Редакцијски пречишћен текст

 

На основу тачке 26. Одлуке о основама јединствене методологије и јединственим показатељима за планирање развоја општенародне одбране („Службени лист СФРЈ“, бр. 61/85), генерални директор Савезног завода за друштвено планирање прописује

 

 

УПУТСТВО

за примену јединствених показатеља у планирању развоја општенародне одбране

„Службени лист СФРЈ”, бр. 7 од 14. фебруара 1986, 28 од 10. априла 1987.

 

 

1. Овим упутством, сходно Одлуци о основама јединствене методологије и јединственим показатељима за планирање развоја општенародне одбране, прописује се начин припремања, израде и праћења остваривања планова развоја општенародне одбране самоуправних организација и заједница и друштвено-политичких заједница (у даљем тексту: носиоци планирања).

 

2. У текстуалном делу планова развоја општенародне одбране утврђују се основни циљеви, политика, правци, задаци и могућности развоја, начин обезбеђивања потреба, мере за остваривање задатака, као и други неопходни услови за извршавање тих планова.

 

3. Планови развоја општенародне одбране друштвено-политичких заједница, поред основних елемената планова развоја општенародне одбране ужих друштвено-политичких заједница, односно самоуправних организација и заједница, обухватају и планове развоја општенародне одбране органа и организација тих заједница. Друштвено-политичке заједнице тиме обезбеђују потребно сагледавање и праћење укупног развоја општенародне одбране на својој територији.

 

4. Задаци, материјалне потребе, финансијска средства и извори финансирања у плановима развоја општенародне одбране носилаца планирања разрађују се и исказују у обрасцима ОНО-1 до ОНО-6 и обрасцима ФОНО-1 и ФОНО-2, а праћење остваривања тих планова исказује се у обрасцима ОНО-1/А до ОНО-6/А и у обрасцима ФОНО-1/А и ФОНО-2/А.

Обрасци из става 1. ове тачке одштампани су уз ово упутство и чине његов саставни део.

 

5. Обрасци из тачке 4. овог упутства прилагођени су механографској обради података и састоје се из два дела: идентификационих обележја и табеларног дела.

 

6. У делу образаца идентификациона обележја носилац планирања уписује, и то:

1) у рубрику под а) – фирму, односно назив, као што су наведени у судском регистру;

2) у рубрику под б) – матични број јединственог регистра под којим се он води у Јединственом регистру организација и заједница.

Редни број јединице у саставу је шифарска ознака под којом се јединица води у Јединственом регистру организација и заједница (ПОЈ-1а). Редни број јединице у саставу саопштен је у „Обавештењу о разврставању организација – заједница“;

3) у рубрику под в) – врсту организације – облик удруживања;

4) у рубрику под г) – адресу;

5) у рубрику под д) – подгрупу делатности носиоца планирања или јединице у саставу у коју је разврстана према Јединственој класификацији делатности, која је саставни део Одлуке о Јединственој класификацији делатности („Службени лист СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80 и 77/82);

6) у рубрику под ђ) – компоненте плана развоја општенародне одбране из тачке 3. Одлуке о основама јединствене методологије и јединственим показатељима за планирање развоја општенародне одбране (у даљем тексту: Одлука), а у кућице (25 и 26) – шифру за одређену компоненту плана развоја општенародне одбране, и то;

– 01 Развој оружаних снага;

– 02 Развој цивилне заштите;

– 03 Развој службе осматрања и обавештавања;

– 04 Развој веза и криптозаштите за потребе руковођења;

– 05 Припреме привреде и друштвених делатности за рад у рату;

– 06 Одбрамбене припреме становништва;

– 07 Припреме органа и организација друштвено-политичких заједница и месних заједница;

– 08 Припреме органа за унутрашње послове за рад у рату;

– 09 Изградња, опремање и одржавање склоништа и других објеката за склањање становништва и материјалних добара;

– 10 Образовање робних резерви и изградња складишног простора.

Наведене шифре уписују се у следеће обрасце: ОНО-1 до ОНО-6 (обрасце бр. 01 до 06), ФОНО-1 (Образац бр. 07) ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасце бр. 09 до 14) и ФОНО-1/А (Образац бр. 15), док је у обрасце ФОНО-2 и ФОНО-2/А (обрасце бр. 08 и 16) већ уписана шифра 11;

7) у рубрику под ж) – (односи се само на обрасце ОНО-1 до ОНО-6 и ОНО-1/А до ОНО-6/А обрасце бр. 01 до 06 и 09 до 14) – предмет планирања, а у кућицу (27) – одговарајућа шифра предмета планирања према следећем редоследу:

– 1 Обучавање и оспособљавање;

– 2 Опремање средствима и опремом;

– 3 Изградња и адаптација објеката;

– 4 Одржавање и ремонт средстава и опреме;

– 5 Припреме за обављање делатности у рату;

– 6 Образовање робних резерви.

