Zakon

На основу члана 31. став 7. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Министарства здравља,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

"Службени гласник РС", број 33 од 17. марта 2020.

1. Одређује се да ће се мера карантина коју је наредио министар здравља, ради спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, у складу са епидемиолошком ситуацијом, спроводити у објекту војне установе „Морoвић”, Шид и Миратовачко поље.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2551/2020

У Београду, 17. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.