ПРИЛОГ 7

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И СПИСАК БИТНИХ ОПЕРАЦИЈА ПРЕРАДЕ ИЛИ ОБРАДЕ КОЈИМА СЕ СТИЧЕ НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНО ПОРЕКЛО

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1. Дефиниције

1.1. Упућивања на „израду”, „производњу” или „прераду” робе обухватају сваку врсту обраде, монтаже или прераде.

Начини добијања робе укључују израду, производњу, прераду, узгој, гајење, репродукцију, рударство, вађење, бербу, жетву, риболов, замкарење, скупљање, прикупљање, лов и хватање.

1.2. „Материјал” укључује састојке, делове, компоненте, подсклопове и робу која је била физички уграђена у другу робу или је била подвргнута неком поступку у производњи друге робе.

„Материјал с пореклом” – материјал чија је земља порекла, утврђена на основу ових правила, иста као и земља у којој се тај материјал употребљава у производњи.

„Материјал без порекла” – материјал чија земља порекла, утврђена на основу ових правила, није иста као и земља у којој се тај материјал употребљава у производњи.

„Производ” – сваки израђени производ, чак и ако је намењен за каснију употребу у другом поступку израде.

1.3. Правило додате вредности

а) „правило Х% додате вредности” – израда у којој повећање вредности остварено као резултат обраде и прераде и, по потреби, уградње делова који потичу из земље израде представља најмање Х% цене производа франко фабрика. „Х” представља проценат наведен за сваки тарифни број.

б) „вредност остварена као резултат обраде и прераде и уградње делова пореклом из земље израде” – повећање вредности по основу саме монтаже, заједно са припремним и завршним радњама и контролом, као и по основу уградње делова пореклом из земље где се наведене радње обављају, укључујући добит и опште трошкове настале у тој земљи услед тих радњи.

в) „цена франко фабрика” – цена плаћена или која треба да буде плаћена за производ спреман за преузимање у просторијама произвођача у чијем је предузећу обављена последња обрада или прерада; та цена мора да изражава све трошкове у вези са израдом производа (укључујући трошкове свих употребљених материјала), умањене за унутрашње порезе који се враћају или се могу вратити када се добијени производ извезе или поново извезе.

Ако стварно плаћена цена не изражава све трошкове стварно настале у земљи производње у вези са израдом производа, цена франко фабрика је збир свих тих трошкова умањен за све унутрашње порезе, који се враћају или се могу вратити када се добијени производ извезе или поново извезе.

1.4. Потпуно довршавање

Термин „потпуно довршавање” употребљен у списковима значи да је потребно обавити све радње које следе после кројења материјала или плетења или кукичања у одређени облик. Међутим, потпуно довршавање се не сматра нужно непотпуним ако није обављена једна завршна радња или више њих.

1.5. Када се у овом анексу употребљава израз „земља” сматра се да се он односи на „земљу или територију”.

2. Примена правила у овом анексу

2.1. Правила из овог анекса се примењују на робу на основу њиховог сврставања у Хармонизовани систем, као и на основу даљих критеријума који се могу утврдити уз тарифне бројеве или подбројеве Хармонизованог система и који су израђени посебно за сврхе овог анекса. Тарифни број или подброј Хармонизованог система који је даље подељен применом тих критеријума у овом анексу се назива „издвојеним делом тарифног броја” („ех тарифни број”) или „издвојеним делом тарифног подброја” („ех тарифни подброј”). „Хармонизовани систем” или „ХС” је номенклатура робе прописана Међународном конвенцијом о Хармонизованом систему назива и шифарских ознака роба.

Сврставање робе у тарифне бројеве и тарифне подбројеве Хармонизованог система уређено је Општим правилима за примењивање Хармонизованог система и одговарајућим напоменама уз одељке, главе и тарифне подбројеве тог система. Та правила и напомене су део номенклатуре Царинске тарифе. Ради утврђивања тачног ех тарифног броја или ех тарифног подброја за одређену робу у овом анексу, Општа правила за примењивање Хармонизованог система и одговарајуће напомене уз одељке, главе и тарифне подбројеве тог система примењују се mutatis mutandis, уколико се овим анексом не захтева другачије.

2.2. Упућивање на промене у тарифном сврставању у основним правилима утврђеним даље у тексту примењују се само на материјале без порекла.

2.3. Материјали који су стекли статус производа са пореклом у некој земљи сматрају се материјалима са пореклом из те земље у сврху утврђивања порекла робе у коју је уграђен тај материјал или робе израђене од тог материјала даљом обрадом или прерадом у тој земљи.

2.4. Када држање одвојених залиха међусобно заменљивих материјала или робе пореклом из различитих земаља није практично, земља порекла измешаних међусобно заменљивих материјала или робе може се утврдити на основу метода управљања залихама признатог у земљи у којој су материјали или роба били измешани.

2.5. Ради примене основних правила заснованих на промени тарифног сврставања, материјали без порекла који не испуњавају основно правило, ако није другачије наведено у одређеној глави, не узимају се у обзир, под условом да укупна вредност тих материјала не прелази 10% цене робе франко фабрика.

2.6. Основна правила утврђена на нивоу Главе (основна правила Главе) имају исту вредност као основна правила утврђена на нивоу подподеле и могу се примењивати алтернативно.

3. Преглед скраћеница

Основна правила на нивоу подподеле, када се заснивају на промени тарифног сврставања, могу се изразити помоћу следећих скраћеница:

CC – промена у дату главу из било које друге главе

CTH – промена у дати тарифни број из било ког другог тарифног броја

CTSH – промена у дати тарифни подброј из било ког другог тарифног подброја

CTHS – промена у дати ех тарифни број из било ког другог ех тарифног броја тог тарифног броја или из било ког другог тарифног броја

CTHS – промена у дати ех тарифни подброј из било ког другог ех тарифног подброја тог тарифног подброја или из било ког другог тарифног подброја или тарифног броја.

ОДЕЉАК I
ЖИВЕ ЖИВОТИЊЕ; ПРОИЗВОДИ ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

ГЛАВА 2
Месо и остали јестиви кланични производи

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине:

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција, која се састоји у спајању два или више заменљивих материјала.

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање обављено.

Напомена уз ову главу:

Ако основно правило за тар. бр. 0201 до 0206 није испуњено, сматра се да је месо (кланични производи) пореклом из земље у којој су животиње, од којих је добијено, најдуже товљене или гајене.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

0201

Месо говеђе, свеже или расхлађено

Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња товљена најмање три месеца пре клања.

0202

Месо говеђе, смрзнуто

Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња товљена најмање три месеца пре клања.

0203

Месо свињско, свеже, расхлађено или смрзнуто

Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња товљена најмање два месеца пре клања.

0204

Месо овчје или козје, свеже, расхлађено или смрзнуто

Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња товљена најмање два месеца пре клања.

0205

Месо коњско, магареће или од мула и мазги, свеже, расхлађено или смрзнуто

Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња товљена најмање три месеца пре клања.

0206

Остали јестиви кланични производи од говеђег, свињског, овчјег, козјег, коњског и магарећег меса или меса од мула и мазги, употребљиви за јело, свежи, расхлађени или смрзнути

Земља порекла робе из овог тарифног броја је земља у којој је животиња товљена најмање три месеца пре клања, или када је реч о свињама, овцама или козама, два месеца пре клања

ГЛАВА 4
Млеко и производи од млека; Живинска и птичја јаја; Природни мед; Јестиви производи животињског порекла, непоменути нити обухваћени на другом месту

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине:

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању два или више заменљивих материјала.

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешавине; међутим, земља порекла мешавине производа из тар. бр. 0401–0404 је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе суве материје мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање обављено.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 0408

- Живинска и птичја јаја без љуске, сушена, и жуманца од јаја, сушена

Земља порекла робе је земља у којој је обављено сушење (после разбијања и одвајања, по потреби):

– живинских и птичјих јаја у љусци, свежих или конзервисаних, из тарифног броја ХС ex 0407

– живинских и птичјих јаја без љуске, осим сушених, из тарифног броја ХС ex 0408

– жуманаца од јаја, осим сушених, из тарифног броја ХС ex 0408

ОДЕЉАК II
БИЉНИ ПРОИЗВОДИ

ГЛАВА 9
Кафа, чај, мате чај и зачини

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине:

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању два или више заменљивих материјала.

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање обављено.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

- Кафа, непржена:

0901 11

- - Са кофеином

Земља порекла робе из овог тарифног подброја је земља у којој је добијена у свом природном или непрерађеном стању.

0901 12

- - Без кофеина

Земља порекла робе из овог тарифног подброја је земља у којој је добијена у свом природном или непрерађеном стању.

- Кафа, пржена:

0901 21

- - Са кофеином

CTSH

0901 22

- - Без кофеина

CTSH

ГЛАВА 11
Производи млинске индустрије; Слад; Скроб; Инулин; Глутен од пшенице

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине:

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању два заменљива или више заменљивих материјала.

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање обављено.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

1101

Брашно од пшенице или наполице

CC

1102

Брашно од житарица осим пшенице или наполице

CC

1103

Прекрупа од житарица, гриз и пелете

CC

1104

Житарице у зрну другачије обрађене (нпр.: ољуштене, ваљане у љуспицама, перлиране, обрезане или гњечене), осим пиринча из тарифног броја 1006; Клице од житарица, целе, ваљане, у љуспицама или млевене

CC

1105

Брашно, гриз, прах, љуспице, грануле и пелети од кромпира

CC

1106

Брашно, гриз и прах, од сушеног махунастог поврћа које се сврстава у тарифни број 0713, од сагоа корења или кртола из тарифног броја 0714, или од производа из Главе 8

CC

1107

Слад, пржен или непржен

CC

1108

Скроб; Инулин

CTH

1109

Глутен од пшенице, осушен или неосушен

CTH

ГЛАВА 14
Биљни материјал за плетарство; Биљни производи на другом месту непоменути нити обухваћени

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине:

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању два заменљива или више заменљивих материјала.

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање обављено.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 1404

Линтерс од памука, бељен

Земља порекла робе је земља у којој је производ израђен од сировог памука, када вредност тог сировог памука не прелази 50% цене производа франко фабрика.

