Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

ЗАКОН

о промету експлозивних материја

„Службени лист СФРЈ”, бр. 30 од 21. јуна 1985, 6 од 27. јануара 1989, „Службени лист СРЈ”, бр. 53 од 12. јула 1991, 16 од 7. априла 1993 - др. закон, 31 од 18 јуна 1993 - др. закон, 41 од 23. јула 1993 - др. закон, 24 од 18. марта 1994 - др. закон, 28 од 21. јуна 1996 - др. закон, 68 од 19. децембра 2002, Службени гласник РС, број 101 од 21. новембра 2005 - др. закон

 

 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Ради заштите живота, здравља и безбедности људи, материјалних добара и човекове средине, промет експлозивних материја врши се под условима одређеним овим законом.

Одредбе овог закона не односе се на промет експлозивних материја за потребе оружаних снага Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, као и на смештај експлозивних материја у јамским магацина рударских организација удруженог рада.

 

Члан 2.

Под прометом експлозивних материја, у смислу овог закона, подразумевају се набавка, продаја и употреба експлозивних материја, као и смештај експлозивних материја у магацинима, приручним складиштима и продавницама организација удруженог рада и других организација које врше набавку, ускладиштење, односно продају тих материја.

 

Члан 3.

Експлозивне материје, у смислу овог закона, јесу: чврсте и течне хемијске материје које имају особину да, под спољним дејством, експлозивним хемијским разарањем ослобађају енергију у виду топлоте или гасова, предмети напуњени експлозивним материјама и средства за паљење, ватрометни и слични предмети.

 

Члан 4.

Прометом експлозивних материја могу се бавити организације удруженог рада које за то добију одобрење од надлежног органа у републици, односно аутономној покрајини на чијој територији имају седиште и које, на основу уписа у судски регистар, обављају послове промета експлозивних материја, ако овим законом није друкчије одређено.

Организације удруженог рада, друге организације и појединци могу набављати и употребљавати само експлозивне материје за чије је стављање у промет издато одобрење, односно које су наведене у Листи експлозивних материја које се могу стављати у промет.

 

Члан 5.

Организације удруженог рада које се баве прометом експлозивних материја дужне су да, у складу са својим самоуправним општим актима, организују и врше контролу над испуњавањем прописаних услова и спровођењем мера за промет тих материја.

 

Члан 6.

Организације удруженог рада и појединци који у току промета непосредно рукују или на други начин долазе у додир са експлозивним материјама дужни су да предузму све прописане превентивне и заштитне мере којима се осигурава заштита живота, здравља и безбедност људи, материјалних добара и човекове средине.

 

Члан 7.

Експлозивним материјама у промету могу да рукују само пунолетна лица која су стручно оспособљена за руковање тим материјама.

Стручна спрема потребна за рад на пословима и задацима на којима се рукује експлозивним материјама утврђује се под условима и на начин који су предвиђени прописом који доноси надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини.

Лица која нису стручно оспособљена за руковање експлозивним материјама могу само преносити, утоваривати, истоваривати и смештати те материје у магацин или складиште, и то ако су претходно упозната с начином рада, опасностима и заштитним мерама при раду.

Ако послове из става 3. овог члана обављају лица која нису стручно оспособљена за руковање експлозивним материјама, те послове морају да врше под непосредним руководством и надзором лица стручно оспособљеног за руковање тим материјама.

 

II. УСЛОВИ ЗА СТАВЉАЊЕ ЕКСПЛОЗИВНИХ МАТЕРИЈА У ПРОМЕТ

 

Члан 8.

Организације удруженог рада које се баве прометом експлозивних материја морају, пре добијања одобрења из члана 4. став 1. овог закона, обезбедити просторије у којима ће се те материје смештати и чувати одвојено од осталих производа.

Технички, безбедносни и санитарно-хигијенски услови просторија за смештај експлозивних материја морају да буду у складу са одредбама овог закона, прописа донесених на основу овог закона и важећим југословенским стандардима и техничким нормативима.

 

Члан 9.

Експлозивне материје могу се стављати у промет само у паковању и са ознакама који су предвиђени прописима којима се уређује превоз опасних материја.

Судови, односно друга амбалажа у којој се налазе експлозивне материје морају да буду таквог квалитета да приликом руковања и ускладиштења не може доћи до расипања тих материја ни до додира тих материја са подом складишта или других просторија у којима су те материје смештене.

 

Члан 10.

