Zakon

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Влада доноси

 

ЗАКЉУЧАК

"Службени гласник РС", број 16 од 9. фебруара 2015.

 

1. Усваја се Акциони план за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године, који је одштампан уз овај закључак и чини његов саставни део.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

05 број 61-802/2015-1

У Београду, 31. јануара 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

 

АКЦИОНИ ПЛАН

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ

I. УВОД

Влада је усвојила, на седници од 25. октобра 2012. године, Стратегију развоја образовања у Србији до 2020. године (у даљем тексту: Стратегија). Стратегија је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 107/12. Стратегија се бави утврђивањем сврхе, циљева, праваца, инструмената и механизама развоја система образовања у Републици Србији до 2020. године.

Мисија система образовања у Републици Србији Стратегијом је дефинисана тако да систем образовања треба да обезбеди основни темељ живота и развоја сваког појединца, друштва и државе заснованог на знању.

Циљеви дугорочног развоја образовања који су обавезујући за образовни систем у целини и за сваки њен део, Стратегијом су дефинисани као:

1) повећање квалитета процеса и исхода образовања до максимално достижног нивоа – оног који проистиче из научних сазнања о образовању и угледне образовне праксе;

2) повећање обухвата становништва Републике Србије на свим образовним нивоима, од предшколског васпитања и образовања до целоживотног учења;

3) достизање и одржавање релевантности образовања, посебно оног које се потпуно или делимично финансира из јавних извора, тако што ће се структура система образовања усагласити са непосредним и развојним потребама појединаца, економског, социјалног, културног, медијског, истраживачког, образовног, јавног, административног и других система;

4) повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања, односно завршавање образовања у предвиђеном року, са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања.

Поред ових, за сваки део система образовања утврђени су додатни, специфични циљеви њиховог развоја. За достизање утврђених циљева развоја образовања утврђене су конкретне стратешке политике, акције и мере за сваки део система, понаособ. Основно опредељење Стратегије је да околности које постоје у окружењу Републике Србије, посебно у Европској унији, јасно казују да је Републици Србији потребан веома промишљен, организован и квалитетан развој система образовања јер је то један од кључних услова за развој Републике Србије ка друштву заснованом на знању способном да обезбеди добру запосленост становништва. За тако нешто, један од кључних механизама је и добро осмишљен, прецизан и јасно дефинисан, реалистичан, акциони план.

Акционим планом за спровођење Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године (у даљем тексту: Акциони план) конкретизоване су појединачне активности (акције) дефинисане циљевима и приоритетима Стратегије, разрађени начини спровођења, рокови, кључни носиоци и извршиоци, инструменти за праћене и показатељи (индикатори) напретка, као и процедуре извештавања и процене ефеката предвиђених стратешких мера. Овај документ (сви акциони планови) састоји се од акционих планова за примену следећих стратегија развоја образовања, одређених Стратегијом:

1) Стратегије развоја предуниверзитетског образовања и васпитања;

2) Стратегије развоја високог образовања;

3) Прожимајуће стратегије развоја образовања.

Наведени делови Акционог плана насловљени су следећим називима и одговарајућим скраћеницама:

1) Предуниверзитетско образовање ПУ

2) Високо образовање ВО

3) Прожимајући делови у образовању ПД

4) Подсистеми у образовању ВА.

Посебан део Акционог плана чини Финансирање образовања, подељено по нивоима образовања, односно појединим областима, и то:

1) Финансирање предуниверзитетског образовања (ФО-ПУ),

2) Финансирање високог образовања (ФО-ВО),

3) Финансирање ученичког и студентског стандарда (ФО-УСС),

4) Финансирање образовања одраслих (ФО-ОО).

Успешна реализација планираних активности претпоставља активно учешће и координацију министарстава и других учесника који су релевантни и друштвено одговорни за спровођење Стратегије, односно развоја образовања у Републици Србији.

За све утврђене активности надлежно министарство, институције или тела, у оквиру свог делокруга и надлежности, разрадиће детаљне активности неопходне за њихово спровођење, односно донети одговарајуће акте и документа.

Основ за праћење спровођења Стратегије и оцену Акционог плана су индикатори праћења напретка утврђени Акционим планом.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА

Стратегијом је дефинисан, поред осталих циљева, и циљ да издвајање за образовање, достигне 6% бруто домаћег производа до 2020. године. Стратегијом је предвиђено постепено повећање учешћа издвајања за образовање у БДП, као и повећање апсолутног износа средстава:

– 2016. године предвиђено је да се за образовање издвоји 5.2% бруто домаћег производа (од тога 1.05% за високо образовање),

– 2018. године предвиђено је да се за образовање издвоји 5.6% бруто домаћег производа (од тога 1.15% за високо образовање),

– 2020. године предвиђено је да се за образовање издвоји 6.0% бруто домаћег производа (од тога 1.20% за високо образовање).

Међутим, имајући у виду економску ситуацију у којој се наше друштво налази, извесно је да ће се пораст издвајања за образовање усклађивати са реалним буџетским могућностима. Да би наша земља постала део европског образовног простора неопходно је наћи модалитете увећаног улагања у образовање из буџета као и из других извора финансирања. Улагање у образовање није трошак, већ улагање у будућност јер је повећан ниво образовања у јакој корелацији са економском растом у свакој земљи.

Поред буџетских средстава за развој образовања, предвиђена су и средства из следећих извора:

– СБ – Светска банка,

– ЕУ – Европска унија,

– ЕК – Европска комисија,

– ИПА – Инструмент за предприступну помоћ Европске уније,

– ЕИБ – Европска инвестициона банка,

– ЦЕБ – Банка за развој Савета Европе,

– кредити и донације из других извора;

Акционим планом нису утврђени номинални износи средстава за спровођење дефинисаних активности, већ се претпоставља да ће бити коришћен што већи извор финансирања.

За активности чија се реализација, у потпуности или делом, планира у току 2015. године, односно које представљају наставак активности на непосредном спровођењу Стратегије у 2015. години обезбеђена су средства у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину у износу од 10.951.898.000,00 динара на разделу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, главе 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 и 24.7. Додатна средства обезбедиће се из других извора.

РЕАЛИЗАЦИЈА И НАЧИН ПРАЋЕЊА

Реализацију спровођења Акционог плана прати посебна радна група на нивоу Министарства просвете, науке и технолошког развоја коју именује министар. Радном групом руководи један од државних секретара или помоћника министра кога министар овласти.

За праћење напретка у реализацији Акционог плана користиће се посебна електронска база Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

О напретку у реализацији Акционог плана подноси се годишњи извештај.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ

новембар 2012 – децембар 2014.

Од доношења Стратегије у новембру 2012. године до септембра 2014. године реализоване су бројне активности обухваћене Стратегијом:

– донет Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

– донет Закон о предшколском васпитању и образовању

– донет Закон о основном образовању и васпитању

– донет је Закон о средњем образовању и васпитању

– донет Закон о образовању одраслих

– донет Закон о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду

– донет Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању

– припремљен нацрт Закон о студентском организовању који је прошао кроз јавну расправу

– усвојени Стандарди квалитета рада предшколских установа

– усвојени Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа

– усвојени Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

– усвојени Стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средње школе

– усвојени Стандарди квалитета уџбеника

– усвојени општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих

– усвојени Стандарди компетенција директора установа образовања и васпитања

– донет Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу

– донет Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања

– донет Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних и специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа

– донет Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

– донет Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих

– донет Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава, степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за остваривање НПП ООО

– унапређено Стручно упутство за спровођење завршног испита

– припремљен предлог концепта завршних испита у средњем образовању (општа, стручна и уметничка матура, односно завршни испит у трогодишњем средњем стручном образовању)

– сачињен Национални извештај о високом образовању за Министарску конференцију 2015. године.

II. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СВИХ АКЦИЈА

ознака

Назив акције

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

1

ПУ-ПШ01

Усаглашавање законске регулативе друштвене бриге и предшколског васпитања са СРОС

2

ПУ-ПШ02

Увођење бар полудневног предшколског програма y трајању од једне школске године за сву децу између три и 5,5 година

3

ПУ-ПШ03

Дефинисање и усвајање стандарда квалитета

4

ПУ-ПШ04

Израда и усвајање основа програма предшколског васпитања

5

ПУ-ПШ05

Формирање тела за акредитацију предшколских установа и програма

6

ПУ-ПШ06

Aкредитација предшколских установа и програма

7

ПУ-ПШ07

Повећање обухвата деце од три до пет и по година и већа правичност у обухвату

8

ПУ-ПШ08

Стварање локалног система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

9

ПУ-ОШ01

Усаглашавање законских и подзаконских аката у области основног образовања са СРОС

10

ПУ-ОШ02

Примена стандарда образовања и њихово усавршавање

11

ПУ-ОШ03

Оптимизација мреже основних школа

12

ПУ-ОШ04

Смањење стопе осипања ученика у току основног образовања

13

ПУ-ОШ05

Вредновање образовних постигнућа ученика

14

ПУ-ОШ06

Јачање васпитне функције основне школе

15

ПУ-ОШ07

Анализа искуства и усавршавање завршног испита у основној школи

16

ПУ-ОШ08

Успостављање јединственог система награда и награђивања ученика због добрих образовних постигнућа на нивоу Републике Србије

СРЕДЊЕ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

17

ПУ-СО01

Усаглашавање законских и подзаконских аката са Стратегијом у области средњег општег и уметничког образовања

18

ПУ-СО02

Дорада постојећих образовних стандарда и примена

19

ПУ-СО03

Оптимизација мреже средњих школа

20

ПУ-СО04

Вредновање образовних постигнућа ученика

21

ПУ-СО05

Развој система завршног испита у средњем образовању: опште, уметничке и стручне матуре

22

ПУ-СО06

Увођење специфичних система вредновања у уметничком образовању

23

ПУ-СО07

Јачање васпитне функције средњих школа

24

ПУ-СО08

Успостављање јединственог система награда и награђивања ученика средњих школа због добрих образовних постигнућа на нивоу Републике Србије (у организацији МПНТР)

25

ПУ-СО09

Успостављање јединственог јавног система фондова и фондација за подстицање обдарених и талентованих

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

26

ПУ-СТ01

Стандардизација испита за стицање квалификације

27

ПУ-СТ02

Увођење мајсторског образовања

28

ПУ-СТ03

Развој програма образовања на основу стандарда квалификација

29

ПУ-СТ04

Флексибилна организација наставе

30

ПУ-СТ05

Усклађивање мреже стручних школа и понуда образовних програма (профила) са потребама привреде

31

ПУ-СТ06

Смањење стопе раног напуштања образовања

32

ПУ-СТ07

Укључивање послодаваца у процес програмирања, развоја и реализације ССО

33

ПУ-СТ08

Успостављање система праћења и вредновања стручног образовања

34

ПУ-СТ09

Дефинисање јасне поделе одговорности, улога и задатака свих носилаца управљања у ССО

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ

35

ВО-ЗД01

Развој система уписа на основне студије на основу положене матуре

36

ВО-ЗД02

Увођење алтернативних путева уласка у високо образовање

37

ВО-ЗД03

Приступ другом степену високог образовања

38

ВО-ЗД04

Увођење студија уз рад („part time” студије)

39

ВО-ЗД05

Осигурање доступности на сва три нивоа студија студентима из осетљивих група

40

ВО-ЗД06

Развој програма за повећање обухвата у приоритетним областима

41

ВО-ЗД07

Смањење стопе напуштања високог образовања

42

ВО-ЗД08

Јачање јавне одговорности ВШУ за квалитет високог образовања

43

ВО-ЗД09

Увођење индикатора квалитета у ВО

44

ВО-ЗД10

Унапређење система акредитације

45

ВО-ЗД11

Унапређење система осигурања квалитета-формирање националне акредитационе агенције

46

ВО-ЗД12

Увођење анализе образовне успешности

47

ВО-ЗД13

Програм унапређења ефикасности

48

ВО-ЗД14

Дефинисање језгра струка (корпус обавезних знања и компетенција)

49

ВО-ЗД15

Унапређење учешћа студената у подизању квалитета наставног процеса

50

ВО-ЗД16

Успостављање система стручне праксе

51

ВО-ЗД17

Унапређење критеријума и процедура за избор и напредовање наставног особља

52

ВО-ЗД18

Развој подршке наставном особљу за наставни стручни и научни рад

53

ВО-ЗД19

Усклађивање броја наставника по областима

54

ВО-ЗД20

Увођење интерсекторског ангажовања наставника

55

ВО-ЗД21

Унапређење имплементације концепта „студент у центру учења”

56

ВО-ЗД22

Усаглашавање исхода учења и оптерећења студената (ЕСПБ)

57

ВО-ЗД23

Унапређења у примени нових метода учења, информационих технологија и е-учења

58

ВО-ЗД24

Унапређење сарадње са послодавцима и привредом

59

ВО-ЗД25

Унапређење истраживачке компоненте високог образовања

60

ВО-ЗД26

Јачање иновативног потенцијала и повећање иновативних исхода

61

ВО-ЗД27

Јачање предузетничке компоненте високог образовања

62

ВО-ЗД28

Унапређење међународне отворености система високог образовања

63

ВО-ЗД29

Успостављање интернационалне мобилности наставника, студената и истраживача

64

ВО-ЗД30

Интернационализација студијских програма

65

ВО-ЗД31

Јачање стратешког партнерства са иностраним ВШУ

66

ВО-ЗД32

Анализа и реформисање мреже ВШУ по областима и нивоима студија и функционално повезивање истраживачког система

67

ВО-ЗД33

Унапређење структурне, функционалне и управљачке интеграције ВШУ

68

ВО-ЗД34

Развој интер и интра универзитетских мрежа

69

ВО-ЗД35

Модернизација управљања и пословне администрације

70

ВО-ЗД36

Усавршавање информационих система ВШУ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

71

ВО-СС01

Реформа организационе структуре установа струковног образовања

72

ВО-СС02

Јачање улоге конференције академија струковних студија

73

ВО-СС03

Увођење истраживања у струковне студије

74

ВО-СС04

Прилагођавање уписне политике у области струковних студија

75

ВО-СС05

Унапређење очекиваних исхода струковних студија

76

ВО-СС06

Унапређење компетенција наставног кадра на струковним судијама

77

ВО-СС07

Јачање сарадње ВШУ у области струковних студија са привредом

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОСНОВНЕ И МАСТЕР)

78

ВО-АС01

Осавремењивање студијских програма у складу са потребама тржишта рада и са степеном достигнутог научног и технолошког развоја у свету

79

ВО-АС02

Редефинисање кључних компетенција за основне академске студије (ОАС)

80

ВО-АС03

Редефинисање кључних компетенција за мастер академске студије (МАС)

81

ВО-АС04

Подстицање развоја и понуде квалитетних студијских програма

82

ВО-АС05

Увођење рангирања студијских програма

83

ВО-АС06

Унапређење методологије и технологије наставе

84

ВО-АС07

Припрема бруцоша за наставу у високом образовању

85

ВО-АС08

Развијање интереса потенцијалних студената за студирање на ОАС

86

ВО-АС09

Увођењеи могућности примене модула на мастер студијама

87

ВО-АС10

Увођење кратких програма (кратки циклус)

88

ВО-АС11

Организација студија на пољу уметности

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

89

ВО-ДС01

Укључивање студената докторских студија у научноистраживачке пројекте

90

ВО-ДС02

Јачање истраживачких капацитета и изврсности

91

ВО-ДС03

Успостављање сарадње с привредним, пословним и јавним сектором

92

ВО-ДС04

Унапређење система провере квалитета докторских студија

93

ВО-ДС05

Развој и организација „докторских школа”

94

ВО-ДС06

Унапређење докторских студија у пољу уметности

95

ВО-ДС07

Увођење постдокторског усавршавања

ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА

96

ПД-ОН01

Развој студијских програма за иницијално образовања наставника

97

ПД-ОН02

Развој дела информационог система неопходног за квалитетније образовање наставника

98

ПД-ОН03

Анализа и реорганизација система стручне потпоре наставницима

99

ПД-ОН04

Унапређивање система усавршавања наставника

100

ПД-ОН05

Разрада свих компоненти трајног професионалног развоја и професионалног напредовања наставника

101

ПД-ОН06

Обављање истраживања у методикама струка у свим наставним дисциплинама за које се школују наставници

102

ПД-ОН07

Стицање иницијалних дидактичко-методичко-педагошких компетенција (ДМП) нaставника у високом образовању

103

ПД-ОН08

Оспособљавање наставника за примену нових метода учења, информационих технологија и е-учења у настави

104

ПД-ОН09

Унапређење критеријума и процедура за избор и напредовање наставног особља у високом академском и струковном образовању

105

ПД-ОН10

Формирање базе свих докторских дисертација и свих реферата за изборе и реизборе наставника у ВШУ

106

ПД-ОН11

Развој програма образовања наставника, укључујући и помоћне наставнике, инструкторе, водитеље, тренере, за образовање одраслих

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

107

ПД-ОО01

Успостављање мреже јавно признатих организатора активности (ЈПОА) образовања одраслих.

