Прилог 1.

Каталог отпада

За одређивање отпада у Каталогу отпада потребно је:

1) идентификовати извор настајања отпада у групама 01 до 12, или 17 до 20 и одредити шестоцифрену ознаку отпада, изузимајући ознаке које се завршавају са 99 у тим групама;

2) при идентификацији специфичних производних јединица које захтевају означавање својих активности у другим групама, као што је производња аутомобила, отпад се може означити према различитим процесима производње у којима настаје, и то: према 08 (отпади од коришћења боја), или 11 (неоргански отпади који садрже метале из процеса третмана метала и бојења метала) или 12 (отпади из процеса обликовања и површинске обраде метала), у зависности од редоследа поступака одређивања, односно идентификације;

3) ако се не може одредити одговарајућа ознака отпада у групама 01 до 12, или 17 до 20, разматрају се групе 13, 14 и 15 за идентификацију отпада;

4) ако се не може применити ни једна ознака отпада у претходно наведеним групама отпад се мора идентификовати у групи 16;

5) ако се отпад не идентификује у групи 16, користи се ознака 99 (отпад који није другачије специфициран) према групи која се односи на активност идентификовану као извор настајања отпада.

ИНДЕКС

01

Отпади који настају у истраживањима, ископавањима из рудника или каменолома, и физичком и хемијском третману минерала

02

Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова, припреме и прераде хране

03

Отпади од прераде дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и намештаја

04

Отпади из кожне, крзнарске и текстилне индустрије

05

Отпади од рафинисања нафте, пречишћавања природног гаса и пиролитичког третмана угља

06

Отпади од неорганске хемијске прераде

07

Отпади од органске хемијске прераде

08

Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза (боје, лакови и стаклене глазуре), лепкови, заптивачи и штампарске боје

09

Отпади из фотографске индустрије

10

Отпади из термичких процеса

11

Отпади од хемијског третмана површинe и заштите метала и других материјала; хидрометалургија обојених метала

12

Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике

13

Отпади од уља и остатака течних горива (осим јестивих уља и оних у поглављима 05, 12 и 19)

14

Отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови (осим 07 и 08)

15

Отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано

16

Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу

17

Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација)

18

Отпади од здравствене заштите људи и животиња и/или с тим повезаног истраживања (искључујући отпад из кухиња и ресторана који не долази од непосредне здравствене заштите)

19

Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији

20

Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални и индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције

01

Отпади који настају у истраживањима, ископавањима из рудника или

каменолома, и физичком и хемијском третману минерала

01 01

отпади од ископавања минерала

01 01 01

отпади од ископавања минерала за црну металургију

01 01 02

отпади од ископавања минерала за обојену металургију

01 03

отпади од физичке и хемијске обраде минерала за црну металургију

01 03 04*

јаловине из прераде сулфидне руде које стварају киселину

01 03 05*

друге јаловине које садрже опасне супстанце

01 03 06

јаловине другачије од оних наведених у 01 03 04 и 01 03 05

01 03 07*

остали отпади из физичког и хемијског третмана минерала за црну металургију који садрже опасне супстанце

01 03 08

прашњави и прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 03 07

01 03 09

црвени муљ из производње алуминијума другачији од оног наведеног у 01 03 07

01 03 99

отпади који нису другачије специфицирани

01 04

отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију

01 04 07*

отпади из физичке и хемијске обраде минерала за обојену металургију који садрже опасне супстанце

01 04 08

отпадни шљунак и дробљени камен другачији од оних наведених у 01 04 07

01 04 09

отпадни песак и глине

01 04 10

прашњави прашкасти отпади другачији од оних наведених у 01 04 07

01 04 11

отпади од прераде поташе и камене соли другачији од оних наведених у 01 04 07

01 04 12

остаци и други отпади од прања и чишћења минерала другачији од оних наведених у 01 04 07 и 01 04 11

01 04 13

отпади од сечења и обраде камена другачији од оних наведених у 01 04 07

01 04 99

отпади који нису другачије специфицирани

01 05

муљеви настали бушењем и други отпади од бушења

01 05 04

муљеви и отпади од бушења за изворишта питке воде

01 05 05*

муљеви и отпади од бушења који садрже нафту

01 05 06*

муљеви од бушења и други отпади од бушења који садрже опасне супстанце

01 05 07

муљеви од бушења и отпади који садрже барит другачији од оних наведених у 01 05 05 и 01 05 06

01 05 08

муљеви од бушења и отпади који садрже хлориде другачији од оних наведених у 01 05 05 и 01 05 06

01 05 99

отпади који нису другачије специфицирани

02

Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова, припреме и прераде хране

02 01

Отпади из пољопривреде, хортикултуре, аквакултуре, шумарства, лова и риболова

02 01 01

муљеви од прања и чишћења

02 01 02

отпад од животињског ткива

02 01 03

отпад од биљног ткива

02 01 04

отпадна пластика (искључујући амбалажу)

02 01 06

животињски фецес, урин и ђубриво (укључујући и отпадну сламу), течни отпад, сакупљен одвојено и третиран ван места настајања

02 01 07

отпади из шумарства

02 01 08*

агрохемијски отпад који садржи опасне супстанце

02 01 09

агрохемијски отпад другачији од оног наведеног у 02 01 08

02 01 10

отпад од метала

02 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

02 02

отпади од припреме и обраде меса, рибе и друге хране животињског порекла

02 02 01

муљеви од прања и чишћења

02 02 02

отпад од животињског ткива

02 02 03

материјали неподобни за потрошњу или обраду

02 02 04

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања

02 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

02 03

отпади од припреме и прераде воћа, поврћа, житарица, јестивих уља, какаа, кафе, чаја и дувана; производње конзервисане хране; прераде дувана; производње квасца и екстракта квасца; припреме и ферментације меласе

02 03 01

муљеви од прања, чишћења, љуштења, центрифугирања и сепарације

02 03 02

отпади од конзерванса

02 03 03

отпади од екстракције растварачима

02 03 04

материјали неподобни за потрошњу или обраду

02 03 05

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања

02 03 99

отпади који нису другачије специфицирани

02 04

отпади од прераде шећера

02 04 01

земља од чишћења и прања шећерне репе

02 04 02

калцијум карбонат ван спецификације

02 04 03

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања

02 04 99

отпади који нису другачије специфицирани

02 05

отпади од индустрије млечних производа

02 05 01

материјали неподобни за потрошњу или обраду

02 05 02

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања

02 05 99

отпади који нису другачије специфицирани

02 06

отпади од индустрије пецива и кондиторске индустрије

02 06 01

материјали неподобни за потрошњу или обраду

02 06 02

отпади од конзерванса

02 06 03

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања

02 06 99

отпади који нису другачије специфицирани

02 07

отпади од производње алкохолних и безалкохолних напитака (изузев кафе, чаја и какаа)

02 07 01

отпади од прања, чишћења и механичког третмана сировог материјала

02 07 02

отпади од дестилације алкохола

02 07 03

отпади од хемијског третмана

02 07 04

материјали неподобни за потрошњу или обраду

02 07 05

муљеви од третмана течног отпада на месту настајања

02 07 99

отпади који нису другачије специфицирани

03

Отпади од прераде дрвета и производње папира, картона, пулпе, панела и намештаја

03 01

отпади од прераде дрвета и производње панела и намештаја

03 01 01

отпадна кора и плута

03 01 04*

пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који садрже опасне супстанце

