014. 7512861, 4944563; 1015. 7512892, 4944578; 1016. 7512904, 4944583; 1017. 7512922, 4944588; 1018. 7512942, 4944587; 1019. 7512977, 4944580; 1020. 7512994, 4944577; 1021. 7513014, 4944579; 1022. 7513030, 4944585; 1023. 7513090, 4944620; 1024. 7513104, 4944636; 1025. 7513112, 4944655; 1026. 7513121, 4944687; 1027. 7513141, 4944714; 1028. 7513147, 4944712; 1029. 7513142, 4944681; 1030. 7513130, 4944638; 1031. 7513123, 4944624; 1032. 7513118, 4944617; 1033. 7513110, 4944609; 1034. 7513097, 4944599; 1035. 7513031, 4944560; 1036. 7513012, 4944555; 1037. 7512989, 4944554; 1038. 7512944, 4944564; 1039. 7512932, 4944566; 1040. 7512921, 4944565; 1041. 7512912, 4944562; 1042. 7512903, 4944559; 1043. 7512893, 4944553; 1044. 7512877, 4944541; 1045. 7512931, 4944466; 1046. 7512935, 4944462; 1046а. 7512935, 4944463; 1046б. 7512936, 4944462; 1047. 7512970, 4944475; 1047а. 7512974, 4944477; 1047б. 7512968, 4944495; 1048. 7512995, 4944504; 1048а. 7513006, 4944469; 1048б. 7512997, 4944464; 1049. 7513017, 4944434; 1050. 7512995, 4944416; 1051. 7512988, 4944400; 1052. 7512991, 4944386; 1053. 7513069, 4944278; 1054. 7513050, 4944266; 1055. 7513042, 4944277; 1056. 7512988, 4944261; 1057. 7512984, 4944237; 1058. 7512977, 4944224; 1059. 7512965, 4944213; 1060. 7512947, 4944206; 1061. 7512930, 4944206; 1062. 7512907, 4944214; 1063. 7512846, 4944231; 1064. 7512831, 4944234; 1065. 7512817, 4944232; 1066. 7512804, 4944221; 989. 7512780, 4944193; 1067. 7512844, 4944373; 1068. 7512825, 4944385; 1069. 7512808, 4944399; 1070. 7512802, 4944412; 1071. 7512799, 4944426; 1072. 7512799, 4944441; 1073. 7512802, 4944450; 1074. 7512804, 4944455; 1075. 7512817, 4944475; 1076. 7512847, 4944509; 1077. 7512857, 4944516; 1078. 7512859, 4944516; 1079. 7512866, 4944507; 1080. 7512912, 4944445; 1081. 7512913, 4944439; 1082. 7512911, 4944435; 1082а. 7512901, 4944425; 1082б. 7512885, 4944409; 1083. 7512887, 4944320; 1084. 7512905, 4944341; 1085. 7512942, 4944372; 1086. 7512954, 4944378; 1087. 7512960, 4944377; 1088. 7513014, 4944307; 1089. 7513003, 4944299; 1090. 7512967, 4944287; 1091. 7512938, 4944282; 1092. 7512910, 4944290; 1093. 7512899, 4944300.

Целе кп: 4090/26, 4090/27, 4090/28, 4110.

Делови кп: 3055/1, 3070/3, 4066, 4067/1, 4069, 4077, 4078/1, 4090/8, 4090/21, 4090/23, 4090/24, 4090/25, 4090/30, 4090/36, 4090/37, 4102/4, 4103, 4104/1, 4104/2, 4105, 4106, 4108, 4109, 4111, 4112, 4113/1, 4114, 4115/1, 4115/2, 4115/3, 4116/1, 4116/2, 18759/2, 18760/1, 18761/1, 18761/2, 18811, 18826, 20692, 20730/1, 20734/1, 20741.

Јавна парцела – П27 – КО Пожаревац, пут/раскрсница – површине 14,61 ha.

Координате преломних тачака: 1094. 7513030, 4944515; 1094а. 7513031, 4944513; 1094б. 7513112, 4944563; 1095. 7513156, 4944587; 1096. 7513197, 4944616; 1097. 7513240, 4944642; 1098. 7513330, 4944690; 1099. 7513376, 4944712; 1100. 7513422, 4944733; 1101. 7513516, 4944772; 1102. 7513564, 4944789; 1103. 7513612, 4944805; 1104. 7513661, 4944819; 1105. 7513710, 4944831; 1106. 7513760, 4944842; 1107. 7513860, 4944862; 1108. 7514011, 4944876; 1109. 7514306, 4944896; 1110. 7514309, 4944926; 1111. 7514309, 4944993; 1112. 7514305, 4945026; 1113. 7514305, 4945060; 1114. 7514320, 4945064; 1115. 7514332, 4945029; 1116. 7514349, 4944931; 1117. 7514356, 4944905; 1118. 7514366, 4944900; 1119. 7514859, 4944933; 1120. 7515010, 4944939; 1121. 7515110, 4944949; 1122. 7515159, 4944952; 1123. 7515206, 4944957; 1124. 7515253, 4944966; 1125. 7515268, 4944898; 1126. 7515215, 4944891; 1127. 7515163, 4944888; 1128. 7515112, 4944887; 1129. 7515012, 4944883; 1130. 7514963, 4944875; 1131. 7514959, 4944865; 1132. 7514958, 4944842; 1133. 7514934, 4944841; 1134. 7514931, 4944862; 1135. 7514913, 4944876; 1136. 7514863, 4944876; 1137. 7514714, 4944866; 1138. 7514664, 4944866; 1139. 7514464, 4944852; 1140. 7514427, 4944837; 1141. 7514373, 4944836; 1142. 7514364, 4944812; 1143. 7514364, 4944730; 1144. 7514368, 4944693; 1145. 7514364, 4944661; 1146. 7514350, 4944659; 1147. 7514341, 4944690; 1148. 7514337, 4944728; 1149. 7514313, 4944843; 1150. 7514065, 4944827; 1151. 7513966, 4944819; 1152. 7513917, 4944814; 1153. 7513869, 4944803; 1154. 7513820, 4944798; 1155. 7513771, 4944789; 1156. 7513723, 4944778; 1157. 7513675, 4944766; 1158. 7513582, 4944736; 1159. 7513535, 4944720; 1160. 7513509, 4944698; 1161. 7513444, 4944672; 1162. 7513398, 4944664; 1163. 7513354, 4944643; 1164. 7513310, 4944620; 1165. 7513226, 4944569; 1166. 7513184, 4944543; 1167. 7513143, 4944514; 1168. 7513101, 4944488; 1169. 7513058, 4944462; 1049. 7513017, 4944434; 1048б. 7512997, 4944464; 1048а. 7513006, 4944469; 1048. 7512995, 4944504.

Целе кп: 4090/29, 18498, 18499, 18500, 18501, 20705, 20706.

Делови кп: 3070/3, 3748/3, 4067/2, 4068, 4076/1, 4076/2, 4076/3, 4090/21, 4090/30, 18354, 18366, 18367, 18368, 18369, 18370, 18371, 18372, 18373, 18374, 18375, 18376, 18377, 18378, 18379, 18380, 18381, 18382, 18383, 18384, 18385, 18386, 18387, 18388, 18447, 18448, 18449, 18450, 18451, 18452, 18453, 18454, 18455, 18456, 18457, 18458, 18459, 18460, 18461, 18462, 18463, 18464, 18465, 18466, 18467, 18468, 18469, 18470, 18471, 18472, 18473, 18474, 18475, 18476, 18477, 18478, 18479, 18480, 18481, 18482, 18483, 18484, 18485, 18487, 18488, 18489, 18490, 18491, 18492, 18493, 18494, 18495, 18496, 18497, 18502, 18503, 18757/3, 18758/1, 18758/2, 18759/1, 18759/2, 18760/1, 20700, 20702, 20703, 20708, 20716, 20720, 20722, 20723, 20730/1.

Јавна парцела – П28 – КО Пожаревац, петља – површине 4,12 ha.

Координате преломних тачака:. 1124. 7515253, 4944966; 1170. 7515281, 4944970; 1171. 7515293, 4944986; 1172. 7515297, 4945022; 1173. 7515306, 4945045; 1174. 7515323, 4945061; 1175. 7515340, 4945066; 1176. 7515359, 4945067; 1177. 7515389, 4945060; 1178. 7515419, 4945056; 1179. 7515447, 4945065; 1180. 7515476, 4945088; 1181. 7515503, 4945114; 1182. 7515530, 4945133; 1183. 7515530, 4945144; 1184. 7515548, 4945053; 1185. 7515566, 4944970; 1186. 7515580, 4944966; 1187. 7515589, 4944929; 1188. 7515572, 4944927; 1189. 7515569, 4944943; 1190. 7515559, 4944968; 1191. 7515554, 4944992; 1192. 7515529, 4944991; 1193. 7515509, 4944986; 1194. 7515489, 4944978; 1195. 7515468, 4944961; 1196. 7515434, 4944909; 1197. 7515419, 4944889; 1198. 7515402, 4944880; 1199. 7515384, 4944879; 1200. 7515362, 4944884; 1201. 7515333, 4944907; 1202. 7515322, 4944910; 1125. 7515268, 4944898.

Делови кп: 3748/3, 3758, 3759, 3760/2, 3761/1, 3762/2, 18347, 18348, 18349, 18350, 18351, 18352, 18353, 20702, 20703, 20704.

Јавна парцела – П29 – КО Ћириковац, пут – површине 15,21 ha.

Координате преломних тачака: 1183. 7515530, 4945144; 1203. 7515528, 4945158; 1204. 7515540, 4945160; 1205. 7515561, 4945168; 1206. 7515584, 4945208; 1207. 7515607, 4945208; 1207a. 7515621, 4945223; 1207б. 7515619, 4945235; 1207в. 7515636, 4945242; 1207г. 7515636, 4945253; 1207д. 7515648, 4945253; 1208. 7515663, 4945269; 305а. 7515605, 4945266; 305б. 7515619, 4945280; 1208а. 7515639, 4945281; 1208б. 7515639, 4945320; 1208в. 7515641, 4945323; 307. 7515640, 4945332; 307а. 7515647, 4945346; 1209. 7515694, 4945347; 1210. 7515701, 4945359; 1211. 7515718, 4945408; 1212. 7515741, 4945455; 1213. 7515774, 4945497; 1214. 7515804, 4945542; 1215. 7515844, 4945578; 1216. 7515885, 4945612; 1217. 7515933, 4945637; 1218. 7515982, 4945657; 1219. 7516032, 4945675; 1220. 7516084, 4945686; 1221. 7516137, 4945692; 1222. 7516190, 4945694; 1223. 7516243, 4945686; 1224. 7516299, 4945674; 1225. 7516307, 4945698; 1226. 7516306, 4945739; 1227. 7516297, 4945837; 1228. 7516327, 4945838; 1229. 7516334, 4945741; 1230. 7516337, 4945719; 1231. 7516337, 4945698; 1232. 7516341, 4945658; 1233. 7516394, 4945634; 1234. 7516478, 4945568; 1235. 7516514, 4945529; 1236. 7516548, 4945488; 1237. 7516590, 4945454; 1238. 7516612, 4945408; 1239. 7516636, 4945365; 1240. 7516657, 4945319; 1241. 7516684, 4945277; 1242. 7516710, 4945234; 1243. 7516764, 4945150; 1244. 7516789, 4945106; 1245. 7516869, 4944980; 1246. 7516897, 4944940; 1247. 7516926, 4944901; 1248. 7516955, 4944866; 1249. 7516943, 4944863; 1250. 7516925, 4944856; 1251. 7516887, 4944847; 1252. 7516874, 4944859; 1253. 7516842, 4944901; 1254. 7516813, 4944944; 1255. 7516625, 4945239; 1256. 7516604, 4945285; 1257. 7516555, 4945373; 1258. 7516526, 4945413; 1259. 7516493, 4945450; 1260. 7516403, 4945555; 1261. 7516364, 4945581; 1262. 7516336, 4945594; 1263. 7516318, 4945573; 1264. 7516301, 4945467; 1265. 7516274, 4945469; 1266. 7516294, 4945593; 1267. 7516278, 4945616; 1268. 7516232, 4945627; 1269. 7516139, 4945634; 1270. 7516093, 4945630; 1271. 7516047, 4945620; 1272. 7516003, 4945605; 1273. 7515963, 4945582; 1274. 7515924, 4945556; 1275. 7515887, 4945529; 1276. 7515860, 4945490; 1277. 7515822, 4945462; 1278. 7515797, 4945423; 1279. 7515773, 4945381; 1280. 7515754, 4945336; 1280а. 7515752, 4945333; 1280б. 7515753, 4945329; 1281. 7515748, 4945287; 1281а. 7515743, 4945273; 1281б. 7515716, 4945271; 1281в. 7515707, 4945255; 1281г. 7515738, 4945256; 1281д. 7515735, 4945244; 1282. 7515708, 4945213; 1282а. 7515688, 4945214; 1283. 7515682, 4945199; 1283a. 7515655, 4945159; 1283б. 7515645, 4945144; 1283в. 7515657, 4945145; 1283г. 7515645, 4945116; 1283д. 7515638, 4945098; 1284. 7515612, 4945094; 1284a. 7515594, 4945067; 1285. 7515570, 4945051; 1286. 7515590, 4944982; 1287. 7515591, 4944929; 1187. 7515589, 4944929; 1186. 7515580, 4944966; 1185. 7515566, 4944970; 1184. 7515548, 4945053.

Целе кп: 2710, 2711, 2713, 2720, 2721, 2816, 3030, 3031, 3125, 3126, 3128, 3129, 3131, 3132.

Делови кп: 2682, 2683, 2684, 2685/1, 2693, 2707, 2708, 2712, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2722, 2723, 2733, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2745, 2771, 2773/1, 2806, 2807, 2809, 2810, 2811, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818, 2819, 2828, 2830, 2831, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2854, 2855/1, 2855/2, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 3025, 3026, 3028, 3029, 3032, 3037, 3038, 3109, 3116, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3127/1, 3127/2, 3130, 3133, 3134, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3148, 3149, 3151, 3152, 3165, 3490/1.

Јавна парцела – П30 – КО Пожаревац, раскрсница – површине 8,07 ha.

Координате преломних тачака: 1248. 7516955, 4944866; 1288. 7516992, 4944833; 1289. 7517025, 4944798; 1290. 7517068, 4944777; 1291. 7517112, 4944759; 1292. 7517156, 4944738; 1293. 7517203, 4944722; 1294. 7517252, 4944709; 1295. 7517291, 4944703; 1296. 7517301, 4944703; 1297. 7517395, 4944692; 1298. 7517514, 4944677; 1299. 7517615, 4944665; 1300. 7517796, 4944644; 1301. 7517792, 4944610; 1302. 7517793, 4944566; 1303. 7517789, 4944564; 1304. 7517728, 4944576; 1305. 7517680, 4944580; 1306. 7517631, 4944582; 1307. 7517581, 4944581; 1308. 7517530, 4944574; 1309. 7517476, 4944577; 1310. 7517441, 4944581; 1311. 7517418, 4944558; 1312. 7517394, 4944540; 1313. 7517368, 4944535; 1314. 7517321, 4944561; 1315. 7517235, 4944628; 1316. 7517199, 4944634; 1317. 7517185, 4944630; 1318. 7517159, 4944600; 1319. 7517142, 4944617; 1320. 7517155, 4944634; 1321. 7517170, 4944656; 1322. 7517178, 4944674; 1323. 7517137, 4944688; 1324. 7517090, 4944708; 1325. 7517043, 4944732; 1326. 7516997, 4944757; 1327. 7516952, 4944786; 1251. 7516887, 4944847; 1250. 7516925, 4944856; 1249. 7516943, 4944863.

Целе кп: 3355, 3357, 3361/1, 3384/1, 20889.

Делови кп: 3351, 3353/1, 3353/2, 3354, 3356, 3358, 3359, 3360, 3361/2, 3362/1, 3362/2, 3363, 3364, 3365/1, 3365/2, 3367, 3368, 3369, 3370, 3383/1, 3385, 3386, 10045/1, 20873, 20874, 20875, 20876, 20877, 20878, 20879, 20880, 20881, 20882, 20883, 20884, 20885/1, 20885/2, 20886, 20887, 20888, 20890, 21257, 21258, 21259, 21260/2, 21262.

Јавна парцела – П31 – КО Бабушинац, пут – површине 0,62 ha.

Координате преломних тачака: 1328. 7517985, 4944616; 1329. 7518008, 4944613; 1330. 7518033, 4944609; 1331. 7518068, 4944604; 1332. 7518114, 4944600; 1333. 7518159, 4944590; 1334. 7518197, 4944589; 1335. 7518219, 4944565; 1336. 7518210, 4944564; 1337. 7518154, 4944569; 1338. 7517985, 4944584; 1339. 7517981, 4944585; 1340. 7517978, 4944597.

Делови кп: 2929.

Јавна парцела – П32 – КО Братинац, пут – површине 11,23 ha.

Координате преломних тачака: 1338. 7517985, 4944584; 1337. 7518154, 4944569; 1336. 7518210, 4944564; 1335. 7518219, 4944565; 1341. 7518232, 4944551; 1342. 7518278, 4944530; 1343. 7518322, 4944507; 1344. 7518367, 4944492; 1345. 7518412, 4944480; 1346. 7518458, 4944474; 1347. 7518505, 4944471; 1348. 7518553, 4944474; 1349. 7518653, 4944484; 1350. 7518753, 4944491; 1351. 7518803, 4944489; 1352. 7519002, 4944503; 1353. 7519052, 4944510; 1354. 7519102, 4944513; 1355. 7519151, 4944520; 1356. 7519200, 4944521; 1357. 7519247, 4944529; 1358. 7519292, 4944541; 1359. 7519335, 4944558; 1360. 7519376, 4944580; 1361. 7519412, 4944609; 1362. 7519449, 4944637; 1363. 7519481, 4944671; 1364. 7519510, 4944709; 1365. 7519537, 4944750; 1366. 7519571, 4944801; 1367. 7519544, 4944799; 1368. 7519580, 4944806; 1369. 7519587, 4944806; 1370. 7519655, 4944809; 1371. 7519713, 4944813; 1372. 7519834, 4944816; 1373. 7519843, 4944817; 1374. 7519856, 4944824; 1375. 7519886, 4944825; 1376. 7519886, 4944814; 1377. 7519844, 4944810; 1378. 7519790, 4944807; 1379. 7519748, 4944786; 1380. 7519721, 4944775; 1381. 7519692, 4944767; 1382. 7519648, 4944768; 1383. 7519618, 4944754; 1384. 7519592, 4944712; 1385. 7519565, 4944669; 1386. 7519533, 4944627; 1387. 7519496, 4944588; 1388. 7519454, 4944555; 1389. 7519408, 4944527; 1390. 7519361, 4944502; 1391. 7519311, 4944482; 1392. 7519259, 4944469; 1393. 7519207, 4944460; 1394. 7519157, 4944452; 1395. 7519106, 4944451; 1396. 7519056, 4944448; 1397. 7519006, 4944448; 1398. 7518807, 4944434; 1399. 7518757, 4944424; 1400. 7518657, 4944417; 1401. 7518607, 4944416; 1402. 7518557, 4944412; 1403. 7518506, 4944410; 1404. 7518452, 4944412; 1405. 7518399, 4944420; 1406. 7518348, 4944436; 1407. 7518299, 4944456; 1408. 7518209, 4944500; 1409. 7518164, 4944517; 1410. 7518119, 4944530; 1411. 7518073, 4944536; 1412. 7518024, 4944540; 1413. 7517979, 4944562.

Целе кп: 1590/57, 2237, 2238, 2299/2, 2300.

Делови кп: 1145, 1146, 1183, 1184, 1189, 1190, 1588, 1590/52, 1590/53, 1590/54, 1590/55, 1590/56, 1590/59, 1590/60, 1590/91, 1590/92, 1590/93, 1590/94, 1590/95, 1590/96, 1590/97, 1590/98, 1623, 1628, 1629, 1630, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1639, 1640, 1641, 1643, 1644, 1645, 1646, 1658, 1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1664/1, 1693, 1694, 1706/1, 1707, 1709, 1710, 1711, 1712, 1765, 1766/1, 1767, 1768, 1769, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1778, 1779, 2216, 2217, 2218, 2219, 2222, 2223, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2277, 2278, 2286, 2287, 2290/1, 2290/2, 2292, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299/1, 2301, 2302, 2305/1, 2384/2.

Јавна парцела – П33 – КО Братинац, пут – површине 0,06 ha.

Координате преломних тачака: 1414. 7519472, 4944787; 1415. 7519455, 4944780; 1416. 7519382, 4944768; 1417. 7519368, 4944770; 1418. 7519367, 4944773.

Делови кп: 2289/2, 2291, 2293.

Јавна парцела – П34 – КО Братинац, пут – површине 2,85 ha.