Експлозивне материје произведене у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији и експлозивне материје произведене у иностранству могу се стављати у промет само на основу одобрења. Одобрење издаје савезни орган управе надлежан за унутрашње послове.

За сваку експлозивну материју произведену у иностранству увозник је дужан да, уз захтев за издавање одобрења из става 1. овог члана, приложи и стручно мишљење страног произвођача којим се доказују њене особине.

Пре издавања одобрења за стављање у промет експлозивне материје која је произведена у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији врши се испитивање те материје.

 

Члан 11.

Испитивање експлозивних материја врши специјализована организација удруженог рада или друга организација коју овласти функционер који руководи савезним органом управе надлежним за унутрашње послове или стручна комисија коју образује тај функционер.

Трошкове испитивања експлозивних материја сноси организација удруженог рада која тражи одобрење за стављање у промет експлозивне материје.

Висину накнаде за испитивање експлозивних материја одређује савезна организација надлежна за послове цена, на предлог савезног органа управе надлежног за унутрашње послове, а по претходно прибављеном мишљењу Привредне коморе Југославије.

Функционер који руководи савезним органом управе надлежним за унутрашње послове доноси прописе о условима које морају испуњавати организације удруженог рада или друге организације које врше испитивање експлозивних материја у погледу техничке опремљености, стручности кадрова и њиховог радног искуства на одговарајућим пословима.

 

Члан 12.

Захтев за издавање одобрења за стављање у промет експлозивних материја, поред основних података о експлозивној материји, мора да садржи:

1) назив, особине и друге податке којима се декларише експлозивна материја;

2) опис радова за које је експлозивна материја намењена (подземни или надземни радови, радови у метанским јамама и сл.);

3) стручно мишљење организације удруженог рада, друге организације или комисије која је вршила испитивање експлозивне материје којим се доказују њене особине;

4) упутство о начину употребе и уништења неутрошене количине експлозивне материје;

5) остале податке који су значајни за безбедно коришћење експлозивне материје.

 

Члан 13.

Савезни орган управе надлежан за унутрашње послове саставља, на основу издатих одобрења из члана 10. став 1. овог закона, Листу експлозивних материја које се могу стављати у промет.

Листа експлозивних материја које се могу стављати у промет објављује се у „Службеном листу СФРЈ”.

 

Члан 14.

Организације удруженог рада које се баве прометом експлозивних материја дужне су да од произвођача прибаве стручно мишљење о њеним особинама којим се потврђује да експлозивна материја испуњава услове утврђене у одобрењу за њено стављање у промет. Уз стручно мишљење о особинама експлозивне материје прилажу се декларација, упутство о начину употребе експлозивне материје и упутство о начину њеног уништења.

Уз експлозивне материје које се стављају у промет обавезно се прилаже декларација из става 1. овог члана, која садржи:

1) име и хемијски назив експлозивне материје;

2) податке о садржају активних супстанција;

3) датум производње експлозивне материје;

4) рок употребе;

5) назив и адресу произвођача;

6) податке о начину и условима складиштења;

7) опис радова за које је намењена.

Декларација и упутство из става 1. овог члана морају бити одштампани на језицима и писмима народа Југославије, утврђеним републичким уставима, и на језицима албанске и мађарске народности.

Организација удруженог рада која се бави прометом експлозивних материја дужна је да приликом продаје експлозивне материје уз свако паковање приложи декларацију и упутство из става 1. овог члана.

 

Члан 15.

Експлозивне материје могу се продавати само организацијама удруженог рада, другим организацијама и појединцима који имају одобрење за њихову набавку.

Одобрење за набавку експлозивних материја издаје надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини.

Захтев за издавање одобрења за набавку експлозивних материја садржи: назив и седиште организације удруженог рада, односно податке о лицу које подноси захтев; податке о лицу које ће преузети експлозивну материју; податке о лицу које ће руковати експлозивним материјама; технички назив експлозивне материје; разлоге због којих се експлозивне материје набављају; количину која се набавља; податке о могућности смештаја експлозивних материја, начину њиховог превоза, времену и месту извођења радова с тим материјама и рок до кога ће оне бити утрошене.

Организацијама удруженог рада чија делатност захтева редовну употребу експлозивних материја може се, зависно од могућности смештаја и обима потрошње експлозивних материја, издати одобрење за вишекратну набавку тих материја, са роком важења од једне године.

 

Члан 16.

Одобрење за набавку експлозивних материја издаје се подносиоцу захтева у два примерка.

