Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6507

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о изменама и допунама
Закона о порезу на добит правних лица

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Десетој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 29. децембра 2015. године.

ПР број 181

У Београду, 30. децембра 2015. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН

о изменама и допунама Закона о порезу на добит
правних лица

Члан 1.

У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – др. закон, 142/14 и 91/15 – аутентично тумачење), у члану 1. став 4. мења се и гласи:

„Недобитном организацијом из става 3. овог члана нарочито се сматрају: установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе; политичка организација; синдикална организација; комора; црква и верска заједница; удружење; фондација и задужбина.”.

Члан 2.

У члану 5. став 1. речи: „и ревизија” бришу се.

У ставу 2. речи: „и ревизија” бришу се.

Члан 3.

У члану 6. став 2. после речи: „(у даљем тексту: МСФИ)” додају се запета и речи: „односно међународним стандардом финансијског извештавања за мала и средња правна лица (у даљем тексту: МСФИ за МСП)”, а речи: „и ревизија” бришу се.

У ставу 3. речи: „и ревизија” бришу се, а после речи: „односно МСФИ” додају се речи: „и МСФИ за МСП”.

Члан 4.

У члану 7. став 1. после речи: „односно МСФИ” додају се речи: „и МСФИ за МСП, као”, а речи: „и ревизија” бришу се.

У ставу 2. речи: „и ревизија” бришу се, а после речи: „односно МСФИ” додају се речи: „и МСФИ за МСП”.

Члан 5.

У члану 9. додаје се став 2, који гласи:

„Примања запосленог која се, у смислу закона којим је уређено опорезивање дохотка грађана, сматрају зарадом, укључујући и примања на која се до износа прописаног тим законом не плаћа порез на зараде, признају се као расход у пореском билансу у пореском периоду у коме су исплаћена, односно реализована.”.

Члан 6.

У члану 10. став 2. речи: „и ревизија” бришу се, а после речи: „односно МСФИ” додају се речи: „и МСФИ за МСП”.

Члан 7.

У члану 15. став 1. тачка 1) после речи: „установама” додају се запета и речи: „односно пружаоцима услуга”.

У ставу 2. после речи: „регистрованим” додају се запета и речи: „односно основаним”.

Члан 8.

У члану 16. став 1. речи: „и ревизији” бришу се, а после речи: „односно МСФИ” додају се речи: „и МСФИ за МСП”.

У ставу 2. речи: „и ревизији” бришу се, а после речи: „односно МСФИ” додају се речи: „и МСФИ за МСП”.

После става 3. додају се нови ст. 4, 5. и 6, који гласе:

„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на терет расхода признаје се отпис вредности појединачних потраживања која су обухваћена усвојеним унапред припремљеним планом реорганизације, који је потврђен правоснажним решењем донетим у складу са законом којим се уређује стечај.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на терет расхода банке признаје се отпис вредности појединачних потраживања по основу кредита одобреног неповезаном лицу у смислу овог закона, под условом да је од момента доспелости потраживања прошло најмање две године, уз пружање документације која представља основ за доказивање неспособности дужника да извршава своје новчане обавезе (нпр. документација из кредитног досијеа дужника о измиривању обавезе дужника према банци у току последњих дванаест месеци, преписка и друга документација о контактима банке и дужника у вези са наплатом потраживања и мерама које је банка предузела ради наплате).

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на терет расхода признаје се отпис вредности преосталог дела појединачног потраживања банке који није наплаћен из средстава остварених продајом непокретности која се спроводи у складу са законом.”.

Досадашњи став 4. постаје став 7.

У досадашњем ставу 5, који постаје став 8, речи: „става 4.” замењују се речима: „става 7.”.

Досадашњи став 6. постаје став 9.

У досадашњем ставу 7, који постаје став 10, речи: „става 6.” замењују се речима: „става 9.”, а речи: „става 2.” замењују се речима: „става 2, односно из става 7.”.

После досадашњег става 7, који постаје став 10, додаје се став 11, који гласи:

„Расход који није био признат по основу исправке вредности појединачних потраживања у пореском периоду у ком је исказан, признаје се у пореском периоду у ком су испуњени услови из става 1, односно става 2. овог члана.”.

У досадашњем ставу 8, који постаје став 12, речи: „ст. 1, 2, 3. и 6.” замењују се речима: „ст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. и 11.”.

Досадашњи став 9. постаје став 13.

Члан 9.

Члан 16а мења се и гласи:

„Члан 16а

На терет расхода признаје се губитак од продаје појединачних потраживања у износу који је исказан у билансу успеха обвезника, у пореском периоду у коме је извршена продаја тих потраживања.

У случају да је по основу потраживања из става 1. овог члана извршена исправка вредности која је призната као расход у неком од претходних пореских периода у складу са чланом 16. став 9. и чланом 22а овог закона, такав расход остаје признат без обавезе испуњења услова из члана 16. став 1. тачка 3), односно члана 16. става 2. овог закона.”.

