Образац бр. 2

_____________________________________ у _________________________

(назив школе) (место)

д о д е љ у је

Д И П Л О М У   З А

(назив предмета)

 

(презиме, средње слово и име ученика)

За одличан успех из овог предмета и примерно владање у свим разредима, освојено ________ место на ______________ такмичењу из овог предмета и постигнут _______________ општи успех у свим разредима.

Деловодни број: _______________

У ______________ * ____ године

(место)

(М. П.)

Директор школе,

___________________

 

*Службени гласник РС, број 43/2015