Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

3602

На основу члана 5. Закона о извозу и увозу робе двоструке намене („Службени гласник РС”, број 95/13) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Влада доноси

ОДЛУКУ

о утврђивању Националне контролне листе робе
двоструке намене

1. Овом одлуком утврђује се Национална контролна листа робе двоструке намене.

2. Национална контролна листа из тачке 1. oве одлуке одштампана је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

3. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању Националне контролне листе робе двоструке намене („Службени гласник РС”, број 20/13).

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 355-4793/2015-1

У Београду, 7. маја 2015. године

Влада

Председник,

Александар Вучић, с.р.

НАЦИОНАЛНА КОНТРОЛНА ЛИСТА РОБЕ ДВОСТРУКЕ НАМЕНЕ

Ова листа је у потпуности усклађена са Европском директивом 1382/2014 од 22. октобра 2014. године (Commision delegated regulation (EU) No 1382/2014 of 22 Ocober 2014) и у њој су примењене међународно договорене контроле робе двоструке намене укључујући Васенар Споразум (Wassenaar Arrangement), Режим контроле ракетне технологије (the Missile Technology Control Regime – MTCR), Група нуклеарних снабдевача (the Nuclear Suppliers’ Group – NSG), Аустралијска група (the Australia Group) и Конвенција о хемијском оружју (the Chemical Weapons Convention – CWC).

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

1. За контролу робе израђене или модификоване за војну употребу, видети важећу Националну контролну листу наоружања и војне опреме. Напомене у овој листи дате под називом „Видети такође Националну контролну листу наоружања и војне опреме (НКЛ НВО)” односе се на наведену листу.

2. Предмет контроле дате овoм листом је и извоз и увоз робе која не подлеже контроли (укључујући и постројења), када садржи једну или више компоненти које подлежу контроли и представљају суштински елемент те робе и могуће их је издвојити и употребити у друге сврхе.

N.B.: У процени да ли се компонента(е) која подлеже контроли може сматрати суштинским елементом, неопходно је у обзир узети факторе количине, вредности и технолошког знања тзв. know-hоw, као и друге специфичне околности које могу да декларишу контролисану компоненту (или компоненте) суштинским елементом робе која се набавља.

3. Роба која је наведена у овој листи обухвата и нову и половну робу.

4. У неким случајевима хемикалије су у листи приказане именом и CAS бројем. Листа се односи на хемикалије са истом структурном формулом (укључујући хидрате), без обзира на име или CAS број. CAS бројеви су приказани да помогну у идентификацији дате хемикалије или смеше, независно од номенклатуре. CAS број не може бити коришћен као јединствени идентификатор зато што неке форме хемикалија са листе имају различите CAS бројеве, а смеше које садрже те хемикалије могу такође имати различите CAS бројеве.

НАПОМЕНА О НУКЛЕАРНОЈ ТЕХНОЛОГИЈИ (NTN)
(Тумачити уз одељак Е Категорије 0)

„Технологија” која је у директној вези са било којом од роба које подлежу контроли у Категорији 0, контролише се у складу са одредбама Категорије 0.

„Технологија” неопходна за „развој”, „производњу” или „употребу” робе која подлеже контроли остаје под контролом, чак и када се примењује на робу која тој контроли не подлеже.

Дозвола за извоз робе такође подразумева да се истом крајњем кориснику може извести минимум „технологије” потребне за инсталацију, рад, одржавање и ремонт робе.

Контрола трансфера „технологије” не односи се на информације које су од „јавног значаја”, нити на „основна научна истраживања”.

ОПШТА ТЕХНОЛОШКА НАПОМЕНА (GTN)
(Тумачити уз одељак Е Категорија од 1 до 9)

Извоз „технологије” „неопходне” за „развој”, „производњу” или „употребу” робе која подлеже контроли у Категоријама од 1 до 9, контролише се у складу са одредбама Категорија од 1 до 9.

„Технологија неопходна” за „развој”, „производњу” или „употребу” робе која подлеже контроли остаје под контролом, чак и када се примењује на робу која тој контроли не подлеже.

Контрола се не односи на ону „технологију” која је минимум потребан за инсталацију, рад, одржавање (проверу) или ремонт оне робе која не подлеже контроли или чији је извоз одобрен.

N.B.: Ово не ослобађа контроле „технологију” каква је наведена под 1Е002.е., 1Е002.ф., 8Е002.а. и 8Е002.б.

Контрола трансфера „технологије” не односи се на информације које су „јавно добро”, нити на „основна научна истраживања” као ни на минимум информација неопходних за употребу неког патента.

ОПШТА НАПОМЕНА УЗ СОФТВЕР (GSN)
(Ова напомена ставља ван снаге сваку контролу у оквиру
одељка Д Категорија од 0 до 9)

Категорије од 0 до 9 не контролишу „софтвер” који је нешто од следећег:

а. Јавно доступан због тога што се:

1. Продаје у малопродаји са складишта и без ограничења на следеће начине:

а. Директном куповином;

б. Поручивањем преко поште;

ц. Поручивањем електронским путем, или

д. Поручивањем путем телефонског позива; и

2. Пројектује за инсталацију од стране корисника без даље суштинске помоћи произвођача;

N.B.: Ставка а. Опште напомене уз софтвер не односе се на софтвер наведен у категорији 5 – Део 2 (Заштита информација).

б. „Јавно добро”; или

в. Минимално неопходан „објектни код” за инсталацију, рад, одржавање (проверу) или поправку оних производа чији је извоз одобрен.

N.B.: Ставка в. Опште напомене уз софтвер не односе се на софтвер наведен у категорији 5 – Део 2 (Заштита информација).

АКРОНИМИ И СКРАЋЕНИЦЕ КОЈИ СЕ КОРИСТЕ
У ОВОЈ ЛИСТИ

Акроним или скраћеница који се користе као дефинисани термини, налазе се у делу под називом ’Дефиниције термина коришћених у овој листи’.

Акроним или Скраћеница

Значење

ABEC

Annual Bearing Engineers Commitee – Годишњи скуп инжењера

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association – Амерички савез произвођача опреме

AHRS

attitude and heading reference system – систем за одређивање положаја и навођење

AISI

American Iron and Steel Institute – Амерички институт за гвожђе и челик

ALU

arithmetic logic unit – аритметичка логичка јединица

ANSI

American National Standards Institute – Амерички државни институт за стандарде

ASTM

the American Society for Testing and Materials – Америчко друштво за испитивање и материјале

ATC

air traffic control – контрола ваздушног саобраћаја

AVLIS

atomic vapour laser isotope separation – сепарација изотопа ласером из гасне фазе

CAD

computer–aided–design – компјутерски дизајн

CAS

Chemical Abstracts Service – служба часописа Chemical Abstracts

CDU

control and display unit – управљачка јединица са терминалом

CEP

circular error probable – вероватноћа радијалне грешке

CNTD

controlled nucleation thermal deposition – контролисано топлотно таложење језгара кристализације

CRISLA

chemical reaction by isotope selective laser activation – хемијска реакција изазвана изотопском селективном ласерском активацијом

CVD

chemical vapour deposition – хемијско таложење из гасне фазе

CW

chemical warfare – хемијски рат

CW

(for lasers)

continous wave – континуални талас (за ласере)

DME

distance measuring equipment – опрема за мерење раздаљине

DS

directionally solidified – усмерено очврснут

EB-PVD

electron beam physical vapour deposition – физичко таложење из гасне фазе снопом електрона

EBU

European Broadcasting Union – Европски савез за радио емитовање

ECM

electro-chemical machining – електрохемијска машинска обрада

ECR

electron cyclotron resonance – резонанца електронског акцелератора наелектрисаних нуклеарних честица

EDM

electron discharge machines – машине с електричним пражњењем

EEPROMS

electrically erasable programmable read only memory – електрично избрисива програмабилна читачка меморија

EIA

Electronic Industries Association – Удружење електронских индустрија

EMC

electromagnetic compatibility – електромагнетна компатибилност

ETSI

European Telecommunications Standards Institute – Европски институт за стандарде у области телекомуникација

FFT

Fast Fourier Transform – брза Фуријеова трансформација

GLONASS

global navigation satellite system – сателитски систем глобалне навигације

GPS

global positioning system – глобални систем позиционирања

HBT

hetero-bipolar transistors – хетеро-биполарни транзистори

HDDR

High density digital recording – дигитално записивање велике густине

HEMT

hight electron mobility transistors – транзистори сa великом покретљивошћу електрона

ICAO

International Civil Aviation Organisation – Међународна организација цивилног ваздухопловства

IEC

International Electro-technical Commision – Међународна електротехничка комисија

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers – Институт инжењера електротехнике и електронике

IFOV

instantaneous-field-of-view – тренутно видно поље

ILS

instrument landing system – инструментациони систем за слетање

IRIG

Inter-range instrumentation group – међуполигонска група инструмената

ISA

international standard atmosphere – стандардна атмосфера

ISAR

inverse synthetic aperture radar – радар сa инверзно синтетичком апертуром

ISO

International Organisation for Standardisation – Међународна организација за мере и стандарде

ITU

International Telecommunication Union – Међународни савез за телекомуникације

JIS

Japanese Industrial Standard – Јапански индустријски стандард

JT

Joule-Thomson – Џул-Томсон

LIDAR

Light detection and ranging – детекција и одређивање даљине светлосним зрачењем

LRU

line replaceable unit – јединица заменљива на лицу места

MAC

message authentication code – код за ауторизацију порука

Mach

Ratio of speed of an object to speed of sound (after Ernst Mach) – однос брзине објекта и брзине звука (по Ернесту Маху)

MLIS

molecular laser isotopic separation – ласерска сепарација изотопа из молекула

MLS

microwave landing systems – системи за слетање помоћу микроталаса

MOCVD

metal organic chemical vapour deposition – органско хемијско таложење метала из гасне фазе

MRI

magnetic resonance imaging – формирање слике магнетном резонанцом

MTBF

mean-time-between-failures – средње време између отказа

Mtops

million theoretical operations per second – милион теоријских операција у секунди

MTTF

mean-time-to-failure – средње време до отказа

NBC

Nuclear, Biological and Chemical – нуклеарно, биолошко и хемијско

NDT

non-destructive test – испитивање без оштећења узорка

PAR

precision approach radar – прецизни радар за навођење

PIN

personal identification number –лични идентификациони број

Ppm

parts per million – делова по милиону

PSD

power spectral density – спектрална густина снаге

QAM

quadrature-amplitude-modulation – квадратурна амплитудна модулација

RF

radio frequency – радио фреквенција

SACMA

Suppliers of Advanced Composite Materials Association – Удружење снабдевача композитним материјалима нове генерације

SAR

synthetic aperture radar – радар са синтетичком апертуром

SC

single crystal – појединачни кристал

SLAR

sidelooking airborne radar – авионски радар бочне претраге

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers – Удружење филмских и телевизијских инжењера

SRA

Shop replaceable assembly – склоп заменљив у радионици

SRAM

static random access memory – статичка РАМ меморија

SRM

SACMA Recommended Methods – методе које је препоручило Удружење снабдевача композитним материјалима нове генерације

SSB

single sideband – један бочни опсег

SSR

secondary surveillance radar – секундарни осматрачки радар

TCSEC

trusted computer system evaluation criteria – поуздани критеријуми за процену рачунарских система

TIR

total indicated reading – укупно захтевано очитавање

UV

ultraviolet – ултраљубичасто

UTS

ultimate tensile strength – максимална отпорност на истезање

VOR

very high frequency omni-directional range – дијапазон с кружним дијаграмом зрачења врло високе фреквенције

YAG

yttrium/aluminium garnet – итријум/алуминијум гранат

N.B.

Nota Bene (лат.) – посебна напомена

НКЛ НВО

Национална контролна листа наоружања и војне опреме, објављена уз Одлуку о утврђивању националне контролне листе наоружања и војне опреме у „Службеном гласнику РС”, број 76/14 од 22.07.2014. године

ДЕФИНИЦИЈЕ КОРИШЋЕНИХ ТЕРМИНА

Дефиниције термина наведених између једноструких знака навода дате су у техничкој напомени уз одговарајући појам.

Дефиниције појмова наведених између „двоструких знака навода” дате су како следи:

N.B.: Референце које се тичу категорије дате су у заградама иза термина који се дефинише.

АPP – Adjusted Peak Performance” (4) видети „Подешена максимална перформанса – ПМП

N.B.: Видети Категорију 4, техничку напомену.

Аеропрофили променљиве геометрије” (7) подразумевају коришћење закрилаца излазних ивица или тримера, преткрилаца нападних ивица или отклона обртног чеоног дела, чијим се положајима може управљати током лета.

Агенси/материје за сузбијање нереда” „Агенси за контролу” (1) означавају супстанце које, под очекиваним условима примене у контролне сврхе, код људи производе иритацију или паралисање, који нестају у кратком времену након престанка излагања.

Техничка напомена:

Сузавци су подврста „агенаса за сузбијање нереда”.

„Активни пиксел” (6 8)1 је најмањи (појединачни) елемент матричног низа у чврстом стању који врши функцију фотоелектричног преноса при излагању светлосном (електромагнетном) зрачењу.

––––––––––––––––

1 (*) Бројеви у заградама одговарају броју или бројевима категорије где се налази дефинисани појам.

Активни системи за контролу лета” (7) су системи који спречавају нежељено кретање или оптерећења структура „летелица” и ракета, на основу аутономне обраде излазних података са више сензора, а затим генеришу неопходне превентивне команде за извршење аутоматске контроле.

„Анализатор сигнала” (3) означава уређај који може да мери и прикаже основна својства једнофреквентних компоненти вишефреквентних сигнала.

„Асиметрични алгоритам” (5) означава криптографски алгоритам који користи различите математичке кодове за шифровање и дешифровање.

N.B.: Обично се „асиметрични алгоритми” користе за управљање кодом.

„Аутоматско праћење циља” (6) означава технику обраде која аутоматски одређује и обезбеђује као излаз екстраполирану вредност највероватнијег положаја циља у реалном времену.

„Бацање” (2) (ван правог хода) означава аксијални помак за један обртај главног вретена измерен у равни нормалној на осу вретена у тачки близу спољашње или унутрашње површине која се испитује (реф. ISO 230/1 1986, параграф 5.63).

„Беспилотна летелица (БЛ)” (9) – подразумева сваки ваздухоплов који је способан да започне лет и одржава контролисани лет и навигацију без присуства људи у кабини.

„Брзина дигиталног преноса” (дефиниције) означава укупни проток битова информације која се директно преноси на било коју врсту медија.

N.B.: Видети такође под „Брзина укупног дигиталног преноса”.

„Брзина отклона” (жиро) (7) представља средњу вредност излаза жироскопа по датом времену, мерену у специфицираним радним условима, која функционално не зависи од улазне ротације или убрзања. „Брзина отклона” се обично изражава у степенима по часу (deg/hr). (IEEE STD 528.2001)

„Брзина укупног дигиталног преноса” (5) означава број битова, укључујући линијско кодовање, припрему, итд. у јединици времена који прође између одговарајуће опреме у систему дигиталног преноса.

N.B.: Видети такође „брзину дигиталног преноса”.

„CEP” (вероватноћа радијалне грешке) (7) је мера прецизности гађања; пречник круга са центром у мети, за одређени домет, у који упада 50% бојевих глава са пуњењем.

„Цивилна летелица” (1 3 4 7) означава оне „летелице” наведене у објављеним списковима званичних органа цивилног ваздухопловства које имају дозволу летења на комерцијалним цивилним домаћим и страним летовима или служе у правно дозвољене цивилне, приватне или пословне сврхе.

N.B.: Видети такође „летелица”.

„CW ласер – ласер са континуалним зрачењем” (6) означава „ласер” који даје континуалну излазну енергију дуже од 0,25 s.

„Деформабилна огледала” (6) (такође позната под називом адаптивна оптичка огледала) означавају огледала која имају:

а. једну континуалну оптичку рефлектујућу површину која се динамички деформише применом индивидуалних обртних момената или сила да би се компензовале дисторзије у облику оптичког таласа упадном на огледало; или

б. вишеструке оптичке рефлектујуће елементе који се могу појединачно и динамички репозиционирати применом обртних момената или сила да би се компензовале дисторзије у облику оптичког таласа упадном на огледало.

Дифузионо везивање” (1 2 9) означава спајање у чврстом стању најмање два одвојена дела метала у једну целину чија је чврстоћа једнака чврстоћи најслабијег материјала, при чему је главни механизам интерна дифузија атома широм граничне површине.

Дигитални рачунар” (4 5) означава опрему која може, у форми једне или више дискретних променљивих, да извршава све наведено:

а. прима податке;

б. меморише податке или инструкције у фиксним или променљивим уређајима за меморисање;

ц. обрађује податке помоћу меморисаног низа инструкција који се може модификовати; и

д. обезбеди излазне податке.

N.B.: Модификације меморисаног низа инструкција обухватају замену фиксних уређаја за меморисање, али не и физичку промену ожичења или међувеза.

„Директно хидрауличко пресовање” (2) означава процес деформације при коме се користи еластични мехур напуњен течношћу у директном контакту с комадом који се обрађује.

„Држава-учесница” (7 9) је држава која се придржава Споразума из Васенара. (видети www.wаssenaar.org).

„Државе-(не)потписнице Конвенције о хемијском оружју)” (1) су оне државе за које Конвенција о забрани развијања, производње, складиштења и употребе хемијског оружја није (јесте) ступила на снагу. (видети www.opcw.org)

„Ефективни грам” (0 1) „специјалних фисионих материјала” означава:

а. за изотопе плутонијума и уранијум-233, тежину изотопа у грамима;

б. за уранијум обогаћен за 1 проценат или више изотопом уранијума-235, тежину елемента у грамима помножену квадратом његовог обогаћења изражено у облику децималног тежинског удела;

ц. за уранијум обогаћен за мање од 1 процента изотопом уранијума-235, тежину елемента у грамима помножену са 0,0001.

„Ексцентрицитет” (2) означава осни помак у једном обртају главног вретена мереног у равни нормалној на чеону плочу вретена, у тачки до обима чеоне плоче вретена (Референца: ISO230/1 1986, параграф 5.61).

„Екстракција растопа” (1) означава процес ’брзог очвршћавања’ и екстраховања тракастог легираног производа увођењем кратког сегмента ротирајућег охлађеног блока у купку растопљене легуре метала.

N.B.: ’Брзо очвршћавање’: очвршћавање растопљеног материјала при брзинама хлађења већим од 1000 К/s.

„Еквивалентна густина” (6) означава оптичку масу по јединици оптичке области пројектоване на оптичку површину.

„Експлозиви” (1) су чврсте, течне или гасовите супстанце или смеше које, употребљене за примарна, иницијална или главна пуњења у бојевим главама, за демолирање или у друге сврхе, треба да изазову детонацију.

„Електронски склоп” (2 3 4 5) означава више електронских компоненти (нпр. ’елементе кола’, ’дискретне компоненте’, интегрисана кола итд.) повезаних заједно у циљу извршавања специфичних функција, које су заменљиве као целине и обично се могу расклопити.

N.B. 1: ’Елемент кола’: појединачни активни или пасивни функционални део електронског кола, као нпр. једна диода, један транзистор, један отпорник, један кондензатор итд.

N.B. 2: ’Дискретна компонента’: одвојено упакован ’елемент кола’ са својим сопственим спољашњим везама.

„Електронски управљива фазна антенска решетка” (5 6) означава антену која формира сноп помоћу купловања фаза, тј. правац снопа се контролише помоћу сложених коефицијената побуде елемената који емитују, а правац тог снопа може да варира по азимуту или елевацији, или по оба правца, применом електричног сигнала и при трансмисији и при пријему.

„Енергетски материјали” (1) представљају супстанце или смеше које хемијски реагују испуштајући енергију потребну за жељену примену. „Експлозиви”, „пиротехничка средства„ и „ракетна горива” су подкласа енергетских материјала.

Фактор скалирања (жироскоп или акцелерометар) (7) означава однос промене у излазу према промени у улазу који се мери. Фактор скале се углавном израчунава као нагиб праве линије који се може подесити методом најмањих квадрата на податке улаза/излаза цикличним варирањем улаза унутар његовог опсега.

„Фиксно” (5) означава да алгоритам за кодирање или компресију не може да прими екстерно уведене параметре (нпр. криптографске променљиве или кодне промењљиве), те да не може бити модификован од стране корисника.

„Фреквенцијска агилност радара” (6) означава сваку технику која мења, у псеудо-случајном низу, носећу фреквенцију импулсног радарског предајника између импулса или група импулса за износ који је једнак или већи од ширине опсега импулса.

„Фреквенцијско скакање” (5) означава облик „проширеног спектра” у коме се фреквенција трансмисије једноструког комуникационог канала мења случајним или псеудослучајним низом дискретних корака.

„Гасна атомизација” (1) означава процес редуковања млаза металне легуре на капљице пречника 500 µm или мање помоћу струје гаса под великим притиском.

„Географски диспергован” (6) означава да је свака локација удаљена једна од друге за више од 1500 m у сваком правцу. Мобилни сензори се увек сматрају „географски диспергованим”.

„Главна меморија” (4) означава примарну меморију за податке или инструкције за брзи приступ од стране централне процесорске јединице. Састоји се од унутрашње меморије „дигиталног рачунара” и било које његове хијерархијске екстензије, као што су кеш меморија или проширена меморија са несеквенцијалним приступом.

„Горивне ћелије” (8) су електрохемијске направе/уређаји које хемијску енергију директно претварају у једносмерну струју (DC) користећи гориво из спољашњег извора.

„Груписање” (1) означава комбиновање комад по комад термопластичних влакана и ојачаних влакана ради добијања ојачане влакнасте „матрице” у коначном облику.

„Хемијска смеша” (1) означава чврст, течан или гасовити производ састављен од две или више компонената које не реагују узајамно у условима складиштења дате смеше.

„Хемијски ласер” (6) означава „ласер” у коме побуђена средина настаје као производ излазне енергије хемијске реакције.

„Хибридно интегрисано коло” (3) означава било коју комбинацију интегрисаних кола, или интегрисаног кола са ’елементима кола’ или ’дискретним компонентама’ повезаних заједно у циљу извршавања специфичних функција, а које има све следеће карактеристике:

а. садржи бар један нехерметизован уређај;

б. повезани су типичним IC производним методама;

ц. заменљиво је као целина; и

д. обично не постоји могућност да се расклопи.

N.B. 1: ’Елемент кола’: појединачни активни или пасивни функционални део електронског кола, као нпр. једна диода, један транзистор, један отпорник, један кондензатор, итд.

N.B. 2: ’Дискретна компонента’: одвојено упакован ’елемент кола’ са својим сопственим спољашњим везама.

„Имуноотров” (1) је спој једноћелијског специфичног моноклоналног антитела и „отрова” или „подјединице отрова” који селективно утиче на заражене ћелије.

Импулсни ласер” (6) означава „ласер” са „трајањем импулса” мањим или једнаким 0,25 s.

„Интегрисано коло с више чипова” (3) означава два или више „монолитних интегрисаних кола” спојених на заједничкој „подлози”.

„Интегрисано коло типа филма” (3) означава низ ’елемената кола’ и металних веза формиран наношењем дебелог или танког слоја филма на изолациону „подлогу”.

N.B.: ’Елемент кола’ је појединачни активни или пасивни функционални део електронског кола као, на пример једна диода, један транзистор, један отпорник, један кондензатор итд.

„Изолација” (9) се наноси на делове ракетног мотора, нпр. кућиште, млазницу, доводе, запорне делове кућишта, а обухвата плоче умрежене или делимично умрежене смеше гуме које садрже изолациони или ватростални материјал. Може се такође наћи и на прикључним капицама за попуштање напона или на заклопцима.

„Изоловане живе културе” (1) обухватају живе културе у неактивном облику и у осушеним препаратима.

„Изостатичке пресе” (2) означавају опрему којом се затворена комора ставља под притисак различитим средствима (гасом, течношћу, чврстим честицама итд.) у циљу стварања подједнаког притиска у свим правцима унутар коморе на комад који се обрађује или на материјал.

„Извештај о стању система” (6) означава обрађен, усклађен (фузија радарских података о мети с позицијом плана лета) и ажуриран извештај о позицији летелице током лета на располагању контролорима контроле летења.

„Изворни код” (или изворни језик) (6 7 9) је погодан израз једног или више процеса које систем за програмирање може да претвори у облик погодан за реализацију одговарајућом опремом („објектни код” (или објектни језик)).

„Јавно добро” (Напомене, све) како је овде примењено, означава „технологију” или „софтвер” који су постали доступни без ограничења за њихову даљу употребу (ограничења која се тичу ауторских права не значе да „технологија” или „софтвер” нису „јавно добро”).

„Једнострани нагиб” (акцелерометар) (7) означава средњу вредност излаза акцелерометра по датом времену, мерену у специфицираним радним условима, која функционално не зависи од улазне ротације или убрзања. „Једнострани нагиб” се изражава у g или метрима у секунди на квадрат (g или m/s2). (IEEE STD 528.2001) (Micro g је једнако 1x10-6 g)

„Каљење прскањем” (1) означава процес ’брзог очвршћавања’ млаза растопљеног метала који се након наиласка на охлађени блок обликује у љуске.

N.B.: ’Брзо очвршћавање’: очвршћавање растопљеног материјала при брзинама хлађења већим од 1000 К/s.

„Комплет за вођење” (7) означава системе који интегришу процес мерења и израчунавања позиције и брзине летелице (тј. навигацију) с процесом компјутерског израчунавања и слања команди системима за управљање летом летелица у циљу корекције путање лета.

„Композит” (1 2 6 8 9) означава „матрицу” и једну или више допунских фаза које се састоје од честица, нити, влакана или њихових комбинација, које имају једну или више посебних намена.

„Компресија импулса” (6) означава кодовање и обраду дугог импулса радарског сигнала у форму кратког, а да су при томе очуване вредности високоимпулсне енергије.

„Контролер комуникационог канала” (4) означава физички интерфејс који контролише проток синхроних или асинхроних дигиталних информација. То је склоп који се може интегрисати у рачунар или телекомуникациону опрему у циљу обезбеђења приступа комуникацијама.

„Контролер за приступ мрежи” (4) означава физички интерфејс за дистрибуирану прекидачку мрежу. Користи заједнички медијум који ради истом „брзином дигиталног преноса” користећи арбитражу (нпр. у смислу знака или носиоца) за пренос. Независно од других, селектује пакете података или групе података (нпр. IЕЕЕ 802) њему упућених. Представља склоп који се може уградити у рачунар или телекомуникациону опрему у циљу обезбеђења приступа комуникацијама.

„Космичка летелица” (7 9) означава активне и пасивне сателите и космичке сонде.

„Крајњи ефектори” (2) означавају хватаљке, ’активне делове алата’ као и било који други алат причвршћен за основу на крају манипулативне руке „робота”.

N.B.: ’Активни део алата’ означава уређај за примену погонске силе, енергије обраде или осетљивости на комад који се обрађује.

„Криптографија” (5) означава дисциплину која обједињује принципе, средства и методе за трансформацију података у циљу сакривања садржаја информације, спречавања неоткривених модификација или спречавања њеног неовлашћеног коришћења. „Криптографија” је ограничена на трансформацију информације и користи један или више ’тајних параметара’ (нпр. крипто променљиве) или одговарајуће управљање шифрама.

Напомена: Криптографијане укључује фикснукомпресију података или технике кодирања.

Техничка напомена

’Тајни параметар’: константа или шифра позната само ограниченом броју упућених.

„Криптографска активација” (5) означава било коју технику која активира или омогућава криптографску опцију кроз сигурни механизам примењен од стране произвођача уређаја, и посебно је везан за дати уређај или корисника за којег се криптографска опција активира или омогућује (нпр., лицена на бази серијског броја или инструмент за ауторизацију као што је дигитално потписани сертификат).

„Квантна криптографија” (5) означава фамилију техника за утврђивање заједничког кода за „криптографију” мерењем квантно-механичких особина физичког система (укључујући и оне физичке особине експлицитно садржане у квантној оптици, квантној теорији поља или квантној електродинамици).

„Критична температура” (1 3 5) (понекад се односи на температуру претварања) неког специфичног „суперпроводног” материјала означава температуру на којој материјал губи сву отпорност према току једносмерне електричне струје.

„Ласер” (0 2 3 5 6 7 8 9) је склоп компоненти који производи и просторно и временски кохерентну светлост која је појачана стимулисаном емисијом зрачења.

N.B.: Видети такође: „хемијски ласер”; „супер снажни ласер”; „ласер са преносом”.

„Ласер са преносом” (6) означава ласер у коме је ласерска средина побуђена преносом енергије путем судара атома/молекула који не производе ласерску реакцију са атомима/молекулима који то чине.

„Летелица” (1 7 9) означава ваздухоплов с фиксним, покретним, ротирајућим крилима (хеликоптер) или обртним ротором или крилима (за вертикално полетање).

N.B.: Видети такође „цивилна летелица”.

„Летећи објекти лакши од ваздуха” (9) јесу балони или летећи објекти лакши од ваздуха који се крећу кроз ваздух помоћу топлог ваздуха или других гасова који су лакши од ваздуха, као што су хелијум или водоник.

„Лична мрежа” (5) је систем за размену података који поседује све ниже наведене карактеристике:

a. омогућава произвољном броју независних, међусобно повезаних ’информатичких уређаја’ да директно комуницирају један с другим; и

б. ограничен је на комуникацију између уређаја у географској области у непосредној околини особе или контролног уређаја (нпр. соба, канцеларија или аутомобил, и околних места).

Техничка напомена

’Информатички уређај’ означава опрему која може да шаље или прима низове информација у дигиталном облику.

„Линеарност” (2) (обично изражена као мера нелинеарности) означава највеће одступање конкретне карактеристике (просечна величина на скали очитавања), позитивно или негативно, у односу на праву линију која је тако позиционирана да би се максималне девијације изједначиле и свеле на најмању могућу меру.

„Локална мрежа” (4 5) је систем комуникације подацима који поседује све ниже наведене карактеристике:

b. омогућава произвољном броју независних ’информатичких уређаја’ да директно комуницирају један с другим; и

б. ограничен је на географску област средње величине (нпр. пословну зграду, постројење, центар, складиште).

N.B.: ’Информатички уређај’ означава опрему која може да шаље или прима низове информација у дигиталном облику.

„Магнетни градиометри” (6) су инструменти пројектовани да детектују просторне промене магнетних поља која потичу од извора изван инструмента. Састоје се од више „магнетометара” и пратеће електронике чији је излаз мера градијента магнетног поља.

N.B.: Видети такође „појединачни магнетни градиометар”.

„Магнетометри” (6) су инструменти пројектовани да детектују магнетна поља која потичу од извора изван инструмента. Састоје се од једног сензора магнетног поља и пратеће електронике чији је излаз мера магнетног поља.

„Максимална/импулсна снага” (6) означава највећу снагу постигнуту за „време трајања пулса”.

„Материјали отпорни на корозију услед дејства UF6 (0) укључују бакар, легуре бакра, нерђајући челик, алуминијум, алуминијум оксид, легуре алуминијума, никл или легуре чији је масени удео никла 60% или већи и флуороване полимере угљоводоника.

„Матрица” (1 2 8 9) означава изузетно хомогену фазу која испуњава простор између честица, нити или влакана.

„Матрични детектор” (6 8) означава линеарни или дводимензионални планарни слој, или комбинацију планарних слојева, појединачних елемената детектора, са или без електронике за очитавање, који функционишу у жижној равни.

N.B.: Овим није обухваћен комплет елемената појединачног детектора или било који детектори који се састоје од два, три или четири елемента под условом да време кашњења и интеграција нису обухваћени датим елементом.

„Механичко легирање” (1) означава процес легирања који настаје као резултат везивања, лома и поновног везивања основних и главних прашкастих легура услед механичког удара. Неметалне честице могу бити инкорпориране у легуру додавањем одговарајућих прашкастих материјала.

„Микроколо микрокомпјутера” (3) означава „монолитно интегрисано коло” или „интегрисано коло са више чипова” које садржи аритметичку логичку јединицу (ALU) способну за вршење општих инструкција из интерне меморије на подацима из интерне меморије.

N.B.: Унутрашња меморија може се повећати помоћу спољашње меморије.

„Микроколо микропроцесора” (3) означава „монолитно интегрисано коло” или „интегрисано коло са више чипова” које садржи аритметичку логичку јединицу (ALU) способну за вршење серије општих инструкција из спољашње меморије.

N.B.1.: „Микроколо микропроцесора” обично не садржи интегрисану меморију доступну кориснику, иако меморија присутна на чипу може бити коришћена за извршавање логичке функције.

N.B.2.: Овим су обухваћени скупови чипова креирани да раде заједно да би се обезбедило функционисање „микрокола микропроцесора”.

„Микроорганизми” (1 2) означавају бактерије, вирусе, микоплазме, рикеције, хламидије или гљивице, у природном или измењеном облику, било у облику „изолованих живих култура”, било као материјал који обухвата живу материју намерно пелцовану или контаминирану овим културама.

„Могућност програмирања доступна кориснику” (6) значи да корисник може да уноси, мења или замењује „програме” на било који начин осим:

а. физичким мењањем жица или међувеза; или

б. подешавањем функцијских контрола што се односи и на уношење параметара.

„Монофиламент” (1) или филамент је најмањи део влакна, обично неколико микрометара у пречнику.

„Монолитно интегрисано коло” (3) означава комбинацију пасивних или активних ’елемената кола’ или и једних и других који:

а. су формирани дифузионим процесима, имплантацијом или процесима депозиције, у/на једном полупроводничком комаду материјала, такозваном ’чипу’;

б. могу се сматрати нераздвојивим; и

ц. извршавају функције кола.

N.B.: ’Елемент кола’ је појединачни активни или пасивни функционални део електронског кола, као на пример једна диода, један транзистор, један отпорник, један кондензатор, итд.

„Моноспектрални сензори слика” (6) могу да примају податке у облику слика из једног дискретног спектралног опсега.

„Нагибно вретено” (2) означава вретено-држач алата које током машинске обраде мења угаони положај централне линије у односу на било коју другу осу.

„Нефлуоровани” (1) значи да је могуће преспојити или даље полимеризовати потребом топлоте, зрачења, катализатора, итд., или да је могуће топити без пиролизе.

„Неодређеност мерења” (2) је карактеристичан параметар који одређује, са вероватноћом од 95%, у ком опсегу око излазне вредности мерљиве променљиве се налази њена тачна вредност. Она обухвата некориговане систематске девијације, некориговано успоравање и случајне девијације (реф. ISO 10360-2).

„Неурални рачунар” (4) означава рачунарски уређај пројектован или модификован да подражава понашање неурона или скупа неурона, тј. рачунарски уређај који се одликује способношћу хардвера да модулира количину и број вишеструких међувеза рачунарских компоненти на основу претходних података.

„Нуклеарни реактор” (0) означава комплетни реактор који може да ради тако да успостави контролисану одрживу ланчану реакцију фисије. „Нуклеарни реактор” укључује и све оно што се налази унутар реакторског суда или је директно повезано с њим, опрему која контролише ниво снаге у језгру, као и компоненте које нормално садрже примарни хладилац језгра реактора, долазе у директан контакт с њим или га контролишу.

„Нумеричка контрола” (2) означава аутоматску контролу процеса помоћу уређаја који користи нумеричке податке обично унете док је операција у току (реф. ISO 2382).

„Објектни код” (GSN) означава форму у којој је изражен један или више процеса („изворни код” (изворни језик)), подесну за обраду рачунарском опремом, која је компилирана системом за програмирање.

„Обликовани комад” (3 6) означава монолитни састав чије су димензије подесне за производњу оптичких елемената као што су огледала или оптички прозори.

„Облога унутрашњег зида” (9) се односи на граничну површину између чврстог ракетног горива и кућишта или изолирајуће облоге. Обично је реч о дисперзији на бази течних полимера ватросталних или изолационих материјала, као што су нпр. хидрокси-терминован полибутадиен (HTPB) пуњен угљеником или неки други полимер с додатим вулканизирајућим премазом, нанетим распршивачем или премазивањем преко унутрашњег зида кућишта.

„Обогаћени уранијум” (0) означава уранијум који садржи изотопе 235 или 233 или оба у таквој количини да је однос суме ових изотопа у односу на изотоп 238 већи од односа изотопа 235 и изотопа 238 који настаје у природи (изотопски однос 0,71%).

„Обрада сигнала” (3 4 5 6) означава обраду сигнала-носилаца информација добијених споља алгоритмима као што су компресија времена, филтрирање, екстракција, селекција, корелација, конволуција или трансформације између домена (нпр. брза Фуријеова трансформација или Волшова трансформација).

„Обрада у реалном времену” (2 6 7) означава обраду података од стране рачунарског система, уз обезбеђивање захтеваног нивоа услуга, у функцији расположивих извора унутар гарантованог времена одзива, без обзира на оптерећење система, након стимулације од стране спољашњег догађаја.

„Опсег инструмента” (6) означава одређени недвосмислен опсег индикаторског уређаја (дисплеја) радара.

„Оптичко појачање” (5), у оптичким комуникацијама, означава метод појачања који уводи појачање оптичких сигнала генерисаних одвојеним оптичким извором, без конвертовања у електричне сигнале, тј. користећи полупроводничке оптичке појачаваче, луминесцентне појачаваче са оптичким влакнима.

„Оптички низ сензора за контролу лета” (7) је мрежа дистрибуираних оптичких сензора која помоћу снопова „ласера” обезбеђује податке о контроли лета у реалном времену при обради на летелици.

„Оптички рачунар” (4) означава рачунар пројектован или модификован да користи светлост за представљање података а чији су елементи рачунарске логике засновани на директно куплованим оптичким уређајима.

„Оптичко интегрисано коло” (3) означава „монолитно интегрисано коло” или „хибридно интегрисано коло” које садржи један део или више њих пројектованих да функционишу као фотосензор или фотопредајник или да извршавају оптичке или електрооптичке функције.

„Оптичко прекидање” (5) означава усмеравање или прекидање сигнала у оптичком облику без конверзије у електричне сигнале.

„Оптимизација путање лета” (7) је поступак којим се своде на најмању могућу меру девијације четвородимензионалне (време и простор) жељене трајекторије заснован на максимизирању перформансе или ефикасности за задатке мисије.

„Осиромашени уранијум” (0) означава уранијум у коме изотопа 235 има мање него у природи.

„Основни елемент” (4), како је наведено у категорији 4, јесте „основни елемент” када је његова вредност замене већа од 35% укупне вредности система чији је он елемент. Вредност елемента је цена коју је произвођач или уграђивач система платио за дати елемент. Укупна вредност је уобичајена цена на међународном тржишту за појединачне купце у тренутку производње или утврђивања испоруке.

„Основно научно истраживање” (Напомене, опште и о нуклеарној технологији) означава експериментални или теоријски рад чији је основни циљ стицање нових сазнања о основним принципима појава или приметних чињеница, а који није примарно усмерен ка неком посебном практичном циљу.

„Основно време кашњења услед простирања на гејту” (3) означава вредност времена кашњења услед простирања, које одговара основном гејту коришћеном у „монолитном интегрисаном колу”. За ’породицу’ „монолитних интегрисаних кола”, овај параметар може бити прецизније одређен или као време кашњења услед простирања по типичном гејту унутар дате ’породице’, или као типично време кашњења услед простирања по гејту унутар дате ’породице’.

N.B. 1: Не треба мешати „основно време кашњења услед простирања на гејту” с улазним / излазним временом кашњења сложеног „монолитног интегрисаног кола”.

N.B. 2: ’Породица’ се састоји од свих интегрисаних кола на које се односи све ниже наведено што обухвата методологију њихове израде и спецификације, изузев њихових следећих функција:

а. уобичајену архитектуру хардвера и софтвера;

б. уобичајену технологију пројектовања и производње; и

ц. уобичајене основне карактеристике.

„Отрови” (1 2) означавају отрове у облику намерно изолованих препарата или мешавина, без обзира на начин њиховог добијања, с изузетком отрова који су контаминанти других материјала попут патолошких узорака, усева, прехрамбених производа или семених залиха „микроорганизама”.

„Подесиво” (6) означава способност „ласера” да произведе континуални излаз на свим таласним дужинама у опсегу од неколико прелаза у „ласеру”. „Ласер” са избором линије производи дискретне таласне дужине унутар једног ласерског прелаза и не сматра се „подесивим”.

„Подјединица отрова” (1) је структурално и функционално дискретна компонента читавог „отрова”.

„Подлога” (3) означава плочицу од основног материјала са шемом међувеза или без ње, на/у коју се могу сместити ’дискретне компоненте’ или интегрисана кола или обоје.

N.B. 1: ’Дискретна компонента’: посебно упакован ’елемент кола’ са својим спољашњим везама.

N.B. 2: ’Елемент кола’: појединачни активни или пасивни функционални део електронског кола, као нпр. једна диода, један транзистор, један отпорник, један кондензатор, итд.

„Погодни за употребу у космосу” (3 6 7) значи производи пројектовани,произведени или потврђени на темељу успешног тестирања за рад на висинама већим од 100 km изнад површине Земље.

N.B.: Утврђивање да је појединачна ставка „погодна за употребу у космосу” на основу испитивања не значи да су и остале ставке у истом производном тиражу или серијском моделу „погодне за употребу у космосу”, све док се појединачно не тестирају.

„Подешена максимална перформаса – ПМП” (4) је подешена максимална брзина при којој „дигитални рачунар” извршава операције сабирања и множења са покретним зарезом са 64-битном или већом тачношћу, а изражава се у Weighted TeraFLOPS (WT), у јединицама од 1012 подешених операција покретног зареза у секунди.

N.B.: Видети категорију 4, техничку напомену.

„Појачање слике” (4) означава обраду екстерно изведених слика – носилаца информација помоћу алгоритама као што су компресија времена, филтрирање, екстракција, селекција, корелација, конволуција или трансформације између домена (нпр. брза Фуријеова трансформација или Волшова трансформација). Овим нису обухваћени алгоритми који користе само линеарну или ротациону трансформацију поједине слике, као што су транслација, екстракција карактеристика, регистрација или лажна обојеност.

„Појединачни магнетни градиометар” (6) састоји се од једног сензора градијента магнетног поља и пратеће електронике чији је излаз мера градијента магнетног поља.

N.B.: Видети такође „магнетни градиометар”.

„Покретач фреквенцијског маскирања” (3) за „анализаторе сигнала” је механизам при којем се за функцију покретања може одабрати фреквенцијски распон покретања као подскуп појасне ширине пријемника, док се други могући сигнали присутни унутар те појасне ширине занемарују. „Покретач фреквенцијског маскирања” може да садржи више од једног независног сета ограничења.

„Поновљивост” (7) означава приближно слагање између поновњених мерења исте променљиве под истим радним условима када се дешавају промене у условима или не-оперативним периодима између мерења (Референца: IEEE STD 528-2001 (1 s стандардне девијације)).

„Потпуна контрола лета” (7) означава аутоматско управљање променљивим вредностима стања „летелице” и путањом лета да би се испунили циљеви мисије у складу с променама података о циљевима, опасностима и другим летелицама у реалном времену.

„Пређа” (1) је сноп уврнутих ’каблова’.

N.B.: ’Кабл’ је сноп „монофиламената” (обично преко 200) уређених приближно паралелно.

„Претформе од угљеничних влакана” (1) означавају уређени размештај обложених или необложених влакана за грађење костура неког дела пре увођења „матрице” да би се формирао „композит”.

„Претходно раздвојен” (0 1) означава примену било ког процеса чија је сврха повећање концентрације контролисаног изотопа.

„Претпређа” (1) је сноп (обично 12–120) приближно паралелних ’каблова’.

N.B.: ’Кабл’ је сноп „монофиламената” (обично преко 200) уређених приближно паралелно.

„Прилагођено за коришћење у рату” (1) подразумева било коју промену или одабир (као што је промена степена чистоће, рока трајања, вируленције, карактеристика ширења или отпорност на УВ зрачење) у циљу повећања ефикасности наношења губитака у људству или животињама, онеспособљавању опреме или уништењу усева или околине.

„Примарна контрола лета” (7) означава стабилност „летелице” или контролу маневрисања помоћу генератора сила/моменат, тј. помоћу аеродинамичких управљачких површина или помоћу вектора потиска.

„Природни уранијум” (0) означава уранијум са смешама изотопа који постоји у природи.

„Програм” (2 6) означава редослед инструкција за извршавање процеса у облику погодном за електронски компјутер.

„Производна опрема” (1 7 9) означава алат, шаблоне, помоћне алатке, трнове, калупе, матрице, стезне алате, механизме за равнање, опрему за испитивање, осталу машинерију и делове за њих, ограничене на оне посебно пројектоване или модификоване за „развој” или за једну или више фаза „производње”.

„Производни капацитети” (7 9) означавају „производну опрему” и пратећи специјално направљен софтвер интегрисан у инсталације за „развој” или за једну или више фаза „производње”.

„Производња” (Напомене; опште,о нуклеарној технологији, све) означава све фазе производње као што су: конструисање, инжењеринг производње, израда, уградња, склапање, инспекција, испитивање, обезбеђивање квалитета.

„Проширени спектар” (5) означава технику којом се енергија у комуникационом каналу релативно уског опсега проширује на много шири спектар енергија.

„Радар „проширеног спектра”” (6) – видети „Радарски проширени спектар”.

„Радарски проширени спектар” (6) означава било коју технику модулације за проширивање енергије која потиче од сигнала с релативно уским фреквенцијским опсегом на много шири опсег фреквенција помоћу случајног или псеудослучајног кодовања.

„Ракете” (1 3 6 7 9) означавају комплетне ракетне системе и беспилотне летелице носивости од најмање 500 kg корисног терета и домета од најмање 300 km.

„Расподељено по ITU” (3 5) означава додељивање фреквенцијских опсега у складу са ITU радио прописима за примарне, дозвољене и секундарне услуге.

N.B.: Нису обухваћене додатне и алтернативне алокације.

„Разломачка ширина опсега” (3 5) означава „тренутну ширину опсега” подељену централном фреквенцијом, изражену у процентима.

„Развој” (Напомене; опште, о нуклеарној технологији, све) се односи на све фазе које претходе серијској производњи, а то су: пројектовање, истраживање пројектовања, анализе пројектовања, концепције пројектовања, склапање и испитивање прототипова, пробна производња, конструкциони подаци, процес трансформисања података о конструкцији у производ, пројектовање конфигурације, интеграција и шеме.

„Резолуција” (2) означава најмањи инкремент мерног инструмента; на дигиталним инструментима, реч је о најмањем биту од значаја (реф. ANSI B –89.1.12.).

„Робот” (2 8) означава манипулативни механизам који може да ради континуирано или са прекидима, уз употребу сензора, и поседује све следеће карактеристике:

а. мултифункционалан је;

б. може да позиционира или оријентише материјале, делове, алате или специјалне уређаје различитим покретима у тродимензионалном простору;

ц. садржи три или више серво уређаја са затвореном или отвореном петљом који могу да обухвате степ моторе; и

д. поседује „могућност програмирања доступну кориснику” путем метода подучи/понови или путем електронског рачунара који може бити програмабилан логички контролер, тј. без механичке интервенције.

N.B.: Горња дефиниција не обухвата следеће уређаје:

1. Манипулативне механизме којима се управља мануално/утем телеоператера;

2. Манипулативне механизме с одређеним редоследом радних операција који представљају уређаје који се аутоматски крећу и функционишу на основу механички програмираних покрета. Програм је механички ограничен фиксним граничницима, као што су осовинице или зупци. Редослед покрета и селекција путева/углова нису варијабилни нити се могу мењати механичким, електронским или електричним средствима;

3. Манипулативне механизме с механички контролисаним варијабилним редоследом радних операција који представљају уређаје који се аутоматски крећу и функционишу на основу механички програмираних покрета. Програм је механички ограничен фиксним, али подесивим граничницима, као што су осовинице или зупци. Редослед покрета и селекција путева/углова су варијабилни у оквиру фиксне шеме програма. Варијације или модификације шеме програма (нпр. промене осовиница или замена зубаца) у једној или више оса кретања извршавају се једино механичким операцијама;

4. Манипулативне механизме с варијабилним редоследом без серво управљања који представљају уређаје који се аутоматски крећу и функционишу на основу механички програмираних покрета. Програм је варијабилан али редоследом покрета управља само бинарни сигнал из механички одређеног електричног бинарног уређаја или подесиви граничници;

5. Кранове механичких дизалица дефинисане као манипулативни системи у Декартовом координатном систему, израђене као интегрални део вертикалне решетке контејнера складишта и пројектоване за приступ садржају тих контејнера за складиштење или претраживање.

„Ротациона атомизација” (1) означава процес редуковања стајаћег или текућег течног метала на капљице пречника 500 µm или мање помоћу центрифугалне силе.

„Симетрични алгоритам” (5) означава алгоритам енкрипције који користи идентичну шифру и за шифровање и за дешифровање.

N.B.: „Симетрични алгоритми” се обично користе за тајност података.

„Синтисајзер фреквенције” (3) означава било коју врсту извора фреквенције, без обзира на примењену конкретну технику, који производи мноштво симултаних или алтернативних излазних фреквенција, из једног или више излаза, контролисан, изведен или уређен од стране мањег броја стандардних (или главних) фреквенција.

„Системи компензације” (6) састоје се од примарног скаларног сензора, једног или више референтних сензора (нпр. векторских магнетометара) са софтвером који смањују ротациони шум платформе као крутог тела.

„Системи навигације на основу референтних података” (Data-Based Referenced Navigation – „DBRN”) (7) јесу системи који користе различите изворе интегрисаних података претходно добијених гео-мапирањем да би се обезбедила прецизна информација о навигацији под динамичким условима. Извори података обухватају батиметријске мапе, мапе звезда, мапе гравитације, магнетске мапе или 3-Д дигиталне мапе терена.

„Системи за праћење” (6) означавају обрађене, корелисане (фузија радарских података о циљу и планиране путање лета) и ажуриране извештаје о положају летелице доступне контролерима центра за контролу ваздушног саобраћаја.

„Систолички матрични рачунар” (4) означава рачунар у коме корисник може да контролише ток и модификацију података на нивоу логичког гејта.

„Ситњење” (1) означава процес који своди неку супстанцу на честице дробљењем или млевењем.

„Сложени обртни сто” (2) означава сто на коме комад који се обрађује може да ротира и да се нагиње око две непаралелне осе, што се може истовремено координирати ради „управљања контурном обрадом”.

„Случајни угаони помак” (7) означава угаону грешку насталу у времену услед постојања белог шума у угаоној брзини (IEEE STD 528 – 2001).

„III/V смеше” (3 6) представљају поликристалне или бинарне или сложене монокристалне производе који се састоје од елемената групе IIIA и VA из таблице Мендељејевог периодног система (нпр. галијум арсенид, галијум-алуминијум арсенид, индијум-фосфид).

„Софтвер” (Напомене; о софтверу, све) означава скуп једног или више „програма” или ’микропрограма’ смештених у било који физички медијум.

N.B.: ’Микропрограм’ означава низ елементарних инструкција, чуваних у посебној меморији, чије је извршење иницирано увођењем референтне инструкције у регистар инструкција.

„Софтвер за неовлашћени упад” (4) означава „софтвер” посебно пројектован или модификован да избегне откривање путем „алата за мониторинг”, или да победи „заштитне противмере” на рачунару или мрежно способном уређају, и обавља нешто од следећег:

а. извлачење података или информација из рачунара или мрежно способног уређај, или измену података о систему или кориснику; или

б. измену стандардног пута извршења неког програма или процеса како би се омогућило извршење екстерно обезбеђеног упутства.

Напомене:

1. „Софтвер за неовлашћени упад” не укључује следеће:

а. Хипервизоре, програме за уклањање грешака или алате за софтверски обрнути инжењеринг (SRE);

б. „Софтвер” за управљање дигиталним правима Digital Rights Management (DRM; или

ц. „Софтвер” дизајниран да буде инсталиран од стране произвођача, администратора или корисника за потребе праћења или повраћаја имовине.

2. Мрежно способан уређај укључује мобилне уређаје и паметна бројила.

Техничка напомена

1. ’Уређаји за мониторинг’: „софтверски” или хардверски уређаји помоћу којих се надзире рад система или програма на неком уређају. Ово укључује антивирусне (АV) производе, производе за заштиту крајњих тачака, производе за личну безбедност (Personal Security Products (PSP)),системе за откривање неовлашћених упада (Intrusion Detection Systems (IDS)),системе за превенцију неовлашћених упада (Intrusion Prevention Systems (IPS)) или заштитини зид.

2. ’Заштитне противмере’: технике креиране да обезбеде сигурно извршење кода, као што су превенција извршења података (Data Execution Prevention (DEP)), Address Space Layout Randomisation (насумично распоређивање адресног простора, ASLR) или тестирање у заштићеном окружењу.

„Специфична затезна чврстоћа” (0 1 9) је критична затезна чврстоћа у паскалима, еквивалентна N/m2 подељена специфичном тежином у N/m3, измерена на температури (296±2) К ((23±2)ºC) и при релативној влажности од (50±5)%.

„Специфични модул” (0 1 9) је Јунгов модул у паскалима, еквивалентан са N/m2 подељен специфичном тежином у N/m3, измерен на температури (296 ±2) К ((23±2)ºС) и при релативној влажности од (50±5)%.

„Специјални фисиони материјал” (0) означава плутонијум-239, уранијум-233, „уранијум обогаћен изотопима 235 или 233”, као и било који материјал који садржи претходно наведено.

„SHPL” је еквивалентно „суперснажном ласеру”.

„Спиновање растопа” (1) означава процес ’брзог очвршћавања’ растопљеног металног млаза који се након наиласка на ротирајући охлађени блок обликује у љуске, траке или шипке.

N.B.: ’Брзо очвршћавање’: очвршћавање растопљеног материјала при брзинама хлађења већим од 1.000 К/s.

„Средња излазна снага” (6) означава укупну излазну енергију „ласера” изражену у Ј подељену са раздобљем током којег се емитује низ узастопних импулса у s. За низ равномерно распоређених импулса једнака је укупној „ласерској” излазној енергију у једном импулсу, израженој у Ј помножена импулсима фреквенције „ласерa”, у Hz.

„Стабилност” (7) означава стандардну девијацију (1 сигма) варијације одређеног параметра од његове баждарене вредности измерене под стабилним температурним условима. Ово се може изразити у функцији времена.

„Суперлегуре” (2 9) означавају легуре или једињења на бази никла, кобалта или гвожђа чија је чврстоћа већа од чврстоће било које легуре из серије AISI 300 на температурама преко 922 К (649°С) под изузетно строгим условима околине и радним условима.

„Суперпластично обликовање” (1 2) означава процес деформације при коме се употребљава топлота за метале који нормално имају ниске вредности елонгације (мање од 20%) у тачки лома на собној температури при стандардном испитивању на затезање, да би се током процеса добиле најмање два пута веће вредности елонгације од датих.

„Суперпроводно” (1 3 5 6 8) означава материјале, тј. метале, легуре и једињења, који могу да изгубе сву своју електричну отпорност, тј. који могу да достигну бесконачну електричну проводљивост и да проводе велике количине електричне енергије без Џуловог загревања.

N.B.: „Суперпроводно” стање материјала је индивидуално карактерисано „критичном температуром”, критичним магнетним пољем, које је функција температуре, и критичном густином струје која је, међутим, функција и магнетног поља и температуре.

„Суперснажни ласер” („SHPL”) (6) означава „ласер” који може да произведе излазну енергију ( укупну или било који део) већу од 1 КЈ за 50 ms или чија просечна снага или снага непрекидне емисије прелази 20 КW.

„Све расположиве компензације” (2) означава да су размотрене све могуће мере које произвођачу стоје на располагању да све систематске грешке позиционирања сведе на најмању могућу меру за сваки конкретни модел машине-алата, или да све мерне грешке за конкретну машину за мерење координата сведе на најмању могућу меру.

„Свеобухватно дигитално управљање мотором” – „FADEC системи” (Full Authority Digital Engine Control System) (7 9) означава дигитални електронски управљачки систем за гасне турбине који може независно да контролише погон машине у целом радном опсегу, од захтеваног почетка рада до захтеваног обустављања рада, како при нормалним, тако и у условима квара.

„Ширина опсега у реалном времену” (3) за „анализаторе сигнала” представља најшири фреквенцијски опсег за који анализатор може да континуирано потпуно трансформише податке у временском домену у резултате у фреквенцијском домену, користећи Фоуриер или неке друге дискретне трансформације којом се свака долазна временска тачка сигнала обрађујебез , празнине или приказивања изреза сигнала који узрокује смањење измерене амплитуде више од 3 dB испод стварне амплитуде сигнала, док излазе или емитују трансформисане податке.

„Тачност”(Accuracy) (2 6), обично изражена као мера нетачности, означава највеће одступање конкретне вредности, позитивно или негативно, у односу на прихваћен стандард или тачну вредност.

„Технологија” (Напомене; опште, о нуклеарној технологији, све) означава специфичне информације неопходне за „развој”, „производњу” или „употребу” робе. Ове информације су у облику ’техничких података’ или ’техничке помоћи’.

N.B. 1: ’Техничка помоћ’ може бити у облику упутстава, учења вештина, обуке, практичног знања и саветодавних услуга и може да обухвати пренос ’техничких података’

N.B 2: ’Технички подаци’ могу бити у облику техничких цртежа, планова, дијаграма, модела, формула, табела, техничких пројеката и спецификација, приручника и инструкција у писаном облику или на неком другом медијуму или уређају попут диска, траке, ROM меморије.

„Трајање импулса” (6) је трајање „ласерског” импулса и означава време између полуенергетских тачака на предњој и задњој ивици појединачног импулса.

„Трака” (1) је материјал направљен од испреплетаних или у истом правцу поређаних „монофиламената”, ’каблова’, „претпређе”, „трака влакана” или „пређа” итд., обично импрегниран смолом.

N.B.: ’Кабл’ је сноп „монофиламената” (обично преко 200) уређених приближно паралелно.

„Трака влакна” (1) је скуп „монофиламената”, обично приближно паралелних.

„Тродимензионално интегрисано коло” (3) означавa скуп заједно интегрисаних полупроводничних чипова чији путеви пролазе у потпуности кроз најмање један чип како би се чипови међусобно повезали.

„Тренутна ширина опсега” (3 5 7) означава ширину опсега у коме излазна снага остаје константна до 3 dB без подешавања осталих параметара рада.

„Угловно одступање” (2) означава највећу разлику између угаоног положаја и конкретног, веома прецизно измереног угаоног положаја, након што се радни комад који се обрађује на радном столу окретањем помери из свог почетног положаја.

„Укупна густина струје” (3) означава укупан број ампер-завојака у калему (тј. укупан збир завојака помножен с максималном струјом сваког завојка) подељен укупним попречним пресеком калема (укључујући суперпроводничке нити, металну матрицу у којој су утиснуте суперпроводничке нити, херметизирајући материјал, канале за хлађење итд.).

„Употреба” (Напомене; опште, о нуклеарној технологији, све) означава функционисање, инсталирање (укључујући инсталирање на терену), одржавање (проверавање), оправку, ремонт и репарацију.

„Управљање контурном обрадом” (2) означава два или више „нумерички контролисана” покрета који се одвијају у складу с инструкцијама које ближе одређују следећи захтевани положај и захтеване величине померања за дати положај. Ове величине померања варирају једна у односу на другу тако да се генерише жељена контура (реф. ISO/DIS 2806- 1980).

„Управљање снагом” (7) означава промену предате снаге сигнала висиномера тако да је примљена снага на висини лета „летелице” увек на минимуму неопходном за одређивање висине.

„Уранијум обогаћен изотопима 235 или 233” (0) означава уранијум који садржи изотопе 235 или 233 или оба у таквој количини да је однос суме ових изотопа у односу на изотоп 238 већи од односа изотопа 235 и изотопа 238 који настаје у природи (изотопски количник 0,71%).

„Уже” (1) представља сноп „монофиламената” који су приближно паралелно постављени.

„Вакцина” (1) је медицински производ намењен стимулисању заштитног имунолошког одговора код људи и животиња у циљу превенције болести.

„Вакуумска атомизација” (1) означава процес редуковања текућег растопа метала на капљице пречника 500 µm или мање брзом еволуцијом раствореног гаса при излагању вакууму.

„Вишеспектрални сензори слике” (6) могу да врше симултану или серијску аквизицију података у облику слика из два или више дискретних спектралних опсега. Сензори који имају више од двадесет дискретних спектралних опсега понекад се називају хиперспектрални сензори слика.

