Прилог 1

РОБА ЧИЈИ СЕ УВОЗ, ОДНОСНО ИЗВОЗ ВРШИ НА ОСНОВУ ДОЗВОЛЕ

Тарифна ознака

Наименовање

Јед. мере

1

2

3

2904

Сулфо-, нитро-, или нитрозо- деривати угљоводоника, халогеновани или нехалогеновани:

 

2904 20 00 00

- Деривати који садрже само нитро или нитрозо групе

-

3601 00 00 00

Барут

-

3602 00 00 00

Припремљени експлозиви, осим барута

-

3603 00

Спорогорећи штапини; детонирајући штапини; ударне или детонирајуће каписле; упаљачи; електрични детонатори:

 

3603 00 20 00*

- спорогорећи штапини*

-*

3603 00 30 00*

- детонирајући штапини*

-*

3603 00 40 00*

- ударне каписле*

-*

3603 00 50 00*

- детонирајуће каписле*

-*

3603 00 60 00*

- упаљачи*

-*

3603 00 80 00*

- електрични детонатори*

-*

3604

Пиротехнички производи за ватромете, сигналне ракете, противградне ракете, сигналне ракете за маглу и остали пиротехнички производи:

3604 10 00 00

- Пиротехнички производи за ватромете

 -

3604 90 00 00

- Остало

-

7106

Сребро (укључујући сребро позлаћено или платинирано) необрађено, сирово или у облику полупроизвода или праха:

7106 10 00 00

- Прах

 GR

 

- Остало:

 

7106 91 00

- - необрађено:

 

7106 91 00 10

- - - чистоће 999 или више промила

GR

7106 91 00 90

- - - чистоће испод 999 промила

GR

7106 92 00 00

- - полупроизводи

 GR

7108

Злато (укључујући платинирано) необрађено или у облику полупроизвода или у облику праха:

 

 

- Немонетарно:

 

7108 11 00 00

- - прах

GR

7108 12 00 00

- - необрађено

GR

7108 13

- - полупроизводи:

 

7108 13 10 00

- - - шипке, жица и профили; плоче; лимови и траке дебљине (без подлоге) преко 0,15 mm

GR

7108 13 80 00

- - - остало

GR

7108 20 00 00

- Монетарно

GR

7109 00 00 00

Прости метали или сребро, платирани златом, необрађени или у облику полупроизвода

-

7111 00 00 00

Прости метали, сребро или злато, платирани платином, необрађени, или у облику полупроизвода

-

7112

Отпаци и остаци од племенитих метала или од метала платираних племенитим металом; остали остаци и отпаци који садрже племените метале или једињења племенитих метала, оних врста које се углавном употребљавају за поновно добијање племенитих метала:

- Остали:

7112 91 00 00

- - од злата укључујући и од метала платираног златом, али искључујући отпатке који садрже остале племените метале

-

7112 99 00 00

- - остало

-

8710 00 00 00

Тенкови и друга оклопна борбена моторна возила, опремљена или не наоружањем, и њихови делови

-

8805

Опрема за лансирање ваздухоплова; палубни заустављачи авиона и слична опрема; земаљски тренажери летења; делови наведених
производа:

8805 10

- Опрема за лансирање ваздухоплова и њени делови; палубни заустављачи авиона и слична опрема и њихови делови:

8805 10 10 00

- - опрема за лансирање ваздухоплова и њени делови

-

8805 10 90 00

- - остало

-

 

- Земаљски тренажери летења и њихови делови:

 

8805 21 00 00

- - симулатори ваздушних борби и њихови делови

-

8805 29 00 00

- - остали

8906

Остала пловила, укључујући ратне бродове и чамце за спасавање, осим чамаца на весла:

 

8906 10 00 00

- Ратни бродови

KD 

9013

Уређаји са течним кристалима који не представљају производе специфичније описане у другим тарифним бројевима; ласери, осим ласерских диода; остали оптички уређаји и инструменти непоменути нити обухваћени на другом месту у овој глави:

9013 10

- Телескопски нишани за оружје; перископи; телескопи за машине, уређаје,

инструменте или апарате из ове главе или Одељка XVI

9013 10 90 00

- - остали

Ex - Телескопски нишани за оружје

-

9301

Војно оружје, осим револвера, пиштоља и оружја из тар. броја 9307:

 

9301 10 00 00 

- Артиљеријско оружје (нпр : топови, хаубице и минобацачи)

 KD

9301 20 00 00

- Ракетни бацачи; бацачи пламена; бацачи граната; цеви за избацивање торпеда и слични бацачи

KD 

9301 90 00 00

- Остало

KD 

9302 00 00 00

Револвери и пиштољи, осим оних који се сврставају у тар. бр. 9303 и 9304

KD

9303

Остало ватрено оружје и слични уређаји који функционишу паљењем експлозивног пуњења (нпр.: спортске пушке, сачмарице и ловачки и спортски карабини, ватрено оружје које се пуни спреда, сигнални пиштољи и друге направе предвиђене за избацивање само сигналних ракета, пиштољи и револвери за испаљивање маневарске муниције, пиштољи са привезаним клином за хумано убијање животиња, бацачи бродских ужади):

 

9303 10 00 00

- Ватрено оружје које се пуни спреда

KD 

9303 20

- Остале спортске и ловачке пушке сачмарице, укључујући комбинације сачмарице и карабина:

 

9303 20 10 00

- - једноцевне, са глатком цеви

KD

9303 20 95 00

- - остало

 KD

9303 30 00 00

- Остале спортске и ловачке пушке

 KD

9303 90 00 00

- Остало

KD 

9304 00 00 00

Остало оружје (нпр.: опружне, ваздушне и гасне пушке и пиштољи; пендреци) осим оружја из тар. броја 9307

-

9305

Делови и прибор производа из тар. бр. 9301 до 9304

 

9305 10 00 00

- За револвере или пиштоље

9305 20 00 00 

- За сачмарице или карабине из тар. броја 9303

 

- Остало:

 

9305 91 00 00

- - за војно оружје из тар. броја 9301

-

9305 99 00 00

- - остало

-

9306

Бомбе, гранате, торпеда, мине, ракете и слично и њихови делови; меци, остала муниција и пројектили, њихови делови, укључујући сачму и чепове за патроне:

 

 

- Муниција за пушке сачмарице и делови те муниције; муниција за ваздушне пушке:

 

9306 21 00 00

- - муниција за пушке сачмарице

1000 KD

9306 29 00

- - остало:

 

9306 29 00 10

- - - чауре

9306 29 00 90

- - - остало

9306 30

- Остала муниција и њени делови:

 

9306 30 10 00

- - за револвере и пиштоље из тар. броја 9302 и за аутоматске пушке са скраћеном цеви из тар. броја 9301

 

- - остало:

 

9306 30 30 00

- - - за војно оружје

-

9306 30 90 00

- - - остало

 -

9306 90

- Остало:

 

9306 90 10 00

- - за војне сврхе

9306 90 90 00

- - остало

9307 00 00 00

Мачеви, сабље, бајонети, копља и слична оружја, њихови делови и каније за то оружје

9506

Производи и опрема за опште физичке вежбе, гимнастику, атлетику, друге спортове (укључујући стони тенис) и игре на отвореном, непоменути нити обухваћени на другом месту у овој тарифи; базени за пливање и базени за децу:

- Остало:

9506 99

- - остало:

9506 99 90 00

- - - остало

Ex – опрема за стреличарство (лукови и стреле и њихови делови)

-

*Службени гласник РС, број 29/2018