На основу члана 115. став 3. Закона о основним правима војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СФРЈ“, бр. 68/81 и 41/83), Савезни комитет за питања бораца и војних инвалида прописује

 

 

ПРАВИЛНИК

О УСЛОВИМА ПОД КОЈИМА СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ ИСПЛАТА НОВЧАНИХ ПРИМАЊА ПО ЗАКОНУ О ОСНОВНИМ ПРАВИМА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА ЛИЦИМА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ У ИНОСТРАНСТВУ

„Службени лист СФРЈ”, број 33 од 29. јуна 1984.

 

 

Члан 1.

Исплата инвалиднине, додатка за негу и помоћ од стране другог лица, ортопедског додатка и сталног инвалидског додатка трансферисањем у иностранство може се одобрити странцу који има пребивалиште у иностранству.

 

Члан 2.

Исплата новчаних примања из члана 1. овог правилника трансферисањем у иностранство југословенском држављанину или странцу – бившем југословенском држављанину који има пребивалиште у иностранству може се одобрити, ако међудржавним уговором није друкчије одређено, под условом да се то лице иселило из оправданих разлога, с обзиром на породичне и материјалне прилике и да није правноснажном судском пресудом осуђено на казну затвора за кривична дела против основа социјалистичког самоуправног друштвеног уређења и безбедности Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и за кривична дела против привреде и јединсва југословенског тржишта, односно да се против њега не води кривични поступак за та дела, као и под условом да у иностранству не делује против уставног поретка СФРЈ и интереса народа и народности Југославије.

 

Члан 3.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

 

 

бр. 546

11. маја 1984. године

Београд

Председник

Савезног комитета за питања

бораца и војних инвалида,

Јовко Јовковски, с. р.