Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 3. став 8. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18 – др. закон и 91/19),

Влада доноси

УРЕДБУ

о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2023. годину

"Службени гласник РС", бр. 132 од 30. новембра 2022, 141 од 23. децембра 2022.

Члан 1.

Овом уредбом усклађује се номенклатура Царинске тарифе са Комбинованом номенклатуром Европске уније за 2023. годину, која ће се примењивати на сврставање производа у Царинској тарифи.

Ова уредба обухвата и стопе, односно износe царине утврђене Царинском тарифом која чини саставни део Закона о Царинској тарифи, као и стопе царине које се примењују у складу са закљученим споразумима о слободној трговини, примењене на усклађену номенклатуру.

Члан 2.

Усклађена номенклатура Царинске тарифе за 2023. годину из члана 1. ове уредбе наведена је у Прилогу који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1. јануара 2023. године.

05 број 110-9290/2022

У Београду, 17. новембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

Прилог

ЦАРИНСКА ТАРИФА

ДЕО I
ОСНОВНА ПРАВИЛА ЗА ПРИМЕЊИВАЊЕ ЦАРИНСКЕ ТАРИФЕ

Сврставање производа у Царинску тарифу (у даљем тексту: Тарифа) врши се према следећим основним правилима:

1. Називи одељака, глава и раздела дати су само ради лакшег сналажења при сврставању. Производи се сврставају према наименовањима тарифних бројева, напоменама уз одговарајуће одељке и главе, као и према овим правилима, ако она нису у супротности са садржајем тарифних бројева и напомена уз одељке и главе.

2. (а) Као производ који је наведен или обухваћен у наименовању неког тарифног броја сматра се и производ, који је некомплетан или недовршен, под условом да при царињењу има битна својства комплетног или довршеног производа. Тарифни број такође обухвата и комплетан или довршен производ (или производ који се сврстава као комплетан или довршен применом овог правила) ако се царини несастављен или у растављеном стању.

(б) Под материјалом или материјом из наименовања тарифног броја подразумева се материјал или материја у чистом стању или комбиновани, односно помешани са другим материјалом, односно материјом. Под производом од одређеног материјала или материје подразумева се и производ израђен у целини или делимично од истог материјала или материје. Производи који се састоје од два или више материјала или материја сврставају се применом основног правила 3.

3. Производи који би се применом правила 2. под (б) или из других разлога на први поглед могли сврстати у два или више тарифних бројева, сврставају се на следећи начин:

(а) Тарифни број који има најконкретније или најближе наименовање производа има предност у односу на тарифне бројеве са општијим наименовањем производа. Међутим, кад се наименовања два или више тарифних бројева односе само на део материјала или материје садржане у мешаним или састављеним (сложеним) производима или само на део компоненти припремљених као сет за малопродају, наименовања тих тарифних бројева сматраће се подједнако конкретним, иако један од њих има комплетније и прецизније наименовање прозвода.

(б) Мешавине, састављени (сложени) производи који се састоје од различитих материјала или су израђени од различитих компоненти, односно састојака и производи припремљени у сетовима за малопродају, који се не могу сврстати применом правила 3. под (а), сврстаће се као да се састоје од материјала или компоненте која им даје битан карактер, ако се овај критеријум може применити.

(в) Ако се производи не могу сврстати применом правила 3. под (а) или 3. под (б), сврстаће се у последњи по реду од оних тарифних бројева које због важности треба подједнако узети у обзир.

4. Производи који се не могу сврстати применом правила 1. до 3. сврстаће се у одговарајући тарифни број предвиђен за производ који је том производу најсличнији.

5. Поред одредаба правила 1. до 4. за следеће производе примењиваће се и ова правила:

(а) Футроле за фотографске апарате, музичке инструменте, пушке и пиштоље, кутије за циркле, кутије за огрлице и слични контејнери, специјално обликовани или подешени за одређени производ или сет производа, погодни за дуготрајну употребу и испоручени са производима за које су намењени, сврстаће се са тим производима под условом да се уобичајено продају са тим производима. Међутим, ово правило се не примењује на контејнере који целини (производу са контејнером) дају битан карактер.