03 01 05

пиљевине, иверје, струготине, дрво, иверица и фурнир који не садрже опасне супстанце другачије од оних наведених у 03 01 04

03 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

03 02

отпади од заштите дрвета

03 02 01*

нехалогенована органска заштитна средства за дрво

03 02 02*

органохлорна заштитна средства за дрво

03 02 03*

органометална заштитна средства за дрво

03 02 04*

неорганска заштитна средства за дрво

03 02 05*

друга заштитна средства који садрже опасне супстанце

03 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

03 03

отпади од производње и прераде пулпе, папира и картона

03 03 01

отпад од коре и дрвни отпад

03 03 02

зелени течни муљ настао обнављањем куване (беле) течности

03 03 05

муљеви од уклањања штампарских боја у процесу рециклаже папира

03 03 07

механички издвојени непотребни састојци при производњи пулпе од отпадног папира и картона

03 03 08

отпади од сортирања папира и картона намењених рециклажи

03 03 09

кречни отпадни муљ

03 03 10

остаци влакана, муљеви од влакана, пуниоца и превлака из механичке сепарације

03 03 11

муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања

03 03 99

отпади који нису другачије специфицирани

04

отпади из текстилне, крзнарске и кожарске индустрије

04 01

отпади из индустрије коже и крзна

04 01 01

отпади од уклањања другог ткива са коже

04 01 02

кречни отпад

04 01 03*

отпади од одмашћивања који садрже раствараче, без течне фазе

04 01 04

течност за штављење која садржи хром

04 01 05

течност за штављење без хрома

04 01 06

муљеви који садрже хром, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања

04 01 07

муљеви без хрома, посебно муљеви из третмана отпадне воде на месту настајања

04 01 08

отпад од уштављене коже (отпад од скидања длака, сечења, прашина од гланцања) који садржи хром

04 01 09

отпади од кројења и завршне обраде

04 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

04 02

отпади из текстилне индустрије

04 02 09

отпади од мешовитих материјала (импрегнирани текстил, еластомер, пластомер)

04 02 10

органска материја из природних производа (нпр. маст, восак)

04 02 14*

отпади из завршне обраде који садрже органске раствараче

04 02 15

отпади из завршне обраде другачији од оних наведених у 04 02 14

04 02 16*

боје и пигменти који садрже опасне супстанце

04 02 17

боје и пигменти који не садрже опасне супстанце другачији од

оних наведених у 04 02 16ˮ.

04 02 19*

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

04 02 20

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 04 02 19

04 02 21

отпади од непрерађених текстилних влакана

04 02 22

отпади од прерађених текстилних влакана

04 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

05

ОТПАДИ ОД РАФИНИСАЊА НАФТЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊА ПРИРОДНОГ ГАСА И ПИРОЛИТИЧКОГ ТРЕТМАНА УГЉА

05 01

отпади од рафинације нафте

05 01 02*

муљеви од десалинације

05 01 03*

муљеви са дна резервоара

05 01 04*

кисело-базни муљеви

05 01 05*

мрље истекле нафте

05 01 06*

зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме

05 01 07*

кисели катран

05 01 08*

остали катран

05 01 09*

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

05 01 10

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 05 01 09

05 01 11*

отпади од пречишћавања горива базама

05 01 12*

уља која садрже киселине

05 01 13

муљеви од воде из котла

05 01 14

отпади из расхладних колона

05 01 15*

утрошене филтерске глине

05 01 16

отпади који садрже сумпор из десулфуризације нафте

05 01 17

битумен

05 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

05 06

отпади од пиролитичког третмана угља

05 06 01*

кисели катран

05 06 03*

остали катран

05 06 04

отпад из колона за хлађење

05 06 99

отпади који нису другачије специфицирани

05 07

отпади од пречишћавања природног гаса и транспорта

05 07 01*

отпади који садрже живу

05 07 02

отпади који садрже сумпор

05 07 99

отпади који нису другачије специфицирани

06

ОТПАДИ ОД НЕОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА

06 01

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе киселина

06 01 01*

сумпорна и сумпораста киселина

06 01 02*

хлороводонична киселина

06 01 03*

флуороводонична киселина

06 01 04*

фосфорна и фосфораста киселина

06 01 05*

азотна и азотаста киселина

06 01 06*

остале киселине

06 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 02

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе база

06 02 01*

калцијум хидроксид

06 02 03*

амонијум хидроксид

06 02 04*

натријум хидроксид и калијум хидроксид

06 02 05*

остале базе

06 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 03

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе соли и раствора соли и оксида метала

06 03 11*

чврсте соли и раствори који садрже цијаниде

06 03 13*

чврсте соли и раствори који садрже тешке метале

06 03 14

чврсте соли и раствори другачији од оних наведених у 06 03 11 и 06 03 13

06 03 15*

оксиди метала који садрже тешке метале

06 03 16

оксиди метала другачији од оних наведених у 06 03 15

06 03 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 04

отпади који садрже метале који нису наведени у 06 03

06 04 03*

отпади који садрже арсен

06 04 04*

отпади који садрже живу

06 04 05*

отпади који садрже остале тешке метале

06 04 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 05

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања

06 05 02*

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

06 05 03

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији

од оних наведених у 06 05 02

06 06

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија које садрже сумпор, хемијских процеса са сумпором и процеса одсумпоравања

06 06 02*

отпади који садрже опасне сулфиде

06 06 03

отпади који садрже сулфиде другачије од оних наведених у 06 06 02

06 06 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 07

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе халогена

и хемијских процеса са халогенима

06 07 01*

отпади који садрже азбест од електролизе

06 07 02*

активни угаљ од производње хлора

06 07 03*

муљ баријум сулфата који садржи живу

06 07 04*

раствори и киселине, на пример киселине из контактног процеса

06 07 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 08

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе силицијума и деривата силицијума

06 08 02*

отпади од опасних материја које садрже силицијум

06 08 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 09

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија

које садрже фосфор и хемијских процеса са применом фосфора

06 09 02

фосфорна шљака

06 09 03*

отпади од реакција са калцијумом који садрже или су контаминирани опасним супстанцама

06 09 04

отпади од реакција са калцијумом другачији од оних наведених у 06 09 03

06 09 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 10

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе хемикалија

које садрже азот, хемијских процеса са азотом и производње ђубрива

06 10 02*

отпади који садрже опасне супстанце

06 10 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 11

отпади од производње неорганских пигмената и непрозирних материја

06 11 01

отпади од реакција са калцијумом из производње титан-диоксида

06 11 99

отпади који нису другачије специфицирани

06 13

отпади од неорганских хемијских процеса који нису другачије специфицирани

06 13 01*

неоргански пестициди, средства за заштиту дрвета и други биоциди

06 13 02*

потрошени активни угаљ (осим 06 07 02)

