На основу члана 6. став 13. и члана 51. став 1. тачка 2) Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о поступку припреме Нацрта плана развоја Републике Србије

"Службени гласник РС", број 54 од 30. јуна 2023.

Члан 1.

Овом уредбом ближе се прописује поступак припреме Нацрта плана развоја Републике Србије и извештавања о спровођењу Плана развоја Републике Србије.

Члан 2.

За потребе израде Нацрта плана развоја Републике Србије приступа се анализи стања, која обухвата идентификацију постојећих:

1) смерница, циљева и задатака који проистичу из преузетих међународних обавеза, укључујући обавезе преузете у процесу приступања Европској унији, као и циљева одрживог развоја;

2) планова, укључујући просторне планове и планове развоја аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе, по потреби и документа просторног и урбанистичког планирања од значаја за Републику Србију или аутономне покрајине;

3) смерница макроекономских, као и економских и фискалних политика за прве три године важења Плана развоја Републике Србије;

4) процеса планирања, програмирања и коришћења средстава Европске уније и међународне развојне помоћи сходно приоритетима и правилима која се односе на ту помоћ;

5) смерница, циљева и задатака регионалног развоја.

Органи државне управе сачињавају сажетак постојећих докумената из става 1. овог члана из свог делокруга и достављају га органу државне управе надлежном за координацију јавних политика и министарству надлежном за послове европских интеграција.

Члан 3.

Влада образује Управљачко тело за припрему и праћење спровођења Плана развоја Републике Србије (у даљем тексту: Управљачко тело), које управља израдом Нацрта плана развоја Републике Србије, надзире и усмерава рад органа државне управе који се односи на активности за спровођење анализа из члана 4. ове уредбе и израду Извештаја о постојећем стању за израду Плана развоја Републике Србије (у даљем тексту: Извештај о постојећем стању), као и на израду Нацрта плана развоја Републике Србије, одобрава Извештај о постојећем стању и Нацрт плана развоја Републике Србије и прати спровођење Плана развоја.

Чланове Управљачког тела и њихове заменике из става 1. предлаже председник Владе из реда министара и државних секретара, а Управљачким телом председава министар надлежан за послове европских интеграција.

Управљачко тело из става 1. овог члана образује Стручну групу за припрему и праћење спровођења Плана развоја Републике Србије (у даљем тексту: Стручна група) и посебне стручне групе.

Стручну групу чине представници државних органа, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, привреде и организација цивилног друштва, а Стручном групом председава директор органа државне управе надлежног за координацију јавних политика.

Посебна стручна група се образује за одређену тематску област и/или међусекторско питање, на предлог Стручне групе, а чине је представници органа државне управе, аутономне покрајине, јединица локалне самоуправе, акредитованих регионалних развојних агенција, привреде, организација цивилног друштва, удружења и академске заједнице.

Органи државне управе и аутономне покрајине предлажу чланове посебних стручних група из редова својих запослених, на захтев Управљачког тела, чланови из јединица локалних самоуправа предлажу се на основу позива који спроводи Стална конференција градова и општина, члановe из редова привреде предлажe Привредна комора Србије, члановe из редова акредитованих регионалних развојних агенција предлажу орган државне управе надлежан за регионални развој и Развојнa агенцијa Србије, а чланови из редова организација цивилног друштва, удружења и академске заједнице предлажу се на основу јавног позива, који спроводи орган државне управе надлежан за сарадњу са цивилним друштвом и друштвени дијалог.

Председник посебне стручне групе је представник органа државне управе који има претежну надлежност за одређену област, а њен секретар је представник органа државне управе надлежног за координацију јавних политика.

Органи државне управе координирају рад посебних стручних група из свог делокруга, обезбеђују документацију, информације и податке потребне за спровођење анализа из члана 4. ове уредбе и израду Извештаја о постојећем стању и Нацрта плана развоја Републике Србије, а за те потребе могу образовати посебне тимове.

Орган државне управе надлежан за координацију јавних политика пружа стручну и административно˗техничку подршку раду Управљачког тела и Стручне групе, у сарадњи са представницима Кабинета председника Владе, Кабинета председника Републике, Генералног секретаријата Владе, министарства надлежног за финансије, министарства надлежног за европске интеграције и министарства надлежног за сарадњу са цивилним друштвом и друштвени дијалог.