„Влакнасти или филаментни материјали” (0 1 8) обухватају:

а. непрекидне „монофиламенте”;

б. непрекидну „пређу” и „претпређу”;

ц. „траке”, предива, произвољно спојене и уплетене материјале;

д. исецкана влакна, сировинска влакна и филц од слепљених влакана;

е. танка влакна, било монокристална било поликристална, било које дужине;

ф. ароматичну полиамидну пулпу.

„Време смиривања” (3) означава време потребно да излаз постигне једну половину бита крајње вредности при пребацивању између било која два нивоа конвертора.

„Временска комутација фреквенције” (3) означава време (тј. кашњење) које је потребно сигналу приликом комутације од почетне селектоване излазне фреквенције да достигне селектовану финалну излазну фреквенцију или ± 0.05% њене вредности. Уређаји који имају специфицирани фреквентни опсег мањи од ± 0.05% око њихове централне фреквенце, дефинишу се као неподесни за комутацију фреквенције.

„Временска константа” (6) означава време за које пораст струје, од тренутка примене светлосне побуде, достигне вредност од 1 - 1/е од коначне вредности (тј. 63% од коначне вредности).

„Вруће изостатичко згушњавање” (2) означава процес примене притиска на лив под температурама које прелазе 375 К (102°C) у затвореној комори различитим средствима (гасом, течношћу, чврстим честицама итд.) да би се створила подједнака сила у свим правцима и тако редуковале или елиминисале унутрашње шупљине у ливу.

„Захтевано” (Напомене; опште од 1 до 9), примењено на „технологију” или „софтвер”, односи се само на онај део „технологије” или „софтвера” који је посебно потребан за достизање или проширивање нивоа контролисаних перформанси, карактеристика или функција. Такве „захтеване” технологије могу користити различити производи.

„Заштита информација” (4 5) обухвата сва средства и функције који обезбеђују приступачност, тајност или интегритет информација или комуникација, искључујући средства и функције чија је сврха заштита од неисправности. Овим су обухваћене „криптографија”, „криптографска активација”, „криптоанализа”, заштита од ненамерних емитовања као и безбедност компјутера.

N.B.: ’Криптоанализа’: анализа криптографског система или његових улаза и излаза у циљу извођења поверљивих варијабли или осетљивих података, укључујући чист текст.

„Зрачна осетљивост” (6) је Зрачна осетљивост (mA/W) = 0,807 ×(таласна дужина у nm) × квантна ефикасност (QE).

„Жироскоп са ротирајућом масом” (7) је жироскоп који за мерење угаоне брзине користи сталноротирајућу масу за регистровање угаоног помераја.

„Вршна облога” (9) означава стационарну компоненту прстена (равну или сегментирану) причвршћену за унутрашњу површину кућишта турбине или обраду на спољашњој ивици лопатице турбине, која пре свега обезбеђује заптивеност између стационарних и ротационих компоненти.

КАТЕГОРИЈА 0
НУКЛЕАРНИ МАТЕРИЈАЛИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Системи, опрема и делови

0А001

„Нуклеарни реактори” и посебно пројектована или припремљена опрема и делови за њих, као што следи:

а. „Нуклеарни реактори”;

б. Метални судови, или значајнији радионички израђени делови за њих, укључујући поклопац реакторског суда за реакторски суд под притиском, посебно пројектовани или припремљени да се у њих постави језгро „нуклеарног реактора”;

ц. Опрема за руковање, специјално пројектована или припремљена за пуњење или уклањање горива из „нуклеарног реактора”;

д. Контролне шипке посебно пројектоване или припремљене за контролу процеса фисије у „нуклеарном реактору”, подупируће или носеће структуре за њих, механизми за покретање шипки и цеви за вођење шипки;

е. Цеви високог притиска специјално пројектоване или припремљене да садрже горивни елемент и примарни хладилац у „нуклеарном реактору”;

ф. Цеви од цирконијума или легуре цирконијума (или склопови цеви) посебно пројектоване или припремљене за употребу као кошуљица горива у „нуклеарном реактору” и у количинама које прелазе 10 kg;

N.B.: За цеви од цирконијума под притиском види 0А001.е. и за каландријске цеви видети 0А001.х

г. Пумпе за расхладно средство или циркулатори посебно пројектовани или припремљени за циркулацију примарног хладиоца „нуклеарних реактора”;

х. ’Унутрашњи делови нуклеарног реактора’ посебно пројектовани или припремљени за употребу у „нуклеарном реактору”, укључујући носеће колоне за језгро, канале за горивне елементе, каландријске цеви, термичке заштите, преграде, плочу за решетку језгра и плоче дифузора;

Техничка напомена: У 0А001.х. ’унутрашњи делови нуклеарног реактора’ значе било коју већу структуру унутар реакторског суда која има једну или више функција, попут подупирања језгра, одржавања распореда горивних елемената, усмеравања тока примарног хладиоца, обезбеђивања заштите од зрачења из реакторског суда и усмеравање инструментације у унутрашњости језгра.

и. Измењивачи топлоте како следи:

1. Генератори топлоте посебно пројектовани или припремљени за употребу у примарном или у средњем расхладном колу „нуклеарног реактора”;

2. Други измењивачи топлоте посебно пројектовани или припремљени за употребу у примарном расхладном колу „нуклеарног реактора”;

Напомена: 0А001.и. не контролише измењиваче топлоте за помоћне системе реактора, нпр. систем за хитно хлађења или систем за одвођење заостале топлоте.

ј. Детектори неутрона посебно пројектовани или припремљени за одређивање нивоа неутронског флукса унутар језгра „нуклеарног реактора”;

к. ’Спољни термички штитови’ посебно пројектовани или припремљени за употребу у „нуклеарном реактору” за смањење губитка топлоте и за заштиту заштитног суда (containment vessel).

Техничка напомена: У 0А001.к. ’спољни термички штитови значи веће конструкције постављене изнад реакторске посуде која смањује губитак топлоте из реактора и смањује температуру унутар заштитног суда (containment vessel).

0B

Опрема за тестирање проверу и производњу

0B001

Постројења за сепарацију изотопа „природног уранијума”, „осиромашеног уранијума” и „специјалних фисионих материјала”, и посебно пројектована или припремљена опрема и делови за њих, као што следи:

а. Постројења за сепарацију изотопа „природног уранијума”, „осиромашеног уранијума” и „специјалних фисионих материјала”, као што следи:

1. Постројења за сепарацију гасним центрифугама;

2. Постројења за сепарацију гасном дифузијом;

3. Аеродинамичка постројења за сепарацију;

4. Постројења за сепарацију хемијском изменом;

5. Постројења за сепарацију јонском изменом;

6. Постројења за ласерску сепарацију изотопа из атомске паре (AVLIS);

7. Постројења за ласерску сепарацију изотопа из молекула (MLIS);

8. Постројења за плазма сепарацију;

9. Постројења за електромагнетну сепарацију;

б. Гасне центрифуге и склопови и делови, посебно пројектовани или припремљени за процес сепарације гасним центрифугама, као што следи:

Техничка напомена: У 0B001.б. ’материјал са високим односом чврстоће према густини’ значи било шта од следећег:

1. Маренџинг челик који има отпор на кидање од 1,95 GPa или већи;

2. Легуре алуминијума које имају отпор на кидање од 0,46 GPa или већи; или

3. „Влакнасти или филаментарни материјали” са „специфичним модулом” већим од 3,18 x 106 m и „специфичном затезном чврстоћом” већом од 7,62 x 104 m;

1. Гасне центрифуге;

2. Склопови ротора;

3. Цилиндри за цеви ротора са дебљином зида од 12 mm или мањом, пречником између 75 mm и 650 mm, направљени од ’материјала са високим односом чврстоће према густини’;

4. Прстени или спојнице са дебљином зида од 3 mm или мањом и пречником између 75 mm и 650 mm конструисани да остваре локални ослонац за цев ротора или за спајање више цеви ротора, направљени од ’материјала са високим односом јачине према густини’;

5. Преграде пречника између 75 mm и 650 mm за уградњу унутар роторске цеви, направљене од ’материјала са високим односом чврстоће према густини’;

6. Горњи или доњи поклопци за крајеве ротора, пречника од 75 mm до 650 mm који одговарају пречнику цеви ротора, направљени од ’материјала са високим односом чврстоће према густини’;

7. Магнетни носећи лежајеви како следи:

а) Носећи склопови састављени од прстенастог магнета обешеног у кућишту направљеном од, или заштићеног„материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”, који садрже амортизујући медијум и имају магнет спрегнут са магнетним полом или другим магнетом постављеним на горњи поклопац ротора;

б) Активни магнетни носећи лежајеви посебно пројектовани или припремљени за употребу са гасним центрифугама;

8. Специјално припремљена лежишта која имају зглобно обртни склоп са чашом, монтиран на амортизеру;

9. Молекуларне пумпе које се састоје од цилиндара у чијој унутрашњости су машински обрађени или пресованим спирални жлебови и унутрашње обрађени проврти;

10. Статори мотора прстенастог облика за вишефазне хистерезисне (или магнетно отпорне, релуктансне) моторе наизменичне струје за синхрони рад у вакууму у фреквененцији од 600 Hz или више и снаге од 40 VA (волт ампера) или више;

11. Лежиште/кућиште центрифуге у коме се налази склоп цеви ротора гасне центрифуге, које се састоји од крутог цилиндра дебљине зида до 30 mm са прецизно обрађеним крајевима, који су међусобно паралелни и нормални на уздужну осу цилиндра унутар 0,05 степени или мање;

12. Лопатице које се састоје од посебно пројектованих и припремљених цеви за издвајање гаса UF6 из цеви ротора на принципу Питоове цеви, које је могуће причврстити на централни систем за екстракцију гаса;

13. Уређаји за промену фреквенције (конвертори или инвертори) специјално пројектовани или припремљени за напајање статора мотора гасне центрифуге за обогаћивање који поседују све следеће карактеристике, и за њих посебно конструисани делови:

а. Вишефазни фреквентни излаз од 600 Hz или више; и

б. Висока стабилност (са регулацијом фреквенције бољом од 0,2%);

14. Вентили за затварање и контролни вентили како следе:

а. Вентили за затварање посебно пројектовани или припремљени за рад повезан са напајањем, производима или остацима из струја гаса UF6 појединих гасних центрифуга;

б. Вентили са мембраном, за затварање и контролу, направљени од, или заштићени „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”, са унутрашњим пречником од 10 mm до 160 mm, посебно пројектовани или припремљени за употребу у главним или помоћним системима гасне центрифуге у постројењима за обогаћивање.

ц. Опрема и делови, посебно пројектовани или припремљени за процес сепарације гасном дифузијом, као што следи:

1. Преграде за гасну дифузију направљене од порозног металног, полимерног или керамичког „материјала отпорног на корозију изазвану деловањем UF6” величине пора од 10 nm до 100 nm, дебљине 5 mm или мање, а за цевасте облике пречника 25 mm или мањег;

2. Кућишта за гасне дифузоре направљена од, или заштићена „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”;

3. Компресори или компресорски вентилатори са усисним капацитетом запремине UF6 од 1 m3/min или већим, излазним притиском до 7500 kPa, односом притиска од 10:1 или мање и направљени од или заштићени „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”;

4. Заптивке за ротирајуће осовине компресора или вентилатора наведених у 0B001.ц.3. и пројектоване за пропуштање амортизујућег гаса при брзинама мањим од 1000 cm3/min;

5. Измењивачи топлоте начињени од или заштићени „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6” и пројектовани за притисак цурења опсега мањег од 10 Pa по сату при разлици притисака од 100 kPa;

6. Вентили са мембраном, мануелни или аутоматски, за затварање и контролу, направљени од или заштићени „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”;

д. Опрема и делови посебно пројектовани или припремљени за поступак аеродинамичке сепарације, као што следи:

1. Сепарационе млазнице које се састоје од закривљених канала у облику прореза, који имају пречник закривљења мањи од 1 mm, отпорне на корозију UF6 , и имају оштре ивице у оним млазницама које деле ток гаса који њима протиче у две струје;

2. Цилиндричне или конусне цеви (вртложне цеви), направљене од, или заштићене „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6” и са једним или више тангенцијалних улаза;

3. Компресори или компресорски вентилатори направљени од, или заштићени „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”, и заптивке за њихове ротирајуће осовине;

4. Измењивачи топлоте начињени од, или заштићени „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”;

5. Кућишта елемената за сепарацију направљена од, или заштићена „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”, за смештање вртложних цеви или млазница за сепарацију;

6. Вентили са мембраном, мануелни или аутоматски, за затварање и контролу, направљени од или заштићени „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”, пречника од 40 mm или више mm;

7. Процесни системи за одвајање UF6 од носећег гаса (водоника или хелијума) до садржаја UF6 од 1 ppm или нижег, који укључују:

а. Нискотемпературне измењиваче топлоте и криосепараторе за радне температуре од 153 К (-120 °C) и ниже;

б. Системе за хлађење за радне температуре од 153 К (-120 °C) и ниже;

ц. Млазнице за сепарацију или вртложне цеви за одвајање UF6 од носећег гаса;

д. Хладне трапове (сабирнике) за UF6 способне за смрзавање UF6;

е. Опрема и делови, посебно пројектовани или припремљени за процес сепарације хемијском изменом, као што следи:

1. Течно-течне импулсне колоне за брзу измену са каскадним временом задржавања од 30 секунди или мањим, отпорне на концентровану хлороводоничну киселину (нпр. начињене или заштићене одговарајућим пластичним материјалима као што су флуорисани угљоводонични полимери или стакло);

2. Течно-течне центрифугалне контакторе за брзу измену са каскадним временом задржавања (по степену) од 30 секунди или мање, отпорне на концентровану хлороводоничну киселину (нпр. направљене или заштићене одговарајућим пластичним материјалима као што су флуорисани угљоводонични полимери или стакло);

3. Електрохемијске ћелије за редукцију, отпорне на концентровану хлороводоничну киселину, за редукцију уранијума из једног валентног стања у друго;

4. Опрема напајана из електрохемијских ћелија за редукцију која служи за издвајање U+4 из органског тока и, за оне делове који су у контакту са процесним током, направљена или заштићена погодним материјалима (нпр. стаклом, флуороугљеничним полимерима, полифенилсулфатима, полиетарсулфонима и смолама импрегнисаним графитом);

5. Системи за припрему напајања за производњу раствора уранијум-хлорида високе чистоће, који се састоје од опреме за растварање, селективну екстракцију растварача и/или јонску измену ради пречишћавања, и електролитичких ћелија за редукцију уранијума U+6 или U+4 до U+3;

6. Системи за оксидацију уранијума од U+3 до U+4;

ф. Опрема и делови, посебно пројектовани или припремљени за процес сепарације јонском изменом, као што следи:

1. Јоноизмењивачке брзореагујуће смоле, сферичне или макропорозне умрежене смоле у којима су активне хемијске измењивачке групе ограничене на површинску превлаку на инертној порозној носећој структури, и друге композитне структуре у било ком погодном облику, укључујући честице или влакна са пречницима од 0,2 mm или мањим, отпорне на концентровану хлороводоничну киселину и направљене да имају полувреме размене мање од 10 секунди и способност за рад у температурном опсегу од 373 К (100 °C) до 473 К (200 °C);

2. Јоноизмењивачке колоне (цилиндричне) пречника већег од 1000 mm, направљене од, или заштићене материјалима отпорним на концентровану хлороводоничну киселину (нпр. титанијумски или флуороугљенични полимери) и способне за рад у температурном опсегу од 373 К (100 °C) до 473 К (200 °C) и притисцима изнад 0,7 MPа;

3. Јоноизмењивачки системи повратног тока – рефлукс (хемијски или електрохемијски оксидациони или редукциони системи) за регенерацију хемијских средстава за редукцију или оксидацију, који се користе у каскадама за обогаћивање јонском изменом;

г. Опрема и делови, посебно пројектовани или припремљени за методе које су засноване на атомским парама као што следи:

1. Системи за стварање паре метала уранијума пројектовани за постизање снаге на мети од 1 кW или веће за употребу у ласерском обогаћивању;

2. Системи за руковање течним металом или паром метала уранијума посебно пројектовани или припремљени за руковање растопљеним уранијумом, растопљеним легурама уранијума или паром метала уранијума за употребу у ласерском обогаћивању и за то посебно пројектоване компоненте;

N.B.: Видети такође 2А225.

3. Сабирнице за прикупљање производа и остатака, за метални уранијум у растопљеном или чврстом стању, направљене или заштићене материјалима отпорним на топлоту и корозију изазвану или уранијумом у стању паре или течности, као што су графит пресвучен итријумом или тантал;

4. Кућишта сепараторског модула (цилиндрични или правоугаони судови) за смештање извора паре металног уранијума, електронског топа и колектора производа и остатака из процеса;

5. „Ласери” или ласерски системи посебно пројектовани или припремљени за сепарацију изотопа уранијума са стабилизацијом спектра фреквенције за рад у дужим временским периодима;

N.B.: Видети такође 6А005 и 6А205.

х. Опрема и делови, посебно пројектовани или припремљени за молекуларне „методе или ласерске” системе, као што следи:

1. Надзвучне експанзионе млазнице за расхлађивање смеша UF6 и носећег гаса до 150 К (-123 °C) и ниже, направљене од „материјала отпорних на корозију изазвану деловањем UF6”;

2. Компоненте или уређаји за сакупљање производа или остатака посебно пројектовани или припремљени за прикупљање материјала од уранијума или уранијумских остатака након осветљивања ласерским зрачењем, направљени од „материјала отпорних на корозију изазвану деловањем UF6”;

3. Компресори направљени од, или заштићени „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6” и заптивке за њихове ротирајуће осовине;

4. Опрема за флуоровање UF5 (чврст) у UF6 (гас);

5. Процесни системи за издвајање UF6 из носећег гаса (нпр. азота, аргона или другог гаса) укључујући:

а. Криогене измењиваче топлоте и криосепараторе за радне температуре од 153 К (-120 °C) и ниже;

б. Системе за хлађење за радне температуре од 153 К (-120 °C) и ниже;

ц. Хладне трапове (сабирнике) за UF6 способне за смрзавање UF6;

6. „Ласери” или „ласерски” системи посебно пројектовани или припремљени за раздвајање изотопа уранијума са стабилизацијом спектра фреквенције за рад у дужим временским периодима;

N.B.: Видети такође 6А005 и 6А205.

и. Опрема и делови, посебно пројектовани или припремљени за процес сепарације плазме, као што следи:

1. Микроталасни извори енергије и антене за производњу или убрзавање јона, излазне фреквенције веће од 30 GHz, и са средњом излазном снагом већом од 50 кW;

2. Радиофреквентни калеми за побуду јона за фреквенције изнад 100 kHz и способни за рад при средњим снагама већим од 40 kW;

3. Системи за генерисање плазме уранијума;

4. Не користи се;

5. Сабирнице за прикупљање производа и остатака, за метални уранијум у чврстом стању, направљене или заштићене материјалима отпорним на топлоту и корозију изазвану уранијумом у стању паре, као што су графит пресвучен итријумом или тантал;

6. Кућишта сепарационог модула (цилиндрична) за смештање извора плазме уранијума, калема за радиофреквентну побуду и колектора производа и остатака, и направљени од одговарајућег немагнетног материјала (нпр. нерђајућег челика);

ј. Опрема и делови, посебно пројектовани или припремљени за процес електромагнетне сепарације, као што следи:

1. Јонски извори, једноструки или вишеструки, који се састоје од извора паре, јонизатора и акцелератора снопа направљени од одговарајућих немагнетних материјала (нпр. графит, нерђајући челик или бакар), и могу да обезбеде укупну струју јонског снопа од 50 mA или већу;

2. Јонске колекторске плоче за јонске снопове обогаћеног или осиромашеног уранијума, које се састоје од једног или више прореза и џепова, направљени од одговарајућих немагнетних материјала (нпр, графита или нерђајућег челика);

3. Вакуумска кућишта за електромагнетне сепараторе уранијума, направљена од немагнетних материјала (нпр. нерђајућег челика) и пројектована да раде на притисцима од 0,1 Pа и нижим;

4. Делови магнетних полова пречника већег од 2 m;

5. Извори напајања високог напона за јонске изворе, који имају све следеће карактеристике:

а. Имају могућност континуалног погона;

б. Излазни напон од 20000 V или виши;

ц. Излазне струје од 1А и веће; и

д. Регулацију напона бољу од 0,01% у периоду од 8 сати;

N.B.: Видети такође 3А227.

6. Извори за напајање магнета (велике снаге, једмосмерни) који имају све следеће карактеристике:

а. Могућност континуалног рада при излазним струјама од 500 А и већим и излазним напонима од 100 V и вишим; и

б. Регулацију струје или напона бољу од 0,01% у периоду од 8 сати;

N.B.: Видети такође 3А226.

0B002

Посебно пројектовани или припремљени помоћни системи, опрема и делови, као што следи, за постројење за сепарацију изотопа наведено у 0B001, направљено од или заштићено „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”:

а. Напојни аутоклави, пећи или системи који се користе за увођење UF6 у процес обогаћивања;

б. Десублиматори или хладни одвајачи, који се користе за уклањање UF6 из процеса обогаћивања за следећи пренос након загревања;

ц. Станице за производе и остатке за пребацивање UF6 у контејнере;

д. Станице за превођење у течно стање или очвршћавање које се користе за уклањање UF6 из процеса обогаћивања компримовањем, хлађењем и превођењем UF6 у течни или чврст облик;

е. Цевоводи и везни системи посебно пројектовани или припремљени за руковање UF6 у оквиру каскада за гасну дифузију, центрифугирање или аеродинамичких каскада;

ф. Вакуум системи или пумпе, како следе:

1. Вакуум прикључци, вакуум везе или вакуум пумпе усисног капацитета од 5 m3/min или већег;

2. Вакуум пумпе посебно пројектоване за примену у атмосфери која садржи UF6, направљене од или заштићене „материјалима отпорним на корозију изазвану деловањем UF6”; или

3. Вакуум системи састављени од вакуумских прикључака, вакуумских веза и вакуумских пумпи и пројектоване за примену у атмосфери која садржи UF6;

г. UF6 масени спектрометри/јонски извори способни за континуално узимање узорака из гасних струја UF6 , а који поседују све следеће:

1. Способност мерења јона од 320 или више јединице атомске масе и имају резолуцију бољу од 1 у 320;

2. Јонски извори направљени од или заштићени никлом, никло бакреним легурама са садржајем никла од 60 % или више по тежини или никло хромоване легуре;

3. Изворе за јонизацију на бази бомбардовања електронима; и

4. Имају колекторске системе погодне за анализе изотопа.

0B003

Постројења за конверзију уранијума и опрема посебно пројектована или припремљена за то, као што следи:

а. Систем за конверзију концентрата руда уранијума у UО3;

б. Систем за конверзију UО3 у UF6;

ц. Систем за конверзију UО3 у UО2;

д. Систем за конверзију UО2 у UF4;

е. Систем за конверзију UF4 у UF6;

ф. Систем за конверзију UF4 у метални уранијум;

г. Систем за конверзију UF6 у UО2;

х. Систем за конверзију UF6 у UF4;

и. Систем за конверзију UО2 у UCl4.

0B004

Постројења за производњу или обогаћивање тешке воде, деутеријума или једињења деутеријума и посебно пројектована или припремљена опрема и делови за њих, као што следи:

а. Постројења за производњу тешке воде, деутеријума или једињења деутеријума, као што следи:

1. Постројења за измену вода- водониксулфид;

2. Постројења за измену амонијак-водоник;

б. Опрема и делови, као што следи:

1. Торњеви за измену вода-водониксулфид пречника једнаког или већег од 1,5 m који могу да раде на притисцима већим или једнаким 2 МPа;

2. Једностепени центрифугални вентилатори ниског притиска (тј. 0,2 MPа) или компресори за циркулацију гасовитог водоник-сулфида (тј. гаса који садржи више од 70% H2S) пропусног капацитета једнаког или већег од 56 m3/h када раде на усисним притисцима једнаким или већим од 1,8 МPа и имају заптивке пројектоване за рад у влажној атмосфери H2S;

3. Торњеви за измену амонијак-водоник висине једнаке или веће од 35 m, пречника од 1,5 m до 2,5 m, погодни за радне притиске једнаке или веће од 15 МPа;

4. Унутрашња опрема торњева, која се састоји од каскадних контактора и каскадних пумпи, укључујући и потопајуће, за производњу тешке воде коришћењем процеса измене амонијак-водоник;

5. Уређаји за разлагање амонијака радног притиска једнаког или већег од 3 МPа за производњу тешке воде коришћењем процеса измене амонијак-водоник;

6. Инфрацрвени апсорпциони анализатори погодни за аналитичко одређивање односа водоник/деутеријум у реалном времену, при концентрацијама деутеријума једнаким или већим од 90%;

7. Каталитички пламеници за конверзију гаса обогаћеног деутеријума у тешку воду коришћењем процеса измене амонијак-водоник;

8. Целокупни системи за обогаћивања тешке воде, или њихове колоне, за побољшавање карактеристике тешке воде до постизања квалитета концентрације деутеријума потребног за реакторе;

9. Претварачи за синтезу амонијака или јединице за синтезу амонијака посебно пројектоване или припремљене за производњу тешке воде коришћењем процеса измене амонијак-водоник.

0B005

Погони посебно пројектовани за израду горивих елемената за „нуклеарне реакторе” и посебно пројектована или конструисана опрема за њих.

Техничка напомена: Погони за израду горивих елемената за „нуклеарне реакторе” укључују опрему која:

1. Уобичајено долази у директан контакт са, или директно обавља или контролише ток производње нуклеарног материјала;

2. Се користи за заптивање нуклеарног материјала унутар кошуљице;

3. Се користи за проверу интегритета кошуљице или заптивања;

4. Се користи за проверу завршне обраде заптивеног горива, или

5. Се користи за монтажу елемената реактора.

0B006

Погони за прераду озрачених горивих елемената „нуклеарног реактора”, и посебно пројектована или припремљена опрема и њене компоненте.

Напомена: 0B006 укључује:

а. Постројења за прераду озрачених горивих елемената „нуклеарног реактора” укључујући опрему и делове који уобичајено долазе у директни контакт са њима и директно контролишу токове прераде озраченог горива и главне токове прераде нуклеарних материјала и фисионих продуката;

б. Машине за цепање или сецкање горивих елемената, тј. даљински управљана опрема за сечење, цепање или раздвајање озрачених склопова, веза или шипки горива за „нуклеарни реактор”;

ц. Посуде за растварање, резервоари сигурни у смислу критичности (тј. резервоаре малог пречника, прстенасте или плочасте) посебно пројектоване или припремљене за растварање озраченог горива „нуклеарног реактора”, који су у стању да издрже топле, висококорозионе течности, и који се могу пунити и одржавати даљинском контролом;

д. Екстрактори растварачима као што су пуњене или пулсирајуће колоне, таложне мешалице или центрифугални екстрактори, отпорни на корозивно деловање азотне киселине и посебно пројектовани или израђени за коришћење у постројењима за прераду ислуженог „природног уранијума”, „осиромашеног уранијума” и „посебних фисионих материјала”;

е. Судове за држање или складиштење посебно пројектоване да буду сигурни у смислу критичности и отпорни на корозиони утицај азотне киселине;

Техничка напомена: Судови за држање или складиштење могу имати следеће особине:

1. Зидове или унутрашње елементе са борним еквивалентом (рачунатим за све саставне елементе као што је прописано у напомени у 0C004) од најмање два процента;

2. Максимални пречник од 175 mm за цилиндричне судове; или

3. Максималну ширину од 75 mm за прстенасте или плочасте судове;

ф. Системи за мерење неутрона посебно пројектовани или припремљени за интеграцију и употребу у аутоматизованим системима за контролу процеса у постројењу за прераду озраченог„природног уранијума”, „осиромашеног уранијума” или „посебних фисионих материјала”.

0B007

Постројења за прераду плутонијума и опрема посебно пројектована или припремљена за њих, као што следи:

а. Системи за конверзију плутонијум нитрата у оксид;

б. Системи за производњу металног плутонијума.

0C

Материјали

0C001

„Природни уранијум” или „осиромашени уранијум” или торијум у облику метала, легура, хемијских једињења или концентрата, и било који други материјал који садржи један или више наведених елемената;

Напомена: 0C001 не контролише следеће:

а. Четири грама или мање „природног уранијума” или „осиромашеног уранијума” када се налазе у сензорима мерних инструмената;

б. „Осиромашени уранијум” посебно произведен за следеће цивилне, ненуклеарне примене:

1. Заштита од јонизујућег зрачења;

2. Паковање;

3. Баласт који има масу не већу од 100 kg;

4. Противтегови који имају масу не већу од 100 kg;

ц. Легуре које садрже мање од 5% торијума;

д. Керамички производи који садрже торијум, а који су произведени за ненуклеарну примену.

0C002

„Посебни фисиони материјали”

Напомена: 0Ц002 не контролише четири „ефективна грама” или мање када су садржани у сензору инструмента.

0C003

Деутеријум, тешка вода (деутеријум-оксид) и друга једињења деутеријума, и смеше и раствори који садрже деутеријум у којима изотопски однос деутеријума према водонику прелази 1:5000.

0C004

Графит степена чистоће већег од 5 делова на милион ’бор-еквивалента’ и густине веће од 1,50 g/cm3 за употребу у „нуклеарном реактору”, масе до 1 kg.

N.B.: Видети такође 1C107.

Напомена 1: За потребе извозне контроле надлежно министарство ће утврдити да ли је извоз производа од графита који испуњавају горе наведене спецификације намењен за употребу у нуклеарном реактору.

Напомена 2: У 0C004 ’бор-еквивалент’ (BE) је дефинисан као збир BEz за нечистоће (искључујући BEugljenik јер се угљеник не сматра нечистоћом) укључујући бор, где је:

z (ppm) =CF×концентрација елемента Z у ppm;

где је CF конверзиони фаkтор = (σZ× А)/ (σB× АZ),

а σB и σZ су ефикасни пресеци за захват термалних неутрона (у барнима) за природни бор и елеменат Z, респективно; АB и АZ су атомске масе природног бора и елемента Z, респективно.

0C005

Посебно припремљена једињења или прахови за производњу преграда за гасну дифузију, отпорних на корозију услед дејства UF6 (тј. никл или легуре које садрже 60 тежинских процената или више никла, алуминијум-оксид и потпуно флуоровани угљоводонични полимери), који имају чистоћу од 99,9% по тежини или већу, и величину честица мању од 10 µm, мерено стандардом Америчког друштва за тестирање и материјале (АСТМ) B330, и високи степен уједначености величине честица.

0D

Софтвер

0D001

„Софтвер” посебно развијен или модификован за „развој”, „производњу” или „употребу” робе наведене у овој категорији.

Технологија

0Е001

„Технологија” у складу са Напоменом о нуклеарној технологији за „развој”, „производњу” или „употребу” робе наведене у овој категорији.

КАТЕГОРИЈА 1
СПЕЦИЈАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
И ОПРЕМА
КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ЊИХ

1A

Системи, опрема и делови

1A001

Делови начињени од флоуорованих материјала, као што следи:

а. Заптивачи, заптивни прстенови, заптивни материјали или лопатице за гориво специјално пројектовани за „летелице” или примену у авиокосмичкој техници, који садрже више од 50% тежинских било којих материјала наведених у 1C009.б. или 1C009.ц.;

б. Пиезоелектрични полимери и кополимери начињени од винилиден флуоридних (CAS 75-38-7) материјала, наведених у 1C009.а. и имају све наведене особине:

1. У облику листова или филма; и

2. Дебљина им прелази 200 μm;

ц. Заптивачи, заптивке, седишта вентила, лопатице или мембране који имају све наведене особине:

1. Начињене од флуороеластомера које, као конституциону јединицу, садрже најмање једну винилетарску групу,

2. Посебно пројектовани за „летелице”, ваздухопловну или примену у ’ракетама’.

Напомена: У 1А001.ц се под ¢ракетама¢ подразумевају ракетни системи и беспилотне летелице.

1A002

„Композитне” структуре или ламинати који садрже било шта од следећег:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1А202, 9А010 И 9А110.

а. Састоје се од органскохемијске „матрице”, и материјала наведених у 1C010.ц., 1C010.д. или 1C010.е.; или

б. Састоје се од металне или угљеничне „матрице”, а неких од следећих материјала:

1. угљеничних „влакнастих или филаментних материјала” који имају све наведене особине:

а. „Специфични модул” који прелази 10,15 x 106 m; и

б. „Специфичну затезну чврстоћу” која прелази 17,7 x 104 m; или

2. материјала наведених у 1C010.ц.

Напомена 1: 1А002 не контролише композитне структуре или ламинате начињене од угљеничних „влакнастих или филаментних материјала” импрегнираних епокси смолама за поправку „цивилних ваздухопловних” структура или ламината, које имају све наведене особине:

а. Површина не прелази 1m2,

б. Дужина не прелази 2,5m и

ц. Ширина не прелази 15mm

Напомена 2: 1А002 не контролише полупроизводе пројектоване за искључиво цивилне примене, као што су:

а. спортска опрема;

б. аутомобилска индустрија;

ц. индустрија алатних машина;

д. медицинска примена.

Напомена 3: 1А002 не контролише полупроизводе који садрже највише две димензије влакана у ткању и специјално су пројектовани за следеће примене:

а. Пећи за темперирање метала при термичкој обради;

б. Опрема за производњу силиконских одливака (ингота);

Напомена 4: 1А002 не контролише готове производе специјално пројектоване за специфичне примене.

1A003

Производи који не могу даље умрежавати од ароматичних полиимида у облику филма, листова или траке са ма којом од следећих карактеристика:

а. Дебљином која је већа од 0,254 mm; или

б. Превучени или ламинирани угљеником, графитом, металима или магнетним супстанцама.

Напомена: 1А003 не контролише производе у случају да су превучени или ламинирани бакром и пројектовани су за производњу штампаних плоча за електронику.

N.B. За ароматичне полиимиде који могу даље умрежавати погледати 1C008.a.3

1A004

Опрема и делови за заштиту и детекцију, који нисуспецијално пројектовани за војну употребу, као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ НКЛ НВО 2B351 И 2B352.

а. Маске за цело лице, цедила и опрема за деконтаминацију пројектовани или модификовани за заштиту од следећег или специјално пројектоване компоненте за заштиту од:

Напомена: 1А004 укључује респираторе за пречишћавање ваздуха који су пројектовани или модификовани за одбрану од агенаса и материјала наведених у 1А004.а.

Техничка напомена: За потребе 1A004.а.:

1. Маске за цело лице су познате и као заштитне маске.

2. Цедила укључују филтерске улошке.

1. Биолошких агенаса „прилагођених за коришћење у рату”,

2. Радиоактивних материјала „прилагођених за коришћење у рату”,

3. Бојних отрова, или

4. Агенаса за сузбијање немира укључујући:

a. α-Бромобензенацетонитрил, (Бромобензил цијанид) (CA) (CAS 5798-79-8);

б.[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-Хлоробензилиденемалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

ц. 2-Хлоро-1-фенилетанон, Фенилацил хлорид (ω-хлороацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

д. Дибенз-(b,f)-1,4-оксазефин (CR) (CAS 257-07-8);

е. 10.Хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (Фенарсазин хлорид), (Адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);

ф. N-Нонанојморфолин, (MPA) (CAS 5299-64-9);

б. Заштитна одела, рукавице и чизме посебно развијени или модификовани за заштиту од било ког од следећих:

1. Биолошких агенаса „прилагођених за коришћење у рату”,

2. Радиоактивних материјала „прилагођених за коришћење у рату”,

3. Бојних отрова.

ц. Нуклеарни, биолошки и хемијски (НБХ) системи за детекцију посебно развијени или модификовани за детекцију или идентификацију било ког од напред наведених или специјално развијених компонената за:

1. Биолошки агенси „прилагођени за коришћење у рату”,

2. Радиоактивни материјали „прилагођени за коришћење у рату”,

3. Бојни отрови.

д. Електронска опрема пројектована за аутоматску детекцију или идеднтификацију присуства трагова „експлозива” и коришћење техника „детекције трагова” (нпр. површински акустични таласи, спектрометрија покретљивости јона, диференцијална спектрометрија покретљивости, масена спектрометрија)

Техничка напомена: „Детекције трагова” је дефинисана као способност да се детектује мање од 1ppm паре, или 1mg чврсте материје или течности.

Напомена 1: 1A004.д. не контролише опрему специјално пројектовану за лабораторијску употребу.

Напомена 2: 1A004.д. не контролише бесконтактне портале за безбедносне провере у пролазу.

Напомена: 1А004 не контролише:

а. Личне радиолошке дозиметре;

б. Сигурносна опрема за здравље и сигурност на раду чија је конструкција или функција ограничена на заштиту од опасности карактеристичних за сигурност у стамбеним насељима и за цивилну индустрију , укључујући:

1. рударство;

2. каменоломи;

3. пољопривреда;

4. фармација;

5. медицина;

6. ветерина;

7. заштита животне средине;

8. прерада отпадних материја;

9. прехрамбена индустрија.

Техничке напомене:

1. 1A004 укључује опрему и компоненте које су идентификоване успешно тестиране према националним стандардима или на други начин доказане као ефикасне за детекцију или одбрану од радиоактивних материјала „прилагођених за коришћење у рату”, биолошких агенаса „прилагођених за коришћење у рату”, бојних отрова, „стимулативних средстава” или „агенаса за сузбијање немира”, чак иако се таква опрема или компоненте користе у гранама цивилне индустрије као што су рударство, каменоломи, пољопривреда, фармација, медицина, ветерина, заштита животне средине, прерада отпадних материја или прехрамбена индустрија.

2. „стимулативно средство” је супстанца или материјал који се користи као замена за токсичне агенсе (хемијске или биолошке) у обуци, истраживању, испитивању или оцени.

1A005

Индивидуални балистички прслуци и балистичке плоче, као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ НКЛ НВО.

а. Индивидуални балистички прслук за заштиту тела који није произведен по војним стандардима или спецификацијама или у складу са еквивалентним нормама и за то посебно пројектовани делови;

б. Балистичке плоче за заштитне прслуке које пружају балистичку заштиту једнаку или мању од нивоа IIIA (NIJ 0101.06, јул 2008.) или у складу са еквивалентним националним нормама.

N.B.: за „влакнасте или филаментне материјале„ коришћене у производњи балистичке заштите тела, види 1C010.

Напомена 1: 1А005 не контролише појединачна заштитна средства, када се налазе у личној опреми корисника за његову личну заштиту.

Напомена 2: 1А005 не контролише заштитна средства пројектована за фронталну заштиту само од парчадног и ударног дејства невојних експлозивних направа.

Напомена 3: 1А005 не контролише заштитна средства пројектована за заштиту само од ножева, оштрица, игала или удараца тупим предметом..

1A006

Опрема, специјално пројектована или модификована за неутралисање или уништење импровизованих експлозивних направа као што следи, или специјално пројектованих компонената и прибора за:

a. даљински управљана возила;

б. „неутрализатори”.

N.B.: Погледати и одредбе Националне контролне листе наоружања и војне опреме.

Техничка напомена:

Неутрализатори” су уређаји специјално пројектовани у сврху спречавања деловања експлозивних направа испаљивањем течног, чврстог или лако ломљиве ракете.

Напомена: 1A006 не контролише опрему коју са собом носи руковаоц.

1A007

Опрема или уређаји, специјално пројектовани да иницирају пуњења и уређаје који садрже „енергетске материјале”, електричним путем, као што следи:

N.B.: Погледати и одредбе Националне контролне листе наоружања и војне опреме, 3A229 и 3A232.

a. Комплети за активирање експлозивних детонатора пројектовани за побуду експлозивних детонатора специфицираних у 1A007.б.;

б. Експлозивни детонатори за електричну побуду и то:

1. Експлозивни мостићи (EB);

2. Експлозивни жични мостићи (EBW);

3. „Slapper” детонатори са преносом детонације између две фолије;

4. Експлозивни иницијатори од фолије нанете таложењем (EFI).

Техничка напомена:

1. Реч иницијатор или припала понекад је коришћена уместо речи детонатор.

2. За потребе 1A007.b. детонатори на које се одредба односи сви користе мали електрични проводник (мостић, жицу или фолију) која експлозивно прелази у стање паре када се изложи проласку краткотрајног струјног импулса великог интензитета струје. У врстама које нису „slapper” типа, проводник који експлодира иницира хемијску реакцију у бризантном експлозиву са којим је у контакту као што је пентрит PETN (пентаеритритолтетранитрат). Код „slapper” детонатора, експлозивни прелазак електричног проводника у стање паре покреће талас („slapper”) преко зазора, а удар таласа по површини експлозива започиње хемијску детонацију. Талас је у неким конструктивним решењима покренут магнетном силом. Израз експлозивни иницијатори од фолије може се односити или на детонаторе са експлозивним мостићем или на „slapper” детонаторе.

1A008

Експлозивна пуњења, уређаји и компоненте као што следи:

а. Кумулативна експлозивна пуњења са свим наведеним карактеристикама:

1. Нето маса експлозива (NEQ) већа од 90 g; и

2. Спољни пречник кућишта једнак или већи од 75 mm;

б. Линеарна детонациона сечива са свим наведеним карактеристикама и специјално пројектоване компоненте за њих:

1. Садржај експлозивног пуњења већи од 40g/m; и

2. Ширина једнака или већа од 10 mm;

ц. Детонациони штапин са садржајем експлозивног пуњења већим од 64g/m;

д. Сечива, осим специфицираних у 1A008.б., и средства за разбијање са нето масом експлозива (NEQ) већом од 3,5 kg.

Техничка напомена:

Кумулативна експлозивна пуњења су пуњења обликована да концентришу смер дејства експлозије.

1A102

Делови од поново засићених пиролизованих угљеник-угљеник материјала пројектованих за свемирске летелице дефинисане у 9А004 или сондажне ракете дефинисане у 9А104.

1A202

Композитне структуре осим оних наведених у 1А002, у облику цеви, а које задовољавају следеће карактеристике:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 9А010 И 9А110.

а. Унутрашњи пречник између 75 mm и 400 mm; и

б. Направљене од било ког „влакнастог или филаментног материјала” наведеног у 1C010.а. или б. или 1C210.а. или од угљеничних препрег материјала специфицираних у 1C210.ц.

1A225

Платинизирани катализатори специјално пројектовани или припремљени за подстицање реакције размене изотопа водоника између водоника и воде за издвајање трицијума из тешке воде или за производњу тешке воде.

1A226

Специјализована пуњења за колоне која се могу употребити у одвајању тешке од обичне воде, а које задовољавају следеће карактеристике:

а. Направљена су од мрежице од фосфорне бронзе хемијски третиране ради побољшања квашења; и

б. Пројектована за коришћење у вакуумским дестилационим колонама.

1A227

Прозори високе густине (оловно стакло или друго) за заштиту од зрачења, који имају све наведене карактеристике, и за њих посебно пројектовани оквири:

а. ’Хладне површине’ веће од 0,09 m2;

б. Густине веће од 3 g/cm3; и

ц. Дебљине 100 mm или веће.

Техничка напомена:

У 1А227 термин ’хладна површина’ има вредност површине прозора изложене најнижем нивоу радијације у пројектованој примени.

1B

Опрема за тестирање, проверу и производњу

1B001

Опрема за производњу влакана, препрега, претформи или „композита” наведених у 1А002 или 1C010, као што следи, и специјално конструисани делови или додаци за њу:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1B101 И 1B201.

1B001

а. Машине за намотавање нити код којих су кретања за позиционирање, увијање и мотање влакана координисана и програмирана у три или више „примарно серво-позиционирајућих” оса, специјално пројектоване за производњу „композитних” структура или ламината од „влакнастих или филаментних материјала”;

б. Машине за слагање трака код којих се кретње за позиционирање и полагање трака или листова координирају и програмирају у пет или више „примарно серво-позиционирајућих” оса, посебно пројектоване за производњу „композитних” структура за ’ракете’ и тела летелица;

Напомена: У 1B001.б. ’ракета’ означава комплетне ракетне системе и беспилотне летелице.

Техничка напомена:

За сврхе 1Б001.б. ’машине за слагање трака’ имају способност да положе једну или више ’филаментних трака’ ограничених на ширину већу од 25 mm и мању или једнаку 305 mm, и да секу и поново почињу појединачну ’филаментарну траку’током процеса слагања.

ц. Вишесмерне, вишедимензионе предилице или машине за ткање, укључујући адаптере и комплете за модификовање, специјално пројектоване или модификоване за предење, проплитање или оплетање влакана за „композитне” структуре;

Техничка напомена:

За сврхе 1Б001.ц. техника проплитања обухвата плетење.

Напомена: 1Б001.ц. не контролише текстилне машине које нису модификоване за горе наведене крајње примене.

д. Опрема посебно конструисана или адаптирана за производњу ојачаних влакана, као што следи:

1. Опрема за конверзију полимерних влакана (као што су полиакрилонитрил, рајон, катран или поликарбосилан) у угљенична влакна или влакна од силицијум-карбида, укључујући специјализовану опрему за затезање влакана за време загревања;

2. Опрема за хемијско депоновање елемената или једињења из гасне фазе на грејаним влакнастим супстратима у циљу производње силицијум карбидних влакана;

3. Опрема за мокро спиновање ватросталне керамике (као што је алуминијум-оксид);

4. Опрема за конверзију прекурсорских влакана која садрже алуминијум у алуминијум оксидна влакна, термичком обрадом;

е. Опрема за производњу препрега наведених у 1C010.е. методом растопа;

ф. Опрема за недеструктивно тродимензионално испитивање дефеката, која користи ултразвучну или рендгенску томографију и специјално је конструисана за „композитне” материјале, као:

1. рендгенска томографија за тродимензионално испитивање дефеката;

2. нумерчки контролисани ултразвучни уређаји код којих је праћење померања предајника и/или пријемника у исто време контролисано и програмирано у четири или више осе да би се пратила контура испитиване компоненте у три димензије.

г. Шлеп машине за слагање трака влакана код којих се кретње за позиционирање и полагање трака влакана координирају и програмирају у две или више „примарних серво-позиционирајућих” оса, посебно пројектоване за производњу „композитних” структура за ’ракете’ и тела летелица.

Техничка напомена:

За сврхе 1Б001.г. ’шлеп машине за слагање трака влакана’ имају способност да положе једну или више ’филаментних трака’ ограничених на ширину већу од 25 mm и мању или једнаку 305 mm, и да секу и поново почињу појединачну ’филаментарну траку’током процеса слагања.

Техничка напомена:

1. У сврху наведеног у 1Б001, ’примарне серво-позиционирајуће’ осе контролишу, према програмираним упутствима са рачунара, позицију крајњег извршног органа (нпр., главе) у простору у односу на радни комад са одговарајућом оријентацијом и смером да би се остварио жељени процес.

2. У сврху 1Б001 ’филаментна трака’ је један континуирани комад траке, предива или влакана у потпуности или делимично импрегнираних смолама.

1B002

Опрема за производњу легура метала, прахова легура метала или легираних материјала, посебно развијених да онемогуће контаминацију и специјално развијених за коришћење у једном од процеса наведених у 1C002.ц.2.

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1Б102.

1B003

Алатке, матрице, калупи, или стеге за „суперпластично обликовање” или „дифузионо везивање” титанијума или алуминијума или њихових легура, специјално конструисани за производњу:

a. Тела летелица или структура ваздухоплова;

б. Мотора за ваздухоплове или „летелице”; или

ц. Посебно конструисаних делова за такве структуре или моторе.

1B101

Друга опрема која није наведена у 1Б001, за „производњу” структурних композита као што следи, као и посебно конструисани делови и додаци за њу:

1B101

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1B201.

Напомена: Делови и додаци наведени у 1B101 укључују матрице, вретена, калупе, држаче и алатке за пресовање, умрежавање, ливење, синтеровање или везивање композитних структура, ламината и производа од њих.

а. Машине за намотавање нити код којих су кретања за позиционирање, увијање и мотање влакана могу бити координисана и програмирана у три или више оса, специјално пројектоване за производњу композитних структура или ламината од „влакнастих или филаментних материјала”, као и управљачки системи за координацију и програмирање;

б. Машине за слагање трака код којих се кретње за позиционирање и полагање трака или листова могу координирати и програмирати у две или више оса, посебно пројектоване за производњу композитних структура за тела летелица и „ракета”;

ц. Опрема посебно конструисана или адаптирана за „производњу” „влакнастих или филаментних материјала”, као што следи:

1. Опрема за конверзију полимерних влакана (као што су полиакрилонитрил, рајон, катран или поликарбосилан), укључујући специјализовану опрему за затезање влакана за време загревања;

2. Опрема за таложење елемената или једињења из гасне фазе на грејаним влакнастим супстратима;

3. Опрема за мокро спиновање ватросталне керамике (као што је алуминијум-оксид);

д. Опрема пројектована или модификована за специјалну обраду површине влакана за производњу препрега и претформи наведених у 9C110.

Напомена:

1B101.д. укључује ваљке, затезаче, опрему за наношење превлака, опрему за сечење и матрице за машине за изрезивање.

1B102

„Производна опрема” за производњу металних прахова која није наведена у 1B002, и њени делови као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1B115.б.

а. „Производна опрема” за производњу металног праха употребљива за „производњу”, у контролисаној атмосфери, сферичних, сфероидних или атомизираних материјала наведених у 1C011.а, 1C011.б, 1C111.а.1, 1C111.а.2. или у НКЛ НВО.

б. Посебно конструисани делови за „производну опрему” наведену у 1B002 или 1B102.а.

Напомена: 1B102 обухвата:

a. Плазма генераторе (високофреквентне електролучне) употребљиве за добијање распрашених или сферичних металних прахова уз извођење процеса у аргон-вода средини;

б. Опрему за електрично пражњење употребљиву за добијање распрашених или сферичних металних прахова уз извођење процеса у аргон-вода средини;

ц. Опрему употребљиву за „производњу” сферичних алуминијумских прахова распрашивањем раствора у инертном медијуму (нпр. азот).

1B115

Опрема која није наведена у 1B002 или 1B102, за производњу погонских горива или састојака погонских горива, као што следи, као и посебно пројектовани саставни делови за њу:

а. „Производна опрема” за „производњу”, руковање и пријемну контролу течних погонских горива или њихових састојака наведених у 1C011.а., 1C011.б., 1C111 или у НКЛ НВО;

б. „Производна опрема” за „производњу”, руковање, мешање, умрежавање, ливење, пресовање, машинску обраду, екструдовање или пријемну контролу чврстих погонских горива наведених у 1C011.а., 1C011.б., 1C111 или у НКЛ НВО.

Напомена: 1B115.б. не контролише шаржне миксере, континуалне миксере или дробилице с убризгавањем. За контролу шаржних миксера, континуалних миксера или дробилица с убризгавањем види 1B117, 1B118 и 1B119.

Напомена 1: За опрему посебно конструисану за производњу војне робе види НКЛ НВО.

Напомена 2: 1B115 не контролише опрему за „производњу”, руковање и пријемну контролу бор-карбида.

1B116

Специјално конструисане млазнице за производњу пиролитички обрађеног материјала обликованог на калупу, трну или другом супстрату од прекурсорских гасова који се разлажу у температурном интервалу од 1573 К (1300 °C) до 3173 К (2900 °C) при притисцима од 130 Pa до 20 kPa.

1B117

Шаржни миксери за мешање под вакуумом у опсегу од нула до 13,326 kPa, са могућношћу контроле температуре коморе за мешање и који имају следеће карактеристике, као и делове специјално конструисане за њих:

а. Укупан запремински капацитет од 110 литара или више; и

б. Најмање једну осовину за мешање/гњечење монтирану ван центра.

Напомена: У 1Б117.б. термин ’осовина за мешање/гњечење’ се не односи на дигломераторе ни на ротирајуће оштрице.

1B118

Континуални миксери за мешање под вакуумом у опсегу од нула до 13,326 kPa, са могућношћу контроле температуре коморе за мешање и који имају следеће карактеристике, као и делови посебно конструисани за њих:

a. Две или више осовина за мешање/гњечење; или

б. Једну ротирајућу осовину која осцилује и има један зуб за гњечење на себи као и унутар кућишта коморе за мешање.

1B119

Дробилице с убризгавањем употребљиве за дробљење или млевење супстанци наведених у 1C011.а., 1C011.б., 1C111 или у НКЛ НВО, као и делови посебно конструисани за њих.

1B201

Машине за намотавање нити које нису наведене у 1B001 или 1B101, као и одговарајућа опрема, као што следи:

а. Машине за намотавање нити које поседују све следеће наведене карактеристике:

1. Имају кретање за позиционирање, увијање и мотање нити координисано и програмабилно у две или више оса;

2. Специјално су пројектоване за производњу композитних структура или ламината од „влакнастих или филаментних материјала”; и

3. У могућности су да намотавају цилиндричне цеви унутрашњег пречника између 75 и 650 mm и дужине 300 mm и веће;

б. Опрема за координисање и програмирање машина за намотавање нити, наведених у 1B201.а.;

ц. Прецизна вретена за машине за намотавање нити, наведених у 1B201.а.

1B225

Ћелије за електролитичку производњу флуора капацитета већег од 250 g флуора на час.

1B226

Електромагнетни сепаратори изотопа пројектовани или опремљени са једним или више јонских извора који обезбеђују укупну струју јонског млаза од 50 mA или већу.

Напомена: 1B226 укључује сепараторе:

а. Који могу да обогаћују стабилне изотопе;

б. Са јонским изворима и колекторима у магнетном пољу и оним конфигурацијама код којих су они ван магнетног поља.

1B228

Водонично хлађене дестилационе колоне које поседују следеће карактеристике:

a. Конструисане да раде на унутрашњим температурама од 35 K (-238 °C) или нижим;

б. Конструисане да раде при унутрашњим притисцима од 0,5 MPa до 5 MPa;

ц. Конструисане било од:

1. Нерђајућих челика серије 300 са ниским садржајем сумпора са аустенитним зрном величине број 5 или већим по ASTM (или еквивалентном стандарду); или

2. Еквивалентних материјала који су компатибилни са ниским температурама и водоником; и

д. Унутрашњег пречника 30 cm или већег и ефективне дужине 4 m или веће.

Техничка напомена:

У 1.Б.228 ’ефективна дужина’ означава активну висину материјала за паковање у запакованој колони или активна висина плочица унутрашњих разделника у плочастој колони.

1B229

Вода-водоник сулфид измењивачке колоне са подовима и ’унутрашња пуњења’, као што следи:

N.B.: За колоне које су наменски пројектоване или припремљене за производњу тешке воде види 0B004.

а. Вода-водоник сулфид измењивачке колоне са подовима, које поседују све наведене карактеристике:

1. Могу радити на притисцима од 2 MPa и већим;

2. Конструисане су од угљеничног челика са аустенитним зрном величине 5

по ASTM (или еквивалентном стандарду) или већим; и

3. Пречника од 1,8 m и већих;

б. ’Унутрашња пуњења’ за вода-водоник сулфид измењивачке колоне са подовима наведеним у 1B229.а.

Техничка напомена:

’Унутрашња пуњења’ колона су сегментирани подови који имају ефективни пречник у склопљеном стању од 1,8 m и већи, а пројектовани су да олакшају противструјни конт и израђени су од нерђајућег челика са садржајем угљеника од 0,03% или мањим. То могу бити подови са рукавцима, вентилима, звонима или решеткама.

1B230

Пумпе способне да покрећу концентроване или разблажене растворе калијум-амидног катализатора у течном амонијаку (KNH2/NH3), које поседују све следеће наведене карактеристике:

a. Гасно непропусне (тј. херметички затворене);

б. Капацитета већег од 8,5 m3/h; и

ц. Имају било коју од следећих карактеристика:

1. За концентроване растворе калијум-амида (1% и више), радне притиске од 1,5 MPa до 60 MPa; или

2. За разблажене растворе калијум-амида (мање од 1%), радне притиске од 20 MPa до 60 MPa.

1B231

Трицијумска постројења или погони или опрема за њих, као што следи:

а. Постројења или погони за производњу, регенерацију, екстракцију, концентрацију или руковање трицијумом;

б. Опрема за трицијумска постројења или погоне, као што следи:

1. Водоничне или хелијумске јединице за хлађење способне за хлађења до температуре од 23 K (-250 °C) или ниже, са капацитетом одвођења топлоте већим од 150 W;

2. Системи за чување или пречишћавање изотопа водоника који користе хидриде метала као медијум за чување или пречишћавање.

1B232

Турбоекспандери или турбоекспандер-компресорски комплети који поседују обе следеће карактеристике:

a. Пројектовани су за рад на излазној температури од 35 К (-238 °C) или нижој; и

б. Пројектовани су за проток гасовитог водоника од 1.000 kg/h или већи.

1B233

Постројења или погони за раздвајање изотопа литијума, системи и опрема за њих, као што следи:

а. Постројења или погони за раздвајање изотопа литијума;

б. Опрема за раздвајање изотопа литијума, засновани на литијум-живиним амалгам процесима, као што следи:

1. Колоне са пуњењем за течно-течну измену посебно пројектоване за амалгаме литијума;

2. Пумпе за живине или литијумове амалгаме;

3. Ћелије за електролизу амалгама литијума;

4. Упаривачи за концентроване растворе литијум-хидроксида.

ц. Системи за размену јона посебно дизајнирани за раздвајање изотопа литијума, и за њих посебно пројектоване компоненте;

д. Системи за хемијску размену (у којима се употребљавају крунасти етри, криптаниди или етри са привеском), посебно дизајнирани за раздвајање изотопа литијума, и за то посебно пројектоване компоненте.

1B234

Посуде, коморе, контејнери и други слични уређаји за држање бризантних експлозива намењени за тестирање јаких експлозива или експлозивних направа, који имају све следеће карактеристике:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ НКЛ НВО.

а. Намењене да у потпуности задрже експлозију једнаку експлозији 2 kg ТНТ или јачу; и

б. Имају елементе или функције дизајна које омогућавају истовремени или одложени пренос информација о дијагностици или мерењу.

1C

Материјали

Техничка напомена:

Метали и легуре:

Уколико није другачије наведено, термини „метали” и „легуре” у 1C001 до 1C012 укључују сирове облике и полуфабрикате, као што следи:

Сирови облици:

Аноде, куглице, шипке (укључујући шипке са зарезом и жичане шипке), инготи за ваљање, блокови, блумови, брикети, погаче, катоде, кристали, коцке, плочице, зрна, грануле, инготи, грудве, пелети, полуге сировог гвожђа, прах, ронделе, сачма, слабови, слагови, сунђерасти метали, штапови;

Полуфабрикати (било да су превучени, галванизовани, пробушени или пробијени):

а. Ковани или деформацијом обрађени материјали произведени ваљањем, извлачењем, екструдовањем, ковањем, ударним пресовањем, пресовањем, гранулирањем, атомизацијом и брушењем, то јест: углови, канали, кругови, дискови, пиљевина-прашина, љуспе, фолије и листови, откивци, плоче, прах, пресовани облици и отпресци, траке, прстенови, округле шипке (укључујући необложене жице за заваривање, жичане шипке и ваљане жице), пресеци, профили, плоче, траке, цеви (укључујући и кружне, квадратне и шупље пресеке цеви), извучене или екструдоване жице;

б. Ливени материјал произведен ливењем у песку, матрицама, металу, гипсу или другим врстама калупа, укључујући ливење под високим притиском, синтероване облике и облике добијене металургијом праха.

Не сме се дозволити увоз и извоз ненабројаних облика за које се тврди да су готови производи, а да су у питању сирови облици или полуфабрикати и који ће на тај начин угрозити сврху контроле.

1C001

Материјали специјално произведени за употребу као апсорбери електромагнетних таласа, или полимери, електропроводни по својој суштини, као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1C101

1C001

а. Материјали за апсорпцију фреквенција виших од 2x108 Hz али нижих од 3x1012 Hz;

Напомена 1: 1C001.а. не контролише:

а. Апсорбере у облику крзна, начињене од природних или синтетичких влакана, са немагнетним пуњењем за обезбеђење апсорпције;

б. Апсорбере без магнетних губитака и чија упадна површина није плочастог облика, укључујући пирамиде, конусе, клинове и завојите површине;

ц. Плочасте апсорбере који имају све следеће карактеристике:

1. направљени су од неког од следећих материјала:

а. пластичних материјала (флексибилних или чврстих), пуњених угљеником, или органских материјала, укључујући везива, чији је ехо већи од 5% у поређењу са металом у фреквентном опсегу који је већи од ±15% централне фреквенције упадног зрачења, и који нису у стању да издрже температуре више од 450 К (177 °C);

б. Керамичких материјала чији је ехо већи од 20% у поређењу са металом у фреквентном опсегу који је већи од ±15% централне фреквенције упадног зрачења, и који нису у стању да издрже температуре више од 800 К (527 °C);

Техничка напомена:

Узорци за испитивање апсорпционих карактеристика за 1C001.а. Напомена: 1.ц.1. треба да је квадрат са страницама од најмање пет таласних дужина централне фреквенције и постављен далеко у пољу елемента који зрачи.

