Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о прибављању и коришћењу иностраних средстава за повећање запослености и запошљавања повратника са рада из иностранства

"Службени лист СФРЈ", бр. 22 од 28. априла 1978, 54 од 3. октобра 1986.

 

Члан 1.

Ради стварања материјалних и других услова за брже повећање запослености и ради запошљавања повратника са рада из иностранства, * оснива се Фонд за финансирање повећања запослености у привредно недовољно развијеним и изразито емиграционим подручјима Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (у даљем тексту: Фонд).

Привредно недовољно развијена подручја, у смислу овог закона, јесу привредно недовољно развијене општине утврђене републичким, односно покрајинским законом.*

Изразито емиграциона подручја, у смислу овог закона, јесу општине из којих се на привременом раду у иностранству налази више од 5% радно активног становништва.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 2.

Ради повећања запослености и запошљавања повратника са рада из иностранства Фонд прикупља и усмерава инострана средства за финансирање пројеката у привредно недовољно развијеним и изразито емиграционим подручјима Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, у складу са међународним уговором и одредбама овог закона.*

Под иностраним средствима, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се кредити, односно средства без обавезе враћања, која међународне финансијске организације, поједине земље или њихове финансијске организaције одобравају Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији по основу међународног уговора или Фонду по основу уговора ради финансирања пројеката за повећање запослености и запошљавања повратника са рада из иностранства.*

Усмеравање средстава, у смислу става 1. овог члана, врши се у складу са договором закљученим између Савезног извршног већа, извршних већа скупштина република и извршних већа скупштина аутономних покрајина, којим се утврђује учешће република и аутономних покрајина у кредитима из средстава Фонда за период од пет година унапред.

Кредити из става 2. овог члана узимају се и враћају у складу са савезним законом којим се уређују кредитни односи са иностранством.*

Фонд прибавља и користи инострана средства под условима и на начин који су утврђени овим законом.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 3.

Средства Фонда се образују из средстава прибављених у смислу члана 2. став 1. овог закона, ануитета по одобреним кредитима, камата, и других извора средстава* и поклона.

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 4.

Брисан је (види члан 4. Закона - 54/1986-1618).

 

Члан 5.

Фонд је правно лице са правима, обавезама и одговорностима утврђним Уставом Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, овим законом и статутом Фонда.

Фонд има свој статут.

Седиште Фонда је у Београду.

 

Члан 6.

Средства Фонда могу се користити за давање кредита инвеститорима само као учешће у укупним средствима за реализацију инвестиционих пројеката.

Инвеститори, у смислу става 1. овог члна, могу бити правна и физичка лица.*

Под физичким лицима, у смислу става 2. овог члана, подразумевају се радни људи који удружују свој рад и средства рада у оквиру уговорне организације удруженог рада и занатске или друге задруге, радни људи који отпочињу или проширују обављање делатности самосталним личним радом средствима у својини грађана и удружени и индивидуални земљорадници, ако се тиме стварају могућности за њихово запошљавање или проширују могућности за запошљавање уопште.*

Кредити из средстава Фонда могу се, изузетно, одобравати и за друге намене, у складу са задацима Фонда и међународним уговором*.

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 7.

Из средстава Фонда дају се кредити инвеститорима за реализацију инвестиционих пројеката у привредно недовољно развијеним и изразито емиграционим подручјима Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, којима се уз најмање улагање обезбеђује продуктивност запошљавања већег броја радника.

Кредити из средстава Фонда дају се и инвеститорима који обављају делатност на подручјима која нису привредно недовољно развијена и изразито емиграциона, ако користе те кредите тако што их, заједно са сопственим средствима, непосредно инвестирају у развојне програме привредно недовољно развијених и изразито емиграционих подручја Социјалистичке Федератаивне Републике Југославије, односно доприносе развоју њихове привреде, сагласно одредбама става 1. овог члана.

 

Члан 8.

