Редакцијски пречишћен текст

 

 

 

ЗАКОН

о производњи и промету наоружања и војне опреме

"Службени лист СРЈ", број 41 од 6. септембра 1996, "Службени лист СЦГ", број 7 од 18. фебруара 2005 - др. закон, "Службени гласник РС", број 85 од 6. октобра 2005 - др. законик, 36 од 10. маја 2018 - др. закон

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Закон је престао да важи даном ступања на снагу Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме ("Службени гласник РС", број 36/2018) , осим одредаба чл. 8–10. које остају на снази до доношења подзаконских аката за извршење тог закона (види члан 84. Закона - 36/2018-17) (текст прописа пре измене из броја 36/2018 можете погледати са десне стране у делу "Верзије пречишћеног текста").

 

Чл. 1-8.

Престали су да важе (види члан 84. Закона - 36/2018-17)

II. ПРОИЗВОДЊА НАОРУЖАЊА И ВОЈНЕ ОПРЕМЕ

Члан 8.

Производњом наоружања и војне опреме могу се бавити предузећа, која за то претходно прибаве дозволу.

Члан 9.

Дозволу за производњу наоружања и војне опреме издаје савезни орган надлежан за послове одбране. Уз захтев за издавање дозволе за производњу наоружања и војне опреме предузеће прилаже:

1) оснивачки акт предузећа;

2) статут предузећа;

3) извод из судског регистра;

4) елаборат о техничкој и технолошкој опремљености, коришћењу расположивих капацитета, обезбеђењу сировина и репродукционог материјала;

5) податке о кадровској попуњености;

6) доказ о обезбеђењу контроле квалитета;

7) план из члана 7. овог закона;

8) податке о оствареним пословним резултатима у претходне три године, односно податке о пројектованим пословним резултатима за предузећа у оснивању и предузећа која су основана у периоду краћем од три године пре подношења захтева.

Члан 10.

Савезни орган надлежан за послове одбране дужан је да у року од 60 дана од дана подношења захтева, донесе решење о издавању дозволе за производњу наоружања и војне опреме, односно решење о одбијању захтева.

При доношењу решења из става 1. овог члана води се рачуна о потребама одбране и безбедности земље, техничко-економској оправданости производње наоружања и војне опреме, просторном размештају производних капацитета, еколошким и безбедносним условима за производњу наоружања и војне опреме.

Решење из става 1. овог члана је коначно.

Уз пријаву за упис у судски регистар, односно уз пријаву за проширење делатности предузеће подноси и дозволу за производњу наоружања и војне опреме.

Чл. 11-38.

Престали су да важе (види члан 84. Закона - 36/2018-17)