На основу члана 36. став 1. тачка 3. Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе (“Службени лист СФРЈ”, бр. 55/78), Савезни комитет за рад, здравство и социјалну заштиту прописује

 

 

 

УПУТСТВО

о начину узимања узорака за вршење анализа и суперанализа намирница и предмета опште употребе

„Службени лист СФРЈ”, број 60 од 10. новембра 1978.

 

 

1. Узимање узорака за вршење анализа намирница и предмета опште употребе, ради испитивања здравствене исправности тих намирница и предмета, врши се на начин и под условима који су одређени овим упутством.

 

2. Радници у органу управе надлежном за вршење надзора над здравственом исправношћу намирница и предмета опште употребе (у даљем тексту: овлашћени радници) узимају узорке за вршење анализа намирница и предмета опште употребе у присуству представника организације удруженог рада или друге организације, односно у присуству сопственика или другог лица који самостално учествују у производњи или промету намирница или предмета опште употребе.

Ако се врши надзор над здравственом исправношћу намирница или предмета опште употребе који се увозе, овлашћени радници узимају узорке у присуству одговорног радника у царинској служби.

 

3. Узорак за вршење анализа намирница или предмета опште употребе узима се по правилу, у два примерка.

Ако лице из тачке 2. став 1. овог упутства то захтева, овлашћени радник дужан је да узме и трећи примерак узорка који, заједно са једним примерком записника о узимању узорака, оставља на чување ономе чије су намирнице, односно предмети опште употребе од којих су узорци узети.

 

4. Узорци за вршење анализа намирница и предмета опште употребе узимају се тако да у што већој мери представљају просечан састав целокупне количине намирница, односно предмета опште употребе од којих се узимају.

 

5. Број узорака за вршење анализа одређује се зависно од стања намирница, односно предмета опште употребе затеченог приликом узимања узорака и од њихове количине и врсте, као и од места и датума њихове производње.

 

6. Сваки узорак намирница, односно предмета опште употребе мора се узети у количини која је довољна за вршење потребних анализа.

Најмања количина узорка поједине намирнице и најмања количина узорка појединог предмета опште употребе одређене су у Листи I, која је одштампана уз ово упутство и чини његов саставни део.

 

7. Од намирница и предмета опште употребе који се налазе у расутом стању, а који нису хомогени, узорци се узимају са више места и мешањем (поступком четвртања) добивају се просечни узорци за вршење анализе.

Поступак четвртања спроводи се тако што се издвојена количина намирница, односно предмета опште употребе распореди у облику квадрата на равној и чистој површини, дијагонално раздели на четири једнака дела и од сваког дела узимају се узорци са супротних страна. Четвртање се понавља све док се не добије најмања количина узорка за вршење анализе предвиђене овим упутством.

 

8. Од намирница и предмета опште употребе, који се налазе у врећама, бурадима, сандуцима или другим сличним великим судовима, узорци се узимају са врха, из средине и са дна амбалажне јединице у којој се налазе. Ако су те намирнице, односно ти предмети нехомогени, узимају се посебни узорци од сваког хомогеног дела и поступком четвртања добива просечан узорак, за вршење анализе.

 

9. Узорак намирница из тачке 8. овог упутства узима се, и то:

– од количине до 5 амбалажних јединица – из сваке амбалажне јединице;

– од количине од 6 до 10 амбалажних јединица – из сваке треће амбалажне јединице;

– од количине од 11 до 100 амбалажних јединица – најмање из 6 амбалажних јединица;

– од количине од 101 до 500 амбалажних јединица – најмање из 10 амбалажних јединица;

– од количине од 501 до 1000 амбалажних јединица – најмање из 15 амбалажних јединица;

– од количине од 1001 до 2000 амбалажних јединица – најмање из 25 амбалажних јединица;

– од количине преко 2000 амбалажних јединица – најмање из 50 амбалажних јединица.

