Редакцијски пречишћен текст

 

ЗАКОН

о донацијама и хуманитарној помоћи

„Службени лист СРЈ”, бр. 53 од 28. септембра 2001, 61 од 9. новембра 2001 - исправка, 36 од 3. јула 2002, „Службени гласник РС“, број 101 од 21. новембра 2005 - др. закон

 

 

Члан 1.

Државни органи, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе, друге организације и заједнице које не остварују добит, као и домаће и стране хуманитарне организације (у даљем тексту: прималац донације и помоћи) могу примати донације и хуманитарну помоћ.

Прималац донације и помоћи не може бити политичка странка.

 

Члан 2.

Донације и хуманитарна помоћ, у смислу овог закона, могу бити у роби, осим дувана и дуванских прерађевина, алкохолних пића и путничких аутомобила,* услугама, новцу, хартијама од вредности, имовинским и другим правима.

 

*Службени лист СРЈ, број 36/2002

 

Члан 3.

Увоз робе и услуга по основу донације и хуманитарне помоћи, као и увоз робе и услуга који се купују из средстава добијених од донације и хуманитарне помоћи и из средстава остварених реализацијом хартија од вредности и по основу коришћења уступљених права, је слободан.

 

Члан 4.

Роба у смислу овог закона се може увозити ако испуњава услове прописане за стављање у промет, односно за употребу на домаћем тржишту, а услуге у складу са домаћим прописима и међународним уговорима.

Роба за коју је обавезна здравствена, ветеринарска, еколошка или фитопатолошка контрола или контрола квалитета може се увозити ако испуњава прописане услове.

Роба се не може увозити ако* су њен промет и употреба забрањени у земљи из које се увози или у земљи у којој је произведена.

Роба у смислу овог закона се не може увозити уколико је одлуком Савезне владе забрањен увоз те робе ради спречавања угрожавања живота и здравља људи и животне средине.

 

*Службени лист СРЈ, број 61/2001

 

Члан 5.

Прималац донације и помоћи ослобођен је плаћања царине, других увозних дажбина и такси које се плаћају приликом увоза робе која је предмет донације и хуманитарне помоћи у смислу овог закона.

Није дозвољено лажно приказивање чињеница ради остваривања повластице из става 1. овог члана.

 

Члан 6.

Ради коришћења повластице из члана 5. овог закона прималац донације и хуманитерне помоћи, уз захтев за ослобођење, подноси царинарници:

1) изјаву донатора, односно даваоца хуманитарне помоћи из које се види да се роба шаље бесплатно, односно други доказ да се роба плаћа из средстава прикупљених по основу донације и помоћи или из средстава остварених реализацијом хартија од вредности и по основу коришћења уступљених права;

2) изјаву да ће роба бити употребљена у хуманитарне, научне, просветне, културне, спортске, верске и уметничке сврхе, унапређење услова живота становништва и здравствене заштите, заштиту животне средине и сл;

3) извод из регистра, или други доказ да се бави делатношћу из тачке 2. овог става.

Извод из регистра, или доказ из става 1. ове тачке не подносе државни органи и органи јединица локалне самоуправе.

На основу поднетог захтева царинарница доноси решење.

 

Члан 7.

Прималац донације и помоћи не може без претходног плаћања царине робу ослобођену од плаћања царине, других увозних дажбина и такси које се плаћају приликом увоза робе која је предмет донације и хуманитарне помоћи у смислу овог закона, продати или употребити у друге сврхе осим у сврхе за које је донација, односно помоћ дата, у року од три године од дана увоза.

Ако утврди да је роба из става 1. овог члана отуђена, предата на употребу или употребљена у друге сврхе а не у сврхе због којих је ослобођена од плаћања царине, других увозних дажбина и такси, царинарница ће одмах,* а најдоцније у року од две године од дана кад је за ту робу престало ограничење, донети решење о наплати царине, других увозних дажбина и такси.

Савезна управа царина води евиденцију о роби која је предмет донације и хуманитарне* помоћи у смислу овог закона.

 

*Службени лист СРЈ, број 61/2001

 

Члан 8.

Девизе примљене по основу донације и хуманитарне помоћи, у смислу овог закона, прималац донације и помоћи држи на свом девизном рачуну код овлашћене банке и користи за плаћање увоза у складу са уговором о донацији, односно уговором о пружању хуманитарне помоћи.

Предузеће, друго правно лице или предузетник који је робу продао, односно који је услугу извршио дужан је да преко овлашћене банке прода Народној банци Југославије девизе остварене продајом робе и пружањем услуга у земљи страним хуманитарним организацијама и донаторима из иностранства.