(б) Сходно одредбама правила 5. под (а) материјали за паковање и контејнери за паковање (амбалажа) који се испоручују са производима у њима сврставају се заједно са тим производима ако је уобичајено да се користе за паковање тих производа. Међутим, ова одредба се не примењује на материјал за паковање и контејнере за паковање ако је очигледно да су подесни за вишекратну употребу.

6. Сврставање производа у тарифне подбројеве у оквиру једног тарифног броја са правног аспекта врши се према наименовањима тих тарифних подбројева и евентуалних напомена за те тарифне подбројеве и „mutatis mutandis” према претходним правилима, подразумевајући да се поређење тарифних подбројева може вршити само на истом нивоу рашчлањавања. У смислу овог правила примењују се и напомене уз одељке и главе, ако није другачије прописано.

ПРЕГЛЕД ОЗНАКА, СИМБОЛА И СКРАЋЕНИЦА

«

нова тарифна ознака

o

ново наименовање или јединица мере тарифне ознаке или нова или измењена напомена, напомена за тарифни подброј, додатна напомена или напомена за тарифни став

евро

MAX

максимум

MIN

минимум

MD

метар дужни

M2

метар квадратни

M3

метар кубни

GR

грам

GRCI

грам цепаног изотопа

100 KD

100 комада

1000 KD

1 000 комада

1000 KWH

1 000 kW/h

1000 M3

1 000 метарa кубних

BRC

број ћелија

JM

jeдиница мере

KG

килограм

KGN

килограм N

KGK2O

килограм K2O

KGP2O5

килограм P2O5

KGH2O2

килограм H2O2

KGNaOH

килограм NaOH

KGKOH

килограм KOH

KG90%SS

килограм 90% суве супстанце

KGU

килограм U

KGmet.am.

килограм met.am.

KG net eda

килограм нето масе, оцеђене материје

KG net mas

килограм нето масе, суве материје

LT

литар

LTA100%

литар чистог (100%) алкохола

KR

карат

KD

комад

PR

пар

TJ

тера џул

ТN

тона

t.CO2

тона еквивалента CO2 (угљен диоксид)(1)

NTN

носивост у тонама

ССП

Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране и Републике Србије, са друге стране

CEFTA

Јединствени споразум о слободној трговини у региону Југоисточне Европе CEFTA - Central Europe Free Trade Agreemet

AL

Република Албанија

BA

Босна и Херцеговина

MD

Република Молдавија

MK

Република Северна Македонија

ME

Црна Гора

UN1244

UNMIK у име Косова, у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација

ЕАЕU

Споразум о слободној трговини између Републике Србије, са једне стране и Евроазијске економске уније и њених земаља чланица, са друге стране

AM

Република Јерменија

BY

Република Белорусија

KG

Киргиска Република

KZ

Република Казахстан

RU

Руска Федерација

ТR

Споразум о слободној трговини између Републике Србије и Републике Турске

EFTA

Споразум о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

IS

Република Исланд

NO

Краљевина Норвешка

CH

Швајцарска Конфедерација

LI

Кнежевина Лихтенштајн

GB

Споразум о партнерству, трговини и сарадњи између Уједињеног Kраљевства Велике Британије и Северне Ирске и Републике Србије

(1) Како је дефинисано Уредбом (ЕУ) број 517/2014 Европског парламента и Савета о флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште („Службени лист ЕУˮ, број L 150 од 20.5.2014. године, стр. 195)

 

