Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs

Редакцијски пречишћен текст

 

 

На основу члана 201. став 5. тачка 11) Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

 

ПРАВИЛНИК

о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката

"Службени гласник РС", број 23 од 2. марта 2015, 77 од 9. септембра 2015.

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује садржај, начин и поступак израде и начин вршења контроле техничке документације, према класи и намени објеката.

2. Техничка документација

Члан 2.

Техничка документација јесте скуп пројеката који се израђују ради: утврђивања концепта објекта, разраде услова, начина изградње објекта и за потребе одржавања објекта.

Објекат из става 1. овог члана, који је предмет израде техничке документације, може бити зграда или инжењерски објекат у складу са подзаконским актом којим се уређује класификација објекатa и другим прописима.

Пре почетка израде техничке документације за грађење објеката из члана 133. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон) који се финансирају средствима из буџета, обављају се претходни радови, на основу чијих резултата се израђује претходна студија оправданости и студија оправданости.

Члан 3.

Техничка документација садржи уређени скуп текстуалних, нумеричких и графичких прилога, односно докумената и пројеката који се израђују у циљу утврђивања локацијских, функционалних, техничких и обликовних карактеристика објекта, начина грађења објекта и извођења радова, и којом се обезбеђује усклађеност са локацијским условима, важећим прописима, стандардима и нормативима.

Зависно од врсте и класе објекта, као и посебности објекта, техничком документацијом се обезбеђује спровођење мера за испуњење основних захтева за објекат одређених прописима, стандардима и нормативима који се примењују у области изградње објеката.

3. Техничка контрола

Члан 4.

Техничка контрола обухвата проверу: усклађености са свим условима и правилима садржаним у локацијским условима; усклађености са Законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета; међусобне усклађености свих делова техничке документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања (претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих материјала; утицаја на животну средину и суседне објекте, као и усклађености са предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат.

Техничкој контроли подлеже само пројекат за грађевинску дозволу.

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за грађење објеката из члана 133. став 2. Закона, обухвата и проверу усклађености са мерама садржаним у извештају ревизионе комисије.

Пројекат за грађевинску дозволу израђен по прописима других земаља подлеже техничкој контроли којом се проверава усклађеност те документације са Законом и другим прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета, важећим у Републици Србији.

4. Основни захтеви за објекат

Члан 5.

Техничкoм документацијом се предвиђају мере којима се обезбеђује да објекат, у целини, односно у сваком посебном делу, буде погодан за предвиђену употребу, као и да, у економски прихватљивом времену употребе, објекат задовољи следеће основне захтеве:

1) носивост и стабилност;

2) заштита од пожара;

3) хигијена, здравље и животна средина;

4) безбедност и приступачност приликом употребе;

5) заштита од буке;

6) економично коришћење енергије и очување топлоте;

7) одрживо коришћење природних ресурса.

4.1. Носивост и стабилност

Члан 6.

Мере за испуњење основног захтева „носивост и стабилност” треба да обезбеде да дејства којима ће објекат бити изложен приликом грађења и употребе не проузрокују:

– рушење целог или дела објекта;

– деформације изнад дозвољеног нивоа;

– оштећење других делова објекта, инсталација или уграђене опреме, услед значајнијих деформација носеће конструкције;

– оштећења услед догађаја, у мери која је несразмерно већа у односу на узрок.

4.2. Заштита од пожара

Члан 7.

Мере за испуњење основног захтева „заштита од пожара” треба да обезбеде да се у случају дејства пожара:

– сачува потребна носивост конструкције објекта у одређеном временском периоду;

– спречи ширење ватре и дима у објекту;

– спречи ширење ватре на суседне објекте;

– омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.

4.3. Хигијена, здравље и животна средина

Члан 8.

Мере за испуњење основног захтева „хигијена, здравље и животна средине”, треба да обезбеде да се током изградње, употребе или уклањања објекта не угрожава хигијена или здравље и безбедност радника, корисника или суседа, и спречи прекорачење дозвољених граничних вредности утицаја на животну средину или климу, које настају:

– испуштањем отровних гасова;

– емисијом опасних материја, испарљивих органских једињења, гасова са ефектом стаклене баште или опасних честица у ваздух унутар објекта или околину;

– емитовањем опасних зрачења;

– испуштањем опасних супстанци у подземне воде, површинске воде или земљиште;

– испуштањем опасних супстанци у воду за пиће или супстанци које имају неки други негативан утицај на воду за пиће;

– погрешним испуштањем отпадних вода, емисијом димних гасова или погрешним одлагањем чврстог или течног отпада; или

– присуством влаге у деловима објекта или на површинама унутар објекта.

4.4. Безбедност и приступачност приликом употребе

Члан 9.

Мере за испуњење основног захтева „безбедност и приступачност приликом употребе” треба да обезбеде да приликом употребе објекта не дође до опасности од незгода или оштећења при раду или употреби, као што су клизање, пад, судар, опекотине, струјни удари, повреде од експлозија и провале, а нарочито, да обезбеде приступачност и коришћење особама са инвалидитетом, деци и старим особама.

4.5. Заштита од буке

Члан 10.

Мере за испуњење основног захтева „заштита од буке” треба да обезбеде да бука којој су изложени корисници или суседи буде на нивоу који не угрожава њихово здравље и која им омогућава спавање, одмор и рад у одговарајућим условима.

4.6. Економично коришћење енергије и очување топлоте

Члан 11.

Мере за испуњење основног захтева „економично коришћење енергије и очување топлоте” треба да кроз одговарајући избор термичке заштите, инсталација грејања, вентилације, осветљења и припреме топле воде обезбеде што је могуће нижи ниво потрошње енергије, водећи рачуна о корисницима и климатским условима локације.

Мере за енергетску ефикасност објекта треба да обезбеде што је могуће нижи ниво потрошње енергије током грађења, употребе, одржавања и уклањања.

Зграда која за своје функционисање подразумева утрошак енергије, мора бити пројектована, изграђена, коришћена и одржавана на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства зграда, у складу са Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона.

4.7. Одрживо коришћење природних ресурса

Члан 12.

Мере за испуњење основног захтева „одрживо коришћење природних ресурса” треба да омогуће да се природни ресурси користе на одржив начин, а нарочито да се обезбеди:

– поновно коришћење или могућност рециклаже објекта, уграђених материјала и делова објекта након уклањања;

– трајност објекта;

– коришћење еколошких материјала и секундарних сировина при изградњи објекта.

II. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Врсте техничке документације

Члан 13.

Врсте техничке документације су:

1) генерални пројекат (ГНП);

2) идејно решење (ИДР);

3) идејни пројекат (ИДП);

4) пројекат за грађевинску дозволу (ПГД);

5) пројекат за извођење (ПЗИ);

6) пројекат изведеног објекта (ПИО).

1.1. Генерални пројекат (ГНП)

Члан 14.

Генерални пројекат има за циљ сагледавање ресурсних и просторних могућности и ограничења изградње објеката, са задатком да се кроз поступке вредновања усвоји генерална концепција, макролокација и просторна диспозиција објекта, утврде основне функционалне, технолошке и техничке карактеристике објекта, етапност градње, услови експлоатације, однос према простору и животној средини, као и основе за економску анализу.

У случају да је у току израде генералног пројекта анализирано више варијантних решења, врши се избор оптималне варијанте на основу природних, техничких, технолошких, економских, функционалних, еколошких и других услова.