Ако више инвестиционих пројеката подједнако испуњавају услове из члана 7. став 1. овог закона, при утврђивању приоритета узеће се у обзир степен развијености подручја, степен емиграција из односног подручја, број повратника са рада из иностранства, висина сакупљених уштеђевина грађана на раду у иностранству намењених отварању нових радних места и висина учешћа Фонда у финансирању реализације инвестиционих пројеката.

У оквиру критеријума из става 1. овог члана, треба постепено обезбедити кредитирање инвестиционих пројеката у привредно недовољно развијеним и изразито емиграционим подручјима у свим републикама и аутономним покрајинама, а у оквиру учешћа утврђеног договором из члана 2. став 3.* овог закона.

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 9.

Ближе услове* за давање кредита из средстава Фонда утврђује Управни одбор Фонда.

Брисани су ранији ст. 2. и 3. (види члан 7. Закона - 54/1986-1618).

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 10.*

Кредити из средстава Фонда могу се одобравати инвеститорима само уз гаранцију овлашћене банке. Ти кредити се могу одобравати ако су испуњени услови из савезног закона којим се уређују кредитни односи са иностранством.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 11.

Брисан је (види члан 9. Закона - 54/1986-1618).

 

Члан 12.

Средстава Фонда користе се на основу годишњег плана (у даљем тексту: план)* употребе средстава Фонда.

Брисан је ранији став  2. (види члан 10. Закона - 54/1986-1618).

 

Члан 12а.*

План употребе средстава Фонда садржи:*

1) висину средстава Фонда;*

2) висину средстава за плаћање обавеза по узетим кредитима;*

3) распоред средстава Фонда на поједине кориснике сагласно договору из члана 2. став 3. овог закона;*

4) висину средстава потребних за пословање Фонда.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 13.

Средства Фонда воде се на посебном рачуну код Службе друштвеног књиговодства.

Средства Фонда допуњјују се код Народне банке Југославије.

 

Члан 14.

Ради остваривања задатака из члана 2. овог закона, Фонд нарочито:

1) прикупља средства Фонда;

2) води евиденцију о средствима Фонда;

3) прикупља инвестиционе пројекте ради подношења захтева за додељивање средстава, ако је подношење захтева предвиђено међународним уговором*;

4) стара се о наплаћивању ануитета по кредитима који су дати из средстава Фонда;

5) прикупља захтеве за давање кредита из средстава Фонда;

6) стара се о враћању страних кредита*, *;

7) врши надзор над наменским коришћењем средстава Фонда;

8) обавештава, најмање једанпут годишње, Скупштину Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, скупштине република и скупштине аутономних покрајина, Савезно извршно веће, извршна већа скупштина република и извршна већа скупштина аутономних покрајина о стању и коришћењу средстава Фонда;

9) обавља друге задатке и послове који су утврђени овим законом, другим савезним прописима и статутом Фонда.

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 15.

Фонд има право увида у коришћење средстава датих корисницима средстава Фонда. Корисници средстава Фонда дужни су да Фонду, на његов захтев, дају податке и омогуће увид у документацију ради утврђивања да ли се средства Фонда користе у складу са условима утврђеним уговорима који су закључени између Фонда и корисника средстава Фонда.

 

Члан 16.*

Фондом управља Управни одбор Фонда.*

Управни одбор Фонда има председника и осам чланова.*

Председник и чланови Управног одбора Фонда имају заменике.*

Савезно извршно веће и надлежни органи република и надлежни органи аутономних покрајина имају по једног члана и заменика члана Управног одбора фонда.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 17.

Мандат чланова Управног одбора Фонда траје четири године.

 

Члан 18.*

Управни одбор Фонда:*

1) доноси статут Фонда, план употребе средстава Фонда и завршни рачун Фонда;*

2) утврђује пословну политику Фонда;*

3) заснива кредитне односе са иностранством сагласно савезном закону којим се уређују кредитни односи са иностранством;*

4) разматра инвестиционе пројекте и одлучује који ће се пројекти предложити за финансирање у складу са међународним уговором о прибављању иностраних средстава; *

5) предлаже Савезном извршном већу ближе услове за давање кредита из средстава Фонда;*

6) одобрава кредите из средстава Фонда;*

7) бира председника и заменика председника Управног одбора Фонда;*

8) обавља и друге послове утврђене савезним законом и статутом Фонда.*

Управни одбор Фонда одлучује већином гласова свих чланова Управног одбора.*

Ако Управни одбор фонда не донесе одлуку о давању кредита због тога што се при одлучивању не може да постигне потребна већина гласова, одлуку ће донети Савезно извршно веће.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 19.

