ПРИЛОГ 10

ДУГОРОЧНА ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА ПРОИЗВОДЕ СА СТАТУСОМ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА

Изјава добављача, чији је текст наведен у наставку, мора бити састављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не морају наводити.

ИЗЈАВА

Ја, долепотписани, изјављујем да је роба описана у наставку:

............................................... (1)

............................................... (2)

која се редовно испоручује ............................. (3), пореклом из ........................................ (4) и у складу са правилима о пореклу којима се уређује преференцијална трговина са .................................... (5).

Изјављујем да се (6):

□ Примењује кумулација са ............................. (име земаља)

□ Не примењује кумулација

Ова изјава важи за све пошиљке ових производа отпремљене из:.................................. до ................... (7).

Обавезујем се да одмах обавестим ............................. ако престане важење ове изјаве.

Обавезујем се да ставим на располагање царинским органима све даље потпорне документе које захтевају.

............................................. (8)

............................................. (9)

............................................. (10)

–––––––––––––––

(1) Опис.

(2) Трговачки назив како се користи на фактурама, нпр. модел бр.

(3) Назив привредног друштва коме се роба испоручује.

(4) Република Србија, земља, група земаља или територија из којих је роба пореклом.

(5) Дата земља, група земаља или територија.

(6) Попунити, по потреби, само за робу са статусом преференцијалног порекла у контексту преференцијалних трговинских односа са једном од земаља са којом се примењује пан-евро-медитеранска кумулација порекла.

(7) Навести датуме. Период не сме прећи 24 месеца односно 12 месеци ако је изјава издата накнадно.

(8) Место и датум.

(9) Име и позиција у привредном друштву, назив и адреса привредног друштва.

(10) Потпис.