За линијске инфраструктурне објекте, осим претходно наведеног, на основу генералног пројекта доносе се одлуке нарочито о оптималном коридору, етапности грађења, локацији и концепцији планираних објеката, условима експлоатације и др.

Генерални пројекат се израђује за потребе израде претходне студије оправданости у складу са чланом 113. Закона и подлеже ревизији (стручној контроли) пројекта, у складу са чланом 131. Закона.

1.2. Идејно решење (ИДР)

Члан 15.

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са приказом и навођењем свих података неопходних за утврђивање локацијских услова.

Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских услова и као део урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.

1.3. Идејни пројекат (ИДП)

Члан 16.

Идејни пројекат је скуп међусобно усаглашених пројеката којима се одређују: намена, положај, облик, капацитет, техничко-технолошке и функционалне карактеристике и изглед објекта и оквирно доказује испуњеност основних захтева за објекат.

За објекте из члана 133. став 2. Закона, идејним пројектом врши се разрада концепције објекта утврђене генералним пројектом, односно локацијским условима.

За линијске инфраструктурне објекте, поред претходно наведеног, идејним пројектом се врши избор оптималне трасе при конкретним условима и ограничењима, са свим пратећим објектима.

Идејни пројекат се израђује за потребе израде студије оправданости из члана 114. Закона и подлеже ревизији (стручној контроли) пројекта, као и за потребе прибављања решења о одобрењу за извођење радова из члана 145. Закона.

1.4. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)

Члан 17.

Пројекат за грађевинску дозволу је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се дефинишу положај и капацитет објекта на локацији, функционалност са становишта технолошких и других захтева, просторно обликовање, избор конструкцијског система, димензионисање главних елемената конструкције, начелни избор грађевинских материјала, инсталација и опреме, чиме се обезбеђује испуњеност локацијских услова и основних захтева за објекат и др.

За линијске инфраструктурне објекте, поред претходно наведеног, у пројекту за грађевинску дозволу једнозначно се у простору дефинише траса објекта са свим потребним елементима, којa може имати само микропомерања у односу на трасу из идејног пројекта, у циљу оптимизације радова.

За објекте из члана 133. став 2. Закона, пројектом за грађевинску дозволу врши се разрада техничких решења утврђених Идејним пројектом.

Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у складу са чланом 118а. Закона.

1.5. Пројекат за извођење (ПЗИ)

Члан 18.

Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката неопходних за извођење грађевинских, занатских, инсталатерских радова и других радова, којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за изградњу објекта, инвестициона вредност објекта, као и услови одржавања објекта.

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекат за извођење се израђује за потребе грађења објекта и извођења радова и може се израђивати и у фазама, односно деловима, у складу са динамиком грађења, односно извођења радова.

Пројекат за извођење је обавезна за грађење објеката за које је прибављена грађевинска дозвола, осим за објекте категорије „А”.

За линијске инфраструктурне објекте поред претходно наведеног, у пројекту за извођење врши се разрада детаља и технолошких решења у границама простора за изградњу, одређених пројектом за грађевинску дозволу.

Израда пројекта за извођење је обавезна и за извођење радова на реконструкцији објеката, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова. (члан 145. Закона), осим за објекте категорије „А”, као и у случајевима за које је предвиђено прибављање сагласности на пројекат за извођење у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара*.

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

1.6. Пројекат изведеног објекта (ПИО)

Члан 19.

Пројекат изведеног објекта представља скуп међусобно усаглашених пројеката са приказом свих детаља изграђеног објекта неопходних за утврђивање његове подобности за употребу и може се израђивати у фазама, односно деловима за које се утврђује подобност за употребу, у складу са правилником којим се уређује технички преглед објеката.

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта. Уколико се за сваку фазу, односно део објекта који према мишљењу Комисије или у складу са техничком документацијом представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити издаје посебна употребна дозвола, Комисија издаје коначни Извештај по завршетку техничког прегледа за сваку фазу, односно део објекта.

2. Израда техничке документације

Члан 20.

Техничка документација, односно њени делови израђују се на папиру, односно у електронској форми, на начин да се онемогући промена њиховог садржаја.

Техничка документација, односно њени делови, без обзира на врсту и класу објекта, морају бити комплетирани по садржају у складу са овим правилником.

Техничка документација израђена у електронској форми мора бити идентична документацији израђеној у папирној форми и заштићена трајним електронским потписом у складу са прописима којим се уређује електронски потпис.

Техничка документација се израђује на српском језику, а уколико је израђена на страном језику мора бити преведена на српски језик.

Члан 21.

Техничка документација, односно њени делови, када се израђује на папиру, пакује се и увезује у свеске формата А4.

У случају да су делови техничке документације стављени у једну свеску они се јасно међусобно раздвајају.

Делови техничке документације на листовима већег формата, савијају се и слажу на формат А4.

Делови техничке документације везују се јемствеником и оверавају печатом предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта, у случају идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, пројекта за извођење и пројекта изведеног објекта.

3. Подлоге за израду техничке документације

Члан 22.

Техничка документација се израђује на основу геодетских и сеизмолошких подлога, геотехничког елабората, као и осталих подлога, односно елабората, зависно од врсте и класе објекта, посебности локације на којој се планира грађење објекта и од врсте техничке документације у складу са овим правилником*.

Брисан је ранији став 2. (види члан 2. Правилника - 77/2015-9)

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

4. Документа у прилогу техничке документације

Члан 23.

У техничкој документацији се не прилажу оригинали и копије докумената који су предмет евиденције одговарајућих регистара (извод из привредног регистра, копија лиценце и сл.), већ се они, у техничкој документацији, само наводе.

Утврђивање веродостојности података наведених у документима из става 1. овог члана врши се, према потреби, увидом у предметни регистар.

5. Делови техничке документације

Члан 24.

Техничка документација се састоји од следећих делова:

1) главна свеска;

2) пројекти.

5.1. Главна свеска

Члан 25.

Главна свеска, у зависности од врсте техничке документације, садржи податке о пројекту и учесницима у изградњи, као и друге податке и документи који су битни за издавање локацијских услова, утврђивање усклађености решења у пројекту са локацијским условима и испуњења основних захтева за објекат.

Уколико се техничкој документацији прилажу други подаци и документи који нису део обавезног садржаја техничке документације (пројектни задатак, копија локацијских услова, копија плана, оверена катастарско топографска подлога и др.), прилажу се као део главне свеске.

Главна свеска се у техничкој документацији означава ознаком „0”.

5.2. Пројекти

Члан 26.

Техничка документација садржи пројекте који се израђују у деловима, према областима, односно, садржају.

Пројекти су у техничкој документацији означени редним бројем и обавезно сложени у свеске, према следећим областима и редоследу:

број „1”: архитектура;

број „2”: конструкција и други грађевински пројекти * ;

број „3”: хидротехничке инсталације;

број „4”: електроенергетске инсталације;

број „5”: телекомуникационе и сигналне инсталације;

број „6”: машинске инсталације;

број „7”: технологија;

број „8”: саобраћај и саобраћајна сигнализација;

број „9”: спољно уређење са синхрон-планом инсталација и прикључака, пејзажна архитектура и хортикултура;

број „10”: припремни радови (рушење, земљани радови, обезбеђење темељне јаме).

Пројекат прикључка на јавну комуналну инфраструктуру је део пројекта одговарајуће области, односно врсте инсталација.

Сваки пројекат одређене области се може делити на више свезака које добијају одговарајуће ознаке у зависности од садржаја пројекта (на пример: 2/1 конструкција, 2/2 саобраћајнице и др., 3/1 водовод, 3/2 канализација и др., 6/1 грејање, 6/2 вентилација и климатизација итд.).*

У техничкој документацији за инжењерске објекте, ознаком број „1” означава се онај пројекат којим се одређује објекат у простору, односно пројекат којим се утврђују локацијске, диспозиционе и функционалне карактеристике објекта (нпр. пројекат трасе пута, гасовода, пруге, пројекат конструкције моста, антенског стуба, димњака и сл.).

У случају да техничка документација не садржи све пројекте наведене у ставу 2. овог члана, приложени пројекти не мењају редни број пројекта према областима.

Главни пројектант одређује које све пројекте по областима ће садржати техничка документација, у зависности од врсте техничке документације и класе и намене објекта.*

Садржину пројекта поједине области потврђује личним печатом и потписом одговорни пројектант за предметни пројекат.

У случају доградње, реконструкције и адаптације постојећег објекта или у случају промене намене, техничка документација садржи и архивски пројекат, или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји.

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

Члан 27.

Сваки пројекат поједине области се састоји од следећих делова:

1) општа документација;

2) текстуална документација;

3) нумеричка документација;

4) графичка документација.

Члан 28.

Општа документација пројекта обавезно садржи:

1) Насловну страну на којој се наводе:

(1) назив објекта са локацијом и бројем катастарске парцеле и катастарском општином;

(2) назив, односно име инвеститора;

(3) врста техничке документације (нпр. Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД);

(4) назив и ознака дела пројекта (нпр. 1 – пројекат архитектуре);

(5) назив предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта;

(6) име, презиме и број лиценце одговорног пројектанта;

(7) идентификациона ознака дела пројекта из евиденције предузетника односно правног лица које је израдило предметни део пројекта;

(8) подаци о месту и датуму израде дела пројекта.

2) Садржај пројекта.

Општа документација пројекта садржи и друга документа од зависности од врсте техничке документације у складу са одредбама овог правилника.

Члан 29.

Текстуална документација пројекта, зависно од врсте техничке документације, садржи технички опис, техничке услове за извођење радова, податке о испуњењу основних захтева за објекат, резултате претходних истраживања, емпиријске податке, као и друге текстуалне прилоге од значаја за грађење објекта, односно извођење радова.

Члан 30.

Нумеричка документација пројекта, зависно од врсте техничке документације, садржи одговарајуће прорачуне, резултате анализа и прорачуна, шеме, спецификацију материјала и др.

Члан 31.

Графичка документација пројекта садржи одговарајуће цртеже и друге графичке приказе, зависно од врсте техничке документације.

Размера у којој се приказује графичка документација треба да буде у складу са врстом техничке документације, односно са нивоом детаља који се желе приказати, а на начин да буду јасни, прегледни и читљиви.

Цртежи и графички прилози исте врсте израђују се у истој размери, у складу са одредбама овог правилника.

Сваки цртеж, односно графички приказ, у доњем десном углу, садржи таблицу максималне ширине 18 cm, која приказује:

1) назив инвеститора;

2) назив објекта;

3) назив предузетника односно правног лица које је израдило предметни пројекат;

4) ознака врсте техничке документације (ИДР, ИДП, ПГД, ПЗИ, ПИО);

5) ознаку и назив дела пројекта (нпр. 1 – пројекат архитектуре);

6) назив цртежа или графичког приказа (нпр. основа приземља, пресек 1–1 и сл.);

7) размеру;

8) име,презиме и број лиценце одговорног пројектанта;

9) број цртежа;

10) датум израде цртежа.

Сваки цртеж основе, који приказује положај објекта у простору, има ознаку севера.

6. Елаборати и студије

Члан 32.

Елаборати и студије прилажу се техничкој документацији, али не чине њен саставни део.

Елаборати и студије садржи мере за испуњење основних захтева за објекат, друга техничка упутства и податке од значаја за грађење објекта, односно извођење радова, када је то потребно, због посебности одређене врсте објекта или локације на којој се објекат гради или уколико је то утврђено посебним прописима.

Елаборати и студије садрже текстуалне, нумеричке и графичке прилоге и потписују се и оверавају од стране овлашћеног лица.

7. Извод из пројекта

Члан 33.

Извод из пројекта се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе.

Извод из пројекта садржи основне податке о објекту и учесницима у изградњи, локацијске податке и друга документа из којих се сагледава усклађеност пројектованог објекта са локацијским условима, испуњење основних захтева за објекат и други подаци од важности за одлучивање у управном поступку.

Извод из пројекта чине:

1) Насловна страна, која садржи потпис и оверу печатом главног пројектанта којом се потврђује усклађеност извода из пројекта са подацима из пројекта за грађевинску дозволу, из Прилога 2 овог правилника,

2) Изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја техничке контроле из Прилога 5 овог правилника,

3) Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, чија је садржина одређена у члану 50. овог правилника,

4) Графички прилози, који зависно од врсте и класе објекта садрже ситуационе планове у одговарајућој размери, са приказаним положајем и габаритом објекта, који садрже број катастарске парцеле на којој се објекат налази и бројеве суседних катастарских парцела, грађевинске линије или границе грађења, регулационе линије, димензије габарита објекта, удаљеност од суседних парцела и суседних објеката, карактеристичне апсолутне и релативне висинске коте, и то по правилу у форми следећих приказа:*

(1) ситуациони план са основом крова, са приказом места изласка на кров, који садржи и: податак о спратноси и висни објекта, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (пешачки и колски приступ), апсолутне и релативне коте које дефинишу висине објекта задате локацијским условима;

(2) ситуационо-нивелациони план са основом приземља, који садржи и: приказ везе објекта и терена (рампе, степеништа и сл.), пројекције надземних и подземних делова објекта, приказ зелених и осталих слободних површина, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (пешачки и колски приступ), апсолутне и релативне коте нивелације терена, апсолутне и релативне коте приземља, улаза и приступа улазу у објекат;

(3) ситуацоно-нивелациони план са приказом саобраћајног решења који садржи и: приказ начина и токова прикључења на јавни пут, приказ површина за мирујући саобраћај и интервентни приступ, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (колски приступ), апсолутну и релативну коту уласка у гаражу (уколико гаража постоји);

(4) ситуациони план са приказом синхрон-плана инсталација на парцели, који садржи приказ прикључака на јавну комуналну и другу инфраструктуру уз навођење капацитета, односно димензија прикључка;

(5) основа етаже на којој је обезбеђен приступ светларнику, у случају да тај приступ није обезбеђен из заједничког простора у приземљу.

Садржаји приказа наведени у ставу 3. тачка 4) подтач. од (1) до (5) овог члана се могу комбиновати и приказати на мањем броју графичких прилога, искључиво на начин који омогућава прегледан приказ и сагледавање свих наведених садржаја.*

Графички прилози извода из пројекта за инжењерске објекте израђују се према правилима струке, на нивоу који је одговарајући графичким прилозима извода из пројекта за зграде, у одговарајућој размери зависно од класе и намене објекта.*

Графички прилози извода из пројекта за инжењерске објекте израђују се према правилима струке, на нивоу који је одговарајући графичким прилозима извода из пројекта за зграде, у одговарајућој размери зависно од класе и намене објекта.*

Графички прилози који су саставни део извода из пројекта се израђују на геодетским подлогама из пројекта за грађевинску дозволу, које се могу користити у електронској форми. Графички прилози који се прилажу изводу из пројекта се не оверавају од стране органа државне управе надлежног за послове државног премера и катастра, нити их је потребно уцртавати на копијама које садрже оверу, већ њихову веродостојност, односно усклађеност са подацима из пројекта за грађевинску дозволу, потврђује главни пројектант.*

Извод из пројекта се везује јамствеником.