108

ПД-ОО02

Унапређење функционализације основног образовања одраслих

109

ПД-ОО03

Развијање програма образовања и стручне обуке одраслих на радном месту (workplace learning);

110

ПД-ОО04

Увођење кратких курсева обуке стицања потребних знања и вештина, са ЕСПБ

111

ПД-ОО05

Увођење система вредновања квалитета институција за формално и неформално образовање одраслих на свим нивоима;

112

ПД-ОО06

Увођење електронског учења у образовање одраслих

113

ПД-ОО07

Оснивање „универзитета” за треће доба

ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА – ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ

114

ФО-ПУ01

Усвајање буџета са предвиђеним финансијским оквирима на макро, мезо и микро нивоу

115

ФО-ПУ02

Успостављање целовитог информационог система

116

ФО-ПУ03

Унапређење стручног и финансијског надзора

117

ФО-ПУ04

Развијање модела финансирања per capita

118

ФО-ПУ05

Утврђивање нивоа средстава за текуће расходе (уз поштовање четири критеријума из Стратегије), капиталне издатке и развој образовања по свакој образовној институцији

119

ФО-ПУ06

Развој и утврђивање формула модела, и то: на централном нивоу, за расподелу између централног и локалног нивоа, и на локалном нивоу

120

ФО-ПУ07

Дефинисање изузетака од новог модела финансирања по броју ученика ─ сагледавање који програми би се нашли на удару приликом примене новог модела финансирања

121

ФО-ПУ08

Финансијска подршка усавршавању система професионалног напредовања наставника

122

ФО-ПУ09

Финансијска подршка оптимизацијама мрежа предшколских установа, основних и средњих школа према броју уписаних ученика

123

ФО-ПУ10

Дефинисање финансијске помоћи Републике Србије неразвијеним општинама у циљу остваривања функција предшколског васпитања од значаја за Републику Србију

124

ФО-ПУ11

Усвајање закона о финансирању предуниверзитетског образовања на основу новог модела финансирања и одговарајућег подзаконског акта

125

ФО-ПУ12

Стварање финансијске подршке за медијску акција за олакшање имплементације

ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА – УНИВЕРЗИТЕТСКО ОБРАЗОВАЊЕ

126

ФО-ВО01

Усвајање буџета – са предвиђеним финансијским оквирима на макро, мезо и микро нивоу

127

ФО-ВО02

Успостављање целовитог информационог система

128

ФО-ВО03

Унапређење стручног и финансијског надзора

129

ФО-ВО04

Утврђивање потреба за појединим струкама

130

ФО-ВО05

Доношење измена и допуна постојеће уредбе о финансирању високог образовања ─ усаглашавање са „болоњским” системом студија

131

ФО-ВО06

Утврђивање износа трошкова студирања по појединим областима и високошколским установама

132

ФО-ВО07

Утврђивање критеријума за рангирање студената ─ прецизирање начина утврђивања социјалног статуса студента ─ припрема увођења новог модела финансирања

133

ФО-ВО08

Пробна симулација новог модела финансирања ─ разматрање финансијског ефекта увођења три категорије студената ─ плаћање удела у школарини по линеарној скали

134

ФО-ВО09

Анализа могућности и ефеката увођења субвенционисаних кредита за студирање

135

ФО-ВО10

Развој модела финансирања докторских студија у складу са принципима из Стратегије – припремна акција

136

ФО-ВО11

Оптимизација мреже високошколских институција

137

ФО-ВО12

Усклађивање услова акредитације и стандарда квалитета са методологијом обрачуна цене образовања у складу са тачком 12. Стратегије – припремна акција

138

ФО-ВО13

Унапређење модела финансирања високог образовања са елементима научноистраживачке делатности и осталих потреба у складу са тачком 13. Стратегије – припремна акција

139

ФО-ВО14

Развити модел финансирања и у модел финансирања уградити индикаторе којимa се мери квалитет образовног процеса

140

ФО-ВО15

Утврђивање критеријума и одређивање студијских програма од општег значаја који се не финансирају применом општег модела

141

ФО-ВО16

Усвајање новог Закона о високом образовању са предвиђеним оквирним начином финансирања

142

ФО-ВО17

Доношење подзаконских аката о детаљима начина финансирања према тачкама 1–13. Стратегије уз усклађивање са постојећим могућностима алокације средстава у буџету

143

ФО-ВО18

Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације

ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА – УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

144

ФО-УСС01

Алокација средстава - одређивање одговарајућих износа уз примену принципа расподеле

145

ФО-УСС02

Аналогно финансирању високог образовања, у складу са могућностима буџета, применити нови модел финансирања високог образовања са процентуалном партиципацијом

146

ФО-УСС03

Истраживање могућности и путева успостављања јавног и приватног партнерства (од предшколског до високог образовања) за намене подизања ученичког и студентског стандарда

147

ФО-УСС04

Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације.

ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА – ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

148

ФО-ОО01

Алокација финансијских средстава у складу са могућностима буџета (републичког, покрајинског, јединице локалне самоуправе)

149

ФО-ОО02

Аналогно моделу финансирања високог образовања, у складу са могућностима буџета, применити нови модел финансирања високог образовања уз право на субвенционисане кредите за студирање

150

ФО-ОО03

Предлог нових мера пореских подстицаја како за правна, тако и за физичка лица

151

ФО-ОО04

Усмеравање средстава из приватних извора и међународних пројеката у овај вид образовања, као и формирање јавног и приватног партнерства

152

ФО-ОО05

Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације.

ПОДСИСТЕМИ У ОБРАЗОВАЊУ

153

ВA-НМ

Развој образовања националних мањина кроз наставу на језицима националних мањина и учење језика националних мањина у складу са законом

154

ВA-СО

Методологија прикупљања и обраде података у образовању

155

ВA-ИО

Развој инклузивног образовања

156

ВA-НОК

Развој националног оквира квалификација

157

ВA-E+

Учешће у програму Еразмус+ за сарадњу у области образовања, младих и спорта

III. АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ НИВОЕ И ОБЛАСТИ

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ПУ-ПШ01

Усаглашавање законске регулативе друштвене бриге и предшколског васпитања са СРОС

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Сарадња са свим релевантним актерима;

– Ревидирани и хармонизовани законски и подзаконски прописи о друштвеној бризи о деци и о предшколском васпитању који ће омогућити примену стратешких мера из СРОС;

– Број и листа нових законских и подзаконских аката који су усаглашени са СРОС;

Фебруар 2015.

Јун 2016.

МПНТР

ПУ-ПШ02

Увођење бар полудневног предшколског програма y трајању од једне школске године за сву децу између три и пет и по година

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Студија изводљивости;

– Утврђивање потребних капацитета;

– Повећање обухвата деце предшколским квалитетним васпитањем;

– Већа праведност обухвата;

– Рана подршка развоју све деце, посебно деце из осетљивих друштвених група;

– Број нових васпитних група и број новообухваћене деце по локалним самоуправама у свакој години;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ПУ-ПШ03

Дефинисање и усвајање стандарда квалитета

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Развијање и усвајање стандарда квалитета;

– Дефинисање скупа индикатора квалитета;

– Дефинисани, усвојени и примењени стандарди квалитета;

– Дефинисан скуп индикатора и коришћење за контролу квалитета у предшколском васпитању;

– Листа дефинисаних и усвојених стандарда;

– Листа индикатора;

Фебруар 2015.

Децембар 2016.

МПНТР, НПС, МЗ, ЗУОВ, ЗВКОВ

ПУ-ПШ04

Израда и усвајање основа програма предшколског васпитања

– Израда програмског документа;

– Урађене и усвојене Основе програма за предшколско васпитање;

– Израда пројекта за основе програма;

– Завршетак програмског документа Основе програма;

Фебруар 2015.

Септембар 2015.

МПНТР, ЗУОВ, НПС

ПУ-ПШ05

Формирање тела за акредитацију предшколских установа и програма

– Анализа различитих модела организовања тела (агенције, комисије);

– Анализа различитих модела акредитације;

– Оснивање одговоарајућег тела (агенције, комисије);

– Формирано тело (агенција,комисија) за акредитацију предшколских установа и програма;

– Дефинисана процедура акредитације;
– Започет процес акредитације на основу националних стандарда (акција ПУ-ПШ03);

– Праћење процеса формирања агенције/комисије за акредитацију;

– Извештаји о могућим моделима акредитације;

Фебруар 2015.

Јун 2015.

МПНТР, НПС

ПУ-ПШ06

Aкредитација предшколских установа и програма

– Праћење примене стандарда за акредитацију;

– Развијање поступка акредитације;

– Установљен процес акредитације јавних и приватних прешколских установа и програма;

– Почетак процеса акредитације;

– Број захтева за акредитацију;

– Број издатих акредитација;

Новембар 2015.

Децембар 2020.

НПС, КАПУП

ПУ-ПШ07

Повећање обухвата деце од три до пет и по година и већа правичност у обухвату

– Прикупљање и анализа података о обухвату;

– Израда студија о обухвату;

– Проширивање капацитета за обухват деце;

– Повећање обухвата деце предшколским васпитањем;

– Већа правичност тог обухвата исказана је бројем деце по општинама и по броју обухваћене деце из осетљивих друштвених група;

– Број изграђених објеката и број адаптираних објеката;

– Повећање броја деце обухваћене предшколским васпитањем у свакој локалној самоуправи, посебно број деце из осетљивих група;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ЛС

ПУ-ПШ08

Стварање локалног система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: ДБПВО)

– Усаглашавање законске регулативе и њена примена;

– Доношења одлука локалних самоуправа;
– Развијање програма обуке локалних самоуправа за успостављање система ДБПВО;

– Израда анализе различитих модела интегрисане бриге о деци;

– Успостављен систем ДБПВО усклађен са потребама локалног становништва, уз уважавање стандарда квалитета;

– Број локалних самоуправа у којима је успостављен систем ДБПВО;

Март 2015.

Мај 2016.

МПНТР, MРЗСП, МДУЛС

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ПУ-ОШ01

Усаглашавање законских и подзаконских аката у области основног образовања са СРОС

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Усклађени законски и подзаконски прописи са основним поставкама СРОС;

– Број законских и подзаконских аката који су усклађени са Стратегијом;
– Степен усклађености;

Март 2015.

Јун 2016.

МПНТР

ПУ-ОШ02

Примена стандарда образовања и њихово усавршавање

– Анализа и унапређивање стандарда;

– Унапређивање примене стандарда у школи;

– Развијање обука/програма за примену стандарда;

– Развијање обука/програма за оцењивање ученика на основу стандарда;

– Усавршени сви наведени стандарди;
– Масовна примена стандарда у школи;

– Број ревидираних стандарда;
– Број школа у којима се стандарди примењују;

– Број наставника обухваћен обуком;

Фебруар 2015.

Јун 2016.

МПНТР, НПС,
ЗУОВ, ЗВКОВ

ПУ-ОШ03

Оптимизација мреже основних школа

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Израда анализе о потребама локалних самоуправа;

– Утврђивање критеријума за израду мреже основних школа;

– Мрежа школа у Републици Србији усклађена са реалном ситуацијом и која задовољава образовне потребе становништва локалних самоуправа;

– Број локалних самоуправа које су усвојиле акт о оптимализацији мреже на својој територији;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР, локалне самоуправе

ПУ-ОШ04

Смањење стопе осипања ученика у току основног образовања

– Израда методологије праћења и мерења раног напуштања система образовања;

– Праћење и мерење стопе раног напуштања основне школе;

– Израда програма подршке за осетљиве групе;
– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Јавно доступни извештаји о напуштању основне школе;

– Утврђени фактори осипања ученика по категоријама ученика за сваку општину;

– Смањен број деце која не завршавају основну школу;
– Већа правичност у обухвату деце основним образовањем;

– Број урађених анализа и извештаја;

– Број општина за које су утврђени фактори осипања;

– Проценат ученика који не завршавају основну школу;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НПС

ПУ-ОШ05

Вредновање образовних постигнућа ученика

– Организовање и спровођење квалитетних система вредновања (националних и интернационалних);

– Развијање нових инструмената за вредновање;

– Развијање програма обуке наставника за процену постигнућа ученика;

– Сваке године ажурирана сазнања о образовним постигнућима ученика као основе за унапређивања образовања;

– Доношење одлука на основу резултата;

– Број и врста вредновања образовних постигнућа ученика;
– Резултати о образовним постигнућима ученика;

– Број програма за унапређење компетенција наставника;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ЗВКОВ

ПУ-ОШ06

Јачање васпитне функције основне школе

– Дефинисање модела ваннаставних и ваншколских активности;

– Успостављање и подршка развоју сарадње школе и локалне заједнице, културних институција, спортских организација, удружења и др.
– Развијање и подршка примени свих облика образовних активности које јачају васпитну улогу (школа у природи и рекреативна настава, летње школе и истраживачки кампови...);

– Дефинисање више различитих модела рада школе;

– Дефинисан велики број значајних мера за јачање васпитне и других функција школе;

– Већи квалитет образовања;

– Повећана васпитна функција школе;

– Примери добре праксе;

– Припремљени модели рада;
– Развијен систем подршке, праћења и вредновања свих облика образовних активности који јачају васпитну улогу школе;

Март 2015.

Март 2019.

МПНТР, ЗВКОВ, ЗУОВ

ПУ-ОШ07

Анализа искуства и усавршавање завршног испита у основној школи

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Редовни извештаји о анализи резултата завршног испита са препорукама за унапређивање рада основних школа;
– Унапређивање Стручног упутства за спровођење завршног испита;

– Дорађен јединствени систем полагања завршног испита, редовне анализе резултата завршног испита као система за евалуацију квалитета рада основне школе и коришћење тих резултата у образовној политици;

– Годишњи извештај ЗВКОВ о резултатима завршног испита и укупним постигнућима ученика;
– Број и квалитет конструисаних инструмената;

– Број и квалитет обављених тестирања, квалитет анализа, промена образовне праксе;
– Степен коришћења резултата у образовној политици;

Фебруар 2015.

