Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6505

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона
о пореском поступку и пореској администрацији

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Десетој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 29. децембра 2015. године.

ПР број 179

У Београду, 30. децембра 2015. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН

о изменама и допунама Закона о пореском поступку
и пореској администрацији

Члан 1.

У Закону о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14), у члану 7. став 1. уводна реченица мења се и гласи:

„Тајним податком у пореском поступку (у даљем тексту: тајни податак), у смислу овог закона, сматра се и чува као тајни податак:”.

У ставу 2. речи: „службене тајне” замењују се речима: „тајног податка”, а речи: „службену тајну” замењују се речима: „тајни податак”.

У ставу 3. речи: „Службену тајну” замењују се речима: „Тајни податак”.

У ст. 4–7. речи: „службене тајне” замењују се речима: „тајног податка”.

Додаје се став 8, који гласи:

„У погледу заштите тајних података, у свему осталом што није прописано овим законом, Пореска управа је дужна да поступа у складу са законом који уређује тајност података, односно законом који уређује заштиту података о личности.”

Члан 2.

У члану 24. став 1. тачка 4) речи: „службена тајна” замењују се речима: „тајни податак”.

Члан 3.

У члану 25. додаје се став 2, који гласи:

„Обавеза подношења пореских пријава из става 1. тачка 2) овог члана, односи се и на ликвидационог, односно стечајног управника, који је дужан да у поступку ликвидације, односно стечаја подноси пореске пријаве у складу са пореским прописима, укључујући и пореску пријаву за порески период за који је рок за подношење пријаве датум после датума отварања поступка ликвидације, односно стечаја.”

Члан 4.

У члану 29. став 8. мења се и гласи:

„Орган, организација или друго лице надлежно за упис у прописани регистар лица која обављају делатност, може брисати пореског обвезника предузетника из прописаног регистра, под условима прописаним у ставу 7. овог члана, па и у случају непостојања доказа о престанку обавеза по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање уколико су та лица стекла право на пензију сходно одредбама закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање.”

Члан 5.

У члану 36. став 10. брише се.

Досадашњи ст. 11. и 12. постају ст. 10. и 11.

У досадашњем ставу 13, који постаје став 12, речи: „ст. 1–10.” замењују се речима: „ст. 1–9.”

Члан 6.

У члану 38. став 7. реч: „искључиво” брише се.

Тачка 3) мења се и гласи:

„3) порез на добит правних лица по одбитку, као и порез на добит правних лица по решењу сагласно одговарајућим одредбама закона који уређује порез на добит правних лица – од 1. марта 2016. године;”.

У тачки 4) број: „2016.” замењује се бројем: „2017.”.

У тачки 5) број: „2016.” замењује се бројем: „2017.”.

У тачки 6) реч: „јануара” замењује се речју: „марта”.

Тачка 7) мења се и гласи:

„7) остале пореске облике, и то за:

(1) пореску пријаву о обрачунатим и плаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање за осниваче, односно чланове привредног друштва – од 1. марта 2016. године;

(2) пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на зараду, односно другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника – од 1. марта 2016. године;

(3) пореску пријаву за аконтационо – коначно утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности за паушално опорезивање – од 1. јануара 2018. године;

(4) пореску пријаву за утврђивање пореза на капиталне добитке (физичких лица, укључујући и предузетнике) – од 1. јануара 2018. године;

(5) пореску пријаву за утврђивање пореза на наслеђе и поклон – од 1. јануара 2018. године;

(6) пореску пријаву за утврђивање пореза на пренос апсолутних права – од 1. јануара 2018. године.”

После става 8. додаје се нови став 9, који гласи:

„Изузетно од става 7. овог члана, порески обвезници – физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу ту пријаву да поднесу у електронском облику или у писменом облику – непосредно или путем поште.”

Досадашњи ст. 9. и 10. постају ст. 10. и 11.

Члан 7.

У члану 70. став 2. мења се и гласи:

„Распоред уплаћеног износа врши се по следећем редоследу:

1) износ главне пореске обавезе;

2) камата;

3) трошкови наплате.”

Члан 8.