06 13 03

угљенa чађ

06 13 04*

отпади од обраде азбеста

06 13 05*

чађ

06 13 99

отпади који нису другачије специфицирани

07

ОТПАДИ ОД ОРГАНСКИХ ХЕМИЈСКИХ ПРОЦЕСА

07 01

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе основних

органских хемикалија

07 01 01*

течности за прање на бази воде и матичне течности

07 01 03*

органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

07 01 04*

остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

07 01 07*

халогеновани талози и остаци од реакција

07 01 08*

остали талози и остаци од реакција

07 01 09*

халогеновани филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 01 10*

остали филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 01 11*

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

07 01 12

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од

оних наведених у 07 01 11

07 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

07 02

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе пластике,

синтетичке гуме и синтетичких влакана

07 02 01*

течности за прање на бази воде и матичне течности

07 02 03*

органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

07 02 04*

остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

07 02 07*

халогеновани талози и остаци од реакција

07 02 08*

остали талози и остаци од реакција

07 02 09*

халогеновани филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 02 10*

остали филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 02 11*

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

07 02 12

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од

оних наведених у 07 02 11

07 02 13

отпадна пластика

07 02 14*

отпади од адитива који садрже опасне супстанце

07 02 15

отпади од адитива другачији од оних наведених у 07 02 14

07 02 16*

отпади од опасних материја који садрже силиконе

07 02 17

отпади који садрже силиконе другачије од оних наведених у 07 02 16

07 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

07 03

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских

боја и пигмената (осим 06 11)

07 03 01*

течности за прање на бази воде и матичне течности

07 03 03*

органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

07 03 04*

остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

07 03 07*

халогеновани талози и остаци од реакција

07 03 08*

остали талози и остаци од реакција

07 03 09*

халогеновани филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 03 10*

остали филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 03 11*

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

07 03 12

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од

оних наведених у 07 03 11

07 03 99

отпади који нису другачије специфицирани

07 04

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе органских пестицида (осим 02 01 08 и 02 01 09), средстава за заштиту дрвета (осим 03 02) и других биоцида

07 04 01*

течности за прање на бази воде и матичне течности

07 04 03*

органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

07 04 04*

остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

07 04 07*

халогеновани талози и остаци од реакција

07 04 08*

остали талози и остаци од реакција

07 04 09*

халогеновани филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 04 10*

остали филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 04 11*

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

07 04 12

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 04 11

07 04 13*

чврсти отпади који садрже опасне супстанце

07 04 99

отпади који нису другачије специфицирани

07 05

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе фармацеутских препарата

07 05 01*

течности за прање на бази воде и матичне течности

07 05 03*

органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

07 05 04*

остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

07 05 07*

халогеновани талози и остаци од реакција

07 05 08*

остали талози и остаци од реакција

07 05 09*

халогеновани филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 05 10*

остали филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 05 11*

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

07 05 12

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 05 11

07 05 13*

чврсти отпади који садрже опасне супстанце

07 05 14

чврсти отпади другачији од оних наведених у 07 05 13

07 05 99

отпади који нису другачије специфицирани

07 06

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе масти, масноћа, сапуна, детерџената, дезинфекционих и козметичких средстава

07 06 01*

течности за прање на бази воде и матичне течности

07 06 03*

органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

07 06 04*

остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

07 06 07*

халогеновани талози и остаци од реакција

07 06 08*

остали талози и остаци од реакција

07 06 09*

халогеновани филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 06 10*

остали филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 06 11*

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

07 06 12

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 07 06 11

07 06 99

отпади који нису другачије специфицирани

07 07

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе финих

хемикалија и хемијских производа који нису другачије специфицирани

07 07 01*

течности за прање на бази воде и матичне течности

07 07 03*

органски халогеновани растварачи, течности за прање и матичне течности

07 07 04*

остали органски растварачи, течности за прање и матичне течности

07 07 07*

халогеновани талози и остаци од реакција

07 07 08*

остали талози и остаци од реакција

07 07 09*

халогеновани филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 07 10*

остали филтер – колачи (погаче), потрошени апсорбенти

07 07 11*

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

07 07 12

муљеви од третмана отпадних вода на месту настајања другачији

од оних наведених у 07 07 11

07 07 99

отпади који нису другачије специфицирани

08

Отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе премаза

(боје, лакови и стаклене глазуре), лепкови, заптивачи и штампарске боје

08 01

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе и уклањања боја и лакова

08 01 11*

отпадна боја и лак који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

08 01 12

отпадна боја и лак другачији од оних наведених у 08 01 11

08 01 13*

муљеви од боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

08 01 14

муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 13

08 01 15*

муљеви на бази воде које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци

08 01 16

муљеви од боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 15

08 01 17*

отпади од уклањања боје или лака који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

08 01 18

отпади од уклањања боје или лака другачији од оних наведених у 08 01 17

08 01 19*

водене суспензије које садрже боју или лак на бази органских растварача или других опасних супстанци

08 01 20

водене суспензије које садрже боју или лак другачији од оних наведених у 08 01 19

08 01 21*

отпад од течности за уклањање боје или лака

08 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

08 02

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе осталих премаза (укључујући керамичке материјале)

08 02 01

отпадни прашкасти премази

08 02 02

муљеви на бази воде који садрже керамичке материјале

08 02 03

водене суспензије које садрже керамичке материјале

08 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

08 03

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе штампарског мастила

08 03 07

муљеви на бази воде који садрже мастило

08 03 08

течни отпад на бази воде који садржи мастило

08 03 12*

отпадно мастило које садржи опасне супстанце

08 03 13

отпадно мастило другачије од оног наведеног у 08 03 12

08 03 14*

муљеви од мастила које садржи опасне супстанце

08 03 15

муљеви од мастила другачији од оних наведених у 08 03 14

08 03 16*

отпадни раствори за ецовање

08 03 17*

отпадни тонер за штампање које садржи опасне супстанце

08 03 18

отпадни тонер за штампање другачији од оног наведеног у 08 03 17

08 03 19*

диспергована уља

08 03 99

отпади који нису другачије специфицирани

08 04

отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и заптивача (укључујући и водоотпорне производе)

08 04 09*

отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

08 04 10

отпадни лепкови и заптивачи другачији од оних наведених у 08 04 09

08 04 11*

муљеви од лепкова и заптивача који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

08 04 12

муљеви од лепкова и заптивача другачији од оних наведених у 08 04 11

08 04 13*

муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

08 04 14

муљеви на бази воде који садрже лепкове или заптиваче другачији од оних наведених у 08 04 13

08 04 15*

течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце

08 04 16

течни отпад на бази воде који садржи лепкове или заптиваче другачији од оних споменутих у 08 04 15

08 04 17*

уље од дестилације смола

08 04 99

отпади који нису другачије специфицирани

08 05

отпади који нису другачије специфицирани у 08

08 05 01*

отпадни изоцијанати

09

ОТПАДИ ИЗ ФОТОГРАФСКЕ ИНДУСТРИЈЕ

09 01

отпади из фотографске индустрије

09 01 01*

раствори развијача и активатора на бази воде

09 01 02*

раствори развијача за offset плоче на бази воде

09 01 03*

раствори развијача на бази растварача

09 01 04*

раствори средстава за фиксирање

09 01 05*

раствори за избељивање и раствори средстава за фиксирање избељености

09 01 06*

отпади који садрже сребро од третмана фотографског отпада на месту настајања

09 01 07

фотографски филм и папир који садржи сребро или једињења сребра

09 01 08

фотографски филм и папир који не садржи сребро или једињења сребра

09 01 10

камере за једнократну употребу без батерија

09 01 11*

камере за једнократну употребу које садрже батерије наведене у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03

09 01 12

камере за једнократну употребу које садрже батерије другачије од оних наведених у 09 01 11

09 01 13*

течни отпад на бази воде од обнављања сребра на месту настајања другачији од оног наведеног у 09 01 06

09 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

10

ОТПАДИ ИЗ ТЕРМИЧКИХ ПРОЦЕСА

10 01

отпади из енергана и других постројења за сагоревање (осим 19)

10 01 01

пепео, шљака и прашина из котла (изузев прашине из котла наведене у 10 01 04)

