Редакцијски пречишћен текст

 

 

ЗАКОН

о забрани изградње нуклеарних електрана у Савезној Републици Југославији

„Службени лист СРЈ”, број 12 од 10. марта 1995, "Службени гласник РС", број 85 од 6. октобра 2005 - др. закон

 

 

Члан 1.

Забрањује се изградња нуклеарних електрана, постројења за производњу нуклеарног горива и постројења за прераду ислуженог нуклераног горива за нуклеарне елетране у Савезној Републици Југославији.

Забрана се односи на: доношење инвестиционих одлука, израду инвестиционих програма и техничке документације за изградњу нуклеарних електрана, постројења за производњу нуклеарног горива и постројења за прераду ислуженог горива за нуклеарне електране.

 

Члан 2.

Одредбе члана 1. овог закона не односе се на научноистраживачке и истраживачко-развојне радове, рударско-геолошке истражне радове, геолошко-сеизмичка истраживања и образовање кадрова.

 

Члан 3.

Престао је да важи (види члан 431. Закона - 85/2005-30)

 

Члан 4.

Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о забрани изградње нуклеарних електрана у Социјалистичкој Федеративној Републици Југославији („Службени лист СФРЈ”, бр. 35/89).

 

Члан 5.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу СРЈ”.