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: у Прилогу, Део II Царинска тарифа испред тар. ознака: 1006 10, 2001, 2002, 2003, 2005, 2204 22 10 00, 2204 29 10 00, 2710 20 90 11, 2844 43 10 00, 2915, 2916, 2916 20 00 00, 2917, 2917 20 00 00, 2917 39 20 00, 2918, 2918 30 00 00, 2931 51 00 00, 2931 52 00 00, 2931 59 10 00, 3923, 3923 50, 3923 50 10 00, 4404, 7010, 7010 20 00 00, 8419 90 15 00, 8465, 8471 41 00 00, 8471 50 00 00, 8471 60, 8486 90 00 91, 8511, 9006 91 00 00, испред тар. међуподбројева испод тар. ознака 2916, 2916 20 00 00, 2917, 2917 20 00 00, 2918 и 2918 19 98 00, у Глави 11 испред Напомене 1, у Глави 22 испред Додатне напомене 10, у Одељку XV испред Напомене 9. и у Глави 29 испред Раздела VII, треба да стоји ознака: „” (види Исправку - 141/2022-212).

 

Одељак 01 - Живе животиње; производи животињског порекла (главе 1-5)

Одељак 02 - Биљни производи (главе 6-14)

Одељак 3 - Масноће и уља животињског, биљног или микробног порекла и производи њиховог разлагања; прерађене јестиве масноће; воскови животињског или биљног порекла (глава 15)

Одељак 4 - Припремљени прехрамбени производи; пића, алкохоли и сирће; дуван и производи замене дувана; производи који садрже или не садрже никотин, намењени за удисање без сагоревања; остали производи који садрже никотин намењени за унос никотина у људско тело (главе 16-24)

Одељак 5 - Минерални производи (главе 25-27)

Одељак 6 - Производи хемијске и сродних индустрија (главе 28-38)

Одељак 7 - Пластичне масе и производи од пластичне масе; каучук и производи од каучука (главе 39-40)

Одељак 8 - Сирова крупна и ситна кожа са длаком или без длаке; штављена кожа, крзна и производи од крзна; седларски и сарачки производи; предмети за путовање, ручне торбе и слични контејнери; производи од животињских црева (осим свиленог кетгута) (главе 41-43)

Одељак 9 -Дрво и производи од дрвета; дрвени угаљ; плута и производи од плуте; производи од сламе, еспарта или од других материјала за плетење; корпарски и плетарски производи (главе 44-46)

Одељак 10 - Целулоза од дрвета или других влакнастих целулозних материјала; хартија и картон (отпаци и остаци) за поновну прераду; хартија и картон и производи од хартије и картона (главе 47-49)

Одељак 11 - Текстил и производи од текстила (главе 50-63)

Одељак 12 - Обућа, шешири, капе и остале покривке за главу, кишобрани, сунцобрани, штапови, бичеви, корбачи и њихови делови; препарирано перје и производи од перја; вештачко цвеће; производи од људске косе (главе 64-67)

Одељак 13 - Производи од камена, гипса, цемента, азбеста, лискуна или сличних материјала; керамички производи; стакло и производи од стакла (главе 68-70)

Одељак 14 - Природни или култивисани бисери, драго или полудраго камење, племенити метали, метали платирани племенитим металима, и производи од њих; имитације накита; метални новац (глава 71)

Одељак 15 - Прости метали и производи од простих метала (главе 72-83)

Одељак 16 - Машине, апарати и механички уређаји; електротехнички производи; њихови делови; апарати за снимање и репродукцију звука, телевизијски апарати за снимање и репродукцију слике и звука, делови и прибор за те производе (главе 84-85)

Одељак 17 - Возила, ваздухоплови, пловила и пратећа транспортна опрема (главе 86-89)

Одељак 18 - Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати; сатови и часовници; музички инструменти; њихови делови и прибор (главе 90-92)

Одељак 19 - Оружје и муниција; њихови делови и прибор (глава 93)

Одељак 20 - Разни производи (главе 94-96)

Одељак 21 - Предмети уметности, колекција и старина (глава 97)

