ПРИЛОГ 1.

ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО ПРИПРАВНИКА – ВАСПИТАЧА, ПСИХОЛОГА И ПЕДАГОГА У ДОМУ УЧЕНИКА

Полазећи од Основа васпитног програма, организације живота и рада конкретног дома ученика у коме се програм спроводи, ментор и приправник – васпитач и стручни сарадник – психолог и педагог разрађују кораке у циљу оспособљавања приправника за осамостаљивање у обављању васпитног, односно стручног рада до добијања лиценце. Током спровођења програма увођења у посао приправник стиче компетенције неопходне за обављање васпитног рада и стручних послова у дому ученика. За сваку од области, дата је листа очекиваних исхода која описује шта приправник на крају програма увођења у посао треба да зна и уме.

ВАСПИТАЧ

На крају приправничког стажа васпитач треба да:

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање васпитног рада

– познаје структуру програма васпитног рада;

– користи дидактичке и методичке принципе успешног планирања васпитног и васпитно-образовног рада;

– планира разноврсне типове активности;

– познаје могућности и ограничења различитих типова активности;

– зна да повезује различите методе и облике рада у процесу учења;

– зна да креира подстицајну средину за учење и развој ученика;

– бира садржаје, методе облике и технике рада у складу са условима у којима ради;

– подстиче изградњу заједништва у васпитној групи;

– зна да прилагођава захтеве развојним нивоима ученика и стиловима учења ученика;

– примењује индивидуални приступ ученицима у процесу васпитно-образовног рада;

– разуме улогу ученичких радова у васпитно – образовном раду;

– помаже ученику у налажењу и избору материјала за различите активности;

– користи разноврсна дидактичка средства и различиту литературу;

– познаје различите начине организовања слободног времена ученика ствара услове за квалитетно испуњавање слободног времена ученика;

– анализира сопствени васпитни рад.

2. Праћење развоја и постигнућа ученика

– разуме како се ученици развијају и како уче;

– зна да прати и вреднује постигнуће ученика у процесу учења;

– прати индивидуални развој и напредовање ученика и развој групе у целини;

– подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање;

– поштује принципе редовности у давању повратних информација о оствареним резултатима;

– уважава личност ученика у давању повратних информација о оствареним резултатима;

– помаже ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин;

– познаје начине и технике подстицања процеса самовредновања ученика;

– зна да ствара атмосферу поштовања различитости;

– уважава иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика.

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом

– гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у васпитном процесу;

– познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у васпитно-образовном процесу;

– разуме важност неговања партнерског односа са породицом ученика ради обезбеђивања подршке развоју ученика;

– поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама;

– поштује личност родитеља приликом давања повратних информација;

– размењује информације о ученику са родитељима поштујући принцип редовности;

– одржава добре професионалне односе са колегама;

– разуме важност тимског рада у установи;

– размењује запажања и искуства са колегама;

– познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања васпитно-образовних циљева и задатака;

– сарађује у организовању различитих облика представљања ученичког стваралаштва;

– разуме важност сарадње са стручним институцијама.

4. Рад са ученицима са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средина

– разуме значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање ученика са сметњама, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средина;

– разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости;

– познаје начине укључивања ученика са сметњама, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средина у активности у дому и васпитно-образовни процес;

– зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средина у васпитно-образовни рад;

– разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средина;

– познаје важност праћења индивидуалног напредовања и постигнућа ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средина;

– разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање ученика сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитно-образовни процес.

5. Професионални развој

– познаје значај континуираног професионалног развоја;

– упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања;

– разуме начине и технике планирања стручног усавршавања;

– познаје структуру стручних тела на нивоу установе;

– познаје елементе за планирања сопственог стручног усавршавања;

– учествује у разним облицима стручног усавршавања;

– прати развој савремене литературе и образовне технологије.

6. Документација

– зна прописе из области ученичког стандарда и образовања и васпитања;

– познаје права и дужности на радном месту;

– упознат је са документацијом на нивоу установе;

– разуме сврху педагошке документације;

– зна да води прописану и потребну документацију;

– чува поверљиве податке о ученику и његовој породици;

– води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавања.