Октобар 2016.

МПНТР, НПС, ЗВКОВ

ПУ-ОШ08

Успостављање јединственог система награда и награђивања ученика због добрих образовних постигнућа на нивоу Републике Србије

– Стручне анализе;

– Доношење законских мере и подзаконских мере;
– Израда инструмената за оцењивање знања ученика;

– Усавршени системи за оцењивање знања ученика који фаворизују квалитет знања;
– Развој изврсности у образовању;
– Редовно ажурирана сазнања о образовним постигнућима ученика кроз организовање такмичења и награђивање најбољих као основе за унапређивања образовања;

– Број и врста вредновања образовних постигнућа ученика, зависно од природе предмета;
– Број квалитетних инструмената за оцењивање знања ученика;
– Степен успостављања целовитог система на нивоу Републике Србије;

– Број ученика укључених у такмичења и смотре;

фебруар 2015.

Октобар 2017.

МПНТР, СД

СРЕДЊЕ ОПШТЕ И УМЕТНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни
носиоци акције и партнери

ПУ-СО01

Усаглашавање законских и подзаконских аката са Стратегијом у области средњег општег и уметничког образовања

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Квалитетнија настава и учење;

– Остваривање васпитне и социјализацијске функције школе
– Побољшање постигнућа ученика

– Усвојеност закона/измена закона и подзаконских аката

Фебруар 2015.

Јун 2016.

МПНТР

ПУ-СО02

Дорада постојећих образовних стандарда и примена

– Израда базе задатака за национална тестирања образовних стандарда;

– Измена наставних планова и програма како би били исходно оријентисани и усмерени на остваривање стандарда;

– Организација националних тестирања и анализа резултата;
– Дорада образовних стандарда на основу анализа;

– Обука саветника за подршку имплементација образовних стандарда
– Формирање листе саветника – спољних сарадника у складу са регионалним потребама, обука и успостављање система саветодавног рада;

– Квалитетније и ефикасније образовање (стандарди су инструменти за те намене);

– Број наставних предмета и задатака по стандарду у бази;
– % образовних стандарда проверених на националним тестирањима;
– % образовних стандарда који су дорађени на основу анализа тестирања образовних стандарда;

– Број измењених наставних планова и програма;
– План и програм обуке саветника и % саветника који је обучен за подршку;
– Број саветника – спољних сарадника;
– Побољшање успеха на завршним испитима;

Фебруар 2015.

Октобар 2017.

МПНТР,

НПС, ЗУОВ,

ЗВКОВ

ПУ-СО03

Оптимизација мреже средњих школа

– Утврђивање критеријума за израду мреже средњих школа;

– Израда критеријума за мрежу уметничких школа уз складу са начелом доступности, демографским стањем, потребама друштва, итд;

– Одлука о постепеној промени мреже средњих школа у складу са СРОС;
– Израда програма трансформације појединих средњих стручних школа у гимназије;

– Урађенa новa мрежa средњих школа у Републици Србији усаглашена са демографским стањем, са потребама друштва за појединим профилима и са решењима из Стратегије (повећање обухвата општим образовањем итд);

– Донети критеријуми за мрежу средњих школа;

– Усвојена нова мрежа средњих школа;
– % реализованог плана;

Фебруар 2015.

Септембар 2018.

МПНТР

ПУ-СО04

Вредновање образовних постигнућа ученика

– Конструисање инструмената за тестирање и рецензије постојећих;

– Анализа резултата;
– Анализа коришћења резултата у променама образовне политике;
– Успостављање процедуре за осигурање квалитета инструмената за тестирање и квалитет анализа;

– Процена квалитета образовања заснована на резултатима вредновања;
– Успостављен систем доношење одлука на основу доказа (резултата анализа и истраживања);

– Број и квалитет конструисаних инструмената;
– Број и квалитет обављених тестирања;
– Број и квалитет анализа;
– Број одлука донетих на основу резултата вредновања постигнућа ученика;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ЗВКОВ

ПУ-СО05

Развој система завршног испита у средњем образовању: опште, уметничке и стручне матуре

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;
– Развијање модела завршног испита;
– Успостављање везе са високом образовањем у процесу припреме и реализације матуре;

– Развијање система праћења квалитета матуре;
– Израда мапе увођења матуре и примене резултата;

– Успостављен јединствен систем полагања свих врста завршног испита и почетак примене тог система

– Број и квалитет конструисаних инструмената;

– Број и квалитет обављених тестирања, квалитет анализа, промена образовне праксе;

– Број рецензија;

Фебруар 2015.

Јун 2019.

МПНТР, ЗВКОВ

ПУ-СО06

Увођење специфичних система вредновања у уметничком образовању

– Дефинисање специфичних система вредновања у различитим доменима уметничког образовања и васпитања;
– Успостављање система праћења и вредновања предложених мера;

– Дефинисани целовити специфични системи вредновања у појединим областима уметничког образовања и васпитања и то како за опште уметничко образовање тако и за специфично образовање уметника (од основног до високог образовања);

– Број и квалитет специфичних мера;
– Број и квалитет обављених анализа;
– Промена образовне праксе;

Фебруар 2015.

Септембар 2017.

МПНТР, НПС

ПУ-СО07

Јачање васпитне функције срењих школа

– Развијање програма ваннаставних, ваншколских и слободних активности;
– Развијање обука школа за нове програме са васпитном функцијом;
– Развијање обука школа за видове сарадње са локалном заједницом и другима;

– Праћење примера добре праксе школа у којима је изражена васпитна функција;

– Појачавање васпитне и социјализацијске функције школе;
– Превенција социјалних девијација (наркоманија, насиље итд);

– Усвојене законодавне мере о јачању васпитне функције школе и дефинисани финасијски механизми за њихову примену;
– % ученика обухваћених ваннаставним и слободним активностима;

– % смањења раног напуштања школе;
– % смањења изречених васпитно-дисциплинских мера;

– Број припремљених и реализованих обука;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НПС, ЗУОВ

ПУ-СО08

Успостављање јединственог система награда и награђивања ученика средњих школа због добрих образовних постигнућа на нивоу Републике Србије (у организацији МПНТР)

– Анализа постојећег система такмичења и смотри;
– Развијање инструмената за процену ученика који су ђаци генерације;
– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Унапређивање система такмичења;

– Усавршени системи такмичења који фаворизују квалитет знања као инструмент за обезбеђивање изврсности у образовању, подстицање изврсности у образовању;
– Редовно ажурирана сазнања о образовним постигнућима ученика кроз организовање такмичења, и награђивања најбољих као основе за унапређивање образовања;

– Ниво квалитета инструмента за оцењивање знања на такмичењима;
– Број и врсте вредновања образовних постигнућа ученика;
– Број ученика укључених у такмичења и смотре;

Април 2015.

Октобар 2017.

МПНТР, МОС

ПУ-СО09

Успостављање јединственог јавног система фондова и фондација за подстицање обдарених и талентованих

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Успостављање система рада са талентованим и обдареним ученицима;

– Развој система подстицања обдарених и талентованих;

– Изграђен јединствени систем јавних фондова и фондација за подстицање обдарених и талентованих ученика и студената са јасним функцијама у развоју изврсности у образовању;

– Усвојени законски и подзаконски акти;

– Износ финансија одређен за подстицање обдарених и талентованих;

– Број ученика који су корисници средстава фондова и фондација;

Април 2015.

Јун 2017.

МПНТР, САНУ, МОС

СРЕДЊЕ СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ПУ-СТ01

Стандардизација испита за стицање квалификације

– Израда стандарда квалификација;

– (Успостављање каталога националних квалификација);

– Израда програма завршних испита за стицање квалификација на нивоима 1–5 НОКС (укључујући и израду одговарајућих инструмената за оцењивање);

– Израда програма обука за све учеснике испитног процеса (школе, наставници и екстерни оцењивачи);

– Акредитација екстерних испитивача;

– Израда методологије праћења резултата завршних испита и одговарајућих инструмената;

– Успостављање информационог система завршних испита (ЈИСП)

– Подизање квалитета ССО;

– Успостављен систем за праћење и вредновање завршних испита у ССО;

– 150 програма завршних испита заснованих на стандардима квалификација регистрованих у Националном каталогу квалификација за нивое 1–5;

– Број акредитованих екстерних оцењивача;

– База података о резултатима завршних испита у ССО (нивои 1–5);

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ЗУОВ, ПКС, УПС

ПУ-СТ02

Увођење мајсторског образовања

– Утврђивање система мајсторског образовања (учесници, институције, законски основ, финансирање);

– Израда појединачних програма мајсторског образовања и мајсторског испита;

– Сертификација и акредитација мајстора - инструктора;

– Успостављен систем занатског/мајсторског образовања усаглашени са потребама тржишта;

– Успостављен систем акредитације мајстора;

– Број лица са положеним мајсторским испитом;

– Број мајстора акредитованих за инструкторе у занатском образовању;

Фебруар 2015.

Мај 2020.

МПНТР, ЗОУВ, МПР, ПКС, МРЗСПБ

ПУ-СТ03

Развој програма образовања на основу стандарда квалификација

– Израда стандарда квалификација и њихово усвајање од стране секторских већа;

– Израда програма стручног образовања заснованих на исходима, организованих модуларно или предметно на основу одобреног стандарда квалификације;

– Развој обавезног и изборног дела у сваком програму стручног образовања;

– Развој програма предузетништва;

– Oбука школа (директора, наставника и стручних сарадника) за имплеметацију наставних програма;

– Побољшање квалитета ССО;

– Повећање релевантности ССО;

– Број програма заснованих на стандардима квалификација;

– Број програма заснованих на стандардима квалификација који се реализује по школским годинама;

– % ученика који се запослио у струци у року од једне године;

– % ученика који је наставио школовање у струци;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, МПР, ЗУОВ, ССООО, НПС

ПУ-СТ04

Флексибилна организација наставе

– Израда модела организације наставе у складу са врстом школе, подручјем рада, образовним профилима, бројем ученика и наставника а у складу са планом радом школе;

– Израда правилника за регулисање норми за рад наставника, помоћних наставника и стручних сарадника;

– Успостављени нови нормативи за рад наставника, помоћних наставника и стручних сарадника;

– Школе примењују флексибилну организацију наставе;

– Побољшање квалитета ССО;

– Модели организације наставе који се примењују у школама;

Фебруар 2015.

Јануар 2020.

МПНТР, ЗУОВ

ПУ-СТ05

Усклађивање мреже стручних школа и понуду образовних програма (профила) са потребама привреде

– Утврђивање критеријума за израду мреже средњих школа;

– Анализа мреже средњих стручних школа;

– Успостављање институционалне сарадње МПНТР, ЗУОВ, НСЗ и ПКС на пословима идентификације и планирања квалификација за потребе тржишта рада;

– Израда методологије за дефинисање уписне политике (школе, профили, одељења);

– Одлука о постепеној промени мреже средњих школа у складу са СРОС;

– Израда програма трансформације појединих средњих стручних школа у гимназије;

– Повећање квалитета и релевантности средњег стручног образовања;

– Рационализација трошкова рада средњих школа;

– Донети критеријуми за мрежу средњих школа;

– Нова мрежа средњих школа;

– Оптимизиран број средњих стручних школа и гимназија;

– Уписна политика у складу са бројем ученика и потребама друштва (тржиште рада и високо образовање);

Март 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ЗОУВ, НСЗ, ПКС, ЛС, МРЗБСП

ПУ-СТ06

Смањење стопе раног напуштања образовања

– Израда методологије праћења и мерења раног напуштања система образовања;

– Праћење и мерење стопе раног напуштања ССО (ЈИСП);

– Доношење подзаконски аката о каријерном вођењу и саветовању;

– Обука саветника за каријерно вођење и саветовање у ЈПОА;

– Израда програма подршке за осетљиве групе;

– Израда посебних програма стручног образовања и обуке за тражене квалификације у појединим секторима;

– Успостављен систем каријерног вођења и саветовања

– Смањена стопа раног напуштања образовања;

– Утврђени фактори осипања по категоријама за сваку општину;

– Број урађених анализа и извештаја;

– % ученика који не завршавају средњу школу;

– % ученика у генерацији обухваћен активностима каријерног вођења обухваћен активностима каријерног вођења и саветовања

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ПУ-СТ07

Укључивање послодаваца у процес програмирања, развоја и реализације ССО

– Развијање система акредитације и сертификације послодаваца код којих се реализује практични део наставе;

– Развијање модела финансијске стимулације послодаваца код којих се реализује практична настава;

– Укључивање послодаваца у рад секторских већа, испитних комисија (екстерни испитивачи) и у реализацији практчне наставе;

– Доношење законског оквира за социјално партнерство;

– Унапређена релевантност стручног образовања;

– Бар 10% послодаваца укључено у испитне комисије и у реализацију практичне наставе;

– Број успостављених секторских већа;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ЗУОВ, ССООО, ПКС, УПС

ПУ-СТ08

Успостављање система праћења и вредновања стручног образовања

– Усвајање додатних стандарда квалитета рада образовних установа ССО;

– Израда методологије праћења и вредновања квалитета ССО са инструментима, процедурама, надлежним телима/установама, законским оквиром (ЈИСП);

– Спровођење праћења и вредновања ССО у складу са методологијом;

– Успостављање система периодичног извештавања

– Успостављен систем праћења и вредновања ССО;

– Усвојени стандарди квалитета образовних установа у ССО;

– Мере за унапређивање квалитета ССО у складу са периодичним извештајима;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ, ССООО, НПС

ПУ-СТ09

Дефинисање јасне поделе одговорности, улога и задатака свих носилаца управљања у ССО

– Анализа надлежности и одговорности тела / установа у систему управљања ССО;

– Утврђивање процедура за ефикасно функционисање свих елемената система ССО;

– Јачање капацитета свих актера укључених у управљање системом ССО;

– Ефикасније управљање системом ССО;

– Сви акти донети по утврђеним процедурама и датим роковима;

Март 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ССООО, НПС, ЗУОВ, ЗВКОВ, ПКС, Секторска већа

ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ – ЗАЈЕДНИЧКЕ АКЦИЈЕ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ВО-ЗД01

Развој система уписа на основне студије на основу положене матуре

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Израда модела матуре;

– Успостављен јединствен систем улаза у високо образовање;

– Осигурана координација високог и средњег образовања;

– % студената уписан на основу положене матуре у односу на укупан број уписаних студената;

– Број студијских програма усклађен са новим системом уписа;

Фебруар 2015.

Јун 2018.

МПНТР, НПС, НСВО, ССООО, КОНУС, КАСС, ЗВКОВ

ВО-ЗД02

Увођење алтернативних путева уласка у високо образовање

– Анализа потребе за увођење алтернативног уласка у ВО;

– Израда различитих модела улазака у ВО;

– Развијање поступка признавања претходног учења;

– Дефинисани алтернативни путеви уласка у ВО;

– Већа доступност ВО;

– Број ВШУ са дефинисаним алтернитивним уласком;

– Број ВШУ који имају развијен поступак признавања претходног учења;

Јун 2015.

Јун 2017.