ОДЕЉАК IV
ПРОИЗВОДИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ; ПИЋА, АЛКОХОЛИ И СИРЋЕ; ДУВАН И ПРОИЗВОДИ ЗАМЕНЕ ДУВАНА

ГЛАВА 17
Шећер и производи од шећера

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине:

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању два заменљива или више заменљивих материјала.

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање обављено.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

1701

Шећер од шећерне трске или шећерне репе и хемијски чиста сахароза, у чврстом стању

CC

1702

Остали шећери, укључујући хемијски чисту лактозу, малтозу, глукозу и фруктозу у чврстом стању; Шећерни сирупи без додатих средстава за ароматизацију или материја за бојење; Вештачки мед, помешан или непомешан са природним медом; Карамел

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 1702 (a)

– хемијски чиста лактоза, малтоза, глукоза и фруктоза

CTHS

ex 1702 (б)

– остало

CC

1703

Меласе добијене приликом екстракције или рафинисања шећера

CC

1704

Производи од шећера (укључујући белу чоколаду) без какаа

CTH

ГЛАВА 20
Производи од поврћа, воћа, укључујући језграсто воће, и осталих делова биља

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању два заменљива или више заменљивих материјала.

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешавине; међутим, земља порекла мешавине производа из тарифног броја 2009 (воћни сокови, укључујући ширу, и сокови од поврћа, неферментисани, са додатком или без додатка шећера или осталих заслађивача) јесте она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе суве материје мешавине. Маса материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 2009

Сок од грожђа

CTH, осим од шире од грожђа из тарифног броја 2204

ГЛАВА 22
Пића, алкохоли и сирће

Преостало правило уз ову главу које се примењује за мешавине

(1) Ради примене овог преосталог правила, „мешање” је сврсисходна и сразмерно контролисана операција која се састоји у спајању два заменљива или више заменљивих материјала.

(2) Земља порекла мешавине производа из ове главе је она земља из које су пореклом материјали који чине више од 50% масе мешавине; међутим, земља порекла мешавине вина (тарифни број 2204), вермута (тарифни број 2205), алкохола, ликера и алкохолних пића (тарифни број 2208) јесте она земља из које су пореклом материјали који чине више од 85% запремине мешавине. Маса или количина материјала истог порекла узима се у обзир заједно.

(3) Када ниједан од коришћених материјала не задовољава захтевани проценат, порекло мешавине је земља у којој је мешање обављено.

Преостало правило уз ову главу:

За робу из ове главе, осим за тарифни број 2208, ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила и других преосталих правила уз ову главу, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 2204

Вино од свежег грожђа намењено за производњу вермута које садржи додату ширу од свежег грожђа, концентровану или неконцентровану, или алкохол

Земља порекла робе је земља у којој је грожђе добијено у свом природном или непрерађеном стању.

ex 2205

Вермут

Производња од вина од свежег грожђа које садржи ширу од свежег грожђа, концентровану или неконцентровану, или алкохол, из тарифног броја 2204

ОДЕЉАК VI
ПРОИЗВОДИ ХЕМИЈСКЕ И СРОДНИХ ИНДУСТРИЈА

ГЛАВА 34
Сапун, органска површински активна средства, препарати за прање, препарати за подмазивање, вештачки воскови, припремљени воскови, препарати за полирање или за уклањање масноће, свеће и слични производи, пасте за моделовање, „зубарски воскови” и зубарски препарати на бази гипса

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 3401

Филц или неткани текстил, импрегнисани, премазани или превучени сапуном или детерџентом

Производња од филца или нетканог текстила

ex 3405

Филц или неткани текстил, импрегнисани, премазани или превучени средствима за полирање и кремама, за обућу, намештај, подове, каросерије, стакло или метал, пастама и прашковима за рибање и сличним препаратима

Производња од филца или нетканог текстила

ГЛАВА 35
Беланчевинасте материје; Модификовани скробови; Лепкови; ензими

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу масе материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 3502

Албумин из јаја, сушен

Сушење (после разбијања и одвајања, по потреби):

– живинских и птичјих јаја, у љусци, свежих или конзервисаних, из тарифног броја ХС ex 0407

– живинских и птичјих јаја, без љуске, осим сушених, из тарифног броја ХС ex 0408 или

– беланаца од јаја, осим сушених, из тарифног броја ХС ex 3502

ОДЕЉАК VIII
СИРОВА КРУПНА И СИТНА КОЖА, ШТАВЉЕНА КОЖА, КРЗНО И ПРОИЗВОДИ ОД КРЗНА; СЕДЛАРСКИ И САРАЧКИ ПРОИЗВОДИ; ПРОИЗВОДИ ЗА ПУТОВАЊЕ, РУЧНЕ ТОРБЕ И СЛИЧНИ КОНТЕЈНЕРИ; ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИЊСКИХ ЦРЕВА (ОСИМ СВИЛЕНОГ КЕТГУТА)

ГЛАВА 42
Производи од коже, седларски и сарачки производи; Производи за путовање, ручне торбе и слични контејнери и производи од животињских црева (осим свиленог кетгута)

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 4203

- Одећа, од коже или вештачке коже

Потпуно довршавање

ОДЕЉАК X
ЦЕЛУЛОЗА ОД ДРВЕТА ИЛИ ДРУГИХ ВЛАКНАСТИХ ЦЕЛУЛОЗНИХ МАТЕРИЈАЛА; ХАРТИЈА И КАРТОН (ОТПАЦИ И ОСТАЦИ) ЗА ПОНОВНУ ПРЕРАДУ; ХАРТИЈА И КАРТОН И ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈЕ И КАРТОНА

ГЛАВА 49
Штампане књиге, новине, слике и остали производи графичке индустрије; Рукописи, куцани текстови и планови

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 4910

Керамички календари било које врсте, штампани, укључујући календар-блокове, декорисани

CTH

ОДЕЉАК XI
ТЕКСТИЛ И ПРОИЗВОДИ ОД ТЕКСТИЛА

ГЛАВА 50
Свила

Напомена уз ову главу:

Термоштампу мора пратити штампа на трансфер папиру да би се могло сматрати да се термоштампом стиче статус робе са пореклом.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5001

Чауре свилене бубе подесне за одмотавање

CTH

5002

Сирова свила (неупредена)

CTH

5003

Отпаци од свиле (укључујући чауре неподесне за одмотавање, отпатке предива и рашчупане текстилне материјале)

CTH

5004

Свилено предиво (осим предива од отпадака свиле) неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5005

Предиво од отпадака свиле, неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5006

Свилено предиво и предиво од отпадака свиле, припремљено за продају на мало; Свилени кетгут

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5006 (a)

свилени кетгут

CTH

ex 5006 (б)

остало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5007

Ткани материјали од свиле или од отпадака свиле

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима.

ГЛАВА 51
Вуна, фина или груба животињска длака; Предиво и ткани материјали од коњске длаке

Напомена уз ову главу:

Термоштампу мора пратити штампа на трансфер папиру да би се могло сматрати да се термоштампом стиче статус робе са пореклом.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5101

Вуна, невлачена нити чешљана

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5101 (a)

- масна вуна, укључујући вуну прану на овци

CTH

ex 5101 (б)

- одмашћена, некарбонизована

Производња од масне вуне, укључујући и отпатке вуне, чија вредност не прелази 50% цене производа франко фабрика

ex 5101 (в)

- карбонизована

Производња од одмашћене, некарбонизоване вуне, чија вредност не прелази 50% цене производа франко фабрика

5102

Фина или груба животињска длака, невлачена нити чешљана

CTH

5103

Отпаци од вуне или фине или грубе животињске длаке, укључујући отпатке предива али искључујући рашчупане текстилне материјале

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5103 (a)

карбонизовани

Производња од некарбонизованих отпадака вуне, чија вредност не прелази 50% цене производа франко фабрика

ex 5103 (б)

остали

CTH

5104

Рашчупани текстилни материјали од вуне или фине или грубе животињске длаке

CTH

5105

Вуна и фина или груба животињска длака, влачена или чешљана

(укључујући чешљану вуну у праменовима)

CTH

5106

Предиво од влачене вуне, неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5107

Предиво од чешљане вуне, неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5108

Предиво од фине животињске длаке (влачено или чешљано), неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана,

невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не

прелази 48% цене производа франко фабрика

5109

Предиво од вуне или фине животињске длаке припремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5110

Предиво од грубе животињске или коњске длаке (укључујући обавијено предиво од коњске длаке), припремљено или неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5111

Ткани материјали од влачене вуне или од фине животињске длаке

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5112

Ткани материјали од чешљане вуне или од чешљане фине животињске длаке

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима.

5113

Ткани материјали од грубе животињске длаке или од коњске длаке

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ГЛАВА 52
Памук

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5201

Памук, невлачен нити чешљан

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5201 (a)

бељен

Производња од сировог памука, чија вредност не прелази 50% цене производа франко фабрика

ex 5201 (б)

остали

CTH

5202

Отпаци од памука (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне материјале)

CTH

5203

Памук, влачен или чешљан

CTH

5204

Конац за шивење од памука, неприпремљен или припремљен за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе,

вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење, или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5205

Предиво од памука (осим конца за шивење), са садржајем 85% или више по маси памука, неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5206

Предиво од памука (осим конца за шивење) са садржајем мање од 85% по маси памука, неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5207

Предиво од памука (осим конца за шивење), припремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5208

Ткани материјали од памука, са садржајем 85% или више по тежини памука, површинске масе не преко 200 g/m2

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5209

Ткани материјали од памука, са садржајем 85% или више по тежини памука, површинске масе преко 200 g/m2

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5210

Ткани материјали од памука, са садржајем мање од 85% по тежини памука, у мешавини претежно или само са вештачким или синтетичким влакнима, површинске масе не преко 200 g/m2

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5211

Ткани материјали од памука, са садржајем мање од 85% по маси памука, у мешавини претежно или само са вештачким или синтетичким влакнима, површинске масе преко 200 g/m2

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5212

Остали ткани материјали од памука

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ГЛАВА 53
Остала биљна текстилна влакна; Предиво од хартије и ткани материјали од предива од хартије

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5301

Лан, сиров или обрађен али непреден; Кучина и отпаци од лана (укључујући и отпатке предива и рашчупане текстилне материјале)

CTH

5302

Конопља (Cannabis sativa L.), сирова или обрађена али непредена; Кучина и отпаци од конопље (укључујући и отпатке предива и рашчупане остатке)

CTH

5303

Јута и остала текстилна ликаста влакна (искључујући лан, конопљу и рамију), сирова или обрађена али непредена; Кучина и отпаци од ових влакана (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне материјале)

CTH

[5304]

5305

Кокосово влакно, абака (манила или Musa textilis Nee), рамија и остала биљна текстилна влакна на другом месту непоменута нити обухваћена, сирова или обрађена али непредена; Кучина, кратка влакна остала од чешљања и отпаци од тих влакана (укључујући отпатке предива и рашчупане текстилне материјале).