Организација удруженог рада која се бави прометом експлозивних материја дужна је да приликом продаје експлозивне материје у оба примерка одобрења назначи врсту и количину продате експлозивне материје, с тим што један примерак задржава за себе, а други уручује купцу.

 

Члан 17.

Одобрење за набавку експлозивних материја неће се издати:

1) малолетном лицу;

2) лицу које је осуђено за кривично дело или је кажњено за прекршај, ако кривично дело, односно прекршај указује на његову неподобност за држање експлозивних материја или на могућност злоупотребе тих материја, нити лицу против кога се води кривични или прекршајни поступак за такво кривично дело или прекршај;

3) лицу које нема оправдану потребу за експлозивном материјом;

4) лицу које није обезбедило услове потребне за превоз, односно преношење и смештај експлозивне материје, или није стручно да рукује експлозивном материјом, односно није обезбедило стручно лице за руковање експлозивним материјама;

5) организацији удруженог рада која не испуњава услове у погледу смештаја и чувања експлозивних материја или нема стручно лице за руковање таквим материјама.

Одобрење за набавку експлозивних материја неће се издати ни ако то налажу интереси јавног реда и мира, односно интереси безбедности.

У решењу којим се на основу става 1. тачка 3. и на основу става 2. овог члана одбија захтев за издавање одобрења за набавку експлозивних материја не морају се навести разлози којима се руководио надлежни орган при доношењу решења.

 

Члан 18.

Једним одобрењем за набавку експлозивних материја појединцу се може одобрити набавка највише пет килограма експлозивних материја, 50 комада средстава за паљење и одговарајућа количина спорогорућег штапина.

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, појединцу се може одобрити набавка веће количине експлозивних материја, већи број средстава за паљење и већа количина спорогорућег штапина ако се на основу приложене пројектне документације може утврдити да су за извођење радова потребне те количине.

У одобрењу за набавку експлозивне материје које се издаје појединцу одређује се и место набавке те материје, које је најближе месту употребе експлозивне материје.

Појединац који је набавио експлозивне материје дужан је да по завршеним радовима преостале количине тих материја врати организацији удруженог рада код које их је набавио или да их стручно лице уништи и да о томе обавести орган који је издао одобрење за набавку експлозивне материје.

 

Члан 19.

Организација удруженог рада која је добила одобрење за набавку експлозивних материја може, у случају потребе, позајмити од друге организације удруженог рада само оне експлозивне материје и у оним количинама које су наведене у одобрењу за набавку експлозивних материја.

Организација удруженог рада која је позајмила другој организацији удруженог рада експлозивне материје дужна је да, у року од осам дана од дана када је предата експлозивна материја тој организацији, обавести орган који јој је издао одобрење за набавку експлозивних материја о врсти и количини позајмљених експлозивних материја.

 

Члан 20.

Организације удруженог рада које набављају, продају, употребљавају или на други начин врше промет експлозивних материја дужне су да о набављеним, продатим, утрошеним, уништеним или на други начин отуђеним количинама експлозивних материја воде евиденцију.

Евиденција из става 1. овог члана садржи:

1) назив и адресу организације удруженог рада која набавља, продаје, употребљава или уништава експлозивне материје, односно име и презиме, адресу и број личне карте лица које набавља експлозивну материју;

2) назив и количину експлозивне материје;

3) име и презиме, адресу и број личне карте лица које је преузело експлозивне материје;

4) број одобрења за набавку експлозивних материја и назив органа који је издао одобрење, датум издавања експлозивне материје, потпис лица које је издало и потпис лица које је преузело експлозивну материју.

 

Члан 21.

Организација удруженог рада која употребљава експлозивне материје мора да врати неупотребљене експлозивне материје и неупотребљиву амбалажу у којој су биле упаковане експлозивне материје организацији удруженог рада од које их је набавила, или да их уништи у складу са упутством произвођача и на начин којим се не угрожавају живот, здравље и безбедност људи, материјална добра и човекова средина.

Оранизација удруженог рада из става 1. овог члана дужна је да надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини обавести о месту, времену и начину уништавања неупотребљених експлозивних материја и неупотребљиве амбалаже, и то најдоцније два дана пре дана одређеног за уништавање тих материја, односно амбалаже.

 

Члан 22.

Организације удруженог рада које се баве прометом експлозивних материја на мало могу у својим продавницама или приручним складиштима да смештају само муницију, ловачки барут, каписле за ловачку муницију, пиротехничке производе, спорогорећи штапин и помоћна средства за паљење, под условом да укупна количина барута, заједно са барутом који се налази у муницији, не прелази количину од 20 килограма.

