Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о утврђивању Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2021. годину

"Службени гласник РС", број 9 од 5. фебруара 2021.

Члан 1.

Овом уредбом утврђује се Програм подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2021. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-862/2021

У Београду, 4. фебруара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ ИНОВАЦИОНИХ КАПАЦИТЕТА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ПРЕДМЕТ

Програмом подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије (у даљем тексту: Програм) утврђује се распоред и коришћење средстава намењених за пројекте подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије у 2021. години.

Средства намењена за реализацију Програма обезбеђенa су чланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20) у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.7 – Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој; Програм 2102 – Подршка раду Владе, Функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови; Програмска активност 4014 – Подршка подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије; Економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, у укупном износу од 300.000.000 динара.

Овим програмом се утврђују: циљеви, корисници и намена средстава, услови за добијање средстава, финансијски оквир, неопходна документација, начин објављивања конкурса и избор пријава, начин пријављивања, закључивање уговора и праћење реализације активности.

Програм спроводи Кабинет министра без портфеља задужен за иновације и технолошки развој (у даљем тексту: Кабинет министра).

Средства у максималном износу од 80.000.000,00 динара по одобреном пројекту опредељена су за реализацију пројеката којима се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта „паметних и безбедних градова” које ће живот становника у градовима и општинама у Републици Србији учинити безбеднијим, једноставнијим и јефтинијим, а градове и општине инклузивним, ефикасним и одрживим.

II. ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Према подацима Уједињених нација, 2009. године први пут је број становника у руралним и урбаним срединама изједначен. Данас, само десет година касније, однос концентрације становништва је 55% према 45% у корист урбаних средина. Уједињене нације процењују да ће до 2025. године чак 70% светске популације живети у градовима (2018 Revision of World Urbanization Prospects објављен 16. маја 2018. године од стране The Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations).

Одржива урбанизација постала је кључ за одрживи развој наше цивилизације. У том смислу неопходан је нови талас технолошких иновација усмерен на подизање капацитета градова и општина које ће водити изградњи дигитализованих заједница будућности – паметних и сигурних градова.

Општи циљ овог програма је системско унапређење иновационих капацитета градова и општина кроз свеобухватни приступ дигиталној трансформацији јавних услуга, привреде и друштва која треба да омогући одрживу, ефикаснију употребу ресурса, одговоран однос према животној средини и повећање квалитета живота свих грађана.

Специфични циљеви Програма односе се на унапређење иновационих капацитета градова и општина у области:

1) безбедности;

2) мобилности и транспорта;

3) јавних и комуналних услуга;

4) дигитализације у јавном сектору;

5) развоја иновационог предузетништва;

6) заштите животне средине.

III. КОРИСНИЦИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава има јединица локалне самоуправе која:

1) испуњава услове прописане овим програмом,

2) приложи елаборат којим је предвиђена имплементација пројекта који доприноси испуњењу циљева дефинисаних Програмом.

Право на коришћење бесповратних средстава немају јединице локалне самоуправе које у предвиђеном року нису оправдале средства добијeна на основу Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије реализованог у 2020. години.

Јединица локалне самоуправе може поднети једну пријаву на јавни конкурс. Пријава на конкурс не може бити заједнички поднета од стране више јединица локалне самоуправе.

Градска општина, у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), није јединица локалне самоуправе већ општина у оквиру јединице локалне самоуправе, односно града и не може да буде корисник бесповратних средстава у оквиру Програма.

IV. НАМЕНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за подршку подизању иновационих капацитета јединица локалних самоуправа на територији Републике Србије користе се за реализацију пројеката којима се имплементирају нове технологије и апликације у оквиру концепта „паметних и безбедних градова” у области:

1) Безбедности – кроз успостављање интегрисаних система надзора и контроле, система упозорења у ситуацијама угрожене безбедности, система за реаговање у ванредним ситуацијама и др.;

2) Мобилности и транспорта – кроз имплементацију иновационих и технолошких решења које ће допринети унапређењу мобилности у ширем смислу, подизању ефикасности управљања саобраћајем и саобраћајном инфраструктуром, као и једноставнијем и јефтинијем транспорту грађана;

3) Јавних и комуналних услуга – кроз имплементацију иновационих и технолошких решења које ће допринети подизању ефикасности обављања јавне и комуналне делатности;

4) Дигитализације у јавном сектору – кроз пројектовање „смарт сити” програма и имплементацију иновационих софтверских и хардверских решења, која доприносе ефикаснијем раду локалних органа и већем задовољству грађана при коришћењу услуга јавне управе;

5) Развоја иновационог предузетништва – кроз подршку развоју иновационих решења намењених подизању иновационих капацитета градова и општина, као и успостављање иновационе инфраструктуре која треба да омогући технолошко оспособљавање и унапређење предузетничких потенцијала младих за оснивање сопствених стартап компанија;

6) Заштите животне средине – кроз имплементацију иновационих решења усмерених на повећање енергетске ефикасности и побољшање квалитета живота становника у јединици локалне самоуправе.

V. УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СРЕДСТАВА

Право на коришћење бесповратних средстава има јединица локалне самоуправе која испуњава следеће услове:

1) да је поднела попуњен пријавни формулар који је дат на Обрасцу пријаве за програм подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије (у даљем тексту: Образац пријаве) са потребном документацијом у складу са овим програмом и објављеним јавним конкурсом,

2) да јој рачун није у блокади у периоду од 1. јануара 2021. године,

3) да је приложила елаборат који садржи:

– детаљан опис функционалности пројекта који доприноси подизању иновационих капацитета и унапређењу рада јединице локалне самоуправе у складу са циљевима Програма,

– детаљну техничку спецификацију (предмер и предрачун) радова, опреме и услуга, које су неопходне у циљу реализације поднетог пројекта;

4) да је израђен детаљан акциони план пројекта са дефинисаном временском динамиком спровођења активности,

5) да је израђен детаљан буџет пројекта.

Образац пријаве одштампан је уз овај програм и чини његов саставни део.

VI. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР

Бесповратна средства се додељују у складу са наменом средстава. Трошкови укључују порез на додату вредност.

Средства ће бити пренета, по одобрењу пројекта, односно доношења одлуке министра о додели средстава, јединици локалне самоуправе на основу решења министра о наменском трансферу за реализацију конкретног пројекта.

Јединица локалне самоуправе, као корисник средстава је у обавези да наменски трансфер добијен по овом програму користи тачно у одређену сврху за коју је трансфер додељен, а у складу са закљученим уговором.

Активност за коју су одобрена средства, као и сва плаћања у вези са њеном реализацијом, мора бити започета након потписивања уговора, а плаћања извршена до 28. фебруара 2022. године, док се правдање утрошених средстава мора извршити најкасније до 31. марта 2022. године. Неутрошена средства враћају се у буџет Републике Србије.

Јединица локалне самоуправе ће реализовати одобрени пројекат тако да обезбеди транспарентност у додели средстава, а у случају да је потребно објавити јавни позив или спровести поступак јавне набавке, у комисији ће учествовати и представник Кабинета министра.

Одобрени износ средстава по овом Програму, а за реализацију конкретног пројекта, сматра се коначним одобреним износом за планирану намену у 2021. години. Кабинет министра не преузима обавезу финансирања додатних трошкова. Уколико настану додатни трошкови у вези са реализацијом пројекта, потребна додатна средства мора обезбедити корисник средстава из сопствених прихода или из других извора финансирања (донације итд.).

Средства се не могу користити за: заостале обавезе по основу такси и пореза, зајмове и рате за отплату кредита, трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, курсне разлике, царинске трошкове, индиректне и административне трошкове, текуће трошкове, кредитирање трећих лица, прикупљање докумената за пријаву на конкурс и друге активности које нису у складу са наменом средстава.

VII. НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ради остваривања права на коришћење бесповратних средстава јединица локалне самоуправе је у обавези да достави следећу документацију:

1) правилно попуњен пријавни формулар потписан од стране овлашћеног представника јединице локалне самоуправе – Образац пријаве,

2) оверен и потписан елаборат који садржи:

– детаљан опис функционалности пројекта који доприноси подизању иновационих капацитета и унапређењу рада јединице локалне самоуправе у складу са циљевима Програма,

– детаљну техничку спецификацију (предмер и предрачун) радова, опреме и услуга, које су неопходне у циљу реализације поднетог пројекта.

3) оверен и потписан детаљан акциони план пројекта са дефинисаном временском динамиком спровођења активности,

4) оверен и потписан буџет пројекта који садржи детаљни табеларни приказ структуре и динамике реализације трошкова на пројекту, са назначеним сопственим средствима уколико их јединица локалне самоуправе улаже у пројекат,

5) презентацију предложеног пројекта.

У случају да предложени пројекат обухвата активности које се односе на набавку опреме и извођење радова на објектима и земљишту у складу са прописима којима се уређује планирање и изградња, од подносиоца пријаве може се захтевати достављање доказа о власништву објеката и земљишта на којима се планира извођење радова, као и пројектно техничка документација за предметне радове и дозволе за извођење истих издате од стране надлежне институције.

Кабинет министра ће увидом у интернет страницу Народне банке Србије утврдити да ли јединица локалне самоуправе испуњава услов да јој рачун није у блокади у периоду oд 1. јануара 2021. године.

