Редакцијски пречишћен текст

 

На основу члана 37. став 2.  Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о посебним мерама сигурности при коришћењу нуклеарне енергије (“Службени лист СФРЈ”, бр. 62/84), Савезно извршно веће доноси

 

 

ОДЛУКУ

О ПРИМЕНИ СТРАНИХ СТАНДАРДА ПРИ ИСПИТИВАЊУ ЕФИКАСНОСТИ ЗАДРЖАВАЊА МОЛЕКУСКОГ И ОРГАНСКОГ ЈОДА НА ИНПРЕГНИСАНОМ АКТИВНОМ УГЉУ ЗА ФИЛТРЕ СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ

„Службени лист СФРЈ”, бр. 9 од 28. фебруара 1986, 34 од 24 јуна 1986.

 

 

1. При испитивању ефикасности задржавања молекулског и органског јода на импрегнисаном активном угљу за филтре за специјалне намене, до доношења одговарајућих прописа о југословенским стандардима примењују се стандарди Сједињених Америчких Држава, и то:

1) Стандард ASTM D 3803–1979;

2) Стандард ANSI/AMSE N 509–1980;

3) Стандард ANSI/AMSE N 510–1980.

 

 2. Брисана (види тачку 1. Одлуке – 34/86 – 1053).

 

 3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу СФРЈ”.

 

 

 

Е. п . бр. 533

12. децембра 1985. године

Београд

Савезно извршно веће

Председник,

 Милка Планинц, с.р.