CTH

5306

Предиво од лана

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5307

Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из тарифног броја 5303

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5308

Предиво од осталих биљних текстилних влакана; Предиво од хартије

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5308 (a)

предиво од осталих биљних текстилних влакана

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

ex 5308 (б)

- предиво од хартије

CTH

5309

Ткани материјали од лана

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5310

Ткани материјали од јуте или осталих текстилних ликастих влакана из тарифног броја 5303

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5311

Ткани материјали од осталих биљних текстилних влакана; Тканине од предива од хартије.

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5311 (a)

ткани материјали од осталих биљних текстилних влакана

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5311 (б)

тканине од предива од хартије

CTH

ГЛАВА 54
Вештачки или синтетички филаменти; Траке и слично од вештачких или синтетичких текстилних материјала

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5401

Конац за шивење од вештачких или синтетичких филамената, припремљен или неприпремљен за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5402

Предиво од синтетичких филамената (осим конца за шивење), неприпремљено за продају на мало, укључујући синтетичке монофиламенте финоће мање од 67 децитекса

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5403

Предиво од вештачких филамената (осим конца за шивење), неприпремљено за продају на мало, укључујући вештачке монофиламенте финоће мање од 67 децитекса

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5404

Синтетички монофиламенти, финоће од 67 децитекса или веће и чија димензија попречног пресека не прелази 1 mm; Траке и слично (нпр. вештачка слама) од синтетичких текстилних материјала привидне ширине не преко 5 mm

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5405

Вештачки монофиламенти, финоће од 67 децитекса или веће и чија димензија попречног пресека не прелази 1 mm; Траке и слично (нпр. вештачка слама) од вештачких текстилних материјала привидне ширине не преко 5 mm

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење, – сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5406

Предиво од вештачких или синтетичких филамената (осим конца за шивење), припремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5407

Ткани материјали од предива од синтетичких филамената, укључујући ткане материјале добијене од производа из тарифног броја 5404

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5408

Ткани материјали од предива од вештачких филамената, укључујући ткане материјале добијене од производа из тарифног броја 5405

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ГЛАВА 55
Вештачка или синтетичка влакна, сечена

Напомена уз ову главу:

Термоштампу мора пратити штампа на трансфер папиру да би се могло сматрати да се термоштампом стиче статус робе са пореклом.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5501

Каблови од синтетичких филамената

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе

5502

Каблови од вештачких филамената

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе

5503

Синтетичка влакна сечена, невлачена, нечешљана нити другачије обрађена за предење

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе

5504

Вештачка влакна сечена, невлачена, нечешљана нити другачије обрађена за предење

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе

5505

Отпаци (укључујући кратка влакна остала од чешљања, отпатке од предива и рашчупане текстилне материјале) од вештачких или синтетичких влакана

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе

5506

Синтетичка влакна сечена (штапел), влачена, чешљана или другачије обрађена за предење

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе или отпадака из тарифног броја 5505

5507

Вештачка влакна сечена, влачена, чешљана или другачије обрађена за предење

Производња од хемијских материјала или текстилне целулозе или отпадака из тарифног броја 5505

5508

Конац за шивење од вештачких или синтетичких влакана, сечених (штапел), припремљен или неприпремљен за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5509

Предиво (осим конца за шивење) од синтетичких влакана сечених, неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5510

Предиво (осим конца за шивење) од вештачких влакана сечених, неприпремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5511

Предиво (осим конца за шивење) од вештачких или синтетичких влакана сечених, припремљено за продају на мало

Производња од:

– природних влакана невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

– сирове свиле или отпадака свиле,

– хемијских материјала или текстилне целулозе, или

– вештачких или синтетичких влакана, сечених, каблова од филамената или отпадака од влакана, невлачених или нечешљаних нити другачије припремљених за предење,

или

Штампање или бојење предива или монофиламената, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима, осим кончања или текстурирања, чија вредност материјала (укључујући и предиво) не прелази 48% цене производа франко фабрика

5512

Ткани материјали са садржајем 85% или више по тежини синтетичких влакана, сечених

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5513

Ткани материјали од синтетичких влакана, сечених, са садржајем мање од 85% по тежини тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, површинске масе не преко 170 g/m2

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5514

Ткани материјали од синтетичких влакана, сечених, са садржајем мање од 85% по тежини тих влакана, у мешавини претежно или само са памуком, површинске масе преко 170 g/m2

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5515

Остали ткани материјали од синтетичких влакана сечених

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5516

Ткани материјали од вештачких влакана сечених

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ГЛАВА 56
Вата, филц и неткани текстил; Специјална предива; Канапи, ужад, конопци и каблови и производи од њих

Напомена уз ову главу:

Термоштампу мора пратити штампа на трансфер папиру да би се могло сматрати да се термоштампом стиче статус робе са пореклом.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5601

Вата од текстилних материјала и производи од вате; Текстилна влакна дужине не преко 5 mm (флок); Прах и нопе, од текстилног материјала.

Производња од влакана

5602

Филц, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен или непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5602 (a)

штампан, бојен (укључујући бојен у бело)

Производња од влакана

или

Штампање или бојење филца, небељеног или претходно бељеног, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5602 (б)

импрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран

Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца, небељеног

ex 5602 (в)

- остало

Производња од влакана

5603

Неткани текстил, импрегнисан или неимпрегнисан, превучен или непревучен, прекривен или непрекривен, ламиниран или неламиниран

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5603 (a)

- неткани текстил: штампан, бојен (укључујући бојен у бело)

Производња од влакана

или

Штампање или бојење небељеног или претходно бељеног нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5603 (б)

импрегнисан, превучен, прекривен или ламиниран

Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање нетканог текстила, небељеног

ex 5603 (в)

- остало

Производња од влакана

5604

Нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом; Текстилно предиво, траке и слично из тарифног броја 5404 или 5405, импрегнисани, превучени, обложени гумом или пластичном масом

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5604 (a)

- нити и корд од гуме, прекривени текстилним материјалом

Производња од нити и корда од гуме, непрекривених текстилним материјалом

ex 5604 (б)

- остало

Импрегнација, превлачење, прекривање или облагање текстилног предива, трака и слично, небељених

5605

Метализовано предиво, обавијено или необавијено, које представља текстилно предиво, траку или слично из тарифног броја 5404 или 5405, комбиновано са металом у облику нити, трака или праха или прекривено металом

CTH

5606

Обавијено предиво, траке и слично из тарифног броја 5404 или 5405 (осим оних из тарифног броја 5605 и обавијеног предива од коњске длаке); Жанила предиво (укључујући флоковано жанила предиво); Ефектно замкасто предиво

CTH

5607

Канапи, ужад, конопци и каблови, уплетени или неуплетени, испреплетени или неиспреплетени и импрегнисани или неимпрегнисани превучени или непревучени, прекривени или непрекривени, обложени или необложени гумом или пластичном масом

Производња од влакана, предива од кокосових влакана, синтетичких или вештачких влакана или монофиламената

5608

Чворовани мрежасти производи од канапа, ужади или конопаца; Готове рибарске мреже и остале готове мреже од текстилног материјала

CTH

5609

Производи од предива, трака или слично из из тарифног броја 5404 или 5405, канапа, ужади, конопаца или каблова, непоменути нити обухваћени на другом месту

Производња од влакана, предива од кокосових влакана, синтетичких или вештачких влакана или монофиламената

ГЛАВА 57
Теписи и остали текстилни подни покривачи

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5701

Теписи и остали текстилни подни покривачи, чворовани, било да јесу или нису готови

CTH

5702

Теписи и остали текстилни подни покривачи, ткани, нетафтовани нити флоковани, било да јесу или нису готови, укључујући „Kelim”, „Šumak”, „Karamani” и сличне ручно ткане простирке

CTH

5703

Теписи и остали текстилни подни покривачи, тафтовани, било да јесу или нису готови

CTH

5704

Теписи и остали текстилни подни покривачи од филца, нетафтовани нити флоковани, било да јесу или нису готови

Производња од влакана

5705

Остали теписи и остали текстилни подни покривачи, било да јесу или нису готови

CTH

ГЛАВА 58
Специјалне тканине; Тафтовани текстилни производи; Чипке; Таписерије; Позамантерија; Вез

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5801

Ткани материјали са флором и материјали од жанила предива, осим тканина из тарифног броја 5802 или 5806

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5801 (a)

- тканине: штампане, бојене (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5801 (б)

- импрегнисанe, превучене или прекривене

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5801 (в)

- остало

Производња од предива

5802

Фротир и слични ткани замкасти материјали, осим узаних материјала из тарифног броја 5806; Тафтовани текстилни материјали, осим производа из тарифног броја 5703

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5802 (a)

- тканине: штампане, бојене (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5802 (б)

- импрегнисане, превучене или прекривене

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5802 (в)

- остало

Производња од предива

5803

Газа, осим узаних материјала из тарифног броја 5806

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5803 (a)

- штампана, бојена (укључујући бојена у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5803 (б)

- импрегнисана, превучена или прекривена

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5803 (в)

- остало

Производња од предива

5804

Тил и остали мрежасти материјали, осим тканих, плетених или кукичаних; Чипка у метражи, у тракама или у мотивима, осим материјала из тар. бр. 6002 до 6006

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5804 (a)

- штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5804 (б)

- импрегнисани, превучени или прекривени

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5804 (в)

- остало

Производња од предива

5805

Таписерије ручно ткане (врста: гоблена, фландрија, обисон, бове и сличне) и таписерије иглом рађене (нпр. ситним бодом, унакрсним бодом), било да јесу или нису готове

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5805 (a)

- штампане или бојене

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5805 (б)

- импрегнисане, превучене или прекривене

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5805 (в)

- остало

Производња од предива

5806

Узани ткани материјали, осим производа из тарифног броја 5807; Узани материјали који се састоје само од основе чије су нити међусобно залепљене (болдук)

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5806 (a)

- штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5806 (б)

- импрегнисани, превучени или прекривени

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5806 (в)

- остало

Производња од предива

5807

Етикете, значке и слични производи од текстилних материјала, у метражи, тракама или сечени у одређене облике или величине, невезени

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5807 (a)

- штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5807 (б)

- импрегнисани, превучени или прекривени

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5807 (в)

- остало

Производња од предива

5808

Плетенице у метражи; Украсна позамантерија у метражи, невезена, осим плетене или кукичане; Кићанке, помпони и слични производи.