Наставак напомене 1. ц.

2. Затезне чврстоће мање од 7 x 106 N/m2; и

3. Притисне чврстоће мање од 14 x 106 N/m2;

д. Плочасти апсорбери направљени од синтерованог ферита, који имају:

1. Специфичну тежину већу од 4,4; и

2. Максималну радну температуру од 548 К (275 °C).

Напомена 2: Ништа у напомени 1 у 1C001.а. не омета апсорпцију магнетних материјала када се налазе у боји.

б. Материјали за апсорбовање фреквенција виших од 1,5x1014 Hz али нижих од 3,7х 1014 Hz и који нису транспарентни за видљиву светлост;

Напомена: 1C001.б. не контролише материјале посебно дизајниране или формулисане за било коју од следећих примена:

а. Ласерско обележавање полимера;или

б. Ласерско заваривање полимера.

ц. Полимерни електропроводни материјали са ’запреминском електричном проводљивошћу’ која прелази 10 000 S/m (Сименса по метру) или ’површинском проводљивошћу’ мањом од 100 Ω по квадрату, засновани на једном од следећих полимера:

1. Полианилину;

2. Полипиролу;

3. Политиофену;

4. Полифенилен-винилену; или

5. Политиенил-винилену.

Напомена: 1C001.ц. не контролише материјале у течном стању.

Техничка напомена:

Запреминска електрична проводљивост’ и ’површинска проводљивост’ одређује се према стандарду ASTM D-257 или еквивалентном националном стандарду.

1C002

Легуре метала, прахови легура метала и легиране материјале, као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1C202.

1C002

Напомена: 1C002 не контролише легуре метала, прахове легура метала и легирајуће материјале који су подлога супстрата за наношење превлака.

Техничке напомене:

1. Легуре метала у 1C002 су оне које садрже већи тежински проценат основног метала од било ког другог елемента.

2. Отпорност на лом одређује се по стандарду ASTM Е-139 или еквивалентном националном стандарду.

3. Отпорност на нискоциклични замор одређује се по ASTM стандарду Е-606 ’Препоручена пракса за испитивање нискоцикличног замора са константном амплитудом’ или по одговарајућем националном еквиваленту. Испитивање се изводи у аксијалном правцу и са просечним односом оптерећења једнаким 1 и фактором концентрације оптерећења (КT) једнаким 1. Просечно оптерећење дефинисано је као разлика максималног и минималног оптерећења подељена са максималним оптерећењем.

а. Алуминиди, као што следи:

1. Никл-алуминиди који садрже минимално 15 тежинских процената алуминијума, а максимално 38 тежинских процената алуминијума и најмање још један додатни легирајући елемент;

2. Титанијум-алуминиди који садрже 10 тежинских процената или више алуминијума и најмање још један додатни легирајући елемент;

б. Металне легуре, као што следи, начињене од праха или честица материјала наведених у 1C002.ц.:

1. Легуре никла:

а. Отпорности на лом веће или једнаке 10000 часова на 923 К (650 °C) при оптерећењу од 676 MPa; или

б. Отпорности на нискоциклични замор веће или једнаке 10000 циклуса на 823 К (550 °C) при максималном оптерећењу од 1095 MPa;

2. Легуре ниобијума:

а. Отпорности на лом веће или једнаке 10000 часова на 1073 К (800 °C) при оптерећењу од 400 MPa; или

б. Отпорности на нискоциклични замор веће или једнаке 10000 циклуса на 973 К (700 °C) при максималном оптерећењу од 700 МPa;

3. Легуре титанијума:

а. Отпорности на лом веће или једнаке 10000 часова на 723 К (450 °C) при оптерећењу од 200 MPa; или

б. Отпорности на нискоциклични замор веће или једнаке 10000 циклуса на 723 К (450 °C) при максималном оптерећењу од 400 MPa;

4. Легуре алуминијума са затезном чврстоћом од:

а. 240 MPa или већом на 473 К (200 °C); или

б. 415 MPa или већом на 298 К (25 °C);

5. Легуре магнезијума:

а. Затезне чврстоће од 345 MPa или веће; и

б. Отпорности на корозију која није мања од 1 mm/god у 3% воденом раствору натријум-хлорида, мерено у сагласности са ASTM стандардом G-31 или са његовим еквивалентним националним стандардом;

ц. Прахови металних легура или уситњен материјал за материјал, који имају све следеће наведене особине:

1. Начињени су од било кога од следећих састава:

Техничка напомена:

X у наставку означава један или више легирајућих елемената.

а. Легура никла (Ni-Al-X, Ni-X-Аl) подесних за делове турбомотора или њихових делова, тј. са мање од 3 неметалне честице (уведене за време производног процеса) веће од 100 μm на 109 честица легуре;

б. Легуре ниобијума (Nb-Аl-X или Nb-X-Аl, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Тi-X или Nb-X-Тi);

ц. Легуре титанијума (Тi-Аl-X или Тi-X-Аl);

д. Легуре алуминијума (Аl-Мg-X или Аl-X-Мg, Аl-Zn-X или Аl-X-Zn, Аl-Fe-X или Аl-X-Fе); или

е. Легуре магнезијума (Мg-Аl-X или Мg-X-Аl);

2. Произведени у контролисаној атмосфери једним од следећих процеса:

а. „Вакуумском атомизацијом”;

б. „Гасном атомизацијом”;

ц. „Ротационом атомизацијом”;

д. „Каљењем распрскавањем”;

е. „Спиновањем растопа” и „ситњењем”;

ф. „Екстракцијом растопа” и „ситњењем”; или

г. „Механичким легирањем” и

3. Од којих се могу добити материјали наведени у 1C002.а. или 1C002.б

д. Легирани материјали који поседују све следеће карактеристике:

1. Начињени су од било којих сложених система наведених у 1C002.ц.1;

2. У облику су несамлевених љуспи, трака или танких округлих шипки;

3. Произведени су у контролисаној атмосфери било којим поступком од следећих:

а. „Каљењем прскањем”;

б. „Спиновањем растопа”; или

ц. „Екстракцијом растопа”;

1C003

Магнетни материјали, свих типова и у било ком облику, који поседују било коју од следећих карактеристика:

1C003

а. Почетну релативну пермеабилност од 120.000 или већи и дебљину од 0,05 mm и мању;

Техничка напомена:

Мерење почетне пермеабилности се мора изводити на потпуно оджареним материјалима.

б. Магнетостриктивне легуре, које поседују било коју од следећих особина:

1. Магнетострикцију при засићењу већу од 5x10-4; или

2. Магнетномеханички фактор спреге (k) већи од 0,8; или

ц. Аморфне или ’нанокристалне’ струготине траке, које поседују све следеће карактеристике:

1. Састав који садржи минимално 75 тежинских процената железа, кобалта или никла;

2. Магнетну индукцију при засићењу (BS) од 1,6 Т или већу; и

3. Било шта од следећег:

а. Дебљину траке од 0,02 mm или мању; или

б. Специфични отпор од 2 x 10-4 Ω cm или већи.

Техничка напомена:

’Нанокристални’ материјали у 1C003.ц. су они који имају величину кристалног зрна 50 nm или мању, одређену дифракцијом рендгенских зрака.

1C004

Уранијум-титанијум легуре или легуре волфрама са „матрицом” заснованом на гвожђу, никлу или бакру, које садрже све од следећег:

a. Густину која прелази 17,5 g/cm3;

б. Границу еластичности већу од 880 MPa;

ц. Затезну чврстоћу која прелази 1270 MPa; и

д. Издужење које прелази 8%

1C005

„Суперпроводљиви” „композитни” проводници дужи од 100 m или масе која прелази 100 g, као што следи:

1C005

а. „суперпроводљиви” „композитни” проводници који садрже једно или више ниобијум-титан влакана који имају све од следећих карактеристика:

1. Уклопљени у „матрицу” која није од бакра или на бази бакра мешаних „матрица”; и

2. површину попречног пресека мању од 0,28x10-4 mm2 (пречник 6 μm за влакна кружног попречног пресека);

б. „Суперпроводљиви” „композитни” проводници који се састоје од једног или више „суперпроводљивих” влакана различитих од ниобијум-титанских, који поседују све од следећег:

1. „Критичну температуру” при нултој магнетној индукцији која прелази 9,85К (-263,31 °C); и

2. Задржавање „суперпроводљивог” стања на температури од 4,2 К (-268,96 °C) при излагању магнетном пољу оријентисаном у било ком правцу нормалном на уздужну осу проводника и одговарајућој магнетној индукцији од 12 Т са критичном густином струје већом од 1750 А/mm2 по целом попречном пресеку проводника.

ц. „Суперпроводљиви” „композитни” проводници који се састоје од једног или више „суперпроводљивих” влакана који задржавају „суперпроводљивост” изнад 115 К (-158,16°).

Техничка напомена:

За намену у 1С005 влакна морају бити у облику жице, цилиндра, филма или траке.

1C006

Флуиди и мазива, као што следи:

а. Хидрауличне течности који садрже, као главне састојке, било коју следећу смешу или материјал:

1. Синтетичка силилугљоводонична уља, која поседују све од следећег:

Техничка напомена:

За примену у 1C006.а.1., силилугљоводонична уља искључиво садрже силицијум, водоник и угљеник.

а. Тачку паљења изнад 477 К (204 °C);

б. Температуру мржњења 239 К (-34 °C) или нижу;

ц. Индекс вискозитета од 75 или већи; и

д. Термичку стабилност на 616 К (343 °C); или

2. Хлорофлуороугљеници, који поседују следеће карактеристике:

Техничка напомена:

За примену у 1C006.а.2., хлорфлуоругљеници искључиво садрже угљеник, флуор и хлор.

а. Немају тачку паљења;

б. Температуру самопаљења изнад 977 К (704 °C);

ц. Температуру мржњења 219 К (-54 °C) или нижу;

д. Индекс вискозитета 80 или већи; или

е. Тачку кључања 473 К (200 °C) или вишу;

б. Материјали за подмазивање који садрже, као основне састојке следеће компоненте или материје:

1. Фенилен или алкилфенилен етре или тиоетре, или њихове смеше, које садрже више од две етарске или тиоетарске функционалне групе, или њихових мешавина; или

2. Флуоровани силиконски флуиди са кинематичким вискозитетом мањим од 5000 mm2/s (5000 центистокса) мерено на 298 К (25 °С);

ц. Течности за амортизере и флотацију које имају све следеће карактеристике:

1. Чистоћа изнад 99,8%,

2. Садрже мање од 25 честица величине 200 μm или веће у 100 ml,

3. Сачињене од најмање 85% било којег од следећих једињења или материјала:

а. Дибромтетрафлуоретана (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

б. Полихлортрифлуоретилена (само модификације типа уља и воскова); или

ц. Полибромтрифлуоретилена;

д. Флуороугљеничне расхладне течности за електронику, које поседују све следеће карактеристике:

1. Садрже 85% тежинских, или више, било чега следећег, или њихових смеша:

а. Мономерних облика перфлуорполиалкил етар-триазина или перфлуор алифатичних етара;

б. Перфлуоралкиламине;

ц. Перфлуорциклоалкане; или

д. Перфлуоралкане;

2. Густине на 298 К (25 °C) 1,5 g/ml или веће;

3. У течном су стању на 273 К (0 °C); и

4. Садрже 60% тежинских или више флуора.

Напомена: 1C006.д. не контролише материјале који су наведени и паковани као медицински производи.

Техничка напомена:

За потребе 1C006:

а. Тачка паљења се одређује методом отворене чаше, описаном у ASTM D-92 или њеном еквивалентном националном стандарду;

б. Тачка мржњења се одређује методом описаном у ASTM D-97 или њеном еквивалентном националном стандарду;

ц. Индекс вискозитета се одређује методом описаном у ASTM D-2270 или њеном еквивалентном националном стандарду;

д. Термичка стабилност се одређује следећим испитним поступком или еквивалентним националним стандардом:

Двадесет ml испитиване течности се излије у комору запремине 46 ml израђену од нерђајућег челика типа 317, која садржи по једну од кугли номиналног пречника 12,5 mm, израђених од алатног челика М-10, челика 52100 и морнаричке бронзе (60% Cu, 39% Zn, 0,75% Sn);

Комора се продува азотом, заптије на атмосферском притиску и температура се одржава на 644 ± 6 К (371 ±6 °C) у току шест сати;

Узорак ће се сматрати термички стабилним ако су по окончању наведеног поступка задовољени сви следећи услови:

1. Губитак тежине сваке кугле је мањи од 10 mg/mm2 њихове површине;

2. Промена почетног вискозитета одређеног на 311 К (38 °C) је мања од 25%; и

3. Укупни хидроксилни или киселински број је мањи од 0,40;

е. Температура самопаљења се одређује методом описаном у ASTM E-659 или по одговарајућем еквивалентном националном стандарду.

1C007

Материјали на бази керамике, „некомпозитни„ керамички материјали, материјали са керамичком „матрицом”, и прекурсорски материјали, као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1C107.

а. Материјали на бази простих или комплексних титанијум-борида који садрже мање од 5 000 ppm металних нечистоћа, не рачунајући намерно додате, просечне величине честица једнаке или мање од 5 μm и са не више од 10 % честица већих од 10 μm;

б. Некомпозитни керамички материјали у сировом облику или облику полуфабриката састављени од титанијум-борида са густином једнаком или већом од 98% теоријске густине;

Напомена: 1C007.б. не контролише абразиве.

ц. Керамика-керамика „композитни” материјали са стакленом или оксидном „матрицом” и ојачани влакнима, који поседују све наведено:

1. Начињени од било којег од следећих материјала:

а. Si-N;

б. Si-C;

ц. Si-Al-O-N; или

д. Si-О-N; и

2. Имају затезну чврстоћу већу од 12,7x103 m;

д. Керамика-керамика „композитни” материјали са или без континуалне металне фазе, који укључују честице, вискерсе или влакна, где „матрицу” чине карбиди или нитриди силицијума, цирконијума или бора;

е. Прекурсорски материјали (полимерни или металооргански материјали посебне намене) за израду било које фазе или фаза материјала наведених у 1C007.ц., као што следи:

1. Полидиорганосилани (за производњу силицијум-карбида);

2. Полисилазани (за производњу силицијум-нитрида);

3. Поликарбосилазани (за производњу керамике са силицијумским, угљеничним и азотним компонентама);

ф. Керамика-керамика „композитни” материјали са оксидном или стакленом „матрицом”, ојачани непрекинутим влакнима било ког од следећих система:

1. Аl2О3 (CAS 1344-28-1); или

2. Si-C-N.

Напомена: 1C007.ф. не контролише „композите” који садрже влакна тих система затезне чврстоће мање од 700 MPa на 1273 К (1000 °C) или отпорности на пузање веће од 1% деформације при оптерећењу од 100 MPa при 1273 К (1000 °C) у току 100 сати.

1C008

Нефлуоровани полимерни материјали, као што следи:

а. Имиди, као што следи:

1. Бисамиди малеинске киселине;

2. Ароматични полиамиди-имиди (PAI) чија је температура преласка у стакласто стање изнад 563 К (290 °C);

3. Ароматични полиимиди чија је температура преласка у стакласто стање изнад 505 К (232 °C);

4. Ароматични полиетар-имиди чија је температура преласка у стакласто стање (Tg)изнад 563 К (290 °C);

Напомена 1: 1C008.а. контролише течне и чврсте облике укључујући влакна, прахове, куглице, филмове, плочице, траке или трачице.

N.B. За производе од ароматичних полиимида који не могу даље умрежавати у облику филма, листова или трака, погледати 1A003.

б. Термопластични кополимерни течни кристали који имају температуру термичког прелаза већу од 523 К (250 °C) одређену по ISO 75-2 (2004), метода А или еквивалентном националном стандарду, са оптерећењем од 1,80 N/mm2 и сачињени су од:

1. Било ког од следећих једињења:

а. Фенилена, бифенилена или нафталина; или

б. Метил, терцијарни бутил или фенил супституисаних фенилена, бифенилена или нафталена ; и

2. Било које од следећих киселина:

а. Терефталне киселине (CAS 100-21-0);

б. 6-хидрокси-2-нафтенске киселине (CAS 16712-64-4); или

ц. 4-хидроксибензоеве киселине (CAS 99-96-7);

ц. Не користи се

д. Полиарилен кетони;

е. Полиарилен сулфиди, где је ариленска група бифенилен, трифенилен или њихова комбинација;

ф. Полибифенилетарсулфон са прелазном температуром (Тg) преко 563 К (290 °C)

Техничка напомена:

1. ’Температура преласка у стакласто стање (Tg)’ за термопластичне материјале у 1C008.а.2. и материјале у 1C008.а.4.се одређује применом методе описане у ISO 11357-2 (1999) или у еквивалентном националном стандарду.

2. ’Температура преласка у стакласто стање (Tg)’ за термоактивне материјале у 1C008.а.2. и материјале у 1C008.а.3. утврђена је методом испитавања оптерећења у тачки описаној у ASTM  D 7028-07 или у еквивалентном националном стандарду. Испитивање је потребно спровести на сувом тест узорку чији је степен стврдњавања најмање 90% како је дефинисано нормом ASTM E 2160-04 или еквивалентном националном нормом, који је сушен комбинацијом стандардних поступака и поступака након сушења уз помоћ којих се остварује највиши Tg

1C009

Необрађена флуорована једињења, као што следи:

a. Кополимери винилиденфлуорида који садрже 75% или више бета кристалне структуре без растезања;

б. Флуоровани полиимиди који садрже 10% тежинских, или више, везаног флуора;

ц. Флуоровани фосфазен еластомери који садрже 30% тежинских, или више, везаног флуора.

1C010

„Влакнасти или филаментни материјали” као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1C210 И 9С110.

а. Органски „влакнасти или филаментни материјали”, који поседују обе следеће карактеристике:

1. „Специфични модул” већи од 12,7 x 106 m; и

2. „Специфичну затезну чврстоћу” већу од 23,5 x 104 m;

Напомена: 1C1010.а. не контролише полиетилен.

б. Угљенични „влакнасти или филаментни материјали”, који поседују обе следеће карактеристике:

1. „Специфични модул” који прелази 14,65 x 106 m; и

2. „Специфичну затезну чврстоћу” која прелази 26,82 x 104 m;

Напомена: 1C010.б. не контролише:

а. Ткања начињена од „влакнастих или филаментних материјала” за поправку конструкције цивилних ваздухоплова или ламината, које имају све наведене карактеристике:

1. Површину не већу од 1m2;

2. Дужину не већу од 2,5m, и

3. Ширину већу од 15 mm.

б. Механички иситњене, самлевене или исечене угљеничне влакнасте или филаментне материјале дужине мање или једнаке 25 mm.

ц. Неоргански „влакнасти или филаментни материјали” који поседују све од следећег:

1. „Специфични модул” који прелази 2,54x106 m; и

2. Тачку топљења, омекшавања, распадања или сублимације изнад 1922 К (1649 °C) у инертној атмосфери;

Напомена: 1C010.ц. не контролише:

а. Дисконтинуална, вишефазна, поликристална влакна алуминијум-оксида у облику сецканих влакана или случајно замршеном облику, која садрже 3 тежинска процента, или више, силицијума, са специфичним модулом мањим од 10x106 m;

б. Влакна од молибдена и легура молибдена;

ц. Борна влакна;

д. Дисконтинуална керамичка влакна са тачком топљења, омекшавања, распадања или сублимације нижом од 2043 К (1770 °C) у инертној атмосфери.

Техничке напомене:

1. За потребе израчунавања „специфичне чврстоће затезања”, „специфичног модула” или специфичне тежине „влакнастих и филаментних материјала” у 1C010.a., 1C010.б. или 1C010.ц. чврстину влакана и модула потребно је утврдити Методом А описаној у норми ISO 10618 (2004) или еквивалентној националној норми.

2. Процењивање „специфичне чврстоће затезања”, „специфичног модула” или специфичне тежине „влакнастих и филаментних материјала” (нпр. тканина, насумичних отирача или гајтана) у 1C010. мора се базирати на механичким својствима саставних једносмерних монофиламената (нпр. монофиламенти, нити, предива или вуче) пре прераде у неједносмерне „влакнасте или филаментне материјале”.

д. „Влакнасти или филаментни материјали”:

1. Сачињени од било чега следећег:

а. Полиетарамида наведених у 1C008.а.; или

б. Материјала наведених у 1C008.б. до 1C008.ф.; или

2. Сачињени од материјала наведених у 1C010.д.1.а. или 1C010.д.1.б и „помешаних” са другим влакнима наведеним у 1C010.а., 1C010.б. или 1C010.ц.;

е. Влакна потпуно или делимично импрегнисана смолама (препрези), пресвучена металом или угљеником (претформе) или „претформе од угљеничних влакана”, као што следи:

1. Са било којом од наведених карактеристика:

а. Начињени од неорганских „влакнастих или филаментних материјала” наведених у 1C010.ц.; или

б. Начињени од органских или угљеничних „влакнастих или филаментних материјала” који имају све наведене карактеристике:

1. „Специфичног модула” веће од 10,15x106 m; и

2. „Специфичне затезне чврстоће” веће од 17,7x104 m;

2. Са било којом од наведених карактеристика:

а. Смола или катран наведен у 1C008 or 1C009.б.;

б. Температура остакљивања при динамичком механичком испитивању (DMA Tg)' једнака или већа од 453 K (180 ºC) и садржи фенолну смолу; или

ц. Температура остакљивања при динамичком механичком испитивању (DMA Tg) једнака или већа од 505 K (232 ºC) и садржи смолу или катран који није наведен у 1C008 или 1C009.б., а није фенолна смола;

Напомена 1: Влакнасти или филаментни материјали пресвучени металом или угљеником (претформе) или „претформе од угљеничних влакана”, који нису импрегнирани смолом или катраном специфицирани су као „влакнасти или филаментни материјали” у 1C010.a., 1C010.б. или 1C010.ц.

Напомена 2: 1C010.e. не контролише:

а. Матрице на бази епоксиднох смола импрегнираних угљеничним влакнастим или филаментним материјалима (препрези) за поправку структура цивилних ваздухоплова или ламинате, који имају све наведене карактеристике:

1. Површину не већу од 1 m2,

2. Дужину не већу од 2,5 m и

3. Ширину већу од 15 mm.

б. Угљеничне влакнасте или филаментне материјале потпуно или делимично импрегниране смолама или катранима, механички уситњене, самлевене или исечене на дужину 25 mm или мању, када су коришћене друге смоле или катрани осим оних наведених у 1C008 или 1C009.b.

Техничка напомена:

Температура остакљивања при динамичком механичком испитивању (DMA Tg) за материјале наведене у 1C010.e. се одређује користећи методу описану у ASTM D 7028-07, или еквивалентном националном стандарду, на сувом узорку. У случају термостабилних материјала степен умрежавања мора бити минимум 90% као што је дефинисано у ASTM E 2160-04 или еквивалентном националном стандарду.

1C011

Метали и једињења, као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ НКЛ НВО и 1C111.

а. Метали величине честица испод 60 μm било да су сферичне, атомизиране, сфероидне, пахуљасте или млевене, добијене од материјала који садржи 99% или више цирконијума, магнезијума или њихових легура;

Техничка напомена:

Природни садржај хафнијума у цирконијуму (обично 2% до 7%) рачуна се заједно са цирконијумом.

Напомена: Метали или легуре наведени у 1C011.а. контролишу се било да јесу или нису инкапсулирани у алуминијуму, магнезијуму, цирконијуму или берилијуму.

б. Бор или легуре бора величине честица од 60 μm или мање и то:

1. Бор чистоће 85% (тежински) или веће;

2. Легуре бора са садржајем бора једнаким или већим од 85% (тежински);

Напомена: Метали или легуре наведени у 1C011.б. контролишу се било да јесу или нису инкапсулирани у алуминијуму, магнезијуму, цирконијуму или берилијуму.

ц. Гванидин-нитрат(CAS 506-93-4);

д. Нитрогванидин (NQ) (CAS 556-88-7).

1C012

Материјали као што следи:

Техничка напомена:

Ови материјали се обично користе као нуклеарни извори топлоте.

а. Плутонијум у било ком облику са садржајем изотопа плутонијум-238 изнад 50% тежинских.

Напомена: 1C012.а. не контролише:

а. Испоруке са садржајем плутонијума од 1 g или мање;

б. Испоруке од 3 „ефективна грама” или мање када су садржани у сензорском делу инструмента.

б. „Претходно раздвојен” нептунијум-237 у било ком облику.

Напомена: 1C012.б. не контролише испоруке са садржајем нептунијума-237 од 1 g или мањим.

1C101

Материјали и опрема за смањење уочљивости као што су радарска рефлексија, ултраљубичасти/инфрацрвени карактеристични одрази, акустички одрази, осим оних наведених у 1C001, употребљиви за „ракете”, ракетне подсистеме и беспилотне летелице наведене у 9А012.

Напомена 1: 1C101 укључује:

а. Конструкционе материјале и превлаке посебно развијене за смањење радарског одраза;

б. Превлаке, укључујући и боје, посебно развијене за смањење или прилагођавање рефлективности или емисивности силуете у микроталасном, инфрацрвеном или ултра-љубичастом региону електромагнетног спектра.

Напомена 2: 1C101 не укључује премазе кад се посебно користе за термичку контролу сателита.

Техничка напомена: У 1С101 ракетом се сматра комплетни ракетни систем и беспилотна летелица домета преко 300 km.

1C102

Поново засићени пиролизовани угљеник-угљеник материјали пројектовани за свемирске лансирне летелице наведене у 9А004 или сондажне ракете наведене у 9А104.

1C107

Графитни и керамички материјали, осим наведених у 1C007, као што следи:

а. финозрни графит, насипне густине 1,72 g/cm3 или веће, мерено на 288 К (15 °C), величине честица 100 mm или мање, употребљив за млазнице ракета и врхове (носне капе) летелица с поновним уласком у атмосферу који се могу употребити за израду неког од наведених производа;

1. Цилиндри који имају пречник од 120 mm или већи и дужину од 50 mm или већу;

2. Цеви које имају унутрашњи пречник од 65 mm или већи, дебљину зидова од 25 mm или већу и дужину од 50 mm или већу;

3. Блокови величине 120 mm x 120 mm x 50 mm или већи;

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 0C004.

б. Пиролитички или влакнима ојачан графит употребљив за млазнице ракета и врхове (носне капе) летелица с поновним уласком у атмосферу; 9А004 или сондажне ракете наведене у 9А104.

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 0C004.

ц. Керамички композитни материјали (диелектричне константе мање од 6 на фреквенцијама од 100 MHz до 100 GHz) употребљиви за „ракете”, средства за лансирање у васиону наведена у 9А004 или сондажне ракете наведене у 9А104.;

д. Запремински обрадива непечена керамика ојачана силицијум-карбидом, употребљива за носне врхове „ракета” и средства за лансирање у васиону наведена у 9А004 или сондажне ракете наведене у 9А104.;

е. Керамички композити ојачани силицијум карбидом, употребљиви за носне капе, летелице с поновним уласком у атмосферу и млазнице закрилаца које се користе у „ракетама”, васионским летелицама наведеним у 9А004 или сондажним ракетама наведеним у 9А104.;

1C111

Погонска горива и хемијски састојци за њих, а који нису наведени у 1C011, као што следи:

1C111

а. Погонске супстанце:

1. Сферични или сфероидни алуминијумски прах, који није наведен у НКЛ НВО, тежине честица мањег од 200 μm и садржајем алуминијума од 97% тежинских или већег, ако барем 10% од укупне тежине сачињавају честице мање од 63 μm, по ISO 2591:1988 или његовим националним еквиваленима;

Техничка напомена:

Величина честица од 63 μm (ISO R-565) одговара 250 меша по Тајлеру или 230 меша по ASTM стандарду Е-11.

2. Метални прахови који нису наведени у НКЛ НВО, како следи:

а. Метални прахови цирконијума, берилијума или магнезијума, или легура тих метала ако најмање 90% запремине или тежине укупне количине честица чине честице мање од 60 μm (што се утврђује техникама мерења као што су технике са ситом, ласерском дифракцијом или оптичким скенирањем), независно од тога да ли су сферичне, атомизиране, сфероидне, љускасте или млевене, са уделом масе од 97% било којег од следећих метала:

а. Цирконијума;

б. Берилијума; или

ц. Магнезијума.

Техничка напомена:

Природни садржај хафнијума у цирконијуму (обично 2% до 7%) рачуна се као цирконијум.

б. Метални прахови бора или легура бора са уделом масе бора од 85% или већим, ако најмање 90% запремине или тежине укупне количине честица чине честице мање од 60 μm (што се утврђује техникама мерења као што су технике са ситом, ласерском дифракцијом или оптичким скенирањем), независно од тога да ли су сферичне, атомизиране, сфероидне, љускасте или млевене;

Напомена: 1C111a.2.a. и 1C111a.2.б. контролишу мешавину праха са мултимодалном дистрибуцијом честица (нпр. мешавине различитих величина зрна) ако се један или више начина контролише. 3. Оксидациона средства у течним горивима као што следи:

а. Диазот-триоксид;

б. Азот-диоксид/диазот-тетроксид;

ц. Диазот-пентоксид;

д. Мешовити оксиди азота (МОN);

Техничка напомена:

Мешовити оксиди азота (МОN) су раствори азот-оксида (NО) у азот-тетраоксиду/азот-диоксиду (N204/N02) који се могу користити у ракетним системима. Постоји низ састава који се могу означити као МОNi или МОNij, при чему су i и ј цели бројеви који представљају проценат азот-оксида у смеси (нпр. МОN3 садржи 3% азот-оксида, МОN25 25% азот-оксида. Горња граница је МОN40, 40% тежинских).

е. Види НКЛ НВО за инхибирану црвену пушљиву азотну киселину (IRFNА);

ф. Види НКЛ НВО и 1C238 за једињења састављена од флуора и једног или више других халогена, кисеоника или азота.

4. Следећи деривати хидразина

N.B.: Види такође НКЛ НВО

а. Триметилхидразин (CAS 1741-01-1);

б. Тетраметилхидразин (CAS 6415-12-9);

ц. Н,Н диалилхидразин;

д. Алилхидразин (CAS 7422-78-8);

е. етилен дихидразин;

ф. монометил хидразин динитрат;

г. несиметрични диметилхидразин нитрат;

х. хидразинијум азид (CAS 14546-44-2);

и. диметил хидразинијум азид;

ј. хидразинијум динитрат;

к. дихидразим диимидооксалне киселине (CAS 3457-37-2);

л. 2-хидроксиетилхидразин нитрат (HEHN);

м. Види НКЛ НВО за хидразинијум перхлорат;

н. хидразинијум диперхлорат (CAS 13812-39-0);

о. метилхидразин нитрат (МHN);

п. диетилхидразин нитрат (DEHN);

р. 3,6- дихидразинo тетразин нитрат 1,4-дихидразин нитрат (DHTN);

5. Материјали високе енергетске густине, који могу да се користе у вођеним ракетама и беспилотним летелицама наведеним у 9A012, нису специфицирани у НКЛ НВО

a. Мешавине горива које укључују и течна и чврста горива, као што је паста на бази једињења бора, са енергетском густином по јединици масе од 40 x 106 J/kg или већом;

б. Друга горива високе енергетске густине и горивни додаци (нпр., кубан, јонски раствори, JP-10) који имају енергетску густину по јединици запремине 37,5 x 109 J/m3 или већу, мерену на 20 ºC и атмосферском притиску (101,325 kPa);

Напомена: 1C111.a.5.б. не контролише фосилна рафинисана горива и биогорива произведена од поврћа, укључујући горива сертификована за употребу у цивилној авијацији, осим ако су специјално намењена за ’вођену ракету’ или беспилотне летелице наведене у 9A012.

Техничка напомена: У 1C111.a.5. под ракетом се подразумева ракетани систем или беспилотна летелица са дометом који превазилази 300 km.

б. Полимерни материјали:

1. Полибутадиен са карбокси-терминалним групама (укључујући полибутадиен са карбоксил-терминалним групама) (CTPB);

2. Полибутадиен са хидрокси-терминалним групама (укључујући полибутадиен са хидроксил-терминалним групама) (HTPB), који није наведен у НКЛ НВО;

3. Полибутадиен-акрилна киселина (PBАА);

4. Полибутадиен-акрилна киселина-акрилонитрил (PBАN);

5. политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG).

Техничка напомена: Политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG) је блок ко-полимер поли 1.4 бутандиола и полиетилен гликола (PEG).

ц. Други додаци горивима и агенси:

1. Види НКЛ НВО за карборане, декарборане, пентаборане и деривате;

2. Триетилен-гликол-динитрат (ТЕGDN) (CAS 111-22-8);

3. 2-нитродифениламин (САS 119-75-5);

4. Триметилолетан-тринитрат (ТМЕТN) (САS 3032-55-1);

5. Диетилен-гликол-динитрат (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. Следећи деривати фероцена:

а. види НКЛ НВО за катоцене;

б. етил фероцен (CAS 1273-89-8);

ц. пропил фероцен

д. Види НКЛ НВО за бутил фероцен;

е. пентил фероцен (CAS 1274-00-6);

ф. дициклопентил фероцен;

г. дициклохексил фероцен;

х. диетил фероцен (CAS 1273-97-8);

и. дипропил фероцен

ј. дибутил фероцен (CAS 1274-08-4);

к. дихексил фероцен (CAS 93894-59-8);

л. ацетил фероцен (CAS 1271-55-2) /1,1’-диацетил фероцен (CAS 1273-94-5);

м. Види НКЛ НВО за фероценкарбоксилну киселину

н. Види НКЛ НВО за бутацен

о. остали деривати фероцена погодни за модификаторе брзине сагоревања горива а да нису наведени у НКЛ НВО.

Напомена: 1C111.ц.6.o. не контролише деривативе фероцена који садрже шест ароматичних угљеничних функционалних група придодатих фероценском молекулу.

7,4,5 диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (iso- DAMTR) , осим уколико је специфициран у НКЛ НВО.

Напомена: За погонска горива и хемијске састојке за њих који нису наведени у 1C111, види НКЛ НВО.

1C116

Марејџинг (мартензитно старени) челици, који се употребљавају за ’ракете’, који поседују све од следећег:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1C216.

а. Имају чврстоћу затезања мерену на 293 К (20 °C) једнаку или већу од:

1. 0,9 GPa у стању каљене отопине; или;

2. 1,5 GPa у стању преципитацијске очврснутости; и

б. Било који од следећих облика:

1. Облик листа, плоче или цеви са дебљином зида или плоче једнаком или мањом од 5 mm;

2. Облик цеви са дебљином зида једнаком или мањом од 50 mm и са унутрашњим пречником једнаким или већим од 270 mm.

Техничка напомена 1:

Марејџинг (мартензитно старени) челици су легуре гвожђа:

1. Које генерално карактерише високи садржај никла, веома ниски садржај угљеника и коришћење додатних елемената или талога у циљу очвршћавања и отврдњавања легуре старењем; и

2. Које се подвргавају циклусима топлотне обраде како би се олакшао поступак мартензитне трансформације (стање каљења отопине) и затим се отвдњавају старењем.

Техничка напомена 2:

У 1C116 израз ’ракета’ означава компоненте ракетних система и беспилотних летелица са дометом већим од 300 km.

1C117

Материјали за производњу компонената ‚ракета’ и то:

a. Волфрам и легуре у форми честица са тежинским садржајем волфрама од 97% или више и величином честица од 50 x 10-6 m (50 μm) или мањом;

б. Молибден и легуре у форми честица са тежинским садржајем молибдена од 97% или више и величином честица од 50 x 10-6 m (50 μm) или мањом;

ц. Материјали на бази волфрама са свим следећим карактеристикама:

1. Било који од следећих састава материјала:

a. Волфрам и легуре са тежинским садржајем волфрама од 97% или више;

б. Бакром инфилтриран волфрам са тежинским садржајем волфрама од 80% или више; или

ц. Сребром инфилтриран волфрам са тежинским садржајем волфрама од 80% или више; и

2. Да их је могуће машинском обрадом довести у следеће форме:

a. Цилиндре пречника 120 mm или већег и дужине 50 mm или веће;

б. Цеви унутрашњег пречника 65 mm или већег и дебљине зида од 25 mm или веће и дужине 50 mm или веће; или

ц. Блокове димензија 120 mm х 120 mm х 50 mm или већих.

Техничка напомена: У 1C117 ’ракета’ подразумева комплетан ракетни систем и беспилотну летелицу способну да оствари домет од преко 300 km.

1C118

Титанијумом стабилисани двоструко легирани нерђајући челици (Тi-DSS) који поседују све ниже наведено:

а. Који поседују све следеће карактеристике:

1. Садрже 17,0 до 23,0 тежинских процената хрома и 4,5 до 7,0 тежинских процената никла;

2. Имају садржај титанијума већи од 0,10 тежинских процената; и

3. Феритно-аустенитну микроструктуру (која се такође дефинише као двофазна микроструктура) од које је најмање 10% запреминских аустенит (по АSТМ Е-1181-87 или одговарајућем еквивалентном националном стандарду); и

б. Имају било који од следећих облика:

1. Инготи или шипке величине 100 mm или више у свакој димензији;

2. Лимови ширине 600 mm или веће и дебљине 3 mm или мање; или

3. Цеви спољњег пречника 600 mm или већег и дебљине зида 3 mm или мањег.

1C202

Легуре које нису наведене у 1C002.б.3. или б.4., као што следи:

а. Легуре алуминијума које имају обе следеће особине:

1. ’Поседују’ затезну чврстоћу од 460 MPa или више на 293 К (20 °C); и

2. У облику су цеви или трупаца (укључујући откивке) спољњег пречника већег од 75 mm;

б. Легуре титанијума које имају обе следеће особине:

1. ’Поседују’ затезну чврстоћу од 900 MPa или више на 293 К (20 °C); и

2. У облику су цеви или трупаца (укључујући откивке) спољњег пречника већег од 75 mm;

Техничка напомена:

Израз ’поседују’ односи се на легуре пре или после термичке обраде.

1C210

’Влакнасти или филаментни материјали’ или препрези, који нису наведени у 1C010.а., б. или е., као што следи:

а. Угљенични или арамидни ’влакнасти или филаментни материјали’ који имају било коју од следећих особина:

1. „Специфични модул” од 12,7x106 m или већи; или

2. „Специфичну затезну чврстоћу” од 23,5x104 m или већу;

Напомена: 1C210.а. не контролише арамидне ’влакнасте или филаментне материјале’ чији је садржај површинских модификатора на бази естара 0,25% тежине или више.

б. Стаклени ’влакнасти или филаментни материјали’ који имају обе следеће особине:

1. „Специфични модул” од 3,18x106 m или већи; и

2. „Специфичну затезну чврстоћу” од 7,62x104 m или већу;

ц. Термовезујућом смолом импрегнисана „пређа”, „претпређа” или „траке влакана” ширине 15 mm или мање (препрези), начињене од угљеничних или стаклених ’влакнастих или филаментних материјала’ наведених у 1C210.а. или б.

Техничка напомена:

Смола сачињава матрицу композита.

Напомена: У 1C210 ’влакнасти или филаментни материјали’ су ограничени на континуалне „монофиламенте”, „пређу”, „претпређу”, „траке влакана” или „траке”.

1C216

Мартензитностарени (марејџинг) челици, који нису наведени у 1C116, постижу затезну чврстоћу од 1950 MPa или већу, на 293 К (20 °C);

Напомена: 1C216 не контролише облике код којих су све линеарне димензије 75 mm или мање.

Техничка напомена:

Израз да марејџинг челик ’поседује’ неку особину подразумева марејџинг челик пре или после термичке обраде.

1C225

Бор обогаћен у изотопу бор-10 (10B), у износу већем од природног учешћа, као што следи: елементарни бор, једињења, смеше које садрже бор, производи од њих, отпаци и опиљци од претходног.

Напомена: У 1C225 смеше које садрже бор укључују материјале пуњене бором.

Техничка напомена:

Природни изотопски удео бора-10 је приближно 18,5 тежинских процената (20 атомских процената).

1C226

Волфрам, волфрам-карбид и легуре које садрже више од 90% тежинских волфрама, различите од оних наведених у 1C117, који поседују обе следеће особине:

а. У облицима са симетријом шупљих цилиндара (укључујући и сегменте цилиндара) који имају унутрашњи пречник између 100 mm и 300 mm; и

б. Масе веће од 20 kg.

Напомена: 1C226 не контролише производе посебно пројектоване као тегови или колиматори гама зрачења.

1C227

Калцијум који поседује обе следеће особине:

а. Садржи мање од 1000 делова на милион (ppm) тежински металних нечистоћа различитих од магнезијума; и

б. Садржи мање од 10 делова на милион (ppm) тежинских бора.

1C228

Магнезијум који поседује обе следеће особине:

а. Садржи мање од 200 делова на милион (ppm) тежински металних нечистоћа различитих од калцијума; и

б. Садржи мање од 10 делова на милион (ppm) тежинских бора.

1C229

Бизмут који поседује обе следеће особине:

а. Чистоћу од 99,99 % тежинских или већу; и

б. Садржи мање од 10 делова на милион (ppm) тежинских сребра.

1C230

Берилијум метал, легуре које садрже више од 50% тежинских берилијума, једињења берилијума, производи од њих, отпаци и опиљци од било чега од претходног, различито од оног што је наведено у НКЛ НВО.

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ НКЛ НВО.

Напомена: 1C230 не контролише следеће:

а. Металне прозоре код машина са рендгенским зрацима, или за опрему за контролу рупа;

б. Оксидне облике у готовим производима или производима у деловима за електронику или подлогама за електронска кола;

ц. Берил (силикат берилијума и алуминијума) у облику смарагда и аквамарина.

1C231

Хафнијум метал, легуре које садрже више од 60% тежинских хафнијума, једињења хафнијума које садрже више од 60% тежинских хафнијума, производи од њих, отпаци и опиљци од било чега од претходног.

1C232

Хелијум-3 (3Hе), смеше које садрже хелијум-3, и производи или уређаји који садрже било шта од претходног.

Напомена:

1C232 не контролише производе или уређаје који садрже мање од 1 g хелијума-3.

1C233

Литијум обогаћен у изотопу литијум-6 (6Li) у износу већем од природног учешћа, и производи или уређаји које садрже обогаћени литијум, као што следи: елементарни литијум, легуре, једињења, смеше које садрже литијум, производи од њих, отпаци или опиљци од било чега претходног.

Напомена: 1C233 не контролише термолуминисцентне дозиметре.

Техничка напомена:

Природни удео литијума-6 је приближно 6,5 тежинских процената (7,5 атомских процената).

1C234

Цирконијум са садржајем хафнијума мањим од 1 тежинског дела хафнијума у 500 делова цирконијума, као што следи: метал, легуре које садрже више од 59% тежинских цирконијума, једињења, производи од њих, отпаци или опиљци од било чега претходног, осим оних наведених у 0A001.ф.

Напомена: 1C234 не контролише цирконијум у облику фолија дебљине 0,10 mm и тањих.

1C235

Трицијум, једињења трицијума, смеше које садрже трицијум у којима однос трицијума према водонику прелази 1 део у 1000, и производи и уређаји који садрже било шта од претходног.

Напомена: 1C235 не контролише производе или уређаје који садрже мање од 1,48x103 GBq (40 Ci) трицијума.

1C236

’Радионуклеиди’ погодни за стварање извора неутрона на темељу алфа-н реакције, осим оних наведених у 0C001 или 1C012.a. у следећим облицима:

а. Елементарни;

б. Једињења која поседују укупну активност од 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или већу;

ц. Смеше које поседују укупну активност од 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или већу;

д. Производи или уређаји који садрже било шта од претходно наведеног.

Напомена: 1C236 не контролише производе или уређаје који садрже мање од 3,7 GBq (100 миликирија) активности.

Техничка напомена: У 1C236 ’радионуклеиди’ су било шта од следећег:

– Актинијум-225 (Ac-225)

– Актинујум-227 (Ac-227)

– Калифорнијум-253 (Cf-253)

– Куријум-240 (Cm-240)

– Куријум -241 (Cm-241)

– Куријум -242 (Cm-242)

– Куријум -243 (Cm-243)

– Куријум -244 (Cm-244)

– Ајнштанијум-253 (Es-253)

– Ајнштанијум -254 (Es-254)

– Гадолинујум-148 (Gd-148)

– Плутонијум-236 (Pu-236)

– Плутонијум -238 (Pu-238)

– Полонијум-208 (Po-208)

– Полонијум -209 (Po-209)

– Полонијум -210 (Po-210)

– Радијум-223 (Ra-223)

– Торијум-227 (Th-227)

– Торијум -228 (Th-228)

– Уранијум-230 (U-230)

– Уранијум-232 (U-232)

1C237

Радијум-226 (226Rа), легуре радијума-226, једињења радијума-226, смеше које садрже радијум-226, и производи и уређаји који садрже било шта од претходног.

Напомена: 1C237 не контролише следеће:

а. Медицинске уређаје;

б. Производе или уређаје који садрже мање од 0,37 GBq (10 миликирија) радијума-226.

1C238

Хлортрифлуорид (ClF3).

1C239

Бризантни експлозиви који нису наведени у НКЛ НВО, или супстанце или смеше које их садрже више од 2% тежинских, кристалне густине веће од 1,8 g/cm3 и брзине детонације веће од 8000 m/s.

1C240

Никл прах и порозни метални никл, који није наведен у 0С005, као што следи:

а. Никл прах који поседује обе следеће особине:

1. Никл чистоће 99,0 % тежинских или веће; и

2. Просечне величине честица мање од 10 µm мерено по ASTM B-330 стандарду;

б. Порозни метални никл произведен из материјала наведених у 1C240.а.

Напомена: 1C240 не контролише следеће:

а. Влакнасте прахове никла;

б. Појединачне листове порозног никла површине од 1 000 cm2 по листу или мање.

Техничка напомена:

1C240.б. се односи на порозни метал добијен пресовањем и синтеровањем материјала из 1C240.а. ради добијања финих пора међусобно повезаних целом запремином структуре.

1C241

Ренијум и легуре које садрже 90% удела масе ренијума или више ренијума; или легуре ренијума и волфрама које садрже 90% удела масе или више било које комбинације ренијума и волфрама, које имају све следеће карактеристике:

а. У облицима са шупљом цилиндричном симетријом (укључујући сегменте цилиндра) унутрашњег пречника између 100 mm и 300 mm; и

б.. Масе веће од 20 kg.

1C350

Хемикалије које се могу употребити као прекурсори за токсичне хемијске агенсе, као што следи, и „хемијске смеше” које садрже једну или више њих:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ НКЛ НВО И 1C450

1C350

1. Тхиодигликол (111-48-8);

2. Фосфор оксихлорид (10025-87-3);

3. Диметил метилфосфонат (756-79-6);

4. ВИДИ НКЛ НВО за метил фосфонил дифлуорид (676-99-3);

5. Метилфосфонил дихлорид (676-97-1);

6. Диметил фосфит (868-85-9);

7. Фосфор трихлорид (7719-12-2);

8. Триметил фосфит (121-45-9);

9. Тионил хлорид (7719-09-7);

10. 3-хидрокси-1-метилпиперидин (3554-74-3);

11. N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (96-79-7);

12. N,N-диизопропил-(бета)-аминоетилмеркаптан (5842-07-9);

13. 3-хинуклидинол (1619-34-7);

14. Калијум флуорид (7789-23-3);

15. 2-хлоретханол (107-07-3);

16. Диметиламине (124-40-3);

17. Диетил етилфосфонат (78-38-6);

18. Диетил-N,N-диметилфосфамид (2404-03-7);

19. Диетил фосфит (762-04-9);

20. Диметиламин хидроклорид (506-59-2);

21. Етил фосфинил дихлорид (1498-40-4);

22. Етил фосфонил дихлорид (1066-50-8);

23. ВИДИ НКЛ НВО за етил фосфонил дифлуорид (753-98-0);

24. Водоник флуорид (7664-39-3);

25. Метил бензилат (76-89-1);

26. Метил фосфинил дихлорид (676-83-5);

27. N,N-диизопропил-(бета)-амино етанол (96-80-0);

28. Пинацолил алкохол (464-07-3);

29. ВИДИ НКЛ НВО ЗА О-етил-2-диизопропиламиноетил метил фосфонит (57856-11-8);

30. Триетил фосфит (122-52-1);

31. Арсен трихлорид (7784-34-1)

32. Бензилна киселина (76-93-7);

33. Диетил метилфосфонит (15715-41-0);

34. Диметил етилфосфонат (6163-75-3);

35. Етил фосфинил дифлуорид (430-78-4);

36. Метил фосфинил дифлуорид (753-59-3);

37. 3-хинуклидинон (3731-38-2);

38. Фосфор пентахлорид (10026-13-8);

39. Пинаколон (75-97-8);

40. Калијум цијанид (151-50-8);

41. Калијум бифлуорид (7789-29-9);

42. Амонијум хидроген флуорид (1341-49-7);

1C350

43. Натријум флуорид (7681-49-4)

1C350

44. Натријум бифлуорид (1333-83-1);

45. Натријум цијанид (143-33-9);

46. Триетаноламин (102-71-6);

47. Фосфор пентасулфид (1314-80-3);

48. Ди-изопропиламин (108-18-9);

49. Диетиламиноетанол (100-37-8);

50. Натријум сулфид (1313-82-2);

51. Сумпор монохлорид (10025-67-9);

52. Сумпор дихлорид (10545-99-0);

53. Триетаноламин хидрохлорид (637-39-8);

54. N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (4261-68-1);

55. метилфосфонска киселина (993-13-5)

56. диетил метилфосфонат (683-08-9);

57. N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (677-43-0);

58. Триизопропилфосфит (116-17-6);

59. Етилдиетаноламин (139-87-7);

60. О,О-диетилфосфоротиоат (2465-65-8);

61. О,О-диетилфосфородитиоат (298-06-6);

62. натријумхексафлуоросиликат (16893-85-9);

63. метилфосфонотионски дихлорид (676-98-2);

Напомена 1: За увоз и извоз из/у „државе које нису потписнице Конвенције о хемијском оружју”, 1C350 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, 56, 57 и 63 у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 10 % тежинских смеше.

Напомена 2: За увоз и извоз из/у „државе-потписнице Конвенције о хемијском оружју”, 1C350 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57 и 63 у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 30 % тежинских смеше.

Напомена 3: 1C350 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C350 .2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49,.50, .51, .52 и .53, .58, .59, 60, .61 и .62 у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 30 % тежинских смеше.

Напомена 4: 1C350 не контролише производе дефинисане као роба за широку потрошњу, паковане за малопродају и личну употребу или паковану за појединачно коришћење.

1C351

Хумани и анимални патогени и „токсини”, као што следи:

а. Вируси, било да су природни, појачани или модификовани, било да су у облику „изолованих живих култура” или као агенси који обухватају живe oрганизме који су намерно инокулисани или контаминирани културама као што су:

1. Вирус афричке коњске куге;

2. Вирус афричке свињске грознице;

3. Аndes вирус;

4 . Вируси птичјег грипа (авијарне инфлуенце), који су:

а. неокарактерисани; или

б. дефинисани у Анексу 1 (2) Директиве Европског савета 2005/94ЕС

(ОЈ L10, 14.01.2006. стр. 16) као високопатогени, као што су:

1. Вируси типа А са индексом интравенске патогености (IVPI) већим од 1,2 у пилићима старим 6 недеља; или

2. Вируси типа А, подтипа H5 и H7, код којих постоје геномске секвенце одговорне за кодирање вишеструких базичних аминокиселина на месту цепања молекула хемаглутинина, сличне онима које се уочавају код других НРА1 вируса (вируса високо патогене авијарне инфлуенце), што указује да цепање молекула може бити изазвано протеазама домаћина;

5. Вирус плавог језика;

6. Chapare вирус;

7. Chikungunya вирус;

8. Choclo вирус;

9. Вирус конгоанско-кримске хеморагијске грознице;

10. Вирус денга грознице;

11. Добрава–Београд вирус хеморагијске грознице;

12. Вирус источног коњског енцефалитиса;

13. Ебола вирус;

14. Вирус слинавке и шапа;

15. Вирус козјих богиња;

16. Guanarito вирус;

17. Hantaan вирус;

18. Хендра вирус (Вирус коњских богиња);

19. Вирус херпеса (Аujeszky-ева болест);

20. Hog cholera вирус (Вирус свињске грознице);

21. Вирус јапанског енцефалитиса;

22. Јунин вирус;

23. Kyasanur Forest вирус;

24. Laguna Negra вирус;

25. Lassa вирус грознице;

26. Louping ill вирус;

27. Lujo вирус;

28. Lumpy skin вирус болести квргаве коже;

29. Вирус лимфоцитног хориоменингитиса (запаљење опни мозга);

30. Machupo вирус;

31. Marburg вирус;

32. Monkey pox вирус (вирус мајмунских богиња);

33. Murray Valley вирус енцефалитиса;

34. Newcastle вирус;

35. Nipah вирус;

36. Вирус омске хеморагијске грознице;

37. Oropouche вирус;

38. Peste des petits ruminants вирус (вирус куге малих преживара);

39. Свињски ентеровирус типа 9 (изазивач везикуларног обољења свиња);

40. Powassan вирус;

41. Вирус беснила и сви остали из рода Lyssа вируса;

42. Rift Valley вирус хеморагијске грознице;

43. Вирус говеђе (сточне) куге;

44. Rocio вирус;

45. Sabia вирус;

46. Seoul вирус;

47. Вирус овчијих богиња;

48. Sin nombre вирус хеморагијске грознице;

49. St Louis вирус енцефалитиса;

50. Вирус обољења Teschen;

51. Вирус крпељског менингоенцефалитиса (руски пролећно-летњи вирус енцефалитиса);

52. Вирус вариоле;

53. Вирус венецуеланског коњског енцефалитиса;

54. Вирус везикуларног стоматитиса;

55. Вирус западног коњског енцефалитиса;

56. Вирус жуте грознице.

б. Не користи се.

в. Бактерије било да су природне, појачане или модификоване, било да су у облику „изолованих живих култура” или као агенси који обухватају живe

oрганизме који су намерно инокулисани или контаминирани културама, као што следи:

1. Bacillus anthracis;

2. Brucella abortus;

3. Brucella melitensis;

4. Brucella suis;

5. Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6. Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7. Chlamydophila psittaci (претходно позната као Chlamydia psittaci);

8. Clostridium argentinense (претходно позната као Clostridium botulinum Tип Г), сојеви који стварају неуротоксине ботулизма;

9. Clostridium baratii, сојеви који стварају неуротоксине ботулизма;

10. Clostridium botulinum;

11. Clostridium butyricum, сојеви који стварају неуротоксине ботулизма;

12. Clostridium perfringens епсилон типови који стварају токсине;

13. Coxiella burnetii;

14. Francisella tularensis;

15. Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (coj F38);

16. Мycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (мала колонија)

17. Rickettsia prowasecki;

18. Salmonella typhi;

19. Escherichia coli kojа производи шига токсин (STEC) серогрупе O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, и друге серогрупе које стварају шига тосин;

20. Shigella dysenteriae;

21. Vibrio cholerae;

22. Yersinia pestis

г. „Токсини”, који следе и њихове, „подјединице”:

1. Токсини ботулизма;

2. Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon and iota токсини;

3. Конотоксин;

4. Ricin;

5. Сакситоксин;

6. Шига токсин;

Напомена: Escherichia coli kojа производи шига токсин (STEC) познат је и као enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) или вероцитоткосин који производи E. coli (VTEC).

7. Staphylococcus aureus ентеротоксини, hemolysin alpha токсин и токсин који узрокује синдром токсичног шока (претходно познат као Staphylococcus enterotoxin F);

8. Тетродотоксин;

9. Веротоксин и шига-токсину слични протеини, инактиватори рибозома;

10. Mикроцистин (Cyanginosin);

11. Aфлатоксини;

12. Aбрин;

13. Колера токсин; 14. Diacetoxyscirpenol токсин;

15. T-2 токсин;

16. HT-2 токсин;

17. Modeccin;

18. Volkensin;

19. Viscum album Lectin 1 (Viscumin); Напомена: 1C351.д. не контролише токсине ботулизма или конотоксине у облику

производa који задовољава све следеће критеријуме:

1. да су то фармацеутске формуле које су намењене за преписивање људима при

лечењу медицински индикованих стања;

2. да су унапред паковани за дистрибуцију као медицински производи;

3. да је од стране државног тела дозвољено да се продају као медицински

производи. e. Гљивице, било да су природне, појачане или модификоване, било да су у облику „изолованих живих култура” или као агенси који обухватају живe oрганизме који су намерно инокулисани или контаминирани културама као што следи:

1. Сoccidioides immitis;

2. Сoccidioides posadasii.

Напомена: 1C352 не контролише „вакцине” или „имунотоксине„

1C352-Не користи се

1C353

Генетски елементи и генетски модификовани организми, као што следи:

1C353

а. Генетски модификовани организми или генетски елементи који садрже низове нуклеинске киселине повезане са патогеношћу организама наведених у 1C351.а.,., 1C351.ц., 1C351.е., или 1C354;

б. Генетски модификовани организми или генетски елементи који су одговорни за кодирање низова нуклеинске киселине за било који од „токсина” наведених у 1C351.д. или њихове „подјединице токсина”.

Техничка напомена:

1. Генетски модификовани организми укључују организме у којима је генетски материјал (секвенце нуклеинске киселине) измењен на начин који не укључује природну капулацију и/или природну рекомбинацију, и обухвата оне који су произведени вештачким путем у целини или делимично.

2. Генетски елементи садрже, поред осталог, хромозоме, геноме, плазмиде,

транспозоне и векторе било да су генетски модификовани или непромењени, или хемијски синтетисани у целини или делимично.

3. Низ нуклеинске киселине повезан са патогеношћу микроорганизама наведених у 1С351.а.,., 1С351.ц., 1С351.е., или 1С324 означава било који низ карактеристичан за одређени микроорганизам који:

а. сам по себи или кроз своје копиране или пренесене продукте представља

значајан ризик за здравље људи, животиња или биљака; или

б. је познат да повећава способност одређеног микроорганизама или било којег другог организама, у коме може бити уграђен или на други начин интегрисан, да проузрокује озбиљне штете по здравље људи, животиња и биљака.

Напомена: 1 С353 се не односи на секвенце нуклеинске киселине повезане са патогеношћу ентерохеморагичнe Еscherichia coli, серотипа О157 и других сојева који производе веротоксин, осим оних који су одговорни за кодирање веротоксина или његових субјединица.

1C354

Биљни патогени, као што следи:

а. Вируси, било да су природни, појачани или модификовани, било да су у облику „изолованих живих култура” или као агенси који обухватају живe oрганизме који су намерно инокулисани или контаминирани културама као што су:

1. Андски кромпиров латентни вирус (Кромпиров андски латентни тимовирус);

2. Кромпиров вирус вретенасте кртоле;

б. Бактерије, било да су природне, појачане или модификоване, било да су у облику „изолованих живих култура” или као агенси који обухватају живe oрганизме који су намерно инокулисани или контаминирани културама као што су:

1. Xanthomonas albilineans;

2. Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. Citri тип A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3. Xanthomonas oryzae pv.oryzae (Pseudomonas camestris pv. Oryzae);

4.Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum or Corynebactrerium sepedonicum);

5. Ralstonia solanacearum врста 3, биовар 2

ц. Гљивице, било да су природне, појачане или модификоване, било да су у облику „изолованих живих култура” или као агенси који обухватају живe oрганизме који су намерно инокулисани или контаминирани културама као што су:

1. Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. Virulans)

2. Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. Microcyclus ulei (sin. Dothidella ulei);

4. Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5. Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum);

6. Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.Synchytrium endobioticium;

10.Tilletia indica;

11.Thecaphora solani.

