Zakon

Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Генералног секретаријата Владе,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

"Службени гласник РС", бр. 35 од 18. марта 2020, 37 од 19. марта 2020.

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Ванредно стање је укинуто Одлуком о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/2020), која је ступила на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, односно 6. маја 2020. године (види Одлуку - 65/2020-4).

 

1. У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

2. Институције из тачке 1. овог закључка обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.

3. Од обуставе из тачке 1. овог закључка изузети су Министарство финансија – Управа царина и ЈП „Пошта Србије” и поједини шалтери Министарства финансија – Пореске управе и Управе за трезор и ЈП „Електропривреда Србије”.

Обавезују се Министарство финансија – Пореска управа и Управа за трезор и ЈП „Електропривреда Србије” да обавесте грађане који ће шалтери бити изузети од обуставе рада.

*Службени гласник РС, број 37/2020

4. Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

5. Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања. Институције из тачке 1. овог закључка су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

6. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2561/2020

У Београду, 16. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.