10 01 02

летећи пепео од угља

10 01 03

летећи пепео тресета и сировог дрвета

10 01 04*

летећи пепео од сагоревања нафте и прашина из котла

10 01 05

чврсти отпади на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса

10 01 07

муљеви на бази калцијума у процесу одсумпоравања гаса

10 01 09*

сумпорна киселина

10 01 13*

летећи пепео од емулгованих угљоводоника употребљених као гориво

10 01 14*

шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања, која садржи опасне супстанце

10 01 15

шљака и прашина из котла из процеса ко-спаљивања другачији од оних наведених у 10 01 14

10 01 16*

летећи пепео из процеса ко-спаљивања који садржи опасне супстанце

10 01 17

летећи пепео из процеса ко-спаљивања другачији од оног наведеног у 10 01 16

10 01 18*

отпади из пречишћавања гаса који садрже опасне супстанце

10 01 19

отпади из пречишћавања гаса другачији од оних наведених у 10 01 05, 10 01 07, 10 01 18

10 01 20*

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

10 01 21

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 10 01 20

10 01 22*

муљеви на бази воде од чишћења котла који садрже опасне супстанце

10 01 23

муљеви на бази воде од чишћења котла другачији од оних наведених у 10 01 22

10 01 24

пескови из флуидизованог слоја

10 01 25

отпади од складиштења горива и припреме енергана који користе угаљ

10 01 26

отпади из третмана расхладне воде

10 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 02

отпади из индустрије гвожђа и челика

10 02 01

отпади од прераде шљаке

10 02 02

непрерађена шљака

10 02 07*

чврсти отпади из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце

10 02 08

чврсти отпади из процеса третмана гаса другачији од оних наведених у 10 02 07

10 02 10

отпад од млевења

10 02 11*

зауљени отпади из третмана расхладне воде

10 02 12

отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 02 11

10 02 13*

муљеви и филтер – колачи (погаче)из процеса третмана гаса који садрже опасне супстанце

10 02 14

муљеви и филтер – колачи (погаче)из процеса третмана гаса другачији од оних споменутих у 10 02 13

10 02 15

други муљеви и филтер – колачи (погаче)

10 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 03

отпади из термичке металургије алуминијума

10 03 02

остаци анода

10 03 04*

шљаке из примарне производње

10 03 05

отпадна глиница

10 03 08*

слане шљаке из секундарне производње

10 03 09*

црна згура из секундарне производње

10 03 15*

пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује запаљиве гасове у опасним количинама

10 03 16

пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 03 15

10 03 17*

отпади који садрже катран из анодног процеса

10 03 18

отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 03 17

10 03 19*

прашина димног гаса која садржи опасне супстанце

10 03 20

прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 03 19

10 03 21*

остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) који садрже опасне супстанце

10 03 22

остале чврсте честице и прашина (укључујући прашину из млина са куглама) другачији од оних наведених у 10 03 21

10 03 23*

чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце

10 03 24

чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 23

10 03 25*

муљеви и филтер – колачи (погаче) од третмана гаса који садрже опасне супстанце

10 03 26

муљеви и филтер – колачи (погаче)од третмана гаса другачији од оних наведених у 10 03 25

10 03 27*

зауљени отпади из третмана расхладне воде

10 03 28

отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 03 27

10 03 29*

отпади од третмана сланих шљака и црне згуре који садрже опасне супстанце

10 03 30

отпади од третмана сланих шљака и црне згуре другачији од оних наведених у 10 03 29

10 03 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 04

отпади из термичке металургије олова

10 04 01*

шљаке из примарне и секундарне производње

10 04 02*

згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње

10 04 03*

калцијум арсенат

10 04 04*

прашина димног гаса

10 04 05*

остале чврсте честице и прашина

10 04 06*

чврсти отпади из третмана гаса

10 04 07*

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана гаса

10 04 09*

зауљени отпади из третмана расхладне воде

10 04 10

отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 04 09

10 04 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 05

отпади из термичке металургије цинка

10 05 01

шљаке из примарне и секундарне производње

10 05 03*

прашина димног гаса

10 05 04

остале чврсте честице и прашина

10 05 05*

чврсти отпад из третмана гаса

10 05 06*

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана гаса

10 05 08*

зауљени отпади из третмана расхладне воде

10 05 09

отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 05 08

10 05 10*

згура и пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује запаљиве гасове у опасним количинама

10 05 11

згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 05 10

10 05 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 06

отпад из термичке металургије бакра

10 06 01

шљаке из примарне и секундарне производње

10 06 02

згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње

10 06 03*

прашина димног гаса

10 06 04

остале чврсте честице и прашина

10 06 06*

чврсти отпади из третмана гаса

10 06 07*

муљеви и филтер – колачи (погаче)из третмана гаса

10 06 09*

зауљени отпади из третмана расхладне воде

10 06 10

отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 06 09

10 06 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 07

отпади из термичке металургије сребра, злата и платине

10 07 01

шљаке из примарне и секундарне производње

10 07 02

згура и пливајућа пена/шљака из примарне и секундарне производње

10 07 03

чврсти отпади из третмана гаса

10 07 04

остале чврсте честице и прашина

10 07 05

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана гаса

10 07 07*

зауљени отпади из третмана расхладне воде

10 07 08

отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 07 07

10 07 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 08

отпади из термичке металургије осталих обојених метала

10 08 04

чврсте честице и прашина

10 08 08*

слана шљака из примарне и секундарне производње

10 08 09

остале шљаке

10 08 10*

згура и пливајућа пена/шљака која је запаљива или која у додиру са водом емитује запаљиве гасове у опасним количинама

10 08 11

згура и пливајућа пена/шљака другачији од оних наведених у 10 08 10

10 08 12*

отпади који садрже катран из анодног процеса

10 08 13

отпади који садрже угљеник из анодног процеса другачији од оних наведених у 10 08 12

10 08 14

струготине са аноде

10 08 15*

прашина димног гаса која садржи опасне супстанце

10 08 16

прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 08 15

10 08 17*

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце

10 08 18

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 08 17

10 08 19*

зауљени отпади из третмана расхладне воде

10 08 20

отпади из третмана расхладне воде другачији од оних наведених у 10 08 19

10 08 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 09

отпади од ливења гвоздених одливака

10 09 03

шљака из пећи

10 09 05*

језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који садрже опасне супстанце

10 09 06

језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 05

10 09 07*

језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који садрже опасне супстанце

10 09 08

језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 09 07

10 09 09*

прашина димног гаса која садржи опасне супстанце

10 09 10

прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 09 09

10 09 11*

остале чврсте честице које садрже опасне супстанце

10 09 12

остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 09 11

10 09 13*

отпадна везива која садрже опасне супстанце

10 09 14

отпадна везива другачија од оних наведених у 10 09 13

10 09 15*

отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце

10 09 16

отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 09 15

10 09 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 10

отпади од ливења одливака обојених метала

10 10 03

шљака из пећи

10 10 05*

језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања и који садрже опасне супстанце

10 10 06

језгра и калупи за ливење који нису прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 05

10 10 07*

језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања и који садрже опасне супстанце

10 10 08

језгра и калупи за ливење који су прошли процес изливања другачији од оних наведених у 10 10 07