1C450

Токсичне хемикалије и прекурсори токсичних хемикалија, као што следи, и „хемијске смеше” које садрже једну или више њих:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 1С350, 1С351.д. И НКЛ НВО

1C450

а. Токсичне хемикалије, као што следи:

1. Амитон: О,О-диетил S-[2-(диетиламино)етил] тиофосфат (78-53-5) и изведене алкиловане или протоноване соли;

2. PFIB: 1,1,3,3,3-пентафлуор-2-(трифлуорметил)-1-пропен (382-21-8);

3. ВИДИ НКЛ НВО ЗА BZ:

3-хинуклидинил бензилат (6581-06-2);

4. Фосген: карбонил дихлорид (75-44-5);

5. Хлорцијан (506-77-4);

6. Цијановодоник (74-90-8);

7. Хлорпикрин: Трихлорнитрометан (76-06-2);

Напомена 1: За увоз и извоз из/у „државе које нису потписнице Конвенције о хемијском оружју”, 1C450 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C450.а.1. и .а.2. у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 1% тежинских смеше.

Напомена 2: За увоз и извоз из/у „државе-потписнице Конвенције о хемијском оружју”, 1C450 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C450.а.1. и .а.2. у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 30% тежинских смеше.

Напомена 3: 1C450 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C450.а.4., .а.5., .а.6. и .а.7. у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 30% тежинских смеше.

Напомена 4: 1C450 не контролише производе дефинисане као роба за широку потрошњу, паковане за малопродају и личну употребу или који су за појединачно коришћење.

б. Прекурсори токсичних хемикалија, као што следи:

1. Хемикалије које нису наведене у НКЛ НВО или у 1C350, а садрже атом фосфора за који је везана једна метил, етил или пропил (нормална или изо) група али не и други атоми угљеника;

Напомена: 1C450.б.1 не контролише фонофос: О-етил S-фенил етилдитиофосфонат (944-22-9);

2. N,N -диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-диалкил [метхил, етхил или пропил (нормални или изо)]-фосфамиди дихалогениди, различити од диетил-N,N-диметилфосфамида.

N.B. види 1С350.57 за N,N – диметиламинофосфорамид дихлорид.

3. Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] NN-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] – фосфор амидад, различит од диетил- N,N – диметилфосфорамид који је дефинисан у 1С350<

4. N,N -диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминотил-2-хлориди и одговарајуће протонисане соли, различите од N,N -диизопропил-(бета)-аминоетилхлорида или N,N -диизопропил-(бета)-аминоетилхлоридахидрохлорида који су наведени у 1С350;

5. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и одговарјуће протоноване соли различите од N, N-диизо-пропил-(бета)-аминоетанол ( 96-80-0) и N,N диетиламиноетанола (100-37-8) који су дефинисани у 1C350;

Напомена: 1С450.б.5 не контролише следеће:

а. N,N- диметиламиноетанол (108-01-0) и одговарајуће протоноване соли;

б. Протонисане соли N,N диетиламиноетанола (100-37-8);

6. N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и одговарјуће протонисане соли различите од N, N-диизо-пропил-(бета)-аминоетантиол који је дефинисан у 1C350;

7. ВИДИ 1С350 за етилдиетаноламин (139-87-7);

8. Метилдиетаноламин (105-59-9).

Напомена 1: За увоз и извоз из/у „државе које нису потписнице Конвенције о хемијском оружју”, 1C450 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C450.б.1., .б.2., .б.3., .б.4., .б.5. и .б.6. у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 10% тежинских смеше.

Напомена 2: За увоз и извоз из/у „државе-потписнице Конвенције о хемијском оружју”, 1С450 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C450.б.1., .б.2., .б.3., .б.4., .б.5.и .б.6. у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 30% тежинских смеше.

Напомена 3: 1C450 не контролише „хемијске смеше” које садрже једну или више хемикалија наведених у 1C450.б.8. у којима удео појединачних наведених састојака не прелази 30% тежинских смеше.

Напомена 4: 1C450 не контролише производе дефинисане као роба за широку потрошњу, паковане за малопродају и личну употребу или који су за појединачно коришћење.

1D

1D Софтвер

1D001

„Софтвер” посебно развијен или модификован за „развој”, „производњу”или „употребу” опреме наведене у 1B001 до 1B003.

1D002

„Софтвер” за „развој” ламината и „композита” са органским „матрицама”, металним „матрицама” или угљеничним „матрицама”.

1D003

„Софтвер” посебно развијен или модификован за функционисане опреме наведене у 1А004.ц.

1D101

„Софтвер” посебно развијен или модификован за управљање или одржавање робе наведене у 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 или 1B119.

1D103

„Софтвер” посебно развијен за анализу смањења уочљивости, као што су радарски одраз, ултраљубичасти/инфрацрвени карактеристични одрази и акустички одрази.

1D201

„Софтвер” посебно развијен за „употребу” робе наведене у 1B201.

1E

1E Технологија

1E001

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „развој” или „производњу” опреме или материјала наведених у 1А001.б., 1А001.ц., 1А002 до 1А005, 1B или 1C.

1E002

1E002 Остале „технологије”, као што следи:

а. „Технологије” за „развој” или „производњу” полибензотиазола или

полибензоксазола;

б. „Технологије” за „развој” или „производњу” флуороеластомерних једињења

која садрже најмање један винилетар мономер;

ц. „Технологије” за пројектовање или „производњу” следећих основних

материјала или некомпозитних керамичких материјала:

1. Основни материјали који поседују све од наведених особина:

а. Било који од следећих састава:

1. Прости или комплексни оксиди цирконијума и комплексни оксиди

силицијума и алуминијума;

2. Прости нитриди бора (кубичног кристалног структурног облика);

3. Прости или комплексни карбиди силицијума или бора; или

4. Прости или комплексни нитриди силицијума;

б. Било који од следећих садржаја укупних металних нечистоћа, не

рачунајући намерне додатке, који су мањи од:

1. 1000 ppm за просте оксиде и карбиде; или

2. 5000 ppm за комплексна једињења или просте нитриде; и

ц. Да су било који од следећег:

1. Цирконијум (CAS 1314-23-4) са просечном величином честица једнаком или мањом од 1 μm, и са не више од 10% честица већих од 5 μm;

2. Други основни материјали са просечном величином честица једнаком

или мањом од 5 μm, и са не више од 10% честица већих од 10 μm; или

3. Који поседују све од следећег:

а. Плочице са односом дужине и дебљине већим од 5;

б. Вискерси са односом дужине и пречника већим од 10 за пречнике

мање од 2 μm; и

ц. Континуална или сечена влакна пречника мањег од 10 μm.

2. Некомпозитни керамички материјали који се састоје од материјала описаних у 1Е002.ц.1;

Напомена: 1Е002.ц.2. не контролише „технологију” за пројектовање или

производњу абразива.

д. „Технологију” за „производњу” ароматичних полиамидних влакана;

е. „Технологију” за уградњу, одржавање или поправке материјала наведених у 1C001;

ф. „Технологију” за поправке „композитних” структура, ламината или материјала наведених у 1А002, 1C007.ц. или 1C007.д.

Напомена: 1Е002.ф. не контролише „технологију” за поправку структурних делова „цивилних летелица” употребом угљеничних „влакнастих или филаментних материјала” и епокси смола, које су садржане у приручницима произвођача ваздухоплова.

г. Библиотеке (параметарске техничке базе података) које су посебно пројектоване или модификоване да омогуће да опрема врши функције наведене у 1А004.ц.

Техничка напомена:

Појам библиотека(параметарска техничка база података) употребљен у 1Е002.г, означава скуп техничких информација, значајних за побољшање функционисања одговарајуће опреме или система.

1E101

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „употребу” робе наведене у 1А102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 до 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 до 1C118, 1D101 или 1D103.

1E102

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „развој” „софтвера” наведених у 1D001, 1D101 или 1D103.

1E103

„Технологија” за регулисање температуре, притиска или атмосфере у

аутоклавима или хидроклавима, када се користе за „производњу”

„композита” или полупроизведених „композита”.

1E104

„Технологија” везана за „производњу” пиролитички прерађених материјала обликованих у калупима, вретенима или другим супстратима из гасова прекурсора који се разлажу на температурама у опсегу од 1.573 К (1.300 °C) до 3.173 К (2.900 °C) и притисцима од 130 Pa до 20 kPa.

Напомена: 1Е104 укључује „технологију” за састав гасова прекурсора брзине протока и параметре и распореде за контролу процеса.

1E201

„Технологија” у складу са Општом тенолошком напоменом за „употребу” робе наведене у 1А002, 1А202, 1А225 до 1А227, 1B201, 1B225 до1B234, 1C002.б.3. или б.4., 1C010.б., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 до 1C241 или 1D201.

1E202

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „развој” или „производњу” робе наведене у 1А 007, 1А202 или 1А225 до 1А227.

1E203

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „развој” „софтвера” наведених у 1D201.

КАТЕГОРИЈА 2
ОБРАДА МАТЕРИЈАЛА

2A

Системи, опрема и саставни делови

N.B.: За бешумне покретне лежајеве види НКЛ НВО.

2A001

Антифрикциона лежишта и лежишни системи, као што следи и саставни делови за њих:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2A101.

Напомена: 2А001 не врши контролу лежајева са толеранцијама које су специфициране упутством у складу са ISO 3290 као степен 5 или лошије

а. Куглични лежајеви и чврсти котрљајући лежајеви који имају толеранције специфициране од стране произвођача у складу са ISO 492 Класа толеранције 4 (или еквивалентни национални стандард) или боље и који имају и прстене и кугличне елементе (ISO5593) од монел метала (легуре никла, бакра, гвожђа и мангана) или берилијума;

Напомена: 2А001.а. не контролише конусне котрљајуће лежајеве.

б. Не користи се.

ц. Активни магнетни лежишни системи који користе било шта од следећег:

1. Материјале којима је густина (магнетног) флукса од 2,0 Т или већа и границе развлачења веће од 414 MPa;

2. Све електромагнетне 3D хомополарне поларизоване конструкције за актуаторе; или

3. Позиционе сензоре високих температура (450 К (177 °C) и више)).

2A101

Радијални куглични лежајеви, осим наведених у 2A001који имају све толеранције специфициране од стране произвођача у складу са ISO 492 Класа толеранције 2 (или ANSI/ABMA-Army Ballistic Missile Agency, тј. Управа за балистичке ракете Копнене Војске САД, Std 20 Класа толеранције ABEC-7, или други еквивалентни национални стандард) или боље и који имају све наведене карактеристике:

a. Унутрашњи прстен са отвором пречника између 12 mm и 50 mm;

б. Спољашњи пречник спољашњег прстена између 25 mm и 100 mm; и

ц. Ширину између 10 mm и 20 mm.

2A225

Ватросталне посуде направљене од материјала отпорних на течне актиниде метала, као што следи:

а. Ватросталне посуде које имају обе наведене карактеристике:

1. Запремину између 150 cm3 и 8000 cm3; и

2. Израђене или превучене слојем једног од наведених материјала, или комбинацијом следећих материјала , који имају укупан ниво примеса масених 2% или мање:

а. Калцијум-флуоридом (CaF2);

б. Калцијум-цирконатом (метацирконат) (CaZrO3);

ц. Церијум-сулфид (Cе2S3);

д. Ербијум-оксид (ербија) (Er2О3);

е. Хафнијум-оксид (хафнија) (HfО2);

ф. Магнезијум-оксид (МgО);

г. Нитрована ниобијум-титанијум-волфрам легура (око 50% Nb, 30% Тi, 20% W);

х. Итријум-оксид (итрија) (Y2О3); или

и. Цирконијум-оксид (цирконија) (ZrО2);

б. Ватросталне посуде које имају обе наведене карактеристике:

1. Запремину између 50 cm3 и 2000 cm3; и

2. Израђене су или обложене танталом, чистоће 99,9 масених % или веће;

ц. Ватросталне посуде које имају све наведене карактеристике:

1. Запремину између 50 cm3 и 2000 cm3;

2. Израђене су или обложене танталом, чистоће 98 масених % или веће; и

3. Превучене су слојем тантал-карбида, нитрида, борида или неком од њихових комбинација.

2A226

Вентили који имају све наведене карактеристике:

а. ’Номиналну величину’ од 5 mm или већу;

б. Поседују заптивку за мехове; и

ц. Комплетно су израђени или обложени алуминијумом, легуром алуминијума, никлом или легуром никла која садржи више од 60 масених % никла.

Техничка напомена:

За вентиле са различитим улазним и излазним пречницима, ’номинална величина’ у 2А226 односи се на најмањи пречник.

2B

Опрема за тестирање, проверу и производњу

Техничке напомене:

1. Секундарне паралелне контурне осе (као што је w-оса на хоризонталним глодалицама или секундарна обртна оса са централном линијом која је паралелна главној обртној оси) нису укључене у укупан број контурних (контролисаних) оса. Обртне осе не треба да ротирају преко 360°. Обртна оса може се покретати помоћу линеарног прибора (вијка или зупчаника и зупчасте летве).

2. За примене 2B, број оса које могу бити симултано координисане за „управљање контурном обрадом” је број оса дуж којих или око којих се у току обраде обављају истовремена и релативна кретања алата у односу на обрадак. Ово не укључује додатне осе које утичу на друга релативна кретања у оквиру машине. Такве осе укључују:

а. Дресинг систем тоцила код брусилица;

б. Паралелне ротационе осе пројектоване за монтирање одвојених припремака;

ц. Колинеарне обртне осе пројектоване за манипулисање истим припремком причвршћеним стегом на различитим крајевима.

3. Означавање оса мора да буде у складу са интернационалним стандардом ISO 841, ’Машине за нумеричко управљање – означавање оса и кретања’.

4. За примене 2B001 до 2B009 „нагибна вретена” се сматрају обртним осама.

5. Декларисани нивои тачности позиционирања добијени мерењима, која су урађена у складу са ISO 230/2 или еквивалентном националном стандарду, могу бити коришћени за сваки поједини модел алатне машине уместо испитивања појединачних машина. Декларисана тачност позиционирања означава вредност тачности дату компетентној институцији државе-чланице у којој је извозник пријављен, а која је репрезентативна за дати модел машине.

Одређивање декларисаних вредности:

а. Изабрати пет машина модела који се испитује;

б. Измерити тачности линеарних оса у складу са ISO230/2;

ц. Одредити А-вредности за сваку осу сваке машине. Метод израчунавања А-вредности описан је у ISO стандарду;

д. Одредити средње вредности А-вредности сваке осе. То значи да вредност Â постаје вредност квалитета сваке осе за сваки модел (Âx Ây...);

е. Пошто се листа Категорије 2 односи на сваку линеарну осу, то ће бити онолико вредности квалитета колико има линеарних оса;

ф. Ако било која оса машинског модела, која се не контролише помоћу 2B001.а. до 2B001.ц. или 2B201, има квалитет тачности Â,који је једнак или мањи од наведене тачности, за сваки модел алатних машина, који је већи од 2 µm, произвођач би требало да потврђује ниво тачности сваких осамнаест месеци.

6. За потребе 2Б001.а. да 2Б001.ц., мерна несигурност за тачност алатних машина, као што је дефинисано међународним стандардом ISO 230/2 (2006) или еквивалентним националним стандардом, неће се разматрати.

2B001

Алатне машине, као што следи, и било која њихова комбинација, за одвајање (или сечење) метала, керамике или „композита”, које у складу са техничком спецификацијом произвођача могу бити опремљене електронским уређајима за „нумеричку контролу”:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B201.

Напомена 1: 2B001 не контролише алатне машине специјалне намене ограничене на производњу зупчаника. За такве машине погледати 2B003.

Напомена 2: 2B001 не контролише алатне машине специјалне намене ограничене на производњу било којег од следећих делова:

а. Коленастих вратила или брегастих осовина;

б. Алата или резних алата;

ц. Пужева за екструзију;

д. Гравираних или брушених делова накита.

е. Зубне протезе

Напомена 3: Алатна машина која има барем две од наведене три функције: обртања, глодања или брушења (нпр. обртна машина која може да обавља и функцију глодања), мора бити процењена према свакој од примењивих ставки у 2B001.а., б. или ц.

а. Алатне машине за стругање које поседују све следеће карактеристике:

1. Тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 3,0 μm, у складу са ISO 230/2 (2006)(2) или еквивалентним националним стандардом, дуж једне или вишелинеарних оса; и

2. Две или више оса које могу бити истовремено опремљене за „управљање контурном обрадом”;

Напомена: 2B001.а. не контролише обртне машине специјално пројектоване за производњу контактних сочива, које имају све од наведених карактеристика:.

1. Контролер машине ограничен на употребу софтвера са делимичним програмирањем уноса података за израду офтамолошких сочива; и

2. Без вакуумског исисавања.

б. Алатне машине за глодање, које поседују било коју од следећих карактеристика:

1. Поседују све од следећег:

а. Тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 3,0 μm у складу са ISO 230/2 (2006) (2) или еквивалентним националним стандардом, дуж једне или вишелинеарних оса; и

б. Три линеарне осе као и једну обртну осу које могу бити истовремено координисане за „управљање контурном обрадом”и имају неку од следећих:

N.B.: ’Паралелни механизми алатних машина’ су наведени у 2B001.б.2.д.

а. тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 3,0 µm према ISO 230/2 (2006) (2) или еквивалентну националном стандарду дуж једне или више линеарних оса, са путном дужином мање од 1 m;

б. тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 4,5 µm према ISO 230/2 (2006) (2) или еквивалентну националном стандарду дуж једне или више линеарних оса, са путном дужином једнаком или већом од 1 m и мањом од 2 m;

в. тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 4,5 + 7 (L-2) µm (L је путнa дужина у метрима) према ISO 230/2 (2006) 1 или еквивалентну националном стандарду дуж једнe или више линеарних оса са путном дужином једнаком или већом од 2 m; или

г. јесу „паралелни механизам алатне машине”.

Техничка напомена:

’Паралелни механизам алатне машине’ је алатна машина која има више шипки повезаних са платформом и погонима, где сваки од покретача управља одговарајућим штапом истовремено и независно.

2. Пет или више оса које могу бити истовремено координисане за „управљање контурном обрадом” које имају било шта од следећег;

N.B.: ’Паралелни механизми алатних машина’ су наведени у 2B001.б.2.д.

а. тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 3,0 µm према ISO 230/2 (2006) (2) или националним еквивалентом дуж једне или више линеарних оса, са путном дужином мање од 1 m;

б. тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 4,5 µm према ISO 230/2 (2006) (2) или националним еквивалентом дуж једне или више линеарних оса, са путном дужином једнаком или већом од 1 m и мањом од 2 m;

ц. тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 4,5 + 7 (L-2) µm (L је путнa дужина у метрима) према ISO 230/2 (2006) (2) или националним еквивалентима дуж једнe или више линеарних оса са путном дужином једнаком или већом од 2 m; или

д. јесу „паралелни механизам алатне машине”.

Техничка напомена:

’Паралелни механизам алатне машине’ је алатна машина која има више шипки повезаних са платформом и погонима, где сваки од покретача управља одговарајућим штапом истовремено и независно.

3. Тачност позиционирања за све машине за шаблонска бушења, са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 3μm, у складу са ISO 230/2 (2006)(1) или еквивалентну националном стандарду, дуж било које линеарне осе; или

4. Машине са летећим (ротирајућим) ножем (ножевима) које поседују све наведене карактеристике:

а. „Бацање” и „ексцентрицитет” вретена мањи (бољи) од 0,0004 mm ТIR; и

б. Угловна одступања (пропињање, скретање, ваљање) мања (боља) од 2 угловне секунде, ТIR преко 300 mm опсега кретања попречних клизача;

ц. Алатне машине за брушење, које поседују било коју од следећих карактеристика:

1. Поседују све од следећег:

а. Тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 3 μm, у складу са ISO 230/2 (2006) (2) или еквивалентну националном стандарду, дуж једне или више линеарних оса; и

б. Три или више оса које могу бити истовремено коришћене за „управљање контурном обрадом”; или

2. Пет или више оса које могу бити истовремено коришћене за „управљање контурном обрадом”.

Напомена: 2B001.ц не односи се на следеће машине за брушење:

а. Машине за цилиндрично спољно, унутрашње и спољно-унутрашње брушење са свим следећим карактеристикама:

1. Ограничене на цилиндрично брушење; и

2. Ограничене на максимални спољни пречник или дужину радног дела од 150 mm.

б. Машине специјално пројектоване као шаблонске машине за брушење које немају z- или x-осе,а имају тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” мању (бољу) од 3 µm у складу са ISO 230/2 (2006)(2) или еквивалентну националном стандарду.

ц. Површинске брусилице.

д. Машине са електричним пражњењем (ЕDМ) бежичног типа са две или више обртних оса које могу бити истовремено коришћене за „управљање контурном обрадом”;

е. Алатне машине за уклањање метала, керамике или „композита” са свим следећим карактеристикама:

1. Уклањање материјала са било чим од следећег:

а. Водом или другим течним млазовима, укључујући оне са абразивним додацима;

б. Електронским снопом; или

ц. Снопом „ласера”; и

2. Најмање две обртне осе које имају све следеће карактеристике:

а. Могу бити истовремено коришћене за „управљање контурном обрадом”; и

б. Имају тачност позиционирања мању (бољу) од 0,003º;

ф. Машине за дубоко бушење и обртне машине модификоване за дубоко бушење, са максималном остварљивом дубином отвора већом од 5 m

2B002

Нумерички управљани машински алати опремљени да произведу несферичне оптичке површине и који имају све од наведених карактеристика:

а. Завршну обраду површине мању (бољу) од 1,0 µm;

б. Завршну обраду са храпавошћу мањом (бољом) од 100 nm rms;

ц. Три или више оси које могу бити истовремено координиране за „управљање по контури”; и

д. Користи било који од следећих процеса:

1. магнетореолошку завршну обраду (’MRF’);

2. електрореолошку завршну обраду (’ERF’);

3. ’завршну обраду млазом енергетских честица’;

4. ’обрада надувавањем мембране алата’; или

5. ’течно-млазна обрада’.

Техничка напомена:

За потребе 2B002:

1. ’MRF’ је процес обраде уклањањем материјала уз помоћ абразивног магнетног флуида чији се вискозитет контролише помоћу магнетног поља;

2. ’ERF’ је процес уклањања материјала помоћу абразивног флуида чији је вискозитет контролисан електричним пољем.

3. ’Завршна обрада млазом енергетских честица’ користи RAP (Reactive Atom Plasmas) или млазове јона ради селективног уклањања материјала.

4. ’обрада надувавањем мембране алата’ је процес који користи мембрану под притиском, кoja се деформише на такав начин да је само мањи део мембране у контакту са предметом који се обрађује;

5. ’течно-млазна обрада’ користе ток течности за материјално уклањање.

2B003

„Нумерички контролисане” или ручне алатне машине, као и посебне компоненте, контролни и помоћни уређаји за њих, специјално пројектовани за стругање, завршну обраду, брушење или хоновање каљених (Rc = 40 или више) цилиндричних, хеликоидних и двоструко-хеликоидних зупчаника са подеоним пречником већим од 1250 mm и са ширином радног контакта једнаком или већом од 15% подеоног пречника, са завршном обрадом на квалитет према АGМА 14 или бољом (еквивалентно ISО 1328 класа 3).

2B004

Топле „изостатичке пресе”, са свим следећим, као и са специјално пројектованим компонентама и помоћним уређајима за ту сврху:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B104 И 2B204.

а. Контролисано топлотно окружење у затвореној шупљини и шупљини коморе унутрашњег пречника од 406 mm или већег; и

б. Било шта од следећег:

1. Максимални радни притисак већи од 207 MPa;

2. Контролисано топлотно окружење са температуром вишом од 1773 К (1500ºC); или

3. Уређај за угљоводоничну импрегнацију и уклањање резултујућих гасовитих производа разлагања.

Техничка напомена:

Унутрашња димензија коморе је димензија коморе у којој су постигнути и радна температура и радни притисак, и она не обухвата везе. Ова димензија биће мања или од унутрашњег пречника коморе притиска или од унутрашњег пречника изоловане коморе пећи, зависно од тога која је од ових комора смештена унутар друге.

N.B.: У вези са специјално пројектованим резним алатима, калупима и уређајима за постављање алата погледати 1B003, 9B009 и НКЛ НВО.

2B005

Следећа опрема специјално пројектована за наношење, обраду и контролу током обраде неорганских горњих слојева, премаза и модификација површине, на неелектронским доњим слојевима, применом процеса приказаних у табели и у одговарајућим напоменама уз 2Е003.ф., као и специјално пројектоване компоненте за аутоматско руковање, позиционирање, манипулацију и контролу:

а. Опрема „контролисана путем меморисаног програма” која служи за производњу путем хемијског таложења из гасне фазе (CVD) са свим следећим карактеристикама:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B105.

1. Процесом модификованим за једно од следећег:

а. Пулсирајуће хемијско таложење из гасне фазе (CVD);

б. Контролисано топлотно таложење језгара кристализације (CNTD); или

ц. Хемијско таложење из гасне фазе (CVD) побољшано плазмом или помоћу плазме; и

2. Било чиме од следећег:

а. Обртне заптивке за високи вакуум (једнак или мањи од 0,01 Pа); или

б. Контрола дебљине горњег слоја in situ;

б. Производна опрема „контролисана путем меморисаног програма” која служи за јонску имплантацију струјом снопа од 5 mА или већом;

ц. Производна опрема „контролисана путем меморисаног програма” која служи за физичко таложење из гасне фазе помоћу електронског снопа (EB-PVD), заједно са погонским системима снаге преко 80 kW, са било којим од следећих елемената:

1. Ласерски систем за контролу нивоа течности у резервоару, који прецизно регулише брзину помераја ингота (одливка); или

2. Рачунарски контролни уређај који ради на принципу фотолуминесценције јонизованих атома у струји испаривача, за контролу брзине таложења горњег слоја који садржи два или више елемената;

д. Производна опрема „контролисана путем меморисаног програма” која служи за убризгавање плазме, са било којом од следећих карактеристика:

1. Рад у контролисаној атмосфери на смањеном притиску (једнаком или мањем од 10 kPа, мерено изнад и на растојању до 300 mm од излаза бризгаљке пиштоља), у вакуумској комори са могућношћу постизања притиска до 0,01 Pа пре процеса убризгавања; или

2. Контрола дебљине горњег слоја in situ;

е. Производна опрема „контролисана путем меморисаног програма” која служи за таложење распршавањем, са густинама струје од 0,1 mА/mm2 или већим, са брзином таложења од 15 μm/h или већом;

ф. Производна опрема „контролисана путем меморисаног програма” која служи за таложење помоћу катодног лука, са електромагнетном мрежом за управљање положајем лука на катоди;

г. Производна опрема „контролисана путем меморисаног програма” која служи за јонску галванизацију која је у могућности да врши in situ мерења било чега од наведеног:

1. Дебљине горњег слоја наталоженог на доњи слој и за контролу брзине; или

2. Оптичких карактеристика.

Напомена: 2B005 се не односи на опрему за хемијско таложење из гасне фазе, за таложење помоћу катодног лука, за таложење распршивањем, за јонску галванизацију или јонску имплантацију, специјално пројектовану за резне алате или алате за машинску обраду.

2B006

Системи и опрема за контролу димензија или мерни системи и опрема, као што следи:

а. Рачунарски контролисане, „нумерички контролисане” координатне мерне машине (CMM) са тродимензионалном (запреминском) грешком мерења дужине (E 0, MPE) у било којој тачки унутар радног опсега машине (т.ј. у оквиру дужине оса) једнаком или мањом (бољом) од (1,7 + L/1000)μm (L је мерена дужина у mm), испитане у складу са ISO10360-2 (2009);

Техничка напомена: E 0, MPE најтачније конфигурације машине специфициране од стране произвођача (нпр. Набоље од следећег: сонда, дужина мерне руке, параметри кретања, околина)

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B206.

б. Инструменти за мерење линеарног и угаоног померања, као што следи:

1. Инструменти за мерење линеарног померања који имају било коју од следећих карактеристика:

Напомена: Мерење померања „ласерским” интерферометрима контролише се у оквиру 2B006.b.1.ц.

Техничка напомена:

За потребе 2B006.б.1. ’линеарно померање’ означава промену раздаљине између мерног инструмента и мереног објекта.

а. Мерне системе неконтактног типа са „резолуцијом” једнаком или мањом (бољом) од 0,2 μm у мерном опсегу до 0,2 mm;

б. Системе са линеарним, варијабилним диференцијалним трансформатором (енгл. Variable Differential Transformer (LVDT)) са свим следећим карактеристикима:

1.који има било шта од следећег:

а.„Линеарност” једнака или мања (боља) од 0,1% мерено од 0 до „пуног оперативног опсега„, за LVDT-е са „пуним оперативним опсегом„ до и у вредности једнакој ± 5 mm; или

б. „Линеарност” једнака или мања (боља) од 0,1% мерено од 0 до 5 mm за LVDT-е са „пуним оперативним опсегом„ већим од ± 5 mm; и

2. Одступање једнако или мање (боље) од 0,1% дневно на стандардној температури околине ±1 К у просторији у којој се експеримент врши;

Техничка напомена:

За потребе 2B006.б.1.б, „пуни оперативним опсег” је половина од укупног могућег линеарног померања LVDT. На пример, LVDT-и са „пуним оперативним опсегом” до и у вредности једнакој ± 5 mm могу мерити укупно могуће линеарно померање од 10 mm.

ц. Мерне системе са свим следећим елементима:

1. Садрже „ласер”; и

2. Одржавају, у периоду од најмање 12 часова, у температурном опсегу од ±1 К око стандардне температуре и на стандардном притиску, све следеће карактеристике:

а. „Резолуцију” у читавом пуном опсегу од 0,1 μm или мању (бољу); и

б. „Тачност мерења” једнаку или мању (бољу) од (0,2 + L/2000)μm (L је мерена дужина у mm) у било којој тачки мерног опсега, када се вредност компензује у односу на индекс преламања ваздуха;

д. „електронски склопови„ посебно пројектовани да обезбеде повратну информацију о њиховој функционалности у системима наведеним у 2B006.б.1.ц.;

Напомена: 2B006.б.1. не односи се на интерферометарске мерне системе, без затворене или отворене повратне спреге, са „ласером” за мерење грешака проклизавања алатних машина, машина за контролу димензија или сличне опреме.

2. Инструменти за мерење угаоног померања са „угаоном позицијом „тачности” једнаким или мањим (бољим) од 0,00025º;

Напомена: 2B006.б.2. не односи се на оптичке инструменте, као што су аутоколиматори, који користе паралелне светлосне зраке (нпр. ласерски зраци) за откривање угаоног померања огледала.

ц. Опрема за мерење површинске храпавости (укључујући површинске дефекте), мерењем оптичког расипања, са осетљивошћу од 0,5 nm или мање (боље).

Напомена: 2B206 укључује машинске алате, осим наведених у 2B201, који могу бити коришћени као мерни уређаји ако испуњавају или надмашују критеријуме који су наведени за функције мерних уређаја.

2B007

„Роботи” који имају било коју од следећих карактеристика, и специјално пројектовани контролери и „крајњи ефектори” за ту сврху:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B207.

а. Потпуна обрада тродимензионалних модела или потпуна тродимензионална ’анализа места’ у реалном времену, за генерисање или модификовање „програма” или за генерисање или модификовање нумеричких програмских података;

Техничка напомена:

У ограничења ’анализе места’ не спадају апроксимација треће димензије посматрањем на датом углу, или ограничена интерпретација сиве скале за посматрање дубине или текстуре за одобрене задатке (2 ½ D).

б. Специјално пројектовани у складу са националним безбедносним стандардима који се примењују на окружење експлозивне муниције;

ц. Специјално пројектовани или оцењени као радијационо-каљени да издрже укупну количину радијације већу од 5 × 103 Gy (силицијум) без смањења оперативних способности; или

Техничка напомена:

Термин Gy (силицијум) односи се на енергију у џулима по килограму коју апсорбује незаштићени узорак силицијума када се изложи јонизованој радијацији.

д. Специјално пројектовани да раде на висинама већим од 30000 m.

2B008

Склопови или делови, специјално пројектовани за алатне машине, или за системе и опрему за контролу димензија или мерне системе и опрему, као што следи:

а. Повратна спрега по линеарној позицији укупне „тачности” мање (боље) од (800 + (600 × L/1000)) nm (L представља ефективну дужину у mm);

N.B.: У вези са системима „ласера” погледати такође напомену за 2B006.б.1. и д.

б. Повратна спрега по обртној позицији са „тачношћу” мањом (бољом) од 0,00025º;

N.B.: У вези са системима „ласера” погледати такође напомену за 2B006.б.2.

ц. „Сложени обртни столови” или „нагибна вретена”, са могућношћу модернизације, у складу са спецификацијама произвођача, алатних машина до или изнад нивоа специфицираног у 2B.

Напомена: 2B008.a.. и 2B008.б. контролишу јединице, које су дизајниране ради утврђивања информације о повратној контроли, као што су уређаји индуктивног типа, градусне скале, инфрацрвени системи или системи „ласера”

2B009

Машине за обликовање ротационим ваљањем са или без промене дебљине радног комада које, у складу са техничким спецификацијама произвођача, могу бити опремљене јединицама за „нумеричку контролу” или рачунарском контролом и које имају све следеће карактеристике:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B109 И 2B209.

а. Три или више оса које могу бити истовремено коришћене за „управљање контурном обрадом”; и

б. Силу на ролнама већу од 60 kN.

Техничка напомена:

Машине са комбинованим функцијама ротационог ваљања са променом дебљине (flowforming) или без промене дебљине радног комада (spinforming) су за сврхе 2B009 разматране као машине за обликовање ротационим ваљањем.

2B104

„Изостатичке пресе” које нису наведене у 2B004, са свим следећим карактеристикама:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B204.

а. Максималним радним притиском од 69 MPа или већим;

б. Пројектоване за достизање и одржавање контролисаног топлотног окружења температуре 873 К (600 ºC) или веће; и

ц. Поседују шупљину коморе унутрашњег пречника од 254 mm или већег.

2B105

Пећи за хемијско таложење из гасне фазе (CVD) које нису наведене у 2B005.а., пројектоване или модификоване за денсификацију угљеник-угљеник композита.

2B109

Машине за обликовање ротационим ваљањем које нису наведене у 2B009, и специјално пројектоване компоненте, као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B209.

а. Машине за обликовање ротационим ваљањем са свим следећим карактеристикама:

1. У складу са техничким спецификацијама произвођача, могу бити опремљене јединицама за „нумеричку контролу” или рачунарском контролом, чак и када нису биле опремљене поменутим јединицама; и

2. Са више од две осе које могу бити истовремено коришћене за „управљање контурном обрадом”.

б. Специјално пројектоване компоненте за машине за обликовање ротационим ваљањем наведене у 2B009 или 2B109.а.

Напомена: 2B109 не контролише машине које не могу да се користе у производњи погонских компонената и опреме (нпр. коморе мотора) за системе наведене у 9А005, 9А007.а. или 9А105.а.

Техничка напомена:

Машине са комбинованим функцијама обликовања ротационим ваљањањем без промене дебљине (spinforming) и обликовања ротационим ваљањем са променом дебљине раdног комада (flowforming) су за сврхе 2B109 разматране као машине за обликовање ротационим ваљањем.

2B116

Системи за испитивање вибрација, опрема и компоненте за ту сврху, као што следи:

а. Системи за испитивање вибрација уз коришћење техника повратне или затворене спреге, и са дигиталним контролером, са могућношћу осциловања система на 10g rms или више у читавом опсегу фреквенција од 20 Hz до 2000 Hz, са примењеним силама од 50 kN или више, мерено на ’голом столу’;

б. Дигитални контролери, у комбинацији са специјално развијеним софтвером за испитивање вибрација, са „ширином опсега у реалном времену” већим од 5 kHz, пројектовани за коришћење са системима за испитивање вибрација наведеним у 2B116.а.;

ц. Побуђивачи вибрација, са или без појачивача, са могућношћу примењивања сила од 50 kN или већих, мерено на ’голом столу’, и употребљиви у системима за испитивање вибрација наведеним у 2B116.а.;

д. Држачи испитиваног дела и електронске јединице пројектоване за комбиновање више побуђивача вибрација у систему са могућношћу обезбеђења ефективне комбиноване силе од 50 kN или веће, мерено на ’голом столу’, употребљиви у вибрационим системима наведеним у 2B116.а.

Техничка напомена:

У 2B116 ’голи сто’ односи се на раван сто или површину, без справа за причвршћивање и притезање.

2B117

Контроле опреме и процеса који нису наведени у 2B004, 2B005.а., 2B104 или 2B105, који су пројектовани и модификовани за денсификацију и пиролизу млазника ракета и врха носа балистичких ракета израђених од структурних композита.

2B119

Машине за балансирање и одговарајућа опрема, као што следи:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2B219.

а. Машине за балансирање са свим следећим карактеристикама:

1. Не могу да врше балансирање ротора/склопова масе изнад 3 kg;

2. Могу да врше балансирање ротора/склопова на брзинама већим од 12500 о/min;

3. Могу да коригују неуравнотеженост у две равни или више; и

4. Могу да врше балансирање до заостале специфичне неуравнотежености од 0,2 g mm по kg масе ротора;

Напомена: 2B119.а. не односи се на машине за балансирање пројектоване или модификоване за стоматолошку или другу медицинску опрему.

б. Индикатори пројектовани или модификовани за коришћење са машинама специфицираним у 2B119.а.

Техничка напомена:

Индикатори су понекад познати као инструментација за балансирање.

2B120

Симулатори кретања или столови за мерење брзине, са свим следећим карактеристикама:

а. Две или више оса;

б. Клизни прстенови за пренос електричне снаге и/или информација о сигналима; и

ц. Са било којом од следећих карактеристика:

1. Било која појединачна оса има све следеће карактеристике:

а. Брзину од 400 º/s или више, или 30 º/s или мање; и

б. Резолуцију брзине једнаку или мању од 6 º/s, и тачност једнаку или мању од 0,6 º/s;

2. Стабилност брзине у најгорем случају једнака или боља (мања) од просечно ±0,05 % на 10º или више; или

3. Прецизност позиционирања једнака или боља од 5 лучних секунди.

Напомена: 2B120 не односи се на обртне столове пројектоване или модификоване за алатне машине или за медицинску опрему. У вези са контролом обртних столова алатних машина, погледати 2B008.

2B121

Столови за позиционирање (опрема за прецизно позиционирање при обртању око било које осе) који нису наведени у 2B120, са свим следећим карактеристикама:

а. Две или више оса; и

б. Прецизност позиционирања једнака или боља од 5 лучних секунди.

Напомена: 2B121 не односи се на обртне столове пројектоване или модификоване за алатне машине или за медицинску опрему. У вези са контролом обртних столова алатних машина, погледати 2B008.

2B122

Центрифуге за добијање убрзања изнад 100 g и са клизним прстеновима за пренос електричне снаге и информација о сигналима.

2B201

Алатне машине које нису наведене у 2B001, као што следи, за уклањање или резање метала, керамике или „композита” које, у складу са техничким спецификацијама произвођача, могу бити опремљене електронским уређајима за истовремено „управљање контурном обрадом” по две или више оса;

а. Алатне машине за глодање, које поседују било коју од следећих карактеристика:

1. Тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 6 μм у складу са ISO 230/2 (1988)(2) или еквивалентну националном стандарду дуж било које линеарне осе; или

2. Две или више обртних оса за профилисање;

Напомена: 2B201.а. не односи се на глодалице са следећим карактеристикама:

а. Пут дуж x-осе већи од 2 m; и

б. Укупна тачност позиционирања по x-оси већа (гора) од 30μm.

б. Алатне машине за брушење, које поседују било коју од следећих карактеристика:

1. Тачност позиционирања са „свим расположивим компензацијама” једнаку или мању (бољу) од 4 μm, у складу са ISO 230/2 (1988) (2) или еквивалентну националном стандарду, дуж било које линеарне осе; или

2. Две или више обртних оса за профилисање.

Напомена: 2B01.б. не односи се на брусилице са следећим карактеристикама:

а. Машине за цилиндрично спољно, унутрашње и спољно-унутрашње брушење са свим следећим карактеристикама:

1. Ограничене на максимални спољњи пречник или дужину радног дела од 150 mm;

2. Ограничење на оси x, z и c;

б. Шаблонске машине за брушење које немају z-осу или w-осу са укупном тачношћу позиционирања мањом (бољом) од 4 µm складу са ISO 230/2 (1988) 1 или еквивалентном националном стандарду.

Напомена 1: 2B201 не контролише машинске алате за специјалне сврхе ограничене на израду било ког од наведених делова:

а. Зупчаници

б. Коленасто вратило или брегаста осовина

ц. Алати или сечива;

д. Екструдери у облику пужа.

Напомена 2: Машински алати који имају бар две од три функције: обртања, глодања или брушења (нпр. обртна машина с функцијом глодања), морају бити процењени по питању свих ставки наведених у 2B001.а. или 2B201.а. или б.

2B204

„Изостатичке пресе” које нису специфициране у 2B004 и 2B104 и одговарајућа опрема, као што следи:

а. „Изостатичке пресе” са обе следеће карактеристике:

1. Могу да достигну максимални радни притисак од 69 MPа или већи; и

2. Шупљина коморе има унутрашњи пречник већи од 152 mm;

б. Матрице, калупи и контроле, специјално пројектовани за „изостатичке пресе”, специфицирани у 2B204.а.

Техничка напомена:

У 2B204 унутрашња димензија коморе је димензија коморе у којој су постигнути и радна температура и радни притисак, без причвршћивача. Ова димензија биће мања или од унутрашњег пречника коморе притиска или од унутрашњег пречника изоловане коморе пећи, зависно од тога која је од ових комора смештена унутар друге.

2B206

Машине, инструменти или системи за контролу димензија, који нису наведени у 2B006, као што следи:

а. Рачунарски контролисане или нумерички контролисане машине за контролу димензија са било којом од следећих карактеристика:

1.Да имају само две осе и да имају максималну дозвољену грешку мерења дужине једнодимензионо идентификовану као било коју комбинација E0x,MPE, E0y,MPE, или E0z,MPE која јеједнака или мања (боља) од (1,25 + L/1000) μм (L је мерена дужина уmm) у било којој тачки унутар мерног опсега (тј, у оквиру дужине осе), према ISO 10360-2 (2009) или

2. Три или више оса и имају тродимензионалну (волуметријску) максималну дозвољену грешку мерења дужине (E0,MPE) једнаку или мању (бољу) од (1,7 + L/800) m (где L је мерена дужина у mm), на било којој тачки мерног опсега машине (тј, у оквиру дужине осе), у складу са ISO 10360-2 (2009);

Техничка напомена:

E0,MPE најтачније конфигурације CMM наведеног складу са ISO 10360-2 (2009) од стране произвођача (нпр, најбоље од следећег: сонде, дужине игле, параметри гибања, окружење) и са свим расположивим компензацијама упоређују се са прагом од 1,7 + L / 800 µm

б. Системи за истовремену линеарно-угаону контролу полукапсула, са обе следеће карактеристике:

1. „Тачност мерења” дуж било које линеарне осе једнака или мања (боља) од 3,5 μm на 5 mm; и

2. „Одступање угаоне позиције” једнако или мање од 0,02º.

Напомена 1: Алатне машине које се могу користити као мерне машине обухваћене су ако задовољавају или премашују критеријуме специфициране за функције алатне машине или за функције мерне машине.

Напомена 2: Машине описане у 2B206 обухваћене су ако премашују контролни праг у читавом оперативном опсегу.

Техничка напомена:

Сви параметри мерних вредности у 2B206 су плус/минус вредности, тј. не обухватају целокупан опсег.

2B207

„Роботи”, „крајњи ефектори” и контролне јединице, који нису специфицирани у 2B007, као што следи:

а. „Роботи” или „крајњи ефектори” специјално пројектовани у складу са националним безбедносним стандардима применљивим за руковање бризантним експлозивима (на пример, задовољавање номиналне снаге електричног кода за бризантне експлозиве);

б. Контролне јединице специјално пројектоване за било који од „робота” или „крајњих ефектора” наведених у 2B207.а.

2B209

Машине за обликовање ротационим ваљањем са или без промене дебљине раног комада које могу да врше обликовање ротационим ваљањем, осим оних наведених у 2B009 и 2B109, и трнови, као што следи:

а. Машине које имају обе следеће карактеристике:

1. Три или више ваљака (активних или водећих); и

2. Које, у складу са техничким спецификацијама произвођача, могу бити опремљене јединицама за „нумеричку контролу” или рачунарском контролом;

б. Трнови за обликовање ротора пројектовани за обликовање цилиндричних ротора унутрашњег пречника између 75 mm и 400 mm.

Напомена: 2B209.а. обухвата машине које имају само један котрљајући цилиндар пројектован за деформисање метала и два помоћна котрљајућа цилиндра који представљају ослонац трна, али не учествују директно у процесу деформисања.

2B219

Центрифугалне машине за балансирање у више равни, фиксне или преносиве, хоризонталне или вертикалне, као што следи:

а. Центрифугалне машине за балансирање пројектоване за балансирање флексибилних ротора дужине од 600 mm или више и са свим следећим карактеристикама:

1. Пречник обраде или пречник рукавца већи од 75 mm;

2. Могућност балансирања маса од 0,9 до 23 kg; и

3. Могућност брзина обртања за балансирање већих од 5000 о/min;

б. Центрифугалне машине за балансирање пројектоване за балансирање шупљих цилиндричних роторских компоненти са свим следећим карактеристикама:

1. Пречник рукавца већи од 75 mm;

2. Могућност балансирања маса од 0,9 до 23 kg;

3. Могућност балансирања до заостале неравнотеже једнаке или мање од 0,01 kg × mm/kg по равни; и

4. Каишни погон.

2B225

Даљински манипулатори који се могу користити за даљинске акције у операцијама радиохемијског одвајања или у врућим коморама, са било којом од следећих карактеристика:

а. Могућност пенетрације кроз зид вруће коморе од 0,6 m или више (операција кроз зид); или

б. Могућност премошћавања врха зида вруће коморе дебљине 0,6 m или више (операција преко зида).

Техничка напомена:

Уређаји на даљинско управљање(даљински манипулатори) омогућавају пренос људске активности(човека оператера) на активности удаљене механичке руке и крајњег уређаја. Они могу бити типа главни/споредни или да се њима управља помоћу џојстика или тастатуре.

2B226

Индукционе пећи са контролисаном атмосфером (вакуум или инертни гас) и напајање електричном енергијом за њих:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 3B.

а. Пећи које поседују све следеће карактеристике:

1. Могућност рада на температурама изнад 1.123 К (850 °C);

2. Индукциони калемови пречника 600 mm или мање; и

3. Пројектоване за улазну снагу од 5 kW или већу;

б. Електрична напајања, са специфицираном излазном снагом од 5 kW или већом, специјално пројектована за пећи дате у 2B226.а.

Напомена: 2B226.а. не контролише пећи направљене за прераду полупроводничких плоча.

2B227

Вакуум или друге металуршке пећи за топљење и ливење на контролисаној атмосфери и са одговарајућом опремом, као што су

а. Лучне пећи за топљење и ливење које поседују обе следеће карактеристике:

1. Потрошне електроде капацитета између 1.000 cm3 и 20.000 cm3, и

2. Могућност рада на температурама топљења изнад 1.973 К (1.700 °C);

б. Пећи за топљење са електронским млазом и пећи са атомизацијом плазме и топљењем, које поседују обе следеће карактеристике:

1. Снагу 50 kW или већу; и

2. Могућност рада на температурама топљења изнад 1473 К (1200 °C).

ц. Рачунарска контрола и системи управљања специјално обликовани за било коју пећ специфицирану у 2B227.а. или б.

2B228

Опрема за производњу ротора или склопова, опрема за исправљање ротора, трнови за обликовање мехова и матрица:

а. Опрема склопа ротора за монтирање делова цеви ротора гасне центрифуге, преграда и крајњих поклопаца;

Напомена: 2B228.а. укључује прецизне трнове, стеге и машине за вруће навлачење.

б. Опрема за исправљање ради центрирања делова цеви ротора за гасну центрифугу ка главној оси;

Техничка напомена:

У 2B228.б. таква врста опреме се обично састоји од прецизних мерних сонди које су повезане са рачунаром који касније контролише нпр. улогу пнеуматских клипова који се користе за центрирање делова цеви ротора.

ц. Трнови за обликовање мехова и матрице за производњу једноспиралних мехова.

Техничка напомена:

У 2B228.ц. мехови имају следеће карактеристике:

1. Унутрашњи пречник је између 75 mm и 400 mm;

2. Дужина једнака или већа од 12,7 mm;

3. Дубина једне спирале већа од 2 mm; и

4. Израђени су од легура алуминијума велике чврстоће, марејџинг челика или других „влакнастих или филаментних материјала” велике чврстоће.

2B230

Све врсте ‚претварача притиска’ „ који могу да мере апсолутне притиске и имају све наведене карактеристике:

а. Елементе осетљиве на притисак израђене или заштићене алуминијумом, легуром алуминијума, алуминијум оксидом (алумина или сафир), никлом, легуром никла са више од 60 масених % никла;, или потпуно флуорисаним полимерима угљоводоника;

б. Заптивке, ако их има, битне за затварање притиска мерног елемента, а у директном контакту са процесним медијумом, који су направљени или заштићени алуминијумом, легуром алуминијума, алуминијум оксидом (алумином или сафиром), никлом, легуром никла са више од 60 масених % никла или потпуно флуоровани полимерима угљоводоника; и

ц. Имају било коју од следећих карактеристика:

1. Пун опсег скале мањи од 13 kPa и ’тачност’ већу од ±1% пуног опсега скале; или

2. Пун опсег скале од 13 kPa или већи и ’тачност’ већу од ±130 Pа, када се мери на 13 kPa.

Техничка напомене:

2. У 2B230 ’претварач притиска’ је средство које претвара мерење притиска у сигнал.

2. У 2B230 ’тачност’ укључује нелинеарност, хистерезис и поновљивост на температури околине.

2B231

Вакуум пумпе које имају све наведене карактеристике:

а. Величину улазног отвора једнаку или већу од 380 mm;

б. Брзину пумпања једнаку или већу од 15 m3/s; и

ц. Могућност производње притисног вакуума већег од 13 MPa.

Техничке напомене:

1. Брзина пумпања се одређује на тачки мерења азотом или ваздухом.

2. Притисни вакуум се одређује на улазу пумпе када је улаз пумпе блокиран.

2B232

Системи топова са великом брзином (на гориво, плин, шински, електромагнетни и електротермички као и други напредни системи) који могу да убрзају ракете до 1,5 km/s или више.

N.B.: ВИДИ НКЛ НВО.

Спирални компресори са мехом и спиралне вакуумске пумпе са мехом који имаји све следеће карактеристике:

N.B: Види и 2B350.и.

а. Способност постизања брзине улазног запреминског протока од 50 m3/h или већег;

б.Способност постизања односа притиска од 2:1 или већег; и

ц. Све њихове површине које долазе у додир са процесним плином израђене су од неког од следећих материјала:

1. алуминијума или легуре алумијума;

2. оксида алуминијума;

3. нерђајућег челика;

4. никла или легуре никла;

5. фосфорне бронзе; или

6. флуорополимера.

2B350

Постројења, опрема и компоненте за хемијску производњу:

а. Реакциони судови или реактори, са или без мешалице, укупне унутрашње (геометријске) запремине веће од 0,1 m3 (100 литара) и мање од 20 m3 (20.000 литара), где су све површине које долазе у директни контакт са хемикалијама које се обрађују или су присутне, израђене од неких од следећих материјала:

1. Легура са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

2. Флуорополимера (полимерни или еластомерни материјали са више од 35% флуора по маси);

3. Стакла (укључујући остакљене или глазиране превлаке или стаклену облогу);

4. Никла или легура са више од 40 масених % никла;

5. Тантала или легура тантала;

6. Титанијума или легура титанијума; или

7. Цирконијума или легура цирконијума;

8. Ниобијум (колумбијум) или легура ниобијума.

б. Мешалице намењене за употребу у реакционим посудама или реакторима спецификованим под 2B350.а., као и ротирајући делови, лопатице или осовине пројектоване за такве мешалице, где су све површине мешалице које долазе у директни контакт са хемикалијама које се обрађују или су присутне, израђене од неких од следећих материјала:

1. Легура са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

2. Флуорополимера (полимерни или еластомерни материјали са више од 35% флуора по маси);

3. Стакла (укључујући остакљене или глазиране превлаке или стаклену облогу);

4. Никла или легура са више од 40 масених % никла;

5. Тантала или легура тантала;

6. Титанијума или легура титанијума;

7. Цирконијума или легура цирконијума; или

8. Ниобијум (колумбијум) или легура ниобијума.

ц. Цистерне за складиштење, контејнери или резервоари укупне унутрашње (геометријске) запремине веће од 0,1 m3 (100 литара), где су све површине које долазе у директни контакт са хемикалијама које се обрађују или које су присутне, израђене од неких од следећих материјала:

1. Легура са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

2. Флуорополимера (полимерни или еластомерни материјали са више од 35% флуора по маси);

3. Стакла (укључујући остакљене или глазиране превлаке или стаклену облогу);

4. Никла или легура са више од 40 масених % никла;

5. Тантала или легура тантала;

6. Титанијума или легура титанијума;

7. Цирконијума или легура цирконијума; или

8. Ниобијум (колумбијум) или легура ниобијума.

д. Измењивачи топлоте или кондензатори који имају површину за размену топлоте већу од 0,15 m2, а мању од 20 m2 као и цеви, плоче, калемови или блокови (језгра) пројектовани за такве измењиваче топлоте или кондензаторе, где се све површине које долазе у директни контакт са хемикалијама које се обрађују или су присутне, израђују од неких од следећих материјала:

1. Легура са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

2. Флуорополимера (полимерни или еластомерни материјали са више од 35% флуора по маси);

3. Стакла (укључујући остакљене или глазиране превлаке или стаклену облогу);

4. Графита или ’карбон-графита’;

5. Никла или легура са више од 40 масених % никла;

6. Тантала или легура тантала;

7. Титанијума или легура титанијума;

8. Цирконијума или легура цирконијума;

9. Силицијум-карбида;

10. Титанијум-карбида; или

11. Ниобијум (колумбијум) или легура ниобијума.

е. Дестилационе или апсорпционе колоне унутрашњег пречника већег од 0,1 m; као и разводници течности, разводници паре или колектори течности пројектовани за такве дестилационе или апсорпционе колоне, где су све површине које долазе у директни контакт са хемикалијама које се обрађују или су присутне, израђене од неких од следећих материјала:

1. Легура са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

2. Флуорополимера (полимерни или еластомерни материјали са више од 35% флуора по маси);

3. Стакла (укључујући остакљене или глазиране превлаке или стаклену облогу);

4. Графита или ’карбон-графита’;

5. Никла или легура са више од 40 масених % никла;

6. Тантала или легура тантала;

7. Титанијума или легура титанијума;

8. Цирконијума или легура цирконијума; или

9. Ниобијум (колумбијум) или легура ниобијума.

ф. Даљински вођена опрема за пуњење чије су све површине које долазе у директни контакт са хемикалијама које се обрађују израђене од неких од следећих материјала:

1. Легура са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома; или

2. Никла или легура са више од 40 масених % никла;

г. Вентили и компоненте како следи :

1. Вентили са обе наведене карактеристике:

а. Номиналне величине веће од 10 mm (3/8 инча) и

б. Да су све њихове површине које долазе у директан додир са хемикалијом или хемикалијама које се производе, обрађују или складиште израђене од ,материјала отпорних на корозију’ ;

2. Вентили, осим оних наведених у 2B350.г.1., који имају све следеће карактеристике:

а. ,номиналне величине’ једнаке или веће од 25,4 mm (један инч) и једнаке или мање од 101,6 mm (четири инча);

б. Кућишта (тела вентила) или преобликоване облоге кућишта;

ц. Елемент за затварање обликован како би био замењив; и

д. све површине кућишта (тела вентила) или преобликоване облоге кућишта које долазе у директан додир са хемикалијом или хемикалијала које се производе, обрађују или складиште израђене су од ,материјала отпорних на корозију’;

3. компоненте израђене за вентиле неведене у 2B350.г.1. или 2B350.г.2., у којима су све површине које долазе у директан додир са хемикалијом или хемикалијама које се производе, обрађују или складиште израђене су од ,материјала отпорних на корозију, како следи’:

а. Кућишта (тела вентила);

б. Преобликоване облоге кућишта;

Техничка напомена:

1.За потребе 2B350.г., ‚материјали отпорни на корозију’ односи се на било који од следећих материјала:

а. Никал или легуре са више од 40 масених % никла

б.. Легуре са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

ц.. Флуорополимере (полимерни или еластомерни материјали са више од 35% флуора по маси);

д. Стакло или стаклену облогу (укључујући остакљене или глазиране превлаке);

е. Тантал или легуре тантала;

ф. Титанијум или легуре титанијума;

г. Цирконијум или легуре цирконијума;

х. Ниобијум (колумбијум) или легуре ниобијума, или

и. Керамички материјали како следи:

1. Силицијум карбид чистоће 80% по маси или веће;

2. Алуминијум оксид (глиница, alumina) чистоће 99,9% по маси или веће;

3. Цирконијум оксид (zirconia).

2. „Номинална величина” дефинисана је као мањи између улазног и излазног пречника.

х. Систем цеви с вишеструким зидовима који поседује прикључак за детекцију цурења, код кога су све површине које долазе у директни контакт са хемикалијама које се обрађују или су присутне, израђене од неких од следећих материјала:

1. Легура са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

2. Флуорополимера (полимерни или еластомерни материјали са више од 35% флуора по маси);

3. Стакла (укључујући остакљене или глазиране превлаке или стаклену облогу);

4. Графита или ’карбон-графита’;

5. Никла или легура са више од 40 масених % никла;

6. Тантала или легура тантала;

7. Титанијума или легура титанијума;

8. Цирконијума или легура цирконијума; или

9. Ниобијум (колумбијум) или легура ниобијума.

и. Пумпе с вишеструким заптивачима, мембранске или меховне пумпе без допунског погона или на магнетни погон, са произвођачком специфицираном максималном брзином течења већом од 0,6 m3/h или вакуум пумпе са произвођачком специфицираном максималном брзином течења већом од 5 m3/h (на стандардној температури од (273К (0°C)) и под стандардним притиском (101,3 kPa), осим оних из 2B233, као и кућишта (тела пумпи), пресоване облоге кућишта, ротирајући делови пумпе, бризгалице ротора или млазних пумпи, пројектовани за такве пумпе код којих су све површине које долазе у директни контакт са хемикалијама које се обрађују, израђене од неких од следећих материјала:

1. Легура са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

2. Керамике;

3. Феросилицијума (легуре гвожђа са високим садржајем силицијума);

4. Флуорополимера (полимерни или еластомерни материјали са више од 35% флуора по маси);

5. Стакла (укључујући остакљене или глазиране превлаке или стаклено облагање);

6. Графита или ’карбон-графита’;

7. Никла или легура са више од 40 масених % никла;

8. Тантала или легура тантала;

9. Титанијума или легура титанијума;

10. Цирконијума или легура цирконијума; или

11. Ниобијум (колумбијум) или легура ниобијума.

Техничка напомене:

У 2B350.и. израз „заптивачи„ односи се само на оне заптиваче који долазе у директан додир са хемикалијом или хемикалијама који се обрађују (или су за то намењени) и извршавају функцију заптивања кад клипна или ротацијска погонска осовина пролази кроз тело пумпе.

ј. Уређаји за жарење направљени за уништавање хемикалија наведених у 1C350, који имају специјално дизајниране отпадне системе, специјалну опрему за руковање и просечну температуру коморе за сагоревање већу од 1273 К (1000°C), код којих су све површине у систему за отпад које долазе у директни контакт са отпадним материјама, израђене од неких од следећих материјала или обложене њима:

1. „Легурама„ са више од 25 масених % никла и 20 масених % хрома;

2. Керамиком; или

3. Никлом или „легурама„ са више од 40 масених % никла;

Напомена: За потребе 2B350, материјали који се употребљавају за заптиваче, амбалаже, запечаћиваче, вијке, заптивне прстенове или други материјали који извршавају функцију заптивања не утврђују статус надзора, под условом на то да су те компоненте обликоване да буду замењиве.

Техничке напомене:

1. ’Карбон-графит’ је смеша аморфног угљеника и графита, код које је садржај графита 8 масених % или већи.