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5808 (a)

- штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5808 (б)

- импрегнисани, превучени или прекривени

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5808 (в)

- остало

Производња од предива

5809

Ткани материјали од нити од метала и тканине од метализованог предива из тарифног броја 5605, које се користе за израду одеће, унутрашње опремање и слично, непоменуте нити обухваћене на другом месту

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5809 (a)

- штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5809 (б)

- импрегнисани, превучени или прекривени

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5809 (в)

- остало

Производња од предива

5810

Вез у метражи, у тракама или мотивима

Производња у којој вредност свих употребљених материјала није већа од 50% цене производа франко фабрика

5811

Прошивени текстилни производи у метражи који се састоје од једног или више слојева текстилних материјала, спојених са материјалом за пуњење прошивањем или на други начин, осим веза из тарифног броја 5810

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5811 (a)

- штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење небељених или претходно бељених тканина, филца или нетканог текстила, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 5811 (б)

- импрегнисани, превучени или прекривени

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

ex 5811 (в)

- остало

Производња од предива

ГЛАВА 59
Текстилне тканине, импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране, текстилни производи врста погодних за техничке сврхе

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

5901

Текстилне тканине превучене лепком или скробним материјама, које се користе за спољно повезивање књига или за сличне сврхе; Тканине за прецртавање; Канафас припремљен за сликање; Круте тканине (буграм) и сличне круте текстилне тканине које се користе за израду шешира

Производња од небељених тканина

5902

Корд материјал за спољашње пнеуматске гуме од предива од најлона или других полиамида, полиестера или вискозног рајона велике јачине

Производња од предива

5903

Текстилне тканине импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране пластичном масом, осим оних из тарифног броја 5902

Производња од небељених тканина

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5904

Линолеум, неисечен или сечен у облике; Подни покривачи који се састоје од превлаке или покривке нанете на текстилну подлогу, неисечени или сечени у облике

Производња од небељених тканина, филца или нетканог текстила

5905

Зидни тапети од текстила

Производња од небељених тканина

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5906

Каучуковане или гумиране текстилне тканине, осим оних из тарифног броја 5902

Производња од бељених тканина, плетених или кукичаних, или од других небељених тканина

5907

Текстилне тканине на други начин импрегнисане, превучене или прекривене; Осликана платна за позоришне кулисе, текстилне позадине за атељеа или слично

Производња од небељених тканина

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

5908

Фитиљи од текстила, ткани, уплетени или плетени, за лампе, пећи, упаљаче, свеће или слично; Чарапице за гасно осветљење или цевасто плетени материјали за чарапице, импрегнисани или неимпрегнисани.

Производња од предива

5909

Текстилна црева и слични текстилни цевасти производи, са или без облога, ојачања или прибора од другог материјала

Производња од предива или влакана

5910

Траке или ремење од текстилних материјала, за транспортне или трансмисионе сврхе, импрегнисане или неимпрегнисане, превучене или непревучене, прекривене или непрекривене или ламиниране или неламиниране пластичном масом, ојачане или неојачане металом или другим материјалом

Производња од предива или влакана

5911

Текстилни производи и предмети за техничке сврхе, наведени у Напомени 7. уз ову главу

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 5911 (a)

- дискови и круне за полирање осим од филца

Производња од предива, остатака влакана или крпа из тарифног броја 6310

ex 5911 (б)

- остало

Производња од предива или влакана

ГЛАВА 60
Плетени или кукичани материјали

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

6001

Материјали са флором, укључујући материјале са високим флором и замкасте материјале, плетени или кукичани

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6001 (a)

- штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 6001 (б)

- остало

Производња од предива

6002

Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, са садржајем 5% или више по тежини еластомерног предива или нити од каучука или гуме, осим оних из тарифног броја 6001

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6002 (a)

- штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 6002 (б)

- остало

Производња од предива

6003

Плетени или кукичани материјали ширине не преко 30 cm, осим оних из тар. бр. 6001 или 6002

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6003 (a)

штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 6003 (б)

- остало

Производња од предива

6004

Плетени или кукичани материјали ширине веће од 30 cm, са садржајем 5% или више по тежини еластомерног предива или нити од каучука или гуме, осим оних из тарифног броја 6001

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6004 (a)

штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 6004 (б)

- остало

Производња од предива

6005

Материјали плетени по основи (укључујући и оне добијене на „galloonˮ плетаћим машинама), осим оних из тар. бр. 6001 до 6004

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6005 (a)

штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 6005 (б)

- остало

Производња од предива

6006

Остали плетени или кукичани материјали

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6006 (a)

штампани, бојени (укључујући бојене у бело)

Производња од предива

или

Штампање или бојење тканина, небељених или претходно бељених, заједно са припремним или завршним поступцима

ex 6006 (б)

- остало

Производња од предива

ГЛАВА 61
Одећа и прибор за одећу, плетени или кукичани

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

6101

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка и слични производи за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани, осим производа из тарифног броја 6103

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6101 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6101 (б)

- остало

Производња од предива

6102

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка и слични производи за жене и девојчице, плетени или кукичани, осим производа из тарифног броја 6104

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6102 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6102 (б)

- остало

Производња од предива

6103

Одела, комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ – панталоне и шорцеви (осим купаћих гаћа), за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6103 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6103 (б)

- остало

Производња од предива

6104

Костими, комплети, јакне, сакои, хаљине, сукње, сукње-панталоне, панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ – панталоне и шорцеви (осим купаћих гаћица и костима), за жене и девојчице, плетени или кукичани

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6104 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6104 (б)

- остало

Производња од предива

6105

Кошуље за мушкарце и дечаке, плетене или кукичане

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6105 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6105 (б)

- остало

Производња од предива

6106

Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице, плетене или кукичане

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6106 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6106 (б)

- остало

Производња од предива

6107

Гаће, ноћне кошуље, пиџаме, бадемантили, кућни огртачи и слични производи за мушкарце и дечаке, плетени или кукичани

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6107 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6107 (б)

- остало

Производња од предива

6108

Комбинезони, подсукње, гаћице, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, бадемантили, кућне хаљине и слични производи за жене или девојчице, плетени или кукичани

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6108 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6108 (б)

- остало

Производња од предива

6109

Мајице с кратким рукавима, поткошуње и остале мајице без рукава, плетене или кукичане

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6109 (a)

- добијене шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6109 (б)

- остало

Производња од предива

6110

Џемпери са или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи, плетени или кукичани

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6110 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6110 (б)

- остало

Производња од предива

6111

Одећа и прибор за одећу, за бебе, плетени или кукичани

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6111 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6111 (б)

- остало

Производња од предива

6112

Тренерке, скијашка одела и купаће гаће или костими, плетени или кукичани

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6112 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6112 (б)

- остало

Производња од предива

6113

Одећа израђена од плетених или кукичаних материјала из тарифног броја 5903, 5906 или 5907

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6113 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6113 (б)

- остало

Производња од предива

6114

Остала одећа, плетена или кукичана

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6114 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6114 (б)

- остало

Производња од предива

6115

Чарапе хулахопке са петом или без пете, самодржеће чарапе, чарапе и остале назувице, укључујући чарапе које имају функцију стезања у различитом степену (на пример, чарапе за вене) и назувице без табанице, плетене или кукичане

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6115 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6115 (б)

- остало

Производња од предива

6116

Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију, плетене или кукичане

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6116 (a)

- добијене шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су искројени у потребне облике или бии произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6116 (б)

- остало

Производња од предива

6117

Остали готов прибор за одећу, плетен или кукичан; Плетени или кукичани делови одеће или прибора за одећу.

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6117 (a)

- добијени шивењем или на други начин састављањем два или више комада плетеног или кукичаног материјала, који су били искројени у потребне облике или били произведени већ обликовани

Потпуно довршавање

ex 6117 (б)

- остало

Производња од предива

ГЛАВА 62
Одећа и прибор за одећу, осим плетених и кукичаних

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

6201

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка и слични производи, за мушкарце и дечаке, осим производа из тарифног броја 6203

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6201 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6201 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6202

Капути, огртачи, пелерине, ветровке са капуљачом типа анорак (укључујући скијашке јакне), ветровке са или без поставе или улошка и слични производи, за жене и девојчице, осим производа из тарифног броја 6204

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6202 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6202 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6203

Одела, комплети, јакне, сакои, панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ – панталоне и шорцеви (осим купаћих гаћа), за мушкарце и дечаке

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6203 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6203 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6204

Костими, комплети, јакне, сакои, хаљине, сукње, сукње-панталоне, панталоне, панталоне са пластроном и нараменицама, бриџ панталоне и шорцеви (осим купаћих гаћица и костима), за жене и девојчице

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6204 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6204 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6205

Кошуље, за мушкарце и дечаке

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6205 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6205 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6206

Блузе, кошуље и кошуље – блузе, за жене и девојчице.