Члан 10.

У члану 22а став 2. брише се.

Члан 11.

У члану 22б став 2. мења се и гласи:

„На терет расхода признају се и остала дугорочна резервисања која испуњавају услове за признавање у складу са МРС, односно МСФИ и МСФИ за МСП, у висини искоришћених износа тих резервисања у пореском периоду, односно измирених обавеза и одлива ресурса по основу тих резервисања.”.

Члан 12.

У члану 23. став 1. после речи: „односно МСФИ” додају се запета и речи: „односно МСФИ за МСП,” а речи: „и ревизија” бришу се.

У ставу 2. речи: „и ревизија” бришу се, а после речи: „односно МСФИ” додају се речи: „и МСФИ за МСП”.

Члан 13.

У члану 26. став 1. речи: „и ревизија” бришу се.

Члан 14.

У члану 27. став 1. речи: „Капиталним добитком сматра се приход који обвезник оствари продајом, односно другим преносом уз накнаду (у даљем тексту: продаја):” замењују се речима: „Капитални добитак обвезник остварује продајом, односно другим преносом уз накнаду (у даљем тексту: продаја):”.

Тачка 1) мења се и гласи:

„1) непокретности које је користио, односно које користи као основно средство за обављање делатности укључујући и непокретности у изградњи;”.

У тачки 3) после речи: „односно МСФИ” додају се речи: „и МСФИ за МСП,”.

Члан 15.

У члану 29. став 2. после речи: „односно МСФИ” додају се запета и речи: „односно МСФИ за МСП”.

У ставу 5. после речи: „односно МСФИ” додају се запета и речи: „односно МСФИ за МСП”, а речи: „и ревизија” бришу се.

Члан 16.

Наслов изнад члана 32. и члан 32. мењају се и гласе:

„Порески третман губитака

Члан 32.

Губици утврђени у пореском билансу, изузев капиталних добитака и губитака који су утврђени у складу са овим законом, могу се пренети на рачун добити утврђене у пореском билансу из будућих обрачунских периода, али не дуже од пет година.”.

Члан 17.

У члану 34. став 2. тачка 1) мења се и гласи:

„1) покретања поступка ликвидације са стањем на дан који претходи дану покретања поступка ликвидације;”.

У тачки 3) после речи: „на дан” додају се речи: „који претходи дану”.

Тачка 4) мења се и гласи:

„4) почетка примене плана реорганизације са стањем на дан који претходи дану почетка примене плана реорганизације.”.

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:

„Уколико се поступак ликвидације, односно поступак стечаја, односно реорганизација, наставе у наредној календарској години, обвезник из става 1. овог члана подноси и пореску пријаву и порески биланс са стањем на дан 31. децембра текуће године, у складу са чланом 63. ст. 3. и 4. овог закона.”.

У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, после речи: „имовине на дан” додају се речи: „који претходи дану”, а после речи: „до почетка периода стечаја” додају се речи: „у складу са прописима који уређују стечај”.

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „става 3.” замењују се речима: „става 4.”, а речи: „60 дана” замењују се речима: „десет дана”.

Члан 18.

Члан 40. мења се и гласи:

„Члан 40.

Уколико међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено, порез на добит по одбитку по стопи од 20% обрачунава се и плаћа на приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица по основу:

1) дивиденди и удела у добити у правном лицу, укључујући и дивиденду из члана 35. овог закона;

2) накнада од ауторског и сродних права и права индустријске својине (у даљем тексту: ауторска накнада);

3) камата;

4) накнада од закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике;

5) накнада од услуга које се пружају или користе, односно које ће бити пружене или коришћене на територији Републике.

Порез по одбитку из става 1. овог члана обрачунава се и плаћа и на приходе нерезидентног правног лица по основу извођења естрадног, забавног, уметничког, спортског или сличног програма у Републици, који нису опорезовани као доходак физичког лица (извођача, музичара, спортисте и сл.), у складу са прописима којима се уређује опорезивање дохотка грађана.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, на приходе које оствари нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом по основу ауторских накнада, камата, накнада по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних ствари на територији Републике, као и накнада по основу услуга, без обзира на место њиховог пружања или коришћења, односно место где ће бити пружене или коришћене, обрачунава се и плаћа порез по одбитку по стопи од 25%.

Порез по одбитку из ст. 1. и 3. овог члана не плаћа се на приходе које оствари нерезидентно правно лице, односно нерезидентно правно лице из јурисдикције са преференцијалним пореским системом, од камата по основу дужничких хартија од вредности чији је издавалац, у складу са законом, Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије.

Резидентно правно лице дужно је да на дан исплате прихода из ст. 1, 2. и 3. овог члана поднесе пореску пријаву.