2. За материјале наведене у претходним ставкама, израз „легура„, када није праћен одређеним садржајем елемента, сматра се да се односи на оне легурекод којих је наведени метал присутан у вишем масеном проценту него било који други елемент.

2B351

Системи за мониторинг токсичних гасова и њихове припадајуће компоненте за детекцију, осим оних наведених у 1A004, као што следи; и детектори; сензорски уређаји; и заменљиви сензорски кертриџи за њих:

а. Пројектовани за континуалне операције и употребљиви за откривање агенаса за вођење хемијског рата или хемикалија наведених у 1C350, при концентрацијама мањим од 0,3 mg/m3; или

б. Пројектовани за откривање инхибирања активности холинестеразе.

2B352

Опрема погодна за коришћење при руковању биолошким материјалима, и то:

а. Комплетна биолошка опрема за реакторе при P3, P4 нивоу сигурности;

Техничка напомена:

P3 или P4 (BL3, BL4, L3, L4) нивои сигурности реактора су специфицирани у Приручнику СЗО о биолошкој сигурности у лабораторији (2. издање, Женева, 1993.).

б. Посуде за ферментацију и компоненте како следи:

1. Посуде за ферментацију погодне за култивисање патогених „микро-организама”, или живих ћелија за производњу патогених вируса или токсина, без развијања аеросола, које имају укупни капацитет од 20 литара или већи;

2. Компоненте израђене за посуде за ферментацију у 2B352.б.1. како следи:

a. Коморе за узгајање израђене како би их било могуће стерилисати или дезинфиковати на лиц места;

б. Држаче за коморе за узгајање;

ц. Јединице за надзор процеса које могу истовремено надзирати и контролисати два или више показатеља састава ферментације (нпр. температуру, pH вредност, хранљиве материје, мешање, растворени кисеоник, проток ваздуха, контрола пене);

Техничка напомена:

За потребе 2B352.б посуде за ферментацијуи укључују биореакторе,једнократне биореакторе (за једнократну употребу), хемостате и системе за непрекидни проток.

ц. Центрифугални сепаратори, погодни за континуалну сепарацију без развијања аеросола, који имају све наведене карактеристике:

1. Брзина течења прелази 100 литара по часу;

2. Компоненте су од полираног нерђајућег челика или титанијума;

3. Један или више заптивних спојева у области која садржи пару; и

4. Могућност самосталног стерилисања паре у датом затвореном систему;

Техничка напомена:

Центрифугални сепаратори укључују и деканторе.

д. Попречна (тангенцијална) опрема за филтрацију и компоненте:

1. Попречна (тангенцијална) опрема за филтрацију, погодна за одвајање патогених микро-организама, вируса, токсина или ћелијских култура, која има обе наведене карактеристике:

а. Потпуна филтрациона површина једнака или већа од 1m2; и

б. Која има било коју од наведених карактеристика:

1. Може да врши стерилизацију или дезинфекцију in-situ;

2. Користи компоненте за филтрацију које су за једнократну употребу.

Техничка напомена:

У 2B352.д.1.б. стерилизација се односи на елиминацију свих одрживих микроба из опреме преко физичких (нпр. пара) или хемијских агенаса. Дезинфикација се односи на уништење потенцијалних микробских инфекција у опреми преко хемијских агенаса са гермицидним ефектом. Дезинфикација и стерилизација се разликују од санитаризације, која се односи на процедуру чишћења предвиђену да смањи садржај микроба у опреми без гаранције да ће се постићи уклањање свих микробских инфекција или њихове одрживости.

Напомена: 2B352.д. не контролише опрему за повратну осмозу, како наводи произвођач.

2. Компоненте попречне (тангенцијалне) опреме за филтрацију (нпр. модули, елементи, касете, кертриџи, јединице или плоче) са филтрационом површином једнаком или веђом од 0,2 m2 за сваку компоненту и дизајниране за употребу у попречној (тангенцијалној) опреми за филтрацију наведене у 2B352.д.;

е. Опрема за хладну стерилизацију сувим мржњењем са кондензатором капацитета који је већи од 10 kg леда на 24 сата и мањи од 1000 kg леда на 24 сата;

ф. Заштитна и прекривајућа опрема, и то:

1. Одела с потпуном или делимичном заштитом, као и пелерине с ограниченим доводом ваздуха из спољашње средине, која функционишу под позитивним притиском.

Напомена: 2B352.ф.1. не контролише одећу предвиђену да се носи са засебним апаратима за дисање.

2. Класа III биолошких сигурносних кабинета или изолатора сличних стандардних перформанси;

Напомена: У 2B352.ф.2., изолатори обухватају флексибилне изолаторе, суве кутије, анаеробне коморе, кутије-рукавице и поклопце за ламинарна течења (затворене с вертикалним течењем).

г. Коморе пројектоване за испитивања аеросола са „микроорганизмима”, вирусима или „токсинима”, које имају капацитет од 1 m3 или већи.

х. Опрема за сушење којом се могу осушити токсини или патогени микроорганизми, која има све следеће карактеристике:

1. Капацитет за испаравање воде ≥ 0,4 kg/h и ≤ 400 kg/h;

2. Способност постизања типичне средње величине произведене честице ≤ 10 μm са постојећом инсталацијом или уз минималне измене уређаја за сушење распршивањем са прскалицама за атомизацију које омогућују постизање потребне величине честице и

3. Може бити стерилисана или дезинфикована на лицу места;

2C

Материјали

Нема

2D

Софтвер

2D001

„Софтвер”, који није наведен у 2D002, како следи:

а. „Софтвер” специјално пројектован или прилагођен за „развој” или „производњу” опреме наведене у 2A001 или 2B001

б. „Софтвер” специјално пројектован или прилагођен за „употребу” опреме наведене у 2A001.ц, 2B001 или 2B003 do 2B009.

Напомена: 2D001 се не односи на делимични „софтвер”који генерише кодове за „нумеричку контролу”за обраду разних делова.

2D002

„Софтвер” за електронске уређаје, било да је део уређаја или система, омогућавајући таквом уређају или систему да функционише као јединица „нумеричке контроле”, способан да координира симултано више од четири осе за „управљање контурном обрадом”

Напомена 1: 2D002 не контролише „софтвер”, специјално пројектован или прилагођен за рад предмета које нису наведене у Категорији 2.

Напомена 2: 2D002 не контролише „софтвер” за предмете наведене у 2B002. Види 2D001и 2D003 за контролу„софтвера” за предмете наведене у 2B002.

Напомена 3: 2D002 се не односи на „софтвер” који се извози са робом која није наведена у категорији 2 и који је минимално потребан за рад те робе.

2D003

„Софтвер” намењен или модификован за рад опреме наведене у 2B002, који претвара функције визуелног дизајна, мере радног предмета и поступке обрада материјала у команде „нумеричке контроле” ради постизања жељеног облика предмета.

2D101

„Софтвер”, специјално пројектован или модификован за „употребу” опреме наведене у 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 или од 2B119 до 2B122.

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 9D004.

2D201

„Софтвер”, специјално пројектован за „употребу” опреме у 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 или 2B227.

2D202

„Софтвер”, специјално пројектован или модификован за „развој”, „производњу” или „употребу” опреме наведене у 2B201.

Напомена: 2D202 се не односи на делимични „софтвер”који ствара командне кодове за „нумеричку контролу”,али се не допушта директна употреба опреме за обраду разних делова.

2E

Технологија

2E001

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „развој” опреме или „софтвера” наведеног у 2А, 2B или 2D.

Напомена: 2E001 укључује „технологију” за укључивање система сонди у координантне мерне уређаје наведену у 2B006.a.

2E002

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „производњу” опреме наведене у 2А или 2B.

2E003

Друге „технологије”, као што следи:

а. „Технологија” за „развој” међусобно повезаних графика као интегрални део у јединицама „нумеричке контроле” за припрему или модификацију програма тог дела;

б. „Технологија„ за процесе обраде метала, као што следи:

1. „Технологија” за дизајнирање алата, калупа или уређаја за притезање који су пројектовани за неки од следећих процеса:

а. „Суперпластично обликовање”;

б. „Дифузионо везивање”; или

ц. „Директно хидрауличко пресовање”;

2. Технички подаци који се састоје од процесних метода или параметара набројаних доле и коришћених за контролу:

а. „Суперпластичног обликовања” алуминијумских легура, титанијумових легура или „суперлегура”:

1. Припреме површине;

2. Брзине деформације;

3. Температуре;

4. Притиска. б. „Дифузионог везивања” „суперлегура” или титанијумских легура:

1. Припреме површине;

2. Температуре;

3. Притиска;

ц. „Директног хидрауличког пресовања” алуминијумских легура или титанијумових легура:

1. Притиска;

2. Времена циклуса; д. „Врућег изостатичког згушњавања” легура титанијума, алуминијума или „суперлегура”.

1. Температуре;

2. Притиска;

3. Времена циклуса; ц. „Технологија” за „развој” или „производњу” хидрауличких машина за обликовање истезањем и потребних калупа, за производњу структура трупа авиона.

д. „Технологија” за „развој” генератора за давање инструкција за алатне машине (тј. програми тих делова) на основу пројектних података који се налазе у јединици „нумеричке контроле”; е. „Технологија” за „развој” интеграционог „софтвера” за уградњу експертских система за виши ниво подршке основним операцијама радне целине у јединице „нумеричке контроле”;

ф. „Технологија” за примену неорганских превлака за наваривање или неорганских превлака за модификацију површине (специфицирано у колони 3 следеће табеле) на неелектронске подлоге (специфицирано у колони 2 следеће табеле) процесом специфицираним у колони 1 следеће табеле и дефинисаним у техничкој напомени. Напомена: Табела и техничка напомена се појављују после увођења 2Е301.

NB: Ова табела специфицира технологију одређеног процеса наношења превлаке и то само када је резултујућа превлака у колони 3 у параграфу који је директно преко пута одговарајућег супстрата из колоне 2. На пример, технички подаци процеса за Хемијско таложење из гасне фазе (CVD) укључени су за наношење силицида на супстратев од угљеник-угљеника, керамике и „композита” са металном „матрицом”, али нису укључени за наношење силицида на супстрате од цементираних карбида волфрама (16) и силицијум-карбида (18). У другом случају, резултујућа превлака није наведена у параграфу у колони 3 директно преко пута параграфа у колони 2 који наводи цементирани карбид волфрама (16) и силицијум-карбид (18).

2E101

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „употребу” опреме или „софтвера” наведених у 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 до 2B122 или 2D101.

2E201

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „употребу” опреме или „софтвера” наведених у 2А225, 2А226, 2B001, 2B006, 2B007.б., 2B007.ц, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 до 2B233, 2D201 или 2D202.

2E301

„Технологија” у складу са Општом технолошком напоменом за „употребу” роба наведених у 2B350 до 2B352.

––––––––––––––––

(2) Произвођачи који мере тачност позиционирања у складу са ISO 230/2 (1997.) требало би да консултују компетентне стручњаке у надлежној државној институцији која прописује те мере.

Табела
ТЕХНИКЕ ТАЛОЖЕЊА (превлака)

1. Процес превлачења(1)*

2. Супстрат

3. Резултантна превлака

A.

Хемијско таложење из гасне фазе (CVD)

„Суперлегуре”

Алуминиди за унутрашње пролазе

Керамика (19) и нискоекспанзиона стакла (14)

Силициди

Карбиди

Диелектрични слојеви (15)

Дијамант

Дијамантски угљеник (17)

Угљеник-угљеник, керамика и „композити” са металном „матрицом”

Силициди

Карбиди

Ватростални метали

Њихове смеше (4)

Диелектрични слојеви (15)

Алуминиди

Легирани алуминиди (2)

Бор нитрид

Цементирани карбид волфрама (16), силицијум-карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Њихове смеше (4)

Диелектрични слојеви (15)

Молибден и молибденове легуре

Диелектрични слојеви (15)

Берилијум и берилиумове легуре

Диелектрични слојеви (15)

Дијамант

Дијамантски угљеник (17)

Материјали за сензорска окна (9)

 

 

Диелектрични слојеви (15)

Дијамант

Дијамантски угљеник (17)

B.

Физичко таложење из гасне фазе термичким испаравањем (ТЕ-PVD)

B.1.

Физичко таложење из гасне фазе (PVD): Физичко таложење из гасне фазе снопом електрона (ЕB-PVD)

 „Суперлегуре”

 Легирани силициди

Легирани алуминиди (2)

MCrAlX (5)

Модификовани цирконијум (12)

Силициди

Алуминиди

Њихове смеше (4)

Керамика (19) и нискоекспанзиона стакла (14)

Диелектрични слојеви (15)

Челик отпоран на корозију (7)

MCrAlX (5)

Модификовани цирконијум (12)

Њихове смеше (4)

Угљеник-угљеник, керамика и „композити” са металном „матрицом”

Силициди

Карбиди

Ватростални метали

Њихове смеше (4)

Диелектрични слојеви (15)

Бор-нитрид

Цементирани карбид волфрама (16), силицијум-карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Њихове смеше (4)

Диелектрични слојеви (15)

Молибден и молибденове легуре

Диелектрични слојеви (15)

Берилијум и берилијумове легуре

Диелектрични слојеви (15)

Бориди

Берилијум

Материјали за сензорска окна (9)

Диелектрични слојеви (15)

Титанијумове легуре (13)

 

Бориди

Нитриди

B.2.

Физичко таложење из гасне фазе (PVD) са јонско асистираним отпорним загревањем (јонска метализација)

Керамика (19) и нискоекспанзиона стакла (14)

 

Диелектрични слојеви (15)

Дијамантски угљеник (17)

Угљеник-угљеник, керамика и „композити” са металном „матрицом”

Диелектрични слојеви (15)

Цементирани карбид волфрама (16), силицијум-карбид

 Диелектрични слојеви (15)

Молибден и молибденове легуре

Диелектрични слојеви (15)

Берилијум и берилијумове легуре

 Диелектрични слојеви (15)

Материјали за сензорска окна (9)

Диелектрични слојеви (15)

Дијамантски угљеник (17)

B.3.

Физичко таложење из гасне фазе (PVD): „ласер” испаравање

Керамика (19) и нискоекспанзиона стакла (14)

 

 

Силициди

Диелектрични слојеви ((15)

Дијамантски угљеник (17)

Угљеник-угљеник, керамика и „композити” са металном „матрицом”

Диелектрични слојеви ((15)

Цементирани карбид волфрама (16), силицијум-карбид

Диелектрични слојеви (15)

Молибден и молибденове легуре

Диелектрични слојеви (15)

Берилијум и берилијумове легуре

Диелектрични слојеви (15)

Материјали за сензорска окна (9)

Диелектрични слојеви (15)

Дијамантски угљеник

B.4.

Физичко таложење из гасне фазе (PVD): пражњење катоде преко електричног лука  

„Суперлегуре”

Легирани силициди

Легирани алуминиди (2)

MCrAlX (5)

Полимери (11) и „композити” са органском матрицом

Бориди

Карбиди

Нитриди

Дијамантски угљеник (17)

C.

Паковање цементирањем (видети А изнад за цементно заптивање) (10)

Угљеник-угљеник, керамика и „композити” са металном „матрицом”

Силициди

Карбиди

Њихове смеше (4)

Титанијумове легуре (13)

Силициди

Алуминиди

Легирани алуминиди (2)

Ватростални метали и легуре (8)

Силициди

Оксиди

D.

Распрашивање плазмом

„Суперлегуре”

 

 

 

 

 

 

MCrAlX (5)

Модификовани цирконијум (12)

Њихове смеше (4)

Никл-графит који се може брусити

Материјали који се могу брусити који садрже Ni-Cr-Аl

Аl-Si-полиестар који се може брусити

Легирани алуминиди (2)

Алуминијумске легуре (6)

 

 

 

MCrAlX (5)

Модификовани цирконијум (12)

Силициди

Њихове смеше (4)

Ватростални метали и легуре (8)

 

 

Алуминиди

Силициди

Карбиди

Челик отпоран на корозију (7)

MCrAlX (5)

Модификовани цирконијум (12)

Њихове смеше (4)

Титанијумове легуре (13)

 

 

 

 

 

 

Карбиди

Алуминиди

Силициди

Легирани алуминиди (2)

Никл-графит који се може брусити

Материјали који се могу брусити који садрже Ni-Cr-Аl

Аl-Si-полиестер који се може брусити

E.

Таложење сларија

Ватростални метали и легуре (8)

Стопљени силициди

Стопљени алуминиди изузев за елементе отпорне на топлоту

Угљеник-угљеник, керамика и „композити” са металном „матрицом”

Силициди

Карбиди

Њихове смеше (4)

F.

Таложење прскањем

„Суперлегуре”

 

 

 

 

 

 

Легирани силициди

Легирани алуминиди (2)

Алуминиди модификовани племенитим металима (3)

MCrAlX (5)

Модификовани цирконијум (12)

Платина

Њихове смеше (4)

Керамика и нискоекспанзиона стакла (14)

Силициди

Платина

Њихове смеше (4)

Диелектрични слојеви ((15)

Дијамантски угљеник (17)

Титанијумове легуре (13)

Бориди

Нитриди

Оксиди

Силициди

Алуминиди

Легирани алуминиди (2)

Карбиди

Угљеник-угљеник, керамика и „композити” са металном „матрицом”

Силициди

Карбиди

Ватростални метали

Њихове смеше (4)

Диелектрични слојеви ((15)

Бор-нитрид

Цементирани карбид волфрама (16), силицијум-карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Њихове смеше (4)

Диелектрични слојеви (15)

Бор-нитрид

Молибден и молибденове легуре

Диелектрични слојеви (15)

Берилијум и берилијумове легуре

 

 

Бориди

Диелектрични слојеви (15)

Берилијум

Материјали за сензорска окна (9)

Диелектрични слојеви (15)

Дијамантски угљеник (17)

Ватростални метали и легуре (8)

 

 

 

Алуминиди

Силициди

Оксиди

Карбиди

G.

Јонска имплантација

Челик који подноси високе температуре

Додатак хрома, тантала или ниобијума (коломбијум)

Титанијумове легуре (13)

Бориди

Нитриди

Берилијум и берилијумове легуре

Бориди

Цементирани карбид волфрама (16)

Карбиди

Нитриди

––––––––––––––––

* Бројеви у заградама одговарају бројевима у напоменама које следе иза табеле.

НАПОМЕНЕ
уз табелу ТЕХНИКЕ ТАЛОЖЕЊА

1. Термин ’процес превлачења’ укључује репарирање и поновно глачање превлаке као и оригиналну превлаку.

2. Термин ’превлака легираног алуминида’ укључује један или више корака превлачења у којем су један или више елемената наталожени пре или у току примене алуминидне превлаке, чак и ако су ти елементи наталожени другим процесом превлачења. Међутим, он не укључује вишеструку примену процеса једног степена цементације смешом прахова да се постигне легирани алуминид.

3. Термин ’племенитим металима модификовани алуминид’ превлака укључује вишестепено облагање у којем су племенит метал или племенити метали нанети неким другим процесом превлачења пре примене алуминидног слоја.

4. Термин ’њихове смеше’ укључује материјале који су убачени (стопљени), сортиране саставе, ко-талоге и вишеслојне талоге који су добијени једним или помоћу више процеса превлачења наведених у табели.

5. ’MCrAlX’ се односи на превлаку-легуру где је М-кобалт, гвожђе, никл или њихова комбинација, а X-хафнијум, итријум, силицијум, тантал, у било којој количини, или други намерни додатак изнад 0,01 масеног % у различитим пропорцијама и комбинацијама, изузев:

а. CoCrAlY превлака која садржи мање од 22 масена % хрома, мање од 7 масених % алуминијума и мање од 2 масених % итријума.

б. CoCrAlY превлака која садржи 22 до 24 тежинска % хрома, 10 до 12 тежинских % алуминијума и 0,5 до 0,7 тежинских % итријума.

ц. NiCrAlY превлака која садржи 21 до 23 тежинска % хрома, 10 до 12 тежинских % алуминијума и 0,9 до 1,1 тежинска % итријума.

6. Термин ’алуминијумска легура’ се односи на легуру која има критичну чврстоћу на истезање 190 МPа или више, мерено на 293 К (20 °C).

7. Термин ’челик отпоран на корозију’ односи се на челике серије 300 AISI (Америчког института за гвожђе и челик) или еквивалентне челике по националним стандардима.

8. ’Ватростални метали и легуре’ укључују следеће метале и њихове легуре: ниобијум (колумбијум), молибден, волфрам и тантал.

9. ’Материјали за сензорска окна’: алуминијум-оксид, силицијум, германијум, цинк-сулфид, цинк-селенид, галијум-арсенид, дијамант, галијум-фосфид, сафир и следећи халогениди метала: материјали за сензорска окна пречника већег од 40 mm за цирконијум-флуорид и хафнијум-флуорид.

10. ’Технологија’ за једностепену цементацију смешом прахова чврстих профила (крила) није контролисана Категоријом 2.

11. ’Полимери’: полиимиди, полиестри, полисулфиди, поликарбонати и полиуретани.

12. ’Модификовани цирконијум-диоксид’ односи се на додатак других оксида метала (тј. калцијума, магнезијума, итријума, хафнијума, ретке земне оксиде ) цирконијум-диоксиду у циљу стабилизације извесних кристалографских фаза и фазних састава.

13. ’Титанијумове легуре’ односе се само на ваздухопловне легуре које имају критичну чврстоћу на истезање 900 MPa или више мерену на 293 К (20 °C).

14. ’Нискоекспанзиона стакла’ односе се на стакла која имају коефицијент термичке експанзије 1 x 10-7 К-1 или мање мерено на 293 К (20 °C).

15 ’Диелектрични слојеви’ су превлаке направљене од више слојева изолаторског материјала у којем се карактеристике интерференције материјала различитог преламања користе да рефлектују, пропуштају или апсорбују различите таласне дужине. Диелектрични слојеви се односе на више од четири диелектрична слоја или на „композитне” слојеве диелектрик/метал.

16. ’Цементирани карбид волфрама’ не укључује материјале алата за сечење и обликовање који се састоје од волфрам-карбида /(коблт, никл), титан-карбид/( кобалт, никл), хром-карбид/ никл-хром или хром карбид/никл.

17. ’Технологија’ специјално прописана за наношење дијамантског угљеника на било шта од следећег не подлеже контроли: магнетни погони диска и главе, опрема за израду робе за једнократну употребу, вентили за славине, акустичке дијафрагме за звучнике, делови мотора за аутомобиле, алати за сечење, калупи за просецање-пресовање, канцеларијска аутоматизована опрема, микрофони или медицинска опрема или калупе за одливање или изливање калупа у пластици, израђене од легура које садрже мање од 5% берилијума.

18. ’Силицијум-карбид’ не укључује материјале за алат за сечење и обликовање.

19. Керамички супстрат, као што је коришћен у овом запису, не укључује керамичке материјале који садрже 5 тежинских %, или више глине или цемента у свом саставу, било као посебне конституенте било у комбинацији.

ТЕХНИЧКА НАПОМЕНА
уз табелу ТЕХНИКЕ ТАЛОЖЕЊА

ПРОЦЕСИ специфицирани у колони 1 Табеле дефинисани су на следећи начин:

а. Хемијско таложење из гасне фазе (CVD) је процес наношења слоја или процес наношења превлаке за модификацију површине у коме се метал, легура, „композит”, диелектрик или керамика таложе на загрејан супстрат. Гасовити реактанти су разложени или сједињени у близини подлоге што резултује таложењем жељеног елемента, легуре или једињења на супстрат. Енергија за ово разлагање или процес хемијске реакције, могу бити обезбеђени загревањем подлоге, пражњењем ужарене плазме, или „ласерским” зрачењем.

N.B.1 CVD укључује следеће процесе: усмерено струјање гаса ван паковања-таложења смеше прахова, пулсирајуће CVD, контролисано топлотно таложење језгара кристализације (CNTD), CVD процесе појачане или асистиране плазмом.

N.B.2 Паковање означава да је супстрат уроњен у смешу праха.

N.B.3 Гасовити реактанти коришћени ван процеса паковања су добијени помоћу истих основних реакција и параметара као у процесу цементног паковања,осим што подлога коју треба превући није у контакту са смешом праха.

б. Физичко таложење из гасне фазе термичким испаравањем (ТЕ-PVD) је процес превлачења изведен у вакууму на притиску мањем од 0,1 Pa у којем се користи извор термичке енергије за превођење у пару материјала за превлачење. Овај процес има за последицу кондензацију, или таложење, испарених честица на одговарајуће постављен супстрат.

Додавање гасова у вакуум комору за време процеса наношења превлаке да се синтетизују сложене превлаке, уобичајена је модификација процеса.

Коришћење снопова јона или електрона, или плазме, да би се активирало или потпомогло таложење превлаке такође је уобичајена модификација у овој техници. Коришћење монитора у циљу мерења оптичких карактеристика и дебљине превлака током самог одвијања процеса може бити одлика ових процеса.

Специфични ТЕ-PVD процеси су следећи:

1. Физичко таложење из гасне фазе (PVD) електронским снопом користи електронски сноп за испаравање материјала који се користи за превлаку.

2. Физичко таложење из гасне фазе (PVD) са јонско асистираним отпорним загревањем користи електроотпорни топлотни извор у комбинацији са снопом јона који удара (нагриза) површину тако да ствара контролисани и униформни проток испарених честица за превлаку;

3. Испаравање„ласером” користи или пулсирајуће или континуалне таласе ласерских зрака да испари материјал који формира превлаку.

4. Катодно електролучно таложење користи једнократну катоду материјала који формира превлаку и има пражњење преко електричног лука који се успоставља са површином тренутним контактом окидањем уземљења. Контролисано кретање лука еродира површину катоде стварајући високојонизовану плазму. Анода може бити или конус причвршћен за катоду преко изолатора или комора. Супстрат са преднапоном се користи за таложење које није у линији посматрања.

N.B. Ова дефиниција не укључује случајно катодно електролучно таложење са супстратима без преднапона.

5. Јонска метализација је специјална модификација општег ТЕ-PVD процеса при којој се извор плазме или јона користи за јонизацију честица које треба наталожити, а негативни преднапон се примењује на супстрат у циљу олакшавања екстракције честица из плазме. Увођење реактивних честица, испаравање чврстих честица у процесној комори, као и коришћење монитора да би се у току процеса обезбедило мерење оптичких карактеристика и дебљине превлаке, уобичајене су модификације процеса.

ц. Цементно паковање је процес модификације површине или процес превлачења површине у коме је подлога уроњена у смешу праха (паковање), а састоји се од:

1. Металних прахова који се таложе (обично алуминијум, хром, силицијум или њихова комбинација);

2. Активатора (обично халогениди); и

3. Инертног праха, најчешће алуминијум-оксид.

Подлога и смеша праха се налазе унутар реторте која се греје између 1030 К (757 °C) и 1375 К (1102 °C) у довољном времену да се превлака наталожи.

д. Распршивање плазмом је процес наношења превлаке у којем горионик који ствара и контролише плазму, прихвата прах или материјале за превлачење жице, топи их и усмерава према супстрату на коме се формира превлака интегрално везана. Распршивање плазмом може бити или распршивање плазмом под ниским притиском или распршивање плазме при великој брзини.

N.B.1 Низак притисак значи притисак мањи од атмосферског притиска околине.

N.B.2 Висока брзина одговара излазној брзини гаса из млазнице преко 750 m/s, рачунато на 293К (20 °C) на 0,1 МPа.

е. Таложење сларија је процес модификације површине или процес наношења превлаке у којем је прах метала или керамике са органским везивом суспендован у течности и примењен на супстрат распршивањем, потапањем или премазивањем, иза чега следи сушење на ваздуху или у пећи, као и термичка обрада да би се добила жељена превлака.

ф. Таложење прскањем је процес наношења превлаке базиран на феномену трансфера импулса силе, у коме се позитивни јони убрзавају електричним пољем према површини антикатоде (материјала за превлачење). Кинетичка енергија јона који ударају довољна је да изазове да се атоми са површине антикатоде ослободе и исталоже на одговарајуће позиционираном супстрату.

N.B.1 Табела се односи једино на триоду, магнетрон или таложење прскањем које је употребљено да повећа адхезију превлачења и брзину таложења као и на таложење прскањем које је појачано радио фреквенцијом и коришћено да омогући испаравање неметалних материјала коришћених за превлаке.

N.B.2 Нискоенергетски снопови јона (мање од 5 keV) могу бити коришћени да активирају таложење.

г. Имплантација је процес модификације површине превлаком при коме се елемент који ће бити легиран јонизује, убрзава преко градијента потенцијала и имплантира у област површине супстрата. Ово укључује процесе у којима се јонска имплантација врши симултано са физичким таложењем из гасне фазе помоћу снопа електрона или таложења прскањем.

КАТЕГОРИЈА 3
ЕЛЕКТРОНИКА

3A

Системи, опрема и компоненте

Напомена 1: Контролни статус опреме и компонената описаних у 3А001 или 3А002, за разлику од оних описаних у 3А001.а.3. до 3А001.а.10., 3A001.a.12 или 3А001.а.13. који су специјално пројектовани за другу опрему , или имају исте функционалне карактеристике као друга опрема , одређен је контролним статусом те друге опреме.

Напомена 2: Контролни статус интегрисаних кола описаних од 3А001.а.3. до 3А001.а.9., или у 3А001.а.12.или 3A001.a.13 која се не могу програмирати или пројектованих за специфичну функцију коју обавља друга опрема, одређен је контролним статусом те друге опреме.

N. B.: Када произвођач или корисник не могу да одреде контролни статус те друге опреме, контролни статус интегрисаних кола је одређен од 3А001.а.3. до 3А001.а.9., 3А001.а.12 и 3A001.a.13.

3A001

Електронске компоненте, како следи:

3А001

а. Општа намена интегрисаних кола:

Напомена 1: Контролни статус полупроводничких плочица (завршених или незавршених) чија је функција дефинисана биће праћен по параметрима из 3А001.а.

Напомена 2: Интегрисана кола могу бити следећег типа:

− „ Монолитна интегрисана кола”;

− „ Хибридна интегрисана кола”;

− „Интегрисана кола с више чипова”;

− „ Интегрисана кола типа филма”, укључујући интегрисана кола типа силицијум-на-сафиру;

− „ Оптичка инетгрисана кола”;

– „Тродимензионална интегрисана кола”;

1. Интегрисана кола, пројектована или класификована као отпорна на зрачење, која могу да поднесу једну од следећих доза зрачења:

а. Укупну дозу зрачења од 5 x 103 Gy (силицијум) или већу;

б. Брзину дозе зрачења од 5 x 106 Gy (силицијум)/s или већу; или

ц. Густину тока (интегрални флукс) неутрона (еквивалентно 1 МеV) од 5 x 1013 n/cm2 или већу на силицијуму, или његов еквивалент за друге материјале;

Напомена: 3А001.а.1.ц . се не примењује на полупроводнике са изолатором од метала (MIS).

2. „Електронска кола микропроцесора”, „електронска кола микрорачунара”, електронска кола микроконтролера, меморијска интегрисана кола израђена од сложеног полупроводника, аналогно-дигитални конвертори, дигитално-аналогни конвертори, електрооптичка или „оптичка интегрисана кола” пројектована за „обраду сигнала”, програмабилни логички уређаји, интегрисана кола за неуралне мреже, уобичајена интегрисана кола код којих су непознати или функција или контролни статус уређаја са којим ће се овакво коло искористити, процесори са брзом Фуријеовом трансформацијом (FFТ), електрично избрисиве програмабилне меморије (ЕЕPRОМ), флеш-меморије или статичке меморије са случајним приступом (SRАМ), имају неку од следећих карактеристика:

а. Режим рада у амбијенту са температуром изнад 398 К (125 0C);

б. Режим рада у амбијенту са температуром испод 218 К (-55 0C); или

ц. Режим рада унутар температурног опсега од 218 К (-55 0C) до 398К (125 0C);

Напомена: 3А001.а.2. се не примењује на интегрисана кола која се користе у цивилној аутомобилској индустрији или железници.

3. „Електронска кола микропроцесора”, „електронска кола микрорачунара” и електронска кола микроконтролера, израђени од сложених полупроводника и који раде на учестаности(фреквенцији) изнад 40 МHz;

Напомена: 3А001.а.3. укључује дигиталне сигнал-процесоре, дигиталне матричне процесоре и дигиталне копроцесоре.

4. Не користи се;

5. Аналогно-дигитални (ADC) и дигитално-аналогни конвертори (DAC) интегрисаних кола:

а. Аналогно-дигитални конвертори (ADC) имају неку од следећих карактеристика:

N. B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 3А101

1. Резолуцију већу од 8 бита, а мању од 10 бита, са излазном брзином већом од 1000 милиона речи у секунди;

2. Резолуцију већу од 10 бита, а мању од 12 бита, са излазном брзином већом од 300 милиона речи у секунди;

3. Резолуцију од 12 бита, са излазном брзином већом од 200 милиона речи у секунди;

4. Резолуцију већу од 12 бита, а мању или једнаку од 14 бита, са излазном брзином већом од 125 милиона речи у секунди; или

5. Резолуцију већу од 14 бита, са излазном брзином већом од 20 милиона речи у секунди;

Техничке напомене:

1. Резолуција од n бита одговара квантизацији од 2n нивоа.

2. Број бита излазне речи једнак је резолуцији аналогно-дигиталног конвертора (ADC).

3. Излазна брзина је највећа могућа излазна брзина конвертора, без обзира на његову архитектуру или резолуцију.

4. За вишеканалне аналогно-дигиталне конверторе (ADC) излази се не сабирају и излазна брзина је максимална излазна брзина било ког појединачног канала.

5. За „преплетене” аналогно-дигиталне конверторе (ADC) или за вишеканалне аналогно-дигиталне конверторе (ADC) који су специфицирани да имају преплетени радни режим излази се сабирају и излазна брзина је максимална комбинована свих излаза

6. Као податак о излазној брзини конвертора добављачи користе брзину узорковања, брзину конверзије или брзину протока. Изражава се у мегахерцима (MHz) или у мега одбирцима у секунди (МSPS).

7. Код мерења излазне брзине подразумева се да је једна излазна реч у секунди једнака једном херцу (Hz) или једном одмерку у секунди.

8. Вишеканални аналогно-дигитални конвертори (ADC) се дефинишу као уређаји који имају интегрисан више од једног ADC, пројектован тако да сваки ADC има засебан аналогни улаз.

9. „Преплетени” аналогно-дигитални конвертори (ADC) се дефинишу као уређаји који садрже више ADC јединица које узоркују исти аналогни улаз у различитим временским интервалима тако да, када се излази саберу, аналогни улазни подаци су ефективно семловани и конвертовани већом брзином.

б. Дигитално-аналогни конвертори (DAC) који имају било коју од следећих карактеристика:

1. Резолуцију од 10 bit или већу са „подешеном брзином освежавања„ од 3500 MSPS или већом; или

2. Резолуцију од 12 bit или већу са „подешеном брзином освежавања„ једнаком или већом од 1250 MSPS и има било коју од следећих карактеристика:

a. Време успостављања мање од 9 ns при 0,024% пуног опсега од корака једнаког пуном опсегу; или

б. Однос снаге основног сигнала и најјачег сигнала шума или компоненте хармонијске дисторзије на излазу (SFDR) већи од 68 dBc (carrier) када се синтетизуле аналогни сигнал пуног опсега од 100 MHz или аналогни сигнал пуног опсега највише фреквенције испод 100 MHz.

Техничке напомене:

1. Однос снаге основног сигнала и најјачег сигнала шума или компоненте хармонијске дисторзија на излазу (SFDR) дефинише се као однос вредности RMS носеће фреквенције на улазу у DAC према вредности RMS следеће највеће компоненте шума или хармонијске дисторзије на излазу.

2. SFDR се одређује директно спецификационе табеле или каракристистичних дијаграма SFDR према учестаности.

3. Сигнал се дефинише да је пуног опсега када је амплитуда већа од – 3 dBfs (пуни опсег).

4. „Подешена брзина освежавања” за DAC:

a. За конвенционалне DAC (без интерполације) „подешена брзина освежавања” је однос при коме је дигитални сигнал конвертован у аналогни и излазна аналогна вредност је измењена при конверзији у DAC. Код DAC код којих интерполациони мод може бити заобиђен (интерполациони фактор један), DAC треба сматрати конвенционалним DAC (без интерполације).

б. За интерполационе DAC (oversampling DACs), „подешена брзина освежавања” се дефинише као брзина освежавања DAC подељена са најмањим интерполационим фактором. За интерполационе DAC, „подешена брзина освежавања” може се односити на различите услове укључујући:

— брзину улазних података;

— брзину улазних речи;

— брзину улазних узорака;

— максимална тотална брзина улазне магистрале;

— максимална брзина сата на улазу за сат у DAC.

6. Електрооптичка и „оптичка интегрисана кола”, пројектована за „обраду сигнала”, која имају све следеће карактеристике:

а. Једну или више унутрашњих „ласер” диода;

б. Један или више унутрашњих елемената за детекцију светлости; и

ц. Оптичке водове;

7. Програмабилни логички уређаји, који имају било коју од следећих карактеристика:

а. Највећи број истосмерних дигиталних улазно/излазних података једнаких или већих од 500 или;

б.‚укупну једносмерну максималну брзину серијског преноса података примопредајника’ од 200 Gb/s или већу;

Напомена: 3А001.а.7. укључује:

− Једноставне програмабилне логичке уређаје (SPLD),

− Сложене програмабилне логичке уређаје (CPLD),

− Поља програмабилних гејтова (FPGА),

− Поља програмабилних логичких низова (FPLА),

− Поља програмабилних међуспојева (FPIC).

Техничке напомене:

1.,Логички уређеји са програмабилни пољем’ познати су и као програмабилна врата или програмабилне логичке мрежe;

2. Максимални број дигиталних улазно/излазних података из 3A001.a.7.a. je познат и као максимални број података које корисник унесе или прими или највећи број расположивих улазно/излазних података, независно од тога да ли је интегрисани скуп у кућишту или је без њега ;

3. ‚Укупна једносмерна максимална брзина серијског преноса података примопредајника’ проивод је максималне серијске једносмерне брзине преноса података примопредајника и броја примопредајника у пољу (FPGA).

8. Не користи се;

9. Интегрисана кола за неуралне мреже;

10. Уобичајена интегрисана кола, код којих су непознати или функција или контролни статус уређаја са којим ће се овакво коло искористити, која имају неке од следећих карактеристика:

а. Више од 1000 извода;

б. Типично „основно време кашњења услед простирања на гејту” мање од 0,1 ns; или

ц. Радна учестаност прелази 3 GHz;

11. Дигитална интегрисана кола, осим оних описаних од 3А001.а.3. до 3А001.а.10. и у 3А001.а.12., базирана на било ком сложеном полупроводнику, која имају било коју од следећих карактеристика:

а. Еквивалентни гејт садржи више од 3.000 гејтова (са 2 улаза); или

б. Тактна учестаност прелази 1,2 GHz;

12. Процесори са брзом Фуријеовом трансформацијом (FFТ), имају време извршавања једне сложене Фуријеове трансформације од N тачака, мање од (N log2 N) /20.480 ms, где је N број тачака;

Техничка напомена:

Када N износи 1.024 тачке, формула у 3А001.а.12. даје време извршавања од 500 μs.

13. Интегрисани склопови за директну дигиталну синтезу (Direct Digital Synthesizer – DDS) који имају било коју од следећих карактеристика:

а. Тактну фреквенцију дигитално-аналогног претварача (Digital-to-Analogue Converter – DAC) која износи 3,5 GHz или је већа и резолуција DAC-a koja износи 10 bitа или је већа, али и мања од 12 bita; или

б. Тактну фреквенцију DAC-a која је 1,25 GHz или већа и резолуција DAC-a koja износи 12 bita или је већа;

Техничка напомена:

Тактну фреквенцију дигитално-аналогног претварача могуће је прецизно одредити као главну тактну фреквенцију или улазну тактну фреквенцију.

3А001

б. Компоненте у микроталасном и милиметарском таласном подручју:

Техничка напомена:

За потребе 3A001.б. у техничким подацима о производу могуће је спомињати параметар засићене максималне излазне снаге и као излазну снагу, засићену излазну снагу, максималу излазну снагу, вршну излазну снагу и анвелопну излазну снагу.

1. Електронске вакуумске цеви и катоде:

Напомена 1: 3А001.б.1. не контролише цеви пројектоване за рад у билом ком опсегу учестаности у којем су задовољене све следеће карактеристике:

а. Учестаност не прелази 31,8 GHz; и

б. Учестаност је ”расподељена по ITU” за радио-комуникацијско коришћење, али не за радио-одређивање.

Напомена 2: 3А001.б.1. не контролише цеви које нису „погодне за употребу у свемиру” које задовољавају све следеће карактеристике:

а. Средња излазна снага је једнака или мања од 50 W; и

б. Пројектоване за рад у билом ком опсегу учестаности у којем су задовољене све следеће карактеристике:

1. Учестаност већа од 31,8 GHz, а мања од 43,5 GHz; и

2. Учестаност је „расподељена по ITU” за радио-комуникацијско коришћење, али не за радио-одређивање.

а. Цеви са прогресивним таласом, импулсним или континуалним које:

1. Раде на учестаностима већим од 31,8 GHz;

2. Поседују грејач катоде са временом укључења номиналне RF снаге мањим од 3 s;

3. Цеви спрегнуте преко резонатора, или оне које су изведене од оваквих цеви, са „разломљеном ширином опсега” која је већа од 7%, или са вршном снагом која прелази 2,5 kW;

4. Спиралне цеви, или оне које су изведене од оваквих цеви, са неком од следећих карактеристика:

а. „Тренутна ширина опсега”, која је већа од једне октаве, и производа средње снаге (изражене у kW) и учестаности (изражене у GHz) већег од 0,5;

б. „Тренутна ширина опсега” од једне октаве или мање, и производа средње снаге (изражене у kW) и учестаности (изражене у GHz) већег од 1; или

ц. „Погодне за употребу у свемиру”;

б. Појачавачке цеви са укрштеним пољима са појачањем већим од 17 dB;

ц. Импрегнисане катоде, пројектоване за катодне цеви, са константном

густином струје која у радном режиму прелази 5 А/cm2;

2. Микроталасна интегрисана кола (ММIC) или модули следећих карактеристика:

а. Да су сврстани за рад на учестаностима већим од 2,7 GHz до (укључујући) 6,8 GHz, са „разломљеном ширином опсега„ већом од 15% и да имају било коју од следећих карактеристика:

1. Засићену максималну излазну снагу већу од 75 W (48,75 dBm) на било којој фреквенцији већој од od 2,7 GHz све до и укључујићи 2,9 GHz;

2. Засићену максималну излазну снагу већу од 55 W (47,4 dBm) на било којој фреквенцији већој од 2,9 GHz све до и укључујући 3,2 GHz;

3. Засићену максималну излазну снагу већу од 40 W (46 dBm) на било којој фреквенцији већој од 3,2 GHz све до и укључујући 3,7 GHz или

4. Засићену максималну излазну снагу већу од 20 W (43 dBm) на било којој фреквенцији већој од 3,7 GHz све до и укључујући 6,8 GHz;

б. Да су сврстани за рад на учестаностима већим од 6,8 GHz до (укључујући) 16 GHz, са „разломачком ширином опсега„ већом од 10%;, и да имају било коју од следећих карактеристика:

1. Засићену максималну излазну снагу већу од 10 W (40 dBm) на било којој фреквенцији већој од 6,8 GHz све до и укључујући 8,5 GHz или

2. Засићену максималну излазну снагу већу од 5 W (37 dBm) на било којој фреквенцији већој од 8,5 GHz све до и укључујући 16 GHz;

ц. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу која је већа од 3 W (34,77 dBm) те на на било којој фреквенцији већој од 16 GHz све до и укључујући 31,8 GHz, при чему је „ разломачка ширина појаса” већа од 10%;

д. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу која је већа од 0,1 nW (-70 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 31,8 GHz све до и укључујући 37 GHz;

е. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу која је већа од 1 W (30 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 37 GHz све до и укључујући 43,5 GHz, при чему је „ разломачка ширина појаса” већа од 10%;

ф. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу која је већа од 31,62 mW (15 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 43,5 GHz све до и укључујући 75 GHz, при чему је „ разломачка ширина појаса” већа од 10%;

г. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу која је већа од 10 mW (10 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 75 GHz све до и укључујући 90 GHz, при чему је „ разломачка ширина појаса” већа од 5% или

х. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу која је већа од 0,1 nW (-70 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 90 GHz;

Напомена 1: Не користи се

Напомена 2:Контролни статус MMIC чији опсег учестаности обухвата више од једног подручја учестаности као што је наведено у 3А001.б.2.а. до 3А001.б.2.х. одређује се најнижим контролисаним прагом засићене максималне излазне снаге.

Напомена 3:Напомене 1 и 2 у уводу Категорије 3А значе да 3А001.б.2. не контролише MMIC ако су посебно одређени за коришћење у друге сврхе, нпр. телекомуникације, радаре, аутомобиле.

3. Микроталасни транзистори који имају било коју од наведених карактеристика:

а. Да су сврстани за рад при учесталостима већим од 2,7 GHz до (укључујући) 6,8 GHz,и који имају било коју од следећих карактеристика:

1. засићену максималну излазну снагу већу од 400 W (56 dBm) на било којој фреквенцији већој од 2,7 GHz све до и укључујући 2,9 GHz;

2. засићену максималну излазну снагу већу од 205 W (53,12 dBm) на било којој фреквенцији већој од 2,9 GHz све до и укључујући 3,2 GHz;

3. засићену максималну излазну снагу већу од 115 W (50,61 dBm) на било којој фреквенцији већој од 3,2 GHz све до и укључујући 3,7 GHz или

4. засићену максималну излазну снагу већу од 60 W (47,78 dBm) на било којој фреквенцији већој од 3,7 GHz све до и укључујући 6,8 GHz;

б. Да су сврстани за рад при учестаностима већим од 6,8 GHz до (укључујући) 31,8 GHz и да имају било коју од следећих карактеристика:

1. засићену максималну излазну снагу већу од 50 W (47 dBm) на било којој фреквенцији већој од 6,8 GHz све до и укључујући 8,5 GHz;

2. засићену максималну излазну снагу већу од 15 W (41,76 dBm) на било којој фреквенцији већој од 8,5 GHz све до и укључујући 12 GHz;

3. засићену максималну излазну снагу већу од 40 W (46 dBm) ) на било којој фреквенцији већој од 12 GHz све до и укључујући 16 GHz или

4. засићену максималну излазну снагу већу од 7 W (38,45 dBm) на било којој фреквенцији већој од 16 GHz све до и укључујући 31,8 GHz;

ц. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу којa је већа од 0,5 W (27 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 31,8 GHz све до и укључујући 37 GHz;

д. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу које је већа од 1 W (30 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 37 GHz све до и укључујући 43,5 GHz;

е. Да су сврстани за рад уз засићену максималну излазну снагу које је већа од 0,1 nW (-70 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 43,5 GHz;

Напомена 1: Контролни статус транзистора чији опсег учестаности обухвата више од једног подручја учестаности, као што је наведено од 3А001.б.3.а. до 3А001.б.3.е. одређује се најнижим прагом засићене максималне излазне снаге.

Напомена 2: 3A001.б.3.укључује неизоловану плочицу, плочицу постављену на носаче или плочицу постављену у кућишта. Неки се дискретни транзистори могу називати и појачалима снаге, а статус тих транзистора је одређен у 3A001.б.3.

4. Микроталасни полупроводнички појачавачи у чврстом стању и микроталасни модули који садрже микроталасне појачиваче и нешто су од следећег:

а. Да су намењени раду на фреквенцијама већим од 2,7 GHz све до и укључујући 6,8 GHz при чему је „ разломачка ширина појаса” већа од 15% и да имају било коју од следећих карактеристика:

1. засићену максималну излазну снагу већу од 500 W (57 dBm) на било којој фреквенцији већој од 2,7 GHz све до и укључујући 2,9 GHz;

2. засићену максималну излазну снагу већу од 270 W (54,3 dBm) на било којој фреквенцији већој од 2,9 GHz све до и укључујући 3,2 GHz;

3. засићену максималну излазну снагу већу од 200 W (53 dBm) на било којој фреквенцији већој од 3,2 GHz све до и укључујући 3,7 GHz или

4. засићену максималну излазну снагу већу од 90 W (49,54 dBm) на било којој фреквенцији већој од 3,7 GHz све до и укључујући 6,8 GHz.

б. Да су намењени раду на фреквенцијама већим од 6,8 GHz све до и укључујући 31,8 GHz, при чему је „ разломачка ширина појаса” већа од 10% и да имају било коју од следећих карактеристика:

1. засићену максималну излазну снагу већу од 70 W (48,54 dBm) на било којој фреквенцији већој од 6,8 GHz све до и укључујући 8,5 GHz;

2. засићену максималну излазну снагу већу од 50 W (47 dBm) на било којој фреквенцији већој од 8,5 GHz све до и укључујући 12 GHz;

3. засићену максималну излазну снагу већу од 30 W (44,77 dBm) на било којој фреквенцији већој од 12 GHz све до и укључујући 16 GHz или

4. засићену максималну излазну снагу већу од 20 W (43 dBm) на било којој фреквенцији већој од 16 GHz све до и укључујући 31,8 GHz;

ц. Да су намењени раду уз засићену максималну излазну снагу већу од 0,5 W (27 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 31,8 GHz све до и укључујући 37 GHz; д. Да су намењени раду уз засићену максималну излазну снагу већу од 2 W (33 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 37 GHz све до и укључујући 43,5 GHz и при чему је „разломачка ширина појаса” већа од 10%

д. Да су намењени раду на фреквенцијама већим од 43,5 GHz и да имају било коју од следећих карактеристика:

1. засићену максималну излазну снагу већу од 0,2 W (23 dBm) те на било којој фреквенцији већој од 43,5 GHz све до и укључујући 75 GHz , при чему је „ разломачка ширина појаса” већа од 10%;

2. засићену максималну излазну снагу већу од 20 mW (13 dBm) на било којој фреквенцији већој од 75 GHz све до и укључујући 90 GHz, при чему је „ разломачка ширина појаса” већа од 5% или

3. засићену максималну излазну снагу већу од 0,1 nW (-70 dBm) на било којој фреквенцији већој од 90 GHz ;

ф. Да су намењени раду на фреквенцијама већим од 2,7 GHz и да имају све следеће карактеристике :

1. засићену максималну излазну снагу (у ватима), Psat, већу од 400 подељену са максималном радном фреквенцијом (у GHz) на квадрат [Psat > 400 W*GHz2/fGHz 2];

2. „разломачку ширину„ опсега од 5% или већу; и

3. било које две стране међусобно нормалне с дужином d (у cm) једнаком или мањом од 15 подељеном са најнижом радном учестаношћу у GHz [d≤ 15 cm٭GHz/fGHz];

Техничка напомена:

3,2 GHz се користи као најнижа радна учестаност (fGHz) у формули у 3А001.б.4.ф.3., за појачиваче који имају номинално радно подручје од 3,2GHz и ниже [d ≤ 15 cm٭GHz/3,2 GHz ].

N. B.: MMIC појачавача снаге треба оценити према критеријуму из 3А001.б.2.

Напомена 1: Не користи се

Напомена 2: Контролни статус уређаја чији опсег учестаности обухвата више од једног подручја учестаности, као што је наведено у 3А001.б.4.а. до 3А001.б.4.е., одређује се најнижим прагом засићене максималне излазне снаге

Напомена 3: 3A001.б.4. укључује одашиљачке/пријемне модуле и одашиљачке модуле.

5. Филтери са могућношћу електронског или магнетног подешавања пропусног или непропусног опсега, који имају више од 5 подешавајућих резонатора са могућношћу подешавања преко 1,5:1 опсега учестаности (fmаx / fmin) за мање од 10 μs, а поседују неку од следећих карактеристика:

а. Ширина пропусног опсега је већа од 0,5% централне учестаности; или

б. Ширина непропусног опсега је мања од 0,5% централне учестаности;

6. Не користи се;

7. Мешачи и конвертори пројектовани за проширење опсега учестаности уређаја описаних у 3А002.ц., 3А002.е. или 3А002.ф., иза граница које су тамо наведене;

8. Микроталасни појачивачи снаге који садрже цеви контролисане са 3А001.б. и имају све следеће карактеристике:

а. Радне учестаности изнад 3 GHz;

б. Однос средње излазне снаге према маси прелази 80 W/kg; и

ц. Запремина је мања од 400 cm3;

Напомена: 3А001.б.8. не контролише уређаје пројектоване, или са радним режимом, на неком опсегу учестаности који је „расподељен по ITU” за радио-комуникацијско коришћење, али не за радио-одређивање.

9. Микроталасни модули снаге (MPM) који се састоје минимално од таласне цеви, микроталасног монолитног интегрисаног кола и интегрисаног регулатора снаге и имају било коју од следећих карактеристика:

а. Време постизања пуне функционалности из искљученог положаја за мање од 10 секунди;

б. Мању запремину од максималне снаге изражене у W помножене са 10cm3/W; и

ц. „Тренутни појас„ већи од 1 октаве (fmax. › 2 min) и било коју од следећих карактеристика:

1. За учестаности које су мање или једнаке 18 GHz, излазна снага RF је већа од 100 W; или

2. Учестаности изнад 18 GHz.

Техничке напомене:

1. За прорачун контролне запремине у 3А001.б.9.б., дат је следећи пример: за максималну снагу од 20 W, запремина износи: 20 W х 10 cm3/ W= 200 cm3.

2. Време укључивања код 3А001.б.9.а. односи се на време од потпуно искљученог до потпуно у функцији; тј. обухвата и време загревања MPM.

10. Осцилатори и осцилаторски склопови, пројектовани да раде са свим следећим карактеристикама:

a. Фазни шум при једнобочној (SSB) модулацији у dBc/Hz, бољи од –(126 + 20log 10 F-20log10 f) било где у подручју од 10 Hz < F < 10 kHz; и

б. Фазни шум при једнобочној (SSB) модулацији у dBc/Hz, бољи од –(114 + 20log 10 F-20log10 f) било где у подручју од 10 kHz ≤ F < 500 kHz;

Техничка напомена: У 3A001.b.10., F је одступање од радне фреквенције у Hz и f је радна фреквенција у MHz.

11. „Електронски склопови„ за „фреквенцијске синтисајзере” који имају „временску комутацију фреквенције„ као што је специфицирано било којим од следећих вредности:

a. Мање од 156 ps;

б. Мање од 100 μs за било коју промену фреквенције која прелази 1,6 GHz унутар синтетизованог опсега фреквенција који прелази 4,8 GHz, али не прелази 10,6 GHz;

ц. Мање од 250 μs за било коју промену фреквенције која прелази 550 MHz унутар синтетизованог опсега фреквенција који прелази 10,6 GHz, али не прелази 31,8 GHz;

д. Мање од 500 μs за било коју промену фреквенције која прелази 550 MHz унутар синтетизованог опсега фреквенција који прелази 31,8 GHz, али не прелази 43,5 GHz;

е. Мање од 1 ms за било коју промену фреквенције која је већа од 550 MHz унутар синтетизованог опсега фреквенција који прелази 43,5 GHz, али не прелази 56 GHz;;

ф. Мање од 1 ms за било коју промену фреквенције која је већа од 2,2 GHz унутар унутар синтетизованог опсега фреквенција који прелази 56 GHz, али не прелази 75 GHz или

г. Мање од 1 ms унутар синтетизованог опсега фреквенција који прелази 75 GHz;

NB: За анализаторе сигнала, генераторе сигнала, анализаторе мреже и микроталасне тест пријемнике опште намене погледати одговарајуће тачке 3A002.ц., 3A002.д., 3A002.е. и 3A002.ф. респективно.

3А001

ц. Уређаји за обраду акустичких таласа и специјално пројектоване компоненте у ту сврху:

1. Уређаји за обраду површинских акустичких таласа и плитких површинских акустичких таласа (shallow bulk) (тј. уређаји за „обраду сигнала” који искоришћавају еластичне таласе у материјалима), и имају неку од следећих карактеристика:

а. Носећа учестаност прелази 2,5 GHz;

б. Носећа учестаност прелази 1 GHz, али не прелази 2,5 GHz, са неком од следећих особина:

1. Потискивање бочних страна опсега је веће од 55 dB;

2. Производ максималног времена кашњења (израженог у μs) и ширине пропусног опсега (израженог у МHz) је већи од 100;

3. Ширина пропусног опсега је изнад 250 МHz; или

4. Дисперзионо кашњење је веће од 10 μs; или

ц. Носећа учестаност од 1 GHz или мања, и имају неку од следећих карактеристика:

1. Производ максималног времена кашњења и ширине пропусног опсега (време је у μs, а ширина пропусног опсега у МHz) већи је од 100;

2. Дисперзионо кашњење је веће од 10 μs; или

3. Потискивање бочних страна опсега је веће од 55 dB и ширина пропусног опсега је већа од 50 MHz;

2. Масени (запремински) уређаји за обраду акустичких таласа (тј. уређаји за„обраду сигнала” са искоришћавањем еластичних таласа), који дозвољавају директно процесирање сигнала на учестаности које прелазе 1 GHz;

3. Акустичко-оптички уређаји за „обраду сигнала”, који користе интеракцију између акустичких таласа (запреминских или површинских) и светлосних таласа који допуштају директно процесирање сигнала или слике, укључујући спектралну анализу, корелацију или конволуцију;

3А001

д. Електронски уређаји и интегрисана кола, који садрже компоненте произведене од „суперпроводљивог” материјала, специјално пројектовани за рад на температурама испод „критичне температуре” и са најмање једним „суперпроводљивим” саставним делом, који имају било коју од следећих карактеристика:

1. Струјну склопку за дигитална кола која користе „суперпроводљиве„ гејтове, и код којих је производ времена кашњења по гејту (изражено у секундама) и дисипације снаге по гејту (изражена у W) мањи од 10-14 Ј; или

2. Избор учестаности на свим подручјима, коришћењем резонантних кола са Q-вредношћу која прелази 10.000;

3А001

е. Уређаји високе енергије:

1. Електрохемијске ћелије:

а. Примарне ћелије имају ’густину енергије’ која прелази 550 Wh/kg на 20 0C;

б. Секундарне ћелије имају ’густину енергије’ која прелази 300 Wh/kg на 20 0C;

Техничка напомена:

1. За потребе 3А001.е.1., ’густина енергије’ се добија из производа средње снаге изражене у W са номиналним капацитетом израженим у Аh подељеног са укупном масом израженом у килограмима. Ако номинални капацитет није наведен, густина енергије се израчунава из производа корена номиналног напона и трајања пражњења израженог у часовима и подељеног са отпором пражњења изражен у омима и масом израженом у килограмима.

2. За потребе 3А001.е.1., ’ћелија’ је дефинисана као електрохемијски уређај, који има позитивну и негативну електроду, електролит и извор електричне енергије. Она је основни саставни елемент батерије.

3. За потребе 3А001.е.1.а., ’примарна ћелија’ је ’ћелија’ која није конструисана да буде пуњена било каквим извором.

4. За потребе 3А001.е.1.б., ’секундарна ћелија’ је ’ћелија’ која је конструисана да буде пуњена помоћу спољњег извора енергије.

Напомена: 3А001.е.1. не контролише батерије, укључујући и једноћелијске батерије.

2. Високоенергетски кондензатори, како следи:

N. B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 3А201.а. и НКЛ НВО

а. Кондензатори са учестаношћу понављања пуњења мањом од 10 Hz који имају све следеће карактеристике:

1. Радни напон је једнак или већи од 5 kV;

2. Густина енергије је једнака или већа од 250 Ј / kg; и

3. Укупна енергија је једнака или већа од 25 kЈ;

б. Кондензатори са учестаношћу понављања пуњења од 10 Hz или већом (кондензатори учестаног понављања пуњења), који имају све следеће карактеристике:

1. Радни напон је једнак или већи од 5 kV;

2. Густина енергије је једнака или већа од 50 Ј / kg;

3. Укупна енергија је једнака или већа од 100 Ј; и

4. Укупан број циклуса пуњење/пражњење је једнак или већи од 10.000;

3. „Суперпроводљиви” електромагнети и соленоиди специјално пројектовани да буду потпуно напуњени или испражњени за мање од 1 s, а имају све следеће карактеристике:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 3А201.б.

Напомена: 3А001.е.3. не контролише „суперпроводљиве” електромагнете или соленоиде специјално пројектоване за добијање слике путем магнетне резонанце (МRI) у медицинским уређајима.

