Прилог 10.

 

Листа параметара за испитивање отпада за одлагање

 

1. Параметри за испитивање токсичних карактеристика отпада намењеног одлагању

 

Параметар

Гранична вредност

концентрације у mg/l

Антимон, Sb

15

Арсен, As

5

Баријум, Ba

100

Бакар, Cu

25

Ванадијум, V

24

Жива, Hg

0.2

Кадмијум, Cd

1

Молибден, Mo

350

Никл, Ni

20

Олово, Pb

5

Селен, Se

1

Сребро, Ag

5

Хром укупни, Cr

5

Цинк, Zn

250

Бензен

0.5

Винил хлорид

0.2

2,4 – D (хлорована фенокси једињења: естри, амини, соли)

10

DDT

0.1

1,4 – Dihlorbenzen

7.5

1,2 – Dihloroetan

0.5

1,1 – Dihloroetilen

0.7

2,4 – Dinitrotoluen

0.13

Endrin

0.02

o- krezol

200

m-krezol

200

p-krezol

200

Krezol укупни

200

Lindan

0.4

Metil etil keton

200

Metoksihlor

10

Nitrobenzen

2

PCB

5

Pentahlorfenol

100

Piridin

5

Tetrahloretilen

0.7

Trihloretilen

0.5

2,4,5 – Trihlorfenol

400

2,4,6 – Trihlorfenol

2

Toxaphen

0.5

2,4,5 – TP (хлороване фенокси киселине)

1

Ugljentetrahlorid

0.5

Heptahlor i epoksidi

0.008

Heksahlorbenzen

0.13

Heksahlor -1,3- butadien

0.5

Heksahloretan

3

Hlordan

0.03

Hlorbenzen

100

Hloroform

6

 

Напомена: Тест токсичности се врши према методи Method 1311 Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), ”Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods”, US EPA Publication SW-846

 

2. Параметри за испитивање отпада и процедних вода из депонија инертног, неопасног или опасног отпада

 

Параметар

Депонија инертног отпада

Депонија неопасног отпада

Депонија опасног отпада

Параметри који се односе на отпад

pH вредност

>6

Укупни органски угљеник (м/м %)

3

5

6

Губитак жарењем (LOI) (%)

10%

   

   

BTEX (mg/kg)

6

 

 

PCBs (7 конгенера) (mg/kg)

1

 

 

Минерална уља C10-C40 (mg/kg)

500

 

 

PAHs (полициклични ароматични угљоводоници)** (mg/kg)

100

 

 

Капацитет неутрализације киселине (ANC)

Мора се проценити

Мора се проценити

 

Граничне вредности концентрација у процедној течности према тестовима излуживања L/S = 10 l/kg***

Антимон, Sb

0.06

0.7

5

Арсен, As

0.5

2

25

Бакар, Cu

2

50

100

Баријум, Ba

20

100

300

Жива, Hg

0.01

0.2

2

Кадмијум, Cd

0.04

1

5

Молибден, Мо

0.5

10

30

Никл, Ni

0.4

10

40

Олово, Pb

0.5

10

50

Селен, Se

0.1

0.5

7

Хром укупни, Cr

0.5

10

70

Цинк, Zn

4

50

200

Индекс фенола

1

Остатак испарења на 105°C (ТDS)

4000

60000

100000

Растворни органски угљеник (DOC) при свом pH или pH 7.5-8.0

500

800

1000

Сулфати, SO42-

1000

20000

50000

Флуориди, F-

10

150

500

Хлориди, Cl-

800

15000

25000

 

* одлагање неопасног отпада у касети са стабилним нереактивним опасним отпадом и одлагање гранулисаног опасног отпада који је прихватљив на депонији неопасног отпада

** PAH – укупно 17

*** L/S – однос течне L према чврстој S fazi. Тестови излуживања се врше према следећим стандардима: EN 12457-2:2002 Characterization of waste-Leaching – Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges – Part 2: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10l/kg for materials with particle size below 4mm (without or with size reduction), EN 12457-4:2002 Characterization of waste-Leaching – Compliance test for leaching of granular waste materials and sludges – Part 4: One stage batch test at a liquid to solid ratio of 10l/kg for materials with particle size below 10mm (without or with size reduction).

Напомена: Поред параметара датих у табелама могуће је испитивати и друге параметре које је могуће наћи у отпаду или процедној течности, а који могу бити загађујуће материје значајне са аспекта процене ризика у односу на животну средину и на здравље људи.

 

 

 

 

Напомена:

У заглављу Извештаја о испитивању отпада за прекогранично кретање отпада навести податке o овлашћенoj стручнoj организацији, датум издавања овлашћења, број под којим је издато овлашћење стручној организацији за испитивање отпада.

1) На месту предвиђеном за лого овлашћене стручне организације за испитивање отпада унети лого стручне организације,

2) У рубрици НЕОПАСАН ОТПАД/ОПАСАН ОТПАД – Увоз, извоз и транзит одабрати опцију за коју се Извештај издаје,

3) У рубрици број се уписује деловодног протокола архиве и датум издавања Извештаја.