СТРУЧНИ САРАДНИК – ПСИХОЛОГ И ПЕДАГОГ

На крају приправничког стажа стручни сарадник треба да:

1. Планирање, програмирање, остваривање и вредновање рада

– зна основне принципе планирања и програмирања рада установе;

– разуме улогу наставних предмета и образовних садржаја у остваривању циљева и задатака у образовању и васпитању;

– разуме интердисциплинарну природу предметних и образовних садржаја;

– познаје могућности и ограничења различитих типова наставе и активности;

– зна да креира подстицајну средину за учење и развој;

– зна да прилагођава захтеве развојним нивоима деце и стиловима учења деце;

– примењује индивидуални приступ у раду;

– користи различиту литературу;

– зна основне принципе структурирања одељења/васпитне групе;

– подстиче изградњу заједништва у васпитној групи;

– познаје различите начине остваривања ваннаставних и слободних активности;

– анализира сопствени рад;

– организује превентивни ментално-хигијенски рад;

– користи истраживачки приступ у раду и размењује запажања и искуства са колегама;

– помаже запосленима у избору и примени различите литературе за припрему активности.

2. Праћење развоја и постигнућа ученика

– разуме како се ученици развијају и како уче;

– зна да прати и вреднује постигнућа ученика у процесу учења;

– зна да идентификује талентоване ученике, као и ученике са сметњама у развоју и учењу и ради на стварању подстицајне средине за њихов развој;

– примењује индивидуални/групни саветодавни рад са ученицима;

– прати индивидуални развој и напредовање ученика и развој групе у целини;

– разуме вредновање постигнућа у функцији подршке напредовања ученика;

– познаје различите начине праћења, вредновања и оцењивања постигнућа ученика;

– зна основне принципе успешне професионалне оријентације;

– подржава иницијативу ученика, мотивацију за рад и спонтано стваралачко изражавање;

– поштује принцип редовности у давању повратних информација;

– уважава личност и приватност ученика;

– помаже ученику да препозна своје потребе и емоције и изрази их на одговарајући начин;

– познаје начине и технике подстицања процеса самовредновања ученика;

– зна да ствара атмосферу поштовања различитости;

– уважава иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код ученика.

3. Сарадња са колегама, породицом и локалном заједницом

– гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном раду;

– познаје и примењује принципе успешне комуникације са свим учесницима у образовно-васпитном раду;

– познаје важност неговања партнерског односа са породицом ученика ради обезбеђивања подршке развоју ученика;

– поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама;

– поштује личност и приватност родитеља;

– одржава добре професионалне односе са колегама;

– разуме важност тимског рада у установи;

– организује превентивни ментално-хигијенски рад у установи;

– познаје различите облике сарадње са локалном заједницом у циљу остваривања образовно-васпитних циљева и задатака;

– сарађује у организовању различитих облика ученичког стваралаштва.

4. Рад са ученицима са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средина

– разуме значај утицаја вршњака и средине на развој и образовање деце са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средине;

– разуме значај стварања атмосфере поштовања различитости;

– разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средине;

– познаје начине укључивања ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средине у образовно-васпитни рад;

– зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средине у образовно-васпитни рад;

– познаје важност праћења напредовања и постигнућа у складу са индивидуалним могућностима ученика са сметњама у развоју, инвалидитетом и из социјално нестимулативних средине;

– разуме значај обезбеђивања одговарајуће физичке средине за адекватно укључивање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у васпитно-образовни рад.

5. Професионални развој

– познаје значај континуираног професионалног развоја;

– упознат је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања;

– разуме начине и технике планирања стручног усавршавања;

– познаје структуру стручних тела на нивоу установе;

– учествује у припреми различитих облика стручног усавршавања на нивоу установе;

– познаје елементе за планирање сопственог стручног усавршавања;

– учествује у разним облицима стручног усавршавања;

– прати развој савремене литературе и образовне технологије.

6. Документација

– зна прописе из области ученичког стандарда, образовања и васпитања;

– познаје права и дужности на радном месту;

– упознат је са документацијом на нивоу установе;

– разуме сврху педагошке документације;

– зна да сачињава прегледе, извештаје и анализе у вези са различитим питањима васпитне и образовно-васпитне праксе;

– зна да води прописану и потребну документацију;

– чува поверљиве податке о ученику и његовој породици;

– води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавање.