ПРИЛОГ 9

ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА ПРОИЗВОДЕ СА СТАТУСОМ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА

Изјава добављача, чији је текст наведен у наставку, мора бити састављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не морају наводити.

ИЗЈАВА

Ја, долепотписани, изјављујем да је роба наведена у овој исправи ...................... (1) пореклом из ........................... (2) и у складу са правилима о пореклу којима се уређује преференцијална трговина са .......................... (3) :

Изјављујем да се (4):

□ Примењује кумулација са ............................... (име земље/земаља)

□ Не примењује кумулација

Обавезујем се да ставим на располагање царинским органима све даље пратеће исправе које захтевају:

................................... (5)

................................... (6)

................................... (7)

–––––––––––––––

(1) Ако се то односи само на неку робу наведену у исправи, она се јасно наводи или обележава и то обележавање се уноси у изјаву на следећи начин:

............................. наведена у овој исправи и обележена......................... је пореклом из ....................................

(2) Република Србија, земља, група земаља или територија из којих је роба пореклом.

(3) Дата земља, група земаља или територија.

(4) Попунити, по потреби, само за робу са статусом преференцијалног порекла у контексту преференцијалних трговинских односа са једном од земаља са којом се примењује пан-евро-медитеранска кумулација порекла.

(5) Место и датум

(6) Име и позиција у привредном друштву.

(7) Потпис.