Носилац планирања у обрасце ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасце бр. 09 до 14) у кућице (28 и 29), у обрасце ФОНО-1/а и ФОНО-2/А (обрасце бр. 15 и 16), у кућице (27 и 28), односно у обрасце за праћење остваривања планова развоја општенародне одбране уноси задње две цифре године у којој се прати остваривање развоја.

 

7. У табеларни део образаца ОНО-1 до ОНО-6 (образаца бр. 01 до 06) и образаца ФОНО-1 и ФОНО-2 (образаца бр. 07 и 08) уносе се подаци планирани за цео средњорочни период и по годинама.

За праћење остваривања планова развоја општенародне одбране, одговарајући показатељи уносе се у обрасце ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасце бр. 09 до 14) и обрасце ФОНО-1/А и ФОНО-2/А (обрасце бр. 15 и 16).

Обрасце ОНО-1 до ОНО-6 (обрасце бр. 01 до 06) и обрасце ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасце бр. 09 до 14) носилац планирања попуњава посебно за сваку компоненту развоја општенародне одбране, која обухвата одређени предмет планирања.

Обрасци ФОНО-1 и ФОНО-1/А (обрасци бр. 07 и 15) попуњавају се посебно за сваку компоненту развоја општенародне одбране.

 

8. Сходно одредбама тач. 21, 22. и 27. Одлуке, сви носиоци планирања достављају одговарајуће податке о планирању и праћењу остваривања планова развоја општенародне одбране надлежној друштвено-политичкој заједници, с тим што републичке и покрајинске организације за друштвено планирање, као и одређени савезни органи и организације, обрасце за планирање и праћење остваривања тих планова достављају Савезном заводу за друштвено планирање.

 

9. У обрасцима ОНО-1, ОНО-2, ОНО-3, ОНО-4, ОНО-1/А, ОНО-2/А, ОНО-3/А и ОНО-4/А за компоненту Територијална одбрана, у колонама 1. и 2. уписују се шифре и називи задатака и активности из Номенклатуре за планирање развоја општенародне одбране. У осталим колонама дају се само вредносни показатељи.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 28/1987

 

10. План развоја општенародне одбране, у целини и по деловима, садржи поверљиве податке. У погледу тих података треба поступати у складу са законима и другим прописима о мерама безбедности и о заштити тајности. Степен тајности попуњених образаца одређује носилац планирања.

 

11. Образац ОНО-1 (Образац бр. 01) користи се за исказивање података о обучавању и оспособљавању у следећим компонентама плана развоја општенародне одбране: територијална одбрана,* цивилна заштита, служба осматрања и обавештавања, везе и криптозаштита за потребе руковођења, припреме привреде и друштвених делатности, припреме становништва, органи и организације друштвено-политичких заједница и органи за унутрашње послове.

Образац из става 1. ове тачке попуњава се на следећи начин:

1) у колоне 1. и 2. уписују се шифра и назив за сваку врсту обучавања и оспособљавања, која је извршена у периоду од 1981. до 1985. године или је планирана за период од 1986. до 1990. године;

2) у колоне 3. и 6, за сваку врсту обучавања и оспособљавања наведену у колонама 1. и 2, уписује се време њиховог трајања, које се изражава у данима. Подаци исказани у колони 3. односе се на период од 1981. до 1985. године, а у колони 6 – на период од 1986. до 1990. године;

3) у колону 4. уписује се број полазника који је похађао обуку у периоду од 1981. до 1985. године, а у колону 7 – број полазника који је предвиђен да похађа обуку у наредном средњорочном планском периоду. У колоне 9, 11, 13, 15. и 17. уписују се број полазника по годинама, који ће бити обухваћен одговарајућом врстом обуке у појединој години планског периода;

4) у колону 5. уписује се износ трошкова обучавања и оспособљавања остварен у периоду од 1981. до 1985. године, а у колону 8 – процењени износ трошкова за плански период од 1986. до 1990. године. У колоне 10, 12, 14, 16. и 18. уписује се процењени износ трошкова по годинама, који ће настати у појединој години планског периода.

Под трошковима обуке подразумевају се непосредни трошкови обучавања и оспособљавања (карте за превоз и дневнице за учеснике, ако се обука врши ван места становања, накнаде предавачима, вредност утрошка материјала за време обучавања и оспособљавања и други непосредни трошкови). Ако трошкове обучавања и оспособљавања не сноси носилац планирања, у тим колонама трошкови се неће исказивати.

