Образац бр. 1

_____________________________________ у _________________________

(назив школе) (место)

д о д е љ у је

Д И П Л О М У

„ВУК КАРАЏИЋ”

(презиме, средње слово и име ученика)

За постигнут изузетан општи успех у учењу и владању у средњој школи, примерно владање у свим разредима и одличан успех на ______________ испиту.

Деловодни број: _______________

У ______________ * ____ године

(место)

(М. П.)

Директор школе,

___________________

 

*Службени гласник РС, број 43/2015