10 10 09*

прашина димног гаса која садржи опасне супстанце

10 10 10

прашина димног гаса другачија од оне наведене у 10 10 09

10 10 11*

остале чврсте честице које садрже опасне супстанце

10 10 12

остале чврсте честице другачије од оних наведених у 10 10 11

10 10 13*

отпадна везива која садрже опасне супстанце

10 10 14

отпадна везива другачија од оних наведених у 10 10 13

10 10 15*

отпадни индикатор пукотина који садржи опасне супстанце

10 10 16

отпадни индикатор пукотина другачији од оног наведеног у 10 10 15

10 10 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 11

отпади из производње стакла и производа од стакла

10 11 03

отпадни влакнасти материјали на бази стакла

10 11 05

чврсте честице и прашина

10 11 09*

отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана која садржи опасне супстанце

10 11 10

отпадна припремна мешавина која се користи пре термичког третмана другачија од оне наведене у 10 11 09

10 11 11*

отпадно стакло у малим комадима и стаклена прашина који садрже тешке метале (на пример од катодних цеви)

10 11 12

отпадно стакло другачије од оног наведеног у 10 11 11

10 11 13*

муљ од полирања и млевења стакла који садржи опасне супстанце

10 11 14

муљ од полирања и млевења стакла другачији од оног наведеног у 10 11 13

10 11 15*

чврсти отпади из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце

10 11 16

чврсти отпади из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 15

10 11 17*

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана димног гаса који садрже опасне супстанце

10 11 18

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана димног гаса другачији од оних наведених у 10 11 17

10 11 19*

чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

10 11 20

чврсти отпади од третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 10 11 19

10 11 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 12

отпади из производње керамичких производа, цигли, плочица и производа за грађевинарство

10 12 01

отпадна припремна мешавина пре термичког третмана

10 12 03

чврсте честице и прашина

10 12 05

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана гаса

10 12 06

одбачени калупи

10 12 08

отпадна керамика, цигле, плочице и производи за грађевинарство (после термичког третмана)

10 12 09*

чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце

10 12 10

чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 12 09

10 12 11*

отпади из процеса глазирања који садрже тешке метале

10 12 12

отпади из процеса глазирања другачији од оних наведених у 10 12 11

10 12 13

муљ из третмана отпадне воде на месту настајања

10 12 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 13

отпади из производње цемента, креча и гипса и предмета и

производа који се од њих производе

10 13 01

отпадна припремна мешавина пре термичког третмана

10 13 04

отпади од калцинације и хидратације креча

10 13 06

чврсте честице и прашина (изузев 10 13 12 и 10 13 13)

10 13 07

муљеви и филтер – колачи (погаче) из третмана гаса

10 13 09*

отпади из производње азбест цемента који садрже азбест

10 13 10

отпади из производње азбест цемента другачији од оних наведених у 10 13 09

10 13 11

отпади из композитних материјала на бази цемента другачији од оних

наведених у 10 13 09 и 10 13 10

10 13 12*

чврсти отпади из третмана гаса који садрже опасне супстанце

10 13 13

чврсти отпади из третмана гаса другачији од оних наведених у 10 13 12

10 13 14

отпадни бетон и муљ од бетона

10 13 99

отпади који нису другачије специфицирани

10 14

отпад из крематоријума

10 14 01*

отпад из пречишћавања гаса који садржи живу

11

Отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала; хидрометалургија обојених метала

11 01

отпади од хемијског третмана површине и заштите метала и других материјала (нпр. процеси галванизације, облагање цинком, чишћење киселином, радирање, фосфатирање, одмашћивање базама и анодизација)

11 01 05*

киселине за чишћење

11 01 06*

киселине које нису другачије специфициране

11 01 07*

базе за чишћење

11 01 08*

муљеви од фосфатирања

11 01 09*

муљеви и филтер – колачи (погаче) који садрже опасне супстанце

11 01 10

муљеви и филтер – колачи (погаче) другачији од оних наведених у 11 01 09

11 01 11*

течности за испирање на бази воде које садрже опасне супстанце

11 01 12

течности за испирање на бази воде другачије од оних наведених у 11 01 11

11 01 13*

отпади од одмашћивања који садрже опасне супстанце

11 01 14

отпади од одмашћивања другачији од оних наведених у 11 01 13

11 01 15*

елуати и муљеви из мембранских или јоноизмењивачких система

који садрже опасне супстанце

11 01 16*

засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле

11 01 98*

остали отпади који садрже опасне супстанце

11 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

11 02

отпади из хидрометалуршких процеса обојених метала

11 02 02*

муљеви из хидрометалургије цинка (укључујући јаросит и гетит)

11 02 03

отпади из производње анода за електролитичке процесе у воденој средини

11 02 05*

отпади из хидрометалуршких процеса бакра који садрже опасне супстанце

11 02 06

отпади из хидрометалуршких процеса бакра другачији од оних наведених у 11 02 05

11 02 07*

остали отпади који садрже опасне супстанце

11 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

11 03

муљеви и чврсти отпади из процеса каљења

11 03 01*

отпади који садрже цијаниде

11 03 02*

остали отпади

11 05

отпади из процеса вреле галванизације

11 05 01

тврди цинк

11 05 02

пепео од цинка

11 05 03*

чврсти отпади из третмана гаса

11 05 04*

потрошена течност

11 05 99

отпади који нису другачије специфицирани

12

Отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике

12 01

отпади од обликовања и физичке и механичке површинске обраде метала и пластике

12 01 01

стругање и обрада ферометала

12 01 02

прашина и честице ферометала

12 01 03

стругање и обрада обојених метала

12 01 04

прашина и честице обојених метала

12 01 05

обрада пластике

12 01 06*

минерална машинска уља која садрже халогене (изузев емулзија и раствора)

12 01 07*

минерална машинска уља која не садрже халогене (изузев емулзија и раствора)

12 01 08*

машинске емулзије и раствори које садрже халогене

12 01 09*

машинске емулзије и раствори које не садрже халогене

12 01 10*

синтетичка машинска уља

12 01 12*

потрошени восак и масти

12 01 13

отпади од заваривања

12 01 14*

машински муљеви који садрже опасне супстанце

12 01 15

машински муљеви другачији од оних наведених у 12 01 14

12 01 16*

отпад од пескарења који садржи опасне супстанце1

12 01 17

отпад од пескарења другачији од оног наведеног у 12 01 161

12 01 18*

метални муљеви (од млевења, брушења и оштрења) који садржи уље

12 01 19*

одмах биоразградиво машинско уље

12 01 20*

потрошена тела за млевење и материјали за млевење који садрже опасне супстанце

12 01 21

потрошена тела за млевење и материјали за млевење другачији од

оних наведених у 12 01 20

12 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

12 03

отпади из процеса одмашћивања водом и паром (изузев 11)

12 03 01*

течности за прање на бази воде

12 03 02*

отпади од одмашћивања паром

13

Отпади од уља и остатака течних горива (осим јестивих уља

и оних у поглављима 05, 12 и 19)

13 01

отпадна хидраулична уља

13 01 01*

хидраулична уља која садрже PCB

13 01 04*

хлороване емулзије

13 01 05*

нехлороване емулзије

13 01 09*

минерална хлорована хидраулична уља

13 01 10*

минерална нехлорована хидраулична уља

13 01 11*

синтетичка хидраулична уља

13 01 12*

одмах биоразградива хидраулична уља

13 01 13*

остала хидраулична уља

13 02

отпадна моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

13 02 04*

минерална хлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

13 02 05*

минерална нехлорована моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

13 02 06*

синтетичка моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

13 02 07*

одмах биоразградива моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

13 02 08*

остала моторна уља, уља за мењаче и подмазивање

13 03

отпадна уља за изолацију и пренос топлоте

13 03 01*

уља за изолацију и пренос топлоте која садрже PCB

13 03 06*

минерална хлорована уља за изолацију и пренос топлоте.