ДЕО III
KОРЕЛАЦИОНА ТАБЕЛА

ЦT 2022

ЦT 2023

Тарифна ознака

стопа

Тарифна ознака

стопа

0809 30 10 00

20

0809 30 20 00

20

0809 30 30 00

20

0809 30 90 00

20

0809 30 20 00

20

0809 30 80 00

20

1006 10 30 00

3

1006 10 30 00

3

1006 10 90 00

3

1006 10 50 00

3

1006 10 50 00

3

1006 10 90 00

3

1006 10 71 00

3

1006 10 71 00

3

1006 10 90 00

3

1006 10 79 00

3

1006 10 79 00

3

1006 10 90 00

3

1006 20 11 00

3

1006 20 11 00

3

1006 20 19 00

3

1006 20 13 00

3

1006 20 13 00

3

1006 20 19 00

3

1006 20 15 00

3

1006 20 15 00

3

1006 20 19 00

3

1006 20 17 00

3

1006 20 17 00

3

1006 20 19 00

3

1006 20 92 00

3

1006 20 92 00

3

1006 20 99 00

3

1006 20 94 00

3

1006 20 94 00

3

1006 20 99 00

3

1006 20 96 00

3

1006 20 96 00

3

1006 20 99 00

3

1006 20 98 00

3

1006 20 98 00

3

1006 20 99 00

3

1006 30 21 00

3

1006 30 21 00

3

1006 30 29 00

3

1006 30 23 00

3

1006 30 23 00

3

1006 30 29 00

3

1006 30 25 00

3

1006 30 25 00

3

1006 30 29 00

3

1006 30 27 00

3

1006 30 27 00

3

1006 30 29 00

3

1006 30 42 00

3

1006 30 42 00

3

1006 30 49 00

3

1006 30 44 00

3

1006 30 44 00

3

1006 30 49 00

3

1006 30 46 00

3

1006 30 46 00

3

1006 30 49 00

3

1006 30 48 00

3

1006 30 48 00

3

1006 30 49 00

3

1006 30 61 00

3

1006 30 61 00

3

1006 30 69 00

3

1006 30 63 00

3

1006 30 63 00

3

1006 30 69 00

3

1006 30 65 00

3

1006 30 65 00

3

1006 30 69 00

3

1006 30 67 00

3

1006 30 67 00

3

1006 30 69 00

3

1006 30 92 00

3

1006 30 92 00

3

1006 30 99 00

3

1006 30 94 00

3

1006 30 94 00

3

1006 30 99 00

3

1006 30 96 00

3

1006 30 96 00

3

1006 30 99 00

3

1006 30 98 00

3

1006 30 98 00

3

1006 30 99 00

3

2530 90 00 00

1

2530 90 30 00

1

2530 90 40 00

1

2530 90 50 00

1

2530 90 70 00

1

2619 00 90 00

1

2619 00 95 00

1

2619 00 97 00

1

2805 30 20 00

3

2805 30 21 00

3

2805 30 29 00

3

2805 30 30 00

3

2805 30 31 00

3

2805 30 39 00

3

2846 90 10 00

1

2846 90 40 00

1

2846 90 50 00

1

2846 90 20 00

1

2846 90 60 00

1

2846 90 70 00

1

2917 39 95 00

1

2917 39 35 00

1

2917 39 85 00

1

3002 90 90 00

3

3002 49 00 90

3

3002 51 00 00

3

3002 59 00 00

3

4421 20 00 00

10

4421 20 10 00

10

4421 20 90 00

10

7601 10 00 00

3

7601 10 10 00

3

7601 10 90 00

3

7601 20 20 00

3

7601 20 30 00

3

7601 20 40 00

3

8462 29 10 00

10

8462 29 00 00

10

8462 29 90 00

10

8485 80 00 10

5

8485 80 90 10

5

8485 80 00 90

1

8485 80 10 00

1

8485 80 90 90

1

8485 90 10 00

5

8485 90 10 10

5

8485 90 90 00

1

8485 90 10 90

1

8485 90 90 00

1

8504 40 30 10

1

8504 40 95 10

1

8504 40 90 10

1

8504 40 30 90

10

