Неважећи акт

 

 

 

ЗАКОН

о јединственом регистру становништва

„Службени лист СФРЈ”, број 24 од 2. маја 1986.

 

 

Члан 1.

Јединствени регистар становништва (у даљем тексту: регистар) води надлежни орган или организација у републици, односно аутономној покрајини и у њему се обавезно евидентирају подаци утврђени овим законом.

 

Члан 2.

У регистру се евидентирају подаци о грађанима, и то:

1) презиме, име и име једног родитеља;

2) јединствени матични број грађана;

3) место рођења (насеље, општина, социјалистичка република, односно социјалистичка аутономна покрајина, а за рођене ван територије СФРЈ – насеље и држава);

4) пребивалиште (насеље, улица и кућни број, општина, социјалистичка република, односно социјалистичка аутономна покрајина);

5) датум уписа и исписа из регистра.

У регистру се евидентирају све промене података о грађанима које су настале после уписа у регистар, као и датум промене тих података.

 

Члан 3.

У регистру се могу евидентирати и други подаци о грађанима који су од значаја за потпуније и брже остваривање права и дужности грађана и подаци потребни за остваривање права и дужности организација удруженог рада и других самоуправних организација и заједница и органа друштвено-политичких заједница, ако је то предвиђено законом.

 

Члан 4.

У регистру се евидентирају подаци о грађанима који имају пребивалиште на подручју надлежног органа или организације која води регистар.

Ако се приликом промене пребивалишта промени надлежни орган или организација који води регистар, орган или организација на чијем подручју је ново пребивалиште грађанима, по службеној дужности, прибавља податке из члана 2. овог закона од органа или организације која је раније евидентирала податке о том грађанину, ако те податке не може обезбедити на основу извештаја за упис у регистар.

Органи или организације надлежни за вођење регистра дужни су да међусобно сарађују и једни другима достављају податке који се евидентирају у регистру.

 

Члан 5.

Савезно извршно веће прописаће јединствен начин обезбеђивања података о грађанима који се уносе у регистар и јединствен начин вођења регистра, евидентирања промена података, размене подaтака и исказивања и давања података.

 

Члан 6.

Органи, односно организације или заједнице које воде евиденције о подацима садржаним у регистру дужне су да надлежним органима, односно организацијама које воде регистар достављају извештаје о тим подацима и њиховим променама.

 

Члан 7.

Податке из регистра могу користити грађани на које се ти подаци односе ради остваривања својих права и дужности, а други грађани – ако за то имају правни интерес.

Податке из регистра могу користити органи друштвено-политичких заједница и други државни органи за остваривање својих функција, као и организације удруженог рада и друге самоуправне организације и заједнице ако су ти подаци потребни за остваривање њихових права или извршавање њихових дужности.

 

Члан 8.

Регистар, у смислу овог закона, увешће се најдоцније у року од пет година од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 9.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.