Координате преломних тачака: 1418. 7519367, 4944773; 1419. 7519362, 4944798; 1420. 7519386, 4944804; 1421. 7519422, 4944808; 1422. 7519443, 4944813; 1423. 7519493, 4944842; 1424. 7519514, 4944852; 1425. 7519542, 4944860; 1426. 7519580, 4944858; 1427. 7519607, 4944853; 1428. 7519666, 4944914; 1429. 7519709, 4944946; 1430. 7519761, 4944975; 1431. 7519766, 4944963; 1432. 7519772, 4944957; 1433. 7519798, 4944924; 1434. 7519785, 4944918; 1435. 7519744, 4944894; 1436. 7519708, 4944864; 1437. 7519682, 4944840; 1438. 7519689, 4944829; 1439. 7519726, 4944832; 1440. 7519833, 4944843; 1441. 7519885, 4944841; 1375. 7519886, 4944825; 1374. 7519856, 4944824; 1373. 7519843, 4944817; 1372. 7519834, 4944816; 1371. 7519713, 4944813; 1370. 7519655, 4944809; 1369. 7519587, 4944806; 1368. 7519580, 4944806; 1367. 7519544, 4944799; 1442. 7519525, 4944797; 1414. 7519472, 4944787.

Целе кп: 2811, 2812, 2813, 2821.

Делови кп: 773, 840, 2809, 2810, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2822, 2823, 2824, 2825, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2920, 2929, 2845/1.

Јавна парцела – П35 – КО Бабушинац, раскрсница/пут – површине 9,40 ha.

Координате преломних тачака: 1443. 7519771, 4944979; 1444. 7519771, 4944980; 1445. 7519805, 4944995; 1446. 7519854, 4945016; 1447. 7519859, 4945038; 1448. 7519864, 4945052; 1449. 7519871, 4945053; 1450. 7519883, 4945043; 1451. 7519907, 4945025; 1452. 7520009, 4945035; 1453. 7520059, 4945036; 1454. 7520109, 4945044; 1455. 7520208, 4945055; 1456. 7520258, 4945057; 1457. 7520358, 4945065; 1458. 7520407, 4945071; 1459. 7520457, 4945075; 1460. 7520905, 4945122; 1461. 7520954, 4945130; 1462. 7521004, 4945132; 1463. 7521104, 4945142; 1464. 7521152, 4945148; 1465. 7521200, 4945156; 1466. 7521248, 4945166; 1467. 7521294, 4945180; 1468. 7521389, 4945210; 1469. 7521439, 4945219; 1470. 7521534, 4945251; 1471. 7521583, 4945262; 1472. 7521772, 4945326; 1473. 7521867, 4945356; 1474. 7522009, 4945404; 1475. 7522057, 4945421; 1476. 7522150, 4945450; 1477. 7522157, 4945438; 1478. 7522160, 4945432; 1479. 7521962, 4945365; 1480. 7521880, 4945336; 1481. 7521821, 4945315; 1482. 7521807, 4945315; 1483. 7521670, 4945275; 1484. 7521577, 4945238; 1485. 7521481, 4945208; 1486. 7521341, 4945162; 1487. 7521329, 4945161; 1488. 7521282, 4945147; 1489. 7521233, 4945134; 1490. 7521184, 4945125; 1491. 7521135, 4945117; 1492. 7520863, 4945088; 1493. 7520713, 4945073; 1494. 7520678, 4945068; 1495. 7520649, 4945061; 1496. 7520619, 4945052; 1497. 7520603, 4945046; 1498. 7520573, 4945032; 1499. 7520463, 4945021; 1500. 7520413, 4945016; 1501. 7520314, 4945001; 1502. 7520215, 4944989; 1503. 7520115, 4944979; 1504. 7520065, 4944979; 1505. 7520016, 4944970; 1506. 7519966, 4944965; 1507. 7519919, 4944953; 1508. 7519916, 4944936; 1509. 7519912, 4944918; 1510. 7519905, 4944917; 1511. 7519874, 4944943; 1512. 7519827, 4944937; 1513. 7519809, 4944929.

Целе кп: 770

Делови кп: 769, 771, 772, 774/1, 774/2, 774/3, 775, 776/1, 777/1, 778, 779, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 795, 796, 838, 839, 840.

Јавна парцела – П36 – КО Братинац, пут – површине 3,50 ha.

Координате преломних тачака: 1480. 7520573, 4945032; 1481. 7520603, 4945046; 1482. 7520619, 4945052; 1483. 7520649, 4945061; 1484. 7520678, 4945068; 1485. 7520713, 4945073; 1486. 7520863, 4945088; 1487. 7521135, 4945117; 1488. 7521184, 4945125; 1489. 7521233, 4945134; 1490. 7521282, 4945147; 1491. 7521329, 4945161; 1492. 7521341, 4945162; 1493. 7521481, 4945208; 1494. 7521577, 4945238; 1495. 7521670, 4945275; 1496. 7521807, 4945315; 1497. 7521821, 4945315; 1498. 7521880, 4945336; 1514. 7521907, 4945321; 1515. 7521882, 4945311; 1516. 7521837, 4945289; 1517. 7521788, 4945278; 1518. 7521740, 4945265; 1519. 7521692, 4945249; 1520. 7521596, 4945220; 1521. 7521311, 4945127; 1522. 7521261, 4945113; 1523. 7521211, 4945102; 1524. 7521160, 4945094; 1525. 7521110, 4945087; 1526. 7521010, 4945077; 1527. 7520961, 4945068; 1528. 7520910, 4945067.

Делови кп: 5, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 202, 203, 255, 256, 688/1, 689/2, 691, 695, 697.

Јавна парцела – П37 – КО Баре, пут/раскрсница – површине 15,62 ha.

Координате преломних тачака: 1480. 7521880, 4945336; 1479. 7521962, 4945365; 1478. 7522160, 4945432; 1477. 7522157, 4945438; 1476. 7522150, 4945450; 1529. 7522248, 4945480; 1530. 7522343, 4945512; 1531. 7522390, 4945526; 1532. 7522437, 4945544; 1533. 7522580, 4945590; 1534. 7522675, 4945621; 1535. 7522817, 4945668; 1536. 7522865, 4945683; 1537. 7523155, 4945778; 1538. 7523197, 4945794; 1539. 7523240, 4945805; 1540. 7523352, 4945842; 1541. 7523351, 4945847; 1542. 7523416, 4945867; 1543. 7523417, 4945863; 1544. 7523673, 4945947; 1545. 7523863, 4946010; 1546. 7523958, 4946041; 1547. 7524148, 4946103; 1548. 7524181, 4946113; 1549. 7524194, 4946113; 1550. 7524222, 4946122; 1551. 7524223, 4946130; 1552. 7524217, 4946141; 1553. 7524221, 4946143; 1554. 7524239, 4946148; 1555. 7524284, 4946171; 1556. 7524332, 4946184; 1557. 7524383, 4946188; 1558. 7524431, 4946204; 1559. 7524479, 4946219; 1560. 7524621, 4946267; 1561. 7524686, 4946287; 1562. 7524703, 4946277; 1563. 7524736, 4946287; 1564. 7524743, 4946273; 1565. 7524771, 4946261; 1566. 7524787, 4946259; 1567. 7524545, 4946180; 1568. 7524450, 4946146; 1569. 7524355, 4946113; 1570. 7524344, 4946086; 1571. 7524351, 4946023; 1572. 7524342, 4946008; 1573. 7524319, 4946022; 1574. 7524309, 4946017; 1575. 7524293, 4946012; 1576. 7524278, 4946014; 1577. 7524269, 4946022; 1578. 7524246, 4946054; 1579. 7524236, 4946064; 1580. 7524225, 4946070; 1581. 7524212, 4946069; 1582. 7524069, 4946023; 1583. 7523973, 4945995; 1584. 7523850, 4945955; 1585. 7523845, 4945969; 1586. 7523786, 4945950; 1587. 7523782, 4945935; 1588. 7523502, 4945843; 1589. 7523441, 4945819; 1590. 7523431, 4945805; 1591. 7523458, 4945688; 1592. 7523467, 4945646; 1593. 7523452, 4945639; 1594. 7523431, 4945678; 1595. 7523376, 4945794; 1596. 7523355, 4945795; 1597. 7523260, 4945764; 1598. 7523213, 4945745; 1599. 7523164, 4945733; 1600. 7522119, 4945392; 1601. 7522072, 4945373; 1602. 7522024, 4945360; 1603. 7521929, 4945330; 1514. 7521907, 4945321.

Делови кп: 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 548, 549, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 1440, 1465, 1466, 1473, 1474, 1475, 1478, 1480.

Јавна парцела – П38 – КО Баре, пут – површине 0,88 ha.

Координате преломних тачака: 1604. 7523345, 4945868; 1605. 7523334, 4945909; 1606. 7523330, 4945934; 1607. 7523322, 4945969; 1608. 7523308, 4946026; 1609. 7523298, 4946059; 1610. 7523295, 4946080; 1611. 7523316, 4946085; 1612. 7523364, 4945978; 1613. 7523390, 4945928; 1614. 7523400, 4945904; 1615. 7523406, 4945890; 1616. 7523395, 4945886; 1617. 7523362, 4945898; 1618. 7523352, 4945870.

Делови кп: 334, 335, 336, 1457.

Јавна парцела – П39 – КО Берање, раскрсница – површине 13,95 ha.

Координате преломних тачака: 1561. 7524686, 4946287; 1619. 7524906, 4946359; 1620. 7525334, 4946498; 1621. 7525379, 4946515; 1622. 7525422, 4946535; 1623. 7525463, 4946560; 1624. 7525503, 4946586; 1625. 7525521, 4946619; 1626. 7525517, 4946671; 1627. 7525520, 4946694; 1628. 7525535, 4946712; 1629. 7525551, 4946720; 1630. 7525570, 4946720; 1631. 7525592, 4946710; 1632. 7525635, 4946722; 1633. 7525661, 4946763; 1634. 7525684, 4946805; 1635. 7525728, 4946895; 1636. 7525774, 4946984; 1637. 7525789, 4947032; 1638. 7525815, 4947075; 1639. 7525838, 4947120; 1640. 7525886, 4947207; 1641. 7525891, 4947239; 1642. 7525877, 4947264; 1643. 7525743, 4947367; 1644. 7525753, 4947379; 1645. 7525813, 4947347; 1646. 7525846, 4947324; 1647. 7525896, 4947292; 1648. 7525916, 4947292; 1649. 7525933, 4947296; 1650. 7526002, 4947432; 1651. 7526016, 4947428; 1652. 7526014, 4947450; 1653. 7526019, 4947451; 1654. 7526024, 4947449; 1655. 7526072, 4947435; 1656. 7526053, 4947403; 1657. 7525985, 4947269; 1658. 7525985, 4947241; 1659. 7525997, 4947225; 1660. 7526075, 4947164; 1661. 7526115, 4947127; 1662. 7526104, 4947113; 1663. 7525975, 4947193; 1664. 7525956, 4947193; 1665. 7525940, 4947180; 1666. 7525897, 4947089; 1667. 7525852, 4947000; 1668. 7525826, 4946957; 1669. 7525781, 4946868; 1670. 7525708, 4946735; 1671. 7525668, 4946671; 1672. 7525669, 4946657; 1673. 7525677, 4946649; 1674. 7525700, 4946633; 1675. 7525728, 4946626; 1676. 7525754, 4946627; 1677. 7525774, 4946632; 1678. 7525816, 4946637; 1679. 7525818, 4946630; 1680. 7525782, 4946612; 1681. 7525741, 4946602; 1682. 7525593, 4946554; 1683. 7525542, 4946533; 1684. 7525494, 4946510; 1685. 7525448, 4946484; 1686. 7525401, 4946462; 1687. 7525352, 4946444; 1566. 7524787, 4946259; 1565. 7524771, 4946261; 1564. 7524743, 4946273; 1563. 7524736, 4946287; 1562. 7524703, 4946277.

Целе кп: 392.

Делови кп: 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 285, 286, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 391, 394, 396, 397, 399, 400, 401, 402, 403, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 480, 481, 482, 483, 484, 490, 491, 808, 810, 812, 813, 814, 815, 816, 818, 819.

Јавна парцела – П40 – КО Сираково, пут – површине 16,32 ha.

Координате преломних тачака: 1650. 7526002, 4947432; 1688. 7526021, 4947476; 1689. 7526045, 4947520; 1690. 7526061, 4947555; 1691. 7526068, 4947566; 1692. 7526074, 4947576; 1693. 7526097, 4947607; 1694. 7526124, 4947649; 1695. 7526153, 4947691; 1696. 7526206, 4947778; 1697. 7526253, 4947848; 1698. 7526246, 4947856; 1699. 7526238, 4947869; 1700. 7526229, 4947887; 1701. 7526219, 4947899; 1702. 7526206, 4947904; 1703. 7526176, 4947911; 1704. 7526176, 4947924; 1705. 7526201, 4947929; 1706. 7526221, 4947925; 1707. 7526241, 4947913; 1708. 7526259, 4947889; 1709. 7526273, 4947877; 1710. 7526348, 4947984; 1711. 7526467, 4948145; 1712. 7526529, 4948224; 1713. 7526559, 4948263; 1714. 7526617, 4948345; 1715. 7526611, 4948349; 1716. 7526593, 4948343; 1717. 7526567, 4948336; 1718. 7526546, 4948339; 1719. 7526529, 4948345; 1720. 7526515, 4948352; 1721. 7526526, 4948377; 1722. 7526542, 4948369; 1723. 7526560, 4948363; 1724. 7526580, 4948366; 1725. 7526618, 4948389; 1726. 7526642, 4948393; 1727. 7526668, 4948431; 1728. 7526700, 4948470; 1729. 7526720, 4948501; 1730. 7526736, 4948521; 1731. 7526762, 4948548; 1732. 7526793, 4948587; 1733. 7526852, 4948669; 1734. 7526903, 4948753; 1735. 7526919, 4948777; 1736. 7526936, 4948806; 1737. 7526969, 4948864; 1738. 7527000, 4948922; 1739. 7527017, 4948967; 1740. 7527027, 4949015; 1741. 7527050, 4949109; 1742. 7527071, 4949210; 1743. 7527147, 4949148; 1744. 7527145, 4949138; 1745. 7527133, 4949088; 1746. 7527118, 4949039; 1747. 7527099, 4948991; 1748. 7527076, 4948944; 1749. 7527060, 4948895; 1750. 7527041, 4948847; 1751. 7527019, 4948801; 1752. 7526993, 4948756; 1753. 7526965, 4948712; 1754. 7526951, 4948694; 1755. 7526934, 4948672; 1756. 7526900, 4948634; 1757. 7526870, 4948594; 1758. 7526811, 4948514; 1759. 7526793, 4948480; 1760. 7526779, 4948459; 1761. 7526756, 4948430; 1762. 7526729, 4948388; 1763. 7526708, 4948361; 1764. 7526723, 4948318; 1765. 7526737, 4948303; 1766. 7526764, 4948293; 1767. 7526783, 4948292; 1768. 7526774, 4948259; 1769. 7526733, 4948273; 1770. 7526715, 4948282; 1771. 7526703, 4948295; 1772. 7526679, 4948326; 1773. 7526666, 4948310; 1774. 7526636, 4948269; 1775. 7526610, 4948226; 1776. 7526557, 4948142; 1777. 7526473, 4948017; 1778. 7526402, 4947915; 1779. 7526455, 4947915; 1780. 7526483, 4947904; 1781. 7526483, 4947893; 1782. 7526458, 4947888; 1783. 7526444, 4947890; 1784. 7526423, 4947883; 1785. 7526412, 4947869; 1786. 7526405, 4947842; 1787. 7526392, 4947821; 1788. 7526369, 4947806; 1789. 7526341, 4947806; 1790. 7526323, 4947810; 1791. 7526296, 4947775; 1792. 7526267, 4947735; 1793. 7526237, 4947696; 1794. 7526209, 4947656; 1795. 7526177, 4947617; 1796. 7526149, 4947576; 1797. 7526134, 4947542; 1798. 7526123, 4947520; 1799. 7526102, 4947489; 1800. 7526072, 4947435; 1654. 7526024, 4947449; 1653. 7526019, 4947451; 1652. 7526014, 4947450; 1651. 7526016, 4947428.

Целе кп: 7221, 7222, 7223, 7329.

Делови кп: 7181, 7182, 7183, 7215, 7220, 7224, 7260, 7261, 7262, 7263, 7264, 7265, 7266, 7267, 7268, 7269, 7270, 7271, 7272, 7273, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7330, 7331, 7350, 7351, 7352, 7353, 7354, 7355, 7356, 7357, 7358, 7381, 7382, 7383, 7384, 7385, 7386, 7387, 7388, 7624, 7626, 7628, 7629, 7630, 7631, 7634, 7637, 7638.

Јавна парцела – П41 – КО Мајиловац, пут – површине 38,53 ha.

Координате преломних тачака: 1801. 7527084, 4949295; 1802. 7527093, 4949395; 1803. 7527092, 4949431; 1804. 7527092, 4949456; 1805. 7527094, 4949493; 1806. 7527092, 4949541; 1807. 7527087, 4949570; 1808. 7527072, 4949637; 1809. 7527060, 4949684; 1810. 7527053, 4949706; 1811. 7527029, 4949777; 1812. 7526978, 4949917; 1813. 7526928, 4950059; 1814. 7526899, 4950147; 1815. 7526892, 4950172; 1816. 7526884, 4950206; 1817. 7526880, 4950225; 1818. 7526873, 4950274; 1819. 7526870, 4950327; 1820. 7526870, 4950349; 1821. 7526871, 4950384; 1822. 7526875, 4950417; 1823. 7526877, 4950433; 1824. 7526885, 4950469; 1825. 7526895, 4950521; 1826. 7526927, 4950591; 1827. 7526952, 4950639; 1828. 7526980, 4950689; 1829. 7526993, 4950709; 1830. 7527019, 4950741; 1831. 7527042, 4950766; 1832. 7527064, 4950787; 1833. 7527092, 4950811; 1834. 7527121, 4950832; 1835. 7527150, 4950850; 1836. 7527181, 4950866; 1837. 7527225, 4950886; 1838. 7527215, 4950962; 1839. 7527215, 4950987; 1840. 7527217, 4951034; 1841. 7527242, 4951034; 1842. 7527242, 4950976; 1843. 7527249, 4950937; 1844. 7527260, 4950899; 1845. 7527344, 4950921; 1846. 7527369, 4950927; 1847. 7527399, 4950933; 1848. 7527426, 4950932; 1849. 7527452, 4950930; 1850. 7527491, 4950933; 1851. 7527505, 4950933; 1852. 7527558, 4950926; 1853. 7527609, 4950912; 1854. 7527660, 4950903; 1855. 7527711, 4950897; 1856. 7527757, 4950879; 1857. 7527804, 4950866; 1858. 7527850, 4950857; 1859. 7527895, 4950850; 1860. 7527940, 4950844; 1861. 7527986, 4950829; 1862. 7528032, 4950837; 1863. 7528079, 4950848; 1864. 7528129, 4950852; 1865. 7528175, 4950872; 1866. 7528221, 4950898; 1867. 7528270, 4950919; 1868. 7528303, 4950918; 1869. 7528324, 4950916; 1870. 7528376, 4950930; 1871. 7528428, 4950925; 1872. 7528478, 4950924; 1873. 7528528, 4950961; 1874. 7528578, 4950951; 1875. 7528627, 4950931; 1876. 7528674, 4950941; 1877. 7528718, 4950945; 1878. 7528762, 4950956; 1879. 7528796, 4950969; 1880. 7528819, 4950980; 1881. 7528843, 4950994; 1882. 7528875, 4951027; 1883. 7528905, 4951063; 1884. 7528954, 4951082; 1885. 7528997, 4951108; 1886. 7529037, 4951138; 1887. 7529073, 4951173; 1888. 7529149, 4951239; 1889. 7529200, 4951274; 1890. 7529189, 4951282; 1891. 7529195, 4951287; 1892. 7529209, 4951280; 1893. 7529235, 4951296; 1894. 7529273, 4951333; 1895. 7529321, 4951354; 1896. 7529355, 4951372; 1897. 7529379, 4951381; 1898. 7529416, 4951393; 1899. 7529461, 4951419; 1900. 7529503, 4951456; 1901. 7529557, 4951457; 1902. 7529607, 4951471; 1903. 7529655, 4951490; 1904. 7529708, 4951490; 1905. 7529759, 4951502; 1906. 7529810, 4951506; 1907. 7529862, 4951500; 1908. 7529965, 4951504; 1909. 7530017, 4951498; 1910. 7530118, 4951476; 1911. 7530155, 4951471; 1912. 7530182, 4951466; 1913. 7530153, 4951413; 1914. 7530203, 4951380; 1915. 7530103, 4951408; 1916. 7530081, 4951412; 1917. 7530028, 4951420; 1918. 7529981, 4951424; 1919. 7529937, 4951426; 1920. 7529902, 4951427; 1921. 7529864, 4951425; 1922. 7529816, 4951425; 1923. 7529720, 4951417; 1924. 7529677, 4951407; 1925. 7529626, 4951393; 1926. 7529579, 4951382; 1927. 7529533, 4951369; 1928. 7529487, 4951354; 1929. 7529443, 4951335; 1930. 7529412, 4951317; 1931. 7529390, 4951305; 1932. 7529358, 4951289; 1933. 7529346, 4951282; 1934. 7529317, 4951264; 1935. 7529265, 4951227; 1936. 7529206, 4951184; 1937. 7529204, 4951166; 1938. 7529196, 4951166; 1939. 7529196, 4951176; 1940. 7529125, 4951113; 1941. 7529087, 4951082; 1942. 7529043, 4951055; 1943. 7529008, 4951020; 1944. 7528969, 4950987; 1945. 7528960, 4950980; 1946. 7528926, 4950958; 1947. 7528868, 4950919; 1948. 7528837, 4950899; 1949. 7528810, 4950886; 1950. 7528788, 4950877; 1951. 7528748, 4950864; 1952. 7528724, 4950859; 1953. 7528672, 4950856; 1954. 7528630, 4950856; 1955. 7528579, 4950859; 1956. 7528529, 4950845; 1957. 7528479, 4950851; 1958. 7528381, 4950848; 1959. 7528334, 4950843; 1960. 7528287, 4950835; 1961. 7528245, 4950809; 1962. 7528199, 4950791; 1963. 7528094, 4950789; 1964. 7528044, 4950774; 1965. 7528026, 4950764; 1966. 7527993, 4950749; 1967. 7527963, 4950748; 1968. 7527904, 4950747; 1969. 7527883, 4950748; 1970. 7527832, 4950775; 1971. 7527780, 4950783; 1972. 7527733, 4950804; 1973. 7527638, 4950835; 1974. 7527591, 4950845; 1975. 7527546, 4950860; 1976. 7527500, 4950869; 1977. 7527453, 4950834; 1978. 7527377, 4950844; 1979. 7527362, 4950846; 1980. 7527332, 4950845; 1981. 7527315, 4950844; 1982. 7527284, 4950838; 1983. 7527286, 4950828; 1984. 7527266, 4950827; 1985. 7527256, 4950794; 1986. 7527228, 4950747; 1987. 7527219, 4950718; 1988. 7527218, 4950683; 1989. 7527219, 4950666; 1990. 7527193, 4950666; 1991. 7527190, 4950702; 1992. 7527193, 4950729; 1993. 7527202, 4950755; 1994. 7527215, 4950779; 1995. 7527220, 4950812; 1996. 7527185, 4950793; 1997. 7527160, 4950776; 1998. 7527122, 4950746; 1999. 7527090, 4950718; 2000. 7527067, 4950693; 2001. 7527035, 4950656; 2002. 7527015, 4950632; 2003. 7527011, 4950626; 2004. 7526988, 4950583; 2005. 7526973, 4950547; 2006. 7526950, 4950456; 2007. 7526944, 4950397; 2008. 7526943, 4950363; 2009. 7526945, 4950317; 2010. 7526952, 4950271; 2011. 7526958, 4950244; 2012. 7526973, 4950195; 2013. 7527011, 4950087; 2014. 7527059, 4949945; 2015. 7527104, 4949801; 2016. 7527118, 4949752; 2017. 7527124, 4949728; 2018. 7527141, 4949651; 2019. 7527151, 4949549; 2020. 7527154, 4949498; 2021. 7527161, 4949459; 2022. 7527164, 4949434; 2023. 7527166, 4949344; 2024. 7527165, 4949321; 2025. 7527164, 4949292; 2026. 7527159, 4949236; 2027. 7527118, 4949267.

