На основу члана 33. став 1. Закона о приватном обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 104/13, 42/15 и 87/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о минималним техничким условима код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским организацијама

"Службени гласник РС", број 9 од 5. фебруара 2021.

Члан 1.

Овом уредбом утврђују се минимални технички услови код обавезне уградње система техничке заштите у банкама, њиховим пословницама, платним институцијама, пословницама јавног поштанског оператора и другим финансијским организацијама.

Одредбе ове уредбе не примењују се на пословнице банака и финансијских организација које се налазе у објектима које обезбеђују организационе јединице војске, полиције или правосудне страже или код којих су минимални услови за техничку заштиту уређени посебним законом или прописом донетим на основу закона.

Члан 2.

Техничка заштита, у смислу ове уредбе, спроводи се у складу са законом на основу акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, који се периодично ажурира у складу са потребама и новим околностима, а најмање на сваке три године.

Члан 3.

Банке и финансијске организације код којих на основу акта о процени ризика постоји изразито велики ниво ризика, дужни су да користе уређаје, опрему и системе техничке заштите, који минимално омогућавају:

1) сигнализацију неовлашћеног уласка у штићени простор и дојаву контролном центру,

2) праћење кретања у штићеном простору и појединачно штићеним просторијама (контрола приступа и видео обезбеђење) уз видео запис, који се чува најмање 30 дана,

3) заштиту појединачних вредности помоћу система електрохемијске заштите (кофери, контејнери, касе, трезори и др.),

4) интегрисану заштиту с најмање једним локалним надзорним местом (контролна соба) и системом везе са службеницима обезбеђења на штићеном објекту,

5) писане процедуре за случајеве наступања ризика.

Члан 4.

Банке и финансијске организације код којих на основу акта о процени ризика постоји велики ниво ризика, дужни су да користе уређаје, опрему и системе техничке заштите, који минимално омогућавају:

1) сигнализацију неовлашћеног уласка у штићени простор и дојаву контролном центру,

2) праћење кретања у штићеном простору (контрола пролаза и видео обезбеђење) уз видео запис, који се чува најмање 30 дана,

3) интегралну заштиту с најмање једним локалним надзорним местом (контролна соба) и системом везе са контролним центром.

Члан 5.

Банке и финансијске организације код којих на основу акта о процени ризика постоји умерено велики ниво ризика, дужне су да користе уређаје, опрему и системе техничке заштите, који минимално омогућавају:

1) праћење кретања око штићеног простора (видео обезбеђење) уз видео запис, који се чува најмање 30 дана,

2) сигнализирање неовлашћеног приступа у штићени простор и дојаву контролном центру.

Члан 6.

Банке и финансијске организације код којих на основу акта о процени ризика постоји мали или занемарљив ниво ризика, дужне су да користе системе техничке заштите, који минимално омогућавају:

1) физичко спречавање недозвољеног уласка лица у штићени објекат и простор који му припада,

2) сигнализирање неовлашћеног приступа у штићени простор и дојаву контролном центру.

Члан 7.

Новчаном казном у износу од 500.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за прекршај финансијска организација, која:

1) не донесе акт о процени ризика или не изврши периодично ажурирање акта о процени ризика из члана 2. ове уредбе,

2) не испуњава минималне техничке услове из чл. 3, 4, 5. и 6. ове уредбе.

За прекршај из става 1. овог члана, новчаном казном у износу од 80.000 динара до 150.000 динара казниће се и одговорно лице у финансијској организацији.

Члан 8.

Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о минималним техничким условима код обавезне уградње система техничке заштите у банкама и другим финансијским организацијама („Службени гласник РС”, број 98/16).

Члан 9.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-830/2021

У Београду, 4. фебруара 2021. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.