На приходе које оствари нерезидентно правно лице од резидентног правног лица, другог нерезидентног правног лица, физичког лица, нерезидентног или резидентног или од отвореног инвестиционог фонда, на територији Републике, по основу капиталних добитака насталих у складу са одредбама чл. 27. до 29. овог закона, обрачунава се и плаћа порез по решењу по стопи од 20% ако међународним уговором о избегавању двоструког опорезивања није друкчије уређено.

Изузетно од става 1. овог члана, на приходе из тачке 4) тог става које нерезидентно правно лице остварује од исплатиоца који није дужан да обрачунава, обуставља и плаћа порез по одбитку, обрачунава се и плаћа порез по решењу из става 6. овог члана.

Порез по решењу из става 6. овог члана обрачунава се и плаћа и на приходе из става 1. тач. 2), 3), 4) и 5) овог члана које нерезидентно правно лице оствари по основу намирења потраживања у поступку извршења, односно у сваком другом поступку намирења потраживања, у складу са законом.

Нерезидентно правно лице – прималац прихода из ст. 6, 7. и 8. овог члана, дужно је да у року од 30 дана од дана остваривања прихода, преко пореског пуномоћника одређеног у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација, поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу, и то у општини на чијој територији се налази непокретност, седиште привредног друштва у којем нерезидентни обвезник има удео или хартије од вредности који су предмет продаје, односно седиште или пребивалиште исплатиоца прихода по основу закупа, односно подзакупа покретних ствари, као и седиште или пребивалиште пореског пуномоћника у случају остварења прихода из става 8. овог члана, на основу које надлежни порески орган доноси решење.

Садржај пореске пријаве из става 9. овог члана ближе уређује министар финансија.

Порез по одбитку из ст. 1. и 2. овог члана и порез по решењу из ст. 6, 7. и 8. овог члана не обрачунава се и не плаћа ако се приход из ст. 1, 2, 6, 7. и 8. овог члана исплаћује сталној пословној јединици нерезидентног обвезника из члана 4. овог закона.

Уколико резидентно правно лице исплаћује приходе сталној пословној јединици нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом, оно је дужно да обрачуна и уплати порез по одбитку у складу са одредбама става 1. тачка 1) и става 3. овог члана.

У случају примене става 12. овог члана приходи на које се примењују одредбе става 1. тачка 1) и става 3. овог члана, као и расходи са њима повезани не узимају се у обзир за потребе утврђивања пореске основице сталне пословне јединице нерезидентног правног лица из јурисдикције са преференцијалним пореским системом.

Резидентно правно лице које откупљује секундарне сировине и отпад од резидентног, односно нерезидентног правног лица, дужно је да приликом исплате накнаде тим лицима обрачуна, обустави и на прописани рачун уплати порез по одбитку по стопи од 1% од износа накнаде, као и да поднесе пореску пријаву надлежном пореском органу.

Износ накнаде из става 14. овог члана не садржи порез на додату вредност.

Садржај пореске пријаве из ст. 5. и 14. овог члана ближе уређује министар финансија.”.

Члан 19.

У члану 40а став 5. речи: „ст. 5. и 6.” замењују се речима: „ст. 6, 7. и 8.”.

Члан 20.

У члану 50в став 1. после речи: „став 1. овог закона,” додају се речи: „тако да је просечан број запослених, утврђен на последњи дан периода за који се подноси пореска пријава мањи од броја запослених које је обвезник имао у пореском периоду у којем је испунио услове за порески подстицај из члана 50а овог закона,”.

Додаје се став 2, који гласи:

„Просечан број запослених из става 1. овог члана обвезник утврђује тако што број запослених на крају сваког месеца у пореском периоду сабере и добијени збир подели са бројем месеци пореског периода.”.

Члан 21.

Члан 50ђ брише се.

Члан 22.

У члану 50е став 1. речи: „чл. 50а и 50ђ” замењују се речима: „члана 50а”.

Члан 23.

У члану 51. став 1. после речи: „пословањем” додају се речи: „преко сталне пословне јединице”.

Члан 24.

У члану 64. додаје се став 3, који гласи:

„Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењују и у случају када је над обвезником – стечајним дужником у току године обустављен стечајни поступак услед продаје стечајног дужника као правног лица, сагласно закону који уређује стечај, при чему је обвезник дужан да пореску пријаву поднесе у року од 15 дана од дана правоснажности решења о обустави стечајног поступка.”.

Члан 25.

У члану 70а став 1. речи: „став 7.” замењују се речима: „став 9.”.

Члан 26.

У члану 71. став 1. речи: „ст. 1, 2, 3. и 12.” замењују се речима: „ст. 1, 2, 3. и 14.”.

Члан 27.

Одредбе чл. 18, 19, 25. и 26. овог закона примењују се од 1. марта 2016. године.

Члан 28.

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2016. године.