На основу члана 5. Закона о јединственом регистру становништва („Службени лист СФРЈ“, бр. 24/86), Савезно извршно веће доноси

 

 

УРЕДБУ

о јединственом начину обезбеђивања података о грађанима, који се уносе у јединствени регистар становништва и о јединственом начину вођења регистра

„Службени лист СФРЈ”, број 70 од 26. децембра 1986.

 

 

Члан 1.

Овом уредбом прописује се јединствен начин обезбеђивања података о грађанима, који се уносе у јединствени регистар становништва (у даљем тексту: регистар) и јединствен начин вођења регистра, евидентирања промена података, размене података и исказивања и давања података из регистра.

 

Члан 2.

Орган, односно организација надлежна за вођење регистра уводи регистар евидентирањем података из члана 2. тач. 1. до 4. Закона о јединственом регистру становништва (у даљем тексту: Закон) за све грађане са свог подручја, које обезбеђује из евиденције пребивалишта грађана и евиденције одређених јединствених матичних бројева грађана.

Проверу и допуну података из става 1. овог члана орган, односно организација која води регистар врши преко матичних књига.

Органи, односно организације које воде евиденцију пребивалишта, евиденцију одређених јединствених матичних бројева грађана и матичне књиге дужни су да достављају тражене податке органима, односно организацијама које воде регистар.

 

Члан 3.

Након увођења регистра, надлежни органи који воде податке о грађанима који се евидентирају у регистру из члана 2. тач. 1. до 4. Закона дужни су да достављају те податке надлежним органима или организацијама које воде регистар, и то:

1) органи који воде евиденцију пребивалишта – о грађанима који су пријавили промену адресе стана;

2) органи који воде матичне књиге – о грађанима који су рођени и умрли;

3) органи надлежни за пријем и отпуст из држављанства СФРЈ – о грађанима којима је престало држављанство СФРЈ и лицима која су примљена у држављанство СФРЈ;

4) органи надлежни за промену имена и презимена – о променама имена и презимена грађана;

5) органи, односно организације које одређују јединствени матични број грађана – о изменама јединственог матичног броја грађана.

 

Члан 4.

Органи, односно организације из члана 3. ове уредбе податке о грађанима достављају у року предвиђеном републичким, односно покрајинским прописима, а најдоцније у року од 30 дана од дана евидентирања тих података.

 

Члан 5.

Регистар се води на начин којим се обезбеђује текуће исказивање и давање индивидуалних и збирних података о грађанима.

Подаци садржани у регистру евидентирају се на начин који се примењује у евиденцијама које служе као извор за обезбеђивање података за регистар.

 

Члан 6.

Орган, односно организација која води регистар дужан је да евидентира сваку промену података у регистру у року предвиђеном републичким, односно покрајинским прописима, а најдоцније у року од осам дана од дана пријема извештаја о промени.

 

Члан 7.

Орган, односно организација која је евидентирала податке о грађанину у регистру пре промене пребивалишта дужна је да, на захтев органа или организације на чијем подручју је ново пребивалиште грађанина, достави податке из члана 2. Закона у року предвиђеном републичким, односно покрајинским прописима, а најдоцније у року од 15 дана од дана пријема захтева.

 

Члан 8.

Након увођења регистра, орган, односно организација која води регистар дужна је да у регистар евидентира датум уписа, односно исписа грађана из регистра и датум промене података садржаних у регистру.

 

Члан 9.

Након увођења регистра, односно уписа у регистар, орган, односно организација која води регистар дужна је да све податке о грађанима из члана 2. Закона евидентира на начин којим се обезбеђује трајно чување свих промењених података и могућност њиховог накнадног коришћења

 

Члан 10.

Органи, односно организације које воде регистар дужне су да међусобно размењују податке из регистра. Тражене податке из регистра ти органи, односно организације дужне су да достављају најдоцније у року од 30 дана од дана подношења захтева.

 

Члан 11.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СФРЈ".

 

 

Е. п. бр. 505

11. децембра 1986. године

Београд

Савезно извршно веће

Потпредседник,

Милош Милосављевић, с. р.