ПРИЛОГ 12

ДУГОРОЧНА ИЗЈАВА ДОБАВЉАЧА ЗА ПРОИЗВОДЕ БЕЗ СТАТУСА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ПОРЕКЛА

Изјава добављача, чији је текст наведен у наставку, мора бити састављена у складу са фуснотама. Међутим, фусноте се не морају наводити.

ИЗЈАВА

Ја, долепотписани, добављач робe обухваћене овим документом, која се редовно шаље ................................ (1), изјављујем да:

1. Следећи материјали који немају статус преференцијалног порекла употребљени су у Републици Србији за производњу ове робе:

Опис испоручене робе (2)

Опис употребљених материјала без порекла

ХС тарифни број употребљених материјала без порекла (3)

Вредност употребљених материјала без порекла (4)

  
  

Укупно:

2. Сви остали материјали употребљени у Републици Србији за производњу ове робе пореклом су из ....................................................... (5) и у складу су са правилима о пореклу којима се уређује преференцијална трговина са ... ........................................ (6) и

Изјављујем да се: (7)

□ Примењује кумулација са ........................................ (име земаља)

□ Не примењује кумулација

Ова изјава важи за све пошиљке ових производа отпремљене из ... до ................................. (8).

Обавезујем се да одмах обавестим ..................................... ако престане важење ове изјаве.

Обавезујем се да ставим на располагање царинским органима све даље потпорне документе које захтевају.

.................................................... (9)

.................................................... (10)

................................................... (11)

–––––––––––––––

(1) Назив и адреса купца.

(2) Када се фактура, отпремница или други комерцијални документ коме је прикључена изјава односи на другу врсту робе или робу која не садржи у истој мери материјале без порекла, добављач мора јасно навести разлику.

Пример:

Документом су обухваћени различити модели електромотора под тарифним бројем 8501 које треба употребити у производњи машина за прање веша под тарифним бројем 8450. Природа и вредност материјала без порекла употребљених у производњи мотора разликује се од модела до модела. Модели морају бити засебно наведени у колони 1, а информације из осталих колона морају бити дате за сваки, тако да произвођач машина за прање веша може правилно проценити статус производа са пореклом сваког од својих производа у зависности од типа мотора уграђеног у њега.

(3) Попунити само ако је потребно.

Пример:

Правилом за одећу из Главе 62. омогућена је употреба предива без порекла. Према томе, ако произвођач одеће из Србије употребљава тканину израђену у Македонији од предива без порекла, добављач из Македоније уноси само „предиво” као материјале без порекла у колону 2 своје декларације – ХС тарифни број и вредност предива нису од значаја.

Предузеће које производи жицу под ХС тарифним бројем 7217 од гвоздених шипки без порекла мора унети „гвоздене шипке” у колону 2. Ако жицу треба уградити у машину за коју се правилом о пореклу одређује процентуално ограничење вредности употребљених материјала без порекла, вредност шипки се мора унети у колону 4.

(4) „Вредност” – царинска вредност материјала у тренутку увоза или, ако она није позната и не може се установити, прва цена за коју се може установити да је плаћена за материјале у Републици Србији.

За сваку врсту употребљеног материјала без порекла навести тачну вредност по јединици робе приказану у колони 1.

(5) Република Србија, земља, група земаља или територија из којих је роба пореклом.

(6) Дата земља, група земаља или територија.

(7) Попунити, по потреби, само за робу са статусом преференцијалног порекла у контексту преференцијалних трговинских односа са једном од земаља са којом се примењује пан-евро-медитеранска кумулација порекла.

(8) Навести датуме. Овај период не треба бити дужи од 24 месеца.

(9) Место и датум.

(10) Име и функција, назив и адреса привредног друштва.

(11) Потпис.