Целе кп: 1737, 1755, 1756, 1757, 1758, 1809, 1832, 1834, 1835, 1837, 1838, 2112, 2113, 2116, 2117, 2214, 2215, 2216, 2224, 2225, 2234, 2235, 2236, 2312, 2317, 2321, 2363, 2366, 2369, 2370, 2371, 2423, 2433, 2436, 2437, 2439, 2496, 2497, 2522, 2523, 2524, 2525, 2532, 2533, 2561, 2563, 3251, 3261, 3262, 3332, 3335, 3336, 3337, 5793.

Делови кп: 1736, 1738, 1739, 1753, 1754, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1769, 1770, 1771, 1772, 1804, 1805, 1807, 1808, 1810, 1811, 1812, 1813, 1827, 1831, 1833, 1836, 1839, 1840, 2110, 2111, 2114, 2115, 2118, 2119, 2122, 2123, 2124, 2200, 2201, 2202, 2205, 2206, 2212, 2213, 2217, 2218, 2219, 2222, 2223, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2237, 2238, 2296, 2297, 2298, 2299, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315, 2316, 2318, 2319, 2320, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2336, 2360, 2362, 2364, 2365, 2367, 2368, 2372, 2373, 2374, 2419, 2420, 2422, 2424, 2429, 2430, 2432, 2434, 2435, 2438, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2448, 2458, 2460, 2461, 2470, 2471, 2473, 2475, 2476, 2480, 2481, 2484, 2485, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2495, 2498, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510/2, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2526, 2527, 2528, 2531, 2534, 2535, 2536, 2545, 2546, 2548, 2551, 2552, 2557, 2558, 2559, 2560, 2562, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 3250, 3252, 3253, 3255, 3256, 3260, 3263, 3264, 3265, 3270, 3271, 3275, 3276, 3283, 3284, 3288, 3289, 3307/1, 3308, 3309, 3310, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333, 3334, 3338, 3340, 3341, 3342, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3368, 3369, 5759, 5763, 5765, 5766, 5767, 5790, 5791, 5792, 5794, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5800, 5801, 5802, 5803, 5832, 5833, 5834, 5835, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5856, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5864, 5865, 5866, 5867, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 6338, 6339, 6340, 6397, 6398, 6399, 6400, 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407, 6408, 6409, 6410, 6411, 6412, 6446, 6448, 6451, 6453, 6454, 6455, 6458, 6472, 6478, 6482, 6483, 6484.

Јавна парцела – П42 – КО Ђураково, пут – површине 11,12 ha.

Координате преломних тачака:. 1912. 7530182, 4951466; 2028. 7530219, 4951457; 2029. 7530266, 4951438; 2030. 7530313, 4951424; 2031. 7530358, 4951411; 2032. 7530407, 4951403; 2033. 7530455, 4951423; 2034. 7530497, 4951427; 2035. 7530521, 4951421; 2036. 7530544, 4951416; 2037. 7530542, 4951430; 2038. 7530556, 4951432; 2039. 7530560, 4951412; 2040. 7530567, 4951410; 2041. 7530589, 4951414; 2042. 7530618, 4951463; 2043. 7530650, 4951492; 2044. 7530693, 4951475; 2045. 7530782, 4951538; 2046. 7530909, 4951620; 2047. 7530947, 4951652; 2048. 7530982, 4951689; 2049. 7531014, 4951728; 2050. 7531050, 4951763; 2051. 7531091, 4951792; 2052. 7531136, 4951816; 2053. 7531178, 4951844; 2054. 7531182, 4951856; 2055. 7531201, 4951848; 2056. 7531250, 4951827; 2057. 7531255, 4951826; 2058. 7531256, 4951826; 2059. 7531222, 4951791; 2060. 7531181, 4951764; 2061. 7531170, 4951759; 2062. 7531141, 4951732; 2063. 7531102, 4951701; 2064. 7531064, 4951668; 2065. 7531025, 4951637; 2066. 7530996, 4951593; 2067. 7530962, 4951556; 2068. 7530923, 4951525; 2069. 7530887, 4951490; 2070. 7530851, 4951455; 2071. 7530824, 4951407; 2072. 7530779, 4951374; 2073. 7530721, 4951359; 2074. 7530700, 4951356; 2075. 7530661, 4951354; 2076. 7530612, 4951329; 2077. 7530580, 4951326; 2078. 7530588, 4951315; 2079. 7530584, 4951308; 2080. 7530576, 4951312; 2081. 7530568, 4951325; 2082. 7530557, 4951324; 2083. 7530503, 4951328; 2084. 7530447, 4951317; 2085. 7530417, 4951321; 2086. 7530393, 4951326; 2087. 7530353, 4951331; 2088. 7530329, 4951337; 2089. 7530292, 4951350; 2090. 7530244, 4951367; 1914. 7530203, 4951380; 1913. 7530153, 4951413.

Целе кп: 692, 693, 764, 765, 684, 687, 769, 633, 634, 637, 623/2, 743, 744, 688, 689, 690, 691, 695, 696, 697, 766, 767, 768, 595, 625, 626, 627, 629, 630, 631, 680, 610, 611, 748, 749, 750, 598, 599, 622, 628, 635, 636, 638, 682, 683/1, 683/2, 685, 686, 607, 608, 609, 612, 613, 614, 615, 738, 739, 741, 742, 763, 770, 771.

Делови кп: 624, 772, 645, 776, 752, 755, 647, 698, 603, 604, 632, 639, 679/1, 424, 3427, 596, 593, 592, 600, 745, 746, 747, 751, 594, 601, 621, 623/1, 640, 642, 643, 644, 646, 681, 777, 605, 606, 616, 694, 736, 737, 761, 762, 617, 619, 620, 425, 431, 740, 775, 3426, 597, 618.

Јавна парцела – П43 – КО Поповац, пут/раскрсница – површине 16,93 ha.

Координате преломних тачака: 2054. 7531182, 4951856; 2091. 7531195, 4951901; 2092. 7531239, 4951929; 2093. 7531285, 4951953; 2094. 7531333, 4951973; 2095. 7531403, 4952034; 2096. 7531425, 4952031; 2097. 7531442, 4952036; 2098. 7531449, 4952109; 2099. 7531459, 4952108; 2100. 7531460, 4952074; 2101. 7531533, 4952124; 2102. 7531576, 4952149; 2103. 7531605, 4952170; 2104. 7531647, 4952203; 2105. 7531675, 4952229; 2106. 7531659, 4952245; 2107. 7531629, 4952234; 2108. 7531563, 4952177; 2109. 7531546, 4952171; 2110. 7531517, 4952170; 2111. 7531506, 4952177; 2112. 7531493, 4952189; 2113. 7531473, 4952204; 2114. 7531471, 4952192; 2115. 7531462, 4952193; 2116. 7531466, 4952211; 2117. 7531470, 4952228; 2118. 7531479, 4952228; 2119. 7531485, 4952217; 2120. 7531517, 4952197; 2121. 7531532, 4952193; 2122. 7531554, 4952201; 2123. 7531572, 4952214; 2124. 7531614, 4952250; 2125. 7531638, 4952269; 2126. 7531653, 4952274; 2127. 7531718, 4952276; 2128. 7531791, 4952365; 2129. 7531838, 4952425; 2130. 7531854, 4952430; 2131. 7531883, 4952467; 2132. 7531882, 4952485; 2133. 7531944, 4952563; 2134. 7531969, 4952593; 2135. 7531992, 4952617; 2136. 7532006, 4952630; 2137. 7532045, 4952666; 2138. 7532088, 4952693; 2139. 7532116, 4952718; 2140. 7532126, 4952726; 2141. 7532137, 4952733;

2142. 7532171, 4952750; 2143. 7532213, 4952776; 2144. 7532257, 4952805; 2145. 7532295, 4952824; 2146. 7532322, 4952836; 2147. 7532354, 4952847; 2148. 7532376, 4952853; 2149. 7532422, 4952864; 2150. 7532456, 4952871; 2151. 7532505, 4952885; 2152. 7532555, 4952890; 2153. 7532562, 4952891; 2154. 7532561, 4952909; 2155. 7532555, 4952920; 2156. 7532551, 4952931; 2157. 7532551, 4952939; 2158. 7532555, 4952970; 2159. 7532577, 4952972; 2160. 7532576, 4952957; 2161. 7532579, 4952938; 2162. 7532605, 4952937; 2163. 7532644, 4952948; 2164. 7532657, 4952951; 2165. 7532675, 4952949; 2166. 7532685, 4952946; 2167. 7532697, 4952938; 2168. 7532707, 4952928; 2169. 7532714, 4952918; 2170. 7532718, 4952911; 2171. 7532756, 4952914; 2172. 7532854, 4952917; 2173. 7532868, 4952889; 2174. 7532925, 4952892; 2175. 7532930, 4952879; 2176. 7532924, 4952860; 2177. 7532860, 4952855; 2178. 7532784, 4952851; 2179. 7532722, 4952846; 2180. 7532712, 4952830; 2181. 7532701, 4952818; 2182. 7532676, 4952803; 2183. 7532651, 4952796; 2184. 7532646, 4952787; 2185. 7532648, 4952767; 2186. 7532638, 4952756; 2187. 7532627, 4952752; 2188. 7532618, 4952758; 2189. 7532614, 4952769; 2190. 7532613, 4952791; 2191. 7532617, 4952802; 2192. 7532627, 4952815; 2193. 7532640, 4952822; 2194. 7532666, 4952829; 2195. 7532669, 4952839; 2196. 7532614, 4952831; 2197. 7532515, 4952819; 2198. 7532468, 4952804; 2199. 7532422, 4952796; 2200. 7532396, 4952789; 2201. 7532374, 4952783; 2202. 7532333, 4952767; 2203. 7532305, 4952751; 2204. 7532292, 4952743; 2205. 7532255, 4952714; 2206. 7532212, 4952689; 2207. 7532182, 4952666; 2208. 7532162, 4952652; 2209. 7532129, 4952634; 2210. 7532089, 4952605; 2211. 7532019, 4952540; 2212. 7531989, 4952507; 2213. 7531959, 4952470; 2214. 7531931, 4952428; 2215. 7531904, 4952386; 2216. 7531871, 4952348; 2217. 7531830, 4952317; 2218. 7531798, 4952277; 2219. 7531765, 4952238; 2220. 7531758, 4952216; 2221. 7531762, 4952201; 2222. 7531769, 4952189; 2223. 7531774, 4952173; 2224. 7531775, 4952156; 2225. 7531772, 4952127; 2226. 7531741, 4952123; 2227. 7531747, 4952158; 2228. 7531745, 4952173; 2229. 7531737, 4952185; 2230. 7531720, 4952189; 2231. 7531674, 4952146; 2232. 7531654, 4952129; 2233. 7531640, 4952110; 2234. 7531620, 4952089; 2235. 7531575, 4952066; 2236. 7531539, 4952029; 2237. 7531500, 4951998; 2238. 7531477, 4951979; 2239. 7531450, 4951915; 2240. 7531446, 4951888; 2241. 7531434, 4951889; 2242. 7531434, 4951941; 2243. 7531423, 4951935; 2244. 7531375, 4951917; 2245. 7531356, 4951901; 2246. 7531335, 4951888; 2247. 7531308, 4951863; 2248. 7531298, 4951855; 2249. 7531288, 4951847; 2057. 7531255, 4951826; 2056. 7531250, 4951827; 2055. 7531201, 4951848.

Целе кп: 938, 942, 1042, 1043, 1133, 1405, 1416, 1423, 1915, 1918, 1923, 1924.

Делови кп: 97, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 119, 120/1, 120/4, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8, 120/10, 121/1, 121/2, 122, 152, 153, 154, 155, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 183/1, 183/2, 185, 188, 189, 190, 934, 935, 936, 937, 939, 940, 941, 943, 944, 945, 946, 947, 959, 960, 961, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 999, 1000, 1038, 1040, 1041, 1044, 1045, 1046, 1048, 1117, 1118, 1119, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1404, 1406, 1407, 1415, 1417, 1418/1, 1421/2, 1424, 1425, 1428, 1911, 1914, 1916, 1917, 1921, 1922, 1925, 1926, 1935, 1936, 1937.

Јавна парцела – П44 – КО Кисиљево, пут – површине 1,88 ha.

Координате преломних тачака: 2172. 7532854, 4952917; 2250. 7532906, 4952921; 2251. 7532956, 4952924; 2252. 7533056, 4952930; 2253. 7533156, 4952938; 2254. 7533355, 4952949; 2255. 7533393, 4952955; 2256. 7533405, 4952956; 2257. 7533417, 4952957; 2258. 7533455, 4952956; 2259. 7533469, 4952957; 2260. 7533467, 4952925; 2261. 7533173, 4952908; 2173. 7532868, 4952889; 2174. 75329254952892.

Делови кп: 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 1171, 1172/1, 1172/2, 1235, 1236, 1247, 1290, 1291.

Јавна парцела – П45 – КО Тополовник, пут – површине 7,86 ha.

Координате преломних тачака: 2174. 7532925, 4952892; 2261. 7533173, 4952908; 2260. 7533467, 4952925; 2259. 7533469, 4952957; 2262. 7533655, 4952970; 2263. 7533754, 4952979; 2264. 7533804, 4952981; 2265. 7533905, 4952982; 2266. 7534005, 4952985; 2267. 7534054, 4952991; 2268. 7534104, 4952993; 2269. 7534153, 4952997; 2270. 7534217, 4953007; 2271. 7534247, 4953012; 2272. 7534280, 4953022; 2273. 7534281, 4953029; 2274. 7534300, 4953039; 2275. 7534345, 4953046; 2276. 7534454, 4953066; 2277. 7534460, 4953062; 2278. 7534465, 4953054; 2279. 7534434, 4953033; 2280. 7534407, 4953016; 2281. 7534381, 4953002; 2282. 7534349, 4952987; 2283. 7534312, 4952971; 2284. 7534288, 4952964; 2285. 7534262, 4952956; 2286. 7534229, 4952945; 2287. 7534211, 4952939; 2288. 7534159, 4952936; 2289. 7534058, 4952928; 2290. 7534008, 4952927; 2291. 7533958, 4952924; 2292. 7533908, 4952920; 2293. 7533858, 4952919; 2294. 7533809, 4952899; 2295. 7533759, 4952900; 2296. 7533708, 4952906; 2297. 7533658, 4952909; 2298. 7533608, 4952905; 2299. 7533558, 4952902; 2300. 7533459, 4952895; 2301. 7533422, 4952887; 2302. 7533409, 4952885; 2303. 7533396, 4952885; 2304. 7533359, 4952887; 2305. 7533309, 4952885; 2306. 7533110, 4952873; 2176. 7532924, 4952860; 2175. 7532930, 4952879.

Целе кп: 4757, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4816, 4866, 4917, 4918.

Делови кп: 537, 538, 539, 540, 541, 542, 561, 1273/1, 1273/2, 1327, 1328, 1329, 2073/1, 2074, 2075, 2083/1, 2083/2, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2107, 2108/1, 2109/1, 2110/1, 2111/1, 2112/1, 2675, 4677, 4678, 4679, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4710, 4711, 4712, 4715, 4716, 4725, 4726, 4728, 4754, 4755, 4756, 4765, 4815, 4817, 4818, 4819, 4862, 4863, 4864, 4865, 4867, 4868/1, 4868/2, 4879, 4880, 4881, 4882, 4883, 4913, 4914, 4915, 4916, 4919, 4920, 4921, 4965, 10952, 10954/1, 10954/2.

Јавна парцела – П46 – КО Тополовник, пут – површине 0,34 ha.

Координате преломних тачака: 2308. 7534336, 4953057; 2317. 7534372, 4953079; 2318. 7534438, 4953117; 2319. 7534455, 4953135; 2320. 7534459, 4953140; 2321. 7534459, 4953155; 2312. 7534460, 4953155; 2311. 7534459, 4953090; 2310. 7534455, 4953080; 2309. 7534446, 4953074.

Делови кп: 552, 553, 1318, 1325.

Јавна парцела – П47 – КО Тополовник, пут/раскрсница – површине 6,82 ha.

Координате преломних тачака: 2313. 7534470, 4953154; 2322. 7534480, 4953140; 2323. 7534493, 4953151; 2324. 7534504, 4953162; 2325. 7534526, 4953185; 2326. 7534545, 4953209; 2327. 7534572, 4953245; 2328. 7534612, 4953303; 2329. 7534660, 4953376; 2330. 7534680, 4953403; 2331. 7534656, 4953461; 2332. 7534663, 4953468; 2333. 7534718, 4953447; 2334. 7534774, 4953502; 2335. 7534814, 4953536; 2336. 7534846, 4953559; 2337. 7534881, 4953582; 2338. 7534900, 4953594; 2339. 7534926, 4953608; 2340. 7534962, 4953625; 2341. 7535010, 4953645; 2342. 7535059, 4953661; 2343. 7535094, 4953670; 2344. 7535116, 4953675; 2345. 7535159, 4953683; 2346. 7535196, 4953689; 2347. 7535235, 4953694; 2348. 7535274, 4953696; 2349. 7535274, 4953697; 2350. 7535350, 4953658; 2351. 7535364, 4953648; 2352. 7535372, 4953633; 2353. 7535378, 4953615; 2354. 7535370, 4953612; 2355. 7535357, 4953624; 2356. 7535347, 4953637; 2357. 7535266, 4953636; 2358. 7535231, 4953634; 2359. 7535189, 4953630; 2360. 7535155, 4953624; 2361. 7535108, 4953614; 2362. 7535081, 4953606; 2363. 7535035, 4953590; 2364. 7534987, 4953569; 2365. 7534956, 4953554; 2366. 7534922, 4953535; 2367. 7534890, 4953515; 2368. 7534866, 4953498; 2369. 7534814, 4953457; 2370. 7534778, 4953425; 2371. 7534758, 4953402; 2372. 7534778, 4953352; 2373. 7534773, 4953347; 2374. 7534724, 4953364; 2375. 7534707, 4953343; 2376. 7534686, 4953313; 2377. 7534659, 4953272; 2378. 7534633, 4953229; 2379. 7534624, 4953216; 2380. 7534603, 4953187; 2381. 7534582, 4953162; 2382. 7534548, 4953124; 2383. 7534533, 4953109; 2384. 7534510, 4953089; 2316. 7534473, 4953060; 2315. 7534469, 4953065; 2314. 7534468, 4953071.