а. Енергија која се ослобађа током пражњења прелази 10 kЈ у првој секунди;

б. Унутрашњи пречник носећих намотаја је већи од 250 mm; и

ц. Режим рада је са магнетном индукцијом већом од 8 Т или са „укупном густином струје” у намотајима већом од 300 А/mm2;

4. Соларне ћелије, ћелијске компоненте (CIC), соларни панели и соларне мреже, који су „погодни за употребу у свемиру”, чија је минимална средња ефикасност изнад 20% на радној температури од 301 К (28 0C) под симулираним „АМО” осветљењем са радијацијом од 1.367 W/m2.

Техничка напомена:

„АМО„ или „Air Mass Zero„, односи се на спектралну радијацију сунчеве светлости у земљиној спољној атмосфери при чему удаљеност између земље и сунца износи једну астрономску јединицу (AU).

3А001

ф. Енкодери апсолутне позиције улазне обртне осовине, који имају неку од следећих карактеристика:

1. Резолуцију бољу од 1/265.000 (18-битна резолуција); или

2. Тачност бољу од ± 2,5 секунде лука.

3А001

г. Чврсти тиристорски прекидачки уређаји пулсирајуће снаге и тиристорски модули који користе било електричне, оптичке или радијацију електрона методе управљачког прекидања и имају неке од следећих карактеристика:

1. Максималну брзину укључивања (di/dt) изнад 30.000 A/µs и напајање изнад 1.100V; или

2. Максималну брзину укључивања (di/dt) изнад 2.000 A/µs и све следеће карактеристике:

а. Вршни напон већи или једнак 3.000 V; и

б. Вршна јачина струје већа или једнака 3.000 А.

Напомена 1: 3А001.г. обухвата:

– силицијумски контролисане ректификаторе (SCR)

– тиристоре с електричним окидањем (ETF)

– тиристоре са светлосним окидањем (LTT)

– тиристоре са интегрисаним вратима (IGCT)

– тиристоре са закретним вратима (GTO)

– MOS контролисане тиристоре (MCT)

– Солидтроне

Напомена 2: 3А001.г. не контролише тиристорске уређаје и ’тиристорске модуле’ уграђене у опрему намењену цивилним железницама или „цивилним ваздухопловима„.

Техничка напомена: За потребе 3А001.г., ’тиристорски модул’ садржи један или више тиристорских уређаја.

3А001

х. Електронски полупроводнички прекидачи, диоде, или „модули”, који имају све следеће карактеристике:

1. Декларисани за максималну радну (junction) температуру већу од 488 K (215 °C);

2. Максимални допуштени периодични напон блокирања преко 300 V; и

3. Континуална струја већа од 1 A.

Напомена 1: Максимални допуштени периодични напон у 3А001.х. укључује напон између дрејна и сорса, као и напон од колектора до емитора, максимални периодични инверзни напон и максимални допуштени периодични напон блокирања.

Напомена 2: 3A001.х. укључује:

– Спојни транзистор са ефектом поља (JFET)

– Вертикално спојни транзистор са еефектом поља (VJFET)

– Метал-оксид полупроводнички транзистор са ефектом поља (MOSFET)

– Дупло дифузовани метал-оксид полупроводнички транзистор са ефектом поља (DMOSFET)

– Биполарни транзистор са изолованим гејтом (IGBT)

– Транзистор са великом покретљивошћу електрона (HEMT)

– Биполарни спојни транзистор (BJT)

– Тиристори са силиконски контролисаним исправљачима (SCR)

– ГТО тиристор (GTO)

– ЕТО тиристор (ETO)

– PIN диоде

– Шоткијеве диоде (EN 16.5.2012 Official Journal of the EU L 129/147

Напомена 3: 3A001.х. не контролише прекидаче, диоде, или „модуле” уграђене у опрему пројектовану за примену у цивилним аутомобилима, цивилној железници или цивилној авијацији.

Technical Note: За потребе 3A001.х., „модули” садрже један или више електронских полупроводничких прекидача или диода.

3A002

Електронска опрема опште намене како следи:

а. Опрема за снимање и осцилоскопи како следи :

1. Не користи се;

2. Не користи се;

3. Не користи се;

4. Не користи се;

5. Уређаји за дигитализацију таласних облика и уређаји за снимање брзопроменљивих сигнала који имају обе следеће карактеристике:

а. Брзину узорковања једнаку или већу од 200 милиона одмерака у секунди и резолуцију од 10 бита или већу; и

б. Континуалну пропусну моћ од 2 Gbit/s или већу;

Техничка напомена:

За инструменте са паралелном магистралом, брзина континуалне пропусне моћи је производ броја речи у јединици времена и броја битова у речи.

Континуална пропусна моћ је највећа брзина протока коју тај инструмент може да проследи као излаз према меморији без губитака неке информације, док подржава узимање одмерака и аналогно-дигиталну конверзију.

6. Системи дигиталних мерних уређаја за снимање података који користе технике чувања података на магнетном диску, а имају све следеће карактеристике и посебно за њих обликоване дигиталне снимаче:

а. Брзина одмеравања једнака или већа од 100 милиона одмерака у секунди при резолуцији од 8 bit-a или већа; и

б. Континуална пропусна моћ од 1 Gbit/s или већа;

Техничка напомена:

Системе дигиталних мерних уређеја могуће је конфигурисати помоћу дигилизатора уграђених у дигитални снимач или изван њега.

7. Осцилоскопи који раде у стварном времену и имају вертикалну средњу квадратну вредност (rms) напона шума мању од 2% пуне вредности при постављеној скали вертикалне осе која даје најнижи шум за било коју улазну ширину појаса од 3 dB и 60 GHz или већу по каналу;

Напомена: 3A002.a.7. се не односи на осцилоскопе за узимање узорака у еквивалентном времену.

б. Не користи се

ц. Радио-фреквентни „анализатори сигнала”:

1. „Анализатори сигнала” са резолуцијом појасне ширине (RBW) од 3 dB изнад 10 МHz било где у фреквентном опсегу који прелази 31,8 GHz, али не прелази 37,5 GHz, и;

2. „Анализатори сигнала” са приказаним средњим нивоом шума (DANL) мањим (бољим) од – 150 dBm/Hz било где у фреквентном опсегу који прелази 43,5 GHz, али не прелази 75 GHz;

3. „Анализатори сигнала” са учестаношћу која прелази 75 GHz;

4. „ анализатори сигнала” који имају све следеће карактеристике:

а. „ширину опсега у реалном времену” већу од 85 МHz;и

б. 100-постотну вероватноћу откривања с мање од 3 dB смањења у односу на пуну амплитуду због распора или утицаја функције прозора сигнала у трајању од 15 μs или мање;

Техничке напомене:

1.Вероватноћа откривања из 3A002.ц.4.б. назива се и вероватноћом пресретања или вероватноћом захвата.

2. За потребе 3A002.ц.4.б. трајање 100-постотне вероватноће откривања еквивалентно је минималном трајању сигнала потребном за одређени степен мерне несигурности.

Напомена: 3А002.ц.4. не контролише оне „анализаторе сигнала” који користе само филтере са константном процентуалном ширином опсега (такође познате као октавни филтери или парцијални октавни филтери)

5. „Анализатори сигнала” са фунцијом „ покретача фреквенцијског маскирања” уз 100-постотну вероватноћу окидања (захвата) за сигнале у трајању од 15 μs или мање;

д. Генератори сигнала синтетизоване учестаности који дају излазне учестаности, чије су тачност, као и стабилност у кратком и дугом временском периоду, контролисане и потичу од, или су под режимом, унутрашње главне учестаности и имају неку од следећих карактеристика:

1. Специфициране да генеришу импулсно модулисане сигнале било где у опсегу синтетизованих учестаности изнад 31,8 GHz, али не преко 75 GHz:

а. ,трајање импулса’ мање од 100 ns и

б. однос укључено / искључено једнак или већи од 65 dB;

2. Излазне снаге преко 100 mW (20 dBm) било где у опсегу синтетизованих учестаности изнад 31,8 GHz, али не преко 75 GHz;

3. „Временска комутација учестаности” има неку од следећих карактеристика:

a. не користи се;

б. мање од 100 µs за било коју промену учестаности изнад 1,6 GHz унутар опсега учестаности већег од 4,8 GHz а мањег од 10,6 GHz;

ц. Мање од 250 µs за било коју промену учестаности изнад 550 МHz унутар опсега учестаности већег од 10,6 GHz, а мањег од 31,8 GHz;

д. Мање од 500 µs за било коју промену учестаности изнад 550 МHz унутар опсега учестаности већег од 31,8 GHz, а мањег од 43,5 GHz;

е. Мање од 1ms за било коју промену учестаности која је већа од 550 GHz у синтетизованом опсегу учестаности већем од 43,5 GHz али не већем од 56 GHz; или

ф. Мање од 1ms за било коју промену учестаности која је већа од 2,2 MHz у синтетизованом опсегу учестаности већем од 56 GHz али не већем од 75 GHz.

4. Шум поједине фазе бочног појаса(Single sideband – SSB) у dBc/Hz, који има све следеће карактеристике:

а. Да је мањи (бољи) oд – (126 + 20log10F-20log10f) било где у опсегу од 10 Hz < F < 10 kHz било где унутар синтетизованог фреквенцијског опсега изнад 3,2 GHz, али не изнад 75 GHz и

б. Да је мањи (бољи) oд – (114 + 20log10F-20log10f) било где у опсегу од 10 kHz ≤ F < 500 kHz било где унутар синтетизованог фреквенцијског опсега изнад 3,2 GHz, али не изнад 75 GHz или

Техничка напомена: У 3A002.д.4., F померај радне учестаности изражен у Hz, а f је радна учестаност изражена у MHz.

5. Максималну синтетизовану учестаност преко 75 GHz;

Напомена 1: За потребе 3А002.д., појам генератори сигнала синтетизоване учестаности обухвата основну таласну форму и функцију генератора.

Напомена 2: 3А002.д. не контролише уређај у којем се излазна учестаност добија сабирањем или одузимањем учестаности које потичу од два или више кристалних осцилатора, или једним сабирањем или одузимањем које прати умножавање резултата.

Техничке напомене:

1. Максимална синтетизована фреквенције пресидног таласног облика или фунцијског генератора израчунава се дељењем брзине узорковања у узорцима/секундама са фактором 2,5.

2. За потребе 3А002.д.1. „трајање импулса„ је дефинисано као временски период између тачке водећег руба импулса који износи 50% амплитуде импулса и пратећег руба импулса који износи 50% амплитуде импулса

е. Анализатори мреже са било којом од следећих карактеристика:

1. излазну снагу већу од 31,62 mW (15 dBm) било где унутар радног фреквенцијског подручја 43,5 GHz, али не изнад 75 GHz;

2.излазну снагу већу од 1 mW (0 dBm) где унутар радног фреквенцијског подручја 75 GHz, али не изнад 110 GHz;

3. фунционалност мерења ,нелинеарних вектора’ на фреквенцијама изнад 50 GHz, али не изнад 110 GHz или

Техничка напомена:

’Фунционалност мерења нелинеарних вектора’ способност је инструмента за анализу испитних резултата уређаја покренутих у подручју великих сигнала или нелинеарном подручју изобличења.

4. максималну радну фреквенцију већу од 110 GHz;

ф. Микроталасни тест-пријемници који имају све следеће карактеристике:

1. Максимална радна учестаност прелази 110 GHz; и

2. Могућност истовременог мерења амплитуде и фазе;

г. Стандарди атомске учестаности који имају неку од следећих карактеристика:

1. Дугорочна стабилност (старење) мања (боља) од 1 x 10-11/месец; или

2. „Погодни за употребу у космосу”.

Напомена: 3А002.г.1. не контролише стандарде за рубидијум који нису „погодни за употребу у космосу”.

3А003

Систем термичког хлађења коришћењем распршивача, употребом опреме која омогућује вишеструко коришћење течности унутар једног затвореног система, при чему је диелектрични флуид распршен на специјално конструисане електронске компоненте помоћу посебно конструисаних млазница за распршивање, које су тако пројектоване да одржавају електронске компоненте активним у оквиру њиховог, температурно дефинисаног радног амбијента.

3A101

Електронска опрема, уређаји и делови који нису набројани у 3А001:

а. Аналогно-дигитални конвертори, употребљиви у „ракетама”, пројектовани да задовоље војне стандарде за опрему намењену за примену у неповољним условима;

б. Акцелератори који могу генерисати електромагнетно зрачење произведено закочним зрачењем из убрзаних електрона од 2 МеV или веће, и системи који садрже те акцелераторе.

Напомена: 3А101.б. не наводи опрему посебно пројектовану за медицинске сврхе.

3А102

„Термичке батерије„ пројектоване или модификоване за „ракете”.

Техничке напомене:

1. Према 3А102 „термичке батерије” су једноставне батерије за коришћење које садрже неорганску со у чврстом стању као електролит. Батерија има уграђен пиролитички материјал. Његовим паљењем топи се електролит и тако активира батерију.

2. У 3А102 под „ракетом” се подразумева комплетан ракетни систем који је, уз помоћ возила, у стању да дејствује у рејону ширем од 300 km.

3A201

Електронске компоненте које нису набројане у 3А001:

а. Кондензатори који имају било које од следећих карактеристика:

1. а. Радни напон виши од 1,4 kV;

б. Акумулацију енергије већу од 10 Ј;

ц. Капацитивност већу од 0,5 μF; и

д. Радну индуктивност мању од 50 nH; или

2. а. Радни напон виши од 750 V;

б. Капацитивност већу од 0,25 μF; и

ц. Радну индуктивност мању од 10 nH;

б. Суперпроводљиви соленоидни електромагнети који имају следеће карактеристике:

1. Способни да створе магнетна поља већа од 2 Т;

2. Однос дужине према унутрашњем пречнику већи од 2;

3. Унутрашњи пречник већи од 300 mm; и

4. Униформно магнетно поље до више од 1% преко централних 50% унутрашњег пречника;

Напомена: 3А201.б. не контролише магнете посебно пројектоване за медицинску нуклеарну магнетну резонанцу (NMR) и извезене ’као делови’ исте. Израз ’као део’ не мора обавезно да значи физички део у истом товару; дозвољене су пошиљке из различитих извора, под условом да одговарајућа извозна документа јасно наводе да су товари послати ’као део’ система магнетне резонанце.

ц. Рендгенски генератори или импулсни електронски акцелератори који имају било које од следећих карактеристика:

1. а. Максимална електронска енергија акцелератора од 500 keV или већа али мања од 25 MeV; и

б. Са ’фактором доброте’ (К) од 0,25 или већим; или

2. а. Максимална електронска енергија акцелератора од 25 МеV или већа; и

б. ’Максимална снага’ већа од 50 МW.

Напомена: 3А201.ц. не контролише акцелераторе који су саставни делови уређаја који нису пројектовани за зрачење електронског снопа или X-зрачење (на пример електронска микроскопија) нити оне који су пројектовани за медицинске сврхе:

Техничке напомене:

1. ’Фактор доброте’ К се дефинише као:

К = 1,7 x 10 3 V 2,65Q

где је V вршна енергија електрона у милион електрон волтима.

Уколико је трајање импулсног млаза акцелератора краће или једнако 1 μs, тада је Q укупно убрзано наелектрисање у кулонима. Ако је трајање импулсног млаза акцелератора дуже од 1 μs, тада је Q максимално убрзано наелектрисање у 1 μs.

Q је једнако интегралу i с обзиром на t, током мање од 1 μs или времена трајања импулсног млаза (Q = ∫ idt), где је i струја млаза у амперима а t време у секундама.

2. ’Вршна снага’ = (вршни напон у волтима) x (вршна струја у амперима).

3. У машинама које се базирају на микроталасним резонаторима за убрзање, време трајања импулсног млаза је краће од 1μs или трајање пакета усмереног млаза који произашлог из једног импулса микроталасног модулатора.

4. У машинама које се базирају на микроталасним резонаторима за убрзање, вршна струја млаза је средња струја у времену трајања пакета усмереног млаза.

3A225

Претварачи учесталости или генератори који нису наведени у 0B001.б.13., а који се могу употребљавати као моторни погон варијабилне или фиксне фреквенције и који имају све следеће карактеристике:

N.B. 1: У 3D225 наводе се „софтвери” посебно обликовани за побољшање или уклањање ограничења радних карактеристика посебно обликовани за побољшање или уклањање ограничења радних претварача или генератора фреквенција ради задовољења карактеристика из 3A225.

N.B.: У 2 3E225 наводи се „технологија” у облику шифри и типки за побољшање или уклањање ограничења радник карактеристика претварача или генератора фреквенцијама ради задовољења карактеристика из 3A225.

а. вишефазни излаз који даје снагу од 40 VA или већу;

б.ради на фреквенцији од 600 Hz или већој;

в. управљање фреквенцијом бољом (мањом) од 0,2%.

Напомена: 3A225 не односи се на претвараче или генераторе фреквенција ако имају ограничења у погледу хардвера, „софтвера” или „технологије” којима се поставња граница за радне карактеристике мења од претходно наведене под условом да удовољавају било којој од следећих карактеристика:

1. да их је потребно вратити оригиналном призвођачу ради побољшања или уклањања ограничења;

2. да им је потребан „софтвер како је наведено у 3D225, призвођачу ради побољшања или уклањања ограничења радних карактеристика чиме се удовољава карактеристикама из 3A225 или

3. да им је потребна „технологија” у облику шифри и типки , како је наведено у 3E225, ради побољшања или уклањања ограничења радних карактеристика чиме се удовољава карактеристикама из 3A225.

Техничке напомене:

1. Претварачи фреквенција из 3A225 познати су каопретварачи или инвертори;

2. Претварачи фреквенција из 3A225 могуће је стављати на тржиште као генераторе, електронички испитну опрему, изворе наизменичне струје, моторне погоне варијабилне брзине, погоне веријабилне брзине, погоне варијабилне фреквенције, погоне подесиве фреквенције или погоне подесиве брзине .

3A226

Извори истосмерне струје велике снаге који нису наведени у 0B001.ј.6., а који имају обе следеће карактеристике:

а. Способност да непрекидно производе, током временског периода од 8 сати, 100 V или више са излазном струјом од 500 А или већом; и

б. Стабилност струје или напона већа од 0,1% током временског периода од 8 сати.

3A227

Високонапонски извори истосмерне струје који нису наведени у 0B001.ј.5., а који имају обе следеће карактеристике:

а. Способност да непрекидно производе, током временског периода од 8 часова, 20 kV или више са излазном струјом од 1 А или већом; и

б. Стабилност струје или напона већа од 0,1% током временског периода од 8 сати.

3A228

Прекидачки уређаји:

а. Цеви са хладном катодом, било да су напуњене гасом или не, функционишу слично одводнику, а имају следеће карактеристике:

1. Садрже три или више електрода;

2. Вршни напон аноде 2,5 kV или већи;

3. Вршна струја аноде 100 А или већа; и

4. Време одзива аноде од 10 μs или краће;

Напомена: 3А228 обухвата гасне цеви са лучним пражњењем и вакуумске спритрон(sprytron) цеви.

б. Окидни одводници који имају обе следеће карактеристике:

1. Време одзива аноде од 15 μs или краће; и

2. Режим вршне струје од 500 А или већи;

ц. Модули или склопови са брзом прекидном функцијом, осим оних специфицираних у 3A001.г. или 3A001.х., који имају све следеће карактеристике:

1. Вршни напон аноде већи од 2 kV;

2. Вршна струја аноде 500 А или већа; и

3. Време укључивања од 1 μs или краће.

3A229

Ипмулсни генератори јаке струје као што следи:

N. B.: ВИДИ ТАКОЂЕ НКЛ НВО.

а. Опрема за активирање детонатора (системи за покретање, системи за паљење) укључујући опрему за активирање која се покреће електронички, експлозивом или оптички, осим оне наведене у 1A007.a, израђена за покретање вишеструко контролисаних детонатора наведених у 1A007.б.;

б. Модуларни генератори електричних импулса (импулсни уређаји) који имају следеће карактеристике:

1. Пројектовани да буду преносиви, покретни или за употребу у неповољним условима;

2. Могу испоручити енергију за мање од 15 μs уз оптерећења мања од 40 oma;

3. Имају излаз већи од 100 А;

4. Ниједна њихова димензија није већа од 30 cm;

5. Тежине мање од 30 kg; и

6. Намењени су за употребу при проширеном температурном опсегу од 223 К (- 50 ºC) до 373 К (100 ºC) или наведени као погодни за примене у ваздухопловству.

Напомена: 3А229.б. обухвата покретаче (драјвере) ксенонских треперећих лампи.

ц. Утикачи који имају све следеће карактеристике:

1. ниједна њихова димензија није већа од 35 mm;

2. номинални напон им је једнак или већи од 1 kV и

3. капацитет једнак или већи од 100 μF.

Техничка напомена:

У 3А229.б.5. ’време пораста’ се дефинише као временски интервал од 10% до 90 % струјне амплитуде када покреће активно оптерећење.

3A230

Брзи импулсни генератори са припадајућим „импулсним главама” који имају обе следеће карактеристике:

а. Излазни напон већи од 6 V са активним оптерећењем мањим од 55 Ω, и

б. ’Време импулсног прелаза’ мање од 500 ps.

Техничке напомене:

1. У 3А230 ’време импулсног прелаза’ дефинише се као временски интервал између 10% и 90% амплитуде напона.

2. ,Импулсне главе’ су мреже које формирају импулсе намењене прихватању напонског скока његовог обликовања у разне импулсне облике који могу бити правоугаони, троугаони, скоковити, импулсни, експоненцијални или моноциклични.,Импулсне главе’ могу бити саставни део импулсног генератора, могу бити утични саставници за уређај или уређај за спољашње напајање.

3A231

Системи неутронских генератора, укључујући цеви, који имају обе следеће карактеристике:

а. Пројектовани за рад без спољног вакуумског система; и

б. Примењују било шта од следећег:

1. Електростатичко убрзање да индукују нуклеарну реакцију трицијум-деутеријума или

2. Електростатичко убрзање да индукују нуклеарну реакцију деутеријума-деутеријума којом може настати 3 × 109 или више неутрона у секунди.

3A232

Детонатори и вишенаменски системи иницијације:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ НКЛ НВО.

а. Не користи се

б. Размештаји помоћу једноструких или вишеструких детонатора пројектованих да скоро истовремено иницирају експлозивну површину преко више од 5.000 mm² од једног сигнала паљења са почетним временом ширења на површини мањим од 2,5 μs.

Напомена: 3А232 не контролише детонаторе који користе само примарне експлозиве, као што је азид олова.

3A233

Масени спектрометри (МS) који нису наведени у 0B002.г., способни да измере јоне од 230 јединица атомске масе или веће и имају резолуцију већу од 2/230, као што следи, и њихови јонски извори:

A234

а. Масени спектрометри са индуктивно спојеном плазмом (ICP/МS);

б. Масени спектрометри са луминисцентним пражњењем (GD/МS)

ц. Масени спектрометри са термојонизацијом (ТI/МS);

д. Масени спектрометри са бомбардовањем електрона које имају обе следеће карактеристике :

1. систем улаза молекуларног снопа којим се убацује колимисани сноп молекула аналита у подручје извора јона где молекул јонизира електронски сноп и

2. једну или више ‚замки са хлађењем’ које могу охладити на температуру од 193 K (- 80 °C);

е. Не користи се

ф. Масени спектрометри опремљени извором микрофлуоризације јона, пројектовани за актиниде или актинидфлуориде.

Техничке напомене:

1.Масени спектометри са бомбардовањем електрона из 3A233.д. познати су и као масени спектометри са електронски ударом или масени спектометри са електронском јонизацијом.

2.У 3A233.д.2. ‚замка са хлађење’ уређај је који хвата молекуле гаса кондензовањем или замрзавањем молекула на хладним површинама.. За потребе 3A233.д.2. гасна хелијум-криогенска вакуумска пумпа затворене петље није ,замка са хлађењем’.

Микротракасти водови који осигуравају нискоиндуктивну везу према детонаторима, који имају следеће карактеристике:

а. називни напон већи од 2 kV и

б. индуктивност мању од 20 nH.

3B

Опрема за тестирање, проверу и производњу

3B001

Опрема за производњу полупроводничких уређаја или материјала и, у вези са тим, специјално пројектоване компоненте и прибор:

а. Опрема за епитаксијални раст, како следи:

1. Опрема која може произвести било који слој материјала, осим силицијума, чија је хомогеност дебљине мања од ±2,5% дуж растојања од 75 mm, или већег;

Напомена: 3B001.а.1. укључује све везано за епитаксију атомског слоја.

2.Реактори за органско таложење метала хемијским парама обликовани епитаксијални раст материјала сложеног полупроводника, који имају два или више следећих елемената: алуминијум, галијум, индијум, арсеник, фосфор, антимон и азот;

3. Опрема за епитаксијални раст из молекула коришћењем гаса или чврстих извора;

б. Опрема пројектована за јонску имплантацију, која има неке од следећих особина:

1. Не користи се

2.Пројектована и оптимизирана за рад при енергији снопа од 20 keV или већој и струји снопа од 10 mA или већој за усађивање водоника, деутеријума или хелијума;

3. Могућност директног уписивања;

4.Могућност имплантирања високоенергетског кисеоника у загрејан полупроводнички материјал „подлоге” енергијом снопа од 65 keV или већом или једнаком 45 mA; или

5. Обликована је и оптимизирана за рад при енергији снопа од 20 keV или већој и струји снопа од 10 mA или већој за усађивање силикона у полупроводички материјал „подлоге” који је грејан на 600 °C или вишој температури;

ц. Опрема за суво нагризање анизотропном плазмом, која има обе следеће карактеристике:

1. Пројектована или оптимизирана за производњу критичних димензија од 65nm или мањих; и

2. При производњи полупроводничких плочица неуниформност унутар плочице једнака или мања од 10% 3σ мерено без узимања у обзир ивице од 2 mm или мање;

д. Не користи се

е. Системи за обраду са аутоматским пуњењем вишекоморне централне плочице, који имају обе следеће карактеристике:

1. Улаз и излаз плочице су пројектовани да се преко интерфејса спајају са више од два функционално различита алата за обраду полупроводника специфицирана у 3B001.а., 3B001.б., или 3B001.ц; и

2. Пројектовани према облику једног интегрисаног система у вакуумској средини за секвенцијалну обраду полупроводничке плочице у више операција;

Напомена: 3B001.е. не контролише аутоматске роботизоване системе за обраду плочице, који су специјално пројектовани за паралелну обраду плочица

Техничке напомене:

1. За потребе 3B001.е., „алати за обраду полупроводника” односи се на модуларне алате који омогућују физичке процесе за производњу полупроводника који су функционално различити, као што су таложење,нагризање,имплантација или термичка обрада.

2. За потребе 3B001.е., „секвенцијална обрада полупроводничке плочице у више операција” значи способност обраде сваке плочице у различитим  „алатима за обраду полупроводника”, као када се при пребацивању плочице из једног алата у други и трећи користе централни аутоматски вишекоморни пуњачи као системи за међуоперацијску манипулацију

ф. Опрема за литографију са следећим карактеристикама:

1. Опрема за поравнање, фазу експозиције и понављање (директна фаза на полупроводничкој плочици), или корак и скенирање, коришћењем фотооптичке методе или X-зрака, има неку од следећих карактеристика:

а. Извор светлости је таласне дужине мање од 245 nm; или

б. Могућност производње шаблона са ’минималним разлучивим елементом’(MRF), величине од 95 nm или мање;

Техничка напомена:

Величина ’минимални разлучиви елемент’ (MRF) добија се из следеће формуле:

MRF = (таласна дужина експозиционог светлосног извора у nm) x (К фактор) / нумерички отвор

где је: К фактор = 0,35

2. Литографска опрема за штампање способна за израду детаља од 95 nm или мање;

Напомена: 3B001.ф.2. укључује:

- микроконтактне алате за штампање

- вруће алате

- литографске алате нано прецизности

- алате за прављење постепеног и флеш литографског отиска (S-FIL)

3. Опрема специјално пројектована за прављење маске или обраду полупроводника, користећи методе директног уписивања, која има све следеће карактеристике:

а. Користи отклоњени сноп фокусираних електрона, јонски сноп или снопа „ласера”; и

б. Има било коју од следећих карактеристика:

1. Величина тачке је мања од 0,2 μm;

2. Могућност производње шаблона чија је величина мања од 1 μm; или

3. Прецизност израде горњег слоја боља од ±0,20 μm (3 средња квадратна одступања - 3 σ);

г. Маске и мреже пројектоване за интегрисана кола специфицирана у 3А001;

х. Вишеслојне маске са међусклопом фазног помераја , које нису наведене у 3B001.г. и имају било коју од следећих карактеристика:

1.израђене маске на „обликованом комаду” од стакла чија је двострука фракција мања од 7 nm/cm или

2. да су намењене употреби са литографском опремом чија је таласна дужина светлосног извора мања од 245 nm;

Напомена: 3B001.х. не контролише вишеслојне маске с фазним покретним слојем намењене за израду меморијских уређаја које не контролише 3А001.

и. Литографски шаблони су конструисани за контролу интегрисаних кола који се контролишу у 3А001.

3B002

Опрема за тестирање специјално пројектована за тестирање завршених или незавршених полупроводничких компоненти и, у вези са тим, специјално пројектоване компоненте и прибор:

а. За тестирање S-параметара транзисторских кола на учестаностима које прелазе 31,8 GHz;

б. Не користи се;

ц. За тестирање микроталасних интегрисаних кола специфицираних у 3А001.б.2.

3C

Материјали

3C001

Хетероепитаксијални материјали који се састоје од неких од следећих „подлога” за вишеслојни епитаксијални раст:

а. Силицијум;

б. Германијум;

ц. Силицијум-карбид; или

д. III/V једињења галијума или индијума.

Напомена: 3C001.д. не односи се на „подлоге” које имају један или више eпитаксијалних слојева P-типа из GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, InGaP, AlInP или InGaAlP, назависно од редоследа елемената, осим ако eпитаксијални слој P-типа налази између слојева N-типа.

3C002

Отпорнички материјали и „подлоге” превучени контролисаним отпорима:

а. Заштитни премази за полупроводничу литографију, како следи:

1. позитивни заштитни премази посебно подешени (oптимизирани) за употребу при таласним дужинама мањим од 245 nm, али већим или једнаким од 15 nm;

2. позитивни заштитни премази посебно подешени (oптимизирани) за употребу при таласним дужинама мањим од 15 nm, али већим од 1 nm;

б. Сви отпорници пројектовани за коришћење електронских или јонских снопова, са осетљивошћу од 0,01 μkulon/mm2, или бољом;

ц. Не користи се;

д. Сви отпорници оптимизирани за технологије.

3C003

Органско-неорганска једињења:

а. Органска једињења метала алуминијума, галијума или индијума, који имају чистоћу (металну основу) бољу од 99,999%;

б. Органска једињења арсеника, антимона или фосфора, који имају чистоћу (неоргански елеменат у основи) бољу од 99,999%.

Напомена: 3C003 контролише искључиво једињења чији је метални, делимично метални или неметални елеменат директно везан за угљеник у молекулу.

3C004

Хидриди фосфора, арсеника или антимона, који имају чистоћу већу од 99,999%, чак и ако су разблажени у инертним гасовима или водонику.

Напомена: 3C004 не контролише хидриде који садрже инертне гасове или водоник у 20% молске масе или више.

3C005

Полупроводничке „подлоге” силицијум карбида(SiC), галијум нитрида (GaN), алуминијум нитрида (AlN) или алуминијум галијум нитрида (AlGaN) или инготи, делови или други полупроизводи тих материјала са отпорношћу већом од 10 000 Ω/cm при 20 °C.

3D

Софтвер

3D001

„Софтвер” специјално пројектован за „развој” или „производњу” опреме наведене од 3А001.б. до 3А002.г. или 3B.

3D002

„Софтвер” специјално пројектован за „употребу”опреме наведене у 3B001.a. до ф., 3B002 или 3A225

3D003

„Софтвер” за симулацију на основу физичких закона, посебно пројектован за развој фаза литографисања, нагризања и депозиције ради превођења маскирних шаблона у одређене топографске узорке у проводном, диелектричном или полупроводничком материјалу.

Техничка напомена:

„На основу физичких закона„ у 3D003 значи употребу случајева за одређивање низа физичких узрока и последица одређених физичких својстава(нпр. температуре, притиска, коефицијента дифузије и својстава полупроводника).

Напомена: Под „технологијом” се подразумевају библиотеке, пројектне карактеристике или повезани подаци који се користе за дизајнирање полупроводничких компоненти или интегрисаних кола.

3D004

Софтвер посебно пројектован за развој опреме наведене у 3А003.

3D101

Софтвер посебно пројектован или модификован за коришћење опреме наведене у 3А101.б.

3D225

„Софтвер” посебно пројектован за побољшање или уклањање ограничења радних карактеристика претварача или генератора фреквенција, ради задовољења карактеристика из 3A225.

3E

Технологија

3E001

„Технологија” према Општој технолошкој напомени за „развој” или „производњу” опреме или материјала наведених у 3А, 3B или 3C.

Напомена 1: 3Е001 не контролише „технологију” за „производњу” опреме или компонената које контролише 3А003.

Напомена 2: 3Е001 не контролише „технологију” за „развој„ или „производњу” интегрисаних кола наведених у 3А001.а.3. до 3А001.а.12., која имају све следеће карактеристике:

1. Користе „технологију” на нивоу од 0,130 μm или изнад, и

2. Имају уграђене ’вишеслојне структуре’ са до три метална слоја.

3E002

„Технологија” према Општој технолошкој напомени, за разлику од оне која је специфицирана у 3Е001 односи се и на „развој” или „производњу” „електронска кола микропроцесора”, „електронска кола микрорачунара” и електронска кола микроконтролера и једну аритметичку логичку јединицу којој се приступа са речима ширине 32 бита или више и има неку од следећих карактеристика:

а. Векторска процесорска јединица дизајнирана за истовремено обављање више од два прорачуна са векторима са покретним зарезом (једнодимензионалним 32-битним низовима или већим бројевима);

Техничка напомена:

Векторска процесорска јединица је процесорски елемент с уграђеним инструкцијама које истовремено обављају вишеструке прорачуне над векторима са помичним зарезом (једнодимензионалним 32-битним низовима или већим бројевима), имајући најмање једну векторску аритметичку логичку јединицу.

б. Конструисани за обављање више од четири 64-битне или више операције по циклусу; или

ц. Конструисани за обављање више од четири 16-битних или виших операција по циклусу (нпр. дигитална манипулација аналогне информације која је претходно била конвертована у дигитални облик, позната као дигитално процесирање сигнала).

Напомена: 3Е002.ц. не контролише технологију за мултимедијалне екстензије.

Напомена 1: 3Е002 не контролише „технологију„ за „развој„ или „производњу„ микропроцесорских језгара која имају све од наведених карактеристика:

а. Користе „технологију„ од 0,130 µm или више; и

б. Укључују вишеслојне структуре са пет или мање металних слојева.

Напомена 2: 3Е002 укључује „технологију„ за процесоре дигиталног сигнала и процесоре дигиталног низа

3E003

Друге „технологије” за „развој” или „производњу”:

а. Вакуумских микроелектронских компонената;

б. Електронски уређаји (компоненте) са полупроводничким хетероструктурама, као што су транзистори са великом покретљивошћу електрона (HЕМТ), хетеробиполарни транзистори (HBТ), компоненте са квантном јамом и супер решетком;

Напомена: 3Е003.б. не контролише технологију транзистора с високом покретљивошћу електрона (HЕМТ) који раде при учестаностима мањим од 31,8 GHz и хетеробиполарних транзистора (HBТ)који раде при учестаностима мањим од 31,8 GHz.

ц. „Суперпроводљивих” електронских компонената;

д. Дијамантских филмова као подлоге за електронске компоненте;

е. Подлога типа силицијум-на-изолатору (SOI), за интегрисана кола у којима је изолатор силицијум-диоксид;

ф. Подлога од силицијум-карбида за електронске компоненте;

г. Електронских вакуумских цеви које раде на учестаностима од 31,8 GHz или већим.

3E101

„Технологија” према Општој технолошкој напомени за „употребу” опреме или „софтвера” наведених у 3А001.а.1. или 2., 3А101, 3А102 или 3D101.

3E102

„Технологија” према Општој технолошкој напомени за „развој” „софтвера” наведеног у 3D101.

3E201

„Технологија” према Општој технолошкој напомени за „употребу” опреме наведене у 3А001.е.2., 3А001.е.3., 3А001.г., 3А201, 3А225 до 3A234.

3E225

„Технологија” у облику шифри или типки за побољшање или уклањање ограничења радних карактеристика претварача или генератора фреквенција ради задовољења карактеристика из 3A225.

КАТЕГОРИЈА 4
РАЧУНАРИ

Напомена 1: Рачунари, њихова опрема и „софтвер” који врше телекомуникационе или функције „локалног умрежавања” морају се такође процењивати према радним карактеристкама Категорије 5, део 1 (Телекомуникације).

Напомена 2: Управљачке јединице које се директно повезују са магистралама или каналима централног процесора, главна меморија или управљачки склопови диска не сматрају се телекомуникацијском опремом описаном у Категорији 5, део 1 (Телекомуникације).

N.B.: за контролу стања „софтвера” посебно дизајнираног за преспајање пакета, види 5D001.

Напомена 3: Рачунари, њихова опрема и „софтвер” који служе за криптографију, криптоанализу, обављају функције безбедности на више нивоа или функције изолације корисника које треба потврдити, или који ограничавају електромагнетну компатибилност (ЕМК), морају се такође процењивати према радним карактеристикама Категорије 5, део 2. („Безбедност информација”).

4A

Системи, опрема и компоненте

4A001

Електронски рачунари и пратећа опрема који имају све наведене карактеристике, те „електронски склопови” и за њих посебно пројектоване компоненте, који су:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 4А101.

а. Посебно пројектовани да имају неке од следећих карактеристика:

1. намењени за рад при температури средине испод 228 K (-45 °C) или изнад 358 K (85 °C);

Напомена: 4А001.а.1. се не примењује на рачунаре посебно пројектоване за примену у цивилним аутомобилима или возовима.

2. Ојачани за рад у пољу зрачења које прелази границе наведене у следећој спецификацији:

а. укупна доза зрачења 5x103 Gy (силицијум);

б. алармантна брзина дозе јонизујућег зрачења од 5x106 Gy (силицијум)/s; или

ц. једнократна/појединачна сметња  1x10-7 грешке/бит/дан;

б. Не користи се.

4A003

„Дигитални рачунари”, „електронски склопови”, пратећи уређаји и за њих посебно пројектоване компоненте, као што су:

Напомена 1: 4А003 укључује следеће:

а. Векторске процесоре;

б. Матричне процесоре;

ц. Процесоре дигиталних сигнала;

д. Логичке процесоре;

е. Опрему пројектовану за „појачавање слике”;

ф. Опрему конструисану за „обраду сигнала”.

Напомена 2: Контрола стања „дигиталних рачунара” и пратеће опреме описане у 4А003 одређује се у односу на контролу стања других уређаја или расположивих система:

а. „Дигитални рачунари” или пратећа опрема су основни елементи неопходни за рад других уређаја или система;

б. „Дигитални рачунари” или пратећа опрема нису „основни елемент” других уређаја или система; и

N.B.1: Контрола стања опреме за „обраду сигнала” или „појачавање слике” посебно пројектованих за друге уређаје, с функцијама ограниченим тако да задовоље друге уређаје одређена је према контроли стања других уређаја и опреме, чак и ако они превазилазе критеријиуме „основног елемента”.

N.B.2: за контролу стања „дигиталних рачунара” или пратећих уређаја за телекомуникациону опрему, види Категорију 5, Део 1. (Телекомуникације).

ц. „Технологија” за „дигиталне рачунаре” и пратеће уређаје одређује се према 4Е.

а. Не користи се;

б. „Дигитални рачунари” с „коригованом највећом способношћу” („APP – Adjusted Peak Performance”) која прелази 8.0 тежинска терафлопса (WT – Weighted TeraFLOPS);

ц. „Електронски склопови” посебно пројектовани или модификовани за побољшање перформанси спајањем процесора тако да „APP” скупа прелази границу из 4А003.б.;

Напомена 1: 4А003.ц. се примењује само на оне „електронске склопове” и програмабилна међуповезивања која не прелазе границе дате у 4А003.б. када се испоручују као неинтегрисани „електронски склопови”. Не примењује се на „електронске склопове” ограничене природом конструкције за коришћење као пратеће опреме наведене у 4А003.е.

Напомена 2: 4А003.ц. не контролише „електронске склопове” посебно пројектоване за производ или скупину производа чија максимална конфигурација не прелази границе из 4А003.б.

д. Не користи се.

е. Уређаји који обављају аналогно-дигиталну конверзију и раде изнад граница датих у 3А001.а.5.

ф. Не користи се;

г. Уређаји посебно пројектовани да подржавају рад „дигиталних рачунара” обезбеђивањем спољашњег повезивања које омогућава комуникације по брзинама преноса података већим од 2,0 Gbyte/s по вези.

Напомена: 4А003.г. не контролише делове за унутрашње повезивање (нпр. задње плоче, магистрале), уређаје за пасивно повезивање, „управљачке склопове за приступ мрежи” или „управљачке склопове комуникационих канала”.

4A004

Рачунари, и за њих посебно пројектовани пратећи уређаји, „електронски склопови” и њихове компоненте, као што су:

а. „Систолни матрични рачунари”;

б. „Неуронски рачунари”;

ц. „Оптички рачунари”.

4А005

Системи, опрема и њихове компоненте посебно пројектовани или модификовани за стварање, рад, испоруку или комуникацију са „софтвером за откривање неовлашћених радњи”.

4A101

Аналогни рачунари, „дигитални рачунари„ или дигитални диференцијални анализатори, осим оних који су наведени у 4А001.а.1., а који су појачани и пројектовани или модификовани за коришћење на возилима за лансирање свемирских летелица наведеним у 9А004 или у сондажним ракетама наведеним у 9А104.

4A102

„Хибридни рачунари„ посебно пројектовани за моделирање, симулације или интеграцију дизајна возила за лансирање свемирских летелица наведених у 9А004 или сондажних ракета наведених у 9А104.

Напомена: Ова контрола примењује се само када уређаји имају „софтвер” наведен у 7D103 или 9D103.

4B

Опрема за тестирање, проверу и производњу

Нема.

4C

Материјали

Нема.

4D

Софтвер

Напомена: Контрола стања „софтвера” за уређаја описаних у другим категоријама обавља се у оквиру одговарајуће Категорије.

4D001

„Софтвер” како је наведено:

а. „Софтвер” посебно пројектован или модификован за „развој” или „производњу” уређаја или „софтвера” наведен у 4А001 до 4А004, или 4D.

б. „Софтвер”, који није наведен у 4D001.а., посебно дизајниран или модификован за „развој” или „производњу” опреме како је наведено:

1. „Дигиталних рачунара” са вредношћу APP („Adjusted Peak Performance”) која прелази 0,60 тежинска терафлопса (WT – Weighted TeraFLOPS); или

2. „Електронских склопова” посебно пројектованих или модификованих за побољшање перформанси повезивањем процесора тако да „APP” скупа прелази границу из 4D001.б.1.;

4D002

„Софтвери” посебно пројектовани или модификовани за подршку „технологији” наведеној у 4Е.

4D003

Не користи се

4D004

„Софтвер” посебно пројектован или модификован за стварање, рад, испоруку или комуникацију са „софтвером за откривање неовлашћених радњи”.

4E

Технологија

4E001

а. „Технологија” у складу с Општом технолошком напоменом, за „развој”, „производњу” или „коришћење” уређаја или „софтвера” одређених у 4А или 4D.

б. „Технологија”, осим оне наведене у 4Е001.а., посебно пројектована или модификована за „развој” или „производњу”:

1. „Дигиталних рачунара” са вредношћу APP („Adjusted Peak Performance”) која прелази 0, 60 тежинска терафлопса (WT – Weighted TeraFLOPS); или

2. „Електронских склопова” посебно пројектованих или модификованих за побољшање перформанси спајањем процесора тако да „APP” скупа прелази границу из 4Е001.б.1.

ц. „Технологија” за „развој” „софтвера за откривање неовлашћених радњи”.

ТЕХНИЧКА НАПОМЕНА О

„КОРИГИВАНОЈ НАЈВЕЋОЈ СПОСОБНОСТИ” („APP”)

„APP” је коригована највећа способност, с којом „дигитални рачунари” обављају 64-битна или већа сабирања или множења с покретним зарезом.

„APP” се изражава у тежинским терафлопсима (WT), у јединицама 1012 коригованих операција с помичним зарезом у секунди.

Скраћенице које се користе у овој Техничкој напомени су следеће:

n:

број процесора у „дигиталном рачунару”

i:

број процесора ( i,…n )

ti:

време процесорског циклуса (ti = 1/Fi )

Fi:

фреквенца процесора

Ri:

највећа брзина рачунања с покретним зарезом

Wi:

корекциони фактор архитектуре рачунара

Приказ методе израчунавања „APP”:

1. За сваки процесор и, одредите највећи број 64-битних или већих операција с покретним зарезом, FPOi, који се изводе у циклусу сваког процесора у „дигиталном рачунару”.

Напомена: При одређивану FPOi укључите само 64-битна или већа сабирања или множења с покретним зарезом. Све операције с покретним зарезом треба изразити у операцијама по процесорском циклусу; операције које захтевају већи број циклуса, могу се изразити с децималним бројевима по циклусу. За процесоре, који не могу рачунати у операндима с покретним зарезом величине 64-бита или већим, ефективна брзина рачунања R једнака је нули.

2. Израчунајте брзину R за рачунање с покретним зарезом за сваки процесор:

Ri = FPOi / ti.

3. Израчунајте „APP” као

„APP” = W1 x R1 + W2 x R2 + … + Wn x Rn.

4. За векторске процесоре, Wi = 0,9.

За не „векторске процесоре”, Wi = 0,3.

Напомена 1: Уколико процесори обављају сложене операције, нпр. сабирање и множење с покретним зарезом, свака се операција рачуна одвојено.

Напомена 2: Код процесора везаних у низ, ефективна брзина прорачуна R је већа од брзине у низу, када је низ попуњен, или од нелинијске брзине.

Напомена 3: Рачунска брзина R сваког процесора израчунава се при теоријски највећој могућој вредности, пре него што је изведена вредност „APP” за комбинацију. Претпоставља се, да постоје истовремене операције, када произвођач у приручнику или упутству за рачунар наводи њихов паралелни или симултани рад.

Напомена 4: При рачунању „APP” не укључујте процесоре, који су ограничени само на улазно-излазне или периферне функције (нпр. за дискетни погон, комуникације или видео приказ).

Напомена 5: Вредности „APP” се не рачунају за комбинације процесора, повезаних у „локалне мреже”, широкопојасне мреже, улазно/излазне заједничке уређаје, улазно/излазне контролоре, и за било какво комуникацијско повезивање којим управља „софтвер”.

Напомена 6: Вредности „APP” треба израчунати за:

1. Комбинације процесора, који садржи процесоре, посебно пројектоване за повећање способности повезивањем-агреагцијом, који делују симултано и с употребом меморије; или

2. Комбинације више меморија/процесора, које делују истовремено и користе посебно конструисан хардвер.

Техничка напомена:

Саставите све процесоре и акцелаторе који делују истовремено и који се налазе на истој плочици.

Напомена 7: „Векторски процесор” је дефинисан као процесор с уграђеним инструкцијама, које истовремено изводе вишеструке прорачуне вектора с покретним зарезом (једнодимензионални низови 64-битних или већих бројева), имају бар две векторске функционалне јединице и најмање осам векторских регистара с бар 64 елемента.

КАТЕГОРИЈА 5
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И „ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИЈА”

ДЕО 1
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Напомена 1: У Категорији 5, део 1, одређен је контролни статус компоненти, „ласера”, опреме за тестирање и „производњу”, и „софтвера” који су специјално пројектовани за телекомуникациону опрему или системе.

N.B. 1: За „ласере” специјално пројектоване за телекомуникациону опрему или системе, видети 6A005.

N.B. 2: Погледати такође Категорији 5, део 2 за опрему, компоненте и „софтвер” који извршава или укључује функције „заштите информација”.

Напомена 2: „Дигитални рачунари”, сродна опрема или „софтвер” сматрају се специјално пројектованим компонентама уколико су неопходни за рад и подршку телекомуникационе опреме описане у овој категорији, и под условом да су стандардни модели које произвођач испоручује. Ово укључује рад, администрацију, одржавање, инжењеринг или наплату рачунарских система.

5А1

Tелекомуникациони системи, опрема, компоненте и прибор како следи:

5А001

а. Сваки тип телекомуникационе опреме која има било коју од следећих карактеристика, функција или особина:

1. Специјално пројектована да издржи транзисторске електронске ефекте или ефекте електромагнетног импулса који се јављају при нуклеарној експлозији;

2. Специјално ојачана да издржи гама, неутронско или јонско зрачење; или

3. Специјално пројектована да ради ван температурног опсега од 218 К (-55 °C) до 397 К (124 °C).

Напомена: 5А001.а.3. се примењује само на електронску опрему.

Напомена: 5А001.а.2. и 5А001.а.3. не контролишу опрему пројектовану или модификовану за употребу на сателитима.

б. Телекомуникациона опрема и системи, и специјално за њих конструисане компоненте и прибор, који имају било коју од следећих карактеристика, функција или особина:

1. Подводни комуникациони системи који имају неку од следећих карактеристика:

а. Акустичку носећу фреквенцију ван опсега од 20 kHz до 60 kHz;

б. Користе електромагнетну носећу фреквенцију испод 30 kHz; или

ц. Користе управљачке технике засноване на електронском снопу;

д. Користе „ласер” или диоде које емитују светлост (LEDs) чија је светлосна дужина већа од 400 nm и мања од 700 nm, у локалној мрежи;

2. Радио опрема која ради у опсегу од 1,5 МHz до 87,5 МHz и која има било коју од следећих карактеристика:

а. Аутоматску предикцију и избор фреквенција као и „брзину укупног дигиталног трансфера” по каналу у циљу оптимизације преноса; и

б. Уграђен линеарни појачавач снаге у конфигурацији која може да подржи више сигнала истовремено, при излазној снази од 1 kW или више, у фреквенцијском опсегу од 1,5 МHz до 30 МHz, или 250W или више у фреквенцијском опсегу од 30 МHz или више, али мање од 87,5 МHz, преко „тренутне ширине опсега” унутар једне октаве или више и са излазним хармоницима и дисторзијом бољом од -80 dB.

3. Радио опрема која користи технику „проширеног спектра”, укључујући технике „фреквенцијског скакања”, разликује се од оне специфициране у 5А001.б.4 и има било коју од следећих карактеристика:

а. кодове за проширење спектра које програмира корисник; или

б. укупну ширину опсега предајног сигнала која је 100 или више пута већа од ширине било ког информационог канала и прелази 50 kHz;

Напомена: 5А001.б.3.б. се не односи на радио опрему специјално пројектовану за коришћење са било чим од следећег:

а. Система цивилних радио-комуникацијских станица; или

б. Непомичним или помичним сателитским земљаним станицама за комерцијалне цивилне телекомуникације.

Напомена: 5А001.б.3. се не односи на радио опрему која је пројектована за рад са излазном снагом од 1 W или мањом.

4. Радио опрема која користи ултраширокопојасну технику модулације, има кориснички програмабилне кодове за каналисање, кодове за скрембловање или идентификацију мреже, и има било коју од следећих карактеристика:

а. ширину опсега већу од 500 МHz; или

б. „релативну ширину опсега” од 20% или више.

5. Дигитално управљани радио пријемници који задовољавају све следеће:

а. имају више од 1.000 канала;

б. „време промене канала ” мање од 1 ms;

ц. Аутоматско претраживање или скенирање дела електромагнетног спектра; и

д. Идентификацију пријемног сигнала или типа предајника; или

Напомена: 5А001.б.5. се не односи на радио опрему специјално пројектовану за коришћење у системима цивилних радио-комуникацијских станица.

Техничка напомена:

„Време промене канала” значи време (тј. задршку) за промену са једне фреквенције пријема на другу, за постизање ± 0,05% или близу тог постотка од коначне наведене фреквенције пријема. Ставке за које је наведено фреквенцијско подручје мање од ± 0,05% око њихове средишње фреквенције дефинише се као неспособно за промену фреквенције канала.

6. Користи функцију дигиталне „обраде сигнала” за обезбеђење „кодирања говора” при брзинама мањим од 2.400 bit/s.

Техничка напомена:

1. За променљиве брзине кодирања говора, 5А001.б.6. се примењује на излаз звучног кодирања континуалног говора.

2. За потребе 5А001.б.6. кодирање говора„ се дефинише као техника којом се узимају узорци људског гласа и онда конвертују у дигитални сигнал, при чему се узимају у обзир специфичне карактеристике људског гласа.

ц. Оптичка влакна дужа од 500 m, која имају спецификацију произвођача да могу да издрже пробно испитивање’ на истезање од 2x109 N/m2 или више;

NB: За подводне везне каблове погледати 8A002.a.3.

Техничка напомена:

’Пробно испитивање’: Оn-line и оff-line испитивање током процеса производње динамичком применом прописаног напрезања истезањем на влакна дужине 0,5 до 3 m, при брзини проласка од 2 до 5 m/s између ваљака приближног пречника 150 mm. Температура околине је номинално 293 К (20 °C) и релативна влажност 40%. Могу се користити еквивалентни национални стандарди за вршење пробног испитивања.

д. „Електронски управљива фазна антенска решетка” која ради изнад 31,8 GHz.

Напомена: 5А001.д. не контролише „електронски управљиве фазне антенске решетке” за системе за слетање помоћу инструмената који су у складу са ICAO стандардима, а који покривају системе за слетање помоћу микроталаса (MLS).

е. Опрема за откривање правца радио-емитовања (радио-гониометар) на фреквенцијама изнад 30 МHz која има обе карактеристике, и специјално за њу конструисане компоненте, како следи:

1. „Тренутну пасивну ширину опсега” од 10 МHz или већу; и

2. Способност тражења линије повезаности (Line оf Bеаring – LOB) са некооперативним радио предајницима чија је дужина трајања сигнала мања од 1 ms.

ф. Мобилна телекомуникацијска опрема за пресретање или ометање и њихова опрема како следи, те за њу посебно пројектоване компоненте:

1. Опрема за пресретање пројектована за екстракцију гласа или података који се преносе радио суочавањем;

2. Опрема за пресретање која није наведена у 5A001.ф.1., обликована за екстракцију идентификатора уређаја или претплатника (нпр. IMSI, TIMSI или IMEI), сигнализације или других метаподатака који се преносе радио суочавањем;

3. Опрема за ометање посебно израђена или модификована за намерно или селективно ометање, одбијање, задржавање, слабљење или одвраћање мобилних телекомуникацијских услуга, која извршава било шта од наведеног:

а. Симулира функције опреме за приступ радио мрежи (Radio Access Network – RAN); или

б. Детектује и користи специфичне карактеристике примењеног мобилно-телекомуникацијског протокола (нпр. GSM).

ц. Користи специфичне карактеристике датог мобилно-телекомуникацијског протокола(нпр., GSM);

4. Радиофреквенцијска (RF) надзорна опрема пројектована или модификована за препознавање рада ставки наведених у 5А001.ф.1., 5A001.ф.2. или 5A001.ф.3.;

Напомена: 5А001.ф.1. и 5А001.ф.2. не контролишу ништа од следећег:

а. Опрему посебно пројектовану за пресретање аналогне приватне покретне радиомреже (Private Mobile Radio – PMR), IEEE 802.11 WLAN;

б. Опрему пројектовану за оператере покретних телекомуникационих мрежа; или

ц. Опрему пројектовану за развој или производњу покретне телекомуникацијске опреме или система.

N.B.1: Видети такође НКЛ НВО.

N.B.2: За радиопријемнике видети 5A001.б.5..

г. Пасивни кохерентни локаторски (РСL) системи или опрема посебно конструисана за детекцију и праћење покретних објеката мерењем рефлексија радио фреквенцијских емисија околине, опремљени нерадарским преносницима.

Техничка напомена:

Нерадарски преносници могу укључивати комерцијални радио, телевизију или телекомуникацијске базне станице.

Напомена: 5А001.г. не контролише ништа од следећег:

1. Радио-астрономску опрему;

2. Системе или опрему која захтева било какав радио пренос са мете.

х. Опрема против импровизованих експлозивних средстава (Improvised Explosive Devices – IED) и припадајућа опрема како следи:

1. Опрема за радиофреквентни (RF) пренос која није наведена у 5А001.ф. пројектована или модификована да превремено активира или спречи иницијацију импровизованих експлозивних направа контролисаних радио-везом

2. Опрема у којој су примењене технике намењене омогућавању радиокомуникације на каналима исте фреквенције на којима емитује и колоцирана опрема наведена у 5A001.х.1.

N.B.: Видети такође НКЛ НВО.

и. Не користи се.

ј. Системи или опрема за надзор мрежа интернетског протокола (Internet Protocol – IP) те за њих посебно пројектоване компоненте које имају све следеће:

1. Изводе све следеће на carrier-class IP мрежи (нпр. окосница IP мреже национале категорије):

a. Анализу на апликацијском слоју ((нпр. 7. слој модела међуповезивања отворених система (Open Systems Interconnection – OSI) (ISO/IEC 7498-1)); б. Екстракцију одабраних метаподатака и садржаја апликација (нпр. гласа, видеозаписа, поруке, прилога); и

ц. Индексирање екстрахованих података, и 2. Посебно су пројектовани за извођење свега следећег:

a. Извршење претраживања на темељу „трајних селектора”; и

б. Мапирање релацијске мреже појединаца или групе људи.

Напомена: 5А101.ј. не контролише системе или опрему посебно пројектовану за било шта од следећег:

а. Маркетиншке сврхе;

б. Квалитет услуге у мрежи (Quality of Service – QoS) или

ц.Квалитет искуства (Quality of Experience – QoE).

Техничка напомена:

„Трајни селектори” значе податке или скуп података који се односе на појединца (нпр. презиме, име, електронска пошта, кућна адреса, телефонски број или припадност групи).

5А101

Опрема за даљинско мерење (телеметријска) и опрема за даљинско управљање (телеконтролу), укључујући земаљски део опреме, која је пројектована или модификована за „ракете”.

Техничка напомена:

У 5А101 „ракете” значе цели ракетни системи или беспилотне летелице, с могућношћу домета већег од 300 km.

Напомена: 5А101 не контролише:

а. Опрему пројектовану или прилагођену за летелице с људском посадом или сателите;

б. Земаљску опрему пројектовану или прилагођену за употребу на копну или мору

ц. Опрему пројектовану за комерцијалне, цивилне или сигурносне GNSS услуге – „Животно осигурање” (нпр. неповредивост података, сигурност лета);

5B1

Опрема за тестирање, проверу и производњу

5B001

Tелекомуникациона опрема, компоненте и прибор за проверу, испитивање и производњу, како следи:

а. Опрема и посебно конструисане компоненте или додатни прибор за њих, посебно пројектовани за „развој”или „производњу” опреме, функција или особина специфицираних у 5А001.

Напомена: 5B001.а. не контролоше опрему за карактеризацију оптичких влакана.

б. Опрема и посебно конструисане компоненте или додатни прибор за њих, посебно пројектовани за „развој” било које телекомуникационе опреме, предајне или комутационе, како следи:

1. Не користи се.

2. Опрема која користи „ласер” и има било коју од следећих особина:

а. Таласну дужину преноса већу од 1750 nm;

б. Остварује „оптичко појачање” коришћењем појачавача од флуоридних влакана допираних празеодијумом (PDFFA)

ц. Користи технике кохерентног оптичког преноса или кохерентне оптичке детекције; или

Напомена: 5B001.б.2.ц. се односи на опрему специјално пројектовану за „развој” система који користе оптички локални осцилатор на пријемној страни ради синхронизације са носивим „ласером”.

Техничка напомена:

За потребе 5B001.б.2.ц. те технике укључују оптичке хетеродинске, хемодинске или интрадинске технике.

д. Користи аналогне технике и има опсег изнад 2,5 GHz;

Напомена: 5B001.б.2.д. се не односи на опрему специјално пројектовану за „развој” комерцијалних ТВ система.

3. Не користи се;

4. Радио опреме која користи технику квадратурне амплитудне модулације (QАМ) изнад нивоа 256;

5. Не користи се.