МПНТР, КОНУС, КАСС, ЗУОВ

ВО-ЗД03

Приступ другом степену високог образовања

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Анализа и дорада стандарда за акредитацију студијских програма другог нивоа студија;

– Успостављен систем уписа на други степен;

– Дефинисан систем уписа на основу претходних постигнућа;

– Број студијских програма које примењују различите моделе уписа;

– Број примљених/број пријављених;
– Број примљених /број расположивих места;
– Број примљених/број студената који су завршили први степен;

Фебруар 2015.

Јун 2017.

МПНТР, КОНУС, КАСС, НСВО

ВО-ЗД04

Увођење студија уз рад („part time” студије)

– Анализа могућности увођења студија уз рад;

– Израда модела финансирања студија уз рад;

– Утврђивање поступка сертификовања модула и предмета;

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Уведене студије уз рад;
– Поновни улазак у високо образовање;

– Сертификовани модули и предмети;

– Дефинисани алтернативни путеви завршетка ВО;

– Број студената на студијама уз рад/укупан број студената;

– Број сертификованих модула и предмета;

Јануар 2016.

Јануар 2017.

МПНТР, КОНУС , КАСС, НСВО

ВО-ЗД05

Осигурање доступности на сва три нивоа студија студентима из осетљивих група

– Успостављање система за праћење доступности;
– Успостављање механизма подршке студентима из осетљивих група;

– Успостављен систем праћења и подршке студентима из осетљивих група;

– Повећање обухвата студената из осетљивих група на свим нивоима;

– Број и % студената из осетљивих група на свим нивоима ВО;

Фебруар 2015.

Јануар 2017.

МПНТР, КОНУС , КАСС, СКОНУС, КСВШ

ВО-ЗД06

Развој програма за повећање обухвата у приоритетним областима

– Доношење програма са утврђеним механизмом праћења потреба тржишта;

– Анализа годишњих или вишегодишњих потреба тржишта рада и броја дипломираних студената;

– Успостављање тела које оцењује развојне и тржишне потребе и приоритете;

– Израда програма подршке за осетљиве групе;

– Развој и подршка центрима за каријерно вођење;

– Уписне квоте буџетски финансираних студената усклађене са друштвеним потребама;

– Дефинисани студијски програми који одговарају потребама тржишта рада;

– Дефинисане приоритетне области и развијен програм подршке студентима;

– Уведене аналитичке методе праћења броја и структуре дипломираних студената и брзине њиховог запошљавања;

– Успостављена веза тржишта рада и високог образовања;

– % студената који студира у дефинисаним приоритетним областима;
– % студената који су завршили студије у приоритетним областима који су се запослили најдуже за три године након завршетка студија;

– Јавно доступни извештаји и анализа потребе тржишта;

Фебруар 2015.

Јануар 2020.

МПНТР, ДРМ, НСВО, КОНУС, КАСС, НСЗ

ВО-ЗД07

Смањење стопе напуштања високог образовања

– Израда методологије праћења и мерења напуштања система ВО;

– Праћење и мерење напуштања ВО;

– Развој и пордшка центрима за каријерно вођење;

– Доношење мера за смањење одустајања;

– Јавно доступни извештаји о напуштању ВО;

– Смањена стопа напуштања ВО;

– Утврђени фактори који утичу на осипање;

– Удео студента који одустају након прве године;
– Удео студената који су одустали од студија у односу на укупан број уписаних студената;

– Удео студената који годишње остварују 60 ЕСПБ;

Фебруар 2015.

Јануар 2017.

МПНТР, НСВО, ЗУОВ

ВО-ЗД08

Јачање јавне одговорности ВШУ за квалитет високог образовања

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Анализа и дорада Стандарда за самовредновање;

– Извештај о самовредновању;

– Развијање образовне статистика;

– Успостављање јединственог информационог система;

– Развијени управљачки инструменти који осигуравају баланс између институционалне аутономије и јавне одговорности;
– Значајно повећање транспарентности рада и одговорности за ефекте рада;
– Примена образовне статистике у доношењу одлука на ВШО;

– Екстерна периодична евалуација високог образовања у Србији;

– Годишњи извештај НСВО о стању у високом образовању;

– Отвореност према окружењу;

Фебруар 2015.

Јануар 2019.

MПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ,

КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС

ВО-ЗД09

Увођење индикатора квалитета у ВО

– Дефинисање скупа индикатора за праћење стања у ВО;

– Доношење допуна стандарда за акредитацију;

– Развој модела примене индикатора (информациони систем);

– Дефинисана и усвојена листа обавезујућих индикатора у ВО;

– Усвојена стратегија развоја статистике у образовању;

– Развијено планирање рада ВО на основу коришћења индикатора;

– Број ВШО установа које примењују планирање на основу података;

– Број и квалитет индикатора који се користе у процесу акредитације и спољашње провере квалитета и самовредновања ВШУ;

Фебруар 2015.

Јануар 2016.

МПНТР, НСВО, РЗС, КОНУС, КАСС, КАПК,

СКОНУС, СКАСС

ВО-ЗД10

Унапређење система акредитације

– Усаглашавање система акредитације са примерима добре праксе са европског образовног простора;

– Доношење измењених и допуњених ESG стандарда;

– Доношење измењених и допуњених стандарда за акредитацију ВШУ и студијских програма;

– Развијање модела финансирања акредитације и спољашње провере квалитета;

– Учешће студената, послодаваца и иностраних експерата у поступку акредитације;

– Примена измењених и допуњених стандарда;

– Развијени стандарди за нове нивое студија и нове области;

– Чланство у ENQA и EQAR;

– Дефинисан модел финансирања акредитација;

– Развијена информатичка подршка поступку акредитације;

– Број измењених или допуњених стандарда;

– Публиковани годишњи извештај о раду КАПК;

– Евалуациони извештаји сваке две године о оцени ефеката акредитације;

– Број активних иностраних експерата/ укупан број активних рецензената;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС

ВО-ЗД11

Унапређење система осигурања квалитета-формирање националне акредитационе агенције

– Анализа могућих модела успостављања акредитационе агенције;

– Израда модела агенције одабраног на основу студија изводљивости;

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Успостављање акредитационе агенције;

– Изабран модел акредитационе агенције;

– Формирана Национална акредитациона агенција;

– Број модела који су разматрани;
– Број лица обучених за рад у акредитационој агенцији;

Фебруар 2015.

Јануар 2017.

МПНТР, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС

ВО-ЗД12

Увођење анализе образовне успешности

– Обуке за рад на припреми стратегија развоја самосталних ВШУ и пратећих акционих планова;

– Дефинисање индикатора за мерење образовне успешности;

– Развијање образовне статистике;

– Утврђене мере за повећање образовања успешност (квалитет, време студирања, релевантност образовања);

– Развијен систем праћења дипломираних студената;

– Имплементирана Стратегија развоја статистике у образовању;

– Брзина завршетка студија/брзина запошљавања:
– % студената који се запослио (једна, две или три године) након дипломирања у односу на број дипломираних;

– Просечно време од дипломирања до првог посла;

– % студената који се запослио али не у својој струци;

– % установа која прати своје дипломиране студенте;

Април 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСВО, РСЗ, КОНУС, КАСС, ВШУ

ВО-ЗД13

Програм унапређења ефикасности

– Развијање индикатора за мерење ефикасности;

– Израда плана повећања ефикасности;

– Дефинисане конкретне и примењиве мере повећања ефикасности;
– Развијени индикатори за оцену ефикасности ВШУ и система као целине;

– % студената који су студије завршили у предвиђеном року;

– Број дипломираних студената по наставнику;

– % дипломираних студената;

Април 2015.

Јануар 2017.

НСВО, ВШУ

ВО-ЗД14

Дефинисање језгра струке (корпус обавезних знања и компетенција)

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Израда упутство за израду језгра струке;

– Формирање експертских тимова за израду језгра струке за сваку образовну област (веза са акцијама НОК);

– Измена стандарда за акредитацију студијских програма;

– Успостављен законски оквир (Закон о регулисаним професијама);

– Израђено упутство за израду језгра струке;

– Формирани експертски тимови за израду језгра струке за сваку образовну област;
– Дефинисана језгра струке у образовним областима;

– Број образовних области у којима је дефинисано језгро струке;
– Број студијских програма у којима је примењено језгро струке;

Април 2015.

Јануар 2019.

МПНТР, НСВО, КОНУС, КАСС, СУ, ПКС, УПС,

ВО-ЗД15

Унапређење учешћа студената у подизању квалитета наставног процеса

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Израда инструмената за оцењивање наставаног процеса;

– Обука студената за укључивање у оцењивање наставног процеса;

– Развијање модела укључивања оцењивања од стране студента у процес планирања;
– Анализа укључивања студената у поступке одлучивања;

– Припремљени инструменти за оцену наставног процеса;

– Развијен модел укључивања мишљења студена у планирање;

– Број инструмената за поступак оцењивања наставног процеса;

– Број ВШУ које су уградиле резултате оцењивања у поступак доношења одлука;

– Број ВШУ у којима студенти активно учествују у доношењу одлука;

Април 2015.

Јануар 2017.

МПНТР, НСВО, СКОНУС, СКАСС

ВО-ЗД16

Успостављање система стручне праксе

– Развијање модела стручне праксе;

– Измене стандарда за акредитацију;

– Развијање модела сарадње привреде, јавног и других сектора са ВШУ;

– Дефинисан број ЕСПБ бодова, исхода и начина оцењивања стручне праксе;
– Унапређене вештина и компетенција студената;

– Успостављена сарадња ВШУ са привредом и другом секторима;

– Бро ј студијских програма који имају стручну праксу/укупан број студијских програма;

– Број ВШУ које имају уговоре о сарадњи за извођење стручне праксе;

Април 2015

Јануар 2018.

ВШУ, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС

ВО-ЗД17

Унапређење критеријума и процедура за избор и напредовање наставног особља

– Анализа компетенција наставног особља у ВО;

– Доношење подзаконских аката;

– Успостављање регистра наставника;

– Утврђена јединствена процедура избора наставног особља;

– Утврђени јединствени критеријуми за изборе наставника;

– Дефинисани услови избора у различитим научно образовним и уметничким пољима;

– Установљена процедура укључивања наставника из дијаспоре и наставника из иностранства;

– Број избора и квалитет пријављених кандидата;

– Брзина обнављања наставног кадра;

Април 2015.

Јун 2015.

МПНТР, КОНУС, КАСС, НСВО

ВО-ЗД18

Развој подршке наставном особљу за наставни стручни и научни рад

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Доношење модела финансирања истраживања;

– Анализа мобилности наставног особља и предлог подршке јачању мобилности;

– Унапређен квалитет образовања и изврсности универзитета;

– Примењен нови модел финансирања истраживача;
– Развијена подршка мобилности наставника на ВШУ;

– Удео наставника који су активни истраживачи у односу на укупан број наставника;

– Финансијска средства за истраживање по наставнику;

– Просечна вредност финансираног пројекта по наставнику;

– Учешће наставника у мобилности;
– Број стручних пројеката у односу на укупан број пројеката у ВШУ;

Фебруар 2015.

Јануар 2018.

МПНТР, НСВО,

КОНУС, КАСС, ВШУ, КАПК

ВО-ЗД19

Усклађивање броја наставника по областима

– Анализа потребе броја наставника по областима;

– Успостављање праксе доношења стратегија и акционих планова самосталних ВШУ на основу реалног стања и потреба;

– Развијање модела укључивања наставника са непуним радним временом на ВШУ;

– Доношење допуна стандарда за акредитацију;

– Подизање квалитета наставе кроз рад у мањим групама;

– Достизање европског просека односа броја студената и броја наставника у појединим областима;

– Усклађен акт о финансирању и стандарди акредитације;

– Број наставника према броју студената (дефинисан за свако образовно поље );

– Однос броја наставника и броја студената на ВШУ;

– Однос броја наставника са непуним радним временом и укупног броја наставник;

Фебруар 2015.

Јануар 2018.

ВШУ, НСВО,

КОНУС, КАСС, КАПК

ВО-ЗД20

Увођење интерсекторског ангажовања наставника

– Израда модела за интерсекторско ангажовање наставника;
– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Развијање модела уговори о сарадњи ВШУ и НИО, привредом или другим организацијама и установама;

– Повећан квалитет наставе на ВШУ;

– Истакнути стручњаци из института, привреде, јавног и других сектора укључени су у наставни процес на ВШУ;

– Број студијских програма на којима су ангажовани стручњаци изван ВШУ;

– Динамика кретања размене наставника;

Април 2015.

Јун 2017.

МПНТР, НСВО,

КОНУС, КАСС, ВШУ

ВО-ЗД21

Унапређење имплементације концепта „студент у центру учења”

– Укључивање у семинаре у земљи и иностранству за студенте и наставнике;

– Доношење допуна стандарда за акредитацију и самовредновање;

– Анализа педагошке компоненте наставног особља;

– Развијање програма за стицање дидактичко-методичко-педагошких (ДМП) компетенција наставног особља;

– Прихваћен принципи концепта: флексибилних путева базираних на исходима учења, интерактивног начина учења, активног учешћа студената итд.;

– Успостављене обуке за стицање ДМП компетенција;

– Уведене нове методе у наставном процесу;

– Број студената обухваћених семинарима;

– Број наставника обухваћених семинарима;

– Број програма за стицање ДМП;

– Проценат студената обухваћених каријерним вођењем и саветовањем;

Април 2015.

Јануар 2020.

КОНУС, ХЕРЕ тим, КАСС, СКОНУС, СКАСС, ВШУ

ВО-ЗД22

Усаглашавање исхода учења и оптерећења студената (ЕСПБ)

– Развијање инструмената за праћење оптерећења студента;

– Развијање програма обуке - Веза исхода учења и оптерећења студената;

– Укључивање стандарда квалификација (веза са НОК) у развој студијских програма;

– Редефинисани студијски програми;

– Усклађени исходи учења са оптерећењем студената и методама оцењивања;

– Развијени примењени инструменти за праћење оптерећења студената;

– Број студијских програма који имају усклађене исходе учења са оптерећењем и стеченим компетенцијама студената;

Април 2015.

Децембар 2020.

НСВО, ВШУ, КАПК, КОНУС, КАСС, СКОНУС, СКАСС, ХЕРЕ-тим

ВО-ЗД23

Унапређења у примени нових метода учења, информационих технологија и е-учења

– Развијање модела примене нових модела учења;
– Успостављање система за примену информационих технологија у ВО;

– Утврђивање стандарда за праћење е-учења;

– Анализа стања и потреба примене софтвера у настави;

– Подржана набавка хардвера и софтвера;

– Развијене методе електронског учења;

– Донети стандарди за е-учење који обухватају и полагања испита;

– Заступљеност софтверских алата у реализацији студијских програма;

– Број студената који се образује на даљину у односу на укупан број студената у истој области;

Април 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, ВШУ

ВО-ЗД24

Унапређење сарадње са послодавцима и привредом

– Дефинисање и развијање модела за укључивање послодаваца у успостављање и развој студијских програма;
– Успостављање секторских већа;

– Развијен модел за укључивање послодаваца (Савет послодаваца);

– Реформисани студијски програми;

– Дефинисана правила, облици, механизми и процедуре развоја сарадње;

– Број ВШУ који је формирао савет послодаваца;

– Број развијених или реформисаних студијских програма;

– Удео студената који су се запослили (једна, две или три године) након завршетка студија у струци;

– Део прихода од остварене сарадње;

Април 2015.

Јануар 2018.