 

*Службени лист СФРЈ, број 28/1987

 

12. Образац ОНО-2 (Образац бр. 02) користи се за исказивање података о опремању средствима и опремом, у следећим компонентама плана развоја општенародне одбране: територијална одбрана,* цивилна заштита, служба осматрања и обавештавања, везе и криптозаштита за потребе руковођења, органи за унутрашње послове и изградња, опремање и одржавање склоништа.

Образац из става 1. ове тачке попуњава се на следећи начин:

1) у колоне 1, 2. и 3. уписују се шифра, назив и јединица мере за сваку врсту средстава и опреме;

2) у колоне 4, 6, 8, 10, 12, 14. и 16. уписују се количине појединих врста опреме и средстава (колоне 1, 2. и 3), с тим што се у колону 4. уписују количине остварене у периоду од 1981. до 1985. године, а у колону 6. – количине планиране за средњорочни период од 1986. до 1990. године, док се у колонама 8, 10, 12, 14. и 16. изражава динамика по годинама;

3) у колоне 5, 7, 9, 11, 13, 15. и 17. уписују се подаци о вредности свих врста опреме и средстава, на начин предвиђен за попуњавање колона у којима се исказују натурални показатељи.

 

*Службени лист СФРЈ, број 28/1987

 

13. Образац ОНО-3 (Образац бр. 03) користи се за исказивање података о изградњи и адаптацији објеката, у следећим компонентама плана развоја општенародне одбране: територијална одбрана,* цивилна заштита, служба осматрања и обавештавања, везе и криптозаштита за потребе руковођења, припреме привреде и друштвених делатности, органи и организације друштвено-политичких заједница, органи за унутрашње послове, изградња, опремање и одржавање склоништа и изградња складишног простора.

Образац из става 1. ове тачке попуњава се на следећи начин:

1) у колоне 1, 2. и 3. уписују се шифра, назив и јединица мере за сваку врсту објеката и радова;

2) у колоне 6. и 7. уписује се почетак извођења радова на објекту, односно завршетак тих радова. Под почетком и завршетком радова подразумева се почетак, односно завршетак радова предвиђен у уговору закљученом између наручиоца и извођача;

3) у колоне 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12. и 13. уписују се финансијски подаци о свакој врсти улагања средстава у периоду од 1981. до 1985. године (колона 4) и о предрачунској вредности сваког објекта и радова (колона 5), планирани износ средстава за сваки објект и радове у средњорочном планском периоду (колона 7), као и динамика радова по годинама за цео средњорочни период.

 

*Службени лист СФРЈ, број 28/1987

 

14. Образац ОНО-4 (Образац бр. 04) користи се за исказивање података о одржавању и ремонту, у следећим компонентама плана развоја општенародне одбране: територијална одбрана,* цивилна заштита, служба осматрања и обавештавања, везе и крипто-заштита за потребе руковођења, органи за унутрашње послове и изградња, опремање и одржавање склоништа.

Образац из става 1. ове тачке попуњава се на следећи начин:

1) у колоне 1, 2. и 3. уписују се шифра, назив и јединица мере за сваку врсту одржавања и ремонта;

2) у колоне 4. до 10. уписују се финансијски подаци о свакој врсти одржавања и ремонта за период од 1981. до 1985. године (колона 4), планирани износ средстава за све врсте одржавања и ремонта у средњорочном планском периоду (колона 5), као и динамика по годинама за цео средњорочни период (колоне 6. до 10).

 

*Службени лист СФРЈ, број 28/1987

 

15. Образац ОНО-5 (Образац бр. 05) користи се за исказивање података о припремама за обављање делатности у рату, у следећим компонентама плана развоја општенародне одбране: припреме привреде и друштвених делатности за рад у рату и органи и организације друштвено-политичких заједница.

Образац из става 1. ове тачке попуњава се на следећи начин:

1) у колоне 1. и 2. уписују се шифра и назив сваке врсте припреме која је неопходна за обављање делатности у рату (опрема, средства, уређаји, алати, сировина, документација и сл.), у постојећим објектима и локацији или у другим објектима и локацији;

2) у колоне 3. до 9. уписују се финансијски подаци о свакој врсти припрема за период од 1981. до 1985. године (колона 3), планирани износ средстава за све врсте припрема у средњорочном планском периоду од 1986. до 1990. године (колона 4), као и динамика по годинама за цео средњорочни период (колоне 5. до 9).