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6206 (a)

- довршене или комплетне

Потпуно довршавање

ex 6206 (б)

- недовршене или некомплетне

Производња од предива

6207

Поткошуље и остале мајице без рукава, подгаће, гаће, ноћне кошуље, пиџаме, бадемантили, кућни огртачи и слични производи, за мушкарце и дечаке

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6207 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6207 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6208

Поткошуље и остале мајице без рукава, комбинезони, подсукње, гаћице, килоте, спаваћице, пиџаме, јутарње хаљине, бадемантили, кућне хаљине и слични производи, за жене или девојчице

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6208 (a)

- довршене или комплетне

Потпуно довршавање

ex 6208 (б)

- недовршене или некомплетне

Производња од предива

6209

Одећа и прибор за одећу, за бебе

Као што је наведено за ex тарифне броје

ex 6209 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6209 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6210

Одећа израђена од материјала из тар. бр. 5602, 5603, 5903, 5906 или 5907

Као што је наведено за ex тарифне броје

ex 6210 (a)

- довршена или комплетна

Потпуно довршавање

ex 6210 (б)

- недовршена или некомплетна

Производња од предива

6211

Тренерке, скијашка одела и купаће гаће или костими; Остала одећа

Као што је наведено за ex тарифне броје

ex 6211 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6211 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6212

Грудњаци, мидери, корсети (женски стезници), нараменице, држачи чарапа (подвезице) и слични производи као и њихови делови, укључујући плетене или кукичане

Као што је наведено за ex тарифне броје

ex 6212 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6212 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

6213

Марамице

Као што је наведено за ex тарифне броје

ex 6213 (a)

- везене

Производња од предива

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 6213 (б)

- остало

Производња од предива

6214

Шалови, ешарпе, мараме, шамије, велови и слични производи

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6214 (a)

- везени

Производња од предива

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 6214 (б)

- остало

Производња од предива

6215

Машне, лептир-машне и кравате

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6215 (a)

- довршене или комплетне

Потпуно довршавање

ex 6215 (б)

- недовршене или некомплетне

Производња од предива

6216

Рукавице с прстима, с једним прстом или без прстију

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6216 (a)

- довршене или комплетне

Потпуно довршавање

ex 6216 (б)

- недовршене или некомплетне

Производња од предива

6217

Остали готов прибор за одећу; Делови одеће или прибора за одећу, осим оних из тарифног броја 6212

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 6217 (a)

- довршени или комплетни

Потпуно довршавање

ex 6217 (б)

- недовршени или некомплетни

Производња од предива

ГЛАВА 63
Остали готови производи од текстила; Сетови; Изношена, дотрајала одећа и дотрајали производи од текстила; Крпе

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

6301

Ћебад и путни покривачи

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- од филца или нетканог текстила

ex 6301 (a)

- - неимпрегнисани, непревучени, непрекривени или неламинирани

Производња од влакана

ex 6301 (б)

- - импрегнисани, превучени, прекривени или ламинирани

Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или нетканог текстила, небељеног

- остало

- - плетени или кукичани

ex 6301 (в)

- - - невезени

Потпуно довршавање

ex 6301 (г)

- - - везени

Потпуно довршавање

или

Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

- - неплетени или некукичани:

ex 6301 (д)

- - - невезени

Производња од предива

ex 6301 (ђ)

- - - везени

Производња од предива или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

6302

Постељно, стоно, тоалетно и кухињско рубље

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- од филца или нетканог текстила

ex 6302 (a)

- - неимпрегнисано, непревучено, непрекривено или неламинирано

Производња од влакана

ex 6302 (б)

- - импрегнисано, превучено, прекривено или ламинирано

Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или нетканог текстила, небељеног

- остало:

- - плетено или кукичано

ex 6302 (в)

- - - невезено

Потпуно довршавање

ex 6302 (г)

- - - везено

Потпуно довршавање

или

Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

- - неплетено или некукичано:

ex 6302 (д)

- - - невезено

Производња од предива

ex 6302 (ђ)

- - - везено

Производња од предива

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

6303

Завесе (укључујући драперије) и унутрашње платнене ролетне, кратке украсне драперије за прозоре или кревете

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- од филца или нетканог текстила

ex 6303 (a)

- - неимпрегнисане, непревучене, непрекривене или неламиниране

Производња од влакана

ex 6303 (б)

- - импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране

Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или нетканог текстила, небељеног

- остало:

- - плетене или кукичане

ex 6303 (в)

- - - невезене

Потпуно довршавање

ex 6303 (г)

- - - везене

Потпуно довршавање

или

Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом са вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

- - неплетене или некукичане:

ex 6303 (д)

- - - невезене

Производња од предива

ex 6303 (ђ)

- - - везене

Производња од предива

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

6304

Остали производи за унутрашње опремање, искључујући производе из тарифног броја 9404

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- од филца или нетканог текстила:

ex 6304 (a)

- - неимпрегнисани, непревучени, непрекривени или неламинирани

Производња од влакана

ex 6304 (б)

- - импрегнисани, превучени, прекривени или ламинирани

Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или нетканог текстила, небељеног

- остало:

- - плетени или кукичани

ex 6304 (в)

- - - невезени

Потпуно довршавање

ex 6304 (г)

- - - везени

Потпуно довршавање

или

Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

- - неплетени или некукичани:

ex 6304 (д)

- - - невезени

Производња од предива

ex 6304 (ђ)

- - - везени

Производња од предива

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

6305

Вреће и врећице за паковање робе.

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- од филца или нетканог текстила:

ex 6305 (a)

- - неимпрегнисане, непревучене, непрекривене или неламиниране

Производња од влакана

ex 6305 (б)

- - импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране

Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или нетканог текстила, небељеног

- остало:

- - плетене или кукичане

ex 6305 (в)

- - - невезене

Потпуно довршавање

ex 6305 (г)

- - - везене

Потпуно довршавање

или

Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

- - неплетене или некукичане:

ex 6305 (д)

- - - невезене

Производња од предива

ex 6305 (ђ)

- - - везене

Производња од предива

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

6306

Цераде, надстрешнице и тенде; Шатори; Једра за чамце, даске за једрење или сувоземна возила; Производи за камповање.

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

- Цераде, надстрешнице и производи за камповање, од филца или нетканог текстила:

ex 6306 (a)

- - неимпрегнисане, непревучене, непрекривене или неламиниране

Производња од влакана

ex 6306 (б)

- - импрегнисане, превучене, прекривене или ламиниране

Импрегнација, превлачење, прекривање или ламинирање филца или нетканог текстила, небељеног

- Остале цераде, надстрешнице и производи за камповање

- - плетени или кукичани

ex 6306 (в)

- - - невезени

Потпуно довршавање

ex 6306 (г)

- - - везени

Потпуно довршавање

или

Производња од невезене плетене или кукичане тканине, под условом да вредност употребљене невезене плетене или кукичане тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

- - неплетени или некукичани:

ex 6306 (д)

- - - невезени

Производња од предива

ex 6306 (ђ)

- - - везени

Производња од предива

или

Производња од невезене тканине, под условом да вредност употребљене невезене тканине није већа од 40% цене производа франко фабрика

ex 6306 (е)

тенде; шатори; једра за чамце, даске за једрење или сувоземна возила;

CTH

6307

Остали готови производи, укључујући кројеве за одећу

Као што је наведено за тарифне подбројеве

6307 10

- Крпе за под, судове, прашину и сличне крпе за чишћење

Производња од предива

6307 20

- Прслуци и појасеви за спасавање

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

6307 90

- Остало

Производња код које вредност свих употребљених материјала није већа од 40% цене производа франко фабрика

6308

Сетови који се састоје од комада тканине и предива с прибором или без прибора, за израду простирки, таписерија, везених столњака или салвета или сличних производа од текстила, припремљени у паковањима за продају на мало

Укључивање у сет ако укупна вредност свих производа без порекла не прелази 25% цене сета франко фабрика

6309

Изношена – дотрајала одећа и други дотрајали производи од текстила

Прикупљање и паковање за испоруку

6310

Употребљавне или нове крпе, отпаци ужади, канапа, конопаца и каблова и дотрајали производи од ужади, канапа, конопаца или каблова, од текстилног материјала.

CTH

ОДЕЉАК XII
ОБУЋА, ПОКРИВКЕ ЗА ГЛАВУ, КИШОБРАНИ, СУНЦОБРАНИ, ШТАПОВИ ЗА ХОДАЊЕ И ШТАПОВИ СА СЕДИШТЕМ, БИЧЕВИ, КОРБАЧИ И ЊИХОВИ ДЕЛОВИ; ПРЕПАРИРАНО ПЕРЈЕ И ПРОИЗВОДИ ОД ПЕРЈА; ВЕШТАЧКО ЦВЕЋЕ; ПРОИЗВОДИ ОД ЉУДСКЕ КОСЕ

ГЛАВА 64
Обућа, камашне и слични производи; Делови тих производа

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

6401

Непромочива обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, гуме или пластичне масе, чије лице није причвршћено за ђон нити спојено с њим ушивањем, закивањем закивцима или ексерима, помоћу вијака, чепова или сличним поступцима

CTH, осим код састављања горњих делова обуће (горњишта) причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из тарифног броја 6406

6402

Остала обућа са ђоновима и лицем (горњиштем), од каучука, гуме или пластичне масе

CTH, осим код састављања горњих делова обуће (горњишта) причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из тарифног броја 6406

6403

Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, коже или вештачке коже и лицем (горњиштем) од коже

CTH, осим код састављања горњих делова обуће (горњишта) причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из тарифног броја 6406

6404

Обућа са ђоновима од каучука, гуме или пластичне масе, коже или вештачке коже и лицем (горњиштем) од текстилних материјала

CTH, осим код састављања горњих делова обуће (горњишта) причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из тарифног броја 6406

6405

Остала обућа

CTH, осим код састављања горњих делова обуће (горњишта) причвршћених на унутрашње ђонове или на друге делове ђонова из тарифног броја 6406

