Преглед
Сви бројеви
Помоћ
Контакт
Импресум
PDF
ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
Влада
УРЕДБА о издавању доплатне поштанске марке „Изградња Спомен-храма Светог Саве”
ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
ОДЛУКА о промени назива Високе технолошке школе струковних студија Шабац
ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Координационог тела за ефикасну заштиту права интелектуалне својине у Републици Србији
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за слободне зоне у Министарству финансија
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за електронску управу у Министарству државне управе и локалне самоуправе
РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Завода за социјално осигурање
РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању вршиоца дужности члана Управног одбора Туристичке организације Србије
РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
РЕШЕЊЕ о именовању председника, заменика председника, чланова и заменика чланова српског дела Југословенско-румунске Мешовите комисије за Ђердап
РЕШЕЊЕ о одређивању снабдевача који ће привремено обављати резервно снабдевање електричном енергијом
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период 1. јануар – 31. децембар 2016. године
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац” за 2016. годину
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Извештај о финансијском пословању Агенције за привредне регистре за 2015. годину
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину упућивања осигураних лица на лечење у иностранство
РЕШЕЊЕ о уступању робе без накнаде
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4564/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4566/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4568/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4570/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4571/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4573/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4584/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4585/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4640/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4641/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4642/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4643/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4644/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4646/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4730/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4710/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4717/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4731/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4733/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4712/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-4732/2016
Министарствa
ПРАВИЛНИК о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
ПРАВИЛНИК о врстама и количинама опасних материја, објектима и другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и о граничавање утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину
ПРАВИЛНИК о посебним условима хигијене ситног воћа у свежем и смрзнутом стању у фази производње, прераде и промета
ПРАВИЛНИК о измени и допуни Правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња
ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
ПРАВИЛНИК о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
ПРАВИЛНИК o начину и условима електронске обраде и коришћења података Централне евиденције привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре
ПРАВИЛНИК о Класификацији основа привременог ограничења права
ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Плана заштите вода од загађивања на животну средину
РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-1/16
РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 309-2/16
ОГЛАСИ