На основу члана 117. став 3. Закона о основним правима војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СФРЈ“, бр. 68/81, 41/83 и 75/85), по прибавњеном мишљењу већа скупштина република и извршних већа скупштина аутономних покрајина и Савеза заједница здравства и здравственог осигурања Југославије, Савезно извршно веће доноси

 

 

ОДЛУКУ

О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ НАДОКНАЂИВАЊА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ДРУГИХ КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПО ЗАКОНУ О ОСНОВНИМ ПРАВИМА ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПАЛИХ БОРАЦА

„Службени лист СФРЈ”, број 5 од 7. фебруара 1986.

 

 

1. За остваривање и коришћење права на здравствену заштиту и новчане накнаде у вези са остваривањем здравствене заштите војних инвалида, корисника породичне инвалиднине и чланова породице војних инвалида којима се по Закону о основним правима војних инвалида и породица палих бораца (у даљем тексту: Закон) обезбеђује здравствена заштита у пуном обиму, самоуправним интересним заједницама здравства (у даљем тексту: заједнице) надокнађују се из буџета федерације средства према критеријумима утврђеним прописима у области здравства по којима радници у друштвеном сектору обезбеђују средства за здравствену заштиту и према броју војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, на следећи начин:

1) за једног војног инвалида, односно корисника породичне инвалиднине надокнађује се за календарску годину износ просечних расхода за здравствену заштиту по осигуранику-носиоцу осигурања у осигурању радника и са радницима у правима изједначених лица, који се утврђује тако што се годишњи износ расхода заједнице за то осигурање по завршном рачуну, осим расхода за здравствену заштиту у случају несреће на послу и професионалног обољења и расхода за накнаде личног дохотка у случају привремене спречености за рад, подели просечним бројем осигураника – носилаца осигурања, с тим што се у тај износ урачунава и износ у висини вредности здравственог стандарда примарне здравствене заштите, утврђене за односну годину самоуправним актом заједнице, кад се примарна здравствена заштита остварује у непосредним односима слободне размене рада;

2) за све кориснике надокнађује се за календарску годину износ средстава добијен множењем износа просечних расхода за здравствену заштиту по осигуранику – носиоцу осигурања у осигурању радника и са радницима у правима изједначених лица, утврђеног у складу са Одредбом под 1. ове тачке, са просечним бројем војних инвалида и корисника породичне инвалиднине, који се утврђује на основу евиденције о корисницима коју води надлежни орган у републици, односно у аутономној покрајини, тако што се број војних инвалида и корисника породичне инвалиднине на крају сваког месеца у години за коју се надокнађују средства сабере и тај збир подели са 12;

3) до коначног обрачуна износа средстава који се утврђује у складу са одредбом под 2. ове тачке, заједници се, као аконтација за текућу годину, надокнађују средства у износу утврђеном по коначном обрачуну за претходну годину увећаном за планирани процент пораста расхода заједнице у текућој години и дозначују у две једнаке рате које доспевају за исплату 31. марта и 30. септембра.

 

2. За остваривање и коришћење права на здравствену заштиту и новчане накнаде у вези са остваривањем здравствене заштите корисника који право на здравствену заштиту имају по прописима у области здравства, а по Закону им се обезбеђују само облици здравствене заштите и новчаних накнада у вези са остваривањем здравствене заштите који нису обухваћени прописима на основу којих остварују право на здравствену заштиту, заједницама и Заједници социјалног осигурања војних осигураника надокнађују се из буџета федерације средства у висини трошкова за пружене здравствене услуге које се односе на коришћење тих облика здравствене заштите и новчаних накнада у вези са остваривањем здравствене заштите.

По одредбама става 1. ове тачке средства се надокнађују на захтев заједнице уз који се прилаже списак који садржи: име корисника, својство (војни инвалид, корисник породичне инвалиднине, члан породице војног инвалида), здравствену услугу која је пружена, износ расхода заједнице за ту услугу према ценама здравствених услуга прописаним у заједници и укупан износ средстава за те услуге за календарски месец, ако се заједница и надлежни орган у републици, односно аутономној покрајини нису споразумели за дужи временски период. Средства се дозначују, уз оверу списка од стране овлашћеног лица тог органа, у року од 15 дана од дана достављања захтева од стране заједнице.

 

3. До коначног обрачуна износа средстава који се заједници надокнађује за 1986. годину, као аконтација за ту годину надокнађују се средства у износу утврђеном по коначном обрачуну за 1985. годину у складу са прописима који су важили до дана почетка примењивања ове одлуке, увећаном за планирани процент пораста расхода заједнице у 1986. години и дозначују у две једнаке рате које доспевају за исплату 31. марта и 30. септембра 1986. године.

 

4. Даном почетка примењивања ове одлуке престају да важе Одлука о критеријумима и начину надокнађивања средстава за остваривање и коришћење здравствене заштите војних инвалида и других корисника здравствене заштите по Закону о основним правима војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СФРЈ”, бр. 77/82) и Правилник о методологији обрачунавања обавеза федерације за здравствену заштиту по Закону о основним правима војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СФРЈ”, бр. 17/83 и 15/84).

 

5. Ова одлука примењиваће се од 1. јануара 1986. године.

 

6. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ”.

 

 

Е. п. бр. 10

16. јануара 1986. године

Београд

Савезно извршно веће

Потпредседник,

Борисав Сребрић, с. р.