ОДЕЉАК XIII
ПРОИЗВОДИ ОД КАМЕНА, ГИПСА, ЦЕМЕНТА, АЗБЕСТА, ЛИСКУНА ИЛИ СЛИЧНИХ МАТЕРИЈАЛА; КЕРАМИЧКИ ПРОИЗВОДИ; СТАКЛО И ПРОИЗВОДИ ОД СТАКЛА

ГЛАВА 69
Керамички производи

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 6911 до ex 6913

Керамичко стоно посуђе, кухињско посуђе, остали предмети за домаћинство или тоалетну употребу; статуете и остали украсни производи и производи за тоалетну употребу од керамике, декорисани

CTH

ОДЕЉАК XIV
ПРИРОДНИ ИЛИ КУЛТИВИСАНИ БИСЕРИ, ДРАГО ИЛИ ПОЛУДРАГО КАМЕЊЕ, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ ПЛАТИРАНИ ПЛЕМЕНИТИМ МЕТАЛИМА И ПРОИЗВОДИ ОД ЊИХ; ИМИТАЦИЈЕ НАКИТА; МЕТАЛНИ НОВАЦ

ГЛАВА 71
Природни или култивисани бисери, драго или полудраго камење, племенити метали, метали платирани племенитим металима и производи од њих; Имитације накита; Метални новац

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 7117

Керамичке имитације накита, декорисане

CTH

ОДЕЉАК XV
ПРОСТИ МЕТАЛИ И ПРОИЗВОДИ ОД ПРОСТИХ МЕТАЛА

ГЛАВА 72
Гвожђе и челик

Дефиниција

За сврхе ове главе, изрази „хладно ваљани (хладно редуковани)” и „хладно обликовани” означавају хладно редуковање које има за резултат промену кристалне структуре предмета који се обрађује. Ови изрази не укључују лагани процес хладног ваљања и хладног обликовања (skin pass или pinch pass) који делује само по површини материјала и нема за резултат промену кристалне структуре.

Напомена уз ову главу

За потребе ове главе, промене у сврставању робе које су резултат искључиво сечења неће се сматрати довољним за стицање статуса робе са пореклом.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

7201

Сирово гвожђе и манганово (огледаласто) гвожђе у блоковима или другим примарним облицима

CTH

7202

Феролегуре

CTH

7203

Производи који садрже гвожђе добијени директном редукцијом руде гвожђа и остали сунђерасти производи који садрже гвожђе, у комадима, пелетама или сличним облицима; Гвожђе минималне чистоће 99,94% по маси, у комадима, пелетама или сличним облицима

CTH

7204

Отпаци и остаци од метала који садрже гвожђе; Отпадни инготи за претапање, од гвожђа или челика

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7204 (a)

- отпаци и остаци од гвожђа или челика

Земља порекла робе из овог ex тарифног броја је земља у којој су отпаци и остаци настали у производњи или процесу прераде или из потрошње

ex 7204 (б)

- отпадни инготи за претапање, од гвожђа или челика

Земља порекла робе из овог ex тарифног броја је земља у којој су отпаци и остаци настали у производњи или процесу прераде или из потрошње

7205

Грануле и прах, од сировог гвожђа, мангановог огледаластог гвожђа, гвожђа или челика

Као што је наведено за тарифне подбројеве

7205 10

- Грануле

CTH

- Прах:

7205 21

- - Од легираног челика

Као што је наведено за ex тарифне подбројеве

ex 7205 21 (a)

- - - мешавине праха од легираног челика

CTSH или CTSHS под условом да је извршено претапање и атомизовање одливка легуре

ex 7205 21 (б)

- - - немешани прах од легираног челика

CTSH

7205 29

- - Остали

Као што је наведено за ex тарифне подбројеве

ex 7205 29 (a)

- – – остале мешавине праха

CTSH или CTSHS под условом да је извршено претапање и атомизовање одливка легуре

ex 7205 29 (б)

- - - остали немешани прах

CTSH

7206

Гвожђе и нелегирани челик, у инготима или другим примарним облицима (не укључујући гвожђе из тарифног броја 7203)

CTH

7207

Полупроизводи од гвожђа или нелегираног челика

CTH, осим из тарифног броја 7206

7208

Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm или веће, топло ваљани, неплатирани нити превучени

CTH

7209

Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm или веће, хладно ваљани (хладно редуковани), неплатирани нити превучени

CTH

7210

Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине 600 mm или веће, платирани или превучени

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7210 (a)

- платирани

CTHS

ex 7210 (б)

- платирани или превучени калајем, штампани или лакирани

CTH

ex 7210 (в)

- платирани или превучени цинком, таласасти

CTH

ex 7210 (г)

- остало

CTH

7211

Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 mm, неплатирани нити превучени

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7211 (a)

- топло ваљани

CTH, осим из тарифног броја 7208

ex 7211 (б)

- хладно ваљани (хладно редуковани)

CTHS, осим из тарифног броја 7209

7212

Пљоснати ваљани производи од гвожђа или нелегираног челика, ширине мање од 600 mm, платирани или превучени

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7212 (a)

- платирани

CTHS, осим из тарифног броја 7210

ex 7212 (б)

- остали

CTH, осим из тарифног броја 7210

7213

Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од гвожђа или нелегираног челика

CTH, осим из тарифног броја 7214

7214

Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика, даље необрађиване након што су коване, топло ваљане, топло вучене или топло екструдиране, али укључујући оне које су усукане после ваљања

CTH, осим из тарифног броја 7213

7215

Остале шипке од гвожђа или нелегираног челика

CTH

7216

Профили од гвожђа или нелегираног челика

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7216 (a)

- даље необрађивани, осим топлог ваљања

CTH, осим из тар. бр. 7208, 7209, 7210, 7211 или 7212, и осим из тар. бр. 7213, 7214 или 7215, када је промена резултат одсецања или савијања.

ex 7216 (б)

- даље необрађивани, осим хладног ваљања

CTH, осим из тарифног броја 7209 или ex тарифног броја 7211 (б), и осим из тарифног броја 7215, када је промена резултат одсецања или савијања.

ex 7216 (в)

- длатирани

CTHS

ex 7216 (г)

- остали

CTH, осим из тар. бр. 7208 до 7215

7217

Жица од гвожђа или нелегираног челика

CTH, осим из тар. бр. 7213 до 7215; или промена из тар. бр. 7213 до 7215, под условом да је материјал хладно обликован.

7218

Нерђајући челик у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од нерђајућег челика

CTH

7219

Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине 600 mm или веће

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7219 (a)

- даље необрађивани, осим топлог ваљања

CTH

ex 7219 (б)

- даље необрађивани, осим хладног ваљања

CTHS

ex 7219 (в)

- платирани

CTHS

ex 7219 (г)

- остали

CTHS

7220

Пљоснати ваљани производи од нерђајућег челика, ширине мање од 600 mm

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7220 (a)

- даље необрађивани, осим топлог ваљања

CTH, осим из тарифног броја 7219

ex 7220 (б)

- даље необрађивани, осим хладног ваљања

CTHS

ex 7220 (в)

- платирани

CTHS

ex 7220 (г)

- остали

CTHS

7221

Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од нерђајућег челика

CTH, осим из тарифног броја 7222

7222

Остале шипке од нерђајућег челика; Профили, од нерђајућег челика

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7222 (a)

- шипке само топло ваљане, даље необрађиване

CTH, осим из тарифног броја 7221

ex 7222 (б)

- профили само топло ваљани, даље необрађивани

CTH, осим из тар. бр. 7219 или 7220 и осим из тарифног броја 7221 или ex тарифног броја 7222 (a) када је промена резултат одсецања или савијања.

ex 7222 (в)

- шипке и профили само хладно ваљани, даље необрађивани

CTH, осим из ex тарифног броја 7219 (б) или ex тарифног броја 7220 (б); или CTHS из ex тарифног броја 7222 (a)

ex 7222 (г)

- шипке и профили, платирани

CTHS

ex 7222 (д)

- остале шипке

CTH, осим из тарифног броја 7221

ex 7222 (ђ)

- остали профили

CTHS

7223

Жица од нерђајућег челика

CTH, осим из тар. бр. 7221 до 7222; или промена из тар. бр. 7221 до 7222, под условом да је материјал хладно обликован.

7224

Остали легирани челици у инготима или другим примарним облицима; Полупроизводи од осталих легираних челика

CTH

7225

Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине 600 mm или веће

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7225 (a)

- даље необрађивани, осим топлог ваљања

CTH

ex 7225 (б)

- даље необрађивани, осим хладног ваљања

CTHS

ex 7225 (в)

- платирани

CTHS

ex 7225 (г)

- остали

CTH

7226

Пљоснати ваљани производи од осталих легираних челика, ширине мање од 600 mm

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7226 (a)

- даље необрађивани, осим топлог ваљања

CTH, осим из тарифног броја 7225

ex 7226 (б)

- даље необрађивани, осим хладног ваљања

CTHS, осим од хладно ваљаних производа из тарифног броја 7225

ex 7226 (в)

- платирани

CTHS

ex 7226 (г)

- остали

CTHS, осим из истог тарифног подброја

7227

Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, од осталих легираних челика

CTH, осим из тарифног броја 7228

7228

Остале шипке, од осталих легираних челика; Профили од осталих легираних челика; Шупље бушаће шипке, од легираних или нелегираних челика

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7228 (a)

- шипке само топло ваљане, даље необрађиване

CTH, осим из тарифног броја 7227

ex 7228 (б)

- профили само топло ваљани, даље необрађивани

CTH, осим из тар. бр. 7225 или 7226 и осим из тарифног броја 7227 или ex тарифног броја 7228 (a) када је промена резултат одсецања или савијања.

ex 7228 (в)

- шипке и профили само хладно ваљани, даље необрађивани

CTH, осим из ex тарифног броја 7225 (б) или ex тарифног броја 7226 (б) или CTHS из ex тарифног броја 7228 (a)

ex 7228 (г)

- шипке и профили, платирани

CTHS

ex 7228 (д)

- остале шипке

CTHS

ex 7228 (ђ)

- остали профили

CTHS

7229

Жица од осталих легираних челика

CTH, осим из тар. бр. 7227 до 7228; или промена из тар. бр. 7227 до 7228, под условом да је материјал хладно обликован.

