Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

На основу члана 46. став 1. Закона о здравственом осигурању војних осигураника („Службени лист СФРЈ“, бр. 32/78), Скупштина Заједнице социјалног осигурања војних осигураника доноси

 

 

ОДЛУКУ

о висини накнаде погребних трошкова у случају смрти осигураног лица

„Службени лист СФРЈ", бр. 35 од 25. јуна 1982, 15 од 30. марта 1984, 31 од 28. јуна 1985, 30 од 30. маја 1986. и „Службени лист СРЈ", број 49 од 20. августа 1993.

 

 

1. Накнада погребних трошкова по Закону о здравственом осигурању војних осигураника, исплаћује се у висини уобичајених просечних трошкова потребних услуга (сандук, покров, надробни знак, превоз у месту сахране и ископавање и закопавање гроба) према спецификацији одговарајућег комуналног предузећа.*

 

*Службени лист СРЈ, број 49/1993

 

2. Ако се посмртни остаци војног осигураника – војниог пензионера и корисника новчане накнаде, као и осигураног члана уже породице тих осигураника превезу из места у коме су они умрли у њихово пребивалиште ради сахране, износ из тачке 1. ове одлуке повећава се за висину стварних трошкова превоза.

Накнада трошкова из става 1. ове тачке обухвата:

1) трошкове превоза посмртних остатака возом или бродом до места сахране, а ако на тој релацији не постоји железнички или бродски саобраћај – стварне трошкове превоза другим превозним средствима;

2) трошкови превоза посмртних остатака до станице, односно луке или пристаништа, у месту сахране – од станице, односно луке или пристаништа до места где се врши сахрана посмртних остатака;

3) друге трошкове превоза учињене у смислу општих прописа о условима и начину ископавања и преноса мртваца.

Пратиоцима посмртних остатака војног осигураника и осигураног члана породице из става 1. ове тачке, припада накнада путних трошкова према одлуци Скупштине Заједнице социјалног осигурања и војних осигураника о висини накнаде путних трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања. Та накнада припада највише за два пратиоца.

 

3. Ова одлука примењује се од 1. јула 1982. године.

 

4. Даном почетка примењивања ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде потребних трошкова у случају смрти осигураног лица („Службени лист СРЈ", бр. 4/74, 43/74, 15/75 и 16/76).

 

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

  

Бр. 33-1

22. јуна 1982. године

Београд

Скупштина заједнице социјалног осигурања војних

осигураника

Председник,

Мирко Нововић, с. р.