Члан 4.

Анализа стања из члана 2. ове уредбе, обухвата и:

1) анализу међународних економских и друштвених трендова;

2) анализу развојних потенцијала Републике Србије, укључујући аспекте одрживог регионалног развоја и могућности искоришћавања развојних потенцијала у складу са међународним економским и друштвеним трендовима.

Анализу из става 1. овог члана спроводе посебне стручне групе из члана 3. ове уредбе за одређене уже тематске области и/или међусекторско питање за које су образоване.

У току израде анализе из става 1. овог члана спроводе се консултације, а обавештење о почетку спровођења анализе из става 1. овог члана објављује се на порталу е-Консултације и интернет страници органа државне управе надлежног за координацију јавних политика.

Након спроведених консултација, посебне стручне групе разматрају приспеле примедбe, уносе измене и достављају Стручној групи делове радне верзију анализе из става 2. овог члана за које су били задужени, на разматрање и давање сагласности.

Стручна група, по потреби, даје посебним стручним групама, упутства за унапређење анализе из става 4. овог члана и по добијању коначне верзије анализе, даје сагласност и доставља је органу државне управе надлежном за координацију јавних политика.

Члан 5.

На основу сажетака из члана 2. став 2. ове уредбе и коначних верзија анализа из члана 4. став 5. ове уредбе, орган државне управе надлежан за координацију јавних политика израђује Извештај о постојећем стању, који садржи сажетке и налазе спроведених анализа, као и препоруке за даље правце развоја Републике Србије и доставља их Управљачком телу на одобрење.

Након одобравања Управљачког тела, на предлог органа државне управе надлежног за координацију јавних политика, Влада усваја Извештај о постојећем стању.

Извештај о постојећем стању је полазна основа за израду Нацрта плана развоја Републике Србије.

Члан 6.

По усвајању Извештаја о постојећем стању, посебне стручне групе припремају делове Нацрта плана развоја Републике Србије који се односе на области за које су образоване и достављају их Стручној групи на сагласност.

Делови Нацрта плана развоја из става 1. овог члана укључују циљеве одрживог развоја и остале преузете међународне обавезе.

Стручна група, по потреби, упућује посебним стручним групама упутства за унапређење дела Нацрта плана развоја Републике Србије из става 1. овог члана и по давању сагласности, доставља га органу државне управе надлежном за координацију јавних политика.

Члан 7.

Орган државне управе надлежан за координацију јавних политика обједињава делове радне верзије Нацрта плана развоја Републике Србије, које припремају посебне стручне групе и објављује на порталу е-Консултације и својој интернет страници.

Радну верзију Нацрта плана развоја Републике Србије на својим интернет страницама објављују и органи државне управе који су задужени да координирају рада посебних стручних група из свог делокруга.

Консултативним процесом координира орган државне управе надлежан за координацију јавих политика, а консултације спроводе органи државне управе који су задужени за координацију рада посебних стручних група, о чему обавештавају орган државне управе надлежан за координацију јавних политика и достављају одговарајуће извештаје о приспелим примедбама.

Члан 8.

У консултативном процесу омогућава се учешће свих заинтересованих страна из реда грађана, привредних субјеката, удружења грађана и/или других организација цивилног друштва, научно-истраживачких струковних и других организација, као и представника државних органа, локалних власти и осталих учесника у планском систему.

Позиви за консултације и документа који су предмет консултативног процеса и који се припремају у вези са тим процесом се објављују на порталу е-Консултације и интернет страници органа државне управе надлежног за координацију јавних политика и интернет страници сваког органа који спроводи консултације за област коју координира.

Члан 9.

Након спроведених консултација, посебне стручне групе разматрају приспеле примедбe, уносе измене и достављају Стручној групи делове радне верзије Нацрта плана развоја Републике Србије, за коју су били задужени, на разматрање и давање сагласности.