13 03 07*

минерална нехлорована уља за изолацију и пренос топлоте

13 03 08*

синтетичка уља за изолацију и пренос топлоте

13 03 09*

одмах биоразградива уља за изолацију и пренос топлоте

13 03 10*

остала уља за изолацију и пренос топлоте

13 04

бродска уља

13 04 01*

уља са дна бродова из речне пловидбе

13 04 02*

уља са дна бродова из канализације на пристаништу

13 04 03*

уља са дна бродова из остале врсте пловидбе

13 05

садржај сепаратора уље/вода

13 05 01*

чврсте материје из песколова и сепаратора уље/вода

13 05 02*

муљеви из сепаратора уље/вода

13 05 03*

муљеви од хватача уља

13 05 06*

уља из сепаратора уље/вода

13 05 07*

зауљена вода из сепаратора уље/вода

13 05 08*

мешавине отпада из коморе за отпад и сепаратора уље/вода

13 07

отпади од течних горива

13 07 01*

погонско гориво и дизел

13 07 02*

бензин

13 07 03*

остала горива (укључујући мешавине)

13 08

отпадна уља која нису другачије специфицирана

13 08 01*

муљеви или емулзије од десалинације

13 08 02*

остале емулзије

13 08 99*

отпади који нису другачије специфицирани

14

Отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови (осим 07 и 08)

14 06

отпадни органски растварачи, средства за хлађење и потисни гасови на бази пене/аеросола

14 06 01*

хлорофлуороугљоводоници, HCFC, HFC

14 06 02*

остали халогеновани растварачи и смеше растварача

14 06 03*

остали растварачи и смеше растварача

14 06 04*

муљеви или чврсти отпади које садрже халогеноване раствараче

14 06 05*

муљеви или чврсти отпади које садрже остале раствараче

15

отпад од амбалаже, апсорбенти, крпе за брисање, филтерски материјали и заштитне тканине, ако није другачије специфицирано

15 01

амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)

15 01 01

папирна и картонска амбалажа

15 01 02

пластична амбалажа

15 01 03

дрвена амбалажа

15 01 04

метална амбалажа

15 01 05

композитна амбалажа

15 01 06

мешана амбалажа

15 01 07

стаклена амбалажа

15 01 09

текстилна амбалажа

15 01 10*

амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама

15 01 11*

метална амбалажа која садржи опасан чврст порозни матрикс (нпр. азбест), укључујући и празне боце под притиском

15 02

апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа

15 02 02*

апсорбенти, филтерски материјали (укључујући филтере за уље који нису другачије специфицирани), крпе за брисање, заштитна одећа, који су контаминирани опасним супстанцама

15 02 03

апсорбенти, филтерски материјали, крпе за брисање и заштитна одећа другачији од оних наведених у 15 02 02

16

Отпади који нису другачије специфицирани у каталогу

16 01

отпадна возила из различитих видова транспорта (укључујући механизацију) и отпади настали демонтажом отпадних возила и од одржавања возила (изузев 13, 14, 16 06 и 16 08)

16 01 03

отпадне гуме

16 01 04*

отпадна возила

16 01 06

отпадна возила која не садрже ни течности ни друге опасне компоненте

16 01 07*

филтери за уље

16 01 08*

компоненте које садрже живу

16 01 09*

компоненте које садрже PCB

16 01 10*

експлозивне компоненте (нпр. ваздушни јастуци)

16 01 11*

кочионе облоге које садрже азбест

16 01 12

кочионе облоге другачије од оних наведених у 16 01 11

16 01 13*

кочионе течности

16 01 14*

антифриз који садржи опасне супстанце

16 01 15

антифриз другачији од оног наведеног у 16 01 14

16 01 16

резервоари за течни гас

16 01 17

ферозни метал

16 01 18

обојени метал

16 01 19

пластика

16 01 20

стакло

16 01 21*

опасне компоненте другачије од оних наведених у 16 01 07 до 16 01 11 и 16 01 13 и 16 01 14)

16 01 22

компоненте које нису другачије специфициране

16 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

16 02

отпади од електричне и електронске опреме

16 02 09*

трансформатори и кондензатори који садрже PCB

16 02 10*

одбачена опрема која садржи или је контаминирана са PCB, другачија од оне наведене у 16 02 09

16 02 11*

одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике, HCFC, HFC

16 02 12*

одбачена опрема која садржи слободни азбест

16 02 13*

одбачена опрема која садржи опасне компоненте другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 12

16 02 14

одбачена опрема другачија од оне наведене у 16 02 09 до 16 02 13

16 02 15*

опасне компоненте уклоњене из одбачене опреме

16 02 16

компоненте уклоњене из одбачене опреме другачије од оних наведених у 16 02 15

16 03

компоненте изван спецификације и некоришћени производи

16 03 03*

неоргански отпади који садрже опасне супстанце

16 03 04

неоргански отпади другачији од оних наведених у 16 03 03

16 03 05*

органски отпади који садрже опасне супстанце

16 03 06

органски отпади другачији од оних наведених у 16 03 05

16 04

отпадни експлозиви

16 04 01*

отпадна муниција

16 04 02*

отпади од ватромета

16 04 03*

остали отпадни експлозиви

16 05

гасови у боцама под притиском и одбачене хемикалије

16 05 04*

гасови у боцама под притиском (укључујући халоне) који садрже опасне супстанце

16 05 05

гасови у боцама под притиском другачији од оних наведених у 16 05 04

16 05 06*

лабораторијске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце, укључујући смеше лабораторијских хемикалија

16 05 07*

одбачене неорганске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце

16 05 08*

одбачене органске хемикалије које се састоје или садрже опасне супстанце

16 05 09

одбачене хемикалије другачије од оних наведених у 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08

16 06

батерије и акумулатори

16 06 01*

оловне батерије

16 06 02*

батерије од никл-кадмијума

16 06 03*

батерије које садрже живу

16 06 04

алкалне батерије (изузев 16 06 03)

16 06 05

друге батерије и акумулатори

16 06 06*

посебно сакупљен електролит из батерија и акумулатора

16 07

отпади из резервоара за транспорт и складиштење и отпад од чишћења буради (изузев 05 и 13)

16 07 08*

отпади који садрже уље

16 07 09*

отпади који садрже остале опасне супстанце

16 07 99

отпади који нису другачије специфицирани

16 08

истрошени катализатори

16 08 01

истрошени катализатори који садрже злато, сребро, ренијум, родијум, паладијум, иридијум или платину (изузев 16 08 07)

16 08 02*

истрошени катализатори који садрже опасне прелазне метале или опасна једињења прелазних метала

16 08 03

истрошени катализатори који садрже прелазне метале или једињења прелазних метала који нису другачије специфицирани

16 08 04

истрошени течни катализатори за каталитички крекинг (изузев 16 08 07)