Све податке у изводу из пројекта потврђује главни пројектант личним печатом и потписом.

Извод из пројекта оверава главни пројектант потписом и печатом лиценце, у изјави из главне свеске и на насловној страни извода из пројекта.

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

III. САДРЖИНА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

1. Генерални пројекат (ГНП)

1.1. Садржина генералног пројекта

Члан 34.

Генерални пројекат садржи нарочито податке о: макролокацији објекта, општој диспозицији објекта, техничко-технолошкој концепцији објекта, начину обезбеђења инфраструктуре, могућим варијантама просторних и техничких решења са становишта уклапања у простор, природним условима, процени утицаја на животну средину, инжењерско геолошким – геотехничким карактеристикама терена са аспекта утврђивања генералне концепције и оправданости изградње објекта, истражним радовима за израду идејног пројекта, заштити природних и непокретних културних добара и функционалности и рационалности решења.

Графичка документација генералног пројекта за линијске инфраструктурне објекте садржи графичке прилоге, у размери 1:25000-1:10000, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.*

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

2. Идејно решење (ИДР)

2.1. Главна свеска идејног решења

Члан 35.

Главну свеску идејног решења чини само основни садржај из Прилога 1 овог правилника.

2.2. Садржина идејног решења

Члан 36.*

Идејно решење за зграде обавезно садржи део архитектуре.*

Идејно решење за инжењерске објекте садржи оне делове по областима који су потребни за издавање локацијских услова, према правилима струке, на нивоу који је одговарајући идејном решењу за зграде.*

Посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, за објекте за које се прибављају водни услови, као и за објекте са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија приказани су у Прилозима 10 и 11 овог правилника.*

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

Члан 37.

Општу документацију идејног решења чини само обавезни садржај утврђен чланом 28. овог правилника, из Прилога 9 овог правилника.

Члан 38.

Текстуална документација идејног решења садржи технички опис пројектованог објекта са навођењем потребних комуналних капацитета*.

У случају да је за потребе планиране изградње потребно уклањање постојећег објекта на локацији, технички опис идејног решења садржи и опис постојећег стања.

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

Члан 39.

Нумеричка документација идејног решења садржи приказ површина објекта са наменама и број функционалних јединица * .

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

Члан 40.*

Графичка документација идејног решења за зграде садржи графичке прилоге у одговарајућој размери:*

1) ситуациони план са положајем објекта на локацији, приказаним габаритом, димензијама, карактеристичним висинским котама, удаљености од суседних парцела и суседних објеката (1:1000–1:200);*

2) основе, карактеристичне пресеке и изгледе објекта (1:500–1:100).*

Графичка документација идејног решења за линијске инфраструктурне објекте садржи графичке прилоге у одговарајућој размери:*

1) ситуациони план и подужни профил трасе, са приказом карактеристичних преломних тачака трасе (1:25000–1:2500);*

2) генералне диспозиције већих објеката;*

3) карактеристичне попречни профиле (1:100–1:25).*

Графички прилози идејног решења се, по правилу, израђују у размери која је наведена у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.*

Графички прилози идејног решења се израђују на геодетској подлози, за коју није неопходно прибављати оверу, а која садржи топографски приказ терена, са уцртаним границама парцела.*

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

2.3. Елаборати и студије уз идејно решење

Члан 41.*

Уз идејно решење се не прилажу елаборати и студије, осим за објекте за које је потребно израдити хидролошку студију на основу које се прибавља мишљење Републичког хидрометеоролошког завода, које је саставни део водних услова а које надлежни орган прибавља, у име и за рачун инвеститора, у обједињеној процедури.*

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

3. Идејни пројекат (ИДП)

3.1. Главна свеска идејног пројекта

Члан 42.

Главна свеска идејног пројекта осим основног садржаја из Прилога 1 овог правилника, садржи и:

1) одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8 овог правилника;

2) изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова идејног пројекта, из Прилога 3 овог правилника;

3) изјаве овлашћених лица из члана 51. овог правилника, о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат, у случају да се као прилог идејном пројекту израђују елаборати и студије из члана 49. овог правилника, из Прилога 6 овог правилника;

4) сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, потписан и оверен печатом од стране главног пројектанта.

3.2. Садржина идејног пројекта

Члан 43.

Идејни пројекат за грађење или извођење радова за објекте из члана 145. Закона садржи пројекат којим се одређује објекат у простору (архитектура или др.), односно оне пројекте, који су, зависно од врсте радова који се изводе, потребни.

У случају реконструкције, адаптације односно санације постојећег објекта, раздвајања или спајања пословног или стамбеног простора, као и у случају промене намене, пројекат садржи и архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји.

Идејни пројекат за грађење објеката или извођење радова, који се израђује за потребе израде студије оправданости и/или ревизије (стручне контроле) за објекте из члана 133. став 2. Закона, садржи пројекат којим се одређује објекат у простору (архитектура или др.), односно оне пројекте, који су, зависно од врсте и класе објекта, потребни или су одређени посебним прописима.

Члан 44.

Општу документацију идејног пројекта чини обавезни садржај утврђен чланом 28. овог правилника, из Прилога 9 овог правилника, решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, као и изјаву одговорног пројектанта предметног пројекта, којом се потврђује усклађеност са прописима и правилима струке, као и мерама за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат, у случају да се као прилог идејном пројекту израђују елаборати и студије из члана 49. овог правилника.

Члан 45.

Текстуална документација идејног пројекта, у зависности од врсте и класе објекта, односно врсте радова који се изводе, садржи технички опис са општим подацима о објекту, односно врсти радова, избор и опис предвиђених материјала, инсталација и опреме, попис предвиђених радова и др.

Технички опис, у случају реконструкције, односно санације објекта, између осталог садржи процену стабилности и носивости конструкције постојећег објекта, којим се утврђује могућност извођења пројектованих радова.

Члан 46.

Нумеричка документација идејног пројекта, у зависности од врсте и класе објекта садржи: табеларне приказе површина објекта по просторима и етажама, опште прорачуне конструкције, инсталација и опреме, процену потрошњe и др.

Члан 47.*

Графичка документација у идејном пројекту за зграде, у зависности од врсте и класе објекта, односно врсте радова који се изводе садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери:*

1) у пројекту архитектуре: ситуациони план (1:500–1:200) на геодетској подлози, основу темеља, основе свих етажа са уписаним мерама и релативним висинским котама, основу крова, два карактеристична, међусобно управна пресека и изгледе објекта (1:200–1:100);*

2) у пројекту конструкција и другим грађевинским пројектима: диспозицију, конструктивни систем, план позиција и димензије кључних конструктивних елемената, основе, карактеристичне пресеке;*

3) у пројектима инсталација: основне шеме распореда инсталација, опреме и постројења, са приказом њихове међусобне везе као и приказ њиховог прикључивања на инфраструктуру.*

У случају извођења радова на постојећим објектима графичка документација садржи цртеже простора обухваћеног радовима, на којима су упоредно приказане промене на постојећем објекту и новопројектовано стање (руши се – зида се).*

Графички прилози идејног пројекта се, по правилу, израђују у размери која је наведена у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.*

Геодетску подлогу идејног пројекта чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом.*

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

Члан 48.