Целе кп: 1991.

Делови кп: 1994, 1993, 1992, 1990, 1984, 1981, 1977, 1974, 1973, 1972, 2678, 1983, 1980, 1979, 1978, 632, 592, 593, 623, 624, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 1333, 1332, 621, 622, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 625, 1337, 626, 627, 628, 1330, 1331, 1334, 1338, 1339, 1335.

Јавна парцела – П48 – КО Тополовник, пут – површине 2,99 ha.

Координате преломних тачака: 2385. 7535281, 4953706; 2392. 7535286, 4953714; 2393. 7535297, 4953710; 2394. 7535327, 4953711; 2395. 7535339, 4953709; 2396. 7535356, 4953700; 2397. 7535398, 4953700; 2398. 7535435, 4953703; 2399. 7535460, 4953704; 2400. 7535498, 4953702; 2401. 7535648, 4953706; 2402. 7535735, 4953710; 2403. 7535761, 4953712; 2404. 7535832, 4953721; 2405. 7535840, 4953662; 2406. 7535774, 4953654; 2407. 7535728, 4953651; 2408. 7535700, 4953650; 2409. 7535649, 4953649; 2410. 7535599, 4953647; 2411. 7535499, 4953644; 2412. 7535462, 4953640; 2413. 7535437, 4953638; 2414. 7535400, 4953639; 2415. 7535384, 4953638; 2416. 7535392, 4953620; 2391. 7535387, 4953619; 2390. 7535382, 4953636; 2389. 7535377, 4953646; 2388. 7535371, 4953654; 2387. 7535364, 4953662; 2386. 7535355, 4953667.

Делови кп: 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 1057, 1355, 1365, 1366, 1368.

Јавна парцела – П49 – КО Тополовник, пут/– површине 4,27 ha.

Координате преломних тачака: 2417. 7535853, 4953723; 2419. 7535892, 4953729; 2420. 7535939, 4953741; 2421. 7535987, 4953752; 2422. 7536080, 4953782; 2423. 7536101, 4953790; 2424. 7536148, 4953809; 2425. 7536185, 4953825; 2426. 7536215, 4953839; 2427. 7536244, 4953855; 2428. 7536292, 4953882; 2429. 7536343, 4953912; 2430. 7536416, 4953963; 2431. 7536487, 4954016; 2432. 7536516, 4953961; 2433. 7536458, 4953919; 2434. 7536416, 4953891; 2435. 7536374, 4953861; 2436. 7536354, 4953849; 2437. 7536331, 4953834; 2438. 7536287, 4953809; 2439. 7536195, 4953763; 2440. 7536148, 4953744; 2441. 7536126, 4953736; 2442. 7536100, 4953726; 2443. 7536030, 4953705; 2444. 7535953, 4953684; 2418. 7535861, 4953666.

Цела кп: 1352

Делови кп: 906, 907, 933, 934, 935, 936, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 1343, 1344, 1347, 1349, 1350, 1353, 1354.

Јавна парцела – П50 – КО Кумане, пут – површине 9,01 ha.

Координате преломних тачака: 2431. 7536487, 4954016; 2445. 7536503, 4954027; 2446. 7536532, 4954052; 2447. 7536552, 4954067; 2448. 7536584, 4954086; 2449. 7536625, 4954115; 2450. 7536704, 4954175; 2451. 7536745, 4954205; 2452. 7536988, 4954381; 2453. 7537042, 4954419; 2454. 7537020, 4954479; 2455. 7537006, 4954539; 2456. 7536988, 4954589; 2457. 7537009, 4954596; 2458. 7537027, 4954547; 2459. 7537055, 4954494; 2460. 7537091, 4954453; 2461. 7537151, 4954496; 2462. 7537180, 4954521; 2463. 7537200, 4954536; 2464. 7537232, 4954555; 2465. 7537271, 4954586; 2466. 7537312, 4954615; 2467. 7537353, 4954646; 2468. 7537434, 4954704; 2469. 7537476, 4954731; 2470. 7537517, 4954760; 2471. 7537541, 4954775; 2472. 7537543, 4954793; 2473. 7537546, 4954792; 2474. 7537542, 4954700; 2475. 7537511, 4954680; 2476. 7537470, 4954651; 2477. 7537428, 4954624; 2478. 7537388, 4954595; 2479. 7537346, 4954568; 2480. 7537307, 4954538; 2481. 7537266, 4954508; 2482. 7537237, 4954484; 2483. 7537217, 4954469; 2484. 7537185, 4954450; 2485. 7537145, 4954420; 2486. 7537120, 4954403; 2487. 7537153, 4954323; 2488. 7537196, 4954258; 2489. 7537177, 4954247; 2490. 7537135, 4954311; 2491. 7537076, 4954371; 2492. 7537063, 4954362; 2493. 7537025, 4954330; 2494. 7536904, 4954242; 2495. 7536862, 4954214; 2496. 7536822, 4954183; 2497. 7536742, 4954124; 2498. 7536660, 4954067; 2499. 7536620, 4954037; 2500. 7536592, 4954012; 2501. 7536571, 4953997; 2502. 7536539, 4953978; 2432. 7536516, 4953961.

Цела кп: 578, 630, 631, 632, 633, 634, 645, 658.

Делови кп: 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 297, 298, 299, 300, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 534, 535, 536, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643/1, 643/2, 644, 646, 647, 648, 649, 650, 651/1, 656, 657, 659, 660/1, 661/1, 662, 663/1, 664/1, 665, 694, 714, 721, 722, 723, 732, 734, 743, 744, 745, 750, 751, 752, 753, 758, 759, 760, 761, 762, 765, 766, 778, 779/1, 780, 781.

Јавна парцела – П51 – КО Кумане, пут – површине 2,40 ha.

Координате преломних тачака: 2503. 7537556, 4954791; 2505. 7537565, 4954791; 2506. 7537683, 4954871; 2507. 7537805, 4954959; 2508. 7537877, 4955008; 2509. 7537880, 4955027; 2510. 7537882, 4955027; 2511. 7537872, 4954975; 2512. 7537855, 4954899; 2513. 7537852, 4954900; 2514. 7537847, 4954909; 2515. 7537674, 4954795; 2516. 7537633, 4954767; 2517. 7537571, 4954720; 2518. 7537576, 4954711; 2519. 7537589, 4954709; 2520. 7537588, 4954691; 2521. 7537573, 4954692; 2522. 7537564, 4954698; 2523. 7537555, 4954709; 2504. 7537552, 4954707.

Делови кп: 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 695, 710, 711, 719, 720.

Јавна парцела – П52 – КО Кумане, пут – површине 2,97 ha.

Координате преломних тачака: 2524. 7537888, 4955027; 2527. 7537897, 4955026; 2528. 7537899, 4955023; 2529. 7538012, 4955099; 2530. 7538041, 4955123; 2531. 7538062, 4955136; 2532. 7538095, 4955155; 2533. 7538193, 4955221; 2534. 7538187, 4955227; 2535. 7538340, 4955229; 2536. 7538340, 4955228; 2537. 7538323, 4955228; 2538. 7538307, 4955220; 2539. 7538290, 4955217; 2540. 7538253, 4955190; 2541. 7538130, 4955104; 2542. 7538100, 4955080; 2543. 7538080, 4955066; 2544. 7538047, 4955047; 2545. 7537966, 4954990; 2546. 7537897, 4954944; 2547. 7537895, 4954936; 2548. 7537886, 4954924; 2549. 7537874, 4954915; 2550. 7537869, 4954908; 2551. 7537866, 4954898; 2526. 7537861, 4954899; 2525. 7537878, 4954976.

Делови кп: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 23, 191, 192, 193, 194, 692, 708, 709.

Јавна парцела – П53 – КО Кумане, пут – површине 1,51 ha.

Координате преломних тачака: 2552. 7538187, 4955234; 2554. 7538186, 4955238; 2555. 7538206, 4955241; 2556. 7538226, 4955250; 2557. 7538237, 4955251; 2558. 7538432, 4955387; 2559. 7538434, 4955400; 2560. 7538444, 4955414; 2561. 7538453, 4955428; 2562. 7538464, 4955312; 2563. 7538462, 4955312; 2564. 7538460, 4955330; 2565. 7538336, 4955246; 2566. 7538339, 4955242; 2553. 7538339, 4955237.

Делови кп: 24, 706.

Јавна парцела – П54 – КО Кумане, пут – површине 1.35 ha.

Координате преломних тачака: 2569. 7538469, 4955413; 2571. 7538527, 4955447; 2572. 7538556, 4955462; 2573. 7538602, 4955484; 2574. 7538626, 4955493; 2575. 7538684, 4955448; 2576. 7538652, 4955435; 2577. 7538616, 4955418; 2578. 7538562, 4955392; 2579. 7538531, 4955375; 2580. 7538482, 4955344; 2581. 7538478, 4955341; 2582. 7538479, 4955314; 2570. 7538477, 4955314.

Делови кп: 3, 4, 748.

Јавна парцела – П55 – КО Велико Градиште, пут – површине 1,18 ha.

Координате преломних тачака: 2574. 7538626, 4955493; 2583. 7538700, 4955519; 2584. 7538748, 4955538; 2585. 7538782, 4955549; 2586. 7538847, 4955567; 2587. 7538885, 4955570; 2588. 7538817, 4955514; 2589. 7538795, 4955503; 2590. 7538755, 4955467; 2591. 7538719, 4955460; 2575. 7538684, 4955448.

Делови кп: 2559.

Јавна парцела – П56 – КО Велико Градиште, пут – површине 0,59 ha.

Координате преломних тачака:. 2592. 7538907, 4955571; 2597. 7538951, 4955571; 2598. 7538972, 4955575; 2599. 7538918, 4955521; 2600. 7538905, 4955511; 2601. 7538890, 4955498; 2602. 7538833, 4955487; 2595. 7538787, 4955475; 2594. 7538803, 4955492; 2593. 7538822, 4955501.

Делови кп: 3858/11, 3863/1, 4596.

Јавна парцела – П57 – КО Велико Градиште, пут – површине 0,02 ha.

Координате преломних тачака: 2603. 7538770, 4955400; 2604. 7538796, 4955404; 2605. 7538787, 4955391; 2606. 7538780, 4955392; 2607. 7538766, 4955396.

Делови кп: 3858/11, 4596.

Јавна парцела – П58 – КО Велико Градиште, пут – површине 0,20 ha.

Координате преломних тачака: 2608. 7538995, 4955598; 2609. 7539004, 4955636; 2610. 7539043, 4955692; 2611. 7539064, 4955677; 2612. 7539045, 4955652.

Делови кп: 3858/11, 4596.

Јавна парцела – П59 – КО Кумане, пут/раскрсница површине 8,88 ha.

Координате преломних тачака: 2598. 7538972, 4955575; 2613. 7538991, 4955579; 2608. 7538995, 4955598; 2612. 7539045, 4955652; 2611. 7539064, 4955677; 2614. 7539064, 4955676; 2615. 7539041, 4955639; 2616. 7539036, 4955614; 2617. 7539038, 4955583; 2618. 7539055, 4955584; 2619. 7539159, 4955579; 2620. 7539262, 4955560; 2621. 7539359, 4955531; 2622. 7539502, 4955485; 2623. 7539551, 4955474; 2624. 7539599, 4955458; 2625. 7539746, 4955416; 2626. 7539894, 4955308; 2627. 7539776, 4955346; 2628. 7539728, 4955359; 2629. 7539679, 4955371; 2630. 7539630, 4955382; 2631. 7539578, 4955382; 2632. 7539529, 4955391; 2633. 7539481, 4955403; 2634. 7539433, 4955420; 2635. 7539387, 4955440; 2636. 7539338, 4955452; 2637. 7539291, 4955467; 2638. 7539243, 4955479; 2639. 7539196, 4955488; 2640. 7539148, 4955495; 2641. 7539100, 4955500; 2642. 7539051, 4955497; 2643. 7539033, 4955468; 2644. 7539017, 4955435; 2645. 7538987, 4955398; 2646. 7538952, 4955380; 2647. 7538900, 4955359; 2648. 7538817, 4955369; 2649. 7538787, 4955365; 2650. 7538760, 4955347; 2651. 7538739, 4955331; 2652. 7538724, 4955344; 2653. 7538755, 4955388; 2607. 7538766, 4955396; 2606. 7538780, 4955392; 2605. 7538787, 4955391; 2604. 7538796, 4955404; 2654. 7538897, 4955417; 2655. 7538952, 4955438; 2656. 7538976, 4955463; 2657. 7538977, 4955495; 2658. 7538957, 4955494; 2659. 7538908, 4955500; 2601. 7538890, 4955498; 2600. 7538905, 4955511; 2599. 7538918, 4955521.

Целе кп: 1315.

Делови кп: 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1316, 1319, 1321, 1320/1, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341/1, 1341/2, 1352, 1353, 1362, 1363, 1457, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470/1, 1470/2, 1472, 1474, 1475, 1480, 1559, 1560, 1561, 4286.

Јавна парцела – П60 – КО Велико Градиште, пут – површине 10,22 ha.

Координате преломних тачака: 2625. 7539746, 4955416; 2660. 7539791, 4955402; 2661. 7539888, 4955380; 2662. 7539937, 4955369; 2663. 7539985, 4955355; 2664. 7540033, 4955340; 2665. 7540094, 4955326; 2666. 7540130, 4955317; 2667. 7540179, 4955306; 2668. 7540227, 4955294; 2669. 7540275, 4955278; 2670. 7540322, 4955262; 2671. 7540370, 4955246; 2672. 7540468, 4955218; 2673. 7540517, 4955201; 2674. 7540563, 4955179; 2675. 7540633, 4955147; 2676. 7540656, 4955136; 2677. 7540688, 4955118; 2678. 7540711, 4955144; 2679. 7540722, 4955186; 2680. 7540733, 4955218; 2681. 7540747, 4955254; 2682. 7540758, 4955294; 2683. 7540780, 4955299; 2684. 7540794, 4955283; 2685. 7540789, 4955264; 2686. 7540770, 4955238; 2687. 7540755, 4955191; 2688. 7540748, 4955135; 2689. 7540750, 4955085; 2690. 7540790, 4955058; 2691. 7540870, 4954994; 2692. 7540930, 4954935; 2692а. 7540949, 4954931; 828а. 7540973, 4954948; 828б. 7540996, 4954964; 828в. 7541015, 4954975; 828г. 7541035, 4954983; 828д. 7541056, 4954989; 828ђ. 7541077, 4954993; 828е. 7541098, 4954995; 828ж. 7541159, 4954991; 828з. 7541259, 4954988; 829. 7541279, 4954990; 829а. 7541287, 4955000; 829б. 7541291, 4955017; 829в. 7541302, 4955016; 829г. 7541303, 4955000; 829д. 7541304, 4954930; 829ђ. 7541290, 4954929; 829е. 7541285, 4954952; 829ж. 7541278, 4954959; 829з. 7541258, 4954962; 830. 7541080, 4954966; 830а. 7541044, 4954958; 830б. 7541012, 4954941; 830в. 7540996, 4954925; 2692б. 7540985, 4954914; 2692в. 7540977, 4954898; 2693. 7540983, 4954880; 2694. 7540971, 4954885; 2695. 7540929, 4954892; 2696. 7540892, 4954907; 2697. 7540840, 4954932; 2698. 7540808, 4954959; 2699. 7540744, 4955008; 2700. 7540730, 4955014; 2701. 7540721, 4955001; 2702. 7540708, 4954964; 2703. 7540694, 4954955; 2704. 7540678, 4954939; 2705. 7540670, 4954933; 2706. 7540677, 4955020; 2707. 7540678, 4955053; 2708. 7540649, 4955069; 2709. 7540583, 4955104; 2710. 7540494, 4955145; 2711. 7540448, 4955161; 2712. 7540401, 4955174; 2713. 7540305, 4955197; 2714. 7540113, 4955254; 2715. 7540076, 4955261; 2716. 7540064, 4955264; 2717. 7540052, 4955266; 2718. 7540015, 4955275; 2719. 7539967, 4955287; 2626. 7539894, 4955308.

Целе кп: 4122.

Делови кп: 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4095, 4096, 4097, 4101, 4102, 4104, 4106, 4107, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4123, 4124, 4128, 4129, 4137, 4203, 4220, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4238, 4239, 4242, 4243, 4246, 4247, 4256, 4257, 4258, 4592, 4593, 4594.

Јавна парцела – П61 – КО Кусиће, пут – површине 0,21 ha.

Координате преломних тачака: 2705. 7540670, 4954933; 2704. 7540678, 4954939; 2703. 7540694, 4954955; 2702. 7540708, 4954964; 2720. 7540694, 4954924; 2721. 7540688, 4954906; 2722. 7540684, 4954874; 2723. 7540678, 4954861; 2724. 7540660, 4954863; 2725. 7540660, 4954876; 2726. 7540668, 4954910.

Делови кп: 790, 802, 803, 804, 805, 808, 4860.

Јавна парцела – П62 – КО Кусиће, пут/раскрсница – површине 24,97 ha.

Координате преломних тачака: 2693. 7540983, 4954880; 2727. 7540985, 4954878; 2728. 7540988, 4954867; 2729. 7541037, 4954815; 2730. 7541052, 4954795; 2731. 7541097, 4954716; 2732. 7541125, 4954673; 2733. 7541150, 4954629; 2734. 7541185, 4954558; 2735. 7541201, 4954521; 2736. 7541232, 4954441; 2737. 7541238, 4954421; 2738. 7541258, 4954342; 2739. 7541267, 4954291; 2740. 7541291, 4954191; 2741. 7541294, 4954138; 2742. 7541291, 4954088; 2743. 7541293, 4954038; 2744. 7541292, 4953987; 2745. 7541295, 4953950; 2746. 7541295, 4953925; 2747. 7541291, 4953887; 2748. 7541293, 4953837; 2749. 7541295, 4953737; 2750. 7541299, 4953687; 2751. 7541298, 4953637; 2752. 7541306, 4953537; 2753. 7541304, 4953487; 2754. 7541307, 4953437; 2755. 7541304, 4953387; 2756. 7541304, 4953337; 2757. 7541299, 4953287; 2758. 7541302, 4953237; 2759. 7541300, 4953187; 2760. 7541301, 4953137; 2761.

7541303, 4953087; 2762. 7541308, 4953050; 2763. 7541308, 4953025; 2764. 7541303, 4952937; 2765. 7541301, 4952887; 2766. 7541304, 4952837; 2767. 7541305, 4952787; 2768. 7541305, 4952688; 2769. 7541307, 4952639; 2770. 7541313, 4952591; 2771. 7541323, 4952544; 2772. 7541327, 4952495; 2773. 7541342, 4952449; 2774. 7541356, 4952416; 2775. 7541373, 4952423; 2776. 7541402, 4952396; 2777. 7541521, 4952291; 2778. 7541577, 4952234; 2779. 7541605, 4952199; 2780. 7541594, 4952189; 2781. 7541531, 4952242; 2782. 7541513, 4952253; 2783. 7541478, 4952267; 2784. 7541434, 4952241; 2785. 7541431, 4952236; 2786. 7541445, 4952210; 2787. 7541460, 4952185; 2788. 7541490, 4952147; 2789. 7541518, 4952106; 2790. 7541548, 4952067; 2791. 7541573, 4952023; 2792. 7541604, 4951984; 2793. 7541657, 4951899; 2794. 7541695, 4951864; 2795. 7541722, 4951822; 2796. 7541745, 4951777; 2797. 7541782, 4951742; 2798. 7541814, 4951704; 2799. 7541842, 4951662; 2800. 7541850, 4951645; 2801. 7541807, 4951662; 2802. 7541775, 4951676; 2803. 7541751, 4951692; 2804. 7541715, 4951709; 2805. 7541714, 4951708; 2806. 7541668, 4951783; 2807. 7541632, 4951819; 2808. 7541603, 4951860; 2809. 7541579, 4951904; 2810. 7541548, 4951943; 2811. 7541519, 4951984; 2812. 7541492, 4952026; 2813. 7541461, 4952066; 2814. 7541427, 4952104; 2815. 7541391, 4952142; 2816. 7541366, 4952198; 2817. 7541342, 4952193; 2818. 7541330, 4952171; 2819. 7541328, 4952118; 2820. 7541304, 4952118; 2821. 7541300, 4952153; 2822. 7541304, 4952182; 2823. 7541311, 4952202; 2824. 7541323, 4952220; 2825. 7541341, 4952248; 2826. 7541331, 4952286; 2827. 7541310, 4952333; 2828. 7541295, 4952383; 2829. 7541278, 4952432; 2830. 7541266, 4952482; 2831. 7541251, 4952532; 2832. 7541245, 4952583; 2833. 7541244, 4952635; 2834. 7541242, 4952686; 2835. 7541242, 4952737; 2836. 7541240, 4952787; 2837. 7541242, 4952837; 2838. 7541244, 4952887; 2839. 7541243, 4952937; 2840. 7541240, 4952987; 2841. 7541235, 4953024; 2842. 7541235, 4953040; 2843. 7541235, 4953049; 2844. 7541239, 4953087; 2845. 7541240, 4953137; 2846. 7541235, 4953187; 2847. 7541239, 4953237; 2848. 7541236, 4953287; 2849. 7541231, 4953337; 2850. 7541227, 4953437; 2851. 7541227, 4953487; 2852. 7541227, 4953587; 2853. 7541234, 4953637; 2854. 7541232, 4953687; 2855. 7541232, 4953737; 2856. 7541236, 4953787; 2857. 7541232, 4953837; 2858. 7541235, 4953887; 2859. 7541231, 4953922; 2860. 7541230, 4953947; 2861. 7541230, 4953987; 2862. 7541232, 4954037; 2863. 7541228, 4954086; 2864. 7541226, 4954135; 2865. 7541211, 4954231; 2866. 7541209, 4954280; 2867. 7541199, 4954328; 2868. 7541187, 4954375; 2869. 7541173, 4954422; 2870. 7541157, 4954467; 2871. 7541139, 4954513; 2872. 7541118, 4954559; 2873. 7541086, 4954620; 2874. 7541048, 4954685; 2875. 7541022, 4954726; 2876. 7540982, 4954773; 2877. 7540948, 4954816; 2878. 7540914, 4954856; 2879. 7540880, 4954894; 2880. 7540863, 4954911; 2697. 7540840, 4954932; 2696. 7540892, 4954907; 2695. 7540929, 4954892; 2694. 7540971, 4954885.