16 08 05*

истрошени катализатори који садрже фосфорну киселину

16 08 06*

истрошене течности употребљене као катализатори

16 08 07*

истрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама

16 09

оксиданси

16 09 01*

перманганати, нпр. калијум перманганат

16 09 02*

хромати, нпр. калијум хромат, калијум- или натријум дихромат

16 09 03*

пероксиди, нпр. водоник пероксид

16 09 04*

оксиданти који нису другачије специфицирани

16 10

течни отпади на бази воде намењени третману ван места настајања

16 10 01*

течни отпади на бази воде који садрже опасне супстанце

16 10 02

течни отпади на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 01

16 10 03*

концентрати на бази воде који садрже опасне супстанце

16 10 04

концентрати на бази воде другачији од оних наведених у 16 10 03

16 11

отпадне облоге и ватростални материјали

16 11 01*

облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце

16 11 02

облоге на бази угљеника и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 01

16 11 03*

остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса који садрже опасне супстанце

16 11 04

остале облоге и ватростални материјали из металуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 03

16 11 05*

облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса који садрже опасне супстанце

16 11 06

облоге и ватростални материјали из неметалуршких процеса другачији од оних наведених у 16 11 05

17

Грађевински отпад и отпад од рушења (укључујући и ископану земљу са контаминираних локација)

17 01

бетон, цигле, цреп и керамика

17 01 01

бетон

17 01 02

цигле

17 01 03

цреп и керамика

17 01 06*

мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика који садрже опасне супстанце

17 01 07

мешавине или поједине фракције бетона, цигле, плочице и керамика другачији од оних наведених у 17 01 06

17 02

дрво, стакло и пластика

17 02 01

дрво

17 02 02

стакло

17 02 03

пластика

17 02 04*

стакло, пластика и дрво који садрже опасне супстанце или су контаминирани опасним супстанцама

17 03

битуминозне мешавине, катран и катрански производи

17 03 01*

битуминозне мешавине које садрже катран од угља

17 03 02

битуминозне мешавине другачије од оних наведених у 17 03 01

17 03 03*

катран од угља и катрански производи

17 04

метали (укључујући и њихове легуре)

17 04 01

бакар, бронза, месинг

17 04 02

алуминијум

17 04 03

олово

17 04 04

цинк

17 04 05

гвожђе и челик

17 04 06

калај

17 04 07

мешани метали

17 04 09*

отпад од метала контаминиран опасним супстанцама

17 04 10*

каблови који садрже уље, катран од угља и друге опасне супстанце

17 04 11

каблови другачији од оних наведених у 17 04 10

17 05

земља (укључујући земљу ископану са контаминираних локација), камен и ископ

17 05 03*

земља и камен који садрже опасне супстанце

17 05 04

земља и камен другачији од оних наведених у 17 05 03

17 05 05*

ископ који садржи опасне супстанце

17 05 06

ископ другачији од оног наведеног у 17 05 05

17 05 07*

отпад који спада са гусеница који садржи опасне супстанце

17 05 08

отпад који спада са гусеница другачији од оног наведеног у 17 05 07

17 06

изолациони материјали и грађевински материјали који садрже азбест

17 06 01*

изолациони материјали који садрже азбест

17 06 03*

остали изолациони материјали који се састоје од или садрже опасне супстанце

17 06 04

изолациони материјали другачији од оних наведених у 17 06 01 и 17 06 03

17 06 05*

грађевински материјали који садрже азбест

17 08

грађевински материјал на бази гипса

17 08 01*

грађевински материјал на бази гипса контаминирани опасним супстанцама

17 08 02

грађевински материјал на бази гипса другачији од оних наведених у 17 08 01

17 09

остали отпади од грађења и рушења

17 09 01*

отпади од грађења и рушења који садрже живу

17 09 02*

отпади од грађења и рушења који садрже PCB (нпр. заптивачи који садрже PCB, подови на бази смола који садрже PCB, глазуре које садрже PCB и кондензатори који садрже PCB)

17 09 03*

остали отпади од грађења и рушења (укључујући мешане отпаде) који садрже опасне супстанце

17 09 04

мешани отпади од грађења и рушења другачији од оних наведених у 17 09 01 и 17 09 02 и 17 09 03

18

Отпади од здравствене заштите људи и Животиња и/или с тим повезаног истраживања (изузев отпада из кухиња и ресторана који не долази од непосредне здравствене заштите)

18 01

отпади из породилишта, дијагностике, третмана или превенције болести људи

18 01 01

оштри инструменти (изузев 18 01 03)

18 01 02

делови тела и органи укључујући и кесе са крвљу и крвне продукте (изузев 18 01 03)

18 01 03*

отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције

18 01 04

отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције (нпр. завоји, гипсеви, постељина, одећа за једнократну употребу и пелене)

18 01 06*

хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце

18 01 07

хемикалије другачије од оних наведених у 18 01 06

18 01 08*

цитотоксични и цитостатични лекови

18 01 09

лекови другачији од оних наведених у 18 01 08

18 01 10*

отпадни амалгам из стоматологије

18 02

отпади од истраживања, дијагностике, третмана или превенције болести животиња

18 02 01

оштри инструменти (изузев 18 02 02)

18 02 02*

отпади чије сакупљање и одлагање подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције

18 02 03

отпади чије сакупљање и одлагање не подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције

18 02 05*

хемикалије које се састоје од или садрже опасне супстанце

18 02 06

хемикалије другачије од оних наведених у 18 02 05

18 02 07*

цитотоксични и цитостатични лекови

18 02 08

лекови другачији од оних наведених у 18 02 07

19

Отпади из постројења за обраду отпада, погона за третман отпадних вода ван места настајања и припрему воде за људску потрошњу и коришћење у индустрији

19 01

отпади од спаљивања или пиролизе отпада

19 01 02

материјали који садрже гвожђе извађени из шљаке

19 01 05*

филтер – колач (погаче) из третмана гаса

19 01 06*

течни отпади на бази воде од третмана гаса и други течни отпади на бази воде

19 01 07*

чврсти отпади од третмана гаса

19 01 10*

истрошени активни угаљ од третмана гаса

19 01 11*

шљака која садржи опасне супстанце

19 01 12

шљака другачија од оне наведене у 19 01 11

19 01 13*

летећи пепео који садржи опасне супстанце

19 01 14

летећи пепео другачији од оног наведеног у 19 01 13

19 01 15*

прашина из котла која садржи опасне супстанце

19 01 16

прашина из котла другачија од оне наведене у 19 01 15

19 01 17*

отпади од пиролизе који садрже опасне супстанце

19 01 18

отпади од пиролизе другачији од оних наведених у 19 01 17

19 01 19

песак из флуидизованог слоја

19 01 99

отпади који нису другачије специфицирани

19 02

отпади од физичко/хемијских третмана отпада (укључујући дехромирање, децијанизацију и неутрализацију)