8504 40 95 20

10

8504 40 90 90

15

8504 40 95 90

15

8504 40 55 10

1

8504 40 60 10

1

8504 40 55 90

15

8504 40 60 90

15

8504 40 82 10

1

8504 40 83 10

1

8504 40 82 20

10

8504 40 83 20

10

8504 40 82 90

15

8504 40 83 90

15

8504 40 84 10

1

8504 40 85 10

1

8504 40 84 90

10

8504 40 85 90

10

8504 40 88 10

1

8504 40 86 10

1

8504 40 88 90

15

8504 40 86 90

15

8505 11 00 00

1

8505 11 10 00

1

8505 11 90 00

1

ДЕО IV

ТАБЕЛА 1 – KВОТЕ ЗА УВОЗ ИЗ ЕАЕУ

Тарифна ознака

Земља чланица ЕАЕU

Царинска квота

Преференцијална стопа царине унутар квоте (%)

Стопа царине на количине ван квоте (%)

0406 30 31 00

AМ, KG, KZ

100 тона

0

30

0406 30 39 00

0406 30 90 00

2208 20 18 00

2208 20 19 00

2208 20 28 00

ех 2208 20 66 00

ех 2208 20 69 00

ех 2208 20 88 00

AМ, BY, KG, KZ

50 000 литара чистог (100%) алкохола

0

30

2402 20 10 00

AМ, BY, KG, KZ

2 000 000 хиљада комада

0

15

2402 20 90 00

57.6

min 5,15€ mах 7,57€/1000 ком.

ТАБЕЛА 2 – KВОТЕ ЗА УВОЗ ИЗ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Тарифна ознака

Царинска квота (тона)

Преференцијална стопа царине унутар квоте (%)

Стопа царине на количине ван квоте (%)

0103 92 11 00

200

0

12

0103 92 19 00

9

0206 41 00 00

200

0

6

0206 49 00 00

0301 93 00 00

20

10

18

0402 10 11 00

70

5

9

0402 10 19 00

0402 10 99 00

0402 21 11 00

7

ex 0402 21 18 00

9

ex 0402 21 18 00

7

0403 20 11 00

190

0

6

0403 20 13 00

0403 90 91 00

8

0403 90 93 00

0406 10 30 00

50

0

6

0406 10 50 00

0406 10 80 00

0406 30 10 00

12

0406 30 31 00

0406 30 39 00

0406 30 90 00

0406 90 13 00

18

0406 90 15 00

0406 90 17 00

0406 90 18 00

0406 90 21 00

0406 90 23 00

10,5

0406 90 25 00

18

0406 90 29 00

10,5

0406 90 32 00

0406 90 37 00

15

0406 90 39 00

0406 90 50 00

9

0406 90 61 00

0406 90 63 00

0406 90 69 00

0406 90 73 00

0406 90 74 00

0406 90 75 00

0406 90 76 00

0406 90 78 00

0406 90 79 00

0406 90 81 00

0406 90 82 00

0406 90 84 00

0406 90 86 00

ех 0406 90 89 00

18

ех 0406 90 89 00

9

ех 0406 90 92 00

18

ех 0406 90 92 00

9

0406 90 93 00

0406 90 99 00

0701 90 90 00

165

0

6

0710 21 00 00

20

0

4

1001 99 00 00

300

0

18

ex 1005 10 18 00

270

0

9

1512 19 90 00

60

5

30

ех 1602 10 00 90

150

0

6

1602 41

1602 42

1602 49

1602 50

1701 12 90 00

70

20

20

1701 14 90 00

1701 91 00 00

1701 99 10 00

1701 99 90 00

2009 89 96 00

20

0

8

2204 10

25000 hl

0

30

2204 21

2207 10 00 00

1180

0

12

2401 10 35 00

75

0

10

2401 10 60 00

2401 10 85 00

2401 20 35 00

2401 20 60 00

2401 20 85 00

2401 20 95 00

2401 30 00 00

2402 20 90 00

25

10

57,6 min 5,15 € max 7,57€/1000 ком.