 

10. Узорак предмета опште употребе из тачке 9. овог упутства узима се, и то:

– од количине до 1000 амбалажних јединица – најмање један узорак из 4 амбалажне јединице;

– од количине од 1001 до 10.000 амбалажних јединица – најмање 2 узорка из 10 амбалажних јединица;

– од количине преко 10.000 амбалажних јединица – најмање по један узорак из сваких 10.000 амбалажних јединица.

 

11. Од намирница и предмета опште употребе, који се производе или стављају у промет у оригиналном паковању, узимају се узорци, и то:

– ако је паковање до 1 kg – 1 до 5 узорака од количине од 1000 паковања, а по један узорак на сваку даљу количину од 1000 паковања;

– ако је паковање преко 1 kg – 1 до 5 узорака од количине од 2000 паковања, а по један узорак на сваку даљу количину од 1000 паковања.

 

12. Од предмета опште употребе који се производе или стављају у промет у ролнама дужим од 2 m (фолије, хартија за паковање и сл.), узорци се узимају тако што се са почетка, из средине и са краја ролне исеку траке од по 5 см преко целе ширине ролне с тим да површина узорка износи најмање 1000 cm2.

Од предмета опште употребе који се производе или стављају у промет у таблама (лим, пластичне масе, гуме и сл.) узорци се узимају тако што се са сва четири угла и из средине табле исеку делови с тим да површина узорка износи најмање 100 cm2.

 

13. Узорци зрнастих намирница и намирница у праху пакују се у папирне или пластичне кесе, картонске кутије и судове од стакла или печене глине.

Узорци намирница у течном или житком стању пакују се у стаклене или пластичне судове, који се затварају чистим и сувим затварачем.

Узорци намирница у чврстом стању или у комадима пакују се у хартију, пергамент-хартију или у пластичне фолије.

Узорци намирница у смрзнутом стању пакују се у судове који обезбеђују да се узорци, до вршења анализе, одржавају у смрзнутом стању (суви лед, касета-фрижидери и сл.).

Узорци меса и производа од меса пакују се у пергамент-хартију, пластичне фолије и судове од стакла или печене глине.

Узорци хлеба и пецива пакују се у двоструки омот од хартије.

Одредбе ст. 1, 2. и 3. ове тачке сходно се примењују на паковање узорака предмета опште употребе.

 

14. Амбалажа и други материјал и прибор за узимање и паковање узорака намирница и предмета опште употребе морају бити таквог квалитета да не утичу неповољно на састав и органолептичка или друга својства узорака.

Ако се узорци намирница или предмета опште употребе узимају ради вршења микробиолошке анализе, амбалажа и прибор за узимање узорака морају бити стерилни. Такви узорци стављају се, по потреби, у охлађене термос-судове, у амбалажу са ледом или у амбалажу са сувим ледом.

 

15. Органи управе надлежни за вршење надзора над здравственом исправношћу намирница и предмета опште употребе морају располагати прибором за узимање узорака и амбалажом за паковање узорака намирница и предмета опште употребе наведеним у Листи II, која је одштампана уз ово упутство и чини његов саставни део.

 

16. Сваки узорак намирнице, односно предмета опште употребе ставља се у одговарајући омот, означава ознаком која се не може лако скинути или избрисати, а затим се на омоту утисне службени печат или стави пломба на начин на који се, без повреде печата, односно пломбе, не може отворити.

Ако је истовремено узето више узорака од исте намирнице или истог предмета опште употребе, ти узорци могу се стављати у заједнички омот који се означава, печати или пломбира на начин из става 1. ове тачке.

Ако лице из тачке 2. став 1. овог упутства које је присуствовало узимању узорака, то захтева, на сваки примерак узетог узорка утиснуће се и његов печат, односно ставиће се његова пломба.

 

17. Овлашћени радници дужни су да чувају други примерак узорака узетих за вршење анализе намирница и предмета опште употребе и да обезбеде њихово чување под одговарајућим условима до окончања поступка, испитивања здравствене исправности намирница и предмета опште употребе.

 

18. Ако се анализом узорака утврди да су намирнице, односно предмети опште употребе, од којих су узети узорци, исправни, други примерак узорака ставља се на располагање организацији, односно лицу чије су намирнице, односно предмети од којих су узети узорци.