Идејни пројекат, односно делови идејног пројекта за инжењерске објекте имају садржај и обим, према правилима струке, на нивоу који је одговарајући идејном пројекту за зграде.

Графичка документација идејног прoјекта за линијске инфраструктурне објекте садржи графичке прилоге по правилу у размери 1:2500–1:1000.

3.3. Елаборати и студије уз идејни пројекат

Члан 49.

У случају да су на објекту предвиђени радови * , којима се утиче на основне захтеве за објекат, као прилог идејном пројекту се израђују и одговарајући елаборати и студије којима се прописују мере за испуњење тих основних захтева (нпр. у случају енергетске санације – када је неопходна израда елабората енергетске ефикасности, у случају реконструкције објекта којом се утиче на основни захтев „заштита од пожара” – када је неопходна израда елабората заштите од пожара и др.).

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

4. Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)

4.1. Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу

Члан 50.

Главна свеска пројекта за грађевинску дозволу, поред основног садржаја из Прилога 1 овог правилника, садржи и:

1) одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8 овог правилника;

2) изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за грађевинску дозволу, из Прилога 3 овог правилника;

3) изјаве овлашћених лица о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат, из Прилога 6 овог правилника;

4) копије добијених сагласности, ако су прописане Законом;

5) сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, потписан и оверен печатом од стране главног пројектанта.

Члан 51.

Изјавама овлашћених лица се у Главној свесци пројекта за грађевинску дозволу потврђује се да су елаборатима прописане све неопходне мере за испуњење основних захтева за објекат.

У пројекту за грађевинску дозволу, у зависности од врсте и класе објекта, подноси се:

1) изјава о геомеханичким карактеристикама тла на коме се гради објекат и условима за темељење објекта, од стране овлашћеног лица које је израдило елаборат геомеханичких истражних радова, из Прилога 6 овог правилника;

2) изјава о предвиђеним мерама заштите од пожара од стране овлашћеног лица које је израдило елаборат заштите од пожара, из Прилога 6 овог правилника;

3) изјава о предвиђеним мерама за постизање прописаних енергетских својстава зграде од стране овлашћеног лица које је израдило елаборат енергетске ефикасности, из Прилога 6 овог правилника, и

4) изјава о предвиђеним мерама у циљу спречавања, смањења или могућег отклањања значајнијег штетног утицаја на животну средину од стране овлашћеног лица које је израдило студију о процени утицаја на животну средину уколико је утврђена потреба процене утицаја на животну средину, из Прилога 6 овог правилника.

4.2. Садржина пројекта за грађевинску дозволу

Члан 52.

Пројекат за грађевинску дозволу, у зависности од врсте и категорије објекта, чине:

1) за објекте категорије „А”: пројекат архитектуре са изјавом одговорног пројектанта да објекат има одговарајућу носивост и стабилност;

2) за објекте категорије „Б”: пројекат архитектуре и пројекат конструкције објекта, као и технички описи свих инсталација;

3) за објекте категорије „В”: пројекат архитектуре и пројекат конструкције, пројекте инсталација као и пројекте свих области који су релевантни за предметни објекат и испуњење битних захтева за објекат;

4) за објекте категорије „Г”: пројекти одговарајућих области који су релевантни за предметни објекат.

Пројекти, односно делови пројекта за грађевинску дозволу, везују се јемствеником и оверавају печатом и потписом одговорних пројектаната.

Члан 53.

Општу документацију делова пројекта за грађевинску дозволу чини обавезни садржај утврђен чланом 28. овог правилника, из Прилога 9 овог правилника, решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, из Прилога 8 овог правилника, као и изјаву одговорног пројектанта предметног пројекта којом се потврђује усклађеност са локацијским условима, прописима, правилима струке и мерама за обезбеђење испуњености основних захтева за објекат, прописаних елаборатима и студијама, из Прилога 4 овог правилника.

За израду техничких описа инсталација у пројекту за грађевинску дозволу за објекте категорије Б, издаје се решење о именовању одговорног пројектанта инсталација и са изјавом из става 1. овог члана прилаже општој документацији пројекта архитектуре.

Члан 54.

Текстуална документација пројекта за грађевинску дозволу за зграде, у зависности од врсте и класе објекта, садржи технички опис са:

– општим подацима о локацији објекта,

– опис климатских услова и зона сеизмичности, и других услова локације објекта

– описом извршених претходних истраживања,

– описом усклађености са локацијским условима,

– обликовним, програмским и функционалним карактеристикама објекта,

– подацима о конструкцији објекта, условима фундирања и избором конструктивног, система,

– описом предвиђених материјала,

– подацима о пројектованим унутрашњим и спољашњим инсталацијама и опреми, као и дефинисањем укупне потрошње,

– описом етапности и фазности грађења,

– описом мера за испуњење основних захтева за објекат и др.

Технички опис, у случају доградње објекта (укључујући и надзиђивање), између осталог садржи процену стабилности и носивости конструкције постојећег објекта, којим се утврђује могућност извођења пројектованих радова.

Технички опис инсталација у пројекту за грађевинску дозволу, за објекте категорије Б, прилаже се у текстуалној документацији пројекта архитектуре.

Технички опис у пројекту архитектуре за објекте категорије А мора да садржи и опис начина прикључења на комуналну инфраструктуру, односно, уколико објекат није прикњучен на комуналну инфраструктуру, начин снабдевања водом и начин евакуације отпадних вода, као начин снабдевања електричном енергијом.

Члан 55.

Нумеричка документација пројекта за грађевинску дозволу за зграде, у зависности од врсте и класе објекта садржи:

– табеларне приказе површина објекта по просторима и етажама, са приказом намена,

– општи прорачун конструкције као и прорачун главних носећих елемената конструкције и фундамената са димензионисањем,

– прорачуне са обзиром на врсту инсталација и опреме и у циљу сагледавања потреба објекта, процену потрошње,

– процењену вредност пројектованих радова и др.

Члан 56.

Графичка документација у пројекту за грађевинску дозволу за зграде, садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери:

1) у пројекту архитектуре: ситуациони план (1:500–1:200) на геодетској подлози, основу темеља, основе свих етажа са уписаним мерама и релативним висинским котама, основу крова, два карактеристична, међусобно управна пресека и друге карактеристичне пресеке, изгледе објекта (1:200–1:100);*

2) у пројекту конструкција и другим грађевинским пројектима: диспозицију, конструктивни систем, план позиција и димензије кључних конструктивних елемената, основе, карактеристичне пресеке, карактеристичне детаље и шеме;

3) у пројектима инсталација: основне шеме распореда инсталација, опреме и постројења, са приказом њихове међусобне везе као и приказ њиховог прикључивања на инфраструктуру, са местом прикључења на објекту и местом прикључења на постојећу инфраструктуру у оквиру парцеле;*

4) у пројекту технологије: диспозициони прикази са елементима који утичу на испуњење основних захтева за објекат;

5) у пројекту спољног уређења: ситуационо нивелациони план (1:500–1:200), основу уређења земљишта и два карактеристична, међусобно управна пресека, када је терен у нагибу.

Графички прилози пројекта за грађевинску дозволу се израђују у размери која је наведена у заградама, односно у другој пригодној размери која омогућава прегледан приказ, у зависности од класе и намене објекта.*

Геодетску подлогу пројекта за грађевинску дозволу чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом.*

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

Члан 57.

Пројекат за грађевинску дозволу, односно делови пројекта за грађевинску дозволу, за инжењерске објекте имају садржај и обим, према правилима струке, на нивоу који је одговарајући пројекту за грађевинску дозволу за зграде.

