На основу члана 14. став 5. Закона о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Службени гласник РС”, број 49/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о знаку усаглашености

"Службени гласник РС", број 4 од 14. јануара 2022.

Члан 1.

Овом уредбом уређују се облик, изглед, садржај и начин стављања знака усаглашености.

Члан 2.

Пре стављања на тржиште или у употребу, производ који је усаглашен са захтевима техничког прописа означава се одговарајућим знаком усаглашености, ако је то утврђено техничким прописом.

Знакови усаглашености су:

1) Српски знак усаглашености (у даљем тексту: Српски знак);

2) CЕ знак;

3) други знакови усаглашености, у складу са посебним прописима (нпр. „Е” знак хомологације).

Члан 3.

Српски знак је једина ознака којом се потврђује да је производ који се ставља на тржиште или у употребу у Републици Србији, усаглашен са захтевима српског техничког прописа, ако је тим прописом предвиђено њено стављање.

Српски знак представља три велика слова А повезана у облику једнакостраничног троугла (3А), тако да боје три велика слова А морају бити представљене на један од следећих начина:

1) сва три велика слова А црном бојом;

2) сва три велика слова А белом бојом.

Облик, изглед и садржај Српског знака дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Величина Српског знака одређује се према висини „B” знака обавезне усаглашености приказаној у Прилогу 1.

Висина „B” знака може имати само заокружене вредности стандардних бројева према реду величина R10 изражених у милиметрима (mm) према српском стандарду SRPS А.А0.001: Стандардни бројеви – Редови стандардних бројева.

Висина „B” знака износи, по правилу, најмање пет милиметара.

Уз Српски знак се ставља јединствени број именованог тела, из регистра именованих тела за оцењивање усаглашености, као и последње две цифре године издавања исправе о усаглашености, ако је то тело спроводило, односно учествовало у оцењивању усаглашености.

Члан 4.

CЕ знак је једина ознака којом произвођач потврђује да је производ усаглашен са примењивим захтевима хармонизованог законодавства Европске уније којим је прописано стављање тог знака.

CЕ знак састоји се од стилизованог словног знака „CЕ”.

Уз CЕ знак се ставља идентификациони број именованог тела, односно нотификованог тела које је пријављено Европској комисији, ако је то тело спроводило, односно учествовало у оцењивању усаглашености.

Облик, изглед и садржај CЕ знака дат је у Прилогу 2, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 5.

Знак усаглашености ставља произвођач или његов заступник у складу са техничким прописом, после спроведеног оцењивања усаглашености, самостално или по упутствима именованог тела за оцењивање усаглашености које је спровело или учествовало у оцењивању усаглашености.

Изузетно од става 1. овог члана, знак усаглашености може ставити увозник, у случају када је то прописано техничким прописом.

Члан 6.

Знак усаглашености ставља се тако да буде видљив, читљив и неизбрисив.

Стављање знака усаглашености врши се његовим утискивањем на производ, на који је могуће утиснути и трајно сачувати знак усаглашености, а да се при томе не проузрокују оштећења производа.

Знак усаглашености може да се утисне и на плочицу која је стављена на производ и која је предвиђена за ту намену.

Производи који се не могу означити утискивањем знака усаглашености, означавају се отискивањем тог знака бојом која се не може избрисати.

Члан 7.

Знак усаглашености се по правилу ставља на производ на месту које је лако доступно за преглед.

Знак усаглашености који је стављен на производ мора да се сачува у случају даље обраде, односно дораде производа (или делова производа) или када се тај производ уграђује у објекте или постројења.

Ако се знак усаглашености при обради, односно доради производа (или делова производа) мора одстранити, овај знак мора да се пренесе на друго место на производу.

Ако на производ због његове природе није могуће ставити знак усаглашености утискивањем или отискивањем или ако то није могуће учинити на плочици на производу, знак усаглашености се ставља отискивањем на његову амбалажу или на налепницу или привезницу која се ставља на амбалажу производа и то се наводи у документацији која прати производ у складу са техничким прописом (упутство за употребу, гарантни лист или друга документација).

Ако знак усаглашености не може да се стави ни на амбалажу, овај знак се ставља отискивањем на документацији из става 4. овог члана.

Члан 8.

Ако је један производ предмет више техничких прописа којима се прописује стављање знака усаглашености, стављени знак усаглашености означава да је тај производ усаглашен са захтевима свих тих прописа.

Члан 9.

На производ се не може стављати други знак, симбол, натпис или друга ознака чије стављање је забрањено законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености.

Члан 10.

Неодговарајућим означавањем производа сматра се стављање знака, симбола, натписа или друге ознаке чије стављање је забрањено законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености, као и:

1) стављање знака усаглашености на производ на који се не примењује технички пропис;

2) нестављање знака усаглашености на производ за који је обавеза његовог стављања прописана одговарајућим техничким прописом.

Члан 11.

На производ из увоза Српски знак усаглашености ставља се на основу решења надлежног министра којим је признато важење иностране исправе, или на основу извода из регистра признатих иностраних исправа у Републици Србији, као и у случају иностраних исправа које важе у Републици Србији на основу потврђеног међународног споразума, односно у случају издавања домаће исправе на основу одговарајуће иностране исправе, у складу са законом којим се уређују технички захтеви за производе и оцењивање усаглашености и прописом којим се уређује начин спровођења оцењивања усаглашености.

Српски знак усаглашености ставља се на производ из увоза и на основу потврде о усаглашености коју издаје именовано тело за оцењивање усаглашености или на основу извода из евиденције тог тела о издатим потврдама о усаглашености, ако је то прописано техничким прописом.

Члан 12.

На производ који је усаглашен са прописаним захтевима и за који је то прописано техничким прописом, ставља се СЕ знак у складу са овом уредбом.

Члан 13.

Одредбe чл. 4. и 12. ове уредбе примењују се од дана ступања на снагу потврђеног међународног уговора о оцењивању усаглашености и прихватању индустријских производа са Европском унијом (у даљем тексту: АСАА споразум), или ако тај уговор не буде закључен, од дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији.

Знакови усаглашености који су стављени на производе на основу ове уредбе и Уредбе о начину спровођења оцењивања усаглашености, садржају исправе о усаглашености, као и облику, изгледу и садржају знака усаглашености („Службени гласник РС”, бр. 98/09 и 23/17), као и одговарајућих техничких прописа, важе до дана ступања на снагу АСАА споразума, или ако тај уговор не буде закључен, до дана ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији, ако техничким прописом није одређен ранији престанак важења тих знакова усаглашености.

Члан 14.

Одредбе члана 3. ове уредбе престају да важе даном ступања на снагу АСАА споразума, или ако тај уговор не буде закључен, даном ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији.

Одредба члана 5. став 2. ове уредбе престаје да важи даном ступања на снагу уговора о приступању Републике Србије Европској унији.

Члан 15.

Даном почетка примене ове уредбе престаје да важи Правилник о начину стављања знакова усаглашености на производе, као и употреби знакова усаглашености („Службени гласник РС”, број 25/10).

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. маја 2022. године.

05 број 110-106/2022

У Београду, 13. јануара 2022. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

СРПСКИ ЗНАК УСАГЛАШЕНОСТИ

ПРИЛОГ 2.

„CEˮ ЗНАК

CЕ знак усаглашености састоји се од стилизованог словног знака „CЕˮ у следећем облику:

Ако се CЕ знак смањује или увећава, морају се узети у обзир пропорције приказане на овом цртежу.

Различите компоненте CЕ знака морају имати суштински исту висину, која не сме бити мања од 5 mm.