Ако се анализом узорака утврди да су намирнице, односно предмети опште употребе, од којих су узети узорци, неисправни, са другим примерком узорака поступа се као и са намирницама, односно предметима опште употребе од којих су узорци узети.

 

19. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

 

Бр. 1047

27. октобра 1978. године

Београд

Председник

Савезног комитета за рад,

здравство и социјалну заштиту,

Светозар Поповски, с.р.

 

 

ЛИСТА I

А. Најмања количина узорака намирница

1.

Боје за намирнице – оригинално паковање или 5 g.

2.

Бомбоне – оригинално паковање или најмање 125 g.

3.

Бомбоне млечне и сличне – оригинално паковање или најмање 250 g.

4.

Чај – оригинално паковање или најмање 100 g.

5.

Чоколада – оригинално паковање или 200 g.

6.

Дијететски производи – оригинално паковање или 250 g.

7.

Двопек – оригинално паковање или 250 g.

8.

Хлеб и пециво – 1 комад или више комада најмање укупне тежине од 250 g.

9.

Јаја у љусци – најмање 500 g.

10.

Јаја у праху и смрзнути производи од јаја – најмање 100 g.

11.

Кафа – оригинално паковање или најмање 500 g.

12.

Кафени сурогат – најмање 200 g.

13.

Кафени екстракт – најмање 50 g.

14.

Какао – оригинално паковање или најмање 100 g.

15.

Кекс – оригинално паковање или најмање 500 g.

16.

Коцке за супу – 1 комад.

17.

Квасац – оригинално паковање или најмање 100 g

18.

Маргарин – оригинално паковање или најмање 150 g.

19.

Мармелада, џем, слатко или компот – оригинално паковање или најмање 250 g.

20.

Маслац (бутер) – оригинално паковање или најмање 200 g.

21.

Маст – оригинално паковање или најмање 200 g.

22.

Мед – оригинално паковање или најмање 150 g.

23.

Месни екстракт – оригинално паковање или најмање 100 g.

24.

Месне салате – оригинално паковање или најмање 200 g.

25.

Месни наресци – оригинално паковање или најмање 200 g.

26.

Месо у четвртима и већим комадима, као и месо крупне дивљачи – 500 g. (у једном комаду који је заштићен припадајућим везивним и масним ткивом, у облику коцке, дужине страна око 10 cm).

27.

Месо конфекционирано паковање – оригинално паковање тежине до 500 g. или половина оригиналног паковања тежине преко 500 g.

28.

Млевено месо и производи – оригинално паковање тежине до 250 g. Ако је непаковано – најмање 200 g.

29.

Месо живине у труповима – цео труп с унутрашњим органима или оригинално паковање.

30.

Месо живине конфекционирано – 1 комад од сваке расечене регије (груди, леђа, батак и сл.).

31.

Месо ситне дивљачи – 1 труп са кожом или перјем.

32.

Производи од меса, херметички затворени (конзерве и полуконзерве) – 2 до 3 комада.

33.

Производи од меса у природним или вештачким омотачима (кобасице, роладе и сл.):

у паровима ужег дијаметра – 2 пара,

кобасице тежине до 1000 g. – 1 комад,

ширет дијаметра преко 1000 g. – 1 kg.

34.

Производи од меса у комадима, димљени, сушени или термички третирани:

тежине до 100 g. – цео тај производ,

тежине до 3000 g. – пола тог производа,

тежине преко 3000 g. – 1 комад тежине 500 g. (са припадајућим везивним и масним ткивом).

35.

Млеко или јогурт – оригинално паковање или најмање 500 ml.

36.

Млеко у кантама – 200 ml.

37.

Млеко у праху – оригинално паковање или најмање 100 g.

38.

Напици безалкохолни – оригинално паковање, или најмање 500 ml.

39.

Поврће свеже (за испитивања на остатке пестицида):

врло крупно (главице купуса и сл.) – 5 kg.