У члану 75. став 5. мења се и гласи:

„Под обрачунским периодом подразумева се период од првог дана доцње, односно промене износа дуга и/или промене стопе из става 1. овог члана и/или истека сваке календарске године у периоду доцње за који се врши обрачун.”

Став 12. брише се.

Члан 9.

У члану 78. став 1. тачка 3) мења се и гласи:

„3) увећање пореског дуга, који у себи не садржи камату и који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате на који се обрачунава камата (у даљем тексту: увећање пореског дуга).”

Члан 10.

У члану 87а став 6. после речи: „платни промет,” додају се речи: „односно одредбама других закона,”.

Члан 11.

У члану 95. став 3. после речи: „платни промет” додају се запета и речи: „односно на начин уређен одредбама других закона, а које се односе на принудну наплату са рачуна клијената.”

Члан 12.

У члану 104. став 3 мења се и гласи:

„Ако на неком усменом јавном надметању не учествују најмање два понуђача, усмено јавно надметање се поново оглашава у року од осам дана од дана за који је било оглашено усмено јавно надметање на коме није било најмање два понуђача.”

Ставови 14. и 15. мењају се и гласе:

„Ако покретна ствар не буде продата ни на другом усменом јавном надметању, јавна надметања се понављају на начин из става 12. овог члана, са најнижом ценом од једне трећине процењене вредности, све до продаје ствари, односно истека рока од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје путем усменог јавног надметања.

Покретне ствари које нису продате непосредном погодбом у року из става 11. овог члана продају се по правилима која важе за друго и наредна усмена јавна надметања. Покретне ствари се могу продати на првом усменом јавном надметању за износ који је мањи од 60% од утврђене почетне вредности, односно по цени нижој од 30% утврђене почетне вредности, на другом усменом јавном надметању, ако се са тим писмено сагласи порески обвезник.”

У ставу 18. после речи: „путем непосредне погодбе” додаје се запета, а речи: „у року из става 15. овог члана,” замењују се речима: „у року од три месеца од дана доношења закључка о одређивању продаје путем усменог јавног надметања, односно непосредне погодбе,”.

Члан 13.

Члан 114е мења се и гласи:

„Члан 114е

Одредбе овог закона којима се уређује застарелост права на утврђивање, наплату и повраћај не примењују се на доприносе за обавезно социјално осигурање.”

Члан 14.

У члану 114з став 2. после речи: „не рачуна се у” додаје се реч: „апсолутни”.

Члан 15.

У члану 123. став 3. брише се.

Досадашњи став 4. постаје став 3.

Члан 16.

У члану 124. став 3. после речи: „пореском обвезнику” запета и речи: „а порески контролор службену легитимацију или решење о овлашћењу” бришу се.

Члан 17.

У члану 128. после става 3. додаје се нови став 4, који гласи:

„Изузетно од става 3. овог члана, записник о теренској контроли евидентирања промета преко фискалне касе и других контрола које се врше у складу са одредбом члана 118. став 3. и члана 124. став 2. овог закона, доставља се без одлагања по окончању контроле.”

После досадашњег става 4, који постаје став 5, додаје се нови став 6, који гласи:

„На записник о теренској контроли из става 4. овог члана порески обвезник има право да поднесе примедбе у року од два дана од дана пријема записника.”

У досадашњем ставу 5, који постаје став 7, речи: „става 4.” замењују се речима: „ст. 5. и 6.”.

Досадашњи став 6. постаје став 8.

У досадашњем ставу 7, који постаје став 9, речи: „става 6.” замењују се речима: „става 8.”.

Члан 18.

У члану 129а став 4. мења се и гласи:

„Решење о утврђивању пореза из става 2. овог члана доставља се лицу које обавља нерегистровану, односно непријављену делатност, са налогом да у року од 15 дана од дана достављања решења плати утврђену пореску обавезу на прописане уплатне рачуне јавних прихода, а у додатном року од 30 дана, код надлежних органа изврши регистрацију, односно пријаву те делатности и отклони друге утврђене повреде закона.”

Члан 19.

У члану 129р став 4. после речи: „употребљени за приређивање игара на срећу” додају се запета и речи: „независно од тога да ли је донето решење из члана 129а ст. 2. и 4. овог закона”.