Количине експлозивних материја веће од количине из става 1. овог члана и остале врсте експлозивних материја морају бити смештене у магацинима.

Организација удруженог рада чија делатност захтева употребу експлозивних материја може те материје смештати и у контејнере који су за то израђени, под условима и у количинама утврђеним прописом који доноси надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини.

 

Члан 23.

Просторије у којима су смештене експлозивне материје морају бити обезбеђене од приступа неовлашћених лица.

Кључеве од просторија у којима се држе експлозивне материје може чувати само лице које се стара о смештају и издавању тих материја.

 

Члан 24.

Магацини за смештај експлозивних материја морају да буду ван насељених места и довољно удаљени од јавних путева, железничких пруга и далековода високог напона, односно одвојени од тих објеката заштитним грудобраном или зидом који пружа пуну заштиту од експлозије и пожара.

Локацију и инвестиционо-техничку документацију за изградњу магацина за смештај експлозивних материја одобрава надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини, у складу са прописаним техничким нормативима.

У потребу магацина за смештај експлозивних материја одобрава решењем надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини. У решењу се одређује које врсте експлозивних материја и у којим количинама могу да се смештају у магацин.

Функционер који руководи савезним органом управе надлежним за унутрашње послове, у споразуму са савезним секретаром за народну одбрану, доноси прописе о утврђивању безбедносних растојања за све типове складишта, утоварних, претоварних и истоварних места, као и прописе којима се ближе утврђују услови које морају да испуњавају ти објекти и места и о начину њиховог физичког обезбеђења.

 

Члан 25.

У магацину у коме се чува више врста експлозивних материја, те материје се морају смештати у одвојеним просторијама или у посебно за то изграђеним преградама.

Средства за паљење не смеју се држати у магацину заједно са експлозивним материјама, осим ако у магацину постоје за то посебно опремљене просторије.

 

Члан 26.

Унутрашњост магацина за смештај експлозивних материја треба, по правилу, да буде осветљена дневном светлошћу.

Ако се магацин осветљава електричним осветљењем, електричне инсталације морају бити изведене у складу са прописима о техничким нормативима којима се уређује руковање експлозивним материјама и предвиђају мере за заштиту живота, здравља и безбедности људи, материјалних добара и човекове средине од експлозија и пожара.

 

Члан 27.

Магацин за смештај експлозивних материја се, по правилу, не загрева.

Ако је загревање одређених просторија у магацину неопходно, оно мора да се врши у складу са прописаним техничким нормативима.

 

Члан 28.

Магацин за смештај експлозивних материја мора да има вентилацију.

Отвори за вентилацију морају бити изграђени тако да се не могу затворити, односно запушити и да кроз њих не може да продре вода у магацин.

 

Члан 29.

Магацин, продавнице и приручна складишта за смештај експлозивних материја морају бити снабдевени апаратима или другим уређајима за гашење пожара и морају имати громобранску инсталацију.

 

Члан 30.

Експлозивне материје држе се у магацину за смештај експлозивних материја у прописаном паковању и сложене на начин предвиђен прописаним техничким нормативима.

 

Члан 31.

Организације удруженог рада које се баве прометом експлозивних материја, као и организације удруженог рада и појединци који набављају експлозивне материје за сопствене потребе, дужни су да у случају нестанка тих материја предузму потребне мере за њихово проналажење и да о несталој количини експлозивних материја одмах обавесте најближу станицу милиције.

 

III. НАДЗОР

 

Члан 32.

Надзор над примењивањем заштитних и других мера безбедности прописаних овим законом врше надлежни органи у републици, односно аутономној покрајини.

 

Члан 33.

У вршењу надзора, орган из члана 32. овог закона може да:

1) нареди да се утврђене неправилности отклоне у року који он одреди;

2) забрани даље руковање експлозивним материјама лицима која нису стручно оспособљена за руковање тим материјама;

3) привремено забрани вршење појединих радњи у вези са прометом или употребом експлозивних материја, ако у погледу места, времена и начина за обављање те делатности нису испуњени прописани услови;

4) забрани организацији удруженог рада да се бави прометом или употребом експлозивних материја ако утврди да су у организовању промета или у начину коришћења тих материја учињени тежи пропусти у погледу предузимања заштитних и других мера безбедности;

5) обустави изградњу и реконструкцију магацина или других просторија за смештај експлозивних материја за чију локацију, изградњу или реконструкцију не постоји сагласност, односно одобрење надлежног органа – док се не прибави сагласност, односно одобрење;