Целе кп: 2254, 2621, 2628, 2730, 3740, 3741, 3742, 3985, 3987, 3989, 4078.

Делови кп: 810, 811, 812, 813, 837, 838, 839, 843, 844, 845, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859/2, 859/3, 860, 861, 863, 864, 865, 871, 872, 2255, 2256, 2257, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2279, 2282, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2617, 2620, 2622, 2626, 2627, 2629, 2633, 2634, 2703, 2704, 2708, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2731, 2732, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3551, 3552, 3553, 3556, 3557, 3560, 3562, 3563, 3564, 3566, 3567, 3569, 3570, 3571, 3729, 3730, 3731, 3732, 3734, 3738, 3739, 3743, 3744, 3745/2, 3745/3, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3767, 3768, 3769, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3982, 3983, 3984, 3986, 3988, 3990, 3991, 3992, 3994, 3995, 4001, 4002, 4007, 4008, 4014, 4040, 4044, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4074, 4076, 4077, 4079, 4080, 4857, 4860, 4861, 4862, 4863, 4880, 4882.

Јавна парцела – П63 – КО Триброде, пут – површине 4,80 ha.

Координате преломних тачака: 2800. 7541850, 4951645; 2881. 7541862, 4951615; 2882. 7541895, 4951577; 2883. 7541923, 4951536; 2884. 7541953, 4951496; 2885. 7541993, 4951450; 2886. 7542019, 4951420; 2887. 7542043, 4951376; 2888. 7542095, 4951305; 2889. 7542128, 4951313; 2890. 7542126, 4951293; 2891. 7542137, 4951256; 2892. 7542031, 4951187; 2893. 7542039, 4951199; 2894. 7542009, 4951233; 2895. 7541985, 4951208; 2896. 7541970, 4951212; 2897. 7541973, 4951241; 2898. 7541982, 4951260; 2899. 7542011, 4951291; 2900. 7541973, 4951325; 2901. 7541945, 4951367; 2902. 7541926, 4951392; 2903. 7541915, 4951407; 2904. 7541907, 4951424; 2905. 7541895, 4951454; 2906. 7541867, 4951495; 2907. 7541834, 4951533; 2908. 7541807, 4951576; 2909. 7541779, 4951617; 2910. 7541747, 4951655; 2805. 7541714, 4951708; 2804. 7541715, 4951709; 2803. 7541751, 4951692; 2802. 7541775, 4951676; 2801. 7541807, 4951662.

Целе кп: 1221, 1235, 1255, 1585, 1586, 1663, 1666, 1667.

Делови кп: 1184, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1210, 1212, 1213, 1214, 1218, 1219, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1238, 1253, 1254, 1256, 1257, 1263, 1269, 1584/1, 1587, 1662, 1664, 1665/1, 1665/2, 5237, 5239.

Јавна парцела – П64 – КО Триброде, пут – површине 0,75 ha.

Координате преломних тачака: 2914. 7542226, 4951066; 2921. 7542217, 4951059; 2922. 7542245, 4950968; 2923. 7542210, 4950896; 2924. 7542203, 4950898; 2925. 7542191, 4950949; 2920. 7542161, 4951043.

Делови кп: 1669, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681.

Јавна парцела – П65 – КО Браничево, пут – површине 0,91 ha.

Координате преломних тачака: 2922. 7542245, 4950968; 2926. 7542264, 4950919; 2927. 7542275, 4950870; 2928. 7542292, 4950823; 2929. 7542310, 4950760; 2930. 7542284, 4950780; 2931. 7542250, 4950796; 2932. 7542239, 4950806; 2933. 7542234, 4950808; 2934. 7542221, 4950854; 2924. 7542203, 4950898; 2923. 7542210, 4950896.

Целе кп: 4202.

Делови кп: 4201, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4216, 4218, 4219, 4221, 4222, 4224, 4225.

Јавна парцела – П66 – КО Браничево, пут – површине 0,01 ha.

Координате преломних тачака: 2935. 7542312, 4950755; 2936. 7542308, 4950745; 2937. 7542316, 4950741.

Делови кп: 4226, 4227.

Јавна парцела – П67 – КО Триброде, пут – површине 1,45 ha.

Координате преломних тачака: 2929. 7542310, 4950760; 2935. 7542312, 4950755; 2936. 7542308, 4950745; 2937. 7542316, 4950741; 2938. 7542336, 4950682; 2939. 7542355, 4950638; 2940. 7542375, 4950594; 2941. 7542386, 4950579; 2942. 7542367, 4950545; 2943. 7542332, 4950551; 2944. 7542302, 4950613; 2945. 7542282, 4950661; 2946. 7542264, 4950709; 2947. 7542249, 4950757; 2933. 7542234, 4950808; 2932. 7542239, 4950806; 2931. 7542250, 4950796; 2930. 7542284, 4950780.

Целе кп: 1692, 1693.

Делови кп: 1688, 1689, 1690, 1691, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1717.

Јавна парцела – П68 – КО Браничево, пут/раскрсница – површине 17,82 ha.

Координате преломних тачака: 2941. 7542386, 4950579; 2948. 7542403, 4950555; 2949. 7542427, 4950513; 2950. 7542463, 4950481; 2951. 7542491, 4950442; 2952. 7542524, 4950407; 2953. 7542562, 4950378; 2954. 7542604, 4950354; 2955. 7542644, 4950327; 2956. 7542657, 4950321; 2957. 7542685, 4950332; 2958. 7542700, 4950362; 2959. 7542718, 4950358; 2960. 7542722, 4950317; 2961. 7542730, 4950300; 2962. 7542743, 4950284; 2963. 7542776, 4950272; 2964. 7542823, 4950260; 2965. 7542870, 4950251; 2966. 7542918, 4950246; 2967. 7542966, 4950245; 2968. 7543014, 4950247; 2969. 7543061, 4950252; 2970. 7543109, 4950260; 2971. 7543156, 4950271; 2972. 7543201, 4950288; 2973. 7543244, 4950307; 2974. 7543288, 4950329; 2975. 7543332, 4950352; 2976. 7543508, 4950447; 2977. 7543598, 4950493; 2978. 7543645, 4950515; 2979. 7543670, 4950524; 2980. 7543654, 4950544; 2981. 7543625, 4950556; 2982. 7543599, 4950557; 2983. 7543576, 4950551; 2984. 7543553, 4950537; 2985. 7543538, 4950526; 2986. 7543518, 4950515; 2987. 7543491, 4950507; 2988. 7543474, 4950507; 2989. 7543466, 4950509; 2990. 7543458, 4950511; 2991. 7543412, 4950528; 2992. 7543386, 4950536; 2993. 7543391, 4950549; 2994. 7543403, 4950544; 2995. 7543426, 4950536; 2996. 7543451, 4950536; 2997. 7543482, 4950534; 2998. 7543513, 4950542; 2999. 7543536, 4950557; 3000. 7543555, 4950574; 3001. 7543583, 4950591; 3002. 7543621, 4950600; 3003. 7543655, 4950596; 3004. 7543687, 4950585; 3005. 7543707, 4950570; 3006. 7543736, 4950544; 3007. 7543745, 4950546; 3008. 7543796, 4950556; 3009. 7543901, 4950563; 3010. 7543953, 4950556; 3011. 7544005, 4950547; 3012. 7544056, 4950535; 3013. 7544105, 4950517; 3014. 7544153, 4950496; 3015. 7544199, 4950472; 3016. 7544243, 4950443; 3017. 7544284, 4950413; 3018. 7544362, 4950350; 3019. 7544401, 4950320; 3020. 7544441, 4950293; 3021. 7544483, 4950267; 3022. 7544526, 4950244; 3023. 7544569, 4950223; 3024. 7544615, 4950208; 3025. 7544662, 4950187; 3026. 7544640, 4950136; 3027. 7544638, 4950131; 3028. 7544591, 4950149; 3029. 7544544, 4950170; 3030. 7544499, 4950193; 3031. 7544454, 4950219; 3032. 7544411, 4950246; 3033. 7544368, 4950276; 3034. 7544328, 4950306; 3035. 7544289, 4950338; 3036. 7544211, 4950398; 3037. 7544172, 4950425; 3038. 7544129, 4950446; 3039. 7544085, 4950465; 3040. 7544040, 4950480; 3041. 7543993, 4950491; 3042. 7543946, 4950499; 3043. 7543899, 4950499; 3044. 7543852, 4950502; 3045. 7543804, 4950497; 3046. 7543779, 4950493; 3047. 7543792, 4950461; 3048. 7543806, 4950439; 3049. 7543815, 4950429; 3050. 7543836, 4950418; 3051. 7543865, 4950408; 3052. 7543869, 4950399; 3053. 7543896, 4950390; 3054. 7543892, 4950376; 3055. 7543870, 4950383; 3056. 7543852, 4950375; 3057. 7543845, 4950374; 3058. 7543837, 4950377; 3059. 7543793, 4950399; 3060. 7543761, 4950420; 3061. 7543746, 4950425; 3062. 7543680, 4950444; 3063. 7543663, 4950450; 3064. 7543647, 4950449; 3065. 7543624, 4950438; 3066. 7543538, 4950392; 3067. 7543406, 4950320; 3068. 7543361, 4950297; 3069. 7543317, 4950272; 3070. 7543270, 4950251; 3071. 7543222, 4950231; 3072. 7543192, 4950222; 3073. 7543184, 4950216; 3074. 7543181, 4950202; 3075. 7543182, 4950184; 3076. 7543175, 4950181; 3077. 7543168, 4950198; 3078. 7543155, 4950216; 3079. 7543121, 4950206; 3080. 7543070, 4950197; 3081. 7543018, 4950191; 3082. 7542966, 4950189; 3083. 7542914, 4950191; 3084. 7542862, 4950196; 3085. 7542811, 4950204; 3086. 7542760, 4950217; 3087. 7542727, 4950227; 3088. 7542717, 4950229; 3089. 7542696, 4950219; 3090. 7542688, 4950208; 3091. 7542669, 4950187; 3092. 7542658, 4950190; 3093. 7542656, 4950211; 3094. 7542656, 4950232; 3095. 7542637, 4950267; 3096. 7542571, 4950300; 3097. 7542563, 4950297; 3098. 7542561, 4950300; 3099. 7542562, 4950307; 3100. 7542489, 4950367; 3101. 7542452, 4950403; 3102. 7542416, 4950440; 3103. 7542372, 4950472; 3104. 7542347, 4950519; 2943. 7542332, 4950551; 2942. 7542367, 4950545.

Целе кп: 811, 1022/1, 4293, 4294.

Делови кп: 531, 546, 810, 812, 813, 814, 821, 822, 823, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 880, 881, 882/1, 882/2, 883, 884, 885, 886, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 919, 920, 922, 923, 924, 925, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 954, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 965/1, 965/2, 966, 967, 974, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 991, 999/2, 1000/1, 1000/2, 1001/1, 1016/1, 1017, 1018, 1019, 1020, 1022/2, 1023, 1024/1, 1047/1, 1047/2, 1047/3, 1049, 1216, 1219, 1220, 1221, 1222, 1225, 1226, 1228, 1229, 1230, 1231, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 4281, 4286, 4287, 4288, 4290, 4291, 4292, 4295, 4296.

Јавна парцела – П69 – КО Поникве, пут – површине 1,36 ha.

Координате преломних тачака: 3025. 7544662, 4950187; 3105. 7544706, 4950176; 3106. 7544753, 4950164; 3107. 7544801, 4950158; 3108. 7544848, 4950148; 3109. 7544839, 4950080; 3110. 7544788, 4950084; 3111. 7544688, 4950113; 3027. 7544638, 4950131; 3026. 7544640, 4950136.

Целе кп: 10, 11, 12.

Делови кп: 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 308/5.

Јавна парцела – П70 – КО Поникве, пут/раскрсница – површине 14,09 ha.

Координате преломних тачака: 3117. 7545044, 4950136; 3126. 7545197, 4950130; 3127. 7545249, 4950127; 3128. 7545299, 4950111; 3129. 7545350, 4950100; 3130. 7545447, 4950065; 3131. 7545549, 4950038; 3132. 7545595, 4950013; 3133. 7545640, 4949985; 3134. 7545683, 4949956; 3135. 7545726, 4949925; 3136. 7545761, 4949885; 3137. 7545794, 4949845; 3138. 7545831, 4949808; 3139. 7545869, 4949772; 3140. 7545961, 4949654; 3141. 7546025, 4949583; 3142. 7546061, 4949551; 3143. 7546099, 4949522; 3144. 7546139, 4949496; 3145. 7546181, 4949472; 3146. 7546227, 4949451; 3147. 7546256, 4949479; 3148. 7546291, 4949503; 3149. 7546311, 4949509; 3150. 7546327, 4949517; 3151. 7546339, 4949529; 3152. 7546350, 4949543; 3153. 7546366, 4949555; 3154. 7546372, 4949550; 3155. 7546340, 4949503; 3156. 7546336, 4949499; 3157. 7546319, 4949482; 3158. 7546305, 4949476; 3159. 7546290, 4949467; 3160. 7546281, 4949453; 3161. 7546279, 4949440; 3162. 7546259, 4949418; 3163. 7546256, 4949417; 3164. 7546248, 4949409; 3165. 7546335, 4949374; 3166. 7546431, 4949337; 3167. 7546565, 4949284; 3168. 7546599, 4949271; 3169. 7546626, 4949251; 3170. 7546763, 4949108; 3171. 7546791, 4949081; 3172. 7546785, 4949076; 3173. 7546760, 4949094; 3174. 7546725, 4949105; 3175. 7546707, 4949110; 3176. 7546672, 4949151; 3177. 7546637, 4949184; 3178. 7546600, 4949213; 3179. 7546559, 4949232; 3180. 7546515, 4949245; 3181. 7546477, 4949277; 3182. 7546433, 4949303; 3183. 7546389, 4949325; 3184. 7546258, 4949375; 3185. 7546245, 4949365; 3186. 7546235, 4949347; 3187. 7546222, 4949331; 3188. 7546210, 4949314; 3189. 7546201, 4949295; 3190. 7546191, 4949281; 3191. 7546170, 4949255; 3192. 7546148, 4949271; 3193. 7546168, 4949299; 3194. 7546178, 4949311; 3195. 7546188, 4949325; 3196. 7546199, 4949362; 3197. 7546202, 4949394; 3198. 7546152, 4949416; 3199. 7546106, 4949439; 3200. 7546060, 4949466; 3201. 7546017, 4949496; 3202. 7545953, 4949553; 3203. 7545944, 4949553; 3204. 7545912, 4949536; 3205. 7545906, 4949536; 3206. 7545895, 4949539; 3207. 7545867, 4949540; 3208. 7545870, 4949558; 3209. 7545892, 4949553; 3210. 7545895, 4949560; 3211. 7545914, 4949569; 3212. 7545920, 4949581; 3213. 7545867, 4949640; 3214. 7545809, 4949721; 3215. 7545776, 4949756; 3216. 7545745, 4949794; 3217. 7545671, 4949855; 3218. 7545633, 4949885; 3219. 7545551, 4949936; 3220. 7545509, 4949959; 3221. 7545465, 4949979; 3222. 7545421, 4949997; 3223. 7545375, 4950013; 3224. 7545331, 4950032; 3225. 7545285, 4950047; 3226. 7545236, 4950052; 3227. 7545189, 4950063; 3228. 7545141, 4950071; 3118. 7545043, 4950067.

Целе кп: 88/1, 88/2, 250, 251, 776, 778, 788, 789/1, 789/2.

Делови кп: 41, 44, 55/3, 55/4, 62/1, 62/3, 62/4, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90/1, 90/3, 90/4, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93, 95, 102/2, 103/1, 103/2, 104, 105, 107, 222, 223/2, 223/3, 224/1, 225, 235, 238, 241, 244, 245, 246, 248, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 287/1, 761, 762, 768, 769, 770, 774, 775/1, 775/2, 777, 779, 780, 781, 782, 784, 785, 787, 790, 791, 792, 796, 797.

Јавна парцела – П71 – КО Усије, пут – површине 0,08 ha.

Координате преломних тачака: 3154. 7546372, 4949550; 3229. 7546381, 4949544; 3230. 7546373, 4949526; 3231. 7546359, 4949510; 3232. 7546342, 4949495; 3157. 7546319, 4949482; 3156. 7546336, 4949499; 3155. 7546340, 4949503.

Делови кп: 91/5, 644/1, 644/3, 647, 648, 653.

Јавна парцела – П72 – КО Усије, пут/раскрсница – површине 12,73 ha.

Координате преломних тачака: 3161. 7546279, 4949440; 3233. 7546277, 4949432; 3234. 7546363, 4949398; 3235. 7546412, 4949384; 3236. 7546456, 4949361; 3237. 7546503, 4949343; 3238. 7546553, 4949327; 3239. 7546620, 4949288; 3240. 7546644, 4949270; 3241. 7546666, 4949253; 3242. 7546684, 4949235; 3243. 7546720, 4949197; 3244. 7546787, 4949123; 3245. 7546891, 4949014; 3246. 7546926, 4948979; 3247. 7546994, 4948906; 3248. 7547066, 4948833; 3249. 7547132, 4948761; 3250. 7547201, 4948688; 3251. 7547232, 4948670; 3252. 7547274, 4948670; 3253. 7547348, 4948652; 3254. 7547391, 4948645; 3255. 7547392, 4948628; 3256. 7547345, 4948625; 3257. 7547329, 4948626; 3258. 7547311, 4948617; 3259. 7547312, 4948587; 3260. 7547373, 4948507; 3261. 7547440, 4948432; 3262. 7547511, 4948360; 3263. 7547545, 4948321; 3264. 7547596, 4948294; 3265. 7547593, 4948255; 3266. 7547609, 4948241; 3267. 7547632, 4948196; 3268. 7547663, 4948156; 3269. 7547689, 4948114; 3270. 7547631, 4948074; 3271. 7547600, 4948113; 3272. 7547560, 4948146; 3273. 7547522, 4948180; 3274. 7547500, 4948224; 3275. 7547481, 4948269; 3276. 7547451, 4948307; 3277. 7547418, 4948343; 3278. 7547386, 4948382; 3279. 7547355, 4948421; 3280. 7547321, 4948458; 3281. 7547253, 4948531; 3282. 7547217, 4948566; 3283. 7547185, 4948604; 3284. 7547116, 4948677; 3285. 7547082, 4948714; 3286. 7547012, 4948785; 3287. 7546943, 4948858; 3288. 7546877, 4948933; 3289. 7546809, 4949006; 3290. 7546775, 4949043; 3291. 7546739, 4949077; 3175. 7546707, 4949110; 3174. 7546725, 4949105; 3173. 7546760, 4949094; 3172. 7546785, 4949076; 3171. 7546791, 4949081; 3170. 7546763, 4949108; 3169. 7546626, 4949251; 3168. 7546599, 4949271; 3167. 7546565, 4949284; 3166. 7546431, 4949337; 3165. 7546335, 4949374; 3164. 7546248, 4949409; 3163. 7546256, 4949417; 3162. 7546259, 4949418.

Целе кп: 859, 885/2, 974, 975, 976, 1015, 1016/1, 1016/2, 1017, 1193, 1200, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207.

Делови кп: 91/5, 571, 603, 604/1, 657, 658, 660, 663, 664, 665, 669, 670, 674, 675, 731, 830, 831, 832, 833, 840/1, 840/2, 841, 842, 846, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 860, 861, 862, 864, 865, 866, 867, 868, 880, 881, 882, 883/1, 884, 885/1, 886/2, 961, 972/1, 972/2, 977, 978, 1012, 1013, 1014, 1018, 1019, 1022, 1023, 1192, 1194/2, 1194/3, 1194/4, 1194/5, 1196, 1199, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1237, 1238/1, 1239/1, 1239/3, 1240.

Јавна парцела – П73 – КО Усије, пут – површине 0,36 ha.

