Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 73. став 3. Закона о основним правима војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СФРЈ“, бр. 68/81), Савезни комитет за питања бораца и војних инвалида прописује

 

 

ПРАВИЛНИК

О СПЕЦИЈАЛНИМ ПОМАГАЛИМА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

„Службени лист СФРЈ”, бр. 19 од 15. априла 1983, 11 од 7. марта 1986.

 

 

Члан 1.

Овим правилником прописују се специјална помагала за војне инвалиде код којих постоји губитак вида на оба ока.

 

Члан 2.

Војном инвалиду код кога постоји губитак вида на оба ока припадају, као специјална помагала, магнетофон или касетофон,* магнетофонска трака, сат за слепе и металне плочице за писање Брајевим писмом.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, војном инвалиду који је члан библиотеке за слепе уместо магнетофона или касетофона може се дати репродуктор.*

Помагала из ст. 1. и 2.* овог члана припадају војном инвалиду, ако она нису прописана за раднике осигуранике самоуправне интересне заједнице здравства на чијем подручју војни инвалид има пребивалиште, и ако се могу набавити на домаћем тржишту.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 11/1986

 

Члан 3.

Надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини који по Закону о основним правима војних инвалида и породица палих бораца решава у првом степену, решење о додели специјалних помагала из члана 2. овог правилника, на захтев војног инвалида, доноси на основу налаза лекара специјалисте, да код војног инвалида постоји потпун губитак вида на оба ока.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, на захтев војног инвалида коме су на основу Правилника о снабдевању војних инвалида протезама, ортопедским и другим помагалима, помоћним и санитарним справама („Службени лист СФРЈ”, бр. 8/77), додељена помагала из члана 2. овог правилника, надлежни орган из става 1. овог члана доноси решење о додели тих помагала на основу налаза и мишљења комисије за стручну контролу и пријем помагала на основу кога су војном инвалиду додељена та помагала.

 

Члан 4.

Рок трајања специјалних помагала из члана 2. овог правилника износи, и то за:*

1) магнетофон*

  десет година,*

2) касетофон*

 седам година,*

3) репродуктор*

 седам година,*

4) магнетофонску траку*

шест месеци,*

5) сат за слепе*

 пет година,*

6) металне плочице за писање Брајевим писмом*

   три године.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 11/1986

 

Члан 5.

Војном инвалиду коме су, на основу Правилника о снабдевању војних инвалида протезама, ортопедским и другим помагалима, помоћним и санитарним справама, додељени магнетофонске траке * и металне плочице за писање Брајевим писмом, додељују се поново таква помагала по истеку рокова трајања помагала утврђених тим правилником.

Војном инвалиду коме је, на основу Правилника о снабдевању војних инвалида протезама, ортопедским и другим помагалима, помоћним и санитарним справама, додељен магнетофон, додељује се други магнетофон по истеку рока од 10 година од дана добијања магнетофона по том правилнику.

 

*Службени лист СФРЈ, број 11/1986

 

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

 

 

Бр. 324

21. марта 1983. године

Београд

Председник

Савезног комитета за питања

бораца и војних инвалида,

Драгомир Николић, с. р.

 

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ“ ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о специјалним помагалима војних инвалида: „Службени лист СФРЈ”, број 11/1986-347

 

Члан 4.

Војном инвалиду коме је, на основу Правилника о снабдевању војних инвалида протезама, ортопедским и другим помагалима, помоћним и санитарним справама, односно Правилника о специјалним помагалима војних инвалида („Службени лист СФРЈ”, бр. 19/83), подељен сат за слепе, додељује се други сат за слепе по истеку рока од пет година од дана добијања сата по тим правилницима.

 

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.