Обавеза из става 2. овог члана односи се и на предузеће или друго правно лице које у име и за рачун, односно за рачун стране хуманитарне организације или донатора из иностранства посредује у купопродаји робе, односно пружању услуга.

Овлашћена банка дужна је да девизна средства издвојена у смислу ст. 2. и 3. овог члана положи на посебан девизни рачун.

Овлашћена банка дужна је да девизе положене на рачун из става 4. овог члана наредног дана прода Народној банци Југославије.

Народна банка Југославије дужна је да најдоцније у року од два радна дана од пријема извештаја да су девизе уплаћене на девизни рачун Народне банке Југославије, односно од дана пријема ефективног страног новца, дозначи овлашћеној банци динарску противвредност.

Динарску противвредност девиза примљену од Народне банке Југославије, овлашћена банка је дужна да наредног дана од дана уплате дозначи предузећу, другом правном лицу и предузетнику.

 

Члан 9.

На увоз робе која је предмет донације и хуманитарне помоћи не плаћа се акциза и порез на промет у складу са одредбама савезног закона којим се уређују основи пореског система.

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

1. Привредни преступи

 

Члан 10.

Новчаном казном од 90.000 до 450.000 динара казниће се за привредни преступ домаће или страно правно лице:

1) ако закључи уговор о увозу робе која је предмет донације односно хуманитарне помоћи и која не испуњава услове за став-љање у промет, односно за употребу на домаћем тржишту, односно ако закључи уговор о увозу услуга које су предмет донације односно хуманитарне помоћи и који није у складу са домаћим прописима и међународним конвенцијама, као и уговор о увозу робе чији су промет и употреба забрањени у земљи из које се увози или земље у којој је произведена, односно робе чији је увоз забрањен сагласно пропису Савезне владе (члан 4);

2) ако девизе примљене по основу донације и хуманитарне помоћи не држи на свом девизном рачуну код овлашћене банке или те девизе не користи у складу са уговором о донацији, односно уговором о пружању хуманитарне помоћи (члан 8. став 1);

3) ако девизе остварене продајом робе и пружањем услуга у земљи страним хуманитарним организацијама и донаторима из иностранства не прода преко овлашћене банке Народној банци Југославије (члан 8. ст. 2. и 3);

4) ако продате девизе, које су предузећа, друга правна лица и предузетници остварили продајом робе и пружањем услуга у земљи * страним хуманитарним организацијама, не прода Народној банци Југославије наредног дана од дана полагања на посебан девизни рачун или ако примљену динарску противвредност тако продатих девиза не дозначи овим лицима наредног дана од дана уплате (члан 8. ст. 4. и 6).

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у домаћем или страном правном лицу новчаном казном од 6.000 до 30.000 динара.

За радње из става 1. овог члана казниће се за привредни преступ и одговорно лице у државном органу или органу јединице локалне самоуправе новчаном казном од 6.000 до 30.000 динара.

 

*Службени лист СРЈ, број 61/2001

 

2. Прекршаји

 

Члан 11.

Новчаном казном од једноструког до десетоструког износа ускраћене царине, односно једноструког до шестоструког* износа вредности робе, казниће се за прекршај домаће или страно правно лице:

1) ако лажним приказивањем чињеница издејствује или покуша да издејствује ослобођење од плаћања царине, других увозних дажбина и такси које се плаћају при увозу робе која је предмет донације и хуманитарне помоћи (члан 5. став 2);

2) ако пре истека прописаног рока, без претходног плаћања царине, прода робу ослобођену од плаћања царине, других увозних дажбина и такси које се плаћају приликом увоза робе која је предмет донације и хуманитарне помоћи, односно ту робу употреби у друге сврхе осим у сврхе за које је донација, односно помоћ дата (члан 7. став 1).

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у домаћем или страном правном лицу новчаном казном од 3.000 до 30.000 динара*.

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у државном органу или органу јединице локалне самоуправе новчаном казном од 3.000 до 30.000 динара*.

 

*Службени гласник РС, број 101/2005

 

Члан 12.

Новчаном казном од 50.000 до 500.000 динара* казниће се за прекршај домаће или страно правно лице ако у року од две године од дана подизања робе испод царинског надзора царинском органу не да потребна обавештења, или му не омогући у радно време улаз у службене просторије и просторе, или му не омогући да изврши преглед робе, пословних књига, исправа и других података из евиденције у вези са донацијама и хуманитарном помоћи које су предмет регулисања овог закона (члан 7. став 2).

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у домаћем или страном правном лицу новчаном казном од 3.000 до 30.000 динара*.

За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у државном органу или органу јединице локалне самоуправе новчаном казном од 3.000 до 30.000 динара*.

 

*Службени гласник РС, број 101/2005

 

Члан 13.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу СРЈ”.