4) Уписати назив отпада са именом под којим се најчешће користи, комерцијалним именом.

У 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12 уписати податке о подносиоцу захтева.

У делу А. Општи подаци навести следеће податке:

– пун назив, адресу, бројеве телефона, факса, e-mail адресу извозника, увозника или посредника у транзиту.

– пун назив, адресу, бројеве телефона, факса, e-mail адресу превозника/ци,

– пун назив, адресу, бројеве телефона, факса, e-mail адресу произвођача отпада,

– дати кратак опис настанка отпада, опис технолошког поступка и слично

– пун назив, адресу, бројеве телефона, факса, e-mail адресу одлагача/прерађивача отпада,

– укупна количина отпада која је предвиђена за увоз, извоз или транзит,

– уписати име земље извоза, транзита и увоза,

– предвиђен период за извоз, транзит, увоз,

– начин транспорта: друмски, железнички, речни и/или ваздушни,

– начин паковања отпада за транспорт.

У делу Б. Подаци о отпаду навести следеће податке:

– Идентификациони број узорка отпада из Извештаја о испитивању отпада у случају да је вршено испитивање отпада,

– количину отпада на којој је извршено испитивање (затечена количина отпада при узорковању отпада),

– означити физичке карактеристике отпада на температури и притиску околине.

У делу В: Класификација отпада навести следеће податке:

У Пољу 1. и 2. – ознака отпада према Анексу VIII и/или Анексу IX Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању: Ако се отпад не налази ни на једној листи Базелске Конвенције треба уписати „Није на листи”. Довољно је дати једну ознаку отпада уколико она даје потпуну идентификацију предметног отпада, осим за отпаде који су мешани и за које не постоји јединствена ознака. У овом случају ознаке сваке фракције мешаног отпада треба дати по редоследу важности и ако је потребно приложити.

У Пољу 3. – ознака отпада из жуте или зелене листе отпада према Council Amendment to the Decision of the Council C (2001)107/FINAL on the control of transboundary movements of wastes destined for recovery operations) и према Amendment to Appendices 3 and 4 of OECD Decision C(2001)107/FINAL on the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for Recovery Operations, C(2005)141, Organisation for Economic Co-operation and Development, 26-Oct-2005 и према REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste,

У Пољу 4. – ознака отпада према Каталогу отпада. Довољно је дати једну ознаку отпада уколико она даје потпуну идентификацију предметног отпада, осим за отпаде који су мешани и за које не постоји јединствена ознака. У овом случају ознаке сваке фракције мешаног отпада треба дати по редоследу важности и ако је потребно приложити.

У Пољу 5. и 6. и 7. – национална ознака отпада према Уредби о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине („Службени гласник РС”, број 60/09) и према Уредби о листама отпада за прекогранично кретање, садржини и изгледу докумената који прате прекогранично кретање отпада са упутствима за њихово попуњавање („Службени гласник РС”, број 60/09) или национална ознаку отпада земље увоза/извоза ако се разликује и друге ознаке – специфицирај речима. Довољно је дати једну ознаку отпада уколико она даје потпуну идентификацију предметног отпада, осим за отпаде који су мешани и за које не постоји јединствена ознака. У овом случају ознаке сваке фракције мешаног отпада треба дати по редоследу важности и ако је потребно приложити.

У Пољу 8. – категорија отпада према Анексу I Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању (Y листа). Довољно је дати једну ознаку отпада уколико она даје потпуну идентификацију предметног отпада, осим за отпаде који су мешани и за које не постоји јединствена ознака. У овом случају ознаке сваке фракције мешаног отпада треба дати по редоследу важности и ако је потребно приложити.

У Пољу 9. – према Базелској конвенцији и према REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste уписује се једна или више опасних карактеристика са ознаком са H листе.

У Пољу 10, 11. и 12. – ознака класе (UN класа) према Анексу III Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и према REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste, идентификациони UN број за опасан отпад према прописима за превоз опасних материја (ADR прописи за транспорт опасних материја у друмском саобраћају или RID прописи за транспорт опасних материја у железничком саобраћају или ICAO-TI и IATA-DGR прописи за ваздушни саобраћај или прописи везани за бродски транспорт) и UN назив пошиљке.

У Пољу 13. – тарифна ознака према хармонизованој номенклатури H.S.

У Пољу 14. – ознака поступка и методе одлагања или поновног искоришћења отпада према D листи или R листи датих у Прилогу IV Базелске конвенције о контроли прекограничног кретања опасних отпада и њиховом одлагању и према REGULATION (EC) No 1013/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2006 on shipments of waste.

У Пољу 15. – број/еви и датум/и Извештаја о испитивању отпада, Извештаја о испитивању нивоа радиоактивности за извоз.

У Пољу 16. – остале напомене везано за класификацију отпада. Довољно је дати једну ознаку отпада уколико она даје потпуну идентификацију предметног отпада, осим за отпаде који су мешани и за које не постоји јединствена ознака. У овом случају ознаке сваке фракције мешаног отпада треба дати по редоследу важности и ако је потребно приложити.