Координате преломних тачака: 3301. 7547747, 4948032; 3313. 7547752, 4948025; 3314. 7547743, 4948012; 3315. 7547743, 4947996; 3316. 7547747, 4947984; 3317. 7547749, 4947944; 3318. 7547749, 4947913; 3302. 7547686, 4947990.

Делови кп: 1273/1, 1274/1, 1275/1, 1279/1, 1279/2, 1282.

Јавна парцела – П74 – КО Радошевац, пут – површине 4,60 ha.

Координате преломних тачака: 3313. 7547752, 4948025; 3319. 7547773, 4947990; 3320. 7547791, 4947966; 3321. 7547799, 4947949; 3322. 7547862, 4947877; 3323. 7547896, 4947844; 3324. 7547935, 4947816; 3325. 7547976, 4947790; 3326. 7548017, 4947766; 3327. 7548060, 4947745; 3328. 7548103, 4947725; 3329. 7548149, 4947712; 3330. 7548196, 4947704; 3331. 7548271, 4947699; 3332. 7548277, 4947691; 3333. 7548285, 4947686; 3334. 7548296, 4947676; 3335. 7548318, 4947655; 3336. 7548321, 4947650; 3337. 7548331, 4947644; 3338. 7548336, 4947658; 3339. 7548379, 4947617; 3340. 7548360, 4947616; 3341. 7548340, 4947635; 3342. 7548323, 4947632; 3343. 7548312, 4947608; 3344. 7548234, 4947623; 3345. 7548183, 4947637; 3346. 7548133, 4947655; 3347. 7548082, 4947666; 3348. 7548031, 4947680; 3349. 7547982, 4947699; 3350. 7547938, 4947730; 3351. 7547858, 4947798; 3352. 7547820, 4947834; 3353. 7547785, 4947872; 3318. 7547749, 4947913; 3317. 7547749, 4947944; 3316. 7547747, 4947984; 3315. 7547743, 4947996; 3314. 7547743, 4948012.

Целе кп: 405/1, 405/2, 441, 442, 446, 447, 448, 450.

Делови кп: 395/10, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414/2, 415, 416/1, 416/2, 417, 437/1, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 449, 451/1, 452, 453, 454, 455, 471, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492/1, 492/2, 493, 494, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511, 1551, 1555, 1571, 1572, 2096, 2097.

Јавна парцела – П75 – КО Усије, пут – површине 3,25 ha.

Координате преломних тачака: 3331. 7548271, 4947699; 3354. 7548286, 4947699; 3355. 7548313, 4947673; 3356. 7548324, 4947669; 3357. 7548331, 4947672; 3358. 7548340, 4947704; 3359. 7548406, 4947705; 3360. 7548438, 4947705; 3361. 7548459, 4947703; 3362. 7548493, 4947698; 3363. 7548516, 4947693; 3364. 7548548, 4947683; 3365. 7548571, 4947674; 3366. 7548598, 4947660; 3367. 7548619, 4947648; 3368. 7548663, 4947615; 3369. 7548687, 4947594; 3370. 7548706, 4947574; 3371. 7548723, 4947552; 3372. 7548738, 4947529; 3373. 7548751, 4947505; 3374. 7548718, 4947494; 3375. 7548710, 4947492; 3376. 7548699, 4947493; 3377. 7548690, 4947497; 3378. 7548682, 4947497; 3379. 7548672, 4947516; 3380. 7548644, 4947551; 3381. 7548609, 4947580; 3382. 7548569, 4947600; 3383. 7548527, 4947614; 3384. 7548484, 4947619; 3385. 7548439, 4947620; 3339. 7548379, 4947617; 3338. 7548336, 4947658; 3337. 7548331, 4947644; 3336. 7548321, 4947650; 3335. 7548318, 4947655; 3334. 7548296, 4947676; 3333. 7548285, 4947686; 3332. 7548277, 4947691.

Целе кп: 2922, 2923.

Делови кп: 2918, 2919, 2920, 2921, 2924, 2925, 2927, 2928, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2974, 2993, 2994.

Јавна парцела – П76 – КО Радошевац, пут/раскрсница – површине 18,93 ha.

Координате преломних тачака: 3373. 7548751, 4947505; 3386. 7548769, 4947467; 3387. 7548779, 4947420; 3388. 7548790, 4947408; 3389. 7548798, 4947398; 3390. 7548828, 4947386; 3391. 7548860, 4947362; 3392. 7548875, 4947322; 3393. 7548875, 4947239; 3394. 7548874, 4947197; 3395. 7548882, 4947175; 3396. 7548898, 4947149; 3397. 7548921, 4947122; 3398. 7548937, 4947096; 3399. 7548931, 4947090; 3400. 7548905, 4947111; 3401. 7548821, 4947189; 3402. 7548805, 4947203; 3403. 7548779, 4947222; 3404. 7548772, 4947226; 3405. 7548765, 4947229; 3406. 7548763, 4947211; 3407. 7548767, 4947194; 3408. 7548778, 4947185; 3409. 7548782, 4947179; 3410. 7548776, 4947144; 3411. 7548782, 4947094; 3412. 7548771, 4947040; 3413. 7548757, 4946983; 3414. 7548752, 4946974; 3415. 7548773, 4946962; 3416. 7548811, 4946960; 3417. 7548817, 4946965; 3418. 7548817, 4946973; 3419. 7548804, 4946973; 3420. 7548804, 4946983; 3421. 7548811, 4946982; 3422. 7548823, 4946984; 3423. 7548856, 4946983; 3424. 7548874, 4946979; 3425. 7548873, 4946971; 3426. 7548860, 4946973; 3427. 7548847, 4946973; 3428. 7548849, 4946964; 3429. 7548849, 4946953; 3430. 7548843, 4946938; 3431. 7548839, 4946922; 3432. 7548863, 4946899; 3433. 7548860, 4946895; 3434. 7548829, 4946909; 3435. 7548821, 4946913; 3436. 7548806, 4946907; 3437. 7548795, 4946907; 3438. 7548794, 4946909; 3439. 7548802, 4946916; 3440. 7548801, 4946918; 3441. 7548782, 4946924; 3442. 7548729, 4946935; 3443. 7548718, 4946920; 3444. 7548688, 4946890; 3445. 7548644, 4946856; 3446. 7548602, 4946821; 3447. 7548584, 4946775; 3448. 7548528, 4946774; 3449. 7548530, 4946747; 3450. 7548498, 4946729; 3451. 7548478, 4946701; 3452. 7548463, 4946672; 3453. 7548443, 4946661; 3454. 7548437, 4946635; 3455. 7548419, 4946618; 3456. 7548418, 4946570; 3457. 7548399, 4946525; 3458. 7548434, 4946489; 3459. 7548453, 4946452; 3460. 7548463, 4946410; 3461. 7548471, 4946362; 3462. 7548511, 4946337; 3463. 7548554, 4946318; 3464. 7548576, 4946299; 3465. 7548561, 4946174; 3466. 7548524, 4946195; 3467. 7548480, 4946226; 3468. 7548442, 4946262; 3469. 7548428, 4946287; 3470. 7548416, 4946314; 3471. 7548388, 4946339; 3472. 7548371, 4946358; 3473. 7548358, 4946377; 3474. 7548343, 4946400; 3475. 7548301, 4946418; 3476. 7548269, 4946437; 3477. 7548272, 4946471; 3478. 7548277, 4946500; 3479. 7548281, 4946511; 3480. 7548294, 4946536; 3481. 7548314, 4946566; 3482. 7548313, 4946595; 3483. 7548315, 4946624; 3484. 7548325, 4946685; 3485. 7548322, 4946708; 3486. 7548320, 4946732; 3487. 7548321, 4946748; 3488. 7548350, 4946769; 3489. 7548352, 4946783; 3490. 7548351, 4946800; 3491. 7548360, 4946818; 3492. 7548398, 4946848; 3493. 7548432, 4946857; 3494. 7548458, 4946860; 3495. 7548467, 4946864; 3496. 7548469, 4946875; 3497. 7548477, 4946888; 3498. 7548477, 4946896; 3499. 7548485, 4946898; 3500. 7548497, 4946883; 3501. 7548508, 4946862; 3502. 7548522, 4946868; 3503. 7548577, 4946899; 3504. 7548612, 4946923; 3505. 7548639, 4946947; 3506. 7548645, 4946956; 3507. 7548629, 4946959; 3508. 7548600, 4946967; 3509. 7548579, 4946978; 3510. 7548564, 4946990; 3511. 7548560, 4946963; 3512. 7548549, 4946964; 3513. 7548536, 4946986; 3514. 7548531, 4946997; 3515. 7548531, 4947006; 3516. 7548480, 4947033; 3517. 7548480, 4947038; 3518. 7548507, 4947040; 3519. 7548538, 4947032; 3520. 7548560, 4947038; 3521. 7548576, 4947028; 3522. 7548578, 4947037; 3523. 7548581, 4947036; 3524. 7548580, 4947026; 3525. 7548582, 4947018; 3526. 7548608, 4947014; 3527. 7548609, 4947006; 3528. 7548593, 4947007; 3529. 7548590, 4947004; 3530. 7548611, 4946995; 3531. 7548630, 4946992; 3532. 7548647, 4946988; 3533. 7548664, 4946985; 3534. 7548677, 4947000; 3535. 7548690, 4947028; 3536. 7548696, 4947055;

3537. 7548688, 4947099; 3538. 7548694, 4947139; 3539. 7548708, 4947147; 3540. 7548717, 4947197; 3541. 7548726, 4947205; 3542. 7548727, 4947249; 3543. 7548727, 4947275; 3544. 7548714, 4947288; 3545. 7548702, 4947297; 3546. 7548686, 4947316; 3547. 7548676, 4947324; 3548. 7548654, 4947333; 3549. 7548648, 4947332; 3550. 7548636, 4947318; 3551. 7548630, 4947310; 3552. 7548621, 4947304; 3553. 7548616, 4947289; 3554. 7548624, 4947273; 3555. 7548623, 4947266; 3556. 7548580, 4947274; 3557. 7548557, 4947275; 3558. 7548550, 4947284; 3559. 7548579, 4947291; 3560. 7548587, 4947296; 3561. 7548593, 4947301; 3562. 7548599, 4947309; 3563. 7548608, 4947317; 3564. 7548610, 4947325; 3565. 7548622, 4947341; 3566. 7548629, 4947352; 3567. 7548621, 4947374; 3568. 7548584, 4947410; 3569. 7548566, 4947426; 3570. 7548578, 4947438; 3571. 7548691, 4947330; 3572. 7548700, 4947349; 3573. 7548696, 4947374; 3574. 7548713, 4947416; 3575. 7548709, 4947435; 3576. 7548693, 4947477; 3378. 7548682, 4947497; 3377. 7548690, 4947497; 3376. 7548699, 4947493; 3375. 7548710, 4947492; 3374. 7548718, 4947494.

Целе кп: 959, 990, 991, 992/1, 992/2, 1840, 1842, 1843, 1844, 1845, 1852, 1913, 1922, 1943/2, 1958.

Делови кп: 4/1, 5/1, 6, 7, 43, 949/1, 951, 952/1, 953/1, 955/1, 958, 960/1, 961, 988, 989, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1841, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853, 1854/1, 1854/2, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862/2, 1862/3, 1862/4, 1864, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1867, 1877/1, 1877/2, 1878/1, 1879, 1880, 1881/1, 1881/2, 1882, 1883, 1884, 1888/2, 1891, 1896, 1897, 1898, 1899/1, 1901, 1902, 1903/1, 1910/3, 1912/3, 1914, 1918/6, 1918/7, 1918/10, 1918/15, 1918/16, 1918/17, 1919/1, 1920/1, 1920/3, 1920/4, 1921, 1923/1, 1923/2, 1923/3, 1923/4, 1924, 1925, 1931, 1932, 1942/1, 1943/1, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1951/1, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960, 1972/1, 1974/1, 2096, 2111/1, 2112/1, 2114/1, 2115, 2116, 2117, 2122/1, 2123.

Јавна парцела – П77 – КО Голубац, пут – површине 0,12 ha.

Координате преломних тачака: 3447. 7548584, 4946775; 3577. 7548577, 4946756; 3578. 7548531, 4946748; 3449. 7548530, 4946747; 3448. 7548528, 4946774.

Делови кп: 1253.

Јавна парцела – П78 – КО Голубац, пут – површине 3,54 ha.

Координате преломних тачака: 3579. 7548828, 4945911; 3580. 7548840, 4945889; 3581. 7548886, 4945849; 3582. 7548951, 4945819; 3583. 7548991, 4945802; 3584. 7549031, 4945710; 3585. 7549032, 4945698; 3586. 7549027, 4945656; 3587. 7549038, 4945620; 3588. 7549029, 4945569; 3589. 7549029, 4945531; 3590. 7549032, 4945510; 3591. 7549049, 4945482; 3592. 7549025, 4945504; 3593. 7548993, 4945539; 3594. 7548961, 4945576; 3595. 7548938, 4945618; 3596. 7548913, 4945659; 3597. 7548892, 4945702; 3598. 7548873, 4945746; 3599. 7548858, 4945792; 3600. 7548846, 4945840.

Делови кп: 7409, 7410, 7411, 7412, 7413, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7470, 7471, 7472, 7473, 7834/1.

Јавна парцела – П79 – КО Голубац, пут – површине 4,12 ha.

Координате преломних тачака: 3601. 7548757, 4945940; 3602. 7548757, 4945891; 3603. 7548746, 4945857; 3604. 7548715, 4945806; 3605. 7548713, 4945786; 3606. 7548714, 4945715; 3607. 7548695, 4945660; 3608. 7548709, 4945622; 3609. 7548735, 4945566; 3610. 7548746, 4945550; 3611. 7548791, 4945528; 3612. 7548821, 4945517; 3613. 7548874, 4945514; 3614. 7548914, 4945504; 3615. 7548954, 4945489; 3616. 7548945, 4945500; 3617. 7548912, 4945541; 3618. 7548879, 4945582; 3619. 7548855, 4945629; 3620. 7548833, 4945676; 3621. 7548815, 4945725; 3622. 7548800, 4945775; 3623. 7548776, 4945873; 3624. 7548764, 4945920.

Делови кп: 7392, 7406, 7407, 7408, 7409, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7477, 7478, 7479, 7480, 7481, 7482, 7483, 7484, 7485, 7486, 7487, 7834/1, 7835/1.

Јавна парцела – П80 – КО Голубац, пут/раскрсница – површине 16,44 ha.

Координате преломних тачака: 3464. 7548576, 4946299; 3625. 7548629, 4946252; 3626. 7548666, 4946213; 3627. 7548701, 4946171; 3628. 7548732, 4946127; 3629. 7548759, 4946082; 3630. 7548783, 4946035; 3631. 7548805, 4945987; 3632. 7548821, 4945937; 3579. 7548828, 4945911; 3600. 7548846, 4945840; 3599. 7548858, 4945792; 3598. 7548873, 4945746; 3597. 7548892, 4945702; 3596. 7548913, 4945659; 3595. 7548938, 4945618; 3594. 7548961, 4945576; 3593. 7548993, 4945539; 3592. 7549025, 4945504; 3591. 7549049, 4945482; 3633. 7549060, 4945471; 3634. 7549123, 4945425; 3635. 7549139, 4945426; 3636. 7549168, 4945418; 3637. 7549193, 4945426; 3638. 7549197, 4945406; 3639. 7549173, 4945395; 3640. 7549165, 4945390; 3641. 7549248, 4945310; 3642. 7549323, 4945243; 3643. 7549361, 4945208; 3644. 7549396, 4945171; 3645. 7549465, 4945094; 3646. 7549496, 4945053; 3647. 7549521, 4945007; 3648. 7549548, 4944963; 3649. 7549571, 4944918; 3650. 7549635, 4944783; 3651. 7549659, 4944740; 3652. 7549684, 4944699; 3653. 7549744, 4944624; 3654. 7549778, 4944592; 3655. 7549815, 4944562; 3656. 7549844, 4944541; 3657. 7549857, 4944551; 3658. 7549863, 4944574; 3659. 7549874, 4944601; 3660. 7549887, 4944601; 3661. 7549899, 4944569; 3662. 7549901, 4944549; 3663. 7549923, 4944523; 3664. 7549935, 4944498; 3665. 7549957, 4944486; 3666. 7549932, 4944425; 3667. 7549881, 4944438; 3668. 7549865, 4944426; 3669. 7549857, 4944405; 3670. 7549839, 4944379; 3671. 7549819, 4944383; 3672. 7549823, 4944431; 3673. 7549823, 4944448; 3674. 7549817, 4944468; 3675. 7549809, 4944486; 3676. 7549774, 4944509; 3677. 7549733, 4944543; 3678. 7549696, 4944580; 3679. 7549662, 4944621; 3680. 7549630, 4944663; 3681. 7549602, 4944707; 3682. 7549575, 4944752; 3683. 7549553, 4944798; 3684. 7549534, 4944844; 3685. 7549513, 4944890; 3686. 7549491, 4944932; 3687. 7549470, 4944976; 3688. 7549445, 4945017; 3689. 7549417, 4945057; 3690. 7549383, 4945092; 3691. 7549350, 4945127; 3692. 7549317, 4945162; 3693. 7549282, 4945196; 3694. 7549245, 4945228; 3695. 7549208, 4945263; 3696. 7549129, 4945323; 3697. 7549090, 4945355; 3698. 7549072, 4945364; 3699. 7549048, 4945364; 3700. 7548996, 4945372; 3701. 7548994, 4945386; 3702. 7549036, 4945403; 3703. 7549014, 4945423; 3615. 7548954, 4945489; 3616. 7548945, 4945500; 3617. 7548912, 4945541; 3618. 7548879, 4945582; 3619.

7548855, 4945629; 3620. 7548833, 4945676; 3621. 7548815, 4945725; 3622. 7548800, 4945775; 3623. 7548776, 4945873; 3624. 7548764, 4945920; 3601. 7548757, 4945940; 3704. 7548752, 4945958; 3705. 7548741, 4945984; 3706. 7548730, 4946009; 3707. 7548719, 4946028; 3708. 7548706, 4946049; 3709. 7548692, 4946067; 3710. 7548677, 4946086; 3711. 7548660, 4946103; 3712. 7548643, 4946118; 3713. 7548628, 4946131; 3714. 7548607, 4946146; 3465. 7548561, 4946174.

Целе кп: 7640, 7641.

Делови кп: 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626/2, 2605, 2606, 2607, 2637, 2638, 2639, 2640, 2731/1, 2731/2, 2731/3, 2731/4, 2731/5, 5801/1, 5810/1, 7392, 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398, 7399, 7400, 7401, 7402/1, 7407, 7408, 7409, 7410, 7458, 7459, 7460, 7461, 7462, 7463, 7464, 7465, 7466, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471, 7472, 7473, 7474, 7475, 7476, 7480, 7495/1, 7495/2, 7495/4, 7495/5, 7496, 7497, 7498, 7499, 7500, 7501, 7502, 7503, 7504, 7505, 7506, 7507, 7529, 7530, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538, 7540, 7541, 7607/1, 7608, 7609, 7610, 7612, 7613, 7614, 7624, 7628, 7630, 7632, 7633, 7634, 7635, 7638, 7639, 7642, 7643, 7644/1, 7644/2, 7645, 7667, 7668, 7824/1, 7826/1, 7827, 7830, 7832/1, 7834/1, 7835/1, 7839.

––––––––

2 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.

4.2.2. Списак координата преломних тачака и катастарских парцела водног земљишта (земљиште јавне намене за потпуну експропријацију)

Регулациона линија водног земљишта и парцеле јавне намене (В1 – В11) одређене су координатама3 преломних тачака (редни број тачке, Х координата, Y координата) и катастарским парцелама (кп) у обухвату, и представљене на Тематској карти број 1 „Детаљна регулација са елементима спровођења” (листови 1–16).

Јавна парцела – В1 – КО Тополовник – површине 0.27 ha

Координате преломних тачака: 2274. 7534300, 4953039; 2307. 7534327, 4953052; 2308. 7534336, 4953057; 2309. 7534446, 4953074; 2310. 7534455, 4953080; 2311. 7534459, 4953090; 2312. 7534460, 4953155; 2313. 7534470, 4953154; 2314. 7534468, 4953071; 2315. 7534469, 4953065; 2316. 7534473, 4953060; 2278. 7534465, 4953054; 2277. 7534460, 4953062; 2276. 7534454, 4953066; 2275. 7534345, 4953046.

Делови кп: 1272, 1273/1.

Јавна парцела – В2 – КО Тополовник – површине 0.15 ha

Координате преломних тачака: 2349. 7535274, 4953697; 2385. 7535281, 4953706; 2386. 7535355, 4953667; 2387. 7535364, 4953662; 2388. 7535371, 4953654; 2389. 7535377, 4953646; 2390. 7535382, 4953636; 2391. 7535387, 4953619; 2353. 7535378, 4953615; 2352. 7535372, 4953633; 2351. 7535364, 4953648; 2350. 7535350, 4953658.

Делови кп: 1270.

Јавна парцела – В3 – КО Тополовник – површине 0.12 ha

Координате преломних тачака: 2404. 7535832, 4953721; 2417. 7535853, 4953723; 2418. 7535861, 4953666; 2405. 7535840, 4953662.

