Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

6510

На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим

УКАЗ

о проглашењу Закона о изменама и допунама Закона
о републичким административним таксама

Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је донела Народна скупштина Републике Србије на Десетој седници Другог редовног заседања у 2015. години, 29. децембра 2015. године.

ПР број 184

У Београду, 30. децембра 2015. године

Председник Републике,

Томислав Николић, с.р.

ЗАКОН

о изменама и допунама Закона о републичким
административним таксама

Члан 1.

У Закону о републичким административним таксама („Службени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03 – исправка, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05 – др. закон, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 – др. закон, 57/14, 45/15 и 83/15), у Тарифи републичких административних такси, Одељак А – Таксе за списе и радње органа у Републици Србији, у Тарифном броју 1. у Напомени, у тачки 8) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје се тачка 9), која гласи:

„9) за пријаву пребивалишта новорођеног детета.”.

Члан 2.

У Тарифном броју 11. у Напомени, у тачки 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом и додаје се тачка 4), која гласи:

„4) потврду која се издаје за пријаву пребивалишта новорођеног детета.”.

Члан 3.

У Тарифном броју 35. у Напомени, речи: „става 5.” замењују се речима: „става 3.”.

Члан 4.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.