5C1

Материјали

Нема

5D1

Софтвер

5D001

„Софтвер” како следи:

а. „Софтвер” посебно пројектован или модификован за „развој”, „производњу” или „употребу” опреме, функција или особина специфицираних у 5А001

б. „Софтвер” посебно пројектован или модификован да подржи „технологију” специфицирану у 5Е001.

ц. Специфични „софтвер” посебно пројектован или модификован да омогући карактеристике, функције или особине опреме специфициране у 5А001 или 5B001;

д. „Софтвер” посебно пројектован или модификован за „развој” било које од следеће телекомуникационе опреме, преносне или комутационе:

1. Не користи се.

2. Опреме која користи „ласер” и има било коју од следећих особина:

а. Преносну таласну дужину већу од 1750 nm; или

б. Користи аналогне технике и има ширину опсега већу од 2,5 GHz.

Напомена: 5D001.д.2.б. не контролише „софтвер” посебно пројектован или модификован за „развој” комерцијалних ТВ система.

3. Не користи се.

4. Радио опреме која користи технику квадратурне амплитудне модулације (QАМ) изнад нивоа 256.

5D101

„Софтвер” посебно пројектован или модификован за „употребу” опреме специфициранe у 5А101.

5Е1

Технологија

5Е001

„Технологија” како следи:

а. „Технологија” према Општој технолошкој напомени за „развој”, „производњу” или „употребу” (искључујући оперативну) опреме, функције или карактеристике „софтвера” наведене у 5A001 или „софтвер” специфициран у 5D001.а.

б. Специфичне „технологије”, према следећем:

1. „Неопходна” „технологија” за „развој” или „производњу” телекомуникационе опреме наменски пројектоване за коришћење на сателиту;

2. „Технологија” за „развој” или „употребу” ласерских комуникационих техника са могућношћу да аутоматски проналази и прати сигнале и одржава комуникацију кроз средине изван атмосфере или испод површине (воде).

3. „Технологија” за „развој” опреме за пријем дигиталних базних радио станица, чије су карактеристике пријема такве да омогућавају вишепојасни, вишеканални, вишемодни и вишекодни алгоритам или рад са више протокола,и могу се модификовати променама у „софтверу”;

4. „Технологија” за „развој” техника „проширеног спектра”, укључујући технике „једностране фреквентне рефлексије”.

Напомена: 5E001.б.4. не контролише „технологију” за „развој” било чега од следећег:

1. Система цивилних радиостаничних комуникација; или

2. Непомичних или помичних земљаних станица за комерцијалне цивилне телекомуникације.

ц. „Технологија” према Општој технолошкој напомени за „развој” или „производњу” било чега од следећег:

1. Опрема која користи дигиталне технике пројектована да ради при „укупној брзини дигиталног преноса” већој од 120 Gbit/s;

Техничка напомена:

За комутациону опрему у телекомуникацијама „укупна брзина дигиталног преноса” је брзина појединачног интерфејса независно од правца, мерена на најбржем улазу или линији.

2. Опрема која користи „ласер” и има било коју од следећих особина:

а. Таласну дужину преноса већу од 1750 nm;

б. Остварује „оптичко појачање” коришћењем појачавача од флуоридног фибера који је допиран празеодимом (енг. PDFFA– prasedymium-doped fluoride fibre amplifiers);

ц. Користи технике кохерентног оптичког преноса или кохерентне оптичке детекције:

Напомена: 5B001.б.2.ц. се односи на „технологију” за „развој” или „производњу” система који користе оптички локални осцилатор на пријемној страни ради синхронизације са носивим „ласером”.

Техничка напомена:

За потребе 5Е001.ц.2.ц. те технике укључују оптичке хетеродинске, хемодинске или интрадинске технике.

д. Користи технике за мултиплексирање дељењем таласних дужина оптичких носилаца при мање од 100 GHz по прозору;

е. Користи аналогне технике и има опсег изнад 2,5 GHz;

Напомена: 5B001.ц.2.е. не контролише „технологију” за „развој” или „производњу” комерцијалних ТВ система.

N.B.: За „технологију” за„развој” или „производњу” опреме која није телекомуникациона и користи „ласер”, видети 6E.

3. Опреме која користи „оптичко прекидање”; и има време прекидања мање од 1 ms;

4. Радио опрема која има неку од следећих карактеристика:

а. користи технику квадратурне амплитудне модулације (QАМ) изнад нивоа 256; или

б. Ради на улазним или излазним фреквенцијама изнад 31,8 GHz; или

Напомена: 5Е001.ц.4.б. не контролише „технологију” за „развој” или „производњу” опреме пројектоване или модификоване за рад у било којем фреквенцијском опсегу који је „расподељен по ITU” за радио-комуникационе услуге, али не и за радио-детерминацију.

ц. Ради у фреквентном опсегу од 1,5 МHz до 87,5 МHz и укључује технике адаптације обезбеђујући више од 15 dB пригушења сигнала интерференције; или

5. Не користи се.

6. Мобилна опрема која има све од доле наведеног:

a. Ради на оптичкој дужини већој или једнакој од 200 nm, и већој или једнакој 400 nm, и

б. Ради као „локална мрежа”.

д. „Технологија” према Општој технолошкој напомени за „развој” или „производњу” Микроталасног Монолитног Интегрисаног Кола (Microwave Monolithic Integrated Circuit -MMIC) појачавача снаге, специјално пројектованих за телекомуникације и са било којом од следећих карактеристика:

Техничка напомена: За потребе 5Е001.д. у техничким подацима о производу могуће је спомињати параметар засићене максималне/импулсне излазне снаге и као излазну снагу, засићену излазну снагу, максималну излазну снагу, вршну излазну снагу или анвелопну излазну снагу.

1. Намењен за рад при фреквенцијама већим од 2,7 GHz до, и укључујући 6.8 GHzса „релативном ширином опсега” већом од 15% и који имају било шта од следећег;

а. Засићену вршну излазну снагу већу од 75 W (48,75 dBm) при било којој фреквенцији вишој од 2,7 GHz све до и укључујући 2,9 GHz;

б. Засићену вршну излазну снагу већу од 55 W (47,4 dBm) при било којој фреквенцији вишој од 2,9 GHz све до и укључујући 3,2 GHz;

ц. Засићену вршну излазну снагу већу од 40 W (46 dBm) при било којој фреквенцији вишој од 3,2 GHz све до и укључујући 3,7 GHz; или

д. Засићену вршну излазну снагу већу од 20 W (43 dBm) при било којој фреквенцији вишој од 3,7 GHz све до и укључујући 6,8 GHz;

2. Намењен за рад при фреквенцијама већим од 6.8 GHz до, и укључујући, 16GHz, при чему је „релативна ширина опсега” већа од 10% и која има било шта од следећег:

а. Засићену вршну излазну снагу већу од 10 W (40 dBm) при било којој фреквенцији вишој од 6,8 GHz све до и укључујући 8,5 GHz;

б. Засићену вршну излазну снагу већу од 5 W (37 dBm) при било којој фреквенцији вишој од 8,5 GHz све до и укључујући 16 GHz;

3. Намењен раду уз засићену вршну излазну снагу већу од 3 W (34,77 dBm) те при било којој фреквенцији вишој од 16 GHz све до и укључујући 31,8 GHz, при „релативној ширини опсега” већој од 10%;

4. Намењен раду уз засићену вршну излазну снагу већу од 0,1 nW (-70 dBm) те при било којој фреквенцији вишој од 31,8 GHz све до и укључујући 37 GHz;

5. Намењен раду уз засићену вршну излазну снагу већу од 1 W (30 dBm) те при било којој фреквенцији вишој од 37 GHz све до и укључујући 43,5 GHz, при „релативној ширини опсега” већој од 10%;

6. Намењен раду уз засићену вршну излазну снагу већу од 31,62 mW (15 dBm) те при било којој фреквенцији вишој од 43,5 GHz све до и укључујући 75 GHz, при „релативној ширини опсега” већој од 10%;

7. Намењен раду уз засићену вршну излазну снагу већу од 10 mW (10 dBm) те при било којој фреквенцији вишој од 75 GHz све до и укључујући 90 GHz, при „релативној ширини опсега” већој од 5%, или

8. Намењен раду уз засићену вршну излазну снагу већу од 0,1 nW (-70 dBm), при било којој фреквенцији вишој од 90 GHz;

e. „Технологија” према Општој технолошкој напомени за „развој” или „производњу” електронских уређаја и кола, специјално пројектованих за телекомуникације и са компонентама израђеним од „суперпроводљивих” материјала, специјално направљених за рад на температурама испод „критичне температуре” бар једног од „суперпроводљивих” делова, и са било којом од следећих карактеристика:

1. Струјни прекидач за дигитална кола користи „суперпроводљиве” излазе, при чему је производ времена кашњења по излазу (у секундама) и снаге дисипације по излазу (у ватима ) мањи од 10-14 J; или

2. Избор фреквенци коришћењем резонантног кола са Q-вредностима је при свим фреквенцама већи од 10,000.

5Е101

„Технологија” према Општој технолошкој напомени за „развој”, „производњу” или „употребу” опреме наведене у 5А101.

ДЕО 2
ЗАШТИТА ИНФОРМАЦИЈА

Напомена 1: Контролни статус опреме за „заштиту информација”, „софтвера”, система, примене одређених „електронских склопова”, модула, интегрисаних кола, компоненти или функција одређен је у Категорији 5, део 2 чак и ако су то компоненте или „електронски склопови” за другу опрему.

Напомена 2: Категорија 5 – део 2 не контролише производе када их корисници користе за личну употребу.

Напомена 3: Криптографска напомена 5А002 и 5D002 не контролишу производе који следе:

а. Производи који испуњавају следеће:

1. Потпуно доступни јавности продајом, без ограничења, из магацинских залиха продавница на мало, на следеће начине:

а. Директном продајом на мало;

б. Поручивањем преко поште;

ц. Електронским трансакцијама; или

д. Поручивањем путем телефона;

2. Корисник не може лако мењати криптографске особине;

3. Инсталацију обавља корисник без потребе за значајнијом подршком од стране набављача; и

4. Када за тим постоји потреба, детаљни подаци о производу ће бити расположиви и биће дати, по захтеву, надлежним органима земље чланице у којој извозник има седиште, да би се потврдило да роба испуњава услове горе описане у параграфима од 1. до 3;

б. Хардверске компоненте или ’извршни софтвер’ постојећих производа описаних у параграфу а. ове напомене, који су обликовани за постојеће производе и испуњавају све следеће:

1. „Заштита информација” није примарна функција или скуп функција компоненте или ’извршног софтвера’;

2. Компонента или ’извршни софтвер’ нити мења криптографску функционалност постојећих производа нити постојећим производима даје нову криптографску функционалност;

3. Скуп обележја компоненте или ’извршног софтвера’ је сталан и није пројектован или модификован према спецификацијама купца; и

4. Ако су надлежни органи државе чланице у којој извозник има седиште тако одредиле, појединости о компоненти или ’извршном софтверу’ и појединости о релевантним крајњим производима достуне су и биће достављене надлежном органу на захтев ради усклађивања сагласности са претходно описаним условима.

Техничка напомена:

За потребе криптографске напомене ’извршни софтвер’ значи „софтвер” у извршном облику, из постојеће хардверске компоненте искључене из 5А002 у криптографској напомени.

Напомена: ’Извршни софтвер’ не укључује целокупне бинарне слике „софтвера” који се изводи на крајњем производу.

Напомена уз Криптографску напомену:

1. Ради испуњавања услова параграфа а. Напомене 3, примењује се све од следећег:

а. Производ је потенцијално занимљив широком броју појединаца и пословних субјеката; и

б. Цена и информација о основној функционалности производа доступне су пре куповине, без потребе консултација са продавцем или добављачем.

2. При одређивању прихватљивости параграфа 1. из Напомене 3. надлежни органи могу узети у обзир релеватне факторе као што су количина, цена, потребне техничке вештине, постојећи продајни канали, уобичајени купци, уобичајена употреба или пракса добављача у погледу искључивости.

Напомена 4: Категорија 5 – део 2 не контролише производе које укључују или користе „криптографију” и задовољавају све доле наведено:

а. Примарна функција или скуп функција нису ништа од следећег:

1. „Заштита информација”;

2. Рачунар, укључујући оперативне системе,делове и компоненте;

3. Слање, примање и складиштење информација (осим као подршка забави, масовном комерцијалном емитовању, управљању ауторским правима у дигиталном домену или управљању медицинским подацима); или

4. Мрежно повезивање (укључујући рад, администрацију, управљање и подршку);

б. Криптографска функционалност је ограничена тако да подржи њихову примарну функцију или скуп функција; и

ц. Када је потребно, детаљни подаци о производима су доступни, и на захтев ће бити достављени одговарајућој надлежној институцији у земљи извозника, како би се обезбедило испуњење услова описаних у претходним параграфима а. и б.

5А2

Системи, опрема и компоненте

5А002

Системи, опрема и компоненте за заштиту информација, како следи:

а. Системи, опрема, „електронски склопови” за специјалну намену, модули и интегрална кола за „заштиту информација”, како следи, и друге компоненте специјално пројектоване за „заштиту информација”:

N.B. За контролу опреме пријемника код глобалних навигационих сателитских система (GNSS), која садржи или користи декрипцију, види 7А005, а за припадајући „софтвер” и „технологију” за дешифровање видети 7D005 и 7E001.

1. Пројектоване или модификоване за употребу „криптографије” која користи дигиталне технике за реализацију неке криптографске функције, осим ауторизације дигиталног потписа или извршење „софтвера” заштићеног од копирања и имају било шта од следећег:

Техничке напомене:

1. Функције ауторизације дигиталног потписа и извршење „софтвера” заштићеног од копирања укључују коресподентну функцију управљања кодом.

2. Ауторизација укључује све аспекте контроле приступа где год нема енкрипције података или текста, осим ако су директно заштићени лозинком, личним идентификационим бројем (PIN) или сличним податком који штити од неауторизованог приступа.

а. „Симетрични алгоритам” који користи дужину кода већу од 56 бита; или

Техничка напомена:

У Категорији 5 - Део 2, паритетни битови нису укључени у дужину кода.

б. „Асиметрични алгоритам” где је сигурност алгоритма базирана на нечему од следећег:

1. Факторизацији целобројних вредности са преко 512 бита (нпр. RSA);

2. Израчунавању дискретних логаритама у мултипликативним групама коначног поља величине веће од 512 бита (нпр. Diffie-Hellman преко Z/pZ); или

3. Дискретним логаритмима у осталим групама који нису споменути у 5А002.а.1.б.2., а премашују 112 бита (нпр. Diffie-Hellman преко елиптичне криве);

2. Пројектоване или модификоване за извршење криптоаналитичких функција;

Напомена: 5А002.а.2. укључује системе или опрему која је пројектована или модификована за извођење криптоанализе помоћу обрнутог инжењеринга.

3. Не користи се;

4. Посебно пројектоване или модификоване у циљу смањења еманације сигнала носиоца информација изнад онога што је потребан компромис са аспекта његовог дејства на здравље, безбедност или стандарде електромагнетне интерференције;

5. Пројектоване или модификоване да употребе криптографске технике за генерисање кода за проширење система „проширеног спектра”, различите од оних специфицираних у 5А002.а.6., укључујући и секвенцу скакања за системе са „фреквенцијским скакањем”;

6. Пројектоване или модификоване да употребе криптографске технике за генерисање кодова за каналисање, ометање или идентификацију мреже, за системе који користе ултра-широкопојасну временску модулацију, а који имају било коју од следећих карактеристика:

а. ширину појаса већу од 500 МHz; или

б. „релативну ширину опсега” 20% или већу.

7. Заштитни системи и уређаји за некриптографске информације и комуникационе технологије (ICT), који су били процењени и сертификовани од стране надлежних органа ради постизања нивоа већег од EAL-6 (Еvaluation Аssurance Level) према Заједничком критеријуму (CC), или еквивалента.

8. Системи комуникационих каблова пројектовани или модификовани применом механичких, електричних или електронских средстава за детекцију прикривених упада у везу;

Напомена: 5А002.а.2. се односи само на сигурност физичког слоја.

9. Пројектовани или модификовани за за употребу или извођење „квантне криптографије”.

Техничка напомена:

„Квантна криптографија” је позната и по називу дистрибуција квантних кодова ( QКD – Quantum Key Distribution)

б. Системи, опрема, „електронске компоненте”, модули и интегрална кола за одређене примене, пројектовани или модификовани да омогуће да производ достигне или премаши радне нивое за функције наведене у 5A002.a., који иначе не би били могући.

Напомена: 5А002 не контролише ништа од наведеног:

а. Паметне картице и ’писаче/штампаче’ паметних картица, како следи:

1. Паметна картица или лични документ који се може очитавати електронски (нпр. жетон, пасош) који испуњава било шта од наведеног:

а. Криптографске могућности су ограничене на употребу у опреми или системима изузетим из контроле под 5A002 Напоменом 4 у Категорији 5 – Део 2, или ставкама б. до и. ове Напомене, и не могу се репрограмирати за било коју другу употребу; или

б. Има све од наведеног:

1. Специјално је направљен и ограничен да заштите ’личне податке’ које садрже;

2. Персонализован је или може бити персонализован само за јавне или комерцијалне трансакције или личну идентификацију; и

3. Када криптографске могућности нису доступне кориснику;

Техничка напомена:

’Лични подаци’ укључују било које податке специфичне за одређену особу или ентитет, као што је износ уложеног новца и подаци потребни за ауторизацију (authentication)

2. ’Писачи / штампачи’ специјално прављени или модификовани, али ограничени за коришћење са картицама специфицираним у а.1. ове Напомене.

Техничка напомена:

’Писачи / штампачи’ укључују опрему која путем мреже комуницира са паметним картицама или документима који се могу очитавати електронски.

б. Nе користи се.

ц. Nе користи се.

д. Опрему за енкрипцију специјално прављену и ограничену за банкарску употребу или ’новчане трансакције’;

Техничка напомена:

’Новчане трансакције’ у 5A002 Напомени д. укључују послове наплате и поравнања или кредитне послове (ликвидатуре или кредитне службе).

e. Преносиве или мобилне телефоне за цивилну употребу (нпр. за употребу у комерцијалним цивилним системима за мобилну радио комуникацију) који не могу директно да преносе енкриптоване податке другим телефонима или опреми (која није Radio Access Network (RAN) опрема), нити да преносе енкриптоване податке кроз RAN опрему (нпр. контролер радио мреже (RNC) или контролер базне станице (BSC));

ф. Опрема за бежичне телефоне која не може да врши енкрипцију са краја-на-крај где је максимални ефективни домет бежичног рада без појачања (тј. појединачни пренос између терминала и кућне базне станице) мањи од 400 метара према произвођачкој спецификацији; или

г. Преносиви или мобилни телефони и слични кориснички бежични уређаји за цивилну употребу, који примењују само објављене или комерцијалне криптографске стандарде (осим за борбу против пиратерије, који може бити непубликован) и такође испуњавају параграфе а.2. до а.4. Напомене о криптографији (Напомена 3 у Категорији 5 – део 2), који су прилагођени за специфичне апликације у цивилној индустрији са карактеристикама које не утичу на криптографску функционалност тих изворно неприлагођених уређаја.

х. Nе користи се;

и. Опрема за бежичну „личну мрежу” која примењује само публиковане или комерцијалне криптографске стандарде, и где је криптографска функционалност ограничена номиналним радним дометом, не већим од 30 метара према произвођачкој спецфикацији, нити премашује 100 метара у погледу опреме која се не може међусобно повезати са више од седам уређаја у складу са спецификацијама произвођача;. Опрема која нема функције наведене у 5A002.a.2., 5A002.a.4., 5A002.a.7., или 5A002.a.8., код које све могућности енкрипције испуњавају било шта од наведеног:

1. Не може да се користи; или

2. Може да постане употребљива само помоћу „криптографске активације”; или

NB: Видети 5A002.a. за опрему која је „криптографски активирана”.

к.Покретна телекомуникацијска опрема радиомреже (RAN) пројектована за цивилну употребу, која испуњава одредбе параграфа од а.2. до а.4. криптографске напомене (Напомена 3. у Категорији 5 – Други део) и чија је RF излазна снага ограничена на 0,1 W (20 dBm) или мање и подржава 16 или мање паралелних корисника.

5B2

Опрема за тестирање, проверу и производњу

5B002

Опрема за тестирање, проверу и „производњу” опреме за „заштиту информација„, као што следи:

а. Опрема специјално пројектована за„развој” или „производњу” опреме специфициране у A002 или 5B002.b.;

б. Мерна опрема посебно пројектована за прорачун и верификацију функција за „заштиту информација” опреме специфициране у 5D002.а. или „софтвера” специфицираног у 5D002.а. или 5D002

5C2

Материјали

Нема

5D2

Софтвер

5D002

„Софтвер” како следи:

а. „Софтвер”посебно направљен или модификован за „развој”, „производњу” или „употребу” опреме специфициране у 5А002, или „софтвер” специфициран у 5D002.ц.;

б. „Софтвер”посебно направљен или модификован за подршку технологијама наведеним у 5Е002;

ц. Специфичан „софтвер”, као:

1. „Софтвер”који има карактеристике, или извршава или симулира функције опреме специфициране у 5А002;

2. „Софтвер” за потврду „софтвера” наведеног у 5D002.ц.1.

д. „Софтвер”посебно направљен или модификован да омогући производу да достигне или премаши контролисане радне нивое за функције наведене у 5A002.a. које иначе не би биле

5Е2

Технологија

5Е002

„Технологија”, како следи:

а. „Технологија” према Општој технолошкој напомени за „развој”, „производњу” или „употребу” опреме специфициране у 5А002, 5B002 или „софтвера” специфицираног у 5D002.а. и 5D002.ц.

б. „Технологија” која омогућава да производ достигне или премаши контролисане радне нивое за функције наведене у 5A002.a., које иначе не би биле могуће.

Напомена: 5А002 укључује „заштиту информација” на темељу поступака који су изведени ради оцене или утврђивања начина процене функција, обележја или техника наведених у Категорији 5 – Други део.

КАТЕГОРИЈА 6
СЕНЗОРИ И ЛАСЕРИ

Системи, опрема и компоненте

6А001

Акустички системи, опрема и компоненте, као што следи:

6А001

a. Поморски акустички системи, опрема и компоненте посебно пројектоване за њих, као што су:

1. Активни (предајни или примопредајни) системи, опрема и компоненте посебно пројектоване за њих, као што су:

Напомена: 6А001.а.1. не контролише:

а. Дубинске сонаре који раде вертикално испод уређаја, који не садрже функцију скенирања изнад ±20о и који су ограничени на мерење дубине воде, мерење раздаљине до потопљених или закопаних објеката или за локацију рибе;

б. Акустичке пловке као што су:

1. Безбедносни акустички пловци;

2. Пингери посебно пројектовани за релокацију или одређивање позиције под водом.

а. Акустичка опрема за осматрање морског дна, као што следи:

1. Опрема за осматрање за површинска пловила пројектована за топографско мапирање морског дна, која има сва следећа својства:

а. Пројектована за мерења под углом већим од 20о у односу на вертикалу;

б. Пројектована за мерење топографије морског дна на дубинама дна већим од 600 m;

ц. Резолуцију мерења дубине мању од 2; и

д. Повећање тачности одређивања дубине компензацију утицаја свих следећих фактора:

1. Кретања акустичког сензора;

2. Ширења звучног таласа кроз воду од сензора до дна и назад;

3. Брзине звука на сензору;

Техничке напомене:

1. ’Резолуција мерења дубине’ је ширина бразде у степенима подељена са максималним бројем мерења по бразди.

2. ’Повећање тачности одређивања дубине’ укључује могућност компензације спољним средствима.

2. Подводна опрема за истраживање морског дна, пројектована за израду топографских карата морског дна, која има било коју од следећих карактеристика:

Техничке напомене:

Процењен притисак акустичног сензора одређује дубину опреме наведене у 6A001.a.1.a.2.

а. Имају све следеће:

1. Пројектоване или модификоване за рад при дубинама већим од 300 m; и

2. ’Степен сондирања’ већи је од 3 800; или

Техничке напомене:

’Степен сондирања’ производ је највеће брзине (m/s) при којој сензор ради и максималног броја сондирања у појасу уз претпоставку 100% покривености.

б. Опрема за истраживање која није наведена у 6A001.a.1.a.2.a. и која има све следеће карактеристике:

1. Пројектована или модификована за рад при дубинама већим од 100 m;

2. Пројектована је за узимање мера под углом већим од 20 ° у односу на вертикалу;

3. Имају било коју од следећих карактеристика:

а. Радну фреквенцију испод 350 kHz; или

б. Пројектована је за мерење топографије морског дна на дубини већој од 200 m од акустичног сензора; и

4. „Побољшање” тачности мерења дубине помоћу компензације у погледу свих следећих карактеристика:

а. Помака акустичног сензора;

б. Преноса звука у води од сензора до морског дна и назад; и

ц. Брзине звука на сензору;

3. Бочни сонар (Side Scan Sonar – SSS) или сонар са синтетизираном сликом (Synthetic Aperture Sonar – SAS), пројектован за снимање морског дна, који има све следеће:

а. Пројектован или модификован за рад при дубинама већим од 500 m;

б. ’Степен покрића подручја’ већи је од 570 m2/s уз рад са највећим могућим дометом при чему је ’уздужна резолуција’ мања од 15 cm; и

ц. ’Попречна резолуција’ је мања од 15 cm;

Техничке напомене:

1. ’Степен покрића подручја’ (m2/s) двоструки је производ највећег досега радара (m) и највеће брзине (m/s) на којој сензор може да ради.

2. ’Уздужна резолуција’ (cm), само са SSS, производ је азимута (хоризонталног), ширине појаса (у степенима), највећег досега сонара (m) и фактора 0,873.

3. ’Попречна резолуција’ (cm) је 75 подељено са ширином појаса сигнала kHz).

б. Системи или примопредајна поља, пројектована за детекцију или лоцирање објеката који имају следећа својства:

1. Учестаност предаје мању од 10 kHz;

2. Ниво звучног притиска који прелази 224 dB (референца је 1 μPa на 1 m) за опрему чија је радна учестаност у опсегу између 10 kHz и 24 kHz;

3. Ниво звучног притиска који прелази 235 dB (референца је 1 μPa на 1 m) за опрему чија је радна учестаност у опсегу између 24 kHz и 30 kHz;

4. Формирање зрака ужих од 1о по било којој оси чија је радна учестаност мања од 100 kHz;

5. Пројектовани да раде с индикатором који јасно приказује даљину већу од 5120 m; или

6. Пројектовани да у нормалном раду поднесу притисак на дубинама већим од 1000 m и који имају претвараче следећих карактеристика:

а. Са динамичком компензацијом притиска; или

б. Који као претварачки елемент немају олово-цирконат титанат;

ц. Акустички пројектори, укључујући претвараче, са уграђеним пиезоелектричним, магнетно рестриктивним, електродинамичким или хидрауличним елементима који раде посебно или комбиновано, и ако поседују било шта од следећег:

Напомена 1: Стање контроле акустичких пројектора, укључујући претвараче, посебно пројектоване за другу опрему, одређено је стањем контроле те опреме.

Напомена 2: 6А001.а.1.ц. не контролише електронске изворе који усмеравају звук само вертикално, или механичке (нпр. ваздушна или пнеуматска пушка) или хемијске изворе (нпр. експлозивне).

Напомена 3: Пиезоелектрични елементи наведени у 6A001.a.1.ц. укључују оне израђене од монокристала олово-магнезијум-ниобата/олово-титаната Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3, или PMN-PT) који су израсли из чврстог раствора или монокристале, олово-индијум-ниобата/олово-магнезијум-ниобата/олово-титаната (Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/2Nb1/2)O3–PbTiO3, или PIN-PMN-PT) који су израсли из чврстог раствора.

1. Уређаје чија тренутна израчена ’густина акустичке снаге’ прелази 0,01 mW/mm2/Hz, чија је радна учестаност испод 10 kHz;

2. Уређаје чија континуална израчена ’густина акустичке снаге’ прелази 0,001 mW/mm2/Hz, чија је радна учестаност испод 10 kHz; или

Техничка напомена: ’Густина акустичке снаге’ добија се дељењем излазне акустичке снаге са производом површине радијације и радне учестаности.

3. Сузбијање бочних лобова веће од 22 dB;

д. Акустички системи, опрема и посебно пројектоване компоненте које служе за одређивање позиције површинских пловила и подводних превозних средстава и имају све наведено, као и посебно пројектоване компоненте за њих:

1. Даљину окривања која прелази 1000 m; и

2. Прецизност позиционирања мања од 10 m rms (средња квадратна вредност) када се мери на растојању од 1000 m;

Напомена: 6А001.а.1.д. обухвата:

а. Опрему која користи кохерентну „обраду сигнала” између два или више пловака и хидрофонске јединице коју носи површински или подводни пловни објекат;

б. Опрему која код израчунавања тачке може аутоматски да поправља грешку брзине простирања звука.

e. Активни индивидуални сонари, специјално пројектовани или модификовани да открију, лоцирају и аутоматски разврстају пливаче или рониоце, а који имају све следеће карактеристике, и за њих посебно пројектована одашиљачка и пријемна акустична поља:

1. Даљину откривања која прелази 530 m;

2. Прецизност позиционирања мања од 15 m rms (средња квадратна вредност) када се мери на растојању од 530 m; и

3. Ширину опсега емитованог сигнала која је већа од 3 kHz;

N.B: За системе за откривање ронилаца посебно пројектоване или модификоване за војну употребу видети НКЛ НВО.

Напомена: За 6A001.a.1.e., када су наведена различита растојања откривања за различите услове околине, користи се највеће растојање откривања.

2. Пасивни системи, опрема и за њих посебно пројектоване компоненте, као што су:

а. Хидрофони који имају било шта од следећег:

Напомена: Статус контроле хидрофона посебно пројектованих за другу опрему одређен је статусом контроле те опреме.

Техничка напомена: Хидрофони се састоје од једног или више сензорних елемената који стварају један акустични излазни канал. Они који садрже вишеструке елементе могу се назвати групом хидрофона.

1. Садрже континуалне флексибилне сензорске елементе;

2. Садрже континуалне флексибилне претвараче или склопове дискретних претварачких елемената чији је пречник или дужина мања од 20 mm и са међусобним растојањем између елемената мањим од 20 mm;

3. Имају неки од следећих сензорских елемената:

а. Оптичка влакна;

б. „пиезоелектричне полимерне слојеве„ осим поливинилиден-флуорида (PVDF) и његових кополимера P(VDF-TrFE) и P(VDF-TFE);

ц. Флексибилне пиезоелектричне композитне материјале;

д.Пиезоелектричне монокристале олово-магнезијум-ниобата/олово-титаната (тј. Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3,или PMN-PT) израсле из чврстог раствора; или

е. Пиезоелектричне монокристале олово-индијум-ниобата/олово-магнезијум-ниобата/олово-титаната (Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/2Nb1/2)O3–PbTiO3, или PIN-PMN-PT) који су израсли из чврстог раствора;

4. Имају ’хидрофонску осетљивост’ бољу од –180 dB на свакој дубини без компензације убрзања;

5. Пројектовани да раде на дубинама већим од 35 m са компензацијом убрзања; или

6. Пројектовани за рад на дубинама већим од 1000 m;

Техничке напомене:

1. Сензорни елементи од ’Пиезоелектричног полимерног слоја’ састоје се из поларизованог полимеарног слоја који је развучеан преко елемената и причвршћен за потпорни оквир или трн.

2. Сензорни елементи од ’Флексибилних пиезоелектричних композитних материјала’ састоје се из пиезоелектричних керамичких делића или влакана, комбиновани с проводљивом и акусично прозирном гумом, полимером или епокси смешом, при чему је смеша саставни део сензорног елемента.

3. ’Хидрофонска осетљивост’ дефинисана је као 20 логаритама основе 10 односа rms излазног напона при референци од 1V rms, када је хидрофонски претварач, без претпојачавача, постављен у равански талас акустичког поља са притиском од 1μPa rms. На пример, хидрофон од –160 dB (референца је 1 V по μPa) даје у том пољу излазни напон од 10-8 V, док онај од –180 dB даје излазни напон од само 10-9 V. Дакле, –160 dB је боље од –180 dB.

б. Тегљени низ акустичких хидрофона који испуњава следеће:

Техничка напомена: Хидрофонска поља се састоје од одређеног броја хидрофона који стварају вишеструке акустичне излазне канале.

1. Размак хидрофонских група мањи од 12,5 m или способан да се прилагоди за хидрофонску групу са размаком мањим од 12,5 m;

2. Пројектовани су или ’могу се модификовати’ да раде на дубинама већим од 35 m;

Техничка напомена:

’Могу се модификовати’ у 6А001.а.2.б.1. и 2. значи да постоји резервна могућност промене ожичења или међусобних веза како би се променила растојања у групи хидрофона или гранична радна дубина. У резервне могућности спадају: резервно ожичење дуже од 10% од броја жила, блокови за подешавање размака у хидрофонској групи или интерно подесиви уређаји за ограничавање дубине или који контролишу више хидрофонских група.

3. Сензори курса дефинисани у 6А001.а.2.д;

4. Лонгитудинално ојачана црева;

5. Склопиво поље пречника мањег од 40 mm;

6. Не користи се

7. Хидрофон чије су карактеристике дефинисане у 6А001.а.2.а; или

8. Хидроакуалистични сензори базирани на акцелерометру наведени у 6А001.а.2.г.;

ц. Опрема за обраду, посебно пројектована за тегљене низове акустичких хидрофона, која има „могућност програмирања доступну кориснику” и обраду и корелацију у временском или фреквентном домену, укључујући анализе спектра, дигитално филтрирање или формирање зрака коришћењем брзе Фуријеове или других трансформација или процеса;

д. Сензори курса са свим следећим карактеристикама:

1. Тачност боља од ± 0,5°; и

2. Пројектовани да раде на дубинама већим од 35 m или имају подесиве или уклонљиве сензорске уређаје који омогућавају рад на дубинама већим од 35 m;

е. Кабловска или хидрофонска поља за дно или подводну употребу, који имају било коју од следећих карактеристика:

1. Садрже хидрофоне дефинисане у 6А001.а.2.а.;

2. Садрже хидрофонске групе са мултиплексираним сигналима са свим следећим карактеристикама:

а. Пројектовани да раде на дубинама већим од 35 m или имају подесиве или уклониве сензорске уређаје који омогућавају рад на дубинама већим од 35 m; и

б. У раду се могу заменити модулима тегљених низова акустичких хидрофона; или

3. Имају хидроакустичне сензоре базиране на акцелерометру наведене у 6А001.а.2.г.;

ф. Опрема за обраду, посебно пројектована за кабловске системе по дну или подводне који поседују „могућност програмирања доступну кориснику” и обраду и корелацију у временском или фреквентном домену, укључујући анализе спектра, дигитално филтрирање или формирање зрака коришћењем брзе Фуријеове или других трансформација или процеса;

г. Хидроакустични сензори базирани на акцелерометру који имају све следеће:

1. Састоје се од три акцелероматра који су расподељени уздуж три засебне осе;

2.Имају укупну ’осетљивост убрзања’ бољу 48 dB (референтна вредност 1 000 mV rms на 1 g);

3. Пројектовани за рад на дубинама већим од 35 метара; и

4. Радна фреквенција је испод 20 kHz.

Напомена: 6A001.a.2. не контролише сензоре за брзину честица или геофоне.

Техничка напомена:

1. Хидраулички сензори базирани на акцелерометру познати су и под називом векторски сензори.

2. ’Осетљивост убрзања’ дефинише се као двадесет пута декадни логаритам количника (односа) излазног напона и 1 V rms референце, при чему је хидроакустични сензор, без претпојачала, смештен у акустично поље равног таласа са rms убрзањем од 1 g (тј. 9,81 m/s2).

Напомена: 6A001.a.2 такође контролише пријемну опрему, без обзира да ли је или није у нормалној примени повезана са другом активном опремом, као и за њу специјално пројектоване компоненте.

б. Сонарна опрема за бележење корелационе брзине и Доплерове брзине, пројектована за мерење хоризонталне брзине носача опреме у односу на морско дно као што следи:

1. Сонарна опрема за бележење корелационе брзине која има било коју од следећих карактеристика:

a. Пројектована да ради на растојању између носача и морског дна већем од 500 m; или

б. Прецизност одређивања брзине бољу од 1% брзине;

2. Сонарна опрема за бележење Доплерове брзине која има прецизност одређивања брзине бољу од 1% брзине.

Напомена 1: 6A001.б. не контролише дубиномере са ограничењима на било које од следећег:

a. За мерење дубине воде;

b. За мерење растојања од потопљених или закопаних објеката; или

c. Проналажење риба.

Напомена 2: 6A001.б. не контролише опрему посебно пројектовану за инсталирање на површинска пловила.

ц. Не користи се

6А002

Оптички сензори

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 6А102.

6А002

а. Оптички детектори, као што су:

1. Полупроводнички детектори „погодни за употребу у космосу”, као што су:

а. Полупроводнички детектори „погодни за употребу у космосу”, са свим следећим карактеристикама:

1. Вршни одзив у опсегу таласних дужина већих од 10 nm, али не преко 300 nm; и

2. Одзив мањи од 0,1% у односу на вршни одзив на таласним дужинама већим од 400 nm;

б. Полупроводнички детектори „погодни за употребу у космосу”, са свим следећим карактеристикама:

1. Вршни одзив у опсегу таласних дужина већих од 900 nm, али не преко 1200 nm; и

2. „Временска константа” одзива 95 ns или мања;

ц. Полупроводнички детектори „погодни за употребу у космосу”, чији је вршни одзив у опсегу таласних дужина преко 1200 nm али не преко 30000 nm;

д. „ Матрични детектори „ „погодни за употребу у свемиру” који имају више од 2,048 елемената по низу и вршни одговор у опсегу таласних дужина изнад 300 nm али не више од 900 nm.

2. Електронске цеви појачавача слике и посебно пројектоване компоненте за њих, као што су:

а. Електронске цеви појачавача слике са свим следећим карактеристикама:

Напомена: 6A002.a.2. не контролише фотомултипликаторске цеви које не служе за снимање и имају уређај за откривање електрона у вакууму ограничен само на једно од следећих:

a. Једну металну аноду; или

б. Металне аноде чија су централна растојања већа од 500 μm.

Техничка напомена: ’Мултипликација набоја’ је начин електронског појачања слике и дефинисан је као стварање носача набоја које је резултат прираста при јонизацији услед удара. Сензори за ’мултипликацију набоја’ могу бити у облику цеви појачавача слике, полупроводничких сензора или „матричних детектора”.

1. Вршни одзив у опсегу таласних дужина већих од 400 nm, али не преко 1.050 nm;

2. Електронско појачање слике (светлости) користећи било које од следећег:

а. Микроканалне плоче за појачавање слике чији је растер рупа (мерено од центра до центра рупе ) 12 μm или мањи; или

б. Електронски сензорски уређај са физичком (non-binned) величином пиксела од 500 μm или мањом, посебно пројектован да постигне ’мултипликацију набоја’ друкчије него помоћу микроканалне плоче; и

3. Било која од следећих фотокатода:

а. Mултиалкалне фотокатоде (нпр. S-20, S-25) или мултиалкалне фотокатоде са светлосном осетљивошћу већом од 350 μА/lm;

б. GaAs или GaInAs фотокатоде; или

ц. Остале полупроводничке фотокатоде једињења III-V групе које имају највећу „светлосну осетљивост” која прелази 10 mA/W;

б. Електронске цеви појачавача слике које имају све од следећег:

1. Вршни одзив у опсегу таласних дужина већих од 1,050 nm али не већих од 1,800 nm;

2. Електронско појачање слике које користи било које од следећег:

a. Микроканална плоча растера рупа 12 μm или мањег (мерено од центра до центра); или

б. Уређај за детектовање електрона са физичком (non-binned) величином пиксела од 500 μm или мањом посебно пројектован или модификован да постигне ’мултипликацију набоја’ друкчије него помоћу микроканалне плоче; и

3. Полупроводничке фотокатоде једињења III-V групе (нпр. GaAs or GaInAs) и ТЕ (transferred electron) фотокатоде, које имају максималну светлосну осетљивост изнад 15 mA/W;

ц. Посебно пројектоване компоненте као што су:

1. Микроканална плоча растера рупа 12 μm или мањег (мерено од центра до центра); или

2. Уређај за детектовање електрона са физичком (non-binned) величином пиксела од 500 μm или мањом посебно пројектован или модификован да постигне ’мултипликацију набоја’ друкчије него помоћу микроканалне плоче; и;

3. Полупроводничке фотокатоде једињења III-V групе (нпр. GaAs или GaInAs) и ТЕ (transferred electron) фотокатоде;

Напомена: 6A002.a.2.ц.3. не контролише фотокатоде од полупроводничких једињења пројектоване да достигну светлосну осетљивостбило ког нивоа од наведених:

a. 10 mA/W или мањег вршног одзива у опсегу таласних дужина изнад 400 nm, али не преко 1,050 nm; или

b. 15 mA/W или мањег вршног одзива у опсегу таласних дужина изнад 1,050 nm, али не преко 1,800 nm.

3. „Матрични детектори” који нису „погодни за употребу у космосу”, као што су:

N.B.: микроболометри за „ матричне детекторе „ који нису „погодни за употребу у космосу”,специфицирани су само у 6A002.a.3.ф.

Техничка напомена: Линеарни или дводимензионални низови детектора са више елемената су „матрични детектори”;

Напомена 1: 6А002.а.3. обухвата фотопроводне и фотонапонске детекторе.

Напомена 2: 6А002.а.3. не контролише:

а. Вишеелементне фотопроводне енкапсулиране ћелије (највише 16 елемената) на бази олово сулфида или олово селенида;

б. Пироелектричне детекторе следећих типова:

1. Триглицин сулфат и варијанте;

2. Олово-лантан-цирконијум титанат и варијанте;

3. Литијум танталат;

4. Поливинил флуорид и варијанте; или

5. Стронцијум-баријум ниобат и варијанте.

ц. „Матрични детектори” посебно пројектовани или модификовани да постигну ’мултипликацију набоја’ и конструкцијом ограничени да имају максималну светлосну осетљивостод 10 mA/W или мање за таласне дужине преко 760 nm, а имају све наведено:

1. поседују механизам за ограничење одзива конструисан тако да не може4 бити уклоњен или модификован; и

2. Било шта од следећег:

a. Механизам за ограничење одзива је интегрисан у или комбинован са елементом детектора; и

б. „Матрични детектор” може да функционише само када је механизам за ограничење одзива на свом месту.

Техничка напомена: Механизам за ограничење одзива интегрисан у елемент детектора је пројектован да не може бити уклоњен или модификован тако да детектор не постане неупотребљив.

Техничка напомена: ’Мултипликација набоја’ је начин електронског појачања слике и дефинисан је као стварање носача набоја које је резултат прираста при јонизацији услед удара. Сензори за ’мултипликацију набоја’ могу бити у облику цеви појачавача слике, полупроводничких сензора или „матричних детектора”.

а. „Матрични детектори” који нису „погодни за употребу у космосу”, са свим следећим карактеристикама:

1. Појединачни елементи вршног одзива у опсегу таласних дужина преко 900 nm али не преко 1.050 nm; и

2. Било шта од следећег:

a. „Временска константа” одзива мања од 0,5 ns;

б. Специјално пројектовани или модификовани да постигну ’мултипликацију набоја’ и са максималном „светлосном осетљивошћу” преко 10 mA/W.

б. „Матрични детектори” који нису „погодни за употребу у космосу”, са свим следећим карактеристикама:

1. Појединачни елементи вршног одзива у опсегу таласних дужина преко 1.050 nm али не преко 1.200 nm; и

2. Било шта од следећег:

а. „Временска константа” одзива до 95 ns;

б. Специјално пројектовани или модификовани да постигну ’мултипликацију набоја’ и са максималном „светлосном осетљивошћу” преко 10 mA/W.

ц. Нелинеарни (дводимензионални) „матрични детектори” који нису „погодни за употребу у космосу”, са појединачним елементима вршног одзива у опсегу таласних дужина преко 1.200 nm али не преко 30.000nm;

N.B.: микроболометри на бази силицијума и других материјала за „матричне детекторе „ који нису „погодни за употребу у космосу”,специфицирани су само у 6A002.a.3.ф.

д. Линеарни (једнодимензионални) „матрични детектори” који нису „погодни за употребу у космосу”, са свим следећим карактеристикама:

1. Појединачни елементи вршног одзива у опсегу таласних дужина преко 1.200 nm али не преко 3.000 nm; и

2. Било шта од следећег:

а. Однос димензије правца скенирања детектујућег елемента и димензије попречног правца скенирања детектујућег елемента мањи од 3,8 или

б. Обраду сигнала у дететорским елементима;

Напомена: 6A002.a.3.д. не контролише „ матричне детекторе” (са не више од 32 елемента) који поседују елемент детектора искључиво од материјала на бази германијума.

Техничка напомена: за потребе 6A002.a.3.д., ’ попречни правац скенирања ’ дефинише се као оса паралелна линеарном низу елемената детектора и ’ правац скенирања ’ је дефинисан као оса нормална на линеарни низ елемената детектора.

е. Линеарни (једнодимензионални) „матрични детектори” који нису „погодни за употребу у космосу” са појединачним елементима вршног одзива у опсегу таласних дужина преко 3.000 nm, али не преко 30.000nm.

ф. Нелинеарни (дводимензионални) инфрацрвени „матрични детектори” који нису „погодни за употребу у космосу”, засновани на микроболометрима од материјала са елементима који појединачно имају нефилтрирани одзив у опсегу таласних дужина једнаких или већих од 8.000 nm, али не већих од 14.000nm.

Техничка напомена: За потребе 6A002.a.3.ф. „микроболометар” је дефинисан као термални детектор слике који се користи да, услед промене температуре у детектору која је последица апсорпције инфрацрвеног зрачења,генерише било какав употребљив сигнал.

г. „Матрични детектори” који нису „погодни за употребу у космосу”, са свим следећим карактеристикама:

1. Са појединачним елементима вршног одзива у опсегу таласних дужина преко 400 nm, али не преко 900 nm;

2. Специјално пројектовани или модификовани да постигну ’мултипликацију набоја’ и са максималном „светлосном осетљивошћу” преко 10 mA/W за таласне дужине преко; и

3. Са више од 32 елемента.

б. „Моноспектрални сензори слике” и „вишеспектрални сензори слике” намењени за осматрање на даљину, са свим следећим карактеристикама:

1. Тренутно видно поље (IFOV) мање од 200 μrad (микрорадијана); или

2. Пројектовани за рад у опсегу таласних дужина већих од 400 nm али не преко 30.000 nm и имају све следеће карактеристике:

а. Дају слику у дигиталном формату; и

б. Означени су као:

1. „Погодни за употребу у космосу”; или

2. Пројектовани за рад у авијацији, а не користе силицијумске детекторе и имају IFOV мањи од 2,5 mrad (милирадијана).

Напомена: 6A002.б.1. не контролише „моноспектралне сензоре слике” са вршним одзивом у опсегу таласних дужина преко 300 nm али не изнад 900 nm и само ако садржи неки од детектора који није „погодан за коришћење у свемиру” или „Матричне детекторе” који нису „погодни за употребу у космосу”:

1. Уређаје на бази CCD технологија који нису пројектовани или модификовани да постигну ’мултипликацију набоја’; или

2. Полупроводнике на бази CMOS трехнологија који нису пројектовани или модификовани да постигну ’мултипликацију набоја’.

ц. Опрема за формирање слике која даје ’директан приказ’ у видљивом или инфрацрвеном спектру, укључујући и било шта од следећег:

1. Цеви за појачаваче слике дефинисане у 6А002.а.2.а.; или

2. „Матричне детекторе” дефинисане у 6А002.а.3; или

3. Полупроводничке детекторе наведене у 6A002.a.1.;.

Техничка напомена: ’Директан приказ’ означава опрему за формирање слике која ради у видљивом или инфрацрвеном спектру и која оператеру приказује слику без њеног конвертовања у електронски телевизијски сигнал, тј. која не може да снима или складишти слику фотографски, електронски или било којим другим путем.

Напомена: 6А002.ц. не контролише следећу опрему која садржи фотокатоде које нису GaAs или GaInAs:

а. Индустријске аларме или аларме за обезбеђивање цивилних објеката, системе за контролу кретања у индустрији или саобраћају или системе за бројање;

б. Медицинску опрему;

ц. Индустријску опрему која се користи за преглед, сортирање или анализу својстава материјала;

д. Детекторе пламена за индустријске пећи;

е. Опрему пројектовану за лабораторијски рад.

д. Посебне компоненте за оптичке сензоре, као што су:

1. Крио-хладњаци „погодни за употребу у космосу”;

2. Крио-хладњаци који нису „погодни за употребу у космосу” а чија је температура извора хлађења испод 218 К (-55 оC):

а. Са затвореним циклусом са дефинисаним средњим временом до отказа (MTTF) или средњим временом између отказа (MTBF) већим од 2.500 сати;

б. Џул-Томпсон (ЈТ) саморегулишући мини хладњаци чији је пречник отвора (спољни) мањи од 8 mm;

3. Оптички осетљива влакна посебно израђена било композитно или струтурално или модификована превлаком тако да буду осетљива на акустичко, термално, инерцијално, електромагнетно или нуклеарно зрачење.

Напомена: 6A002.д.3. не контролише инкапсулирана оптичка осетљива влакна специјално пројектована за примену у бушотинама.

е. Не користи се.

6А003

Камере, системи или опрема, и припадајуће компоненте, како следи:

N.B.: ВИДИ такође 6А203.

N.B.: За телевизијске и филмске камере посебно направљене или модификоване за рад под водом види 8А002.д. и 8А002.е.

6А003

а. Инструментационе камере и за њих посебно пројектоване компоненте као што су:

Напомена: Инструментационе камере модуларне структуре, дефинисане у 6А003.а.3. до 6А003.а.5. треба процењивати према њиховим максималним способностима које се могу постићи коришћењем додатог прибора за њих према спецификацијама произвођача камере.

1. Брзе филмске камере које користе филм било ког формата од 8 mm до закључно 16 mm, и у којима се филм стално помера за време снимања и које могу да снимају брзином већом од 13.150 кадрова/s;

Напомена: 6А003.а.1. не контролише филмске камере које се користе за цивилне потребе.

2. Механичке брзе камере у којима филм мирује, способне за снимање брзинама већим од 1 000 000 кадрова/s за пуну висину кадра филма од 35 mm или за веће брзине пропорционално са смањењем висине кадра или мање брзине пропорционално са повећањем висине кадра;

3. Механичке или електронске камере с континуалним записом чија брзина записа прелази 10 mm/s;

4. Електронске кадрирајуће камере брзине веће од 1.000.000 кадрова/s;

5. Електронске камере са свим следећим карактеристикама:

а. Брзина електронске бленде (могућност затварања) мања од 1 μs за цео кадар; и

б. Време ишчитавања које омогућава брзину кадрирања већу од 125 целих кадрова у секунди.

6. Додаци за камеру са свим следећим карактеристикама:

а. Посебно пројектовани за инструментационе камере модуларне структуре које су дефинисане у 6А003.а.; и

б. Који омогућавају тим камерама да испуне карактеристике дефинисане у 6А003.а.3., 6А003.а.4. или 6А003.а.5. према спецификацијама произвођача камере.

б. Камере за формирање слике, као што су:

Напомена: 6А003.б. не контролише телевизијске или видео камере посебно констуисане за емитовање телевизијског програма.

1. Видео камере са полупроводничким сензором и максималном амплитудом одзива у таласном опсегу од 10 nm до 30.000 nm, и које имају све како следи:

а. Имају било шта од следећег:

1. више од 4x106 „активних пиксела” по полупроводничком низу за монохроматске (црно-беле) камере;

2. више од 4x106 „активних пиксела” по полупроводничком низу за камере у боји које садрже три полупроводничка низа; или

3. више од 12x106 „активних пиксела” по полупроводничком низу за камере у боји које садрже један полупроводнички низ; и

б. Имају било шта од следећег:

1. оптичка огледала контролисана у 6А004.а.;

2. контролну оптичку опрему контролисану у 6А004.д.; или

3. могућност вођења интерног записа о подацима за праћење камере.

Техничке напомене:

1. За потребе овог става, дигиталне видео камере треба да се процењују према максималном броју „активних пиксела” који се користе за захват покретних слика.

2. За потребе овог става записа, подаци за праћење камере су информације неопходне за одређивање линеарнеоријентације видног поља у односу на тло.Ово укључује: 1) хоризонтални угао видног поља камере у односу на правац магнетног поља земље; 2) вертикални угао видног поља камере у односу на хоризонт.

2. Скенирајуће камере или системи за скенирање са свим следећим карактеристикама:

а. Вршни одзив у таласном опсегу преко 10 nm али не преко 30 000 nm;

б. Линеарни низ детектора са више од 8 192 елемента у низу; и

ц. Механичко скенирање по једном правцу;

Напомена: 6А003.б.2. не контролише скенирајуће камере или системе за скенирање посебно констуисане за било шта од следећег:

а. Фотокопир апарате за индустријску или цивилну употребу;

б. Скенере посебно констуисане за цивилну, стационарну употребу у блиском окружењу (нпр. репродукција слика или штампаног материјала из докумената, уметничких деле или фотографија); или

с. Медицинској опреми.

3. Камере за формирање слике које садрже цеви за појачаваче слике дефинисане у 6А002.а.2.а.;

4. Камере за формирање слике са „матричним детектором” који имају било шта од следећег:

а. имају „матричне детекторе” специфициране у 6А002.а.3.а. до 6А002.а.3.е.; или

б. имају „матричне детекторе” специфициране у 6А002.а.3.ф.

ц. имају „матричне детекторе” специфициране у 6А002.а.3.г;

Напомена 1: Камере за формирање слике описане у 6А003.б.4. укључујући „матричне детекторе” који су са уграђеним склоповима за читање података повезани задовољавајућом сигнално-процесном електроником, која омогућава да се, након доведеног напајања, на излазу добије минимални аналогни или дигитални сигнал.

Напомена 2: 6А003.б.4.а. не контролише камере које садрже линеарне „матричне детекторе” са 12 или мање елемената, нити садрже елемент са временским кашњењем и интеграцијом у њему, намењене за следеће:

а. Индустријске аларме или аларме за обезбеђивање цивилних објеката, системе за контролу кретања у индустрији или саобраћају и системе за бројање;

б. Индустријску опрему која се користи за преглед или надгледање грејања у зградама, опреми или индустријским процесима;

ц. Индустријску опрему која се користи за преглед, сортирање или анализу својстава материјала;

д. Опрему пројектовану за лабораторијски рад; или

е. Медицинску опрему.

Напомена 3: 6А003.б.4.б. не контролише камере које имају било коју од селедећих карактеристика:

а. Максималну брзину снимања слике ≤ 9 Hz;

б. Има све следеће:

1. минималну хоризонтално или вертикално тренутно видљиво поље (IFOV – Instantaneous-Field-Of-View) од најмање 10 милијарди по пикселу.

2. сочиво са непроменљивом жижном даљином, које је монтирано тако да га је могуће уклонити.

3. Не укључују непосредни приказ.

4. Имају било шта од следећег:

а. Немају могућност добијања слике детектованог видног поља, или

б. Камера је израђена за посебне апликације и не допушта измене од стране корисника; или

ц. Ако је камера намески направљена за уградњу у цивилно путничко возило масе мање од 3 тоне (бруто маса возила) и има све следеће карактеристике:

1. Ради само у случајевима када је уграђена у било шта од следећег:

а. Цивилно путничко возило за које је намењено, или

б. у посебно дизајнирано и ауторизовано средство за тестирање при одржавању и

2. Укључује активни механизам који спречава деловање камере у случајевима њеног одстањивања из возила за које је била намењена.

Техничке напомене:

1. Видно поље (IFOV – Instantaneous-Field-Of-View) наведено у 6А003.б.4. Напомена 3.б. је мања вредност од хоризаналног или вертикалног IFOV.

Хоризонтални IFOV = хоризонтално видно поље (FOV) / број хоризонталних детекторских елемената.

Вертикални IFOV = верикално видно поље (FOV) / број вертикалних детекторских елемената.

2. Директан поглед наведен у 6А003.б.4. Напомена 3.б. односи се на камеру за формирање слике која ради у инфрацрвеном спектру и приказује визуелне слике посматрачу употребом малих екрана у близини ока, која укључује било какав светлосно сигурносни механизам.

Напомена 4 6A003.b.4.c. не контролише камере за формирање слике које имају било шта од следећег:

а. Имају све од следећег:

1. Камера је специјално конструисана да се инсталира као интегрални део система или опреме за унутрашњи надзор, који се укључује прекидачем на зиду, као што следи:

а. Надзор индустријских процеса, контроле квалитета или анализа особина материјала;

б. Лабораторијска опрема специјално конструисана за научна истраживања;

ц. Медицинска опрема;

д. Опрема за откривање финансијских превара; и

2. Оперативна је само ако се инсталира у следећим случајевима:

а. Систему (има) или опреми за које је намењена; или

б. Специјално пројектованом, ауторизованом постројењу за одржавање; и

3. Садржи активне механизме који чине да камера не ради када се извади из система или опреме за које је намењена;

б. Камере за формирање слике су специјално конструисане за инсталирање у путничким возилима лакшим од 3 тоне (укупна тежина возила), или пловилима за превоз путника и возила чија је укупна дужина (УД) 65 m или већа, а које имају све од следећег:

1. Оперативна је само ако се инсталира у следећим случајевима:

а. Путничком возилу или пловилу за превоз путника и возила за које је намењена; или

б. Специјално пројектованом, ауторизованом постројењу за одржавање; и

2. Садржи активни механизам који чини да камера не ради када се извади из система или опреме за које је намењена;

ц. Конструкција камере ограничава да максимална „зрачна осетљивост“ на светлост буде 10 mA/W или мања за таласне дужине светлости мање од 760 nm, и има све од следећег:

1. Садржи механизам за ограничење одзива који не може бити уклоњен или модификован;

2. Садржи активни механизам који чини да камера не ради када се из ње извади механизам за ограничење одзива; и

3. Није посебно пројектована или модификована за подводну употребу; или

д. Има све од следећег:

1. Нема могућност „директог погледа” или електроског приказа слке;

2. Нема опрему за визуелно приказивање слике детектованог видног поља;

3. „Матрични детектор” је оперативан само ако се инсталира у камери за коју је намењен; и

4. „Матрични детектор” садржи активни механизам који чини да је трајно ван функције када се извади из камере за коју је намењен;

5. Камере које садрже полупроводничке детекторе наведене у 6A002.a.1.

6А004

Оптичка опрема и компоненте, као што следи

6А004

а. Оптичка огледала (рефлектори) као што су:

1. „Деформабилна огледала” са континуалним површинама или површинама са више елемената и за њих посебно пројектоване компоненте, који омогућавају динамичко репозиционирање делова површине огледала брзином већом од 100 Hz;

2. Лака монолитна огледала чија је средња „еквивалентна густина” мања од 30 kg/m2 и укупна маса већа од 10 kg;

3. Огледала лаке „композитне” или пенасте структуре чија је средња „еквивалентна густина” мања од 30 kg/m2 и укупна маса већа од 2 kg;

4. Огледала за усмеравање зрака пречника или дужине главне осе веће од 100 mm којим се постиже равномерност од ламбда/2 или боља (ламбда је 633 nm) и чији је пропусни опсег контроле већи од 100 Hz.

б. Оптичке компоненте од цинк селенида (ZnSe) или цинк сулфид (ZnS) са преносом у опсегу таласних дужина већих од 3.000 nm, али не преко 25.000 nm, а које имају било које од следећих карактеристика:

1. Запремину већу од 100 cm3; или

2. Пречник или дужину главне осе преко 80 mm и дебљину 20 mm.

ц. Компоненте оптичког система окарактерисане као „погодне за употребу у космосу”, као што су:

1. Компоненте лакше од 20% „еквивалентне густине” у односу на масивне исте апертуре и дебљине;

2. Сирови супстрати, обрађени супстрати са слојевима (једнослојни, вишеслојни, метални или диелектрични, проводни, полупроводнички или изолациони) или са заштитним филмом;

3. Сегменти или склопови огледала намењени за монтажу у космосу у оптички систем са збирном апертуром која је еквивалентна или већа у односу на јединствену оптику пречника 1m;

4. Компоненте произведене од „композитних” материјала чији је коефицијент линеарног термичког ширења једнак или мањи од 5x10-6 по било ком координатном правцу.