средње крупно (црвени патлиџан, мрква, цвекла, салате и сл.) – 1 kg.

ситно (млади грашак, боранија, као и печурке и сл.) – 0,5 kg.

40.

Поврће сушено – најмање 200 g.

41.

Поврће конзервирано – 2 до 3 паковања.

42.

Пиво – оригинално паковање или најмање 700 ml.

43.

Пудинг – оригинално паковање или најмање 100 g.

44.

Прашак за пециво – оригинално паковање или најмање 50 g.

45.

Посластичарски колачи – оригинално паковање или најмање 200 g.

46.

Пића жестока алкохолна – оригинално паковање до најмање 500 ml.

47.

Риба свежа – 200 g, а за рибе мање – цела риба.

48.

Рибљи производи – 3 до 5 кутија или 200 g.

49.

Сахарин – оригинално паковање или најмање 20 до 30 g.

50.

Сиреви – оригинално паковање до 500 g. – или 1 комад од 500 g.

51.

Сирће – оригинално паковање или најмање 200 ml.

52.

Сирћетна киселина – оригинално паковање или најмање 200 ml.

53.

Сирупи – оригинално паковање или најмање 300 ml.

54.

Сладолед – оригинално паковање или најмање 250 g.

55.

Слачица (сенф) – оригинално паковање или најмање 100 g.

56.

Со – оригинално паковање или 500 g.

57.

Средства за конзервисање – оригинално паковање или 5 до 25 g.

58.

Шећер – оригинално паковање или 100 g.

59.

Тестенине – оригинално паковање или најмање 250 g.

60.

Зејтин – оригинално паковање или најмање 500 g.

61.

Ванилин–шећер – оригинално паковање или најмање 20 g.

62.

Вино – оригинално паковање или 700 ml.

63.

Воћна есенција – оригинално паковање или 25 g.

64.

Воће свеже (за испитивања на остатке пестицида):

– крупно ––––––––––––––––––

3 kg.

– средње крупно –––––––––––––

2 kg.

– ситно –––––––––––––––––––

1 kg.

65.

Зачини у праху – оригинално паковање или 50 g.

66.

Зрнаста храна (цереалије и брашно) – оригинално паковање до 100 g. или најмање 1 kg.

За намирнице које нису назначене у овој листи узорци се узимају у количинама и на начин који су предвиђени за сродне намирнице.

Б. Најмања количина узорака предмета опште употребе

1.

Метално посуђе и прибор – по 1 комад или 100 cm2 од сваког предмета (на пример: 1 шерпа, 1 поклопац, 1 нож, 1 виљушка, 1 кашика ит.).

2.

Емајлирано посуђе и прибор – по 3 комада или 3 х 100 cm2 од сваког предмета.

3.

Посуђе и прибор од цемента, глине, керамике, порцулана и стакла – по 1 комад од сваког појединог предмета (на пример: 1 чинија, 1 сланик, 1 тањир дубоки, 1 тањир плитки, 1 шоља за кафу итд.).

4.

Посуђе и прибор од вештачких маса и од гуме – по 1 комад, односно најмање 100 g ако је маса хомогена. Ако је производ из више слојева (нехомоген), најмања количина узорака износи 100 g оног слоја (масе) којег има најмање.

5.

Дрвено посуђе – 1 комад или 100 cm2.

6.

Прибор од текстила – 1 комад или 100 cm2.

7.

Амбалажа од метала (лименке, тубе, боце, кутије, сандуци, канте и сл.) – 3 комада или 3 х 100 cm2.

8.

Фолије од метала – 100 cm2.

9.

Амбалажа од вештачких маса и од гуме – најмање 100 g или 100 cm2.

10.

Амбалажа од папира – 100 cm2.

11.

Амбалажа од керамике, порцулана и стакла – по 1 комад од сваког појединог предмета или 100 cm2.

12.

Амбалажа од текстила – 100 cm2.

13.

Амбалажа од дрвета – 1 комад или 100 cm2.

14.

Помоћна амбалажа – заштитна (шушке, слама, вештачке масе) – 100 g или 100 cm2.