ГЛАВА 73
Производи од гвожђа или челика

Напомена уз ову главу

За тарифни број 7318, просто причвршћивање саставних делова без брушења у одређени облик, топлотне и површинске обраде неће се сматрати довољним за стицање статуса производа са пореклом.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

7301

Талпе од гвожђа или челика, укључујући бушене, пробијене или израђене од састављених елемената; Заварени профили, од гвожђа или челика

CTH

7302

Материјал за изградњу железничких и трамвајских колосека, од гвожђа или челика: шине, шине вођице и назубљене шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче, шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице, дистантне шипке и мотке и други делови специјално конструисани за спајање и причвршћивање шина

CTH

7303

Цеви и шупљи профили, од ливеног гвожђа

CTH

7304

Цеви и шупљи профили, бешавни, од гвожђа (осим од ливеног гвожђа) или челика.

Као што је наведено за тарифне подбројеве

- Цеви за нафтоводе или гасоводе:

7304 11

- - Од нерђајућег челика

CTH

7304 19

- - Остале

CTH

- Заштитне цеви („casing”), производне цеви („tubing”) и бушаће шипке, које се користе при бушењу за добијање нафте или гаса:

7304 22

- - Бушаће шипке од нерђајућег челика

CTH

7304 23

- - Остале бушаће шипке

CTH

7304 24

- - Остало, од нерђајућег челика

CTH

7304 29

- - Остало

CTH

- Остале, кружног попречног пресека, од гвожђа или нелегираног челика:

7304 31

- - Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)

CTH; или промена из шупљих профила из тарифног подброја 7304 39

7304 39

- - Остале

CTH

- Остале, кружног попречног пресека, од нерђајућег челика:

7304 41

- - Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)

CTH, или промена из шупљих профила из тарифног подброја 7304 49

7304 49

- - Остале

CTH

- Остале, кружног попречног пресека, од других легираних челика:

7304 51

- - Хладно вучене или хладно ваљане (хладно редуковане)

CTH, или промена из шупљих профила из тарифног подброја 7304 59

7304 59

- - Остале

CTH

7304 90

- Остале

CTH

7305

Остале цеви (нпр: заварене, заковане или затворене на сличан начин), кружног попречног пресека, чији спољашњи пречник прелази 406,4 mm, од гвожђа или челика

CTH

7306

Остале цеви и шупљи профили (нпр: са отвореним спојевима, заварене, заковане или затворене на сличан начин), од гвожђа или челика

CTH

7307

Прибор за цеви (нпр: спојнице, колена, муфови), од гвожђа или челика

CTH

7308

Конструкције (осим монтажних зграда из тарифног броја 9406) и делови конструкција (нпр: мостови и секције мостова, врата за уставе, торњеви, решеткасти стубови, кровови, кровни костури, врата и прозори и оквири за њих, прагови за врата, ролои, ограде и стубови), од гвожђа или челика; Лимови, шипке, профили, цеви и слично, припремљени за употребу у конструкцијама, од гвожђа или челика.

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 7308 (a)

- конструкције

CTHS

ex 7308 (б)

- делови конструкција

CTH

ex 7308 (в)

- остало

CTH, осим из тар. бр. 7208 до 7216, 7301, 7304 до 7306

7309

Резервоари, танкови, бачве и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине преко 300 l, са без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима

CTH

7310

Танкови, бурад, бачве, лименке, лимене кутије и слични контејнери, за било који материјал (осим компримованих или течних гасова), од гвожђа или челика, запремине не преко 300 l, са или без облоге или топлотне изолације, али неопремљени механичким или термичким уређајима

CTH

7311

Контејнери за компримоване или течне гасове, од гвожђа или челика

CTH

7312

Упредена жица, ужад, каблови, плетене траке и слично, од гвожђа или челика, електрично неизоловани

CTH

7313

Бодљикава жица, од гвожђа или челика; Упредена трака или једнострука пљосната жица, са бодљама или без њих, и лабаво упредена двострука жица која се употребљава за ограде, од гвожђа или челика.

CTH

7314

Тканине (укључујући бесконачне траке), решетке, мреже и ограде, од гвоздене или челичне жице; Решетке добијене просецањем и развлачењем једног комада лима или траке, од гвожђа или челика

CTH

7315

Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика

CTH

7316

Сидра (котве), чакље и њихови делови, од гвожђа или челика

CTH

7317

Ексери, клинци, ексерчићи за цртаће табле, валовити ексери, спајалице (осим оних из тарифног броја 8305) и слични предмети, од гвожђа или челика, са или без главе од другог материјала, али искључујући такве производе са главом од бакра

CTH

7318

Вијци, навртке, тирфони, вијци с куком, закивци, затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика

CTH

7319

Игле за шивење, игле за плетење, тупе игле, игле за кукичање, игле за везење и слични производи, за употребу у руци, од гвожђа или челика; Сигурносне и друге игле, од гвожђа или челика, на другом месту непоменте или необухваћене

CTH

7320

Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика

CTH

7321

Пећи за загревање просторија, штедњаци, решеткаста огњишта, кухињске пећи (укључујући и са помоћним казаном за централно грејање), роштиљи, мангали, гасни решои, грејачи тањира и слични апарати за домаћинство, неелектрични, и њихови делови, од гвожђа или челика

CTH

7322

Радијатори за централно грејање, неелектрично загревани, и њихови делови, од гвожђа или челика; Грејачи ваздуха и дистрибутори топлог ваздуха (укључујући дистрибуторе који такође могу дистрибуирати свеж или кондициониран ваздух), неелектрично загревани, са уграђеним моторним вентилатором, и њихови делови, од гвожђа или челика

CTH

7323

Стони, кухињски и други производи за домаћинство и њихови делови, од гвожђа или челика; Вуна од гвожђа или челика, сунђери за рибање посуђа и јастучићи за рибање или полирање, рукавице и слично, од гвожђа или челика

CTH

7324

Санитарни производи и њихови делови, од гвожђа или челика

CTH

7325

Остали ливени производи од гвожђа или челика

CTH

7326

Остали производи од гвожђа или челика

CTH

ГЛАВА 82
Алати, ножарски производи, кашике и виљушке, од простих метала; Њихови делови од простих метала

Основно правило: роба или делови произведени од полупроизвода (blanks)

(а) Земља порекла робе или дела произведеног од полупроизвода, који је применом Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог система сврстан у исти тарифни број, тарифни подброј или међуподброј као и комплетан или довршен производ или део, јесте земља у којој су све радне ивице, радне површине или радни делови обликовани у крајњи облик и димензије, под условом да полупроизвод од којих су произведени, у стању у коме је увезен:

– није могао да функционише; и

– није био обрађен даље од основног поступка штанцовања или друге прераде неопходне да би се материјал извадио из ковачке матрице или калупа за ливење;

(б) ако критеријуми из става (а) нису испуњени, земља порекла је земља порекла полупроизвода из ове главе.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

8201

Ручни алат: ашови, лопате, крампови, будаци, мотике, виле и грабуље; Секире, косири и сличан алат за сечење; Маказе свих врста за резање грана; Косе, српови, ножеви за сено, маказе за живу ограду, клинови за цепање стабала и остали алат који се користи у пољопривреди, хортикултури или шумарству

CTH

8202

Ручне тестере; Листови за тестере свих врста (укључујући листове тестера за урезивање, пререзивање, као и листови тестера без зубаца).

Као што је наведено за тарифне подбројеве

8202 10

- Ручне тестере

CTH

8202 20

- Листови за трачне тестере

CTSH

- Кружни листови за тестере, укључујући тестераста глодала:

8202 31

- - Са радним делом од челика

CTSH

8202 39

- - Остало, укључујући делове

Као што је наведено за ex тарифне подбројеве

ex 8202 39 (a)

- - зупци за тестере и сегменти зубаца за кружне тестере

CTH

ex 8202 39 (б)

- - остало

CTSHS

8202 40

- Резни ланци за тестере

Као што је наведено за ex тарифне подбројеве

ex 8202 40 (a)

- - зупци за тестере и сегменти зубаца за ланчане тестере

CTH

ex 8202 40 (б)

- - остало

CTSHS

- Остали листови за тестере:

8202 91

- - Прави (равни) листови за тестере, за обраду метала

CTSH

8202 99

- - Остало

CTSH

8203

Турпије, рашпе, клешта (укључујући клешта за сечење), пинцете, маказе са сечење метала, секачи цеви, секачи сворњака, клешта за бушење и сличан ручни алат

CTSH

8204

Обични и француски кључеви за вијке, ручни (укључујући момент кључеве); Изменљиви улошци за кључеве, са или без дршке

CTSH

8205

Ручни алат (укључујући стаклорезачке дијаманте), који на другом месту није поменут нити укључен; Лампе за лемљење; Менгеле, стеге и слично, осим прибора и делова за машине алатке или машине за сечење воденим млазом; Наковњи; Преносне ковачнице; Тоцила са постољем, окретана руком или педалом

CTH

8206

Алат из два или више тар. бр. 8202 до 8205, у сетовима за продају на мало

CTH

8207

Изменљиви алат за ручне алатке, са или без механичког погона , или за машине алатке (нпр: за пресовање, откивање, утискивање, пробијање, нарезивање и урезивање навоја, бушење, проширивање отвора, стругање, провлачење, глодањеили за одвијање/завијање одврткама) укључујући матрице за извлачење или екструдирање метала и алата за бушење стена и земље

Као што је наведено за тарифне подбројеве

- Алат за бушење стена и земље:

8207 13

- - Са радним делом од кермета

CTSH

8207 19

- - Остало, укључујући делове

Као што је наведено за ex тарифне подбројеве

ex 8207 19 (a)

- - делови

CTH

ex 8207 19 (б)

- - остало

CTSHS

8207 20

- Матрице за вучење или екструдирање метала

CTSH

8207 30

- Алат за пресовање, ковање, извлачење или просецање

CTSH

8207 40

- Алат за нарезивање или урезивање навоја

CTSH

8207 50

- Алат за бушење, осим за бушење стена и земље

CTSH

8207 60

- Алат за проширивање отвора, укључујући бушењем

CTSH

8207 70

- Алат за глодање

CTSH

8207 80

- Алат за стругање

CTSH

8207 90

- Остали изменљиви алат

CTSH

ОДЕЉАК XVI
МАШИНЕ И МЕХАНИЧКИ УРЕЂАЈИ; ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ПРОИЗВОДИ; ЊИХОВИ ДЕЛОВИ; АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ ЗВУКА, ТЕЛЕВИЗИЈСКИ АПАРАТИ ЗА СНИМАЊЕ И РЕПРОДУКЦИЈУ СЛИКЕ И ЗВУКА, ДЕЛОВИ И ПРИБОР ЗА ТЕ ПРОИЗВОДЕ

ГЛАВА 84
Нуклеарни реактори, котлови, машине и механички уређаји и њихови делови

Основно правило: делови и прибор произведени од полупроизвода (blanks):

Земља порекла робе произведене од полупроизвода, која је применом Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог система сврстана у исти тарифни број, тарифни подброј или међуподброј као и комплетан или довршен производ, јесте земља у којој је полупроизвод довршен, под условом да довршавање укључује конфигурацију до коначног облика одстрањивањем материјала (поред обичног брушења или полирања или оба ова поступка) или поступка његовог формирања као што је савијање, ковање, пресовање или штанцовање.