1600

15

ТАБЕЛА 3 – КВОТЕ ЗА УВОЗ ИЗ РЕПУБЛИКЕ ТУРСКЕ

Тарифна ознака

Царинска квота (тона)

Преференцијална стопа царине унутар квоте (%)

Стопа царине на количине ван квоте (%)

0301 11 00 00

1000

0

10

0301 19 00 00

0301 91

30

0301 92

10

0301 94

3

0301 95 00 00

0301 99 11 00

10

0301 99 17 90

0301 99 85 00

3

0302 13 00 00

5

0302 14 00 00

0302 19 00 00

10

0302 21

5

0302 22 00 00

0302 23 00 00

0302 24 00 00

0302 29

0302 31

0302 32

0302 33 10 00

0302 33 90 00

10

0302 34

5

0302 35

0302 36

5

0302 39

0302 41 00 00

0302 42 00 00

0302 43

1

0302 44 00 00

5

0302 45

0302 46 00 00

0302 47 00 00

0302 49

0302 51

0302 52 00 00

0302 53 00 00

0302 54

0302 55 00 00

0302 56 00 00

0302 59

0302 74 00 00

0302 81

0302 82 00 00

0302 83 00 00

0302 84

0302 85

0302 89 21 00

0302 89 29 00

0302 89 31 00

0302 89 39 00

0302 89 40 00

0302 89 50 00

0302 89 60 00

0302 89 90 00

0302 91 00 00

10

0302 92 00 00

5

0302 99 00 00

10

0303 11 00 00

5

0303 12 00 00

0303 13 00 00

0303 14

30

0303 19 00 00

10

0303 23 00 00

0303 24 00 00

0303 25 00 00

0303 26 00 00

5

0303 29 00 00

10

0303 31

5

0303 32 00 00

0303 33 00 00

0303 34 00 00

10

0303 39

0303 41

5

0303 42

0303 43

10

0303 44

5

0303 45 12 00

0303 45 18 00

0303 45 91 00

10

0303 45 99 00

0303 46

5

0303 49

10

0303 51 00 00

5

0303 53

1

0303 54

10

0303 55

0303 56 00 00

0303 57 00 00

0303 59

0303 63

5

0303 64 00 00

0303 65 00 00

0303 66

0303 67 00 00

10

0303 68

10

0303 69

0303 81

5

0303 82 00 00

10

0303 83 00 00

0303 84

5

0303 89

10

0303 91

0303 92 00 00

5

0303 99 00 00

10

0304 31 00 00

0304 32 00 00

0304 33 00 00

0304 39 00 00

0304 41 00 00

0304 42

0304 43 00 00

0304 44

0304 45 00 00

0304 46 00 00

0304 47

0304 48 00 00

0304 49

0304 51 00 00

0304 52 00 00

0304 53 00 00

0304 54 00 00

0304 55 00 00

0304 56

0304 57 00 00

0304 59

0304 61 00 00

0304 62 00 00

0304 63 00 00

0304 69 00 00

0304 71

0304 72 00 00

0304 73 00 00

0304 74

0304 75 00 00

0304 79

0304 81 00 00

0304 82

0304 83

0304 84 00 00

0304 85 00 00

0304 86 00 00

0304 87 00 00

0304 88

0304 89

0304 91 00 00

0304 92 00 00

0304 93

0304 94

0304 95

0304 96

0304 97 00 00

0304 99

0305

0306 11 10 10

0306 11 90 10

0306 11 10 90

5

0306 11 90 90

0306 12 10 10

10

0306 12 90 10

0306 12 10 90

5

0306 12 90 90

0306 14

10

0306 15 00 00

0306 16

0306 17

0306 19

0306 31 00 00

5

0306 32

0306 33

10

0306 34 00 00

0306 35

0306 36

0306 39

0306 91 00 10

0306 91 00 90

5

0306 92 10 10

10

0306 92 10 90

5

0306 92 90 10

10

0306 92 90 90

5

0306 93

10

0306 94 00 00

0306 95

0306 99

0307 11

5

0307 12 00 10

