Редакцијски пречишћен текст

Неважећи акт

 

 

 

ЗАКОН

"Службени лист СРЈ", бр. 24 од 15. маја 1998, 26 од 29. маја 1998 - исправка, "Службени гласник РС", број 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 41 од 2. јуна 2009 - др. закони

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Престале су да важе одредбе чл. 47, 48, члана 50. ст. 1, 2. и 4, члана 52. став 1, члана 54. ст. 1. и 2. и чл. 55–57. Закона о заштити биља („Службени лист СРЈ”, бр. 24/98 и 26/98 – исправка и „Службени гласник РС”, бр. 101/05 – др. закон и 41/09 – др. закон) даном ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о средствима за заштиту биља ("Службени гласник РС", број 17/2019), односно 22. марта 2019. године (види члан 41. Закона - 17/2019-18).

Чл. 1-40.

Престали су да важе (види члан 107. Закона – 41/2009-99)

Чл. 41-46.

Престали су да важе (види члан 51. Закона – 41/2009-116 и члан 89. став 1. Закона 41/2009-124)

VI. РЕГИСТРАЦИЈА И ПРОМЕТ ПЕСТИЦИДА И ЂУБРИВА

1. Услови за стављање у промет пестицида и ђубрива

Члан 47.

Пестициди и ђубрива могу се стављати у промет на територији Југославије на основу дозволе надлежног савезног органа. За стављање у промет пестицида издаје се привремена или стална дозвола, а за ђубрива – стална дозвола.

Члан 48.

Привремена дозвола издаје се за пестициде који су произведени од нових активних материја, на основу резултата испитивања физичких и хемијских особина и једногодишњих испи-тивања биолошке ефикасности, токсиколошке оцене и потврде о разврставању у групе отрова, као и на основу сталне дозволе издате у земљи произвођача или на основу дозволе издате у некој од земаља Европске уније, ако одређени усев или засад није заступљен у земљи произвођача пестицида.

Стална дозвола за пестициде произведене од активних материја које се већ налазе у промету у Југославији издаје се на основу резултата испитивања физичких и хемијских особина, једногодишњих испитивања биолошке ефикасности, токсиколошке оцене и потврде о разврставању у групу отрова готовог пестицида.

Стална дозвола за пестициде произведене од нових активних материја издаје се на основу резултата испитивања физичких и хемијских особина и биолошке ефикасности у току две вегетационе сезоне, токсиколошке оцене активне материје и готовог пестицида, потврде о разврставању у групе отрова и сталне дозволе издате у земљи произвођача, или на основу дозволе издате у некој од земаља Европске уније ако одређени усев или засад није заступљен у земљи произвођача пестицида.

Стална дозвола за стављање у промет пестицида, чије је важење престало, може се обновити на основу резултата испитивања физичких и хемијских особина и мишљења овлашћене организације из члана 51. овог закона о усклађивању примене у погледу резистентности и новијих података о деловању на човека, корисне организме и животну средину, и то за намене утврђене у претходно издатој сталној дозволи. Ако је од издавања претходне дозволе прошао рок од 10 година, потребна је и токсиколошка оцена активне материје (реевалуација) и готовог пестицида.

Члан 49.

Престао је да важи (види члан 51. Закона – 41/2009-116)

Члан 50.

Надлежни савезни орган доноси решење о издавању привремене или сталне дозволе за стављање у промет пестицида, а за ђубрива – сталне дозволе.

Привремена дозвола за стављање у промет пестицида издаје се на три године.

Престао је да важи ранији став 3. (види члан 51. Закона – 41/2009-116 и члан 89. Закона 41/2009-124)

Изузетно од одредбе става 3. овог члана, у зависности од особина појединог пестицида или ђубрива, надлежни савезни орган може одредити и краћи рок важења дозволе.

2. Испитивање пестицида и ђубрива

Члан 51.

Престао је да важи (види члан 51. Закона – 41/2009-116 и члан 89. став 1. Закона 41/2009-124)

Члан 52.

Пријава за испитивање пестицида или ђубрива подноси се овлашћеној организацији из члана 51. овог закона, а копија пријаве надлежном савезном органу.

Престали су да важе ранији ст. 2. до 4. (види члан 51. Закона – 41/2009-116 и члан 89. Закона 41/2009-124)

Члан 53.

Престао је да важи (види члан 51. Закона – 41/2009-116 и члан 89. Закона 41/2009-124).

Члан 54.

Испитивање физичких и хемијских особина и биолошке ефикасности пестицида врши се у лабораторијским и пољским условима, према прописаној методологији.

Испитивање пестицида из става 1. овог члана у поступку биотехнологије (гентехнологије) врши се према прописаној посебној методологији.

Престали су да важе ранији ст. 3. до 6. (види члан 89. Закона – 41/2009-124)

3. Издавање дозволе и регистрација пестицида и ђубрива за стављање у промет

Члан 55.

Ради добијања привремене или сталне дозволе за стављање у промет пестицида или сталне за ђубрива, подносилац пријаве подноси захтев савезном министарству.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се извештај овлашћеној организацији из члана 51. овог закона за испитивање пестицида, односно ђубрива о извршеном испитивању, као и потврда надлежног савезног органа о заштићеном називу пестицида, односно ђубрива.

Ако је у питању нова активна материја за Југославију, поред извештаја о извршеним испитивањима из става 2. овог члана, уз захтев се подноси и токсиколошка оцена пестицида, као и потврда о њиховом разврставању у групе отрова, коју издаје надлежни савезни орган.

Члан 56.

Решењем о издавању привремене или сталне дозволе за стављање у промет пестицида или сталне за ђубрива може се донети ако су испуњени прописани услови у погледу физичких и хемијских особина и биолошке ефикасности, према методологији из члана 54. став 1. овог закона.

Члан 57.

Решење из члана 56. овог закона може се мењати или допуњавати, уз претходно испитивање, ако произвођач пестицида, односно ђубрива жели да:

1) измени садржај активне материје или других материја које утичу и на измену физичких и хемијских особина;

2) прошири број штетних организама и других агенаса против којих пестицид треба да се примени;

3) прошири биљне врсте на којима ће се примењивати;

4) измени количину, односно концентрацију за његову примену;

5) измени каренцу.

Ако произвођач жели да измени само назив пестицида, односно ђубрива или назив произвођача пестицида, односно ђубрива, назив заступника иностраног произвођача пестицида, односно ђубрива или назив кооперанта, решење о измени или допуни сталне дозволе за стављање у промет пестицида, односно ђубрива издаје се и без претходног испитивања.

Пријава за испитивање ради измене решења из става 1. овог члана, подноси се овлашћеној организацији из члана 51. овог закона, а копија пријаве надлежном савезном органу.

Захтев за измену и допуну решења из става 1. овог члана са извештајем о извршеном испитивању из става 2. овог члана, подноси се надлежном савезном органу.

Чл. 58–62.

Престали су да важе (види члан 51. Закона – 41/2009-116 и члан 89. Закона 41/2009-124)

Члан 63.

Престао је да важи (види члан 89. Закона - 41/2009-124)

Чл. 64-67.

Престали су да важе (види члан 51. Закона – 41/2009-116 и члан 89. Закона 41/2009-124)

Члан 68.

Престао је да важи (види члан 89. Закона - 41/2009-124)

Чл. 69-75.

Престали су да важе (види члан 51. Закона – 41/2009-116 и члан 89. Закона 41/2009-124)

Чл. 76–89.

Престали су да важе (види члан 107. Закона – 41/2009-99)

Члан 90.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 1999. године.