Преглед
Сви бројеви
Помоћ
Контакт
Импресум
PDF
ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
ОДЛУКА o оснивању Буџетског фонда за потребе Система специјалних веза
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Института за стратегијска истраживања
РЕШЕЊЕ о давању сагласности на програм пословања „Железнице Србије” a.д. за 2016. годину
РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5735/2016
РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5736/2016
РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5737/2016
РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5738/2016
РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5739/2016
РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5740/2016
РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5480/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5481/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5482/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса,05 број 465-5483/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5486/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5487/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5488/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5489/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5490/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5491/2016
РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса, 05 број 465-5671/2016
Министарствa
ПРАВИЛНИК о безбедности машина
ПРАВИЛНИК о контроли система за грејање и о ближим условима које морају да испуњавају овлашћена правна лица за контролу система за грејање
ПРАВИЛНИК о испиту за јавног извршитеља
ПРАВИЛНИК о Обрасцу легитимације јавног извршитеља и заменика јавног извршитеља, издавању и уништавању легитимације и евиденцији о издатим легитимацијама
ПРАВИЛНИК о поступку јавног конкурса за именовање јавних извршитеља, саставу конкурсне комисије и начину њеног рада
ПРАВИЛНИК о облику, изгледу и величини штамбиља јавног извршитеља
ПРАВИЛНИК о измени Правилника о дисциплинском поступку против јавних извршитеља
ПРАВИЛНИК о условима у погледу гајења и промета аутохтоних раса домаћих животиња, као и садржини и начину вођења Регистра одгајивача аутохтоних раса домаћих животиња
ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката
ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката
ЛИСТА супстанци кандидата за Листу супстанци које изазивају забринутост
ОГЛАСИ