10

0307 12 00 90

5

0307 19 00 10

10

0307 19 00 90

5

0307 21 10 00

0307 21 90 00

10

0307 22 10 10

10

0307 22 10 90

5

0307 22 90 10

10

0307 22 90 91

0307 22 90 99

5

0307 22 95 00

10

0307 29 10 10

10

0307 29 10 90

5

0307 29 90 00

10

0307 31

15

0307 32 10 10

10

0307 32 10 90

15

0307 32 90 10

10

0307 32 90 90

15

0307 39 20 10

10

0307 39 20 90

15

0307 39 80 10

10

0307 39 80 90

15

0307 42

10

0307 43

0307 49

0307 51 00 00

0307 52 00 00

0307 59 00 00

0307 60 00 00

0307 71 00 00

0307 72

0307 79 00 00

0307 81 00 00

0307 82 00 00

0307 83 00 00

0307 84 00 00

0307 87 00 00

0307 88 00 00

0307 91 00 00

0307 92 00 00

0307 99 00 00

0308 11 00 00

0308 12 00 00

0308 19 00 00

0308 21 00 00

0308 22 00 00

0308 29 00 00

0308 30

0308 90

0309

0603

5

0

15

0702 00 00 00

3500

15

30

0703 90 00 00

600

5

15

0706 10 00 00

1000

10

20

0709 30 00 00

500

0

20

0709 60

600

15

20

0709 93 10 00

0709 93 90 00

2000

10

20

0713 20 00 00

400

0

20

0802 22 00 00

1000

0

10

0802 51 00 00

200

0

10

0802 52 00 00

0804 20 90 00

1000

0

10

0805 10 22 00

50000

0

5

0805 10 24 00

0805 10 28 00

0805 10 80 00

10

0805 21

5

0805 22 00 00

0805 29 00 10

0805 29 00 90

10

0805 40 00 00

5

0805 50

0806 10 10 00

750

10

20

0806 20

1000

0

5

0810 10 00 00

500

0

15

ех 0810 90 75 00

1500

0

15

0813 10 00 00

400

0

10

1509

2000

0

5

1517

100

20

30

1604 11 00 00

250

6

15

1604 12

4

10

1604 13

6

15

1604 14

4

10

1604 15

6

15

1604 16 00 00

4

10

1604 17 00 00

6

15

1604 18 00 00

1604 19

1604 20

4

10

1604 31 00 00

1604 32 00 00

1704 10

3000

0

25

1704 90 10 00

15

1704 90 30 00

25

1704 90 51 00

1704 90 55 00

1704 90 61 00

1704 90 65 00

1704 90 71 00

1704 90 75 00

1704 90 81 00

ех 1602 90 99 10

1704 90 99 00

1806 10

2500

0

20

1806 20

10

1806 31 00 00

30

1806 32 10 00

1806 32 90 00

25

ex 1602 90 99 10

1806 90

1902

750

15

30

1905 10 00 00

3500

0

25

1905 20

1905 31

30

1905 32

1905 40

25

1905 90

30

2002

300

10

20

2005 70 00 00

750

0

10

2008 11

400

10

20

2008 19

2008 20

2008 30

2008 40

2008 50

2008 60

2008 70

2008 80

2008 91 00 00

5

10

2008 93

10

20

2008 97

2008 99 11 00

2008 99 19 00

2008 99 21 00

2008 99 23 00

2008 99 24 00

2008 99 28 00

2008 99 31 00

2008 99 34 00

2008 99 36 00

2008 99 37 00

2008 99 38 00

2008 99 40 00

2008 99 41 00

2008 99 43 00

2008 99 48 00

2008 99 49 00

2008 99 51 00

2008 99 63 00

2008 99 67 00

2008 99 72 00

2008 99 78 00

2008 99 91 00

2008 99 99 00

2009 11 11 00

500

0

5

2009 11 19 00

2009 11 91 00

20

2009 11 99 00

2009 12 00 00

2009 19 11 00

5