Делови кп: 1274.

Јавна парцела – В4 – КО Кумане – површине 0.09 ha

Координате преломних тачака: 2473. 7537546, 4954792; 2503. 7537556, 4954791; 2504. 7537552, 4954707; 2474. 7537542, 4954700.

Делови кп: 688.

Јавна парцела – В5 – КО Кумане – површине 0.08 ha

Координате преломних тачака: 2510. 7537882, 4955027; 2524. 7537888, 4955027; 2525. 7537878, 4954976; 2526. 7537861, 4954899; 2512. 7537855, 4954899; 2511. 7537872, 4954975.

Делови кп: 693.

Јавна парцела – В6 – КО Кумане – површине 0.12 ha

Координате преломних тачака: 2534. 7538187, 4955227; 2552. 7538187, 4955234; 2553. 7538339, 4955237; 2535. 7538340, 4955229.

Делови кп: 24.

Јавна парцела – В7 – КО Кумане – површине 0.16 ha

Координате преломних тачака: 2561. 7538453, 4955428; 2567. 7538457, 4955434; 2568. 7538467, 4955435; 2569. 7538469, 4955413; 2570. 7538477, 4955314; 2562. 7538464, 4955312.

Делови кп: 691.

Јавна парцела – В8 – КО Велико Градиште – површине 0.22 ha

Координате преломних тачака: 2587. 7538885, 4955570; 2592. 7538907, 4955571; 2593. 7538822, 4955501; 2594. 7538803, 4955492; 2595. 7538787, 4955475; 2596. 7538766, 4955469; 2590. 7538755, 4955467; 2589. 7538795, 4955503; 2588. 7538817, 4955514.

Делови кп: 2575.

Јавна парцела – В9 – КО Триброде – површине 3.89 ha

Координате преломних тачака: 2891. 7542137, 4951256; 2911. 7542186, 4951204; 2912. 7542232, 4951156; 2913. 7542272, 4951100; 2914. 7542226, 4951066; 2915. 7542161, 4951043; 2916. 7542151, 4951065; 2917. 7542086, 4951023; 2918. 7542038, 4951007; 2919. 7542007, 4951110; 2920. 7542009, 4951149; 2892. 7542031, 4951187.

Делови кп: 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1657, 1659, 1660, 1661, 1665/1, 1668, 1669, 1670, 1671, 1676, 1677, 1678, 5237.

Јавна парцела – В10 – KO Поникве – површине 1.51 ha

Координате преломних тачака: 3108. 7544848, 4950148; 3112. 7544891, 4950143; 3113. 7544894, 4950153; 3114. 7544900, 4950152; 3115. 7544910, 4950147; 3116. 7544933, 4950140; 3117. 7545044, 4950136; 3118. 7545043, 4950067; 3119. 7545035, 4950063; 3120. 7545026, 4950053; 3121. 7544993, 4950061; 3122. 7544971, 4950058; 3123. 7544942, 4950061; 3124. 7544933, 4950070; 3125. 7544891, 4950073; 3109. 7544839, 4950080.

Делови кп: 22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 37, 38, 41, 44, 55/3.

Јавна парцела – В11 – KO Усије – површине 1.36 ha

Координате преломних тачака: 3269. 7547689, 4948114; 3292. 7547706, 4948094; 3293. 7547720, 4948116; 3294. 7547725, 4948128; 3295. 7547728, 4948149; 3296. 7547741, 4948150; 3297. 7547754, 4948150; 3298. 7547763, 4948119; 3299. 7547763, 4948092; 3300. 7547730, 4948061; 3301. 7547747, 4948032; 3302. 7547686, 4947990; 3303. 7547671, 4948012; 3304. 7547657, 4948000; 3305. 7547654, 4947979; 3306. 7547681, 4947959; 3307. 7547663, 4947935; 3308. 7547638, 4947959; 3309. 7547628, 4947970; 3310. 7547627, 4948004; 3311. 7547640, 4948030; 3312. 7547651, 4948040; 3270. 7547631, 4948074.

Целе кп: 1218, 1221, 1280, 1281.

Делови кп: 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1219, 1220, 1222, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1268, 1273/1, 1273/2, 1276, 1277, 1278, 1279/1, 1279/2, 1282, 1283, 1284, 1285, 1287, 1288, 1290, 1295/1.

––––––––

3 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.

4.2.3. Списак координата преломних тачака и катастарских парцела железничког земљишта (земљиште јавне намене за потпуну експропријацију)

Регулациона линија железничког земљишта и парцеле јавне намене (Ж1) одређене су координатама4 преломних тачака (редни број тачке, Х координата, Y координата) и катастарским парцелама (кп) у обухвату, и представљене на Тематској карти број 1 „Детаљна регулација са елементима спровођења” (листови 1–16).

Јавна парцела – Ж1 – КО Мала Крсна – површине 0.12 ha.

Координате преломних тачака: 119. 7500160, 4938100; 123. 7500178, 4938115; 124. 7500185, 4938121; 125. 7500189, 4938120; 126. 7500219, 4938096; 120. 7500211, 4938078.

Делови кп: 882/4, 882/8, 921/2.

––––––––

4 Координате су приказане у Гаус-Кригеровој пројекцији.

4.2.4. Списак катастарских парцела на којима се налазе објекти планирани за уклањање

У обухвату земљишта јавне намене, односно појасу пута и водном земљишту, предвиђено је уклањање објеката на катастарским парцелама представљеним на Тематској карти број 1 „Детаљна регулација са елементима спровођења”, по катастарским општинама.

Редни број

Катастарска парцела

Катастарска општина

Општина/Град

1.

1547/1

Мала Крсна

Смедерево

2.

784/1

Мала Крсна

Смедерево

3.

912/2

Мала Крсна

Смедерево

4.

4426/1

Скобаљ

Смедерево

5.

6911/1

Пожаревац

Пожаревац

6.

6913/4

Пожаревац

Пожаревац

7.

4076/2

Пожаревац

Пожаревац

8.

4111

Пожаревац

Пожаревац

9.

6914/2

Пожаревац

Пожаревац

10.

19588

Пожаревац

Пожаревац

11.

19126

Пожаревац

Пожаревац

12.

19532

Пожаревац

Пожаревац

13.

19976

Пожаревац

Пожаревац

14.

19981

Пожаревац

Пожаревац

15.

19096

Пожаревац

Пожаревац

16.

19330

Пожаревац

Пожаревац

Редни број

Катастарска парцела

Катастарска општина

Општина/Град

17.

812

Драговац

Пожаревац

18.

1002

Драговац

Пожаревац

19.

770

Бубушинац

Пожаревац

20.

773

Бубушинац

Пожаревац

21.

621

Ђураково

Велико Градиште

22.

168

Поповац

Велико Градиште

23.

108

Поповац

Велико Градиште

24.

1948

Радошевац

Голубац

* Катастарске парцеле приказане у табели према евиденцији објеката катастра непокретности Републичког геодетског завода.

4.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ДРЖАВНОГ ПУТА И ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА

4.3.1. Правила уређења и грађења државног пута

Овим просторним планом формирају се грађевинске парцеле земљишта јавне намене П1 – П80, В1 – В11 и Ж1 (Тематска карта број 1, „Детаљна регулација са елементима спровођења”, листови 1–16), за изградњу деоница државног пута, раскрсница, петљи, пратећих садржаја и регулацију река.

Ако је у току имплементације овог просторног плана потребно формирати мање грађевинске парцеле за поједине функционалне целине или ако то захтева динамика решавања имовинско-правних односа и изградње, дозвољава се даља парцелација формираних грађевинских парцела, израдом пројекта парцелације.

Државни пут мора да се изгради тако да испуњава следеће основне техничке услове:

– да има две физички одвојене коловозне траке, са две саобраћајне траке за сваку коловозну траку, с тим што свака саобраћајна трака мора да буде широка најмање 3,50 m;

– да свака коловозна трака, периодично на око 1 km дуж трасе, има посебну нишу/траку ширине 3 m и дужине 35 m, за принудно заустављање возила;

– да остали елементи пута (полупречник кривине, уздужни нагиб, ивичне траке и сл.) омогућавају брзину до 100 km/h.

Табела 8. Гранични елементи државног пута

Рачунска брзина

Vr (km/h)

100

а) ситуациони план

Минимални полупречник кружне кривине

min R (m)

450

Максимални полупречник кружне кривине

max R (m)

5000
(10000)

minL (m)

56

minA (параметар клотоиде)

195

б) подужни профил

Највећа дужина правца (m)

2000

Минимални радијус R (ipk – 2.5%)

3000

Минимални радијус конкавног заобљења

min Rvkonk (m)

4250

Минимални радијус конвексног заобљења

min Rvkonv (m)

8000

Максимални подужни нагиб нивелете

max iN (%)

5.0

Минимални подужни нагиб нивелете

min iN (%)

насип 0%, усек 0,8% (ригол), 1% (сегментни канал)

в) попречни профил

Максимални попречни нагиб

max ipk (%)

7.0

изузетно 8.0

Минимални попречни нагиб

min ipk (%)

2.5

Ширина возне траке

tv (m)

3.50

Ширина ивичне траке уз зауставну траку

tiz (m)

0.50

Ширина ивичне траке уз разделни појас

tiv (m)

0.50

Ширина банкине

b (m)

1.50

Минимална ширина разделног појаса

Rt (m)

3,00

г) прегледност

Дужина зауставне прегледности

min Pz (m) за iN=0

180

Попречни профил планираног државног пута, на основу геометријских попречних профила из техничке документације, подразумева:

Коловозне траке:

(1) Возне траке 4 х 3.50m,

(2) Ивичне траке 4 х 0.50m;

Пратећи елементи коловоза;

(1) Разделна трака 1 х 4–3m,

(2) Банкине 2 х 1.5m.

Ширина разделне траке може бити већа уколико се у оквиру те траке захтева постављање одређених елемената пута (стубови јавног осветљења, стуб моста преко пута или других елемената пратеће инфраструктуре).

Свака денивелисана раскрсница садржи три основне групе функционалних елемената из којих се компонује просторно решење:

– укрсни правци (главни правац (ГП) – споредни правац (СП);

– изливи и уливи;

– спојне рампе.

Оптимално решење вођења укрсних праваца је такво да се денивелација главног и споредног правца остварује надпутњаком или подпутњаком изнад/испод главног правца. Сагледивост тог објекта решава се одговарајућом „S” кривином главног правца.

Најповољнија позиција укрштаја на главном правцу налази се у зони инфлексије, или у хоризонталној кривини R ≥ 2Rmin.

Ситуациони ток споредног правца у подручју укрштаја или прикључка мора бити усаглашен са нивелационим решењем и планираним програмом денивелисане раскрснице.

Подужни нагиб нивелете главног правца ограничава се на In ≤ 4%.

Угао укрштаја главног и споредног правца треба да буде око 90°.

Приликом пројектовања улива и излива морају се поштовати следећи принципи:

– уливе и изливе треба пројектовати искључиво са десне стране главног путног правца;

– за сваки путни смер треба организовати само по један излив и један улив;

– исправан поредак је прво излив па улив.

Изливи и уливи могу бити једнотрачни или двотрачни, са додатним возним тракама или без њих на основном коловозу. Број возних трака основног коловоза мења се између улива и излива суседних раскрсница. Креће се у границама ± 1 возна трака.

Промена броја возних трака између улива и излива суседних раскрсница може се променити у следећим случајевима:

– велико оптерећење улива, односно излива које битно повећава оптерећење деонице између њих;

– недовољно одстојање улива и излива суседних раскрсница које угрожава пропусну моћ и безбедност деонице (маневар преплитања);

– угрожена безбедност у зонама улива.

Изливање са основног правца на спојну рампу састоји се из промене возне траке уз прилагођавање брзине вожње на дужини траке за успорење. Стандардна дужина излива је дужине око 250 m, од чега се промена возне траке обави на дужини од 60 m, а успорење на дужини од 190 m. На двотрачним изливима дужина излива износи 500 m. Стандардна дужина улива је 250 m, од чега на маневар убрзања отпада 190 m, а промена возне траке се обави на дужини од 60 m. На двотрачним уливима дужина улива износи 500 m. Дужину уливне и изливне траке треба поставити у складу са условима на терену и одређене пројектне брзине на делу трасе уз уважавање прописаних параметaра из важећег Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута.

За повезивање укрсних праваца корите се две врте рампи које се разликују по својој функцији:

1) везне рампе – које опслужују само једну саобраћајну струју између улива и излива, и

2) прикључне рампе – које преко секундарне површинске раскрснице опслужују две саобраћајне струје.

Типови рампи по просторном облику могу бити:

– директне рампе – користе се на свим типовима денивелисаних раскрсница и служе за десна скретања. Скретни угао директних рампи је ᵞ~90°. Капацитет једнотрачне директне рампе је од 1300 до 1600 voz/h;

– полудиректне рампе – развијају се у оквиру скретног угла ᵞ~ 120°. Капацитет једнотрачне полудиректне рампе је од 1100 до 1400 voz/h;

– индиректне рампе – развијају се у оквиру скретног угла ᵞ≥ 270° и користи се за лева скретања. Капацитет једнотрачне полудиректне рампе је од 800 до 1000 voz/h.

Геометријски попречни профили рампи утврђују се према саобраћајном оптерећењу и дужинама рампи, и могу бити:

– „R1” – има једнотрачни коловоз укупне ширине 5.50 m (минимум 5.0 m). Примењују се на релативно кратким рампама, дужине мање од 250 m, за саобраћајно оптерећење Qmer ≤ 1.000voz/h или на средње дугим рампама малог саобраћајног оптерећења, на укрштају (прикључку) пута са двотрачним (вишетрачним) путем;

– „R2” – садржи једнотрачни коловоз са зауставном траком укупне ширине 6.00 m и примењује се на средње дугим и дугим рампама оптерећења Qmer ≤ 1.000 voz/h, на укрштају (прикључку) два пута или са двотрачним путем;

– „R3” – садржи двотрачни коловоз ширине 7.00 m без зауставне траке намењен саобраћајном оптерећењу Qmer > 1.000 voz/h или мањем саобраћајном оптерећењу Qmer > 800 voz/h на дугим једносмерним рампама. Тај профил се примењује на укрштају (прикључку) два пута;

– „R4” – садржи двотрачни коловоз са зауставном траком ширине 10.00 m и намењен је саобраћајном оптерећењу Qmer > 1.350 voz/h и дугим спојним рампама. Тај профил се примењује на укрштају (прикључку) два пута.

Када се паралелно воде две уливне и изливне (двосмерне) рампе стандардна ширина разделне траке између њих ради безбедности износи Rt ≥ 2.00 m.

Остали државни путеви I реда (алтернативни путни правац) морају се изградити тако да испуњавају следеће услове:

1) да саобраћајне траке буду ширине најмање по 3.5 m, с тим што се, зависно од конфигурације терена, густине и структуре саобраћаја, ширина саобраћајне траке може смањити до 3.25 m;

2) да остали елементи пута (полупречник кривине, подужни нагиб, ивичне траке итд.) омогућавају безбедан саобраћај за веће брзине, а најмање за брзину од 100 km/h, а изузетно 80 km/h на планинским превојима и другим неповољним планинским теренима;

3) да раскрснице буду изведене тако да се возила могу безбедно укључивати на пут и искључивати са пута;

4) да имају потпуну контролу приступа и да се на државни пут I реда може укључивати само преко раскрсница које морају бити изграђене на прописаном одстојању.

Државни путеви II реда морају се изградити тако да имају коловозну површину са најмање једном саобраћајном траком по смеру. Ширина саобраћајне траке не би требало да буде мања од 3m. У насељеним местима и на местима на којима се очекује пешачки саобраћај, државни путеви II реда морају да имају обострано или једнострано изграђене тротоаре на начин да се пешачки саобраћај може безбедно одвијати.

Општински путеви морају бити изграђени тако да имају коловозну површину са најмање једном саобраћајном траком по смеру, као и са тротоарима на местима на којима се очекује пешачки саобраћај.

Унутар планираног путног појаса (регулационе линије) обезбеђен је простор за смештај сервисних саобраћајница у минималној ширини од 5 m. Техничком документацијом предвидети све потребне сервисне саобраћајнице за приступ грађевинским парцелама и повезивање некатегорисаних путева, које ће бити под туцаничким/земљаним коловозним застором (посебно од пута на КП 235 КО Поникве до денивелисаног укрштаја на стационажи km 60 + 900, од планиране кружне раскрснице на стационажи km 25 + 600 до стационаже km 26 + 000 са леве стране планираног државног пута и др.).

Земљани пут који се прикључује на јавни пут мора се изградити са тврдом подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут на који се прикључује у ширини од најмање 5 m и у дужини од најмање 40 m за државни пут I реда, 20 m за државни пут II реда и 10 m за општински пут, рачунајући од ивице коловоза.

Заштитни појас, са сваке стране јавног пута, има следеће ширине:

– остали државни путеви I реда – 20 m;

– државни путеви II реда – 10 m;

– општински путеви – 5 m.

Техничком документацијом за изградњу јавних путева, осим улица, морају се предвидети места поред јавног пута за изградњу станица за снабдевање моторних возила горивом, ауто-сервиса и објеката за привремени смештај онеспособљених возила, а за државне путеве I реда функционалних пратећих садржаја, као и пратећих садржаја за кориснике пута.

Земљани труп пута потребно је изградити на основу налаза геотехничког елабората.

Одводњавање површинских вода потребно је пројектовати тако да се воде на најефикаснији начин евакуишу са површине коловоза и спроведу до реципијента.

Уређење путног појаса

При изради плана озелењавања потребно је:

– обезбедити сигурност корисника пута и побољшање услова експлоатације;

– одвојити коловозни део пута од других намена површина;

– учврстити косине насипа и усека;

– смањити ниво буке;

– побољшати микроклиматске услове;

– учинити вожњу пријатнијом.

Приликом уређења путног појаса потребно је поштовати следећа минимална растојања:

– минимално растојање средње високог растиња од ивице банкина пута је 4,5 m;

– минимално растојање садница шибља од ивице банкина је 3,5 m, на шкарпама насипа од ивице локалних саобраћајница је 3 m;

– минимално растојање дрвећа од ивице канала је 4 m, а минимално растојање шибља од ивице канала је 3 m.

Зелене површине обухватају:

– површине банкина дуж трасе пута обострано (планирано делимично подизање травњака);

– површине средњег разделног појаса (делимично подизање травњака пошто је разделна трака делом трасе целом ширином избетонирана, поплочана, а делом предвиђена за подизање травњака);

– површине шкарпи обострано дуж пута (планирана садња садним материјалом различите категорије и подизање травњака);

– површине денивелисаних укрштаја (планирано подизање травњака).

Потребно је применити групације различитих категорија зеленила, са садњом садница средње високих и нижих лишћара, средње високих четинара, украсног шибља, полеглих четинара и травњака, које ће заједно дати неопходно засенчење будућег ауто-пута. Ово растиње треба да има изражену способност везивања терена као заштита од ерозије и филтер који ће задржавати честице прашине, чађи и делимично тешке метале.

Снабдевање електричном енергијом у функцији пута

У појасу пута, заштитном појасу или појасу контролисане градње превиђено је подземно полагање (каблирање) нисконапонских електроенергетских водова и надземних објеката у функцији трасе и објеката, функционалних и пратећих садржаја пута. Њихово полагање одвијаће се на основу техничке документације за пут на нивоу студије оправданости са идејним пројектом и пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са важећим прописима.

Објекти који захтевају напајање електричном енергијом су: денивелисане раскрснице, одморишта, оперативни центри и базе за одржавање, где као потрошач доминира расвета. Најмањи конзументи електричне енергије су потрошачи распоређени дуж трасе, као што су метео станице, саобраћајна сигнализација и SOS телефони.

Главно напајање свих објеката електричном енергијом одвијаће се преко трансформаторских станица 10/0,4 kV распоређених дуж трасе пута, и то примарно уз денивелисане раскрснице. Трансформаторске станице ће бити стубне, монтажно-бетонске и у склопу зиданих објеката, а у зависности од максималне једновремене снаге. Напајање трансформаторских станица обављаће се путем кабловских водова или далековода. Даља дистрибуција до потрошача ће се обављати на 1 kV напонском нивоу преко разводних ормана.

Резервно напајање електричном енергијом биће обезбеђено преко дизел – електричних агрегата, док ће беспрекидно напајање електричном енергијом бити обезбеђено преко UPS уређаја.

Електронске комуникације у функцији даљинског надзора и управљања путем

У путном појасу могуће је полагање оптичког кабла у функцији путне оптичке комуникационе мреже удувавањем у цеви кабловске канализације, са попречним везама на сваких један километар.

Обезбедити услове за формирање „дигиталног коридора”, који пружа телекомуникационе сервисе и услуге, за контролу, управљање и безбедност саобраћаја и употребу мобилних уређаја и интернет везе, као и потребе државних институција (Војске и МУП-а). У том смислу, планира се постављање: заштитних цеви (PVC, 4 х 50 mm) за оптичке каблове, са једне стане саобраћајнице, уз ивицу парцеле и до свих објеката за контролу саобраћаја и наплатних рампи, као и базних и микро базних станица, антена и WI-FI приступних тачака са припадајућим оптичким приводним кабловима.