Став 5. мења се и гласи:

„Порески инспектор је дужан да, ако утврди да чињенице и околности указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело од стране лица од кога је привремено одузета опрема и предмети, одмах након доношења решења из става 4. овог члана, поступи на начин из члана 136. овог закона.”

Члан 20.

У члану 135. став 5. мења се и гласи:

„Овлашћења из ст. 3. и 4. овог члана Пореска полиција предузима самостално или у сарадњи са Министарством унутрашњих послова. Са Министарством унутрашњих послова пореска полиција остварује и друге облике сарадње.”

Члан 21.

У члану 157. став 3. тачка 5) речи: „службене или професионалне тајне” замењују се речима: „тајног податка или пословне тајне”.

Члан 22.

У члану 165. додаје се став 3, који гласи:

„По жалбама изјављеним против првостепених решења донетих у поступку одобравања пореског пуномоћства за порез на додату вредност одлучује министар на предлог комисије коју образује за ту сврху.”

Члан 23.

У члану 176б став 1. после речи: „у пореским законима” додају се речи: „прописани овим законом”, а после речи: „(у даљем тексту: општи порески прекршаји правних лица и предузетника)” додају се запета и речи: „прекршаји прописани у пореским законима, као и”.

Члан 24.

У члану 177. став 7. број: „150.000” замењује се бројем: „100.000”.

После става 11. додаје се нови став 12, који гласи:

„За прекршаје из ст. 7. до 9. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара.”

Досадашњи став 12. постаје став 13.

После досадашњег става 13, који постаје став 14, додаје се нови став 15, који гласи:

„За прекршај из става 13. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара, а за прекршај из става 14. овог члана новчаном казном у износу од 10.000 динара.”

У досадашњем ставу 14, који постаје став 16, речи: „става 13.” замењују се речима: „става 14.”.

После досадашњег става 15, који постаје став 17, додаје се нови став 18, који гласи:

„За прекршај из става 17. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000 до 100.000 динара.”

У досадашњем ставу 16, који постаје став 19, речи: „ст. 1, 2, 3, 12. и 15.” замењују се речима: „ст. 1, 2, 3, 13. и 17.”

Члан 25.

У члану 178. став 5. речи: „а порески обвезник – предузетник новчаном казном у висини од 50.000 динара” замењују се речима: „порески обвезник – предузетник новчаном казном у висини од 50.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у висини од 10.000 динара”.

Члан 26.

У члану 179. став 10. после речи: „осим за лица из члана 29. став 8. овог закона” додају се запета и речи: „за обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање уколико су стекли право на пензију сходно одредбама закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање”.

Члан 27.

У члану 180. став 1. број: „15.000” замењује се бројем: „5.000”.

У ставу 2. број: „50.000” замењује се бројем: „5.000”.

Члан 28.

У члану 181. тачка 2г) после речи: „осим за лица из члана 29. став 8. овог закона” додају се запета и речи: „за обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање уколико су стекли право на пензију сходно одредбама закона којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање”.

Члан 29.

У члану 181б додаје се нови став 1, који гласи:

„Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај Државна лутрија Србије, односно правно лице, ако Пореској управи не достави дневне, месечне и годишње извештаје о промету, у писаној или електронској форми (члан 129њ)”.

Досадашњи став 1. постаје став 2.

У досадашњем ставу 2, који постаје став 3, речи: „став 1.” замењују се речима: „ст. 1. и 2.”.

Члан 30.

Порески обвезник који обезбеди техничке услове, може у периоду од 1. јануара 2016. године до 29. фебруара 2016. године, истовремено са подношењем пореских пријава из члана 6. ст. 2. и 5. и став 6. подтач. (1) и (2) овог закона у писменом облику – непосредно или путем поште, да те пореске пријаве подноси и у електронском облику на прописани начин.

На основу пореских пријава из става 1. овог члана, поднетих у електронском облику, неће се евидентирати пореско задужење на рачунима пореских обвезника.

Члан 31.

Распоред уплаћеног износа по основу доспелих пореза и споредних пореских давања закључно са 31. децембром 2015. године, извршиће се применом одредбе члана 70. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14).

Члан 32.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године.