ПРИЛОГ

САДРЖАЈ ПОДАТАКА У РЕГИСТРУ ЗАПОСЛЕНИХ, ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

1. Подаци о кориснику јавних средстава:

Ред. бр

Врста податка о кориснику јавних средстава

1.

ЈБ КЈС (јединствени број корисника јавних средстава)

2.

Трезор

3.

Матични број

4.

ПИБ (порески идентификациони број)

5.

Шифра делатности

6.

Функционална класификација

7.

Назив корисника јавних средстава

8.

Поштански број и место

9.

Општина – седиште

10.

Адреса

11.

Датум оснивања

12.

Датум измене

13.

Датум гашења

14.

Начин организовања

15.

Група корисника јавних средстава

16.

Шифра директног корисника јавних средстава

17.

Врста контног плана

18.

ОЈ Управе за трезор

19.

Утврђен максимални број запослених (да/не)

20.

Руководилац

21.

Овлашћено лице

22.

Е маил

23.

Телефон (и мобилни телефон)

2. Подаци о запосленом, изабраном, постављеном и ангажованом лицу у јавном сектору

Ред. бр.

Врста податка о запосленом, изабраном, постављеном и ангажованом лицу у јавном сектору

1.

ЈБ КЈС (јединствени број корисника јавних средстава)

2.

Функционална класификација

3.

Идентификациони број (ЈМБГ или број пасоша)

4.

Име

5.

Презиме

6.

Пол

7.

Држављанство

8.

Место пребивалишта

9.

Општина пребивалишта

10.

Општина рада

11.

Стручна спрема

12.

Основ рада (радни однос, уговор, преко задруге, остало)

13.

Тип службеника/ Шифра занимања

14.

Платна група (за државне службенике)

15.

Година последњег напредовања

16.

Група намештеника (за државну управу)

17.

Радно време (проценат ангажовања)

18.

Укупан радни стаж (године)

19.

Године стажа за јубиларну награду

20.

Бенефицирани радни стаж (12/14, 12/16, 12/18)

21.

Проценат минулог рада

22.

Основни коефицијент

23.

Укупни додатни коефицијент

24.

Укупни коефицијент

25.

Нето основица

26.

Бруто основица

27.

Проценат увећања плате/зараде

28.

Накнада за запослене на Косову и Метохији

29.

Статус лица

30.

Врста уговора

31.

Број уговора

32.

Нето накнада

33.

Бруто накнада

34.

Тип задруге

35.

Број фактуре

36.

Датум почетка рада

37.

Датум завршетка рада

3. Подаци о примањима запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору

Ред.
бр.

Основ примања

Шифра
основа
примања

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ПЛАТЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (ЗАРАДЕ)

I

1.

Плате/зараде које запослени оствари за обављени рад и време проведено на раду (бруто)

111

2.

Додатак/увећање за рад дужи од пуног радног времена прековремени рад (бруто)

112

3.

Додатак/увећање за рад на дан празника који је нерадан дан (бруто)

113

4.

Додатак/увећање за рад ноћу (бруто)

114

5.

Додатак/увећање за рад у сменама (бруто)

115

6.

Додатак за време проведено на раду - минули рад (бруто)

116

7.

Теренски додатак (бруто)

117

8.

Накнада зараде за време привремене спречености за рад до 30 дана услед болести (бруто)

118

9.

Накнада зараде за време одсуствовање са рада на дан празника
који је нерадан дан, годишњег одмора, плаћеног одсуства, војне вежбе и одазивања на позив државног органа (бруто)

119

10.

Остали додаци и накнаде запосленима (бруто)

120

11.

Друге накнаде зарада које се утврде општим актом (бруто)

121

12.

Накнада запосленом због одвојеног живота од породице (бруто)

122

13.

Регрес за коришћење годишњег одмора (бруто)

123

14.

Накнада за „топли оброк” (бруто)

124

15.

Друга примања запосленог, а која у складу са законом имају карактер зараде (бруто)

125

16.

Зараде по основу радног учинка, стимулације (бруто)

126

17.

Плате приправника које плаћа послодавац (бруто)

127

18.

Плате приправника које плаћа Национална служба за запошљавање (бруто)

128

19.

Плате привремено запослених (бруто)

129

20.

Плате по основу судских пресуда (бруто)

130

21.

Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор (бруто)

131

22.

Остале накнаде штете запосленом (бруто)

132

23.

Остале исплате зарада за специјалне задатке или пројекте (бруто)

133

24.

Укупна бруто плата/зарада

199

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

II

25.

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање

201

26.

Допринос за добровољно пензијско и инвалидско осигурање

202

27.

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за радни стаж који се рачуна са увећаним доприносом

203

28.

Допринос за здравствено осигурање

204

29.

Допринос за добровољно здравствено осигурање

205

30.

Допринос за случај незапослености

206

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

III

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

31.

Породиљско боловање

301

32.

Боловање преко 30 дана

302

33.

Инвалидност рада другог степена

303

Отпремнине и помоћи 

34.

Отпремнина приликом одласка у пензију

304

35.

Отпремнина запосленом за чијим је радом престала потреба

305

36.

Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице

306

37.

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице

307

38.

Помоћ у случају оштећења или уништења имовине

308

39.

Остале помоћи запосленима

309

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

IV

40.

Накнада трошкова за одвојен живот од породице

401

41.

Накнада трошкова за превоз на посао и са посла

402

42.

Накнада трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица

403

43.

Накнада за селидбене трошкове запослених

404

44.

Остале накнаде трошкова запослених

405

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

V

45.

Јубиларне награде

501

46.

Награде за посебне резултате рада

502

47.

Остале награде запосленима

503

Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија који су запослени 

48.

Накнаде члановима управних и надзорних одбора

505

49.

Накнада члановима комисија

506

ПОСЛАНИЧКИ И СУДИЈСКИ ДОДАТАК

VI

50.

Посланички додатак

601

51.

Судијски додатак

602

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

VII

52.

Трошкови дневница на службеном путу у земљи

701

53.

Трошкови смештаја на службеном путу у земљи

702

54.

Трошкови превоза на службеном путу у земљи

703

55.

Остали трошкови за пословна путовања у земљи

704

56.

Трошкови дневница за службени пут у иностранство

705

57.

Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство

706

58.

Трошкови превоза за службени пут у иностранство

707

59.

Остали трошкови за пословна путовања у иностранство

708

60.

Накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе

709

61.

Накнада за трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену

710

62.

Трошкови превоза у оквиру радног времена

711

НАКНАДА ТРОШКОВА ДРУГИМ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

VIII

63.

Остале накнадe трошкова послодавцима

801

64.

Остале накнаде трошкова другим физичким лицима

802

65.

Награде, солидарне помоћи и друга давања лицима која нису запослени

803

66.

Стипендије и кредити ученицима и студентима

804

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

IX

67.

Накнада по уговору о делу

901

68.

Накнада по уговорима о привременим и повременим пословима које закључује послодавац са физичким лицем

902

69.

Накнада по уговорима о привременим и повременим
пословима који се обављају преко омладинских и студентских задруга

903

70.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора

904

71.

Накнаде члановима управних и надзорних одбора и комисија

905