ПРИЛОГ 8

УВЕРЕЊЕ О ПОРЕКЛУ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ПРОИЗВОДЕ НА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ПОСЕБНИ НЕПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ УВОЗНИ РЕЖИМИ

Уводне напомене:

1. Уверење о пореклу важи 12 месеци од датума издавања од стране органа издавалаца.

2. Уверење о пореклу састоји се од једног листа означеног као „оригинални примерак” поред назива документа. Ако су неопходни додатни примерци, они садрже ознаку „копија” поред назива документа. Царински орган Републике Србије прихвата као важећи само оригинални примерак уверења о пореклу.

3. Димензије уверења о пореклу износе 210 × 297 mm. Дозвољено је одступање до плус 8 mm или до минус 5 mm, по дужини. Уверењесе штампа на белом папиру, који не садржи механичку пулпу и чија површинска маса није мања од 40 g/m2. На позадини предње стране, оригинални примерак има отиснут жути „guilloche” узорак, чиме се омогућава да свако кривотворење механичким или хемијским средствима буде уочљиво.

4. Уверење о пореклу штампа се и попуњава писаћом машином на српском или енглеском језику. Унети подаци се не смеју брисати нити се сме писати преко њих. Све измене се уносе прецртавањем погрешног податка и, ако је потребно, додавањем исправних података. Те измене парафира лице које их је унело и оверавају органи издаваоци.

Сви додатни подаци обавезни за спровођење законодавства Републике Србије којим се уређују посебни увозни режими уносе се у рубрику 5. уверења о пореклу.

Неискоришћен простор у рубрикама 5, 6. и 7. прецртава се тако да се ништа не може додати у каснијој фази.

5. Свако уверење о пореклу садржи серијски број, штампан или унет на други начин, по коме се оно може идентификовати, а оверава га печатом орган издавалац и потписују лица овлашћена за то.

6. Уверење о пореклу издато накнадно садржи у рубрици 5. напомену на српском или енглеском језику: „Накнадно издато”/ „Issued retrospectively”.