На основу члана 49. ст. 2. Закона о заштити од елементарних и дргих већих непогода („Службени гласник СР Србије“, број 20/77), републички секретар за народну одбрану доноси

 

 

УПУТСТВО

о образовању радних јединица за заштиту од елементарних и других већих непогода у миру

„Службени гласник СРС”, број 34 од 5. августа 1978.

 

 

1. За заштиту од елементарних и других већих непогода (у даљем тексту: заштита од елементарних непогода) у миру, општина може образовати радне јединице. Радне јединице се образују од нераспоређених војних обвезника и војних обвезника распоређених у Југословенску народну армију, уколико ови војни обвезници нису позвани на службу у Југословенску народну армију, од обвезника цивилне заштите који нису распоређени у цивилну заштиту и од обвезника радне обавезе. У радне јединице треба распоређивати млађе и за рад способне људе.

 

2. Општина може да образује радне јединице:

– пре наступања елементарне непогоде ради спречавања те непогоде;

– у току наступања елементарне непогоде ради заштите од елементарне непогоде, и

– ради отклањања непосредних последица од елементарне непогоде.

 

3. Јачину, састав и опрему радних јединица одређује општина актом о њиховом образовању на основу задатака које оне треба да извршавају.

 

4. Начин употребе радних јединица из тачке 1. овог упутства утврђује се плановима заштите од елементарних непогода општине.

 

5. Радним јединицама општине руководи Штаб цивилне заштите општине.

 

6. Председник скупштине општине, односно лице које ту дужност врши, може да нареди мобилизацију и учешће радних јединица ако прети или је настала елементарна непогода која угрожава или је угрозила здравље и животе људи, или материјална добра већег обима. Актом о наређивању мобилизације и учешћа радних јединица одређује се смештај, исхрана и обезбеђење других потреба припадника радних јединица.

 

7. Евиденцију припадника радних јединица води општински орган управе за народну одбрану. Евиденција обухвата списак припадника радних јединица који садржи: презиме и име припадника радне јединице, занимање, годину рођења и адресу. Уз списак чувају се позиви за сваког припадника радне јединице.

 

8. Војни обвезници распоређени у радне јединице уколико буду истовремено позвани на службу у оружане снаге и радне јединице дужни су да се одазову позиву за службу у оружане снаге.

 

9. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СР Србије"

  

Број 82-369/78-10

У Београду, 23. јула 1978. године

Републички секретар за

народну одбрану,

генерал-потпуковник авијације

Драгоман Радојчић, с. р.