МПНТР, НСВО,

КОНУС, КАСС, ВШУ, ПКС, УНПО, ВШУ, МПР

ВО-ЗД25

Унапређење истраживачке компонете високог образовања

– Усклађивање Стратегија научно-технолошког развоја и Стратегије развоја образовања;

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Дефинисање индикатора за праћење научне делатности ВШУ;

– Доношење допуна стандарда за акредитацију;

– Усклађивање финансирања наставне и научне делатности ВШУ;

– Дефинисани индикатори за мерење научне изврсности ВШУ;

– Пораст броја истраживача;

– Проширен и унапређен систем вредновања истраживачког рада;
– Унапређено истраживање у оквиру завршних радова или пројеката студената;

– Број студијских програма који имају истраживачку компоненту;

– Удео наставника укључених у истраживања;

– Финансијска средства за истраживање по наставнику
– % БДП-а уложен у истраживање и развој;

– Број публикација по наставнику;

– Број цитата по наставнику;

Јун 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ, НИО

ВО-ЗД26

Јачање иновативног потенцијала и повећање иновативних исхода

– Израда нацрта закона из области високог образовања, научно-истраживачке делатности и иновационе делатности и доношење одговарајућих подзаконских аката

– Израда мапе пута истраживачке инфраструктуре;

– Развијање подршке ВШУ за укључивање у HORIZON 2020.
– Успостављене манифестације којим се промовише наука и иновативност;

– Формирани иновациони центри, пословни инкубатори, центри за развој и трансфер технологија;

– Донета Стратегија истраживање за иновације 2020;
– Усвојена дугорочна политика за истраживање и иновације; у акцији: HORIZON 2020;

– Остварена мобилност истраживача између истраживачког и иновативног система;

– Унапређене иновативне вештине;
– Одржавање манифестација у циљу промоције науке и иновативности;

– Имплементирана Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије;

– Број иновативних компанија које су формирали сарадници или студенти ВШУ;

– Број и значај успешних сарадњи са привредом на развоју иновација;
– Број пријављених/прихваћених/примењених патената;

– Број нових технолошких и решења, нових производа;

Април 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, ДРМ, МФ, НСНТР, НСВО

ВО-ЗД27

Јачање предузетничке компоненте високог образовања

– Доношење допуњених и измењених стандарда за акредитацију;

– Оснивање Фонда за подстицање високо технолошког предузетништва;
– Развој модела укључивања предузетничке компоненте у ВО;

– Уведени предузетнички модули или садржаји у студијске програме, измењени стандарди за акредитацију студијских програма;

– Основан Фонд за подстицање високо технолошког предузетништва;

– Формирани пословни инкубатори мале компаније итд;

– Повећано (само) запошљавање;

– Повећан интерес за студије које воде бржем запослењу;

– Удео студијских програма који имају модул или садржаје везане за предузетништво;

– Број компанија које су формирали сарадници или студенти ВШУ;

– Удео студената који је остварио самозапошљавање у односу на број студената који су се запослили (једну, две или три године) након завршетка студија.

Април 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, МПР, НСВО, КОНУС, КАСС, ВШУ

ВО-ЗД28

Унапређење међународне отворености система високог образовања

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Анализа Комунике и конференције министара задужених за високо образовање и друга документа ЕУ;
– Доношење Стратегије мобилности;

– Високо образовање усклађено са реформама и трендовима европског образовног (ЕHEA) и истраживачког простора (ЕRА);

– Унапређена компатибилност националног система са системима у ЕУ;

– Чланство у радним и координационим телима ЕУ институција;

– Усвојена Стратегија мобилности;

– Степен учешћа у међународним организацијама и комитетима;

– Оцена на основу Националног извештаја за министарску конференцију;

– Извештаји са међународне конференције;

Април 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСВО, НСНТР

ВО-ЗД29

Успостављање интернационалне мобилности наставника, студената и истраживача

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;
– Доношење Стратегије мобилности;

– Анализа и примена законске и подзаконске регулативе о боравку странаца;

– Припрема за приступање акцији „Erasmus for all” и другим акцијама;

– Развијање модела за примену регулатива везаних за здравствену заштиту;

– Успостављање модела за коришћење објеката студентског стандарда, јавног превоза и бенифициране исхране од стране страних студената;

– Развијање подршке за припрему Стратегије развоја ВШУ-програм мобилности;

– Формирање консултативних тела за подршку мобилности;

– Усвојена Стратегија мобилности;

– Укинуте административне и друге препреке за мобилност;

– Успостављен еквивалентан систем индикатора за мобилност као у ЕУ;

– Развијени механизми финансијске подршке мобилности;

– Развијене мере за балансирану мобилност (brain gain: brain drain);

– Успостављене канцеларије за подршку и праћење мобилности студената;

– Повећање мобилности студената;

– % наставника који су остварили мобилност;

– % студената по нивоима студија који су остварили мобилност;

– Број иностраних наставника;

– Број иностраних студената;

– Број стипендија, одобрених кредита, финансираних студијских боравака остварених у оквиру мобилности;

– % студента који су током студија остварили мобилност од минимално 15 ЕСПБ;

– удео студената из окружења/укупан број студената;

– удео студената који су студије завршили у оквиру организованих програма мобилности;

Фебруар 2015.

Јануар 2020.

МПНТР НСВО, НСНТР, КОНУС, КАСС, ВШУ

СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни

носиоци акције и партнери

ВО-СС01

Реформа организационе структуре установа струковног образовања

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Доношење допуна и измена стандарда за акредитацију;

– Развијање модела за интеграцију високих школа;

– Успостављање (а) структурне (б) функционалне и (в) управљачке интеграције

– Дефинисани и примењени модели интеграције високих школа струковних студија у академије струковних студија, на принципима дисциплинарног или регионалног повезивања;

– Остварена а) структурна, (б) функционална (в) управљачка интеграција;

– Број формираних академија струковних студија;

Март 2015.

Децембар 2019

МПНТР, НСВО, КАСС

ВО-СС02

Јачање улоге конференције академија струковних студија

– Доношење подзаконских аката;

– Утврђивање надлежности и развијање начина рада КАСС-а;

– Редефинисане надлежности конференције академија струковних студија;

– У оквир деловања конференција академија струковних студија укључена правила, критеријуми за избор и педагошку обуку наставника, политику уписа студената, итд;

– Нови статут КАСС

Фебруар 2015.

Јун 2016.

КАСС, СКАСС

ВО-СС03

Увођење истраживања у струковне студије

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Развијање модела за укључивање истраживања у струковне студије;

– Дефинисање и доношење стандарда за акредитацију мастер струковних студија;

– Успостављена примењена и развојна истраживања на академијама струковних студија;

– Уведене мастер струковне студије;

– Унапређене иновативне вештине;

– Број акредитованих академија струковних студија које реализују примењена истраживања;

– Број акредитованих студијских програма професионалних мастер студија;

Фебруар 2015.

Децембар 2017

МПНТР, АСС, НСВО, НСНТР, КАСС

ВО-СС04

Прилагођавање уписне политике у области струковних студија

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Анализа потреба тржишта рада;

– Предлог мера за успостављање политике уписа у складу са потребама;

– Најмање 30% студената који су започели студије уписали су струковне студије;

– Остварена координација у планирању броја ученика у средњем образовању са бројем студената у високом струковном образовању;

– % студената који су завршили студије у предвиђеном року;

– % студената који су се запослили у струци три године након завршетка студија;

– Просечна дужина студирања.

Фебруар 2015.

Јун 2018.

МПНТР, НСВО, КАСС, ПК, НСЗ

ВО-СС05

Унапређење очекиваних исхода струковних студија

– Доношење измена и допуна правилника за акредитацију студијских програма струковних студија;

– Развијање стандарда квалификација;

– Дефинисање еквиваленција са претходним квалификацијама;

– Успостављање модела стручне праксе;

– Дефинисани исходи учења, вештине и компетенције које се стичу на струковним студијама;

– Реформисани студијски програми;

– Уведена стручна пракса као обавезни део студијских програма струковних студија;

– Примарна усмереност струковних студија према стицању практичних знања и вештина;

– Развијање иновативних вештина;

– % реформисаних студијских програма;

– % студената који су се запослили у струци (једна, две или три године) након завршетка студија

Фебруар 2015.

Јануар 2018.

КАСС, НСВО, ВШУ, Припадајуће коморе

ВО-СС06

Унапређење компетенција наставног кадра на струковним судијама

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Утврђивање критеријумима и процедурама за изборе у звања наставног особља;

– Развијање регистра наставника;

– Дефинисање модела мобилности наставника;

– Реформисан систем звања наставника у струковном образовању;

– Дефинисана јединствена правила за избор и напредовање наставника на струковним судијама;

– Интерсекторска мобилност наставника;

– Степен ефикасне примене донете регулативе у области избора и напредовања наставника на струковним студијама;

– Удео наставника који долазе из привреде и пословног сектора у односу на укупан број наставника;

Фебруар 2015.

Децембар 2018.

МПНТР, НСВО, КАСС, ВШУ

ВО-СС07

Јачање сарадње ВШУ у области струковних студија са привредом

– Израда нацрта законске основе за укључивање послодаваца и стручњака;

– Оснивање и дефинисање рада Савета послодаваца;

– Формирана тела на нивоу ВШУ (Савет послодаваца);

– Реформисани студијски програми;

– Ангажовање истакнутих стручњака из привреде у различитим облицима наставе;

– Коришћење привредне инфраструктуре и технолошких и других ресурса у струковном образовању;

– Дефинисана правила, облици, механизми и процедуре развоја сарадње;

– Број ВШУ који је формирао савет послодаваца;
– Број развијених или реформисаних студијских програма;

– Део прихода од остварене сарадње;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСВО, КАСС, ВШУ, ПКС, УПС

АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОСНОВНЕ И МАСТЕР)

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ВО-АС01

Осавремењивање студијских програма у складу са потребама тржишта рада и са степеном достигнутог научног и технолошког развоја у свету

– Унапређивање стандарда за акредитацију;

– Развијање курикулума студијских програма;

– Унапређивање програма предмета;

– Квалитетни програмски садржаји, усаглашени са потребама тржишта рада;

– Ефикасније студирање;

– Савремене методе образовања;

– Брзина прилагођавања запослених студената потребама радног места;

– Задовољство послодаваца;

– Број студија о квалитету студијских програма;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

ВШУ, НСВО, КАПК, ПУ

ВО-АС02

Редефинисање кључних компетенција за основне академске студије (ОАС)

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Анализа потребних компетенција;

– Дефинисање кључних компетенција;

– Јасно разграничење основних академских (ОАС) од основних струковних студија (ОСС);

– Оптимални однос теорије и практичних знања и спремности за рад;

– Способност решавања проблема и самоучења;

– Праћење прилагодљивост дипломираних студената потребама раних места;

– % програма основних студија са дефинисаним кључним компетенцијама;

Фебруар 2015.

Јун 2015.

МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ

ВО-АС03

Редефинисање кључних компетенција за мастер академске студије (МАС)

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Анализа потребних компетенција;

– Дефинисање кључних компетенција;

– Јасно разграничење мастер академских (МАС) од мастер струковних студија (МСС);

– Боља припремљеност и за наставак студија – на докторским студијама;

– Број реформисаних мастер студија;

– % мастер студија са дефинисаним кључним компетенцијама;

Фебруар 2015.

Јун 2015.

МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ

ВО-АС04

Подстицање развоја и понуде квалитетних студијских програма

– Дефинисање критеријума за препознавање квалитетних програма;

– Анализа различитих модела за сертификацију програма;

– Доношење Правилника о додели сертификата/награде „Одличан студијски програм”;

– Понуда квалитетних и привлачнијих студијских програма;

– Повећање квалитета студија;

– Успостављен сертификат за квалитет;

– Број индикатора развијених за процену квалитет студијског програма;

– Број програма са сертификатом;

Јануар 2016.

Јануар 2017.

МПНТР,
НСВО

ВО-АС05

Увођење рангирања студијских програма

– Дефинисање скупа индикатора за рангирање;

– Анализа различитих модела за рангирање програма (на основу мишљења послодаваца и на основу процене знања студената);

– Системско укључивање послодаваца у поступак оцењивања и рангирања;

– Доношење Правилника о рангирању студијских програма;

– Дефинисана правила и успостављен систем рангирање студијских програма;

– Уведено анкетирање послодаваца сваке друге године;

– Развијена методологија припреме тестови знања;

– Дефинисан начин припреме и спровођења тестирања студената са свих студијских програма;

– Број области у којима се примењује поступак рангирања;

– Број послодаваца укључених у рангирање студијских програма;

– Број области у којима се реализује тестирање;

Јануар 2017.

Јануар 2020.

МПНТР, НСВО, ПКС, ЗУОВ

ВО-АС06

Унапређење методологије и технологије наставе

– Успостављање националног тела за развој квалитета високог образовања;

– Развијање препорука за примену технологија у образовању;

– Израда програма обуке наставника;

– Успостављено тело (институција) која припрема препоруке и документа намењеним ВШУ, а чијим применама се обезбеђује повећање квалитета високог образовања;

– Уведено обавезно педагошко образовање за наставнике у ВО;

– Број програма развијених за подизање наставничких компетенција;

– Број наставника обухваћених обуком;

– Истраживање о квалитету наставе;

Фебруар 2015.

Јануар 2019.

МПНТР, ВШУ

ВО-АС07

Припрема бруцоша за наставу у високом образовању

– Анализа потребе за припремном наставом по областима;

– Развијање програма припремне наставе;

– Развијање курсева за е-учење у складу са програмом припреме;

– Одржавање припремне наставе за бруцоше;

– Свака ВШУ за сваки студијски програм има:
(а) припремљен програм припреме бруцоша за наставу;

(б) нуди бруцошима е-курсеве за припрему, а према донетим програмима или/и нуди и класичне курсеве припреме бруцоша;

– Смањен drop-out у ВО;

– Повећање ефикасности студирања;

– Број студијских програма на којима је урађена анализа;

– Број ВШУ и студијских програма на којима се реализује припремна настава;

– Број развијених програма за припремну наставу бруцоша;

– Проценат напуштања студија у току прве године студија;

Фебруар 2015.

Јануар 2019.

ВШУ

ВО-АС08

Развијање интереса потенцијалних студената за студирање на ОАС

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Развијање модела финансирања (подршке) за студије у појединим областима;

– Усаглашавање средњег и високог образовања;

– Структура ученика средњих школа усаглашена са праксом уписа на високо образовање, тј. већи број ученика у гимназијама;

– Повећана праведност и уклоњене су финансијске препреке потенцијалним студентима из сиромашнијих породица за упис на високо образовање;

– Боље и одговарајуће образовани матуранти;

– Проценат студената на ОАС у односу на укупан број;

– Извештаји о усклађености средњег и високог образовања;

Фебруар 2015.

Јануар 2018.

МПНТР

ВО-АС09

Увођење и могућности примене модула на мастер студијама

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Развијање модела за модуле на мастер студијама;

– Мастер студије прилагођене потребама студената и послодаваца;

– Повећана релевантност и ефикасност студија;

– Развијени модели модула на мастер студијама;

– Број модула по дужини трајања и областима;

– Извештаји о недостајућим компетенцијама студената на мастер студијама;

Фебруар 2015.

Јануар 2018.

МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ

ВО-АС10

Увођење кратких програма (кратки циклус)

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Развијање модела програма кратких циклуса;

– Анализа потребе за кратким циклусима;

– Дефинисани стандарди акредитације кратких програма;

– Дефинисан акт који студент добија по завршетку усаглашен са НОК-ом;

– Уобличавање знања, вештина и компетенција студената који не могу да заврше ОАС;

– Повећана могућност за додатно образовање запослених;

– Број развијених програма кратких циклуса;

– Заинтересованост запослених за кратке циклусе;

– Заинтересованост послодаваца за кратке циклусе;

Октобар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ

ВО-АС11

Организација студија на пољу уметности

– Израда нацрта закона, усаглашавање и доношење подзаконских аката;

– Унапређивање стандарда за акредитацију;

– Нови стандарди акредитације студијских програма из уметности;

– Листа звања и квалификација прилагођена реалним потребама друштва;

– Бољи услови студирања студената уметности;

– Боља усклађеност средњег нивоа уметничког образовања и високог образовања;

– Већа запошљивост академских уметника у предшколском и основном образовању;

– % дипломираних студената уметности који се запошљавају;

– Услови рада ВШУ у пољу уметности;

– Мобилности студената уметности;

Јануар 2016.

Јануар 2019.

МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ВО-ДС01

Укључивање студената докторских студија у научноистраживачке пројекте

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Унапређивање стандарда за акредитацију докторских студија;

– Развијање програма обуке наставног особља и истраживача за учешће на међународним пројектима;

– Евалуација и редефинисање приоритетних области;

– Дефинисане и примењене конкретне мере учешћа студената у истраживачким пројектима;

– Мере усвојене као обавезне за примену;

– Политика уписа усаглашена са приоритетима;

– Унапређена међународна сарадња кроз докторске студије;

– До 2020. минимално 10% студената са завршеним мастер студијама укључено у докторске студије;

– Број донетих законских и подзаконских аката;

– Број домаћих и међународних пројеката у ВШУ;

– % студената који настављају студије на докторским студијама;

– Просечан удео доктораната у односу на укупан број истраживача на пројектима;

– Број финансираних студената докторских студија;

– % нових доктора наука који су запослени три године након окончања студија;

Јун 2015.

Јануар 2019.

МПНТР, КОНУС, НСВО, НСНТР, ЗИ

ВО-ДС02

Јачање истраживачких капацитета и изврсности

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Унапређивање правилника за акредитацију НИО;

– Унапређивање стандарда за акредитацију докторских студија;

– Израда мапе пута истраживачке инфраструктуре;

– Примена Стратегије истраживање за иновације 2015–2020;

– Доношење Регионалне стратегија земаља западног Балкана за истраживање и иновације;

– Примена Дунавске стратегија друштва знања;

– Дефинисана правила, облици механизми и процедуре интеграције истраживачких капацитета;

– Остварена критична маса истраживача у приоритетним областима;

– Повећан броја акредитованих центара изврсности у приоритетним областима;

– Дефинисане конкретне и применљиве мере побољшања научне изврсности;

– Пораст броја истраживача;

– Побољшан положај домаћих универзитета на ранг листама;

– % БДП-а уложен у истраживање и развој;

– Удео истраживача у укупном броју запослених;

– Број доктора наука на милион становника;

– Број заједничких студијских програма докторских студија;

– Број и квалитет објављених публикација;

– Број пријављених/прихваћених/ примењених патената;

– Број нових технолошких и решења, нових производа;

– Број мултидисциплинарних и интердисциплинарних студијских програма;

– Међународни ранг универзитета;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, КОНУС, НСВО, НСНТР, ЗИ

ВО-ДС03

Успостављање сарадње с привредним, пословним и јавним сектором

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Примена Стратегије научног и технолошког развоја РС;

– Примена Стратегије истраживање за иновације 2015–2020;

– Успостављање истраживачко развојних кластера;

– Развијање модела сарадње са привредом у складу са оперативним активностима Националне технолошке платформе Републике Србије;

– Дефинисана правила, механизми и процедуре развоја сарадње;

– Студенти докторских студија укључени у истраживања везана за развој нових технологија, производа и услуга;

– Успостављени истраживачки капацитети у привреди;

– Повећан број доктора у привреди и пословном сектору;

– Интерсекторска мобилност наставника и истраживача;

– Удео истраживача у броју запослених у предузећима и пословном сектору;

– Удео публикација остварених кроз сарадњу у односу на укупни број публикација;

– Број пријављених/прихваћених/примењених патената;

– Број нових технолошких и иновативних решења, нових производа;

– Удео предузећа која су увела технолошку иновацију;

– % нових доктора наука који су запослени у неуниверзитетском сектору;

Март 2015.

Јануар 2018.

МПНТР, ДРМ, ПК, КОНУС

ВО-ДС04

Унапређење система провере квалитета докторских студија

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Успостављање и унапређивање Правила процедура и механизми оцене докторске дисертације;

– Успостављање репозиторијума докторских дисертација (јавно доступне докторске дисертације, листе ментора, и други релевантни подаци);

– Успостављање базе наших научника који раде у иностранству;

– Развој индикатора квалитета у високом образовању;

– Успостављење Етичког кодекса;

– Реформисан изборни систем и уведена јединствена правила за изборе наставника и ментора;

– Успостављен јединствен систем процедура и механизма оцене докторске дисертације од стране независних експерата у области;

– Реформисани истраживачки усмерени студијски програми;

– Дефинисане конкретне и применљиве мере повећања ефикасности, достићи да до 2020. минимално 60% студената завршава студије у предвиђеном времену њиховог трајања;

– Свака одбрањена дисертација има јавно публикован истраживачки исход;

– Унапређен систем вредновања истраживачког рада;

– Успостављен репозиторијум докторских дисертација;

– Број докторских дисертација и ВШУ доступни у репозиторијуму;

– Број публикација по наставнику;

– Број патената по наставнику;

– Индекс цитираности;

– Број и квалитет домаћих и међународних истраживачких пројеката;

– Број међународних публикација на милион становника;

– Број патената на милион становника ;

– Класификовани или рангирани студијски програми докторских студија (факултети и универзитети);

Фебруар 2015.

Јануар 2016.

МПНТР, НСВО, НСНТР, КОНУС, КАПК

ВО-ДС05

Развој и организација „докторских школа”

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Анализа уговора о стратешком партнерству између: (а) домаћих универзитета, (б) домаћих и страних универзитета;

– Развијање модела оснивања и рада докторских школа;

– Успостављање базе наших научника који раде у иностранству;

– Примена Стратегије истраживање за иновације 2015–2020;

– Примена Регионалне стратегије земаља западног Балкана за истраживање и иновације;

– Примена Дунавске стратегије друштва знања;

– Формиране докторске школе које имају надкритичну масу истраживача у свакој области;

– Формиране докторске школе у областима које су од интереса за очување националног и културног идентитета;

– Успостављене „ докторске школе”;

– Број иностраних институција и експерата укључених у докторске школе;

– Број постојећих и реформисаних студијских програма укључених у „докторске школе”;

– Удео страних студената у „докторским школама”;

– % наставника и ментора из дијаспоре укључених у „докторске школе”;

Фебруар 2015.

Јануар 2020.

МПНТР, КОНУС, УН, НСВО, НСНТР, КАПК

ВО-ДС06

Унапређење докторских студија у пољу уметности

– Унапређивање стандарда за акредитацију докторских студија;

– Анализа и примена индикатора квалитета у пољу уметности;

– Дефинисана истраживачка и уметничка компонента докторских студија;

– Постављени стандарди квалитета уметничких доктората;

– Докторске студије у пољу уметности усклађене са потребама културног и уметничког развоја;

– % студената докторских студија који су се запослили у струци три године након окончања студија;

– % доктораната у односу на број мастер студената;

– % доктора у односу на број запослених у институцијама културе;

Фебруар 2015.

Јун 2017.

МПНТР, МКИ,

КОНУС, ВШУ, НСВО, НСНТР, КАПК

ВО-ДС07

Увођење постдокторског усавршавања

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Анализа могућности постдокторских усавршавања у појединим областима;

– Унапређене компетенције истраживача који се усмеравају према наставничким звањима у ВО;

– Реформисан систем научних звања;

– Олакшано учешће младих истраживача у настави;

– Постдокторско усавршавање директно повезано са успехом на докторским студијама;

– % нових доктора који су остварили постдокторско усавршавање;

Јануар 2016.

Јун 2019.

МПНТР, КОНУС, УН, НСВО, НСНТР, КАПК

ОБРАЗОВАЊЕ НАСТАВНИКА

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ПД-ОН01

Развој студијских програма за иницијално образовања наставника

– Анализа иницијалног образовања наставника;

– Дефинисање стандарда за акредитацију програма за стицање наставничких компетенција;

– Дефинисање модела иницијалног образовања наставника;

– Усклађивање законских и подзаконских аката;

– Нови модели програма иницијалног образовања наставника;

– Увeден систем специфичног подручја студирања за професију наставника као интегрисаних студија од 300 ЕСПБ;

– Регулисање основних поставки универзитетског окружења за образовање наставника;

– Усвојеност закона/измена закона и подзаконских аката;

– Број акредитованих студијских програма за образовање наставника;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НПС, НСВО

ПД-ОН02

Развој дела информационог система неопходног за квалитетније образовање наставника

– Успостављање регистра наставника на свим нивоима образовања;

– Рационализација система образовања наставника и побољшано доношење одлука;

– Усклађена понуда и потреба за наставницима;

– Извештаји о броју и квалитету образовања наставника;

Фебруар 2015.

Јун 2016.

МПНТР, ВШУ, НПС, КАПК

ПД-ОН03

Анализа и реорганизација система стручне потпоре наставницима

– Израда анализе о потребама и понудама стручне потпоре наставницима
– Усклађивање подзаконских аката;

– Успостављање система подршке уз помоћ саветника – стручног сарадника;

– Степен реорганизације инспекцијске службе у МПНТР;

– Листа саветника – стручних сарадника
– Анализе система програма за стручно усавршавање наставника;

– Број нових програма за стручно усавршавање наставника;

Фебруар 2015.

Децембар 2016.

МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ, НПС, НСВО

ПД-ОН04

Унапређивање система усавршавања наставника

– Успостављање система усавршавања наставника;

– Успостављање одрживих модела финансирања сталног стручног усавршавања наставника;

– Увођење обука наставника за примену наставних метода којима се код ученика развијају кључне компетенције;

– Израда анализа ефеката стручног усавршавања;

– Унапређивање критеријума за акредитацију програма стручног усавршавања на основу ефеката у настави;

– Унапређене компетенције наставника;

– Унапређен квалитет наставе;

– Унапређен систем стручног усавршавања наставника;

– Број (%) наставника који објављују радове – примере добре праксе;

– Обухват наставника који годишње имају више од 20 сати стручног усавршавања;

– Број наставника који учествује у међународним програмима размене и е-платформама;

– Број и квалитет програма за стручно усавршавање;

Фебруар 2015.

Мај 2020.

МПНТР, ЗУОВ, ЗВКОВ

ПД-ОН05

Разрада свих компоненти трајног професионалног развоја и професионалног напредовања наставника

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Успостављање праведности система напредовања наставника заснованог на резултатима рада наставника;

– Успостављање одрживих модела финансирања напредовања наставника;

– Израда анализа ефеката напредовања наставника;

– Ревидирани критеријуми за стицање звања наставника који треба да обезбеде континуитет квалитета рада наставника у звању (могућност губљења звања);

– Повећање квалитета наставника јачањем мотивације наставника за професионални развој;

– Успостављен ефикаснији систем напредовања наставника који обезбеђује бољи квалитет наставе;

– Усклађеност компоненте професионалног развоја наставника и напредовања наставника;

– Број дефинисаних показатеља квалитета наставника;

– База наставника са звањима;

– % наставника који су напредовали у поједина звања;

Фебруар 2015.

Децембар 2017.

МПНТР, ЗУОВ, НПС

ПД-ОН06

Обављање истраживања у методикама струка у свим наставним дисциплинама за које се школују наставници

– Развијање модела центра за развој образовања у струкама које образују наставнике на факултетима (универзитетима);

– Дефинисање националних приоритета у истраживањима у области методика струке;

– Идентификација фактора који одређују квалитет процеса наставе/учења као основа за унапређивање тог процеса;

– Број успостављених тела (центара) на универзитетима и извештаји о раду;

– Број пројеката који се реализују кроз основане центре;

Октобар 2015.

Јун 2017.

НСВО, ВШУ, НИО

ПД-ОН07

Стицање иницијалних дидактичко-методичко-педагошких компетенција (ДМП) нaставника у високом образовању

– Доношење подзаконских прописа;

– Стварање универзитетских центара за унапређивање процеса наставе/учења и усавршавање наставника;

– Развијање програма (обука) за стицање ДМП компетенција наставника у ВО и активну примену концепта „студент у центру учења”;

– Унапређивање стандарда за акредитацију ВШУ;

– Укључивање наставника и студената у семинаре у земљи и иностранству у циљу подизања квалитета наставног процеса;

– Дефинисане ДМП компетенције наставника у ВО;

– Побољшање педагошких компетенција наставника у високом образовању у свим видовима наставе;

– Квалитетнија настава на ВШУ;

– Дефинисана јединствена правила за избор и напредовање наставника на струковним студијама;

– Број универзитета (државних и приватних) који су формирали центре за унапређивање наставе/учења, самостално или удружени.
– % наставника који је стекао ДМП компетенције;

– Оцене успешности наставника добијених од стране студената и органа ВШУ;

– Број наставника обухваћених семинарима или програмима;

– Доследност у примени стандарда за самовредновање у оцени ове концепције;

Фебруар 2015.

Јануар 2019.

МПНТР, КОНУС, ХЕРЕ, КАСС, СКОНУС, СКАСС, НСВО, ВШУ, КАПК

ПД-ОН08

Оспособљавање наставника за примену нових метода учења, информационих технологија и е-учења у настави

– Доношење подзаконских прописа;

– EU Digital Agenda;

– Израда Препоруке за примену савремених метода и технологија у образовању;

– Развијени курсеви обуке наставника и сертификати;

– Подржана набавка хардвера и софтвера;

– Редефинисање удела е-студената и начина полагања испита;

– Примена савремених метода и технологија у настави;

– Квалитетнија настава на ВШУ;

– Повећање ефикасности студирања;

– Број студената који се образује на даљину у односу на укупан број студената у истој области;

– Заступљеност софтверских алата у реализацији студијских програма;

– Дефинисани нови индикатори квалитета наставе;

Фебруар 2015.

Јануар 2020.

МПНТР, НСВО, КАПК, КОНУС, КАСС, МПНТР, НСВО

ПД-ОН09

Унапређење критеријума и процедура за избор и напредовање наставног особља у високом академском и струковном образовању

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Доношење и примена Правилника о критеријумима и процедурама за изборе у звања наставног особља;

– Јединствени основни критеријуми за изборе наставника на националном нивоу;

– Дефинисани услови избора у различитим научно образовним и уметничким пољима;

– Обавезна операционално дефинисана оцена педагошког рада при избору и унапређењу наставника;

– До 2020. сви наставници треба да имају сертификат о педагошком тренингу;

– Уведена континуирана обука наставника;

– Унапређен систем студентског вредновања наставног процеса и наставника;

– Ниво усвојености критеријума у статутима ВШУ;

– Ниво доследности примене критеријума;

– Брзина обнављања наставног кадра;

Фебруар 2015.

Октобар 2016.