Орган државне управе надлежан за координацију јавних политика, након сагласности Стручне групе, обједињава делове радне верзије Нацрта плана развоја Републике Србије и доставља радну верзију Нацрта плана развоја Републике Србије Управљачком телу на одобрење.

Извештаје о спроведеном консултативном процесу припрема орган државне управе надлежан за координацију јавних политика, у складу са законом.

Члан 10.

Након одобрења Управљачког тела радне верзије Нацрта плана развоја Републике Србије, орган државне управе надлежан за координацију јавних политика је упућује на јавну расправу.

Јавна расправа о Нацрту Плана развоја Републике Србије се спроводи у складу са законом, уз подршку органа државне управе надлежног за сарадњу са цивилним друштвом и друштвени дијалог, органа државне управе задужених да координирају рад посебних стручних група из свог делокруга и Управљачког тела.

Члан 11.

Након спроведене јавне расправе, посебне стручне групе разматрају приспеле примедбe, уносе измене и достављају Стручној групи Нацрт плана развоја Републике Србије на разматрање и давање сагласности.

Орган државне управе надлежан за координацију јавних политика, након сагласности Стручне групе, обједињава делове Нацрта плана развоја Републике Србије и доставља Нацрт плана развоја Републике Србије Управљачком телу на одобрење.

Извештај о спроведеној јавној расправи припрема орган државне управе надлежан за координацију јавних политика, у складу са законом.

Члан 12.

Након одобравања Управљачког тела, Нацрт плана развоја Републике Србије орган државне управе надлежан за координацију јавних политика доставља Влади на одлучивање у складу са Пословником Владе.

Извештај о постојећем стању из члана 5. ове уредбе, доставља се уз Нацрт плана развоја Републике Србије и његов је саставни део.

Нацрт одлуке о ближем садржају Плана развоја Републике Србије припрема се као саставни део Плана развоја Републике Србије и њен Предлог је саставни део Предлога плана развоја Републике Србије.

Члан 13.

По истеку сваке треће календарске године од доношења Плана развоја, орган државне управе надлежан за координацију јавних политика припрема радну верзију Извештаја о учинцима спровођења Плана развоја Републике Србије, који садржи и информације о постигнутим учинцима циљева Плана развоја у односу на циљеве одрживог развоја, у сарадњи са другим надлежним органима државне управе и службама Владе и доставља га Стручној групи на разматрање и сагласност.

По прибављању сагласности из става 1. овог члана, орган надлежан за координацију јавних политика објављује радну верзију Извештаја о учинцима спровођења Плана развоја Републике Србије на порталу е-Консултације и својој интернет страници.

Након спроведених консултација из става 2. овог члана орган надлежан за координацију јавних политика, у сарадњи са другим надлежним органима државне управе и службама Владе, разматра приспеле примедбе и доставља Нацрт извештаја о учинцима спровођења Плана развоја Републике Србије, Управљачком телу на разматрање и сагласност.

По прибављању сагласности из става 3. овог члана, орган надлежан за координацију јавних политика доставља Предлог извештаја о учинцима спровођења Плана развоја Републике Србије, Влади на усвајање, а најкасније у року од шест месеци од сваке треће календарске године од доношења Плана развоја Републике Србије.

Влада подноси Народној скупштини, ради информисања, Извештај из става 3. овог члана, складу са законом.

Члан 14.

Израда новог Плана развоја Републике Србије врши се на начин да се, поред сажетака и анализа из чл. 2. и 4. ове уредбе, у обзир узима и Извештај о учинцима спровођења Плана развоја Републике Србије, у складу са законом.

Важећи План развоја Републике Србије се може мењати и допуњавати у случају да Влада, на основу усвојеног Извештаја о учинцима спровођења Плана развоја Републике Србије, утврди потребу да се спроведе ревизија Плана развоја Републике Србије, као и на основу иницијативе Народне скупштине.

Израда предлога измена и допуна Плана развоја Републике Србије се спроводи према процедури прописаној за његово усвајање.

Члан 15.

Управљачко тело се формира у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.

Стручна група се формира у року од 60 дана од формирања Управљачког тела.

Члан 16.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-5442/2023-2

У Београду, 29. јуна 2023. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.