Графичка документација у пројекту за грађевинску дозволу за линијске инфраструктурне објекте садржи цртеже и графичке прилоге по правилу у размери 1:1000–1:250.

4.3. Елаборати и студије уз пројекат за грађевинску дозволу

Члан 58.*

Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилажу се:*

– елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима;*

– елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара, чији је садржај одређен у складу са Прилогом 11 овог правилника, уколико je за објекат прописана израда главног пројекта заштите од пожара и прибављање сагласности на пројекат за извођење, у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара;*

– елаборат енергетске ефикасности, за зграде за које је прописано утврђивање енергетских својстава, израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда;*

– студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утврђена потреба процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област.*

Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, се према потреби прилажу и други елаборати и студије којима се доказује испуњење основних захтева за објекат, израђени у складу са прописима.*

Елаборати и студије из ст. 1. и 2. овог члана не подлежу техничкој контроли, већ техничка контрола само проверава примену мера предвиђених елаборатима и студијама у пројектима.*

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

4.4. Измена пројекта за грађевинску дозволу

Члан 59.

У случају када је након издавања грађевинске дозволе дошло до измена у пројекту због којих је потребно приступити измени грађевинске дозволе израђује се нови – измењени пројекат за грађевинску дозволу, или се предвиђене измене приказују у сепарату измена пројекта за грађевинску дозволу.

Главна свеска сепарата измена пројекта за грађевинску дозволу из става 1. овог члана, осим основног садржаја из Прилога 1 овог правилника, садржи и: одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8 овог правилника; изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за грађевинску дозволу, из Прилога 3 овог правилника; изјаве овлашћених лица о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат, уколико се предвиђеним изменама утиче на основне захтеве за објекат, из Прилога 6 овог правилника, опис предвиђених измена, као и наводе листова појединих делова пројекта за грађевинску дозволу који се мењају.

Сепарат измена пројекта за грађевинску дозволу садржи текстуалну, нумеричку и графичку документацију, у складу са овим правилником, само за предвиђене измене у односу на пројекат за грађевинску дозволу.

Сепарат измена пројекта за грађевинску, као и измењени пројекат за грађевинску дозволу, везује се јемствеником и оверава печатом и потписом главног и одговорних пројектаната.

И у случају израде новог – измењеног пројекта за грађевинску дозволу, и у случају израде сепарата измена пројекта за грађевинску дозволу, израђује се извод из пројекта, у свему према одредбама члана 33. овог правилника.

4.5. Пројекат  рушења објекта

Члан 60.

За уклањање објеката, које се врши на основу дозволе о уклањању објекта, односно његовог дела, према члану 168. Закона, израђује се пројекат рушења.

Пројекат рушења из става 1. овог члана не садржи главну свеску и за њега се не израђује извод из пројекта.

Општу документацију пројекта рушења из става 1. овог члана, чини: обавезни садржај утврђен у члану 28. став 1. овог правилника, где се  у подтачки 3) насловне стране „врста техничке документације” наводи – „пројекат уклањања објекта”; решење о одређивању одговорног пројектанта и изјава одговорног пројектанта, којом се потврђује усклађеност са прописима и правилима струке, као и издатим условима, ако се ради о објекту чијим би рушењем био угрожен јавни интерес (заштита постојеће комуналне и друге инфраструктуре, заштита културног добра, заштита животне средине и сл.).

Текстуална документација пројекта рушења из става 1. овог члана садржи технички опис који обухвата: опис постојећег стања, опис планиране технологије уклањања објеката, мере и начин обезбеђења околних објеката и комуналне инфраструктуре (електро-мрежа, водоводна, канализациона, телекомуникациона и др.), мере и начин обезбеђења пролазника и саобраћаја, мере на уређењу земљишта око предметног објекта, услове и мере за заштиту суседних објеката и опис начина искључења објекта који се уклања са мреже комуналне и друге инфраструктуре.

Нумеричка документација пројекта рушења из става 1. овог члана садржи неопходне прорачуне конструкције која се не руши, односно када је потребна проверу носивости и стабилности елемената конструкције кроз фазе рушења, прорачун стабилности тла односно суседних објеката, ако уклањање објекта или његовог дела утиче на исте.

Графичка документација пројекта рушења из става 1. овог члана садржи ситуациони план са приказом објекта, односно дела објекта и инфраструктуре планираних за рушење, као и суседних објеката, дела објекта, инфраструктуре и др. које треба заштити приликом рушења, диспозиционе цртеже објекта, односно дела објекта предвиђеног за рушење, цртеже са приказом технологије рушења, цртеже организације градилишта и др.

Пројекат рушења из става 1. овог члана подлеже техничкој контроли.

5. Пројекат за извођење (ПЗИ)

5.1. Главна свеска пројекта за извођење

Члан 61.

Главна свеска пројекта за извођење осим основног садржаја из Прилога 1 овог правилника садржи и:

1) одлуку о одређивању главног пројектанта потписану од стране инвеститора, из Прилога 8 овог правилника;

2) изјаву главног пројектанта којом се потврђује међусобна усаглашеност делова пројекта за извођење, из Прилога 3 овог правилника;

3) ситуациони план са елементима за обележавање објекта у одговарајућој размери.

Уколико се пројекат за извођење израђује у фазама, свака фаза потврђује се изјавом из става 1. тачка 2) овог члана.

5.2. Садржина пројекта за извођење

Члан 62.

Пројекат за извођење се израђује на основу пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта за реконструкцију објекта.

Пројекат за извођење садржи детаљнија техничка решења у којима се разрађује пројекат за грађевинску дозволу, односно идејни пројекат за реконструкцију објекта, а у зависности од врсте и класе објекта, садржи и друге делове пројекта који нису предмет пројекта за грађевинску дозволу, а неопходни су за извођење радова.

У пројектима, односно деловима пројекта за извођење користе се елементи (нпр. цртежи, прорачуни, анализе) пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта за реконструкцију објекта, или се на њих само позива, при чему се означава у ком делу пројекта за грађевинску дозволу се ови елементи налазе.

Саставни део пројекта за извођење могу бити и технолошке шеме, каталошки и радионички цртежи, ако је то потребно за извођење радова, али их у том случају мора потписати и оверити печатом одговорни пројектант предметног пројекта, при чему се јасно означава ком пројекту припадају.

За уклањање објекта из члана 60. овог правилника није обавезна израда пројекта за извођење.

Члан 63.

Општа документација пројекта за извођење садржи делове опште документације утврђене чланом 28. овог правилника, из Прилога 9 овог правилника, решење о одређивању одговорног пројектанта предметног дела пројекта, из Прилога 8 овог правилника, као и изјаву одговорног пројектанта предметног пројекта, којом се потврђује усклађеност са грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима, правилима струке и мерама за обезбеђење испуњености основних захтева за објекат, прописаних елаборатима и студијама, из Прилога 4 овог правилника.

Уколико се пројекат за извођење израђује у фазама, свака фаза се потврђује изјавом из става 1. овог члана.

Члан 64.

Текстуална документација пројекта за извођење за зграде, зависно од врсте и класе објекта, садржи технички опис са додатним подацима у односу на оне који су већ дефинисани пројектом за грађевинску дозволу, а који се односе на: техничке карактеристике грађевинских материјала и опреме предвиђених за уградњу и захтеве у погледу тих материјала и опреме, опис места и начина њихове уградње, опис изабраног конструктивног система, опис методологија радова на извођењу фундирања и конструкције, опис неопходних испитивања и мерења, као и други неопходни подаци везани за извођење радова.