6) забрани промет експлозивних материја чији судови и друга амбалажа, паковање и ознаке нису у складу са одредбама члана 9. овог закона – док се утврђени недостаци не отклоне;

7) забрани промет експлозивних материја које нису наведене у Листи експлозивних материја које се могу стављати у промет и да одреди начин поступања с тим материјама;

8) забрани употребу магацина, складишта, утоварног, претоварног или истоварног места који не испуњавају услове прописане овим законом и техничким нормативима;

9) одузме експлозивне материје појединцу који те материје држи или употребљава противно одредбама овог закона;

10) нареди предузимање других прописаних мера у вези са прометом, руковањем и чувањем експлозивних материја.

 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 34.

Новчаном казном од 200.000 динара* до 2.000.000 динара* казниће се за привредни преступ организација удруженог рада или друго правно лице:

1) ако се бави прометом експлозивних материја без одобрења надлежног органа (члан 4. става 1);

2) ако набави или употреби експлозивну материју за чије стављање у промет није издато одобрење, односно која није наведена у Листи експлозивних материја које се могу стављати у промет (члан 4. став 2);

3) ако експлозивну материју произведену у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији или експлозивну материју произведену у иностранству стави у промет пре добијања одобрења за њено стављање у промет (члан 10. став 1);

4) ако прода експлозивну материју организацији удруженог рада или другој организацији или појединцу који нема одобрење за набавку те материје (члан 15. став 1);

5) ако позајми експлозивну материју организацији удруженог рада која нема одобрење за набавку те материје, или је позајми у количини већој од количине наведене у одобрењу за набавку експлозивних материја (члан 19. став 1).

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ новчаном казном од 2.000 динара* до 200.000 динара* и одговорно лице у организацији удруженог рада или другом правном лицу.

За радње из става 1. тач. 2. и 5. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у органу друштвено-политичке заједнице, другом државном органу или месној заједници новчаном казном од 20.000 динара* до 200.000 динара*.

 

*Службени лист СРЈ, број 68/2002

 

Члан 35.

Новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара* казниће се за прекршај организација удруженог рада или друго правно лице:

1) ако у складу са својим самоуправним општим актима не организује или не врши контролу над испуњавањем прописаних услова и спровођењем мера за промет експлозивних материја (члан 5);

2) ако пре издавања одобрења за бављење прометом експлозивних материја не обезбеди просторије у којима ће те материје смештати и чувати одвојено од осталих производа (члан 8. став 1);

3) ако стави у промет експлозивну материју која није пакована или обележена у складу са прописима којима се уређује превоз опасних материја (члан 9. став 1);

4) ако држи експлозивне материје у судовима или другој амбалажи из које приликом руковања и ускладиштења може доћи до расипања или додира тих материја са подом складишта или друге просторије у којој су те материје смештене (члан 9. став 2);

5) ако у року од осам дана од дана позајмљивања не обавести орган који је издао одобрење за набавку експлозивне материје о врсти и количини позајмљене експлозивне материје (члан 19. став 2);

6) ако не води или неуредно води прописану евиденцију о набављеним, продатим, утрошеним, уништеним или на други начин отуђеним количинама експлозивних материја (члан 20);

7) ако не врати неупотребљену експлозивну материју и неупотребљиву амбалажу у којој је била упакована експлозивна материја организацији удруженог рада од које их је набавила или их не уништи у складу са упутством произвођача и на начин којим се не угрожавају живот, здравље и безбедност људи, материјална добра и човекова средина, или ако не обавести надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини о месту, времену и начину уништења неупотребљене експлозивне материје и неупотребљиве амбалаже, најкасније два дана пре дана одређеног за уништење те материје, односно амбалаже (члан 21);

8) ако у продавници или приручном складишту смести експлозивне материје које се не могу држати у тим објектима или их држи у количини већој од 20 килограма (члан 22. став 1);

9) ако просторије у којима су смештене експлозивне материје не обезбеди од приступа неовлашћених лица (члан 23. став 1);

10) ако употреби магацин за смештај експлозивних материја без одобрења надлежног органа у републици, односно аутономној покрајини или у магацин смести врсту материје која није одређена у решењу, или у количини већој од количине одређене у решењу (члан 24. став 3);

11) ако складиште, утоварно, претоварно или истоварно место физички не обезбеди на начин одређен прописом донесеним на основу овог закона (члан 24. став 4);