Пословањем Фонда руководи директор Фонда.

Директора Фонда поставља и разрешава од дужности Савезно извршно веће.

Директор Фонда за свој рад одговара Управном одбору Фонда и Савезном извршном већу.

 

Члан 20.

Директор Фонда представља и заступа Фонд.

Директор Фонда извршава закључке Управног одбора Фонда.

Директор Фонда закључује уговоре о давању кредита из средстава Фонда, у складу са планом употребе средстава Фонда и одлукама Управног одбора Фонда.

Директор Фонда је наредбодавац за коришћење средстава Фонда.

Директор Фонда може обуставити извршење одлука и закључака Управног одбора Фонда о давању и коришћењу средстава Фонда, ако сматра да те одлуке, односно закључци нису у складу са законом. Директор Фонда је дужан да о обустави извршења одлука, односно закључака одмах обавести Управни одбор Фонда, а ако Управни одбор Фонда остаје и даље при својој одлуци, односно закључку - дужан је да о томе одмах обавести Савезно извршно веће.

У случају из става 5. овог члана коначну одлуку доноси Савезно извршно веће.

 

Члан 21.

Статутом Фонда одређују се нарочито: организација и пословање Фонда, начин одлучивања, начин доношења плана употребе средстава Фонда, завршног рачуна о извршењу плана употребе средстава Фонда и пословника Управног одбора Фонда, као и друга права и дужности Управног одбора Фонда и директора Фонда који су од интереса за остваривање законом утврђених функција Фонда.

Брисан је ранији став 2. (види члан 15. Закона - 54/1986-1618).

 

Члан 22.

Док се послови Фонда не повећају до обима који захтева образовање посебне стручне службе Фонда, стручне и административне послове Фонда обављаће радна заједница Фонда федерације за кредитирање бржег развоја привредно недовољно развијених република и аутономних покрајина, а дужност директора Фонда вршиће директор Фонда федерације за кредитирање бржег развоја привредно недовољно развијених република и аутономних покрајина.

На предлог Управног одбора Фонда, о потреби образовања посебне стручне службе Фонда одлучује Савезно извршно веће.

 

Члан 23.

О извршењу плана употребе средстава Фонда доноси се завршни рачун.

Уз завршни рачун из става 1. овог члана подноси се извештај о пословању Фонда.

Завршни рачун о извршењу плана употребе средстава Фонда и извештај о пословању Фонда одобрава Савезно извршно веће, по прибављеном мишљењу надлежних органа република и аутономних покрајина и на основу извештаја Службе друштвеног књиговодства о прегледу завршног рачуна о извршењу плана употребе средстава Фонда.

Ако надлежни органи република и надлежни органи аутономних покрајина не доставе мишљење у року од 30 дана од дана достављања завршног рачуна и извештаја о пословању Фонда, Савезно извршно веће одобриће завршни рачун и извештај о пословању фонда и без тог мишљења.*

 

*Службени лист СФРЈ, број 54/1986

 

Члан 24.

На пословање Фонда сходно се примењују прописи о банкарском и кредитном пословању.

Начин вођења књиговодства о пословању Фонда и састављања завршног рачуна о извршењу плана употребе средстава Фонда прописује савезни секретар за финансије.

 

Члан 25.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СФРЈ".

 

 

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ЗАКОНА

 

Закон о изменама и допунама Закона о прибављању и коришћењу иностраних средстава за повећање запослености и запошљавања повратника са рада из иностранства: "Службени лист СФРЈ", број 54/1986-1618

 

Члан 17.

Фонд је дужан да своје пословање усклади са одредбама овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 18.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу СФРЈ".