 

16. Образац ОНО-6 (Образац бр. 06) користи се за исказивање података о образовању робних резерви, у следећим компонентама плана развоја општенародне одбране: припреме становништва и робне резерве и изградња складишног простора.

Образац из става 1. ове тачке попуњава се на следећи начин:

1) у колоне 1, 2. и 3. уписују се шифра, назив и јединица мере за сваку врсту прехрамбених и индустријских производа, које се односе на образовање и попуну робних резерви у организацијама удруженог рада, друштвено-политичким заједницама и код становништва;

2) у колоне 4, 6, 8. 10, 12, 14. и 16. уписују се подаци о количинама робних резерви оствареним у периоду од 1981. до 1985. године (колона 4), о укупно предвиђеним робним резервама за период од 1986. до 1990. године (колона 6), као и динамика по годинама у наредном средњорочном периоду (колоне 8, 10, 12, 14. и 16);

3) у колоне 5, 7, 9, 11, 13, 15. и 17. уписују се подаци о вредности свих врста прехрамбених и индустријских производа, на начин предвиђен за попуњавање колона у којима се исказују натурални показатељи.

 

17. Образац ФОНО-1 (Образац бр. 07) користи се за исказивање финансијске структуре (табела 1) развоја сваке поједине компоненте плана развоја општенародне одбране, као и извора средстава за финансирање тог развоја (табела 2).

Табела 1. Финансијска структура обрасца из става 1. ове тачке попуњава се на следећи начин:

1) у колоне 1. и 2. уписане су шифре и предмет планирања из тачке 6. овог упутства, а у остале колоне носиоци планирања уписују оне податке, по предметима планирања, које поједине компоненте садрже;

2) у колоне 3, 5, 7, 8, 9, 10. и 11. уписују се финансијски подаци о оствареном развоју – улагању у периоду од 1981. до 1985. године (колона 3), о улагањима предвиђеним за период од 1986. до 1990. године (колона 5), као и њихова динамика по годинама (колоне 7. до 11);

3) у колоне 4. и 6. уписују се структура учешћа у улагањима.

У табели 2. извори финансирања, у колоне 1. и 2. уписују се шифре и извори финансирања из тачке 14. Одлуке, а у остале колоне носиоци планирања уписују оне податке, по изворима финансирања, које поједине компоненте садрже.

Исказивање података за изворе финансирања под 01, 02 и 03 служи за сагледавање висине договореног издвајања из националног дохотка.

 

18. Образац ФОНО-2 (Образац бр. 08) користи се за исказивање финансијске структуре укупног – збирног плана, односно свих компонената планова развоја општенародне одбране.

Попуњавање обрасца из става 1. ове тачке врши се на начин предвиђен за попуњавање Обрасца ФОНО-1 (Обрасца бр. 07), с тим што су у колоне 1. и 2. уместо шифре и предмета планирања, унесене шифре и компоненте планова развоја општенародне одбране.

 

19. Обрасци ОНО-1/А до ОНО-6/А (обрасци бр. 09 до 14) користе се за предмет планирања, односно компоненте планова развоја општенародне одбране, који су исказани, односно планирани у обрасцима ОНО-1 до ОНО-6 (обрасцима бр. 01 до 06), с том разликом што се у тим обрасцима сваке године прати и остваривање планова развоја општенародне одбране.

У наведеним обрасцима исказују се групе показатеља: планирано за период од 1986. до 1990. године, планирано за претходну, текућу и наредну годину (као делови планираних величина из средњорочног плана); податак о томе колико је стварно остварено у претходној години и податак о предвиђеном остваривању у текућој и наредној години. Подаци о предвиђеном остваривању не морају се поклапати са подацима за те године из средњорочног плана, јер, у међувремену, од дана израде плана до дана процењивања његовог остварења, могу се изменити плански показатељи.

 

20. Обрасци ФОНО-1/А и ФОНО-2/А (обрасци бр. 15. и 16) користе се за исказивање финансијске структуре остваривања планова развоја општенародне одбране, било појединих компонената (образац бр. 15) било укупног плана (образац бр. 16), према одредбама тач. 17, 18. и 19. овог упутства.

 

21. Ово упутство ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ“.

 

21а. У свим ОНО обрасцима, у колони 1. утврђује се пет места за уписивање шифре.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 28/1987

 

21б. Саставни део Упутства је Номенклатура за планирање развоја општенародне одбране.*

 

*Службени лист СФРЈ” број 28/1987

 

 

13. бр. 7/5

9. јануара 1986. године

Београд

Генерални директор

Савезног завода за друштвено планирање,

Милош Синђић, с. р.