Zakon

На основу члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Генералног секретаријата Владе,

Влада доноси

ЗАКЉУЧАК

"Службени гласник РС", број 50 од 3. априла 2020.

1. Даном ступања на снагу овог закључка престаје да важи Закључак Владе 05 број 53-2928/2020 од 28. марта 2020. године.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-3010/2020

У Београду, 2. априла 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р.