д. Опрема за управљање оптиком као што је:

1. Опрема посебно пројектована за одржавање облика површине или оријентације компоненти „погодних за употребу у космосу” према 6А004.ц.1. или 6А004.ц.3;

2. Опрема чији су пропусни опсези за усмеравање, праћење, стабилизацију или подешавање резонатора једнаки или већи од 100 Hz и тачности од 10 μрад (микрорадијана) или мање;

3. Карданска вешања следећих карактеристика:

а. Максимално закретање веће од 5о;

б. Пропусног опсега 100Hz или већег;

ц. Грешке угаоног показивања од 200 μrad или мање; и

д. Са било којом од следећих карактеристика:

1. Пречник или дужина главне осе су већи од 0,15 m, али не већи од 1m и подносе угаона убрзања већа од 2 rad/s2; или

2. Пречник или дужина главне осе су већи од 1м и подносе угаона убрзања већа од 0,5 rad/s2;

4. Посебно пројектована за одржавање поравнања фазних низова или фазних сегмената система огледала са пречником или дужином главне осе од 1 m или веће.

е. ’Асферични оптички елементи’ са свим следећим карактеристикама:

1. Највећа димензија оптичког отвора за пролаз светлости већа од 400 mm;

2. Храпавост површине мања од 1nm (rms) за дужине узорковања једнаке 1mm или веће; и

3. Апсолутна вредност коефицијента линеарног термичког ширења мања од 3x10-6/К на 25 оC.

Техничке напомене:

1. ’Асферични оптички елемент’ је сваки елемент оптичког система чија је површина или површине слике пројектована тако да одступа од облика идеалне лопте.

2. Произвођачи нису у обавези да мере храпавост површине дате у 6А004.е.2. осим ако елемент није пројектован или произведен у циљу испуњења или прекорачења контролисаног параметра.

Напомена: 6А004.е. не контролише асферичне оптичке елементе са било којом од следећих карактеристика:

а. Највећа димензија оптичког отвора за пролаз светлости је мања од 1m и однос жижне дужине и отвора за пролаз светлости једнак је или већи од 4,5:1;

б. Највећа димензија оптичког отвора за пролаз светлости већа је од 1m и однос жижне дужине и отвора за пролаз светлости једнак је или већи од 7:1;

ц. Пројектовани као Фреснелови,вишеструко призматични (flyeye), тракасти, призматични или дифрактивни оптички елементи;

д. Направљене од борсиликатног стакла коефицијента линеарног термичког ширења већег од 2,5x10-6/К на 25 оC; или

е. Оптички елемент са X-зрацима са особинама унутрашњег огледала (нпр. огледала типа цеви).

N.B.: За асферичне оптичке елементе који се користе у литографској опреми види 3B001

6А005

„Ласери” другачији од оних дефинисаних у 0B001.г.5. или 0B001.х.6., компоненте и оптички елементи као што су:

N.B.: Види такође 6А205.

Напомена 1: Импулсни „ласери” обухватају оне који раде у режиму континуалног таласа (CW) са суперпонираним импулсима.

Напомена 2: Ексцимерски, полупроводнички, хемијски, CO, CO2 и непонављајући пулсиарјући Nd: „ласери„ су наведени само 6А005.д.

Техничка напомена:Непонављајући пулсиарјући„ласери” односе се на „ласере”који или стварају једноставан излазни импулс или имају временски интервал између импулса дужи од једног минута.

Напомена 3: 6А005 укључује влакнасте „ласере„

Напомена 4: Контролно стање „ласера„ који укључује конверзију фреквенције (нпр. промененом таласне дужине) не рачунајуђи оне код којих „ласер„ побуђује други „ласер„, је одређена применом контролних параметара и за излаз изворног „ласера„ и за фреквенцијски промењен оптички излаз.

Напомена 5: 6А005 не контролише следеће „ласере”:

а. Рубински са излазном енергијом мањом од 20 Ј;

б. Нитрогенске;

ц. Криптонске.

Техничка напомена:

У 6А005 „Wall-plug” учинак је дефинисан као однос „ласерске” излазне снаге (или „средње излазне снаге”) према укупној излазној електричној снази потребној за рад „ласера”, укључујући измењивач снаге и термални измењивач.

6А005

а. Неприлагодљиви CW„ласери” (Continuous Wave), који имају било шта од наведеног:

1. Излазну таласну дужину мању од 150 nm и са средњом излазном снагом већом од 1 W;

2. Излазну таласну дужину већу или једнаку 150 nm али која не прелази 510nm, и са средњом излазном снагом већом од 30 W;

Напомена: 6А005.а.2. не контролише аргонске „ласере” са средњом излазном снагом мањом или једнаком од 50W.

3. Таласна дужина већа од 510 nm, али не преко 540 nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. Једноструки излазни мод са средњом излазном снагом већом од 50 W; или

б. Вишеструки излазни мод са средњом излазном снагом већом од 150 W;

4. Таласна дужина већа од 540 nm али која не прелази 800 nm и са средњом излазном снагом већом од 30 W;

5. Таласна дужина излаза већа од 800 nm али која не прелази 975 nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. Једноструки излазни мод чија је средња излазна снага већа од 50 W; или

б. Вишеструки излазни мод чија је средња излазна снага већа од 80 W;

6. Таласна дужина излаза већа од 975 nm али која не прелази 1150 nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. Једноструки трансверзални излазни мод и средњу излазну снагу већу од 200 W; или

б. Вишеструки излазни мод који има било шта од наведеног:

1. Учинак већи од 18% и средњу излазну снагу већу од 500 W; или

2. Средњу излазну снагу већу од 2 kW;

Напомена 1: 6А005.а.6.б. не контролише вишеструки мод, индустријске „ласере„ са средњом излазном снагом већом од 2 kW и укупном масом већом 1200 kg. За потребе ове напомене, укупна маса укључује све компоненте потребне за рад „ласера„, нпр. „ласер„, извор напајања, измењивач топлоте, али не укључује спољашњу оптику за одржавање снопа и/или испоруку.

Напомена 2: 6А005.а.6.б. не контролише вишеструки мод, индустријске ласере„ који имају било коју од следећих карактеристика:

а. Средњу излазну снагу већу од 500 W, али не изнад 1 kW и који имају све следеће:

1. Производ параметра снопа (Beam Parameter Product -BPP) већи од 0,7 mm•mrad; и

2. ’Светлина’ није већа од 1024 W/( mm•mrad)2;

б. Средњу излазну снагу већу од 1 kW, али не изнад 1,6 kW и BPP већи од 1,25 mm•mrad;

ц. Средњу излазну снагу већу од 1,6 kW, али не изнад 2,5 kW и BPP већи од 1,7 mm•mrad;

д. Средњу излазну снагу већу од 2,5 kW, али не изнад 3,3 kW и BPP већи од 2,5 mm•mrad;

е. Средњу излазну снагу већу од 3,3 kW, али не изнад 4 kW и BPP већи од 3,5 mm•mrad;

ф. Средњу излазну снагу већу од 4 kW, али не изнад 5 kW и BPP већи од 5 mm•mrad;

г. Средњу излазну снагу већу од 5 kW, али не изнад 6 kW и BPP већи од 7,2 mm•mrad;

х. Средњу излазну снагу већу од 6 kW, али не изнад 8 kW и BPP већи од 12 mm•mrad; или

и. Средњу излазну снагу већу од 8 kW, али не изнад 10 kW и BPP већи од 24 mm•mrad.

Техничка напомена: За потребе 6А005.а.6.б. Напомене 2.а. ’светлина’ је дефинисана као излазна снага ласера„ подељена са квадратом производа параметра снопа (Beam Parameter Product -BPP), тј. (излазна снага)/ BPP2.

7. Излазна таласна дужина већа од 1.150 nm али која не прелази 1.555 nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. Једноструки излазни мод са „средњом излазном снагом„ већом од 50 W; или

б. Вишеструки излазни мод са „средњом излазном снагом„ већом од 80 W; или

8. Излазна таласна дужина већа од 1.555 nm и са „средњом излазном снагом„ већом од 1 W

б. Неподесиви пулсни „ласери„, који имају било шта од наведеног:

1. Таласна дужина мања од 150 nm и:

а. Енергија излаза већа од 50 mЈ по импулсу и „средња излазна снага” импулса већа од 1 W; или

б. Средња излазна снага или CW већа од 1 W;

2. Таласна дужина већа од 150 nm, али не преко 510 nm са било којом од следећих карактеристика:

а. Енергија излаза већа од 1,5 Ј по импулсу и „средња излазна снага” импулса већа од 30 W;

б. Средња излазна снага или CW већа од 30 W; или

Напомена: 6А005.б.2.б. не контролише аргонске „ласере„ са средњом излазном снагом мањом или једнаком од 50W.

3. Таласна дужина већа од 510 nm, али не преко 540 nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. Једноструки излазни мод који има било шта од наведеног:

1.Енергија излаза већа од 1,5 Ј по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 50W; или

2. Средња излазна снага или CW већа од 50 W;

б. Вишеструки излазни мод који има било шта од наведеног:

1.Енергија излаза већа од 1,5 Ј по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 150W; или

2. Средња излазна снага или CW већа од 150 W;

4. Таласна дужина већа од 540 nm али која не прелази 800 nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. „Трајање импулса” мање од 1 ps и било шта од следећег:

1. Енергија излаза већа од 0,005 Ј по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 5 GW; или

2. Средња излазна снага или CW већа од 20 W; или

б. „Трајање импулса” једнако или веће од 1 ps и било шта од наведеног:

1. Енергија излаза већа од 1,5 Ј по импулсу и „максимална снага” већа од 30 W; или

2. Средња излазна снага или CW већа од 30 W;

5. Таласна дужина излаза већа или једнака 800 nm али која не прелази 975nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. „Трајање импулса„ мање од 1 ps и било шта од наведеног:

1. Енергија излаза већа од 0,005 Ј по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 5 GW; или

2. Једноструки излазни мод чија је средња излазна снага већа од 20 W;

б. „Трајање импулса” једнако или веће од 1 ps и није веће од 1 ms и има било шта од наведеног:

1.Енергија излаза већа од 0,5 Ј по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 50W;

2. Једноструки излазни мод чија је средња излазна снага већа од 20 W; или

3. Вишеструки излазни мод чија је средња излазна снага већа од 50 W; или

ц. „Трајање импулса„ веће од 1 ms и има било шта од наведеног:

1.Енергија излаза већа од 2 Ј по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 50W;

2. Једноструки излазни мод чија је средња излазна снага већа од 50 W; или

3. Вишеструки излазни мод чија је средња излазна снага већа од 80 W;

6. Таласна дужина излаза већа од 975 nm али која не прелази 1150 nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. „Трајање импулса„ мање од 1 ps и било шта од наведеног:

1. Излазна „вршна„ снага већа од 2 GW по импулсу;

2. „Средња излазна снага„ већа од 10 W; или

3. Енергија излаза већа од 0,002 Ј по импулсу;

б. „Трајање импулса” једнако или веће од 1 ps и није веће од 1 ms и има било шта од наведеног:

1. Излазна „вршна„ снага већа од 5 GW по импулсу;

2. „Средња излазна снага„ већа од 10 W; или

3. Енергија излаза већа од 0,1 Ј по импулсу;

ц. „Трајање импулса” веће од 1 ns али не веће од 1 ms и има било шта од наведеног:

1. Једноструки излазни мод који има било шта од наведеног:

а. „Вршну” снагу већу од 100 МW;

б. „Средња излазна снага” већа од 20 W конструкцијски ограничена на максималну пулсну понављајућу фреквенцију већу од 1 kHz;

ц. Учинак већи од 12% и „просечну излазну снагу” већу од 100 W и која може радити на пулсној понављајућој фреквенцији већој од 1 kHz; или

д. „Средња излазну снагу” већу од 150 W и која може радити на пулсној понављајућој фреквенцији већој од 1 kHz; или

е. Енергија излаза већа од 2 Ј по импулсу; или

2. Вишеструки излазни мод који има било шта од наведеног:

а. „Вршну” снагу већу од 400 МW;

б. Учинак већи од 18% и „средњу излазну снагу” већу од 500 W ;

ц. „Средњу излазну снагу” већу од 2 kW; или

д. Енергија излаза већа од 4 Ј по импулсу; или

д. „Трајање импулса” веће од 1 ms и има било шта од наведеног:

1. Једноструки излазни мод који има било шта од наведеног:

а. „Вршну” снагу већу од 500 МW;

б. Учинак већи од 12% и „средњу излазну снагу” већу од 100 W; или

ц. „Средњу излазну снагу” већу од 150 W; или

2. Вишеструки излазни мод који има било шта од наведеног:

а. „Вршну” снагу већу од 1 МW;

б. Учинак већи од 18% и „средњу излазну снагу” већу од 500 W ;или

ц. „Средњу излазну снагу” већу од 2 kW;

7. Таласна дужина излаза већа од 1.150 nm али која не прелази 1.555 nm и са било којом од следећих карактеристика:

а. „Трајање импулса” мање од 1 ms и има било шта од наведеног:

1. Енергија излаза већа од 0,5 Ј по импулсу и „максималну снагу” већу од 50 W;

2. Једноструки излазни мод са „средњом излазном снагом” већом од 20W; или

3. Вишеструки излазни мод са „средњом излазном снагом” већом од 50W;

б. „Трајање импулса” мање од 1 ms и има било шта од наведеног:

1. Енергија излаза већа од 2 Ј по импулсу и „максималну снагу” већу од 50 W;

2. Једноструки излазни мод са „средњом излазном снагом” већом од 50 W; или

3. Вишеструки излазни мод са „средњом излазном снагом” већом од 80 W;

8. Таласна дужина излаза већа од 1.555 nm са било којом од следећих карактеристика:

а. Енергија излаза већа од 100 mЈ по импулсу и „максималну снагу” већу од 1 W; или

б. „Средњу излазну снагу” већу од 1 W;

ц. „Ласери” „подесиве” таласне дужине са било којом од следећих карактеристика:

Напомена: 6А005.ц. обухвата титан-сафирске (Ti:Al2O3), тулиум–YАG (Тм:YАG), тулиум –YSGG (Тм: YSGG), александрит (Cr: BeAl2О4) и колорцентричне „ласере”, обојене „ласере” и течне „ласере”.

1. Таласна дужина излаза мања од 600 nm са било којом од следећих карактеристика:

а. Енергија излаза већа од 50 mЈ по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 1W; или

б. Средња излазна снага или CW већа од 1 W;

Напомена: 6A005.ц.1. не контролише обојене ласере или друге течне ласере, који имају вишережимски излаз и таласну дужину од 150 nm или већу, али не изнад 600 nm и све следеће карактеристике:

1. Излазну енергију мању од 1,5 J по пулсу или „максималну снагу„ мању од 20 W; и

2. Средњу излазну снагу или CW мању од 20 W.

2. Таласна дужина излаза већа од 600 nm, али не преко 1400 nm са било којом од следећих карактеристика:

а. Енергија излаза већа од 1 Ј по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 20 W; или

б. Средња излазна снага или CW већа од 20 W; или

3. Таласна дужина излаза већа од 1400 nm са било којом од следећих карактеристика:

а. Енергија излаза већа од 50 mЈ по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 1 W; или

б. Средња излазна снага или CW већа од 1 W;

д. Остали „ласери„ који нису контролисани у 6А005.а., 6А005.б. или 6А005.ц., као што следи:

1. Полупроводнички „ласери” као што су:

Напомена 1: 6А005.д.1. укључује полупроводничке „ласере” који имају оптичке излазне конекторе (нпр. језчци оптичких влакана).

Напомена 2: Контролни статус полупроводничких „ласера” посебно конструисаних за другу опрему је одређен контролним статусом те друге опреме.

а. Индивидуални полупроводнички „ласери” са једним трансверзалним модом са било којом од следећих карактеристика:

1. Таласна дужина једнака или мања од 1510 nm или са средњом излазном снагом или CW већом од 1,5 W; или

2. Таласна дужина већа од 1510 nm, средња излазна снага или CW преко 500 mW;

б. Индивидуални полупроводнички „ласери” са више трансверзалних модова са свим следећим карактеристикама:

1. Таласна дужина мања од 1400 nm, средња излазна снага или CW већа од 15 W;

2. Таласна дужина већа или једнака од 1400 nm и мања од 1900 nm, средња излазна снага или CW већа од 2,5 W; или

3. Таласна дужина већа или једнака 1900 nm, средња излазна снага или CW снага већа од 1 W.

ц. „Шипке„ са индивидуалним полупроводничким „ласерима” са свим следећим карактеристикама:

1. Таласна дужина мања од 1400 nm и средња излазна снага или CW већа од 100 W; или

2. Таласна дужина једнака или већа од 1400 nm и мања од 1900 nm и средња излазна снага или CW већа од 25 W;

3. Таласну дужину већу или једнаку од 1900 nm и који имају средњу излазна снага или CW већу од 10 W;

д. Полупроводнички „ласерски” ’наслагани низови’ (дводимензијски низови) који имају било које од следећег:

1. Таласну дужину мању од 1,400 nm и има било шта од следећег:

a. Средњу излазну снагу или CW тоталну излазну снагу мању од 3 kW и има средњу излазну снагу или CW излазну ’густину снаге’ већу од 500 W/cm2;

б. Средњу излазну снагу или CW тоталну излазну снагу једнаку или већу од 3 kW али мању или једнаку 5 kW, и има средњу излазну снагу или CW излазну ’густину снаге’ већу од 350 W/cm2;

ц. Средњу излазну снагу или CW тоталну излазну снагу већу од 5 kW;

д. Вршну пулсну ’густину снаге’ већу од 2,500 W/cm2; или

e. Просторно кохерентну средњу или CW тоталну излазну снагу већу од 150 W;

2. Таласну дужину једнаку или већу од 1,400 nm, али мању од 1,900 nm, и има било шта од следећег:

a. Средњу излазну снагу или CW тоталну излазну снагу мању од 250 W и има средњу излазну снагу или CW излазну ’густину снаге’ већу од 150 W/cm2;

б. Средњу излазну снагу или CW тоталну излазну снагу једнаку или већу од 250 W али мању или једнаку 500 W и има средњу излазну снагу или CW излазну ’густину снаге’ већу од 50 W/cm2;

ц. Средњу излазну снагу или CW тоталну излазну снагу већу од 500 W;

д. Вршну пулсну ’густину снаге’ већу од 500 W/cm2; или

e. Просторно кохерентну средњу или CW тоталну излазну снагу већу од 15 W;

3. Таласну дужину једнаку или већу од 1,900 nm и има било шта од следећег:

a. Средњу излазну снагу или CW излазну ’густину снаге’ већу од 50 W/cm2;

б. Средњу излазну снагу или CW излазну снагу већу од 10 W; или

ц. Просторно кохерентну средњу или CW тоталну излазну снагу већу од 1,5 W; или

4. Најмање једну „ласерску” ’шипку’ наведену у 6A005.д.1.ц.;

Техничка напомена: За потребе 6A005.д.1.д., ’густина снаге’ значи укупну излазну снагу „ласера” подељена са емитујућом површином ’наслаганог низа’.

e. Полупроводнички „ласерски” ’наслагани низови’, осим оних наведених у 6A005.д.1.д., а имају све од следећег:

1. Посебно пројектоване или модификоване да буду комбиноване са другим ’наслаганим низовима’ да формирају већи ’наслагани низ’; и

2. Интегрисане везе, заједничке и за електронику и за хлађење;

Напомена 1: ’Наслагани низови’, формирани комбиновањем полупроводничких „ласерских” ’наслаганих низова’ наведени у 6A005.д.1.е., који нису пројектовани да буду даље комбиновани су наведени у 6A005.д.1.д.

Напомена 2: ’Наслагани низови’, формирани комбиновањем полупроводничких „ласерских” ’наслаганих низова’ наведени у 6A005.д.1.е., који су пројектовани да буду даље комбиновани или модификовани су наведени у 6A005.д.1.e.

Напомена 3: 6A005.д.1.e. не контролише модуларне склопове појединачних ’шипки’ пројектованих да буду израђени у линеарним низовима са краја на крај.

Техничка напомена:

1. Полупроводнички „ласери” обично се називају „ласерске” диоде.

2. ’Шипка’ (такође се назива полупроводничка „ласерска” ’шипка’, „ласерска” диода ’шипка’ or диодна ’шипка’) састоји се од вишеструких полупроводничких „ласера” у једнодимензионалном низу.

3. „Скуп низова„ састоји се од вишеструких ’шипки’ које формирају дводимензионални низ полупроводничких „ласера”.

2. Угљен-моноксидни (CО) „ласери” са било којом од следећих карактеристика:

а. Енергија излаза већа од 2 Ј по импулсу и „максимална снага” импулса већа од 5 kW; или

б. Средња излазна снага или CW већа од 5 kW;

3. Угљен-диоксидни (CО2) „ласери” са било којом од следећих карактеристика:

а. Континуална снага излаза већа од 15 kW;

б. Импулсни излаз „трајања импулса” дужи од 10 μs и са било којом од следећих карактеристика:

1. Средња излазна снага већа од 10 kW; или

2. „Максимална снага” импулса већа од 100 kW; или

ц. Импулсни излаз „трајања импулса” који је једнак или мањи од 10 μs са било којом од следећих карактеристика:

1. Енергија импулса већа од 5 Ј по импулсу; или

2. Средња излазна снага већа од 2,5 kW;

4. Ексцимерски „ласери” следећих карактеристика:

а. Таласна дужина излаза не прелази 150 nm са било којом од следећих карактеристика:

1. Излазна енергија већа од 50 mЈ по импулсу; или

2. Средња излазна снага већа од 1W;

б. Таласна дужина излаза већа од 150 nm, али не преко 190 nm, и са било којом од следећих карактеристика:

1. Енергија излаза већа од 1,5 Ј по импулсу; или

2. Средња излазна снага већа од 120 W;

ц. Таласна дужина излаза већа од 190 nm, али не преко 360 nm и следећих карактеристика:

1. Енергија излаза већа од 10 Ј по импулсу; или

2. Средња излазна снага већа од 500 W; или

д. Таласна дужина излаза већа од 360 nm са било којом од следећих карактеристика:

1. Енергија излаза већа од 1,5 Ј по импулсу; или

2. Средња излазна снага већа од 30 W;

NB: За ексцимерски „ласер” намењен литографској опреми види 3B001.

5. „Хемијски ласери” следећих карактеристика:

а. Водоник-флуорид (HF) „ласери”;

б. Деутеријум-флуорид (DF) „ласери”;

ц. „Трансфер ласери” као што су:

1. Кисеоник-јодни (О2I) „ласери”;

2. Деутеријум флуорид–угљен–диоксидни (DF-CО2) „ласери”;

6. Непонављајући пулсни „ласери„ са Nd стаклом који имају нешто од следећег:

а. „Трајање импулса„ мање од 1 ms и излазну енергију већу од 50 J по импулсу.

б. „Трајање импулса„ мање од 1 ms и излазну енергију већу од 100 J по импулсу.

Напомена: Непонављајући пулсни „ласери„ односе се на „ласере„ који стварају или једноставан излазни импулс или који има временски интервал између пулсева дужи од једног минута.

е. Компоненте, као што су:

1. Огледала хлађена помоћу ’активног хлађења’ или цеви за хлађење;

Техничка напомена:

’Активно хлађење’ је техника хлађења оптичких компоненти која користи проток течности по њиховој површини (обично мање од 1mm испод оптичке површине компоненте) у циљу одвођења топлоте.

2. Оптичка огледала или трансмисивне или делимично трансмисивне оптичке или електрооптичке компоненте које се користе код контролисаних „ласера”;

ф. Оптичке компоненте као што су:

N.B.: За оптичке елементе заједничке апертуре који раде у „суперснажним ласерима” („Super-High Power Laser” („SPHL”)) види НКЛ НВО.

1. Мерна опрема за мерење динамичког таласног фронта (фазе) која може да мапира најмање 50 позиција у таласном фронту, са било којом од следећих карактеристика:

а. Брзина кадрирања фронта 100 Hz и више и дискриминација фазе најмање 5% од таласне дужине зрака; или

б. Брзина кадрирања фронта 1000 Hz и више и дискриминација фазе најмање 20% од таласне дужине зрака;

2. „Ласерска” опрема за дијагностику која може да мери угаоне грешке усмеравања зрака „СХПЛ” система једнаке или веће од 10 μrad;

3. Оптичка опрема и компоненте посебно пројектоване за „SHPL” системе са фазним низом за комбиновање кохерентног зрака тачности од ламбда/10 на пројектованој таласној дужини или 0,1 μm, према томе шта је мање.

4. Пројекциони телескопи намењени „ SHPL” системима.

г. „Ласерско-акустичка„опрема за детекцију која има све следеће карактеристике:

1. Излазну CW снагу ласера једнаку или већу од 20 mW;

2. Стабилност учестаности ласера једнаку или бољу (мању) од 10 MHz;

3. Таласне дужине ласера једнаке или веће од 1 000 nm, али не веће од 2 000 nm;

4. Оптичку резолуцију системе бољу (мању) од 1 nm; и

5. Однос оптичког сигала и шума једнак или већи од 103 .

Техничка напомена: „Ласерско-акустичка опрема за детекцију„ се још назива ласерски микрофон или микрофон за детекцију струјања честица.

6А006

„Магнетометри”, „магнетни градиометри”, „појединачни магнетни градиометри” и компензациони системи и њихове компоненте као што су:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 7А103.д.

Напомена: 6А006 не контролише инструменте намењене за употребу у рибарству и биомагнетна мерења у медицини.

6А006

а. „Магнетометри” и системи као што следи:

1. „Магнетометри” који користе „суперпроводничку„ (SQUID) „технологију„ и имају било шта од следећег:

а. SQUID системи израђени за стационарне операције, без специјално израђених подсистема за смањивање буке у покрету, и који имају „ниво шума„ (осетљивост) нижи (бољи) од 50 fT (rms) по квадрадном корену из Hz на фреквенцији од 1 Hz; или

б. SQUID системи који имају „ниво шума„ (осетљивост) нижи (бољи) од 20 pT (rms) по квадрадном корену из Hz на фреквенцији од 1 Hz, и који су посебно израђени за смањивање звука током деловања;

2. „Магнетометри” који користе „суперпроводљиве” оптички пумпане или „технологије” нуклеарне прецесије (протон/Оверхаусер) чија је осетљивост мања (боља) од 20 pT rms по квадратном корену из Hz;

3. „Магнетометри” који користе троосну проточну технологију која имају „ниво шума„ (осетљивост) нижи (бољи) од 10 pT (rms) по квадрадном корену из Hz на фреквенцији од 1 Hz;

4. „Магнетометри” са индукционим калемом чији је ’осетљивост’ мања (боља) од:

а. 0,05 nT (rms) по квадратном корену из Hz за фреквенције мање од 1 Hz;

б. 1x10-3 nT (rms) по квадратном корену из Hz за фреквенције од 1 Hz или више, али не преко 10 Hz; или

ц. 1x10-4 nT (rms) по квадратном корену из Hz за фреквенције преко 10 Hz;

5. Фибероптички „магнетометри” чији је ’осетљивост’ мања (боља) од 1 nT (rms) по квадратном корену из Hz;

б. Подводни сензори електричног поља који имају „ниво шума” (осетљивост) нижи (бољи) од 8 nV по метру по квадратном корену из Hz при мерењу на 1Hz;

ц. „Магнетни градиометри”

1. „Магнетни градиометри” који користе више „магнетометара” дефинисаних у 6А006.а.;

2. Фибероптички „ интринзични магнетни градиометар” који има „ниво шума” (осетљивост) градијента магнетног поља мању (бољу) од 0,3 nT/m (rms) по квадратном корену из Hz;

3. „Интринзични магнетни градиометри” који користе „технологију” другачију од фибероптике, који имају „ниво шума” (осетљивост) градијента магнетног поља мању (бољу) од 0,015 nT/m (rms) по квадратном корену из Hz;

д. Системи за компензацију за магнетне сензоре или подводне сензоре магнетног поља чије су могућности једнаке или боље од контролних параметара наведених у 6А006.а., 6А006.б., 6А006.ц.;

Техничка напомена: За потребе 6A006., ’осетљивост’ (ниво шума је квадратна средина) прага шума ограниченог карактеристкама уређаја, што је најмањи сигнал који може бити измерен.

е. Подводни електромагнетни пријемници који садрже сензоре магнетног поља наведене у 6A006.а. или у сензоре електричног поља наведене у 6A006.б.

6А007

Мерачи гравитације (гравиметри) и градиометри гравитације као што су:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 6А107.

а. Мерачи гравитације пројектовани или модификовани за земаљску употребу и који имају статичку тачност мању (бољу) од 10 µGal,

Напомена: 6А007.а. не контролише земаљске мераче гравитације са кварцним елементом (Worden).

б. Мерачи гравитације намењени мобилним платформама, са свим следећим карактеристикама:

1. Статичка тачност мања (боља) од 0,7 mGal; и

2. Радна тачност мања (боља) од 0,7 mGal са регистрацијом времена до устаљеног стања краћом од 2 минута у свим комбинацијама помоћне корективне компензације и утицаја кретања;

Техничка напомена: За потребе 6А007.б. ’регистрација времена до устаљеног стања’ (назива се и трајањем гравиметра)је време током којег се смањују узнемирујући учинци убрзања индуцираних платформом (шум високе фреквенције).

ц. Градиометри гравитације.

6А008

Радарски системи, опрема и склопови са било којом од следећих карактеристика и за њих посебно пројектоване компоненте:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 6А108.

Напомена: 6А008 не контролише:

- Секундарне осматрачке радаре (SSR);

- Радаре намењене за употребу у саобраћају за превенцију судара аутомобила;

- Дисплеје и мониторе који се користе у контроли лета (ATC);

- Метеоролошке радаре (за прогнозу времена).

- Опрема радара за прецизно прилажење (PAR) која задовољава стандарде ICAO и користи електронски управљиве линеарне (1-димензионе) низове или механички позициониране пасивне антене.

6А008

а. Радне учестаности од 40 GHz до 230 GHz и има било шта од следећег:

1. Средња снага излаза веће од 100 mW; или

2. Прецизност лоцирања од 1m или бољу по даљини, и 0,2 степена или боље по правцу.

б. Подесивог пропусног опсега ширег од ± 6,25% од ’централне радне учестаности’;

Техничка напомена: ’Централна радна учестаност’ једнака је половини збира највише и најниже дефинисане радне учестаности.

ц. Способне да истовремено раде на више од две носеће учестаности;

д. Способне да раде у режиму радара са синтетичком апертуром (SAR), радара с инверзно синтетичком апертуром (ISAR) и бочног авионског радара (SLAR);

е. Садрже електронски усмериве антене с фазном решетком;

ф. Могу да одређују висину некооперативних циљева;

г. Посебно пројектоване за ваздухоплове (за монтирање на балоне или скелет летелице) са Доплер „обрадом сигнала” за детекцију покретних циљева;

х. Процесирају радарске сигнале користећи било шта од наведеног:

1. Технике „радарског проширеног спектра”; или

2. Технике „фреквенцијске агилности радара”;

и. Раде са тла максималним „опсегом инструмента” већим од 185 km;

Напомена: 6А008.и. не контролише:

а. Осматрачке земаљске радаре за риболов;

б. Земаљску радарску опрему за контролу лета ако је:

1. Максимални „опсег инструмента” 500 km или мањи;

2. Конфигурисана тако да се радарски подаци о циљу преносе само у једном правцу, од радара до једног или више цивилних ATC центара;

3. Не подржава из ATC центра даљинску контролу брзине скенирања радара; и

4. Трајно је инсталирана;

ц. Радаре за праћење метеоролошких балона.

ј. Ако је „ласерски” радар или опрема за навођење и одређивање даљине светлом (LIDAR) следећих карактеристика:

1. „Погодан за употребу у космосу” или

2. Користи кохерентне хетеродине или хомодине детекционе технике и угаоне резолуције мање (боље) од 20 μrad;

3. Пројектован за извођење батиметријских премеравања приморја из ваздуха према Наредби 1а Стандарда Међународне хидрографске организације (IHO) (пето издање фебруара 2008) за хидрографска премеравања или боље, и коришћењем једног или више ласера са таласним дужинама преко 400 nm, али мање од 600 nm;

Напомена 1: LIDAR опрема посебно пројектована за премеравање наведена је само у 6A008.j.3.

Напомена 2: 6А008.ј. не контролише LIDAR опрему посебно пројектовану за осматрање или метеоролошко осматрање.

Напомена 3: Параметри у IHO Наредби 1a Стандарда петог издања из фебруара 2008. Године, сумирани су на следећи начин:

- Хоризонтална прецизност (Ниво поузданости 95%) = 5 m + 5% дубине.

- Прецизност дубине за редуковану дубину (Ниво поузданости 95%)

= ±√(a2+(b*d)2), где је:

a = 0.5 m = константна грешка дубине, тј. збир свих константних грешака дубине

b = 0.013 = фактор грешке која зависи од дубине

b*d = грешка која зависи од дубине, тј. збир свих грешака које зависе од дубине

d = дубина

- Одређивање својстава = Запреминска својства > 2 m у дубинама до 40 m;

10% дубине преко 40 m.

к. Ако садржи подсистем за „обраду сигнала” са „компресијом импулса” следећих карактеристика:

1. Однос „компресије импулса” већи од 150; или

2. Ширина компресованог импулса мања од 200 ns; или

Напомена: 6А008.к.2. не контролише дво димензионалне ’поморске радаре’ или радаре ’контроле промета пловила’ који имају следеће карактеристике:

а. „Компресију импулса” мању од 150;

б. Ширина компресованог импулса већу од 30 ns;

ц. Појединачну и ротирајућу антену са механичким претраживањем;

д. Вршну излазну снагу мању од 250W; и

е. Нема могућност „фреквенцијског скакања”.

л. Садржи подсистем за обраду података са било којом од следећих могућности:

1. „Аутоматско праћење циља” које обезбеђује, при било каквој ротацији антене, предикцију положаја циља у времену дужем од следећег проласка антенског зрака;

Напомена: 6А008.л.1. не контролише могућност ATC система за алармирање судара ’поморске радаре’.

2. Не користи се.

3. Не користи се.

4. Конфигурисан да обезбеди суперпозицију и корелацију или обједињавање података о циљу са два или више „географски диспергована” радарска сензора за највише 6 секунди у сврху побољшања укупних карактеристика изнад карактеристика било ког појединачног сензора наведеног у 6A008.ф. или 6A008.и.

NB: Види такође НКЛ НВО.

Напомена: 6А008.л.4. не контролише системе, опрему и склопове који се користе у ’контроли промета пловила’ .

Техничка напомена:

1. За потребе 6А008 ’поморски радар’ је радар који се примењује за сигурну навигацију морем, унутрашњим пловним путевима или појасевима близу обале.

2. За потребе 6А008 ’контрола промета пловила’ је праћење промета пловила и контролна служба слична контроли ваздушног промета.

6А102

’Детектори’ отпорни на зрачење, осим оних дефинисаних у 6А002, посебно пројектовани или модификовани за заштиту од нуклеарних ефеката (нпр. електромагнетних импулса (EMP), X-зрака, комбинованих експлозивних и термичких ефеката) употребљиви за „ракете”, пројектовани или квалификовани да поднесу нивое радијације који су једнаки или већи од укупне дозе радијације од 5x105 rad (силицијум).

Техничка напомена:

У 6А102, ’детектор’ је дефинисан као механички, електрични, оптички или хемијски уређај који аутоматски идентификује и бележи или региструје побуде као што су промене притиска или температуре окружења, електричних или електромагнетних сигнала или радијације из радиоактивног материјала. Ово обухвата уређаје који детектују промене једнократно или путем отказа.

6А107

Мерачи гравитације (гравиметри) и компоненте за њих као што су:

а. Гравиметри осим оних дефинисаних у 6А007.б., пројектовани или модификовани за употребу у авијацији или морнарици и чија је статичка или радна тачност једнака или мања (боља) од 0,7 милигал (mgal) и чија је регистрација време-до-устаљеног стања два или мање минута;

б. Посебно пројектоване компоненте за гравиметре дефинисане у 6А007.б. или 6А107.а. и градиометре дефинисане у 6А007.ц.

6А108

Радарски системи и системи праћења, различити од оних дефинисаних у 6А008, као што су:

а. Радарски и „ласерски” радарски системи пројектовани или модификовани за коришћење у свемирским лансирним летелицама дефинисаним у 9А004 или сондажним ракетама дефинисаним у 9А104:

Напомена: 6А108.а. обухвата следеће:

а. Опрему за мапирање контуре терена;

б. Опрему за формирање слике;

ц. Опрему за мапирање или корелацију сцене (аналогну и дигиталну);

д. Опрему за навигацију са Доплер радаром;

б. Системи за прецизно праћење употребљиви за „ракете” као што су:

1. Системи за праћење који користе транслатор кода у сарадњи са земаљским или ваздушним референцама или системима сателитске навигације у сврху обезбеђивања мерења у реалном времену позиције и брзине у току лета;

2. Радари за одређивање даљине укључујући одговарајуће оптичке/инфрацрвене трекере следећих карактеристика:

а. Угаона резолуција боља од 1,5 милирадијана;

б. Даљина до 30 km и већа са резолуцијом даљине бољом од 10 m rms;

ц. Резолуција брзине боља од 3m/s.

Техничка напомена:

У 6А108.б. „ракета„ значи комплетне ракетне системе и беспилотне летилице способне за домет од 300 km.

6А202

Цеви за појачаваче слике који имају обе следеће карактеристике:

а. Фотокатоду површине веће од 20 cm2; и

б. Време успона импулса аноде краће од 1ns.

6А203

Камере и компоненте, које нису наведене 6А003, и то:

NB 1: У 6D203. „софтвер” посебно пројектован за побољшање или уклаљање ограничења радних перформанси камере или уређаја за стварање слике, ради успуњавања карактеристика из 6А203.а., 6А203.б. или 6А203.ц.

NB 2: У 6Е203. наводи се „тахнологија” у облику шифри или типки за побољшање или уклањање ограничења радних перформанси камере или уређаја за стварање слика ради испуњавања карактеристика из 6А203.а., 6А203.б. или 6А203.ц.

Напомена: 6А203.а., до 6А203.ц се не односи на камере или уређаје за стварање слика ако имају ограничења у погледу хардвера, „софтвера” или „тахнологије” којима се поставља граница за радне перформансе мања од претходно наведене под условима да задовољавају следеће карактеристике:

1. Треба их вратити оригиналном произвођачу ради побољшања или уклањања ограничења;

2. Потребан им је „софтвер” како је наведено у 6D203, ради побољшања ограничења радних перформанси чиме се испуњавају карактеристикама из 6А203; или

3. Потребна им је „тахнологија”у облику шифри или типки, како је наведено у 6Е203, ради побољшања или уклањања ограничења чиме се испуњавају карактеристике из 6А203.

а. Камере са континуалним записом посебно пројектоване и за њих посебно обликоване компоненте, како следи:

1. Камере с континуалним записом са брзином записа већом од 0,5 mm/ μs;

2. Електронске камере с континуалним записом са временском резолуцијом 50 ns или мањом;

3. Цеви с континуалним записом за камере дефинисане у 6А203.;

4. Утикачи посебно пројектовани за употребу са камерама са континуалним записом и који имају модуларну структуру и омогућавају достизање радних перформаниси из 6А203.б.1. или 6А203.б.2.;:

5. Синхронизација електроничке јединице и роторски склопови који се састоје од турбина, огледала и лежаја, посебно пројектовани за камере које су наведене у 6А203.а.1.;

б. Камере које стварају слике и за њих посебно пројектоване компоненте, како следи:

1. Камере које стварају слике са брзинама снимања већом од 225 000 слика у секунди;

2. Камере које стварају слике са могућношћу времена експозиције од 50 ns или мање;

3. Цеви за стварање слика и полупроводнички уређаји за стварање слика који имају време затварања брзих слика краће од 50 ns или мање, посебно пројектовани за камере које су наведене у 6А203.б.1. или 6А203.б.2.;

4. Утикачи посебно пројектовани за употребу са камерама које стварају слике и имају модуларну структуру и који омогућују испуњење перформанси из 6А203.б.1. или 6А203.б.2.;

5. Синхронизацијске електроничке јединице и роторски склопови који се састоје од турбина, огледала и лежаја, посебно пројектовани за камере које су наведене у

6А203.б.1. или 6А203.б.2.;

Техничка напомена:

У 6А203.б. камере велике брзине, које стварају полуслике, могуће је самостално употребљавати за стварање једне слике динамичког догађаја или се неколико таквих камера може здружити у секвенцијски састав за стварање вишеструких слика догађаја.

ц. Полупроводничке камере или камере са електронском цеви и за њих посебно пројектоване компоненте, како следи:

1. Полупроводничке камере или камере са електронском цеви које имају време затварања брзих слика од 50 ns или мање;

2. Полупроводнички уређаји за стварање слика и цеви за појачавање слике који имају време затварања брзих слика од 50 ns или мање, посебно пројектоване за камере које су наведене у 6А203.ц.1.;

3. Електро-оптички уређаји за затварање (Kerr or Pockels затварање ћелија) који имају време затварања брзих слика од 50 ns или мање;

4. Утикачи посебно пројектовани за употребу са камерама који имају модуларну структуру и који омогућују испуњење перформанси из 6А203.ц.1.

д. ТВ камере отпорне на радијацију, као и објективи за њих, посебно пројектоване или окарактерисане да могу да поднесу укупну дозу радијације од 50x103 Gy (силицијум) (5x106 rad (силицијум)) без смањења радних способности.

Техничка напомена:

Израз Gy (силицијум) означава енергију у џулима по kg апсорбовану у неоклопљеном силицијумском узорку изложеном јонизујућем зрачењу

6А205

„Ласери”, „ласерски” појачавачи и осцилатори различити од оних дефинисаних у 0B001.г.5., 0B001.х.6. и 6А005.; као што су:

N.B.: За ласере на бази пара бакра видети 6A005.б.

а. Аргон јонски „ласери” следећих карактеристика:

1. Раде на таласним дужинама између 400 nm и 515 nm; и

2. Средња снага излаза већа од 40 W;

б. Појачавачи и осцилатори за бојене мономодне ласере са подесивим импулсом са свим следећим карактеристикама:

1. Раде на таласним дужинама између 300 nm и 800 nm;

2. Средња снага излаза већа од 1 W;

3. Брзина репетиције већа од 1 kHz; и

4. Ширина импулса већа од 100 ns;

ц. Појачавачи и осцилатори за бојене ласере са подесивим импулсом, са свим следећим карактеристикама:

1. Раде на таласним дужинама између 300 nm и 800 nm;

2. Средња снага излаза већа од 30 W;

3. Брзина репетиције већа од 1 kHz; и

4. Ширина импулса већа од 100 ns;

Напомена: 6А205.ц. не контролише мономодне осцилаторе;

д. Импулсни угљен-диоксидни „ласери” са свим следећим карактеристикама:

1. Раде на таласним дужинама између 9.000 nm и 11.000 nm;

2. Брзина репетиције већа од 250 Hz;

3. Средња снага излаза већа од 500 W; и

4. Ширина импулса мања од 200 ns;

е. Пара-водонични Раман шифтери који раде на таласној дужини излаза од 16 µm и брзине репетиције веће од 250 Hz;

ф. Неодијум-допирани (не стакло) „ласери” са таласном дужином излаза између 1.000 nm и 1.100 nm, који имају било шта од следећег:

1. импулсно побуђивани и Q–прекидачки ласер(Q- switched) чије је трајање

импулса веће или једнако од 1ns, који имају било шта од следећег:

а. једноструки попречно модулисани излаз средње снаге већи од 40 W или

б. вишеструки попречно модулисани излаз средње снаге веће од 50 W или

2. укључујући фреквентно дуплирајуће који дају излаз таласне дужине

између 500 nm и 550 nm са средњом излазном снагом преко/изнад 40 W;

г. Импулсне „ласере” са угљен моноксидом, осим оних наведених у 6А005.д.2., који имају све следеће:

1. Рад на таласним дужинама између 5 000 nm и 6000 nm;

2. Брзину поновљања већу од 250 Hz;

3. Просечну излазну снагу већу од 200 W; и

4. Ширину импулса мању од 200 ns.

6А225

Интерферометри брзине за мерење брзина већих од 1 km/s у временском интервалу мањем од 10 микросекунди.

Напомена: 6А225 обухвата интерферометре брзине као што су VISAR (системи интерферометара брзине за било који рефлектор) и DLI (Допплер ласерски интерферометри) и PDV( Доплер фотонски брзиномери), познати и као Het-V (хетеродински брзиномери).

6А226

Сензори притиска, као што су:

а. Мерачи ударног притиска са могућношћу мерења притиска већом од 10 GPа, укључујући мераче израђене од манганина, итербијума и поливинилиден-бифлуорида (PVBF, PVF2);

б. Кварцни претварачи притиска за притиске веће од 10 GPа.

6B

Опрема за тестирање, проверу и производњу

6B004

Оптичка опрема као што је:

а. Опрема за мерење апсолутне рефлективности тачности од ± 0,1% вредности рефлективности;

б. Опрема која не спада у опрему за оптичко мерење расејања са површине са провидном апертуром већом од 10 cm, намењена посебно за бесконтактна оптичка мерења непланарних облика оптичке површине (профила) са „тачношћу” од 2 nm или мањом (бољом) у односу на захтевани профил.

Напомена: 6B004 не контролише микроскопе.

6B007

Опрема за производњу, подешавање и калибрацију земаљских мерача гравитације са статичком тачношћу бољом од 0,1 mGal.

6B008

Мерни системи за мерење пресека импулса радара са ширином емитованог импулса од 100 ns или мањом и компоненте за њих.

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 6B108.

6B108

Системи, различити од оних дефинисаних у 6B008, намењени за мерење профила радара, употребљиви у „ракетама” и њиховим подсистемима.

Техничка напомена: У 6D103 „ракета„ значи комплетне ракетне системе и беспилотне летилице способне за домет од 300 km.

6C

Материјали

6C002

Материјали за оптичке сензоре, као што су:

а. Елементарни телур (Te) нивоа чистоће 99,9995% и више;

б. Појединачни кристали (укључујући епитаксијалне вафере ) према списку:

1. Кадмијум-цинк телурид (CdZnTe) са процентом цинка мањим од 6% по ’молској фракцији’;

2. Кадмијум телурид (CdTe) било које чистоће; или

3. Жива-кадмијум телурид (HgCdTe) било које чистоће.

Техничка напомена: ’Молска фракција’ дефинисана је као однос молова ZnTe и збира молова CdTe и ZnTe присутних у кристалу.

6C004

Оптички материјали као што су:

а. Цинк селенид (ZnSe) и цинк сулфид (ZnS) „почетни комади” добијени процесом хемијског таложења из гасне фазе следећих карактеристика:

1. Запремине веће од 100 cm3; или

2. Пречника већег од 80 mm дебљине 20 mm и више;

б. Електрооптички материјали и нелинеарни оптички материјали, како следи:

1. Калијум титанил арсенат (KTA) (CAS 59400-80-5);

2. Сребро-галијум селенид (AgGaSe2,познат и као AGSE), (CAS 12002-67-4);

3. Талијум-арсен селенид (Tl3AsSe3, познат и као TAS) (CAS 16142-89-5);

4. Цинк германијум фосфид (ZnGeP2, , познат и као ZGP, цинк германијум бифосфид или цинк германијум дифосфид); или

5. Галијум селенид (GaSe) (CAS 12024-11-2);

ц. Нелинерани оптички материјали, осим оних наведенених у 6C004.б., који имају било коју од следећих карактеристика:

1. Имају све следеће:

а. Динамичку (познату и као несталну) нелинеарну осетљивост трећег реда (c(3), chi 3) од 10-6 m2/V2 или већу; и

б. Време одзива краће од 1ms; или

2. Нелинеарну осетљивост другог реда (c(2), chi 2) of 3,3´10-11 m/V или већу;

д. „Почетни комади” са силицијум карбид или берилијум/берилијум (Be/Be) наталоженим материјалима већим од 300 mm у пречнику или по дужини главне осе;

е. Стакло, укључујући топљену силику, фосфатно стакло, флуорофосфатно стакло, цирконијум флуорид (ZrF4) (CAS 7783-64-4) и хафнијум флуорид (HfF4) (CAS 13709-52-9) свих следећих карактеристика:

1. Концентрација хидроксил јона (OH-) мања од 5 ppm;

2. Интегрисана метална чистоћа мања од 1ppm; и

3. Висока хомогеност (индекс варијансе рефракције) мања од 5x10-6;

ф. Синтетички произведен дијамантни материјал са апсорпцијом мањом од 10-5cm-1 за таласне дужине веће од 200 nm, али не преко 14.000 nm.

6C005

Необрађени синтетички кристални „ласерски” материјали као што су:

a. Титанијумом допирани сафир;

б. Не користи се.

6D

Софтвер

6D001

„Софтвер” посебно пројектован за „развој” или „производњу” опреме дефинисане у 6А004, 6А005, 6А008 или 6B008.

6D002

„Софтвер” посебно пројектован за „употребу” у опреми дефинисаној у 6А002.б., 6А008 или 6B008.

6D003

Остали „софтвери” према списку:

а. „Софтвер” како следи:

1. „Софтвер” посебно пројектован за формирање акустичког зрака који служи за „обраду у реалном времену” акустичких података у пасивном пријему тегљених хидрофонских низова;

2. „Изворни код” за „обраду у реалном времену” акустичких података у пасивном пријему тегљених хидрофонских низова;

3. „Софтвер” посебно пројектован за формирање акустичког зрака који служи за „обраду у реалном времену” акустичких података у пасивном пријему система подводних каблова;

4. „Изворни код” за „обраду у реалном времену” акустичких података у пасивном пријему система подводних каблова;

5. „Софтвер” или „изворни код” посебно направљен за све од следећег:

а. „Обрада у реалном времену” акустичких података сонарних система наведених у 6A001.a.1.e.; и

б. Аутоматско откривање, класификовање и одређивање локације ронилаца или пливача:;

N.B.: За откривање ронилаца, „софтвер” или „изворни код” специјално пројектовани или модификовани за војну употребу, видети Контролну листу робе за војне намене.

б. Не користи се.

ц. „Софтвер” пројектован или прилагођен за камере које имају „матричне детекторе” специфициране у 6A002.a.3.f, и пројектован или прилагођен да уклони ограничење брзине кадрирања и омогући камери да постигне број кадрова наведен у 6A003.b.4. Напомена 3.a.

д. Не користи се.

е. Не користи се.

ф. „Софтвер”, како следи:

1. „Софтвер” посебно прављен за „ системе компензације „ магнетног или електричног поља магнетних сензора који су пројектовани за рад на покретним платформама;

2. „Софтвер” посебно прављен за детекцију аномалија магнетног или електричног поља на покретним платформама;

3. „Софтвер” посебно прављен за „обраду у реалном времену” електромагнетских сигнала коришћењем подводних пријемника наведених у 6A006.e;

4. „Изворни програм” за „обраду у реалном времену” електромагнетских сигнала коришћењем подводних пријемника наведених у 6A006.e;

г. „Софтвер” посебно пројектован да коригује утицај покрета на мераче гравитације или гравитационе градиометре;

х. „Софтвер”, како следи:

1. „Софтверски програми” за контролу ваздушног саобраћаја (КВС) који се налазе на компјутерима опште намене у центрима за контролу ваздушног саобраћаја, који могу да примају податке радара о циљу са више од четири примарна радара;

2. „Софтвер” за пројектовање или „производњу” радарских купола који има све од следећег:

а. Посебно је прављен да заштити „електронски управљиве антене с фазном решетком” дефинисане у 6A008.e.; и

б. Резултира у антенском моду који има ’средњи бочни ниво потискивања’ већи од 40 dB испод вршног нивоа главног снопа.

Техничка напомена:

’Средњи бочни ниво потискивања’ у 6D003.h.2.b. мери се дуж целог низа решетке искључујући угаоно одступање главног снопа и прва два бочна режња са обе стране главног снопа.

6D102

„Софтвер” посебно пројектован или модификован за „употребу” у средствима дефинисаним у 6А108.

6D103

„Софтвер” који по обављеном лету обрађује снимљене податке и омогућава одређивање положаја летелице на основу њихових путања кретања, и посебно је пројектован или модификован за коришћење у „ракетама”.

Техничка напомена:

У 6D103 „ракета„ значи комплетне ракетне системе и беспилотне летилице способне за домет од 300 km.

6D203

„Софтвер” посебно пројектован за побољшање или уклањање ограничења перформанси камере или уређеја за стварање слике, ради испуњавања карактеристика из 6А203.а. до 6А203.ц.

Технологија

6Е001

„Технологија” према Општој технолошкој напомени која служи за „развој” опреме, материјала или „софтвера” дефинисаних у 6А, 6B, 6C или 6D.

6Е002

„Технологија” према Општој технолошкој напомени која служи за „производњу” опреме, материјала или „софтвера” дефинисаних у 6А, 6B, 6C.

6Е003

Остале „технологије”, као што су:

а. 1. „Технологија” за превлачење и заштиту оптичких површина „захтевана” ради постизања равномерности „оптичке дебљине„ од 99,5% или боље за оптичке превлаке од 500 mm или више по пречнику или дужој оси и са укупним губицима (апсорпција и расејање) мањим од 5x10-3;

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 2Е003.ф.

Техничка напомена: „Оптичка дебљина„ је математички производ индекса преламања и физичке дебљине превлаке.

2. „Технологија” производње оптике која користи технике окретања дијаманта у једној тачки, која служи за производњу завршне површине тачности боље од 10 nm rms на непланарним површинама већим од 0,5 m2

б. „Технологија” „захтевана” за „развој”, „производњу” или „употребу” посебно пројектованих дијагностичких инструмената или циљева у постројењима за тестирање за „SHPL” тестирање или тестирање или евалуацију материјала озрачених „ SHPL” зрацима;

6Е101

„Технологија” према Општој технолошкој напомени за „употребу” опреме или софтвера дефинисаних у 6А002, 6А007.б. и ц., 6А008, 6А102, 6А107, 6А108, 6B108, 6D102 или 6D103.

Напомена: 6Е101 дефинише само „технологију” за опрему дефинисану у 6А008 када је она намењена за апликације у авијацији и може се употребити у„ракетама”.

6Е201

„Технологија” према Општој технолошкој напомени за „употребу” опреме дефинисане у 6А003, 6А005.а.1.ц., 6А005.а.2.а., 6А005.ц.1.б., 6А005.ц.2.ц.2., 6А005.ц.2.д.2.б., 6А202, 6А203, 6А205, 6А225 или 6А226.

6Е203

„Технологија” у облику шифри или типки за побољшање или уклањање перформанси камере или уређаја за стварање слика ради испуњавања карактеристика из 6А203.а. до 6А203.ц.

КАТЕГОРИЈА 7
НАВИГАЦИЈА И АВИОНСКА ЕЛЕКТРОНИКА

7A

Системи, опрема и компоненте

N.B.: За аутоматске пилоте подводних возила, погледај Категорију 8.

За радар, види Категорију 6.

7A001

Линеарни мерачи убрзања (акцелерометри) и за њих специјално направљене компоненте, који имају било коју од наведених карактеристика:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 7А101.

a. Линеарни мерачи убрзања који имају било шта од следећег:

1. Специфицирани за рад при линеарним нивоима убрзања мањим или једнаким од 15 g и који имају било шта од следећег:

а. „Стабилност” „раздешености„ мања (боља) од 130 µg у односу на фиксну калибрисану вредност за годину дана; или

б. „Стабилност” фактора скалирања мања (боља) од 130 ppm у односу на фиксну калибрисану вредност за годину дана;

2. Специфицирани за рад на нивоима линеарног убрзања који премашују 15 g али мање или једнако 100 g и који имају било шта од следећег:

а. „Поновљивост„ „раздешености„ мањa (бољa) од 1250 µg за годину дана; и

б. „Поновљивост„ „фактора скале” мањa (бољa) од 1250 ppm за годину дана; или

3. Конструисани за коришћење у инерцијалним навигационим системима или системима навођења и специфицирани за рад на нивоима линеарног убрзања који премашују 100 g;

Напомена: 7A001.а.1. и 7A001.а.2. не контролишу акцелрометре ограничене само на мерење вибрација и удара.

б. Угаони или ротациони мерачи убрзања специфицирани за рад на нивоима линеарног убрзања који премашују 100 g.

7A002

Жироскопи или сензори за мерење угла и за њих специјално направљене компоненте који имају било коју од наведених карактеристика:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 7А102.

N.B.: За угаоне или ротационе мераче убрзања видети 7А001.б.

7A002

а. Специфицирани да раде на нивоима линеарног убрзања до 100 g и имају било коју од следећих карактеристика:

1. Опсег брзина мањи од 500 степени у секунди и имају било коју од следећих карактеристика:

а. „Стабилност” „раздешености” мању (бољу) од 0,5º по часу, када је мерена у условима од 1 g у периоду од једног месеца и у односу на фиксну калибрисану вредност; или

б. „Случајно одступање угла„ мање (боље) или једнако 0,0035º по квадратном корену из часа; или

Напомена: 7А002.а.1.б. не контролише ,жироскопе са ротирајућом масом’.

2. Брзина достизања мерене величине већа или једнака од 500º у секунди и која има било шта од следећег:

а. „Стабилност” „раздешености ” приликом мерења у 1 g околини у периоду од три минута и у односу на фиксну калибрацијску вредност од мање (боље) од 4º по часу; или

б. „Случајно одступање угла„ мање (боље) или једнако 0,2º по квадратном корену из часа; или

Напомена: 7А002.а.2.б. не контролише ,жироскопе са ротирајућом масом’.

б. Специфицирани за рад на нивоима линеарног убрзања који премашују 100 g.

7A003

,Инерцијална мерна опрема или системи’ који имају било коју од следећих карактеристика:

N.B.: ВИДИ ТАКОЂЕ 7А103.

7A003

Напомена 1.: ‚Инерцијална мерна опрема или системи’ укључује акцелераторе или жироскопе за мерење промене брзине и оријентације, ради одређивања или задржавања смера или положаја без потребе за спољашњим реперима када је једном усмерена ‚инерцијална мерна опрема или системи’ укључују:

– Референтне системе за позиционирање и смер (Attitude and Heading Reference Systems – AHRSs);

жирокомпас;

инерцијалне мерне јединице (Inertial Measurement Units – IMUs);

– инерцијалне навигационе системе (Inertial Navigation Systems – INSs);

– инерцијалне референтне системе (Inertial Reference Systems – IRSs);

– инерцијалне референтне јединице (Inertial Reference Units – IRUs);

Напомена 2.: 7А003 не контролишеинерцијалну мерну опрему или системе’ које су цивилне власти „држава учесница” сертификовале за употребу на „цивилним летелицама”.

Техничке напомене:

1.,Навигациона помагала’ самостално одређују положај и укључују:

а. глобалне навигационе сателитске ситеме (GNSS);

б. „навигације са референтном базом података” (Data-Based Referenced Navigation – DBRN).

2. ‚Вероватна кружна грешка’ (Circular Error Probable – CEP) – при нормалној кружној дистрибуцији радијус круга који садржи 50 % спроведених индивидуалних мерења или радијус круга у коме је 50 % вероватност лоцирања.

а. Пројектовани за „летелице”, земаљска возила или пловила, одређују позицију без коришћења помоћних позиционих репера и имају било коју од наведених тачности након нормалне оријентације:

1. Степен ‚вероватноће кружне грешке – CEP’ од 0,8 наутичких миља на сат (nm/hr) или мање (боље);

2. 0,5 % ‚CEP-a’ на удаљености или мање (боље) или

3. Укупни отклон од једне наутичке миље ‚CEP-а’ или мање (боље) током периода од 24 сата;

Техничка напомена:

Параметри радне успешности из 7A003.a.1., 7A003.a.2. i 7A003.a.3. уобичајено се примењују на ‚инерцијалну мерну опрему и системе’ која је обликована за „летелице”, возила, односно пловила.. Ти су параметри резултат употребе посебних навигационих помагала (нпр. висинометар, одометар, записи о брзини). Последица тога је да се наведена радна успешност не може тако лако прерачунати између тих параметара. Опрема која је обликована за вишеструке параметре оцењује се према свакој примењивој ставци из 7A003.a.1., 7A003.a.2. или 7A003.a.3.

б. Обликована за „ летелице”, возила, односно