Став 1. односи се на робу која се може сврстати на основу одредаба за делове или делове и прибор, укључујући робу посебно наведену под овим одредбама.

Дефиниција „састављања полупроводничких производа”

Основно правило „састављање полупроводничких производа” које се употребљава у табели у наставку, значи промену из чипова или других полупроводничких производа у чипове, или друге полупроводничке производе који су запаковани или монтирани на заједнички медијум за повезивање или су повезани а затим монтирани. Састављање полупроводничких производа не сматра се минималним поступком.

Напомене уз ову главу

Напомена 1: Комплети делова

Када је промена у сврставању резултат примене Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог система у погледу комплета делова који представљају несастављени производ из другог тарифног броја или подброја, појединачни делови задржавају своје порекло пре стављања у комплет.

Напомена 2: Склапање комплета делова

Роба која је склопљена од комплета делова, сврстана као склопљена роба применом Основног правила 2, има порекло земље у којој је склопљена, под условом да би склапањем било задовољено основно правило за робу да је сваки од делова био приказан одвојено, а не као комплет.

Напомена 3: Расклапање робе

Промена у сврставању која је резултат расклапања робе не може се сматрати променом коју захтева правило утврђено у Листи. Земља порекла делова добијених расклапањем робе је земља у којој су делови добијени, осим ако увозник, извозник или неко друго лице које има оправдан разлог за утврђивање порекла делова не докаже, на основу проверљивог доказа, да је земља порекла нека друга земља.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 8443

Апарати за фотокопирање са уграђеним оптичким системом или апарати за контактно копирање

CTH

ex 8473

Меморијски модули

CTH или састављање полупроводничких производа

ex 8482

Куглични, ваљкасти или игличасто – ваљкасти лежаји, састављени

Састављање којем је претходила термичка обрада, брушење и полирање унутрашњих и спољашњих прстенова

ГЛАВА 85
Електричне машине и опрема и њихови делови; Апарати за снимање и репродукцију звука, телевизијски апарати за снимање и репродукцију слике и звука, делови и прибор за те производе

Основно правило: делови и прибор произведени од полупроизвода (blanks):

Земља порекла робе произведене од полупроизвода, која је применом Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог система сврстана у исти тарифни број, тарифни подброј или међуподброј као и комплетан или довршен производ, јесте земља у којој је полупроизвод довршен, под условом да довршавање укључује конфигурацију до коначног облика одстрањивањем материјала (поред обичног брушења или полирања или оба ова поступка) или поступка његовог формирања као што је савијање, ковање, пресовање или штанцовање.

Став 1. односи се на робу која се може сврстати под одредбама за делове или делове и прибор, укључујући робу посебно наведену под овим одредбама.

Дефиниција „састављања полупроводничких производа”

Основно правило „састављање полупроводничких производа” које се употребљава у Листи, значи промену из чипова или других полупроводничких производа у чипове или друге полупроводничке производе, који су запаковани или монтирани на заједнички медијум за повезивање или су повезани а затим монтирани. Састављање полупроводничких производа не сматра се минималним поступком.

Напомене уз ову главу

Напомена 1: Комплети делова

Када је промена у сврставању резултат примене Основног правила 2(а) за примењивање Хармонизованог система у погледу комплета делова који представљају несастављени производ из другог тарифног броја или подброја, појединачни делови задржавају своје порекло пре стављања у комплет.

Напомена 2: Склапање комплета делова

Роба која је склопљена од комплета делова, сврстана као склопљена роба применом Основног правила 2, има порекло земље у којој је склопљена, под условом да би склапањем било задовољено основно правило за робу да је сваки од делова био приказан одвојено, а не као комплет.

Напомена 3: Расклапање робе

Промена у сврставању која је резултат расклапања робе не може се сматрати променом коју захтева правило утврђено у Листи. Земља порекла делова добијених расклапањем робе је земља у којој су делови добијени , осим ако увозник, извозник или неко друго лице које има оправдан разлог за утврђивање порекла делова, не докаже да је земља порекла нека друга земља, на основу проверљивог доказа, као што је ознака порекла на самом делу или документација.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 8501

Фотонапонски модули или панели од кристалног силицијума

CTH, осим из тарифног броја 8541

ex 8523 59

Интегрисано коло са завојницом за картицу са чиповима

CTH или састављање полупроводничких производа

ex 8525 80

Полупроводничка компонента за сликовни приказ

CTH или састављање полупроводничких производа

8527

Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике комбиноване у истом кућишту са апаратом за снимање или репродукцију звука или часовником

CTH, осим из тарифног броја 8529

8528

Монитори и пројектори, без уграђених телевизијских пријемника; Телевизијски пријемници, са или без уграђених радио пријемника или апарата за снимање и репродукцију звука или слике

CTH, осим из тарифног броја 8529

8535

Електрични апарати за укључивање/искључивање или заштиту електричних струјних кола или за остваривање прикључивања на или у електрична струјна кола (нпр: прекидачи, осигурачи, громобрани, ограничавачи напона, одводници пренапона, утикачи и други конектори, разводне кутије), за напоне преко 1.000 V

CTH, осим из тарифног броја 8538; или састављање полупроводничких производа

ex 8536

Полупроводнички електрични апарати за укључивање/искључивање или заштиту електричних струјних кола или за остваривање прикључивања на или у електрична струјна кола (на пример, прекидачи, релеји, осигурачи, одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична грла и други конектори, разводне кутије), за напоне не преко 1.000 V

CTH, осим из тарифног броја 8538; или састављање полупроводничких производа

8541

Диоде, транзистори и слични полупроводнички елементи; Фотоосетљиви полупроводнички елементи, укључујући фотонапонске ћелије састављене или несастављене у модуле или плоче; Диоде за емитовање светлости (LED); Монтирани пиезо – електрични кристали

Као што је наведено за ex тарифне бројеве

ex 8541 (a)

фотонапонске ћелије, модули или панели од кристалног силицијума

CTH

ex 8541 (б)

остало

CTH или састављање од полупроводничких производа

8542

Електронска интегрисана кола

CTH или састављање од полупроводничких производа

ex 8548 90

Модули за паметно повезивање, укључујући комуникациони управљачки склоп и заштићени управљачки склоп за паметне картице

CTH или састављање од полупроводничких производа

ОДЕЉАК XVIII
ОПТИЧКИ, ФОТОГРАФСКИ, КИНЕМАТОГРАФСКИ, МЕРНИ, КОНТРОЛНИ, ПРЕЦИЗНИ, МЕДИЦИНСКИ И ХИРУРШКИ ИНСТРУМЕНТИ И АПАРАТИ; ЧАСОВНИЦИ; МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ; ЊИХОВИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

ГЛАВА 90
Оптички, фотографски, кинематографски, мерни, контролни, прецизни, медицински и хируршки инструменти и апарати; Њихови делови и прибор

Дефиниција „састављања полупроводничких производа”

Основно правило „састављање полупроводничких производа” које се употребљава у Листи, значи промену из чипова или других полупроводничких производа у чипове или друге полупроводничке производе, који су запаковани или монтирани на заједнички медијум за повезивање или су повезани а затим монтирани. Састављање полупроводничких производа не сматра се минималним поступком.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 9029

Полупроводнички сензор магнетног поља са магнетски зависним отпорницима, са или без додатне компоненте за припрему сигнала

CTH, осим из тарифног броја 9033; или састављање полупроводничких производа

ГЛАВА 91
Часовници и њихови делови

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 9113

Каишеви, траке и наруквице за часовнике и делови за каишеве, траке и наруквице, од текстила

CTH

ОДЕЉАК XX
РАЗНИ ПРОИЗВОДИ

ГЛАВА 94
Намештај, постељина, душеци, носачи душека, јастуци и слични пуњени производи; Лампе и друга светлећа тела, на другом месту непоменути или укључени; Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично; Монтажне зграде

Напомена уз ову главу

Ради примене ових правила о пореклу која се односе на промену у сврставању робе (односно, промену тарифног броја или промену тарифног подброја), промене које су резултат промене употребе не сматрају се довољним за стицање статуса производа са пореклом.

Преостало правило уз ову главу:

Ако се земља порекла не може утврдити применом основних правила, земља порекла робе је земља из које потиче највећи део материјала, утврђен на основу вредности материјала.

Тарифни број ХС 2017

Опис робе

Основна правила

ex 9401 и ex 9403

Керамичка седишта (осим оних из тарифног броја 9402), укључујући она која се могу претворити у лежајеве, и остали намештај, и њихови делови, декорисани

CTH

ex 9405

Керамичке лампе и друга светлећа тела, укључујући рефлекторе и њихове делове, на другом месту непоменути нити обухваћени, декорисани; Осветљени керамички знаци, осветљене плочице са именима и слично, са стално фиксираним светлосним извором и њихови делови на другом месту непоменути нити обухваћени, декорисани

CTH