19 02 03

претходно измешани отпади који се састоје само од неопасног отпада

19 02 04*

претходно измешани отпади који се састоје од најмање једног опасног отпада

19 02 05*

муљеви из физичко/хемијског третмана који садрже опасне супстанце

19 02 06

муљеви из физичко/хемијског третмана другачији од оних наведених у 19 02 05

19 02 07*

уља и концентрати од сепарације

19 02 08*

течни сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце

19 02 09*

чврсти сагорљиви отпади који садрже опасне супстанце

19 02 10

сагорљиви отпади другачији од оних наведених у 19 02 08 и 19 02 09

19 02 11*

остали отпади који садрже опасне супстанце

19 02 99

отпади који нису другачије специфицирани

19 03

стабилизовани/солидификовани отпади

19 03 04*

отпади означени као опасни, делимично стабилизовани

19 03 05

стабилизовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 04

19 03 06*

отпади означени као опасни, солидификовани

19 03 07

солидификовани отпади другачији од оних наведених у 19 03 06

19 04

остакљен (витрификован) отпад и отпади настали у процесу витрификације

19 04 01

остакљен (витрификован) отпад

19 04 02*

летећи пепео и остали отпади од третмана димног гаса

19 04 03*

чврста фаза која се није витрификовала

19 04 04

течни отпади на бази воде од каљења витрификованог отпада

19 05

отпади од аеробног третмана чврстих отпада

19 05 01

некомпостирана фракција комуналног и сличних отпада

19 05 02

некомпостирана фракција животињског и биљног отпада

19 05 03

компост ван спецификације

19 05 99

отпади који нису другачије специфицирани

19 06

отпади од анеаеробног третмана отпада

19 06 03

течност из анаеробног третмана комуналног отпада

19 06 04

дигестат из анаеробног третмана комуналног отпада

19 06 05

течност из анаеробног третмана животињског и биљног отпада

19 06 06

дигестат из анаеробног третмана животињског и биљног отпада

19 06 99

отпади који нису другачије специфицирани

19 07

процедне воде из санитарних депонија

19 07 02*

процедне воде из санитарних депонија које садрже опасне
супстанце

19 07 03

процедне воде из санитарних депонија другачије од оних наведених у 19 07 02

19 08

отпади из погона за третман отпадних вода који нису другачије специфицирани

19 08 01

отпад од механичког раздвајања на решеткама

19 08 02

отпад са пешчаног филтера

19 08 05

муљеви од третмана урбаних отпадних вода

19 08 06*

засићене или потрошене јоноизмењивачке смоле

19 08 07*

раствори и муљеви из регенерације јоноизмењивача

19 08 08*

отпад са мембранског система који садржи тешке метале

19 08 09

смеше масти и уља из сепарације уље/вода које садрже само јестива уља и масноће

19 08 10*

смеше масти и уља из сепарације уље/вода другачије од оних наведених у 19 08 09

19 08 11*

муљеви који садрже опасне супстанце из биолошког третмана индустријске отпадне воде

19 08 12

муљеви из биолошког третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 11

19 08 13*

муљеви који садрже опасне супстанце из осталих третмана индустријске отпадне воде

19 08 14

муљеви из осталих третмана индустријске отпадне воде другачији од оних наведених у 19 08 13

19 08 99

отпади који нису другачије специфицирани

19 09

отпади од припреме воде за људску потрошњу или коришћење у индустрији

19 09 01

чврсти отпад из примарне филтрације механичког раздвајања на решеткама

19 09 02

муљеви од бистрења воде

19 09 03

муљеви од декарбонизације воде

19 09 04

истрошени активни угаљ

19 09 05

засићене или истрошене јоноизмењивачке смоле

19 09 06

раствори и муљеви од регенерације јоноизмењивача

19 09 99

отпади који нису другачије специфицирани

19 10

отпади од ситњења отпада који садрже метал

19 10 01

отпад од гвожђа и челика

19 10 02

отпад од обојених метала

19 10 03*

лака фракција и прашина које садрже опасне супстанце

19 10 04

лака фракција и прашина другачије од оних наведених у 19 10 03

19 10 05*1

остале фракције које садрже опасне супстанце

19 10 061

остале фракције другачије од оних наведених у 19 10 05

19 11

отпади из регенерације уља

19 11 01*

истрошена филтерска глина

19 11 02*

кисели катрани

19 11 03*

течни отпади на бази воде

19 11 04*

отпади од чишћења горива базама

19 11 05*

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања који садрже опасне супстанце

19 11 06

муљеви из третмана отпадних вода на месту настајања другачији од оних наведених у 19 11 05

19 11 07*

отпади од пречишћавања димних гасова

19 11 99

отпади који нису другачије специфицирани

19 12

отпади од механичког третмана отпада (нпр. сортирања, дробљења, компактирања и палетизовања) који нису другачије специфицирани

19 12 01

папир и картон

19 12 02

метали који садрже гвожђе

19 12 03

обојени метали

19 12 04

пластика и гума

19 12 05

стакло

19 12 06*

дрво које садржи опасне супстанце

19 12 07

дрво другачије од оног наведеног у 19 12 06

19 12 08

текстил

19 12 09

минерали (нпр. песак и камен)

19 12 10

сагорљиви отпад (гориво добијено из отпада)

19 12 11*

други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада који садрже опасне супстанце

19 12 12

други отпади (укључујући мешавине материјала) од механичког третмана отпада другачији од оних наведених у 19 12 11

19 13

отпади од ремедијације земљишта и подземних вода

19 13 01*

чврсти отпади од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце

19 13 02

чврсти отпади од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 01

19 13 03*

муљеви од ремедијације земљишта који садрже опасне супстанце

19 13 04

муљеви од ремедијације земљишта другачији од оних наведених у 19 13 03

19 13 05*

муљеви од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце

19 13 06

муљеви од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у

19 13 05

19 13 07*

течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода који садрже опасне супстанце

19 13 08

течни отпади на бази воде и водени концентрати од ремедијације подземних вода другачији од оних наведених у 19 13 07

20

Комунални отпади (кућни отпад и слични комерцијални индустријски отпади), укључујући одвојено сакупљене фракције

20 01

одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)

20 01 01

папир и картон

20 01 02

стакло

20 01 08

биоразградиви кухињски и отпад из ресторана

20 01 10

одећа

20 01 11

текстил

20 01 13*

растварачи

20 01 14*

киселине

20 01 15*

базе

20 01 17*

фото-хемикалије

20 01 19*

пестициди

20 01 21*

флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу

20 01 23*

одбачена опрема која садржи хлорофлуороугљоводонике

20 01 25

јестива уља и масти

20 01 26*

уља и масти другачији од оних наведених у 20 01 25

20 01 27*

боја, мастила, лепкови и смоле који садрже опасне супстанце

20 01 28

боја, мастила, лепкови и смоле другачији од оних наведених у 20 01 27

20 01 29*

детерџенти који садрже опасне супстанце

20 01 30

детерџенти другачији од оних наведених у 20 01 29

20 01 31*

цитотоксични и цитостатични лекови

20 01 32

лекови другачији од оних наведених у 20 01 31

20 01 33*

батерије и акумулатори укључени у 16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03 и несортиране батерије и акумулатори који садрже ове батерије

20 01 34

батерије и акумулатори другачији од оних наведених у 20 01 33

20 01 35*

одбачена електронска и електрична опрема која садржи опасне компоненте

20 01 36

одбачена електрична и електронска опрема другачија од оне наведене у 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35

20 01 37*

дрво које садржи опасне супстанце

20 01 38

дрво другачије од оног наведеног у 20 01 37

20 01 39

пластика

20 01 40

метали

20 01 41

отпади од чишћења димњака

20 01 99

остале фракције које нису другачије специфициране

20 02

отпади из вртова и паркова (укључујући и отпад са гробља)

20 02 01

биодеградабилни отпад

20 02 02

земља и камен

20 02 03

остали небиодеградабилни отпад

20 03

остали комунални отпади

20 03 01

мешани комунални отпад

20 03 02

отпад са пијаца

20 03 03

остаци од чишћења улица

20 03 04

муљеви из септичких јама

20 03 06

отпад од чишћења канализације

20 03 07

кабасти отпад

20 03 99

комунални отпади који нису другачије специфицирани

* Сваки отпад означен звездицом сматра се опасним отпадом.

1Службени гласник РС, број 39/2021