2009 19 19 00

2009 19 91 00

2009 19 98 00

20

2009 21 00 00

2009 29

2009 31

2009 39

2009 41

2009 49

2009 50

2009 61

2009 69

2009 81

2009 89

2009 90

2102 10 10 00

500

0

15

2102 10 31 00

2102 10 39 00

20

2102 10 90 00

15

2106 90 20 00

250

0

30

2106 90 30 00

2106 90 51 00

2106 90 55 00

2106 90 59 00

2106 90 92 10

25

ex 2404 91 10 00

ex 1601 00 91 90

30

ex 1601 00 99 90

ex 1602 10 00 90

ex 1602 90 99 90

2106 90 92 90

2106 90 98 10

5

2106 90 98 20

30

2106 90 98 90

20

1601 00 91 20

1601 00 99 20

1602 10 00 20

1602 90 99 30

2203 00

10000 hl

15

30

2401 10 60 00

500

0

10

ТАБЕЛА 4 – KВОТЕ ЗА УВОЗ ИЗ УЈЕДИЊЕНОГ КРАЉЕВСТВА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И СЕВЕРНЕ ИРСКЕ

Тарифна ознака

Царинска квота (тона)

Преференцијална стопа царине унутар квоте (%)

Стопа царине на количине ван квоте (%)

0103 92 11 00

27,24

0

12

0103 92 19 00

9

0206 41 00 00

27,24

0

6

0206 49 00 00

0301 93 00 00

2,72

10

18

0402 10 11 00

9,53

5

9

0402 10 19 00

0402 10 99 00

0402 21 11 00

7

ex 0402 21 18 00

9

ex 0402 21 18 00

7

0403 21 11 00

25,88

0

6

0403 20 13 00

0403 90 91 00

8

0403 90 93 00

0406 10 30 00

6,81

0

6

0406 10 50 00

0406 10 80 00

0406 30 10 00

12

0406 30 31 00

0406 30 39 00

0406 30 90 00

0406 90 13 00

18

0406 90 15 00

0406 90 17 00

0406 90 18 00

0406 90 21 00

0406 90 23 00

10,5

0406 90 25 00

18

0406 90 29 00

10,5

0406 90 32 00

0406 90 37 00

15

0406 90 39 00

0406 90 50 00

9

0406 90 61 00

0406 90 63 00

0406 90 69 00

0406 90 73 00

0406 90 74 00

0406 90 75 00

0406 90 76 00

0406 90 78 00

0406 90 79 00

0406 90 81 00

0406 90 82 00

0406 90 84 00

0406 90 86 00

ех 0406 90 89 00

18

ех 0406 90 89 00

9

ех 0406 90 92 00

18

ех 0406 90 92 00

9

0406 90 93 00

0406 90 99 00

0701 90 90 00

22,47

0

6

0710 21 00 00

2,72

0

4

1001 99 00 00

40,86

0

18

ex 1005 10 18 00

36,77

0

9

1512 19 90 00

8,17

5

30

ех 1602 10 00 90

20,43

0

6

1602 41

1602 42

1602 49

1602 50

1701 12 90 00

9,53

20

20

1701 14 90 00

1701 91 00 00

1701 99 10 00

1701 99 90 00

2009 89 96 00

2,72

0

8

2204 10

3405 hl

0

30

2204 21

2207 10 00 00

160,72

0

12

2401 10 35 00

10,22

0

10

2401 10 60 00

2401 10 85 00

2401 20 35 00

2401 20 60 00

2401 20 85 00

2401 20 95 00

2401 30 00 00

2402 20 90 00

3,41

10

57,6 min 5,15 € max 7,57€/1000 ком.

217,92

15

ТАБЕЛА 5 – КВОТЕ ЗА УВОЗ ИЗ ШВАЈЦАРСКЕ КОНФЕДЕРАЦИЈЕ И КНЕЖЕВИНЕ ЛИХЕНШТАЈН

Тарифна ознака

Царинска квота (тона)

Преферeнцијална стопа царине унутар квоте (%)

Стопа царине на количине ван квоте (%)

0406 90 17 00

150

0

30

0406 90 18 00

0406 90 25 00

ех 0406 90 89 00

ех 0406 90 92 00

.