МПНТР, КОНУС, КАСС, НСВО, СКОНУС, СКАСС

ПД-ОН10

Формирање базе свих докторских дисертација и свих реферата за изборе и реизборе наставника у ВШУ

– Доношење подзаконских аката;

– Успостављен информациони систем у ВО;

– Успостављен репозиторијум докторских дисертација;

– Унутар јединственог информационог система образовања успостављен део доступан јавности;

– Створени услови за оцену квалитета менторског рада до нивоа појединаца и одговорнији однос наставника на универзитетима према обавезама из менторског односа;

– Обезбеђена пуна видљивост, доступност и потенцијална употребљивост дисертација;

– Обезбеђена доступност реферата за изборе наставника;

– Број ВШУ установа које достављају податке;

– Извештаји о доступности података;

– Пораст броја записа по појединим универзитетима;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, КОНУС, ВШУ

ПД-ОН11

Развој програма образовања наставника, укључујући и помоћне наставнике, инструкторе, водитеље, тренере, за образовање одраслих

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Унапређење квалитета образовања и учења одраслих;

– Број програма за образовање наставника за одрасле;

– Број наставника који су завршили акредитоване програме;

Фебруар 2015.

Јануар 2020.

МПНТР,

ЗУОВ

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ПД-ОО01

Успостављање мреже јавно признатих организатора активности (ЈПОА) образовања одраслих.

– Доношење Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и кадрова за јавно признате организаторе образовања одраслих код којих се стичу квалификације и компетенције или се обавља признавање претходног учења, укључујући и услова за учење особа са инвалидитетом;

– Успостављање Регистра јавно признатих организатора активности образовања одраслих;

– Доношење подзаконски акт о каријерном вођењу и саветовању;

– Обука саветника за каријерно вођење и саветовање у ЈПОА;

– Унапређење квалитета рада институција за ОО;

– Мрежа ЈПОА усклађена са потребама тржишта рада и демографском структуром становништва;

– Број ЈПОА образовања одраслих у формалном образовању уписаних у регистар;

– Број ЈПОА образовања одраслих у неформалном образовању уписаних у регистар;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСЗ,

ЗУОВ, СССОО

ПД-ОО02

Унапређење функционализације основног образовања одраслих

– Правилник о организацији стручних обука у оквиру основног образовања одраслих укључујући и испит за обуку;

– Успостављен систем стицања стручних обука код јавно признатих организатора средњег стручног образовања усаглашен са потребама тржишта рада;

– Број одраслих са завршеним основним образовањем;

– Број одраслих са завршеним стручним обукама у оквиру основног образовања одраслих;

Фебруар 2015.

Мај 2020.

МПНТР, ЗОУВ, ПКС, МРЗСП

ПД-ОО03

Развијање програма образовања и стручне обуке одраслих на радном месту (workplace learning);

– Концепт о стицању кључних и стручних компетенција на радном мести;

– Правилник о стицању кључних и стручних компетенција на радном месту укључујући и критеријуме и услове сертификовања наставника и инструктора за учење и обуку на радном месту;

– Унапређење повезаности рада и образовања;

– Унапређен запошљавања, флексибилности и компетитивности радне снаге;

– Број запослених са завршеном обуком за стицање кључних и стручних компетенција на радном месту;

– Број компанија по подручјима рада укључених у програме стицања кључних и стручних компетенција на радном месту;

Октобар 2016.

Мај 2020.

МПНТР, ЗУОВ, ССООО, ПКС, УПС, МРЗСП

ПД-ОО04

Увођење кратких курсева обуке стицања потребних знања и вештина, са ЕСПБ

– Доношење стандарда за акредитацију кратких циклуса;

– Развијање целоживотних програма на ВШУ;

– Већа понуда тражених курсева обуке за одрасле на ВШУ;

– Повећање броја организација (ВШУ) које нуде програме обуке;

– Могућност признавања неформалног у формално образовање (ЕСПБ);

– Понуда програма који више одговарају потребама запослених и послодаваца;

– Понуда програма за преквалификацију незапослених ради лакшег запошљавања;

– Побољшана квалификациона структура запослених и незапослених;

– Повећана самозапошљивост незапослених;

– Већа прилагођеност и побољшана квалификација запослених;

– Повећан броја пензионера који се баве неком допунском делатношћу;

– Број програма за стицање потребних знања и вештина са ЕСПБ;

– Увођење могућности уписа у ВО одраслих на бази признатих ЕСПБ;

– Број полазника који пролазе неке од курсева;

Фебруар 2015.

Јун 2016.

МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ

ПД-ОО05

Увођење система вредновања квалитета институција за формално и неформално образовање одраслих на свим нивоима;

– Доношење законских и подзаконских аката;

– Израда стандарда за акредитацију институција неформалног образовања одраслих на свим нивоима;

– Унапређење квалитета институција за формално и неформално образовање одраслих;

–Усвојени стандарди за акредитацију институција које нуде курсеве обуке одраслих на свим нивоима;

– Број програма заснованих на стандардима аквалификација;

– Број акредитованих институција за формално и неформално образовање одраслих;

Октобар 2016.

Децембар 2020.

МПНТР,

ЗУКОВ, ССООО

ПД-ОО06

Увођење електронског учења у образовање одраслих

– Броја полазника е-курсева обуке и студирања на даљину;

– Доношење законских и подзаконских аката;

– Израда стандарда за примену електронског учења у реализацији кратких курсева обуке;

– Прилагођен систем формалног и неформалног образовања и обучавања одраслих могућностима и потребама учења и образовања одраслих уз осигурање квалитета (on -line учење, прилагођено време наставе и обуке могућностима одраслих);

– Повећана понуда курсева е-учења на основу усвојених стандарда;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, НСВО, КАПК, ВШУ

ПД-ОО07

Оснивање „универзитета” за треће доба

– Израда нацрта закона и доношење подзаконских аката;

– Развијање програма за особе у трећем животном добу;

– Подизање квалитета живота особа у трећем животном добу;

– Број пензионера укључених у програме;

– Број установа и програма за образовање у трећем животном добу;

Јануар 2016.

Децембар 2018.

МПНТР

ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА
– предшколско, основно и средње (предуниверзитетско образовање – ПУ)

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ФО-ПУ01

Усвајање буџета са предвиђеним финансијским оквирима на макро, мезо и микро нивоу

– Израда нацрта закона о буџету Републике Србије за наредну годину;

– Израда нацрта меморандум о буџету Републике Србије (на сваке три године);

– Проценат издвајања за предуниверзитетско образовање у складу са Стратегијом;

– Макро ниво: Постепено повећање учешћа издвајања за образовање у бруто домаћем производу, као и повећање апсолутног износа средстава;

– Мезо ниво: Постављање односа улагања у поједине нивое образовања и финансијског оквира у коме се делује;

– Микро ниво: Утврђивање нивоа буџетских средстава за предшколско образовање;

– Правовремено доношење буџета;

– Сагласност финансијског износа са предвиђеним планом издвајања;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР,
МФ

ФО-ПУ02

Успостављање целовитог информационог система

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Успостављен информациони систем о стању на нивоу васпитно-образовне установе, образовно-васпитне установе, локалне самоуправе, школске управе и националном нивоу;

– Обухват и поузданост информација;

Фебруар 2015.

Октобар 2015.

МПНТР

ФО-ПУ03

Унапређење стручног и финансијског надзора

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Тачан увид у постојеће стање и податке;

– Исправка неправилности које постоје и које се очекују и у новом моделу финансирања;

– Повећање регуларности рада система;

– Број извршених надзора;

– Публиковање налаза;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ФО-ПУ04

Развијање модела финансирања per capita

– Одлука о формирању експертске групе за развој новог модела финансирања и његову примену;

– Подзаконски акт МПНТР;

– Развијен, тестиран и примењен модел финансирања;

– Степен завршености посла;

– Квалитет новог модела;

Фебруар 2015.

Јун 2016.

МПНТР

ФО-ПУ05

Утврђивање нивоа средстава за текуће расходе (уз поштовање четири критеријума из Стратегије), капиталне издатке и развој образовања по свакој образовној институцији

– Одлука МПНТР;

– Добијање података за примену у будућем моделу финансирања;

– Утврђивање нивоа средстава за текуће расходе, капиталне издатке и развој образовања по свакој образовној институцији;

– Степен завршености посла;

– Утврђен ниво средстава;

Фебруар 2015.

Октобар 2020.

МПНТР

ФО-ПУ06

Развој и утврђивање формула модела, и то: на нивоу Републике Србије, за расподелу између републичког и локалног нивоа, и на локалном нивоу

– Одлука МПНТР;

– Утврђене формуле: на нивоу Републике Србије, за расподелу између републичког и локалног нивоа и на локалном нивоу;

– Искоришћени подаци о развијености појединих локалних средина уз вођење рачуна о нивоима плата и њиховом међусобном распону;

– Поштовање шест критеријума који утичу на цену по категорији ученика;

– Степен завршености посла;

– Утврђене формуле;

Фебруар 2015.

Октобар 2016.

МПНТР

ФО-ПУ07

Дефинисање изузетака од новог модела финансирања по броју ученика - сагледавање који програми би се нашли на удару приликом примене новог модела финансирања

– Одлука МПНТР;

– Списак програма (и/или институција) које би биле изузете од финансирања по новом моделу, већ би се применило директно финансирање;

– Унапређење доступности – повећање обухвата;

– Степен завршености посла;

– Утврђен списак;

– Повећан обухват;

Фебруар 2015.

Октобар 2016.

МПНТР

ФО-ПУ08

Финансијска подршка усавршавању система професионалног напредовања наставника

– Промена подзаконских акта;

– Формиран подстицајан финансијски систем професионалног напредовања;

– Број наставника који су напредовали у звању;

– Ниво издвојених средстава;

Фебруар 2015.

Октобар 2015.

МПНТР

ФО-ПУ09

Финансијска подршка оптимизацијама мрежа предшколских установа, основних и средњих школа према броју уписаних ученика

– Одлука МПНТР;

– Подзаконски акти локалних самоуправа;

– Утврђен ниво финансијске подршке оптимизацијама уз очување квалитета и права на образовање – економичнија расподела финансирања;

– Постојање адекватне подршке;

– Праћење ефеката финансијске подршке;

Фебруар 2015.

Октобар 2020.

МПНТР

ФО-ПУ10

Дефинисање финансијске помоћи Републике неравијеним општинама у циљу остваривања функција предшколског васпитања од значаја за Републику Србију

– Одлука МПНТР;

– Подзаконски акти локалних самоуправа;

– Повећан обухват деце предшколским васпитањем;

– Повећана равноправност у обухвату деце предшколским васпитањем;

– Број општина обухваћених програмом финансијске помоћи;

– Повећан број деце која су обухваћена предшколским васпитањем;

– Повећање равноправнсти у доступу предшколском васпитању;

Фебруар 2015.

Октобар 2016.

МПНТР

ФО-ПУ11

Усвајање закона о финансирању предуниверзитетског образовања на основу новог модела финансирања и подзаконског акта

– Израда нацрта закона о финансирању предуниверзитетског образовања;

– Ступање на снагу новог модела финансирања, као и других предложених мера;

– Дефинисање детаља важних за примену који не подлежу законској материји;

– Доношење Закона;

– Доношење подзаконских аката;

Октобар 2015.

Децембар 2016.

МПНТР

ФО-ПУ12

Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације

– Одлука МПНТР

– Финансијска подршка за објашњење разлога и начина примене нових мера

– Степен финансијског праћења акције

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА – Високо образовање

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ФО-ВО01

Усвајање буџета са предвиђеним финансијским оквирима на макро, мезо и микро нивоу

– Израда нацрта закона о буџету Републике Србије за наредну годину;

– Израда нацрта меморандум о буџету Републике Србије (на сваке три године);

– Проценат издвајања за високо образовање: (2012:0.80%, 2014:0.90%, 2016:1.05%, 2018:1.15%, 2020:1.25%);

– Макро ниво: Постепено повећање учешћа издвајања за образовање у бруто домаћем производу, као и повећање апсолутног износа средстава;

– Мезо ниво: Постављање односа улагања у поједине нивое образовања и финансијског оквира у коме се делује;

– Микро ниво: Утврђивање нивоа буџетских средстава за сваки вид универзитетског образовања: основне, мастер, докторске, академске, струковне;

– Правовремено доношење буџета;

– Сагласност финансијског износа са предвиђеним планом издвајања;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР,
МФ

ФО-ВО02

Успостављање целовитог информационог система

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Успостављен информациони систем о стању на нивоу ВШУ и нивоу МПНТР;

– Обухват и поузданост информација;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР

ФО-ВО03

Унапређење стручног и финансијског надзора

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Тачан увид у постојеће стање и податке;

– Исправка неправилности које постоје и које се очекују и у новом моделу финансирања;

– Повећање регуларности рада система;

– Публиковање налаза;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ФО-ВО04

Утврђивање потреба за појединим струкама

– Одлука МПНТР;

– Одлука Владе;

– Израда годишњих извештаја о поуздано препознатим краткорочним и дугорочним предвиђањима потреба Републике Србије за кадровским профилима и квалификацијама од стране релевантне институције;

– Дефинисана институција која се тиме бави;

– Постојање извештаја;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, МРЗБСП

ФО-ВО05

Доношење измена и допуна постојеће уредбе о финансирању високог образовања - усаглашавање са „болоњским” системом студија

– Одлука МПНТР;

– Одлука Владе;

– Усвајање подзаконског акта и довођење старог система финансирања у законске оквире – привремено решење до доношења новог Закона о високом образовању са начином финансирања;

– Усвојене измене и степен усаглашености;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР

ФО-ВО06

Утврђивање износа трошкова студирања по појединим областима и високошколским установама

– Одлука МПНТР о формирању тима за креирање новог модела финансирања, симулације и конкретну примену нових мера, као и праћење ефеката примене новог система финансирања;

– Јавно објављивање утврђених износа, анализа међу областима и високошколским установама, дефинисање износа на који би се примењивала линеарна скала суфинансирања;

– Степен завршености посла;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР

ФО-ВО07

Утврђивање критеријума за рангирање студената, прецизирање начина утврђивања социјалног статуса студента и припрема увођења новог модела финансирања

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Утврђени критеријуми рангирања и начин примене у складу са Стратегијом;

– Степен завршености посла;

– Усвајање документа;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР

ФО-ВО08

Пробна симулација новог модела финансирања, разматрање финансијског ефекта увођења три категорије студената, плаћање удела у школарини по линеарној скали

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Резултати симулација увођења три категорије студената, као и варирање бројева квота по областима и категоријама, у складу са дефинисаним критеријумима;

– Утврђени подстицаји за студирање приоритетних области;

– Број урађених симулација;

– Утврђеност квота;

– Дефинисани подстицаји и финансијски услови;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР

ФО-ВО09

Анализа могућности и ефеката увођења субвенционисаних кредита за студирање

– Одлука МПНТР;

– Одлука МФ;

– Одлука Владе;

– Финансијски преглед ситуација без и са омогућавањам наменских субвенционисаних кредита;

– Увођење субвенционисаних кредита;

– Урађен преглед ситуације и дефинисани услови кредитирања;

– Начин уговарања кредита;

– Расписан конкурс за кредите;

Децембар 2015.

Јун 2016.

МПНТР, МФ

ФО-ВО10

Развој модела финансирања докторских студија у складу са принципима из Стратегије – припремна акција

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Утврђивање модела финансирања докторских студија, као и потребног укупног буџета;

– Предлог решавања односа финансирања за наставу и за истраживање;

– Развијен и проверен модел финансирања;

– Утврђен однос финансирања наставе и истраживања;

Фебруар 2015.