Члан 65.

Нумеричка документација пројекта за извођење за зграде, зависно од врсте и класе објекта садржи: детаљне прорачуне конструкције и конструкцијских детаља, димензионисање и избор инсталација и опреме са дефинисаним неопходним карактеристикама и потрошњом енергије и др.

У случају да пројекат за извођење садржи и спецификације материјала и опреме, предмере радова и друге сличне прилоге, они се прилажу нумеричкој документацији.

Члан 66.

Графичка документација пројекта за извођење за зграде, зависно од врсте и класе објекта, садржи цртеже и детаље неопходне за грађење објекта, односно извођење радова, као што су:

– цртеже, шеме и детаље грађевинских, занатских и инсталационих радова;

– збирне цртеже (синхрон-планове) инсталација и опреме;

– цртеже, шеме и детаље са упутствима за уградњу елемената и опреме;

– технолошке шеме;

– цртеже и детаље технологије градње;

– цртеже и детаље темеља и конструкције, са детаљима оплате и арматуре, детаљима спојева, дилатација и ослонаца, детаљима продора кроз конструктивне елементе и др.;

– цртеже и детаље изолација;

– цртеже и детаље којима се обезбеђују мере за испуњење основних захтева за објекат;

– шеме и приказе фазности градње;

– цртеже и детаље прикључних водова;

– друге потребне цртеже и приказе.

Графичка документација у пројекту припремних радова садржи нарочито цртеже површина и запремина ископа са приказом мера обезбеђења темељне јаме;

Графичка документација пројекта за извођење израђује се у размери која је одговарајућа за грађење објекта односно извођење радова.

Члан 67.

Пројекат за извођење, односно делови пројекта за извођење за инжењерске објекте имају садржај и обим, према правилима струке, на нивоу који је одговарајући пројекту за извођење за зграде.

5.3. Елаборати и студије уз пројекат за извођење

Члан 68.

Пројекту за извођење се прилаже План превентивних мера, који се израђује у складу са прописима којим се уређује безбедност и здравље на раду на привременим или покретним градилиштима.

5.4. Усклађеност пројекта за извођење са главним пројектом заштите од пожара

Члан 69.

Пројекат за извођење мора бити усаглашен са Главним пројектом заштите од пожара, израђеним у складу са законом којим се уређује област заштите од пожара.

6. Пројекат изведеног објекта (ПИО)

6.1. Главна свеска пројекта изведеног објекта

Члан 70.

У случају да приликом грађења објекта, односно извођења радова, није дошло до одступања од пројекта за извођење, не израђује се главна свеска пројекта изведеног објекта, већ се главној свесци пројекта за извођење прилаже изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова, којом се потврђује да је изведено стање једнако пројектованом стању.

У случају да је приликом грађења објекта, односно извођења радова, дошло до одступања од пројекта за извођење, које нису у супротности са локацијским условима и грађевинском дозволом, израђује се главна свеска пројекта изведеног објекта која, осим садржаја из члана 61. овог правилника, садржи и детаљни опис свих насталих измена током грађења објекта.

Члан 71.

Главној свесци изведеног објекта се обавезно прилаже и:

– образложење усклађености изведеног објекта са издатом грађевинском дозволом;

– опис евентуалних одступања изведеног објекта у односу на пројекат за грађевинску дозволу, који садржи и наводе листова појединих делова пројекта где су те измене видљиве, уколико ова одступања не представљају измене у смислу члана 142. став 2. Закона које изискују измену грађевинске дозволе.

6.2. Садржина пројекта изведеног објекта

Члан 72.

У случају да приликом грађења објекта, односно извођења радова није дошло до одступања од пројекта за извођење, инвеститор, вршилац стручног надзора и извођач радова оверавају, печатом и потписом одговорног лица, насловне стране делова пројекта за извођење, чиме се потврђује да је изведено стање једнако пројектованом стању, а пројекат за извођење се сматра пројектом изведеног објекта*.

У случају да је приликом грађења објекта, односно извођења радова, дошло до одступања од пројекта за извођење, које нису у супротности са локацијским условима и грађевинском дозволом, пројекти, односно делови пројекта изведеног објекта се израђује као нови, или као допуњени пројекат за извођење, са изменама или допунама до којих је дошло током градње.

Из пројеката изведеног објекта се морају јасно видети сва евентуална одступања изведених радова од пројекта за извођење.

*Службени гласник РС, број 77/2015

Члан 73.

Графичка документација пројекта изведеног објекта се израђује као нова, или као допуњени пројекат за извођење, са изменама и допунама до којих је дошло током градње.

Ако се измене уносе у графичку документацију пројекта за извођење, изнад ознаке „ПЗИ” додаје се ознака „ПИО”, у свим цртежима.

Члан 74.

За објекте категорије „А”, за које израда пројекта за извођење није обавезна, уместо пројекта изведеног објекта може се приложити и геодетски снимак изведеног објекта на парцели, на овереној катастарско-топографској подлози.

Члан 75.*

Саставни део овог правилника чине и прилози који су одштампани уз овај правилник и то:*

Прилог 1: Основни садржај главне свеске;*

Прилог 2: Насловна страна извода из пројекта;*

Прилог 3: Изјава главног пројектанта из главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта, односно пројекта за извођење;*

Прилог 4: Изјава одговорног пројектанта из делова пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта, односно пројекта за извођење;*

Прилог 5: Изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја техничке контроле, из извода пројекта за грађевинску дозволу;*

Прилог 6: Изјава овлашћених лица о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат из главне свеске пројекта за грађевинску дозволу;*

Прилог 7: Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова, из главне свеске пројекта изведеног објекта;*

Прилог 8: Одлука о именовању главног пројектанта и решење о именовању одговорних пројектаната;*

Прилог 9: Општа документација из члана 28. овог правилника.*

Прилог 10: Посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови;*

Прилог 11: Посебни садржаји идејног решења за објекте са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија и садржај елабората заштите од пожара.* 

*Службени гласник РС, број 77/2015

 

IV. ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Члан 76.

Техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу подлежу пројекти, односно делови пројекта за грађевинску дозволу.

Техничкој контроли не подлежу технички описи инсталација, приложени текстуалној документацији пројекта архитектуре за објекте категорије „Б”.

Елаборати и студије којима се утврђују мере за испуњење основних захтева за објекат и прилажу се уз пројекат за грађевинску дозволу не подлежу техничкој контроли.

Члан 77.

Техничком контролом пројекта за грађевинску дозволу проверава се, нарочито:

1) да ли је пројекат за грађевинску дозволу урађен у складу са локацијским условима;

2) да ли је пројекат за грађевинску дозволу усклађен са законима и другим прописима и да ли је израђен у свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање и грађење те врсте и класе објекта;

3) да ли пројекат за грађевинску дозволу има све неопходне делове утврђене одредбама овог правилника;

4) да ли су у пројекту за грађевинску дозволу исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених за потребе израде пројекта за грађевинску дозволу, као и да ли су у пројекту садржане све опште и посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци;

5) да ли су пројектом за грађевинску дозволу обезбеђене техничке мере за испуњење основних захтева за предметни објекат и др.

Члан 78.

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу за грађење објеката из члана 133. став 2. Закона, обухвата и проверу да ли је поступљено по захтевима комисије која је извршила стручну контролу генералног и идејног пројекта (ревизиона комисија).