15.

Дечје играчке – 1 комад или 100 g ако је маса хомогена, односно по 100 g од сваког слоја ако је маса нехомогена.

16.

Украсни предмети – 1 комад или 100 g ако је маса хомогена, односно по 100 g од сваког слоја ако је маса нехомогена или по 100 cm2 површине која је покривена украсима или обојена.

17.

Средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела, без обзира на врсту и облик производа или сировине – најмање 3 оригинална паковања, односно најмање 50 g ако три оригинална паковања не износе 50 g (нпр. руж за усне).

18.

Производи за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела у аеросол–паковању – најмање 4 оригинално напуњене боце.

19.

Средства за одржавање чистоће у домаћинству – 1 оригинално паковање или најмање 250 g.

20.

Средства за одржавање чистоће у домаћинству у аеросол–паковању – 4 оригинално напуњене боце.

21.

Дуван и дуванске прерађевине – 10 оригиналних паковања по 20 цигарета, односно 200 цигарета или 200 g дувана.

22.

Филтер–писак за цигарете – најмање 100 g (узорак се узима исецањем шипке са почетка, из средине и са краја најмање по 1 cm дужине).

23.

Боје, лепила и лакови који служе за израду предмета опште употребе – 1 оригинално паковање, односно у најмањој количини у којој је то предвиђено за готове производе од одговарајућег материјала.

ЛИСТА II

Прибор и амбалажа за узимање узорака намирница и предмета опште употребе

1.

Ручна сонда – тробојац – за узимање узорака зрнастих намирница из вреће.

2.

Вагонска сонда – за узимање узорака зрнастих намирница у расутом стању; из вагона, бродова и складишта.

3.

Сонда по НОБ–у – за узимање узорака зрнастих намирница приликом претовара, ако се претовар врши у виду млаза.

4.

Сонда за маст, олучаста – за узимање узорака масти из буради и сл., сира у већим комадима, масла, маслаца (бутера) итд.

5.

Сонда – за узимање узорака уљаних производа.

6.

Сонда – за узимање узорака дубоко смрзнутих намирница.

7.

Натега–пумпа – за узимање узорака намирница у течном стању.

8.

Лопатица метална.

9.

Кухињски нож.

10.

Маказе обичне, скалпел, пинцета.

11.

Лупа.

12.

Ручни фрижидер.

13.

Термометар ротациони од – 30°С до 0°С.

14.

Термометар ротациони од 0°С до 37°С.

15.

Термос–боце и термос–посуђе.

16.

Метални печат надлежног органа управе.

17.

Боце (беле медицинске) од 500 ml са плутаним затварачем.

18.

Боце–тегле са широким грлом од 500 ml и са плутаним затварачем или затварачем на завртањ.

19.

Боце (беле медицинске) од 200 ml са плутаним затварачем или шлифованим затварачем.

20.

Боце–теглице (беле) од 100 ml са широким грлом и одговарајућим затварачем.

21.

Металне боце од 100 до 200 ml са херметичним затварачем.

22.

Плутани затварачи разних величина.

23.

Пергамин–папир, мастан у табацима.

24.

Пластичне или алуминијумске фолије.

25.

Папирнате кесе од 0,5, 1, 2 и 3 kg.

26.

Кесе од пластичних маса од 0,5, 1, 2 и 3 kg.

27.

Пак–папир дебљи у табацима.

28.

Канап за везивање, тањи и дебљи.

29.

Картон у табаку или кутије.

30.

Восак за печаћење или пломба са жигом.

31.

Лампа шпиритусна, свећа или мали бутан–горионик.

32.

Шпиритус за гориво.

33.

Газа хидрофилна, вата памучна и папирна.

34.

Етикете разних величина – самолепљиве.

35.

Сандучићи за слање узорака (више комада) лако кварљивих и течних намирница, обложени лимом.

36.

Специјалне картонске кутије разних величина.

37.

Платнене кесе од 2 и 5 kg.

38.

Платнене вреће (џакови) – од 50 и 70 kg.