VIII. НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ИЗБОР ПРИЈАВА

Кабинет министра ће након усвајања овог програма расписати јавни конкурс. Конкурс ће бити објављен на српском језику у дневном листу који има покривеност на целој територији Републике Србије, као и на сајту www.inovacije.gov.rs. Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкурса до утрошка средстава.

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује петочлана Комисија за оцену пријава и праћење реализације програма (у даљем тексту: Комисија) коју образује министар из реда запослених и ангажованих лица у Кабинету министра, а чији чланови немају право на накнаду за рад остварен у оквиру Комисије.

Средства ће се додељивати по пристиглим пријавама – до утрошка средстава предвиђених за ову намену.

Датумом приспећа пријаве сматра се датум достављања последње допуне, односно комплетне документације у вези са поднетом пријавом на адресу за пријем поште Кабинета министра.

У случају да је пријава непотпуна, подносилац пријаве ће бити обавештен да у року не краћем од пет радних дана од дана достављања обавештења допуни пријаву, а како би пријава била предмет разматрања на седници Комисије. Обавештење о потребној допуни пријаве доставља се подносиоцу пријаве на електронску адресу назначену за контакт у Обрасцу пријаве. Уколико не поступи по обавештењу у наведеном року, сматраће се да пријава није комплетна и неће се разматрати.

Комисија разматра пријаве по редоследу приспећа комплетне документације. У поступку разматрања пријава, Комисија проверава формалну исправност докумената и утврђује испуњеност услова за доделу средстава, као и да ли су циљеви и активности из поднете пријаве у складу са циљевима Програма.

Комисија може извршити додатну проверу поднете документације, тражити додатне информације које се односе на план реализације пројектних активности и планирани буџет пројекта, обићи локацију на којој ће се пројекат реализовати, пре одлучивања о поднетој пријави, али само за подносиоца пријаве који је испунио формалне услове из Програма и конкурса.

Комисија може, уз образложење, захтевати одређене измене предложених пројектних или других решења. У случају да подносилац пријаве не поступи по сугестијама Комисије у остављеном року, који не може бити дужи од осам дана, пријава ће бити одбачена.

Комисија може предложити Кабинету министра, уз образложење, да се одобри реализација пројекта уз умањење буџета предложеног пројекта односно уз умањење обима активности планираних предложеним пројектом.

На предлог Комисије министар доноси одлуку о додели средстава, а потом се са изабраним корисником средстава потписује уговор.

Конкурсна документација се не враћа подносиоцу пријаве. На захтев подносиоца пријаве, коме није одобрен пројекат, могу се вратити достављена документа.

IX. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација шаље се препорученом поштом на адресу: Влада, Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој, Немањина 11, 11000 Београд.

Пријаве се предају у коверти са назнаком „Пријава на конкурс – средства за подршку подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Скенирана пријава и пратећа документација се након формалног пријављивања на конкурс достављају Кабинету министра на имејл адресу pametnigradovi@inovacije.gov.rs са назнаком „Пријава на конкурс – подршка подизању иновационих капацитета јединица локалне самоуправе”.

Пријаве које нису поднете на прописан начин неће се разматрати, о чему ће бити обавештен подносилац пријаве.

X. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава уређују се уговором. Уговор нарочито садржи новчани износ који се додељује за реализацију пројекта, намене за које се средства додељују, начин преноса бесповратних средстава и обавезу подносиоца пријаве да, уколико средства не реализује или их не искористи наменски, мора та средства да врати у буџет Републике Србије.

Министар на основу одлуке о додели средстава потписује уговор са овлашћеним представником јединице локалне самоуправе.

Подносилац пријаве којем су средства одобрена, а није потписао уговор у року од 30 дана, сматраће се да је одустао од додељених средстава.

XI. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ

Корисник средстава који реализује одобрени пројекат не може мењати обим активности везаних за реализацију пројекта у односу на одобрени обим, без претходне сагласности Кабинета министра.

Корисник средстава се обавезује да у медијима и на промотивним материјалима, на јасан и недвосмислен начин, током реализације пројекта, наведе да се пројекат финансира из буџета Републике Србије, а на основу Програма који спроводи Кабинет министра.

Корисник средстава дужан је да Кабинету министра доставља редовне извештаје и другу финансијску документацију за спроведене активности како би Кабинет министра имао увид у динамику реализације одобреног пројекта и увид у наменско трошење средстава.

Корисник средстава дужан је да Кабинету министра, након завршетка пројекта, достави коначни писмени извештај.

У року од најкасније 90 дана по истеку рока за испуњење уговорних обавеза, Кабинет министра ће спровести контролу свих пројектних активности и о утврђеном стању доставити извештај Влади.