На основу члана 267. Закона о ваздушној пловидби (“Службени лист СФРЈ”, бр. 45/86), функционер који руководи савезним органом управе надлежним за послове саобраћаја и веза прописује

 

ПРАВИЛНИК

О СЛУЖБЕНОМ ОДЕЛУ САВЕЗНОГ ВАЗДУХОПЛОВНОГ ИНСПЕКТОРА

„Службени лист СФРЈ”, број 70 од 26. ХII 1986.

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником прописују се крој, боја, ознаке, врста материјала и начин коришћења службеног одела савезног ваздухопловног инспектора (у даљем тексту: инспектор).

Члан 2.

Службено одело инспектора је зимско и летње.

Зимско службено одело састоји се од капе, сакоа, панталона, односно сукње, мантила са улошком, кошуље, кравате, кожних рукавица и ципела.

Летње службено одело састоји се од капе, летњег сакоа, летњих панталона, односно сукње, кошуље, кравате и ципела.

Као делови зимског, односно летњег одела, у смислу става 2, односно става 3. овог члана, сматрају се два пара панталона, односно две сукње, две кошуље, две кравате и један пар ципела.

II. БОЈА И КРОЈ ЗИМСКОГ СЛУЖБЕНОГ ОДЕЛА

Члан 3.

Панталоне, односно сукња, сако, мантил и капа су тегет боје и израђени од вунене тканине, осим мантила који је израђен од диолен-тканине.

Кошуља је беле боје од памучне тканине.

Кравата је тегет боје и израђена је од диолена.

Ципеле и рукавице су црне боје и израђене од коже.

Члан 4.

Зимско службено одело је следећег кроја:

1) капа је типа беретке за жене, односно шапке за мушкарце. Беретка је класичног кроја. Шапка је обичног маринског кроја, са сунцобраном од пластичне масе који је по ивици опшивен кожом и повијен за 40°. Има одговарајући подбрадак који је причвршћен са два мала дугмета;

2) сако је на једноредно закопчавање са три дугмета, стандардног кроја, са џеповима нашивеним са стране. Горњи џеп је са леве стране, класичног кроја и нашивен. Сако је постављен и на леђима има разрез дужине 25 cm. Рукави су нормалног кроја са два дугмета. Дугмад за сако и мантил су обична, тегет боје;

3) панталоне су класичног кроја са два џепа са стране и једним позади, без манжети;

4) сукња је равног кроја дужине испод колена;

5) мантил је класичног кроја са ранглан рукавима, на четири дугмета и са косо ушивеним џеповима, дужине преко колена, са улошком од прошивене пуније вунене тканине;

6) кошуља је типа „montgomery” са два нашивена џепа у висини прса, са преклопцем који се закопчава малим дугметом.

III. БОЈА И КРОЈ ЛЕТЊЕГ СЛУЖБЕНОГ ОДЕЛА

Члан 5.

Капа, сако и панталоне, односно сукња израђени су од лакше тергал-тканине и исте су боје као и зимско одело. Кравата и ципеле из члана 3. овог правилника употребљавају се приликом ношења летњег службеног одела.

Члан 6.

Делови летњег службеног одела, осим кошуље, истог су кроја као и одговарајући делови зимског службеног одела.

Кошуља је типа „montgomery” беле боје и носи се са сакоом или без њега. Рукави су кратки са манжетама.

IV. ОЗНАКЕ НА СЛУЖБЕНОМ ОДЕЛУ

Члан 7.

Инспектор носи ознаке на службеном оделу, на капи и горњем џепу сакоа или кошуље, са леве стране.

Ознака садржи симбол државности, симбол ваздухоплова и назив органа. Ознака је ширине 7 cm, а висине 2,8 cm.

Ознаке су исте и на летњем и на зимском службеном оделу. Ознака на капи је стална, док су остале ознаке израђене тако да су преносиве на поједине делове службене одеће.

V. НОШЕЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ОДЕЛА

Члан 8.

Службено одело се носи само за време вршења службе.

Члан 9.

Инспектор је дужан да службено одело одржава чисто и уредно о свом трошку.

Службено одело се не сме отуђити нити се на њему смеју вршити измене у кроју, боји и ознакама.

Члан 10.

Инспектор који се не придржава одредаба из чл. 8. и 9. овог правилника одговара дисциплински и материјално.

Члан 11.

Инспектор није дужан да носи службено одело (члан 8) кад врши службену интервенцију која захтева ношење опреме и одеће намењене заштити на раду.

Инспектор за време службеног боравка у иностранству није дужан да носи службено одело, осим ако главни савезни ваздухопловни инспектор друкчије не одреди.

Члан 12.

Службено одело и ципеле набављају се сваке две (2), а мантил сваке три (3) године.

Члан 13.

Ако инспектору престане радни однос у Савезном ваздухопловном инспекторату, службено одело може задржати уз плаћање одговарајуће накнаде.

Износ накнаде израчунава се према цени по којој је одело набављено и према времену употребе. Сваки започети месец рачуна се као цео месец.

У случају престанка рада инспектору у Савезном ваздухопловном инспекторату због стицања права на старосну или инвалидску пензију или због смрти, службено одело се не враћа нити се за њега плаћа накнада.

Са службеног одела, које по било ком основу прелази у приватну својину, скидају се све ознаке.

Члан 14.

О издавању и враћању службеног одела води се евиденција.

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о кроју, боји, ознакама, врсти материјала и коришћењу службеног одела радника Савезног ваздухопловног инспектората („Службени лист СФРЈ”, бр. 57/78).

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

 

 

VI/1 Бр. 5603/5

8. децембра 1986. године

Београд

Председник

 Савезног комитета за

 саобраћај и везе,

Мустафа Пљакић, с. р.