Јун 2015.

МПНТР

ФО-ВО11

Оптимизација мреже високошколских институција

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Утврђивање финансијских ефеката оптимизације уз очување квалитета и права на образовање;

– Финансијски показатељ и политичка одлука;

Фебруар 2015.

Децембар 2018.

МПНТР

ФО-ВО12

Усклађивање услова акредитације и стандарда квалитета са методологијом обрачуна цене образовања у складу са тачком 12. Стратегије – припремна акција

– Одлука и подзаконски акт МПНТ;

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Уједначавање финансијске анализе дате у Уредби, са акредитационим условима датим у Стандарима;

– Степен завршености посла;

– Усклађени услови и јединствена методологија;

– Кориговани стандарди за акредитацију;

Фебруар 2015.

Јун 2015.

МПНТР, КАПК, НСВ

ФО-ВО13

Унапређење модела финансирања високог образовања са елементима научноистраживачке делатности и осталих потреба у складу са тачком 13. Стратегије – припремна акција

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Побољшани модел финансирања;

– Степен завршености посла;

Фебруар 2015.

Јун 2015.

МПНТР

ФО-ВО14

Развити и у модел финансирања уградити индикаторе којимa се мери квалитет образовног процеса

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Финансијски подстицај према индикаторима квалитета;

– Дефинисан модел, симулација примене и корекције;

– Степен завршености посла;

– Дефинисан скуп индикатора;

– Укључивање индикатора у модел;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР

ФО-ВО15

Утврђивање критеријума и одређивање студијских програма од општег значаја који се не финансирају применом општег модела

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Одлука Владе;

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Листа студијских програма које се финансирају програмски са одговарајућим квотама;

– Степен завршености посла;

– Утврђена листа;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР

ФО-ВО16

Усвајање новог закона о високом образовању са предвиђеним оквирним начином финансирања

– Израда Нацрта закона о високом образовању;

– Стварање основног правног услова за примену новог система финансирања;

– Фазе припреме закона и потребне сагласности;

– Усвојен закон;

Фебруар 2015.

Децембар 2015.

МПНТР,

МФ

ФО-ВО17

Доношење подзаконских аката о детаљима начина финансирања према тачкама 1-13. Стратегије уз усклађивање са постојећим могућностима алокације средстава у буџету Републике Србије

– Одлука и подзаконски акт МПНТР;

– Одлука Владе;

– Одлука МПНТР о формирању експертског тима;

– Усвајање подзаконских аката;

– Омогућивање услова за примену новог система финансирања;

– Усвојени подзаконски акти;

Децембар 2015.

Септембар 2016.

МПНТР

ФО-ВО18

Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације

– Одлука МПНТР;

– Финансијска подршка за објашњење разлога и начина примене нових мера;

– Степен финансијског праћења акције;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА – Ученички и студентски стандард

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ФО-УСС01

Алокација средстава – одређивање одговарајућих износа уз примену принципа расподеле

– Одлука МПНТР;

– Дефинисање финансијског оквира за деловање;

– Утврђен финансијски оквир;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР,
МФ

ФО-УСС02

Аналогно финансирању високог образовања, у складу са могућностима буџета Републике Србије, применити нови модел финансирања високог образовања са процентуалном партиципацијом

– Одлука МПНТР;

– Примењен нови модел финансирања;

– Расподела средстава уз примену новог система финансирања, праведнији систем, шири обухват;

– Број корисника ученичких и студентских бенефиција;

– Број корисника који на нови начин добијају праведнију расподелу;

Јануар 2016.

Јун 2016.

МПНТР

ФО-УСС03

Истраживање могућности и путева успостављања јавног и приватног партнерства (од предшколског до високог образовања) за намене подизања ученичког и студентског стандарда

– Одлука МПНТР;

– Извештај са могућностима и начинима реализације уз финансијску анализу;

– Степен готовости извештаја;

– Број успостављених партнерстава;

Фебруар 2015.

Децембар 2016.

МПНТР

ФО-УСС04

Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације.

– Одлука МПНТР;

– Финансијска подршка за објашњење разлога и начина примене нових мера;

– Степен финансијског праћења акције;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ФИНАНСИРАЊЕ ОБРАЗОВАЊА – ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ – ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ФО-ОО01

Алокација финансијских средстава у складу са могућностима републичког буџета, буџета региона и локалних самоуправа

– Одлука МПНТР;

– Дефинисање финансијског оквира за развој и функционисање система целоживотног учења;

– Утврђен финансијски оквир;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР,
МФ

ФО-ОО02

Аналогно моделу финансирању високог образовања, у складу са могућностима републичког буџета, применити нови модел финансирања високог образовања уз право на субвенционисане кредите за студирање

– Одлука МПНТР;

– Омогућивање услова за примену новог система финансирања;

– Примењен нови модел финансирања;

– Број полазника и завршених у систему ОО;

– Број корисника кредита;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ФО-ОО03

Предлог нових мера пореских подстицаја како за правна, тако и за физичка лица

– Одлука МПНТР;

– Одлука МФ;

– Омогућавање услова за примену новог система финансирања;

– Нове мере подстицаја;

– Степен готовости предлога;

– Број корисника пореских подстицаја;

Фебруар 2015.

Јун 2016.

МПНТР,

МФ

ФО-ОО04

Усмеравање средстава из приватних извора и међународних пројеката у овај вид образовања, као и формирање јавног и приватног партнерства

– Одлука МПНТР;

– Увећање средстава у фонду за целоживотно учење;

– Проширење обухвата;

– Висина средстава и број улагача;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ФО-ОО05

Стварање финансијске подршке за медијску акцију за олакшање имплементације.

– Одлука МПНТР;

– Финансијска подршка за објашњење разлога и начина примене нових мера;

– Степен финансијског праћења акције;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ПОДСИСТЕМИ У ОБРАЗОВАЊУ

ИО

Назив акције

Инструменти имплементације акције

Исход – резултат акције

Индикатори праћења напретка

Почетак

Завршетак

Одговорни носиоци акције и партнери

ВA-НМ

Развој образовања националних мањина кроз наставу на језицима националних мањина и учење мањинских језика

– Анализе испуњавања законских аката;

– Препоруке за испуњавање законских аката;

– План активности за развој образовања националних мањина;

– Обезбеђени услови да све националне мањине имају квалитетно образовање у складу са законским прописима и европским стандардима;

– Број васпитно-образовних и образовно-васпитних установа, одељења и ученика припадника нац. мањина који наставу похађају на језицима националних мањина;

– Број објављених уџбеника;

– Заступљеност компетентног наставног кадра за рад на језицима националних мањина;

– Број судијских програма који су у вези са језицима националних мањина или се делом реализују на језику националне мањине;

Фебруар 2015.

Октобар 2018.

МПНТР

ВA-СО

Методологије прикупљања и обраде података у образовању

– План развоја статистике образовања;

– Усаглашавање методологије са EUROSTAT-ом и другим међународним произвођачима статистике;

– Јединствени информациони систем за све нивое образовања;

– Утврђена методологија прикупљања и обраде података за праћење квалитета образовања на свим нивоима, односно усвојена Стратегија развоја статистике у образовању и науци;

– Развијен скуп динамичких индикатора за планирање и праћење развоја образовања;

– Број података који се прикупљају;

– Степен развијености јединственог информационог система;

– Усклађеност података са међународним захтевима;

Фебруар 2015.

Септембар 2020.

МПНТР,
РЗС

ВA-ИО

Развој инклузивног образовања

– Успостављање јединице за инклузију;

– План развоја и праћење инклузивног образовања за све категорије деце, ученика и студената;

– Донети и примењени подзаконски акти у функцији подизања квалитета инклузивног образовања;

– Квалитетно образовање за сву децу, ученике и студенте;

– Обухват деце и младих формалним образовањем (ма годишњем нивоу за сваку генерацију);

– Успех и напредовање деце и младих из осетљивих група;

Април 2015.

Децембар 2020.

МПНТР

ВA-НОК

Развој националног оквира квалификација

– Израда нацрта законског оквира;

– План развоја националног оквира квалификација;

– Европски оквир квалификација;

– Усвојен јединствен национални оквир квалификација;

– Донет и примењен Закон о националном оквиру квалификација;

– Донет и примењен Закон о регулисаним професијама;

– Број основаних секторских већа;

– Усаглашеност образовног система са НОК-ом;

– Механизми за препознавање претходног учења;

Фебруар 2015.

Децембар 2018.

МПНТР,

МРЗБСП,
ДРМ,
НСЗ

ВA-E+

Учешће у програму Еразмус+ за сарадњу у области образовања, младих и спорта

– Потписивање споразума за парцијално учешће у програму;

– Отпочињање припремних мера за пуноправно учешће у програму;

– Акредитација правног лица које ће вршити децентрализовано управљање фондовима у складу са правилима Еразмус+ програма и даље пуноправно учешће у програму;

– Учешће у мрежама, платформама и Отвореном методу координације у складу са споразумом;

– Номинација организације која ће вршити улогу националне агенције за програм и завршетак припрема за пуноправно учешће;

– Потврда Европске комисије о акредитацији правног лица које ће вршити децентрализовано управљање фондовима у складу са правилима Еразмус+ програма;

– Број мрежа и платформи у којима Република Србија учествује;

– Број поднетих и одобрених пројеката; спровођење конкурса за пројекте и других активности у складу са правилима Европске комисије;

– Редовно учешће на састанцима организованим у оквиру Отвореног метода координације;

– Спровођење пробних конкурса за пројекте и тестирање процедура у складу са правилима Еразмус+ програма;

Фебруар 2015.

Децембар 2020.

МПНТР, МОС, Национални координатор за програм Еразмус+

IV. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЗА 2015.

Глава

Програм

ПА/ПЈ

износ

акције

24

2001

ПЈ 4001

26.977.000

ПУ-0Ш04, ПУ-СТ06, ВА-ИО

ПЈ 4002

37.663.000

ПУ-СТ03

ПЈ 4003

5.500.000

ПУ-ОШ06, ПУ-СО07

ПЈ 4004

3.570.000

ПУ-ОН05

ПЈ 4005

5.610.000

ПУ-ОШ05, ПУ-СО04

ПЈ 4006

3.000.000

ВА-ИО, ВА-Е+

24.1

2002

ПА 0001

2.170.000.000

ПУ-ПШ02, ПУ-ПШ07

ПА 0002

400.000

ПД-ОН03

24.1

2003

ПА 0002

20.000.000

ПУ-ОШ07

ПА 0003

5.400.000

ВА-НМ

ПА 0004

8.500.000

ПУ-ОШ08

ПА 0005

21.511.000

ПД-ОН03, ПД-ОН04, ПД-ОН05

ПА 0006

1.979.754.000

ПУ-ОШ03

ПЈ 4001

689.350.000

ПУ-ОШ04

ПЈ 7010

26.730.000

ПУ-ОШ06

24.2

2004

ПА 0002

3.020.000

ПУ-ОШ07

ПА 0004

12.750.000

ПУ-СО08

ПА 0005

13.438.000

ПУ-СО07

ПА 0006

1.120.228.000

ПУ-СО03, ПУ-СО09, ПУ-СТ05

ПА 0007

20.640.000

ПД-ОН03, ПД-ОН04, ПД-ОН05

24.3

2007

ПА 0002

406.910.000

ПУ-СО03, ПУ-СО09, ПУ-СТ05

ПА 0003

689.000.000

ПУ-ПШ04

24.4

2005

ПА 0002

51.495.000

ВО-ЗД18, ВО-ЗД30

ПА 0003

519.384.000

ВО-ЗД23, ВО-ЗД32

ПЈ 4001

5.057.000

ВО-ЗД29

ПЈ 4002

160.480.000

ВО-ЗД28, ВО-ЗД29

ПЈ 4003

44.600.000

ВО-ЗД28, ВО-ЗД30

24.5

2007

ПА 0005

898.259.000

ВО-ЗД07

ПА 0006

1.768.671.000

ВО-ЗД05

ПА 0007

171.300.000

ВО-ЗД21

24.6

2001

ПА 0005

18.189.000

ПУ-ПШ04

ПА 0006

5.700.000

ПУ-СТ01, ПУ-СТ02

ПА 0007

10.050.000

ПУ-ПШ03, ПУ-ОШ06

24.7

2001

ПА 0008

17.197.000

ПУ-ОШ02, ПУ-СО02

ПА 0009

9.065.000

ПУ-ПШ03, ПУ-СО05

ПА 0010

350.000

ПУ-ОШ05

ПЈ 4007

2.150.000

ВА-НОК

10.951.898.000

V. СКРАЋЕНИЦЕ

У овом документу користи се следећа листа скраћеница:

АСС – Академије струковних студија

ВШУ – високошколска установа

ДРМ – друга министарства

ДБПВО – друштвена брига о деци и предшколског васпитања и образовања

ДМП компетенција – дидактичко-педагошке-методичке компетенције

ЗВКОВ – Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

ЗИ – Заједница института

ЗУОВ – Завод за унапређивање образовања и васпитања

ЈПОА ОО – јавно признати организатори активности образовања одраслих

ЈИСП – Јединствени информациони систем у просвети

ЛС – Локална самоуправа

КАПК – Комисија за акредитацију и праћење квалитета

КАСС – Конференција академија струковних студија Србије

КОНУС – Конференција универзитета Србије

КАПУП – Комисија за акредитацију предшколских установа и програма

МЗ – Министарство здравља

МКИ – Министарство културе и информисања

МОС – Министарство омладине и спорта

МПНТР – Министарство просвете, науке и технолошког развоја

МПР – Министарство привреде

МРЗБСП – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МФ – Министарство финансија

НЗС – Национални завод за статистику

НИД – Научно-истраживачка делатност

НИО – Научно-истраживачке организације

НОК – Национални оквир квалификација

НПС – Национални просветни савет

НСВО – Национални савет за високо образовање

НСНМ – Национални савети националних мањина

НСНТР – Национални савет за научни и технолошки развој

ССООО – Савет за средње стручно образовање и образовање одраслих

НСЗ – Национална служба за запошљавање

ОО – Образовање одраслих

ООО – Основно образовање одраслих

ОШ – основна школа

ПКС – Привредна комора Србије

ПШУ – Предшколска установа

РЗС – Републички завод за статистику

СКАСС – Студентска конференција академија струковних студија Србије

САНУ – Српска академија наука и уметности

СД – Стручна друштва

СКОНУС – Студентска конференција универзитета Србије

СОО – Средње опште образовање

ССО – средње стручно образовање

СРОС – Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године

СУ – Струковна удружења

СШУ – средњешколска установа

УПС – Унија послодаваца Србије

УСХ – Удружења студената са хендикепом

ФИД – Фонд за иновациону делатност

ХЕРЕ – Тим за праћење реформи у високом образовању

Скраћенице које се налазе у табелама, а тичу се организације акционих планова:

АС – Академске студије

ВА – Подсистеми у образовању (Велике акције)

ВО – Високо образовање

ДС – Докторске студије

ЗД – Заједнички део

ОН – Образовање наставника

ОО – Образовање одраслих

ОС – Основношколско

ПД – Прожимајући делови у образовању

ПШ – Предшколско

ПУ – Предуниверзитетско образовање

СО – Средње опште

СТ – Средње стручно

СС – Струковне студије

УСС – Ученички и студентски стандард