Ако је ревизиона комисија, чији се извештај о извршеној стручној контроли идејног пројекта прилаже уз пројекат за грађевинску дозволу, указала на одређене недостатке у идејном пројекту и утврдила захтеве по којима је пројектант обавезан да поступи у пројекту за грађевинску дозволу, вршилац техничке контроле у свом извештају, који доставља инвеститору, посебно констатује да ли је поступљено по захтевима комисије.

Члан 79.

Извештај о техничкој контроли пројекта за грађевинску дозволу садржи, нарочито:

1) податке о инвеститору;

2) назив и локацију објекта;

3) назив пројекта за грађевинску дозволу или дела пројекта за грађевинску дозволу који је предмет техничке контроле;

4) податке о предузетнику односно правном лицу које је израдило пројекат или део пројекта за грађевинску дозволу који је предмет техничке контроле;

5) име, презиме и број лиценце главног пројектанта пројекта за грађевинску дозволу и одговорног пројектанта дела пројекта за грађевинску дозволу;

6) основне описе и садржај свих делова пројекта за грађевинску дозволу;

7) основне податке о објекту;

8) податке о предузетнику односно правном лицу, које је врши техничку контролу;

9) име, презиме и број лиценце вршилаца техничке контроле пројекта за грађевинску дозволу односно његовог дела;

10) датум техничке контроле;

11) податак да је техничка контрола извршена у свему према одредбама овог правилника;

12) закључак са мерама које инвеститор треба да предузме ради отклањања неправилности утврђених техничком контролом, уколико су неправилности утврђене.

Члан 80.

По отклањању свих примедби вршилаца техничке контроле, заступник правног лица које је вршило техничку контролу, односно предузетник, сачињава коначан извештај о извршеној контроли у којем се констатује да на пројекат за грађевинску дозволу нема примедби, односно да су у свим деловима пројекта отклоњени уочени недостаци, и доставља га инвеститору.

Извештај о извршеној контроли потписују вршиоци техничке контроле појединих делова пројеката, као и заступник правног лица које је вршило техничку контролу, односно предузетник.

Члан 81.

Резиме извештаја о техничкој контроли са потврдом о техничкој исправности пројектне документације прилаже се у изводу из пројекта за грађевинску дозволу, као саставни део изјаве вршиоца техничке контроле.

Члан 82.

Вршилац техничке контроле појединог дела пројекта за грађевинску дозволу, потврђује исправност тог дела на најмање два примерка, тако што се на полеђини насловне стране ставља печат (налепница) који садржи: „Пројекат се прихвата”, са наведеним подацима о правном лицу, односно предузетнику које је извршило техничку контролу, датуму вршења техничке контроле и потписом одговарајућег вршиоца техничке контроле, као и заступника правног лица које је вршило техничку контролу, односно предузетника, оверен печатом правног лица, односно предузетника, које је носилац техничке контроле.

Члан 83.

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу израђеног по прописима других земаља, врши се на примерку пројекта који је преведен на српски језик (стручни превод).

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 84.

Главни пројекат израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13, 98/13 – УС) у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог правилника може се користити као:

1. пројекат за грађевинску дозволу, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 50. овог правилника и извода из пројекта за грађевинску дозволу, у складу са чланом 33. овог правилника, у поступку прибављања грађевинске дозволе,

2. идејни пројекат за објекте из чл. 145. и 147. Закона, уз обавезну израду главне свеске идејног пројекта, у складу са чланом 42. овог правилника,

3. пројекат за извођење, уз обавезну израду главне свеске пројекта за извођење, у складу са чланом 61. овог правилника, за потребе изградње објекта, односно извођења радова, која отпочне у наведеном року.

Члан 85.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о садржини и начину израде техничке документације за објекте високоградње („Службени гласник РС”, број 15/08) и Правилник о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката („Службени гласник РС”, број 93/11).

Члан 86.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00039/2015-07

У Београду, 2. марта 2015. године

Министар,

проф. др Зорана Михајловић, с.р.

 

ОДРЕДБЕ КОЈЕ НИСУ УНЕТЕ У "ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ" ПРАВИЛНИКА

 

Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката: "Службени гласник РС", број 77/2015-9

 

Члан 17.

Главни пројекат израђен у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13, 98/13 – УС) до 30. јуна 2016. године може се користити као:

1. пројекат за грађевинску дозволу, уз обавезну израду главне свеске пројекта за грађевинску дозволу и извода из пројекта за грађевинску дозволу у поступку прибављања грађевинске дозволе,

2. идејни пројекат за објекте из чл. 145. и 147. Закона, уз обавезну израду главне свеске идејног пројекта, у складу са чланом 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и извода из пројекта за грађевинску дозволу („Службени гласник РС”, број 23/15),

3. пројекат за извођење, уз обавезну израду главне свеске пројекта за извођење, у складу са чланом 61. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и извода из пројекта за грађевинску дозволу („Службени гласник РС”, број 23/15), за потребе изградње објекта, односно извођења радова, која отпочне у наведеном року.

Главни пројекат на основу кога је издата грађевинска дозвола (не и употребна дозвола) који је израђен у складу са одредбама прописа о изградњи који су били на снази пре ступања на снагу Закона у планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС), може се користити као пројекат изведеног објекта, уз обавезну израду главне свеске пројекта изведеног објекта, у складу са чл. 61. и 71. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и извода из пројекта за грађевинску дозволу („Службени гласник РС”, број 23/15), у поступку прибављања употребне дозволе. У зависности од тога да ли је у току грађења дошло до одступања од главног пројекта примењују се одредбе чл. 72. до 74. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката и извода из пројекта за грађевинску дозволу („Службени гласник РС”, број 23/15).

Члан 18.

Прилози од 1 до 9 који су одштампани уз Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник РС”, број 23/15) замењују се прилозима од 1 до 11, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део.

Члан 19.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

Прилози

НАПОМЕНА ИЗДАВАЧА: Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 77/2015), Прилози од 1 до 9 који су одштампани уз Правилник о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 23/2015) замењени су прилозима од 1 до 11 (види члан 18. Правилника - 77/2015-9)

 

Прилог 1: Oсновни садржај главне свеске

Прилог 2: Насловна страна извода из пројекта

Прилог 3: Изјава главног пројектанта из главне свеске пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта, односно пројекта за извођење

Прилог 4: Изјава одговорног пројектанта из делова пројекта за грађевинску дозволу, односно идејног пројекта, односно пројекта за извођење

Прилог 5: Изјава вршиоца техничке контроле, са резимеом извештаја техничке контроле, из извода пројекта за грађевинску дозволу

Прилог 6: Изјава овлашћених лица о предвиђеним мерама за испуњење основних захтева за објекат из главне свеске пројекта за грађевинску дозволу

Прилог 7: Изјава инвеститора, вршиоца стручног надзора и извођача радова, из главне свеске пројекта изведеног објекта

Прилог 8: Одлука о именовању главног пројектанта и решење о именовању одговорних пројектаната

Прилог 9: Општа документација из члана 28. овог правилника

Прилог 10: Посебни садржаји идејног решења у вези са прикључењем на јавни пут, односно за објекте за које се прибављају водни услови

Прилог 11: Посебни садржаји идејног решења за објекте са запаљивим и горивим течностима, запаљивим гасовима и експлозивним материјама за које је прописана обавеза издавања одобрења за безбедно постављање у складу са законом којим се уређује заштита од пожара и експлозија и садржај елабората заштите од пожара