12) ако у магацину у коме се чува више врста експлозивних материја не смести те материје у одвојене просторије или у посебно за то изграђене преграде, или средства за паљење држи заједно са експлозивним материјама (члан 25);

13) ако електричне инсталације у магацину за смештај експлозивних материја, који се осветљава електричним светлом, не изведе у складу са прописима о техничким нормативима којима се уређује руковање експлозивним материјама и предвиђају мере за заштиту живота, здравља и безбедности људи, материјалних добара и човекове средине од експлозија и пожара (члан 26. став 2);

14) ако се загревање у магацину, кад је оно неопходно, не врши у складу са прописаним техничким нормативима (члан 27. став 2);

15) ако магацин, продавницу и приручно складиште за смештај експлозивних материја не снабде апаратом или другим уређајима за гашење пожара или громобранском инсталацијом (члан 29);

16) ако у случају нестанка експлозивних материја не предузме потребне мере за њихово проналажење и о несталој количини експлозивних материја одмах не обавести најближу станицу милиције (члан 31).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара* и одговорно лице у организацији удруженог рада или другом правном лицу.

 

*Службени гласник РС, број 101/2005

 

Члан 36.

Новчаном казном од 10.000 до 800.000 динара* казниће се за прекршај организација удруженог рада или друго правно лице:

1) ако експлозивним материјама рукује малолетно лице или лице које није стручно оспособљено за руковање тим материјама, или експлозивне материје преносе или утоварају или истоварају или смештају у магацине или складишта лица која нису за то стручно оспособљена без надзора лица стручно оспособљеног за руковање тим материјама (члан 7);

2) ако стави у промет експлозивну материју за коју није прибавило од произвођача стручно мишљење о њеним особинама или ако уз стручно мишљење не приложи декларацију и упутство о начину употребе експлозивне материје и упутство о начину њеног уништења (члан 14);

3) ако, приликом продаје експлозивне материје, у оба примерка одобрења за набавку експлозивне материје не назначи врсту и количину продате експлозивне материје (члан 16);

4) ако магацин за смештај експлозивних материја нема вентилацију или су отвори за вентилацију изграђени тако да се могу затворити односно запушити или кроз њих може да продре вода у магацин (члан 28);

5) ако експлозивну материју у магацину за смештај експлозивних материја не држи у прописаном паковању и сложену на начин предвиђен прописаним техничким нормативима (члан 30).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара* и огдоворно лице у организацији удруженог рада или другом правном лицу.

 

*Службени гласник РС, број 101/2005

 

Члан 37.

Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара* или казном затвора до 30 дана казниће се за прекршај појединац:

1) ако набави или употреби експлозивну материју за чије стављање у промет није издато одобрење или која није наведена у Листи експлозивних материја које се могу стављати у промет (члан 4. став 2);

2) ако набави експлозивну материју за коју нема одобрење за набавку (члан 15. став 1);

3) ако, по завршеним радовима, преосталу количину експлозивне материје не врати организацији удруженог рада код које ју је набавио или је стручно лице не уништи, или ако о томе не обавести орган који му је издао одобрење за набавку експлозивне материје (члан 18. став 4);

4) ако кључеве од просторија у којима су смештене експлозивне материје повери лицу које се не стара о смештају и издавању тих материја (члан 23. став 2);

5) ако у случају нестанка експлозивних материја не предузме потребне мере за њихово проналажење или о несталој количини експлозивних материја одмах не обавести најближу станицу милиције (члан 31).

 

*Службени гласник РС, број 101/2005

 

Члан 38.

Осуда одговорног лица у организацији удруженог рада или у другом правном лицу за привредни преступ из члана 34. овог закона на новчану казну у износу већем од 100.000 динара* повлачи, као правну последицу осуде забрану вршења послова и задатака промета експлозивних материја.

Правна последица из става 1. овог члана траје три године од дана правноснажности пресуде.

 

*Службени лист СРЈ, број 68/2002

 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 39.

Функционер који руководи савезним органом управе надлежним за унутрашње послове дужан је да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона донесе прописе из члана 24. овог закона.

 

Члан 40.

Организације удруженог рада које се баве прометом експлозивних материја дужне су да постојећа складишта и продавнице адаптирају и опреме тако да одговарају условима утврђеним овим законом и прописима донесеним на основу овог закона, у року од две године од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 41.

Листа из члана 13. овог закона садржи и експлозивне материје за чије је стављање у промет издато одобрење по прописима који су важили до дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 42.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о промету експлозивних материја („Службени лист СФРЈ”, број 29/76).

 

Члан 43.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.