Елементи конструкција за заштиту од буке

Израда и постављање конструкција за заштиту од буке мора бити у складу са стандардима SRPS EN 1793 i SRPS EN 1794 i SRPS EN 14388.

Конструкције за заштиту од буке морају бити изведене тако да се приликом проласка буке која настаје одвијањем саобраћаја кроз конструкцију за заштиту од буке (узимајући у обзир све елементе конструкције) она смањује за најмање 25 dB(A).

Све елементе конструкције за заштиту од буке (двослојни или вишеслојни) димензионисати у складу са предвиђеним оптерећењима, односно у складу са статичким прорачуном.

Табела 9. Минимална удаљеност лица конструкције за заштиту од буке од спољне ивице коловоза пута

Локација конструкције за заштиту од буке

Пројектована брзина V85 km/h

Минимална удаљеност лица конструкције од ивице (m)

Дуж саобраћајне траке:

Са заштитном оградом

≤ 90

1.60

> 90

1.80

Без заштитне ограде

≤ 50

1.50

60,70

1.60

80,90

1.80

100

2.00

Дуж конструкције за заштиту од буке обезбедити уздужно и попречно одводњавање, тако да сви елементи конструкције буду заштићени од утицаја атмосферских вода.

4.3.2. Правила уређења и грађења функционалних садржаја државног пута

У зависности од активности могућих база за одржавање пута одредиће се њихов коначан садржај, при чему основни садржај чине: портирница, управна зграда са центром за управљање и контролу саобраћаја, магацин соли, покривена складишта, отворена складишта, гараже за разне врсте возила, ремонтна радионица, магацин резервних делова, вага, комунални објекти, пумпе за гориво, цистерне за плин и лако сагориво уље, складиште запаљивих материјала, трафостаница, паркинг возила, приступни путеви и др. Потребна површина за изградњу базе за одржавање пута износи око 2 ha.

4.3.3. Правила уређења и грађења пратећих садржаја за кориснике државног пута

Утврђују се следећа правила уређења и грађења пратећих садржаја за кориснике пута на планираној локацији одморишта:

1. основна намена

– комерцијалне делатности у функцији пратећих садржаја за потребе корисника пута: станица за снабдевање горивом,

– дозвољене пратеће намене: саобраћајне, пешачке и паркинг површине, зелене и слободне површине и сл.,

– дозвољени пратећи садржаји: делатности/услуге (трговина на мало, ресторан, простор за канцеларијско пословање), инфопункт, служба прве помоћи, магацин, тоалети, и сл.,

– дозвољена пратећа опрема: надстрешница, лантерна, подземни резервоари, тотеми, рекламни панои, јарболи и др.;

2. услови за формирање грађевинске парцеле

– грађевинска парцеле за пратеће садржаје корисника пута формирана је овим планом,

– ако то захтева функционална или имовинско-правна организација простора, као и динамика изградње, урбанистичким пројектом и пројектом парцелације је на локацији пратећег садржаја дозвољено формирање више грађевинских парцела,

– локација пратећег садржаја може имати само један приступ државном путу типа улив – излив. У случају формирања више грађевинских парцела у комплексу, грађевинске парцеле остварују приступ до улива/излива и сервисне саобраћајнице посредно преко интерне уличне мреже;

3. положај објеката на парцели

– грађевинска линија објеката према државном путу је на растојању не мањем од 20 m од спољне ивице коловоза државног пута,

– удаљење објеката од бочне и задње границе парцеле износи минимум једну висину објекта (1h),

– дозвољена је изградња више објеката на парцели, сви као слободностојећи,

– минимално удаљење објекта од суседног објекта не може бити мање од једне висине објекта (1h),

– објекте, резервоаре и друге подземне објекте поставити у оквиру зоне грађења,

– дозвољен је преспуст од 3.0 m за надстрешницу станице за снабдевање горивом у односу на грађевинску линију. Надстрешницу и лантерну планирати тако да буду повезане са објектом и са њим чине јединствену целину;

4. индекс заузетости

– на локацијама одморишта максимални индекс заузетости је 10%,

5. висина венца објекта

– за објекте бензинских станица максимална спратност је приземље, максимална висина венца објекта је 5 m од коте приступне саобраћајнице, максимална висина надстрешнице је 6 m;

6. кота приземља

– кота приземља може бити максимално 0,2 m виша од коте приступног тротоара;

7. архитектонско обликовање

– савременим архитектонским формама, атрактивним елементима обликовања и применом квалитетних материјала за изградњу ове врсте објеката, као и увођењем елемената урбаног дизајна, треба допринети формирању визуелног идентитета комплекса;

8. услови за ограђивање парцеле

– парцела мора бити ограђена заштитном транспарентном оградом максималне висине до 2,0 m са задње и бочних граница парцеле;

9. решење саобраћајних површина

– интерне саобраћајне површине у оквиру парцеле планирати тако да омогуће несметану делатност свих објеката на парцели и међусобну независност појединих функција. Све саобраћајнице планирати за двосмерни саобраћај са минималном ширином коловоза од 6 m,

– у нивелационом смислу, потребно је прилагодити коте нових интерних саобраћајних површина са котама уливно-изливних прикључака на државни пут,

– саобраћајнице на делу на коме се налазе моторна возила за време пуњења горивом пројектовати са максималним нагибом од 2%,

– планирати опремање одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом,

– стандарде приступачности за лица са посебним потребама потребно је применити на пешачким површинама и прилазима до објекта,

– коловозна конструкција се планира као флексибилна са носећим слојевима од асфалт бетона на делу саобраћајних површина ван места за истакање горива и као крута цементно-бетонска конструкција на манипулативним површинама уз места за истакање горива,

– одводњавање саобраћајних површина планира се гравитационим отицањем површинских вода у систем затворене канализационе мреже, уз поштовање нивелете постојећих уливно-изливних рампи. Атмосферске воде са манипулативних површина у зони аутомата прихватити посебном сливничком решетком и одвести до сепаратора за пречишћавање, а затим испустити у реципијент;

10. услови за слободне и зелене површине

– минимални проценат зеленила у директном контакту са тлом износи 40%,

– неопходно је извршити вредновање постојећег стања вегетације, вредна стабла сачувати и уклопити у ново пејзажно-архитектонско решење,

– унутрашњим ободом парцеле планирати заштитни зелени појас од лишћарских и четинарских дрвенастих и жбунастих врста,

– зелену површину ка државном путу озеленети висококвалитетним декоративним врстама дрвећа и жбуња на травној подлози,

– на паркинг просторима за путничка возила засадити листопадна или зимзелена дрворедна стабла. Користити школоване саднице лишћара (једно стабло на два до три паркинг места), мин. висине 3,5 m, стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника најмање 15 cm,

– за озелењавање користити аутохтоне врсте (минимум 50% врста), примарно листопадне, густе и добро развијене крошње, али и одређен проценат четинарских врста, које треба да су прилагодљиве локалним педолошким и климатским условима и отпорне на загађења од саобраћаја,

– могу се користити и егзоте за које је потврђено да се добро адаптирају датим условима средине, при чему је забрањена примена инванзивних врста;

11. инжењерско-геолошки услови

– код планираних саобраћајница морају се поштовати стандарди и фазност изградње насипа, конструктивних слојева и коловоза. Пројектовање и изградњу саобраћајних и паркинг површина изводити у складу са стандардима SRPS, према категоријама саобраћајница и подтла, уважавајући све неопходне услове везано за тло. Саобраћајне површине изводити без великих засецања терена, у насипу без присуства воде,

– планирану инфраструктуру у оквиру комплекса извести у техничком рову у циљу спречавања неравномерних слегања,

– у даљој фази пројектовања извести детаљна геолошка истраживања у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15);

12. инфраструктурни објекти

– пратећи садржаји за кориснике пута се опремају инфраструктуром по правилу из коридора пута, или из мрежа ван коридора пута;

13. евaкуација отпада

– за евакуацију отпадака састава као кућно смеће планирано је постављање контејнера за смеће унутар парцеле. Контејнер поставити на избетонираном платоу у посебно изграђеној ниши или бетонском боксу унутар комплекса са директним и неометаним прилазом за комунална возила и раднике;

14. услови и могућности фазне реализације

– дозвољена је фазна реализација објеката у комплексу и на парцели, уз услов да свака фаза представља функционалну целину.

Поред наведених правила уређења и грађења, дозвољавају се и додатни садржаји за бензинско-путничку станицу:

(1) зелено разделно острво, улазна и излазна коловозна трака су обавезни;

(2) пумпна станица са орјентационо десет точионих места и то: осам за путничка возила (за бензин, дизел, течни нафтни гас (ТНГ), компримовани природни гас (КПГ), а у перспективи и за пуњење аутомобила на електрични погон) и два за теретна возила (бензин, дизел, ТНГ и КПГ), са продајом осталих потрошних материјала, ситних резервних делова за аутомобиле и др.;

(3) паркинг за 40 и више путничких возила (паркинг места за особе са инвалидитетом минимум 5%), за 16 и више теретних возила и за четири и више аутобуса, са потребним пролазним тракама;

(4) јавна чесма и јавни мокри чвор, по правилу у оквиру бензинске станице (мушки и женски, за особе са инвалидитетом и родитеље са малом децом, минимум 80 m2 бруто) и привремено дневно сабиралиште смећа са станице (површина по прорачуну);

(5) табла са називом и планом бензинске станице на улазу у станицу;

(6) служба помоћи и информација, са службеним и јавним телефоном;

(7) ресторан са кухињом, отвореним и затвореним простором за госте, као и простором за игру и анимацију деце;

(8) продавница опште потрошње: пиће, храна, цигарете, штампа и др.;

(9) службени смештај особља ресторана и пумпне станице, и др.

4.4. ПРАВИЛА ПАРАЛЕЛНОГ ВОЂЕЊА И УКРШТАЊА КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА СА ДРУГИМ САОБРАЋАЈНИМ И ИНФРАСТРУКТУРНИМ СИСТЕМИМА

4.4.1. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са железничком инфраструктуром

Размак између железничке пруге и планираног пута мора да буде толики да се између њих могу поставити сви уређаји и постројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и путу, најмање 8 m рачунајући управно на осовину најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута. Уколико су и пруга и пут у насипу растојање између њихових ивица ножица насипа не сме бити мање од 1 m, као ни мање од 2 m од железничких подземних инсталација.

При планирању денивелисаног укрштаја планираног државног пута и постојећих пруга изградњом друмског подвожњака, сви елементи објекта морају бити усклађени са елементима пруга на којима се објекат планира. Висина светлог отвора изнад коловоза не сме бити мања од 4,5 m.

Висина доње ивице конструкције друмског надвожњака изнад железничке пруге мерено од горње ивице шине, не сме бити мања од 7,3 m, мерено од горње ивице шине до доње ивице конструкције надвожњака.

Најближа ивица стуба надвожњака мора бити на удаљености већој од 4 m управно на осу најближег колосека, а од стуба контактне мреже на растојању од минимум 5 m.

Конструкцију друмског надвожњака планирати тако да се сви пружни колосеци премосте једним распоном, односно стубове надвожњака не планирати између железничких колосека.

Надвожњак пројектовати тако да се на целом потезу изнад железничке пруге изгради парапет минималне висине 0,5 m, ради заштите колосека од запљускивања водом и разгртања снега. На целом потезу изнад пружног појаса поставити заштитну жичану плетену ограду висине 2,2 m.

Сви метални делови надвожњака морају бити уземљени.

4.4.2. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са осталом инфраструктуром

4.4.2.1. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са водопривредном инфраструктуром

Правила паралелног вођења и укрштања државног пута и водопривредне инфраструктуре су:

1) приликом паралелног вођења, краци магистралног цевовода за снабдевање водом насеља, водоводне и канализационе цеви морају бити постављене, односно измештене ван појаса пута;

2) укрштање кракова магистралног цевовода за снабдевање водом насеља, водоводних и канализационих цеви са државним путем предвиђа се искључиво механичким утискивањем или подбушивањем испод трупа пута, под адекватним углом предвиђеним за водопривредну инфраструктуру и у прописаној заштитној цеви, с тим да:

– заштитна цев мора да буде постављена на целој дужини кроз путни појас;

– минимална дубина цевовода и заштитне цеви од најниже коте коловоза државног пута до горње коте заштитне цеви износи 1,5–2,0 m;

– код укрштања са другим инсталацијама обезбедити мин. висински размак од 0,5 m;

– заштитна зона око главних цевовода ван насеља са сваке стране цевовода одређује се у односу на пречник и износи: Ø 80-200 mm = 1,5 m; Ø 200–300 mm = 2,3 m; Ø 300–500 mm = 3 m; Ø 500–1000 mm и преко = 5 m.

На местима укрштања потребно је обезбедити заштиту цевовода челичном облогом (заштитна цев) или бетонском облогом (тунелом), а заштитну цев на крајевима осигурати бетонским блоком.

Сва укрштања државног пута са водотоцима обезбеђују се мостовима и потребним регулационим грађевинама на водотоцима. На местима укрштања трасе брзе саобраћајнице и мостова са водотоковима и каналима, техничка решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласити са плановима за одбрану од поплава и омогућити несметан прилаз службама и механизацији за одбрану од поплава заштитним водним објектима. На деловима трасе где саобраћајница прелази нерегулисане водотокове извршити регулацију речног корита.

4.4.2.2. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са енергетском инфраструктуром

4.4.2.2.1. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са електроенергетском инфраструктуром

Правила паралелног вођења и укрштања државног пута и електроенергетске инфраструктуре су:

1) приликом паралелног вођења пута и електроенергетских водова на дужини већој од 5 km, електроенергетски водови морају да буду удаљени, односно измештени, најмање 100 m од границе појаса пута;

2) препоручује се подземно вођење (каблирање) електроенергетских водова на местима њиховог укрштања са путем, искључиво механичким утискивањем испод трупа пута, под адекватним углом предвиђеним за електроенергетску инфраструктуру и у прописаној заштитној цеви, с тим да:

– заштитна цев мора да буде постављена на целој дужини кроз појас пута,

– минимална дубина цевовода и заштитне цеви од најниже коте коловоза пута до горње коте заштитне цеви износи 1,5–2,0 m;

3) укрштање електроенергетских водова 35–400 kV са путем може да буде ваздушно, с тим да:

– угао укрштања буде по могућству 90о, односно минимум 30о,

– најмања висина од горње ивице нивелете коловоза до најнижег проводника износи 12 m,

– минимална удаљеност стуба далековода од путног појаса износи 20 m,

– када је висина стуба далековода већа од 25 m поставља се, односно измешта, на растојању од појаса пута које не може бити мање од висине стуба далековода.

4.4.2.2.2. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са гасоводном инфраструктуром

На местима укрштања и паралелног вођења поштовати услове дефинисане важећим законским и другим прописима којима се регулише област гасификације. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута и гасоводне инфраструктуре (MOP 55 bar, пречника 150 < DN ≤ 500) су:

1) приликом паралелног вођења државног пута и транспортног/разводног гасовода објекти гасовода морају да буду ван појаса пута тако да је од границе појаса пута цевовод гасовода удаљен најмање 20 m, а ГМРС најмање 30 m;

2) укрштање транспортног/разводног гасовода са путем предвиђа се искључиво механичким утискивањем испод трупа пута у прописаној заштитној цеви, с тим да:

– заштитна цев мора да буде постављена на целој дужини кроз појас пута,

– угао укрштања цевовода по правилу је 90о,

– минимална дубина цевовода и заштитне цеви од најниже коте коловоза пута до горње коте заштитне цеви износи 1,5–2,0 m.

На месту укрштања планираног државног пута и магистралног гасовода „граница Бугарске – граница Мађарске”, који представља једноцевни систем пречника већег од 1000 DN и радног притиска већег од 55 bar (стационажа km 5 + 250), применити следећа правила:

– укрштање са путем планирати, пројектовати и извести по правилу методом механичког подбушивања испод трупа пута, управно на пут, употребом заштитних цеви и/или изградњом армирано бетонског канала/пропуста, са унутрашњим профилом који је минимум 0,15 m већи од спољнег пречника гасовода и пратеће инсталације (оптички кабл, опрема катодне заштите и др.);

– заштитна цев или армирано бетонски канал/пропуст мора бити постављен на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута увећаној за по 3,0 m са сваке стране;

– темељне јаме за бушење морају бити удаљене минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута;

– угао укрштања гасовода са саобраћајницама износи 90°. Укрштање под мањим углом је могуће уз претходно прибављене саобраћајно-техничке услове и сагласност надлежних органа, односно управљача пута;

– минимална дубина мерена од коте дна путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) до горње коте заштитне цеви износи 1,0 m;

– пројектована дубина заштитне цеви мора бити минимално 2,0 m од најниже коте коловозне конструкције до горње ивице коте заштитне цеви предметног гасовода, односно минимално 1,2 m испод дна јарка;

– неопходно је извршити испитивање геомеханичких својстава стена и тла и анализе њихове отпорности преме бушењу на местима укрштања трасе предметног гасовода.

4.4.2.2.3. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са топловодном инфраструктуром

Код укрштања и упоредног вођења преносне или дистрибутивне топловодне мреже са другим комуналним водовима потребно је поштовање важећих прописа као и захтева испоручиоца топлотне енергије и оператора других комуналних водова.

Одстојања код паралелног вођења и укрштања са топловодном инфраструктуром су од 0,3–1,5 m, у зависности од тога да ли је укрштање, тј. паралелно вођење до или преко 5 m и у зависности од врсте објекта тј. друге инсталације.

4.4.2.3. Правила паралелног вођења и укрштања државног пута са електронском комуникационом инфраструктуром

Правила паралелног вођења и укрштања државног пута и електронских комуникационих водова су:

1) приликом паралелног вођења пута и електронског комуникационог вода, незаштићени вод мора да буду удаљен, односно измештен, најмање 5 m од границе појаса пута;

2) укрштање електронског комуникационог вода са путем предвиђа се искључиво механичким подбушивањем или утискивањем испод трупа пута, у прописаној заштитној цеви, с тим да:

– заштитна цев мора да буде постављена на целој дужини кроз појас пута,

– угао укрштања је 90о,

– минимална дубина електронског комуникационог вода и заштитне цеви од најниже коте коловоза пута до горње коте заштитне цеви износи 1,5–2,0 m;

3) на местима на којима је на блиском растојању више приступних ТК каблова, укрштања са путем се обезбеђује на једном месту, а највише на два места, ТК кабловском канализацијом са бројем цеви према условима власника ТК каблова.

5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

5.1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ И УЧЕСНИЦИ У ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ

Кључни учесници у имплементацији Просторног плана, који ће директно имплементирати концепцију и планска решења за изградњу државног пута и развој саобраћајних и осталих инфраструктурних система на подручју посебне намене јесу:

– Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке документације, управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, инспекцијски надзор, као и оцењивање потребе и оправданости измене и допуне појединих решења овог просторног плана;

– Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви Србије” кроз даљу разраду техничке документације, припрему и спровођење инвестиционих активности за изградњу планираног државног пута;

– надлежна министарства са управљачима и оператерима инфраструктурних система кроз усклађивање развоја система и активности на изградњи и реконструкцији објеката осталих инфраструктурних система са активностима на реализацији планираног државног пута;

– надлежна министарства са одговарајућим дирекцијама и управама за послове водопривреде, шумарства, заштите животне средине, природе и споменика културе кроз усклађивање секторских планских докумената и активности са активностима на реализацији планираног државног пута;

– управе јединица локалне самоуправе (градови Смедерево и Пожаревац и општине Велико Градиште и Голубац) са дирекцијама за урбанизам и јавним комуналним предузећима, кроз контролу даљих активности на изради планске и техничке документације на локалном нивоу, контролу управног поступка издавања потребних дозвола и одобрења, и инспекцијски надзор за објекте у обухвату коридора државног пута и коридорима осталих инфраструктурних система које је могуће градити у складу са правилима овог просторног плана и др.

Институционални оквир имплементације, у ширем смислу, чине све институције и органи који ће посредно учествовати у имплементацији планских решења, и то:

1) у области заштите и коришћења природних ресурса – министарства надлежна за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и рударства, ЈП „Србијашуме”, ЈВП „Србијаводе”, удружења пољопривредника, локална јавна комунална предузећа, невладине организације и др.;

2) у области развоја привреде – министарства надлежна за послове туризма, индустрије и др.; локалне туристичке организације, туристички кластери, удружења привредника и предузетника и друга правна лица;

3) у области развоја саобраћаја и инфраструктурних система – министарства надлежна за послове саобраћаја, инфраструктуре, енергетике, телекомуникација и водопривреде; ЈП „Путеви Србије”, „Инфраструктура железнице Србије” а.д. ЈП „Електропривреда Србије”, Акционарско друштво „Електромрежа Србије” Београд, ЈП „Србијагас”, ЈBП „Србијаводе”; оператери мобилне телефоније; локална јавна комунална предузећа, дистрибутери електричне енергије и др.;

4) у области заштите животне средине, природних и непокретних културних добара – министарства надлежна за послове животне средине и културе; Завод за заштиту природе Србије; Републички завод за заштиту споменика културе и Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево, локални музеји, невладине организације и др.

5.2. СМЕРНИЦЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ПЛАНА

Просторни план се спроводи, у складу са одредбама З